BAZI ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA DAİR
6552 SAYILI KANUN
21 Ekim 2014
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
1
SUNU
İÇERİĞİ
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
2
• 6552 Sayılı Kanunun Madde Özeti
• Kapsama Giren Alacakların Türleri ve Dönemleri
• 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına Giren Vergiler Ve Vergi
Cezaları;
• 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vadesi geldiği halde ödenmeyen
alacaklar
• Kanun Kapsamına Girmeyen Alacaklar
• Belediyeler
• Yararlanma Şartları
• Alacakların Yapılandırılması
• Silinen Küçük Alacaklar
• Başvuru
• Katsayı Uygulaması
• Ödeme Şekilleri
• Süresinde Ödenmeyen Taksitler
• Diğer Hükümler
• Araçların Muayene Ücretleri
• Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacaklar Hesabında Düzeltme İmkanı
• Yararlanma Koşulları
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
3
6552 Sayılı
Kanun
Madde Özeti
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
4
23.Madde- Harçlar Kanunu’nun 88. maddesinde değişiklik yapılmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilen yabancılara ikamet
tezkeresinin harç ödenmeksizin verilmesi önerilmektedir.
26.Madde- Bazı kıymetli taşların teslimi katma değer vergisinden istisna iken,
yapılan değişiklikle istisnanın, kıymetli taşların Sermaye Piyasası Kanununa
göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve
borsa üyeleri arasında el değiştirmesi ile sınırlandırılması önerilmektedir.
27.Madde- Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 33. madde eklenmektedir.
SGK’na borcu olan bazı kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların bu kuruma
devri ile bu Kurum tarafından teslimi KDV’den istisna tutulmaktadır.
38.Madde- SGK’na çeşitli muafiyetler verilmektedir.
73.Madde- Bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılmadadır.
74.Madde- Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar net bakiyesiyle ilgili
muhasebe düzeltmeleri yapılmasına olanak sağlanmaktadır.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
5
76.Madde- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan
aidat borçları yapılandırmaktadır.
77.Madde- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalara ve Borsalar Kanunu
kapsamındaki Oda ve borsalara ait aidat borçlarının yeniden yapılandırılması
önerilmektedir.
78.Madde- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki esnaf
ve sanatkârların üyesi oldukları birlik ve federasyonlara olan aidat borçları
yeniden yapılandırılmaktadır,
80.Madde- Gümrük vergileri yeniden yapılandırmaktadır.
81.Madde- Sigorta Primi borçları yeniden yapılandırılmaktadır.
92.Madde- Başbakanlıkça ve Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım
kampanyalarına yapılan bağışların vergi matrahından indirimi düzenlenmektedir.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
6
104, 105.Madde- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunu
kapsamında, bazı cihazların ithalinde ödenen bandrol veya etiketlerin
ödenme zamanı yeniden düzenlenmektedir.
107.Madde- YMM sorumlulukları konusunda düzenleme yapılmaktadır.
116.Madde- Bazı mallar özel tüketim vergisi kapsamından çıkartılmıştır.
144.Madde- Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen personel için
uygulanan sigorta primi desteğinde 5 yıllık sınırlama kaldırılmaktadır.
145.Madde- Yürürlük maddesidir.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
7
KAPSAMA GİREN
ALACAKLARIN
TÜRLERİ VE DÖNEMLERİ
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
8
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
kapsamına Giren Vergiler Ve Vergi Cezaları;
30.04.2014
tarihinden
önceki
dönemler
21.10.2014
Beyana
dayanan
vergilerde
30.04.2014
tarihine
kadar
verilmesi
gereken
beyannameler
2014 yılına
ilişkin
30.04.2014
tarihinden
önce
tahakkuk
eden
motorlu
taşıtlar
vergisi gibi
vergi
alacakları
Osmaniye Defterdarlığı
30.04.2014
tarihinden
önce yapılan
tespitlere
ilişkin vergi
aslına bağlı
olmayan
usulsüzlük ve
özel
usulsüzlük
cezaları
9
►Askerlik para cezaları,
► Seçim para cezaları,
30.04.2014
tarihinden
önce
verilen;
► Nüfus para cezaları,
► Trafik para cezaları,
► Karayolları kaçak geçiş ücreti
cezaları,
► Karayolu Taşıma Kanununa
göre verilen para cezaları,
► RTÜK tarafından verilen para
cezaları,
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
10
►Ecrimisil,
6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre
vergi dairelerince takip
edilen ve vadesi
Kanunun yayımlandığı
11/9/2014 tarihi
itibarıyla vadesi geldiği
halde ödenmemiş ya da
ödeme süresi devam
eden asli ve fer’i amme
alacakları,
►Öğrenim kredisi, katkı kredisi,
►KKDF,
►Haksız yere yararlanılan destek
ödemeleri,
►4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun kapsamındaki Hazine alacakları,
Vb.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
11
KANUN KAPSAMINA;
Adli ve
idari para
cezaları
(Kapsama
girenler
hariç)
Devlet
hissesi
ve
Devlet
hakkı
Şeker
fiyat
farkı
Akaryakıt
fiyat
istikrar
payı ve
akaryakıt
fiyat farkı
Madenlerde
n alınan
özel idare
payı ile
madencilik
fonu
Kılavuzluk
ve
Römorkörc
ülük hizmet
payları
GİRMEMEKTEDİR.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
12
BELEDİYELER
Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak
vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları
ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz
kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile
buna bağlı gecikme zammı,
Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su
kullanımından kaynaklanan alacakları ile
fer’ileri,
Kanun
kapsamında
yapılandırılarak
ödenebilecektir.
Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon
İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce
olan su ve atık su bedeli alacakları ile fer’ileri
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
13
YARARLANMA ŞARTLARI
6552 sayılı Kanun hükümlerine göre, bir alacağın
yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın;
Maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı
bir alacak olması
“kesinleşmiş alacak”
olması
şarttır.
Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi
itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya
da ödeme süresi henüz geçmemiş olması
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
14
ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI
Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme
alacaklarının asıllarının tamamı ile gecikme faizi,
gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE
oranları esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi
halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zammı,
gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı,
Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarının %50’sinin, ödenmesi halinde
bu cezaların kalan %50’si,
TERKİN
edilecektir.
Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı
ile fer’ileri yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak
belirlenecek tutarın ödenmesi halinde bu cezalara
uygulanan gecikme cezası, gecikme zammı, faiz gibi
fer’i alacakların tamamı,
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
15
SİLİNEN KÜÇÜK ALACAKLAR
31.12.2013
tarihinden
önce verilen ve genel
bütçeye
gelir
kaydedilmesi gereken 120
liranın altında kalan idari
para cezaları (Sigara
kullanımından
kaynaklananlar hariç) ile
12 lira ve altında kalan
kaçak geçiş ücretleri
terkin edilecektir.
21.10.2014
Maliye Bakanlığına bağlı
tahsil dairelerince takip
edilen vadesi 31.12.2007
tarihinden önce olan 50
lirayı
aşmayan
asli
alacaklar ile bu alacağa
bağlı fer’i alacaklar, aslı
ödenmiş
100
lirayı
aşmayan fer’i alacaklar
terkin edilecektir.
Osmaniye Defterdarlığı
16
BAŞVURU
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 1/12/2014 tarihine
kadar ilgili idareye (vergi dairesi-belediye) başvuruda bulunmaları
gerekmektedir
Borçlu olunan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda
bulunulacaktır.
Başvuru sırasında dava
vazgeçileceği belirtilecektir.
açılmayacağı,
açılmış
davalardan
Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam
borç için başvuru şartı getirilmektedir.
Kanun hükümlerinden yararlanılmasına ilişkin olarak başvuruların
elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
17
KATSAYI UYGULAMASI
• Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır.
• Başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte
ödeme seçeneklerinden biri seçilecek, seçilen ödeme süresine bağlı
olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir.
•
•
•
•
6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15
katsayısı esas alınacaktır.
• Belediyeler yapılandırılan borçlarını 36 taksitte, spor kulüpleri 42
taksitte ödeyebilecektir. Bu alacaklar için 1,20, 1,25, 1,30 ve 1,35
katsayıları belirlenmiştir.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
18
ÖDEME ŞEKİLLERİ (I)
Kanunun yayımını izleyen 3 üncü aydan başlamak üzere
peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır.
Taksitli ödemeler için Kanunda öngörülen taksit
seçeneklerinden birinin seçilmesi zorunludur.
Başvuru sırasında taksit sayısını belirtmeyenlere azami
taksit süresi verilecektir.
İlk taksit ödeme süresi içinde (31/12/2014) yapılan peşin
ödemelere katsayı uygulanmayacaktır.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
19
ÖDEME ŞEKİLLERİ (II)
Taksitlerin KREDİ KARTIyla ödenmesine imkan
sağlamaktadır.
Kanun kapsamında Vergi Dairelerine ödenmesi gereken
taksitler MAHSUBEN ödenebilecektir.
Mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru
ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü
bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi
şarttır.
Mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için
borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu
tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenecek bu sürede
ödeme yapıldığı takdirde kanun ihlal edilmiş
sayılmayacaktır.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
20
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
21
DİĞER HÜKÜMLER (I)
Yapılandırmanın ihlali halinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar
Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.
6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre tecil edilmiş alacaklar
da bu Maddeden yararlanabilecek ve Kanunun yayımlandığı tarihe
kadar tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil
hükümleri geçerli sayılacaktır. Geri kalan tutarlar ise maddeye
göre yapılandırılacak.
6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve taksit ödemeleri
devam eden alacaklar, bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.
Belediyeler için yayımlanmış uzlaşma yasaları kapsamında uzlaşma
sağlanan alacaklar için bu Kanun hükümlerinden
yararlanılamayacaktır.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
22
DİĞER HÜKÜMLER (II)
Kanun kapsamında ödenecek alacaklara, Kanunun yayımı
tarihinden sonra faiz vb. adlarla herhangi bir fer’i amme alacağı
hesaplanmayacaktır.
Kanun kapsamında ödenen alacaklar için tatbik edilmiş olan
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade
edilmeyecektir.
Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran MTV mükelleflerine
bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme
süresi sonuna kadar fenni muayene izni verilmektedir.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
23
DİĞER HÜKÜMLER (III)
Madde hükmünden yararlanmanın bir diğer şartı,
kesinleşmiş alacaklar için açılmış davalardan (ödeme emri,
haciz, v.b.) vazgeçilmesidir.
Dava açmamaya ve davalardan vazgeçmeye ilişkin dilekçeler
başvuru sırasında ilgili vergi dairesine/ belediyeye
verilecektir.
Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar
ile ilgili işlem yapılmayacak, karşılıklı olarak yargılama
giderleri ve vekalet ücretleri talep edilmeyecektir.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
24
ARAÇLARIN MUAYENE ÜCRETLERİNE
İLİŞKİN 79. MADDE HÜKMÜ
6552 sayılı Kanunun 79
uncu maddesi ile,
Kanunun yayımlandığı
11/9/2014 tarihi
itibarıyla Karayolları
Trafik Kanunu
uyarınca araç
muayenesi
yaptırmaları gerektiği
halde muayenelerini
süresinde yaptırmamış
olanların 31/12/2014
tarihine kadar araç
muayenelerini
yaptırmaları şartıyla,
21.10.2014
•Muayene süresi
geçirilen her ay ve kesri
için tahsili gereken %5
fazla yerine;
•Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları,
•Kanunun yayımlandığı
tarihten araç
muayenelerinin
yapıldığı tarihe kadar
her ay ve kesri için aylık
%1 oranı
Osmaniye Defterdarlığı
Esas alınarak
hesaplanacak
tutarın tahsili
öngörülmektedir.
25
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
HESABINDA DÜZELTME İMKANI
(74. Madde)
Kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarda yer aldığı halde
işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan
alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirme imkanı
verilmektedir.
Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2013
tarihi
itibarıyla
bilançolarında
görülmekle
birlikte
işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını ve ortaklardan
alacaklar/ortaklara borçlar hesapları arasındaki net alacak
tutarını düzeltebilecektir.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
26
YARARLANMA KOŞULLARI
(74. MADDE)
 Düzeltilen tutarlar için 31/12/2014 tarihine kadar bağlı olunan
Vergi Dairelerine beyanda bulunulacaktır.
 Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi
beyanname verme süresi içinde ödenecektir.
 Ödenen vergiler Gelir ve Kurumlar Vergisinden mahsup
edilmeyecek ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider
olarak dikkate alınmayacaktır.
 Yapılan bu beyan nedeniyle, 2014 yılı için verilen geçici vergi
beyannamelerinde yapılacak düzeltme işlemlerinde herhangi bir
ceza ve faiz talep edilmeyecektir.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
27
AYRINTILI BİLGİ İÇİN
Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr/
ve
Defterdarlığımızın
www.osmaniyedefterdarligi.gov.tr/
internet adresinden,
Vergi Dairesi Müdürlükleri,
Malmüdürlükleri ile
Vergi İletişim Merkezinin
444 0 189 numaralı
telefonundan ulaşabilirsiniz.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
28
TEŞEKKÜR EDER.
21.10.2014
Osmaniye Defterdarlığı
29
Download

6552 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Slaytı