Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2014/3
İlgili Kanun / Madde
1475 S. İş.K. /14
T.C
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2013/37380
Karar No. 2014/1020
Tarihi: 28.01.2014
KIDEM TAZMİNATI HESABINDA İŞÇİYE
ÖDENEN YOL GİDERİNİN DE DİKKATE
ALINMASININ GEREKMESİ
ÖZETİ Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi
raporunda yol gideri hesaplanırken Bafra Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanlığının yazısında bildirilen
yolcu ücreti esas alınmıştır.
Ancak dosya içerisinde bulunan toplu iş sözleşmesi
hükmüne göre servis aracı olmayan işyerlerinde
Belediye rayici üzerinden yol gideri verileceği
düzenlenmiştir.
Bu durumda belediye rayici tespit edilerek yol gideri
alacağının hesaplanması gerekir. Mahkeme tarafından
kıdem tazminatı hesaplaması hatalı olup kararın bu
yönden bozulması gerekmiştir.
DAVA: Davacı, arazi tazminatı, servis ve yol ücreti alacaklarının
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava
dosyası için Tetkik Hakimi M. Söylen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı, davalıya ait fidanlık işyerinde çalıştığı dönem ile ilgili ödenmeyen yol
gideri ile arazi tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, arazi
tazminatı isteminin reddine, yol gideri alacağının kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davalı temyiz etmiştir.
Uyuşmazlık toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yol gideri alacağının
hesaplama yöntemi noktasında toplanmaktadır.
486
Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2014/3
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda yol gideri hesaplanırken
Bafra Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının yazısında bildirilen yolcu
ücreti esas alınmıştır.
Ancak dosya içerisinde bulunan toplu iş sözleşmesi hükmüne göre servis
aracı olmayan işyerlerinde Belediye rayici üzerinden yol gideri verileceği
düzenlenmiştir.
Bu durumda belediye rayici tespit edilerek yol gideri alacağının hesaplanması
gerekir. Mahkeme tarafından kıdem tazminatı hesaplaması hatalı olup kararın bu
yönden bozulması gerekmiştir.
Eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup kararın bu yönden
bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.01.2014 gününde
oybirliğiyle karar verildi.
487
Download

İlgili Kanun/md: - Çalışma ve Toplum