BAZI ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA DAİR
6552 SAYILI KANUN
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Ekim 2014
KANUNUN GETİRDİĞİ
DÜZENLEMELER
- Yapılandırma,
- Terkin
- Kayıt Düzeltme
(Kasa/Ortaklardan Alacaklar
ve Ortaklara Borçlar)
2
KAPSAMA GİREN ALACAKLI
KURUMLAR
- Maliye Bakanlığı,
- Belediyeler
- Büyükşehir Belediyeleri
Su ve Kanalizasyon
İdareleri
3
KAPSAMA GİREN
ALACAKLARIN TÜRLERİ VE
DÖNEMLERİ
4
MALİYE BAKANLIĞI
213 SAYILI VERGİ USUL
KANUNU KAPSAMINA GİREN
VERGİLER VE VERGİ
CEZALARI;
30.04.2014
tarihinden
önceki
dönemler
5
Beyana
dayanan
vergilerde
30.04.2014
tarihine kadar
verilmesi
gereken
beyannameler
2014 yılına
ilişkin
30.04.2014
tarihinden
önce tahakkuk
eden motorlu
taşıtlar vergisi
gibi vergi
alacakları
30.04.2014
tarihinden önce
yapılan
tespitlere ilişkin
vergi aslına
bağlı olmayan
usulsüzlük ve
özel usulsüzlük
cezaları
MALİYE BAKANLIĞI
213 SAYILI KANUNUN UZLAŞMA
HÜKÜMLERİNE GÖRE KESİNLEŞEN
ALACAKLAR
11.09.2014
tarihinden önce
6
213 sayılı Kanunun
uzlaşma ya da tarhiyat
öncesi uzlaşma
hükümlerinden
yararlanılarak
uzlaşma sağlanmış
olması
Kanunun
yayımlandığı tarih
itibariyle ödeme
süresi henüz
geçmemiş olması
MALİYE BAKANLIĞI
213 SAYILI KANUNUN 376’NCI
MADDESİNDEN
YARARLANILARAK
ÖDENECEK VERGİ ASLINA
BAĞLI VERGİ CEZALARI
213 sayılı
Kanunun
376’ncı
maddesi
uyarınca
indirim
talebinde
bulunulan
7
Ancak 6552 sayılı Kanunun
yayımlandığı 11.09.2014 tarihi
itibariyle dava açma süresi
geçmiş, dolayısıyla kesinleştiği
halde ödeme süresi geçmemiş
bulunan alacaklar için
İndirimli ceza
tutarları dikkate
alınarak madde
hükümlerinden
yararlanılabilecektir.
MALİYE BAKANLIĞI
213 SAYILI KANUNUN
371’İNCİ MADDESİNDE YER
ALAN PİŞMANLIK
HÜKÜMLERİNE GÖRE
BEYAN EDİLEN
MATRAHLAR ÜZERİNDEN
TAHAKKUK EDEN
ALACAKLAR
11.09.2014
tarihi
itibariyle (bu
tarih hariç)
8
Pişmanlık hükümlerine göre
tahakkuk eden ve bu tarih itibariyle
henüz 15 günlük ödeme süresi
geçmemiş alacaklar için madde
hükümlerinden
yararlanabileceklerdir.
Ancak Kanunun
73’üncü maddesine göre
ödeme yapılmamış
olması halinde,
pişmanlık hükümleri
ihlal edilmiş sayılacak
borçlular ödedikleri
tutar kadar Kanun
hükmünden
yararlanamayacaklardır.
30.04.2014
tarihinden
önce
verilen;
9
• Askerlik para cezaları,
• Seçim para cezaları,
• Nüfus para cezaları,
• Trafik para cezaları,
• Karayolları kaçak geçiş ücreti
cezaları,
• Karayolu Taşıma Kanununa göre
verilen para cezaları,
• RTÜK tarafından verilen para
cezaları,
-Ecrimisil,
6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre
vergi dairelerince
takip edilen ve vadesi
Kanunun
yayımlandığı
11/9/2014 tarihi
itibarıyla vadesi
geldiği halde
ödenmemiş ya da
ödeme süresi devam
eden asli ve fer’i
amme alacakları,
10
-Öğrenim kredisi, katkı
kredisi,
-KKDF,
-Haksız yere yararlanılan
destek ödemeleri,
-4749 sayılı Kamu
Finansmanı ve Borç
Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında
Kanun kapsamındaki
Hazine alacakları,
Vb.
KANUN KAPSAMINA GİRMEYEN
ALACAKLAR
Adli ve
Akaryakıt Madenlerd
idari para Devlet
fiyat
en alınan
Kılavuzluk ve
cezaları hissesi ve
Şeker
istikrar özel idare
römorkörcülük
(Kapsama Devlet fiyat farkı payı ve
payı ile
hizmet payları
girenler
hakkı
akaryakıt madencilik
hariç)
fiyat farkı
fonu
11
BELEDİYELER
Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak
vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına
katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı,
Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su
kullanımından kaynaklanan alacakları ile
fer’ileri,
Büyükşehir
Belediyeleri
Su
ve
Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014
tarihinden önce olan su ve atık su bedeli
alacakları ile fer’ileri
12
Kanun kapsamında
yapılandırılarak
ödenebilecektir.
YARARLANMA ŞARTLARI
6552 sayılı Kanun hükümlerine göre, bir alacağın
yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın;
Maddede belirtilen tür ve
dönemden kaynaklı bir alacak
olması
“kesinleşmiş alacak”
olması
Kanunun yayımlandığı 11/9/2014
tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde
ödenmemiş ya da ödeme süresi
henüz geçmemiş olması
13
şarttır.
‘KESİNLEŞME’ KAVRAMI
Bir alacağın
kesinleşmesi
Alacağın
varlığının hukuk
düzeninde
ihtilaflı olmaması
veya
ihtilaflı hale
gelme
olasılığının
kalmamasıdır.
Alacakların kesinleşmesi, düzenlendikleri veya ilişkili oldukları kanunlardaki
hükümler nedeniyle farklı şekilde gerçekleşebilmektedir.
Not: İhtirazi kayıtla verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler kesinleşmiş
alacak kabul edilecektir.
14
ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI VE
KANUNA UYGUN ŞEKİLDE ÖDENMESİ
HALİNDE
Bu alacaklara uygulanan gecikme
zammı, gecikme faizi gibi fer’i
alacakların tamamı,
TERKİN
edilecektir.
Alacak aslına bağlı olmayan
usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarının %50’si
15
SİLİNEN
KÜÇÜK ALACAKLAR
31.12.2013
tarihinden
önce
verilen 120 liranın altında kalan
idari para cezaları (Sigara
kullanımından kaynaklananlar
hariç) ile 12 lira ve altında
kalan kaçak geçiş ücretleri
terkin edilecektir.
16
Vadesi 31.12.2007 tarihinden
önce olan 50 lirayı aşmayan asli
alacaklar
ile
miktarına
bakılmaksızın bu alacağa bağlı
fer’i alacaklar, aslı ödenmiş 100
lirayı aşmayan fer’i alacaklar
terkin edilecektir.
BAŞVURU
Başvuru Süresi
01/12/2014 tarihi
bitimine kadar
Başvuru Şekilleri
 Bağlı bulundukları
vergi dairesine
doğrudan (Borçlu
olunan her bir vergi
dairesine ayrı ayrı)
 Posta yoluyla
GİB internet adresi
(www.gib.gov.tr)
üzerinden
17
Taşıtlar İçin
 MTV ve trafik idari
para cezaları için
bulundukları
il/ilçedeki MTV’yi
tahsile yetkili vergi
dairelerine de
başvurulabilir.
BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER (I)
Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için
bunların kanuni temsilcileri tarafından başvuru yapılacaktır.
Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle haklarında iflasın
açılmasına karar verilen borçlular hakkında ilgili iflas idaresince
ilgili vergi dairesine yazılı olarak müracat edilmesi zorunludur.
Bununla birlikte, iflas halindeki tüzel kişiliklerin ortak ve kanuni
temsilcilerinin sorumlu oldukları
borçlar için Kanun
hükümlerinden yararlanabilmeleri mümkündür.
Haklarında iflas ertelemesi kararı bulunan şirket ve kooperatifler
6552 sayılı Kanuna göre yapacakları başvuruları haklarında
verilmiş mahkeme kararına göre temsile yetkili kişiler vasıtasıyla
yapacaklardır.
18
BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER (II)
213 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk
düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve
kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu
oldukları tutar dikkate alınarak Kanunun 73’üncü maddesi
hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu uyarınca mükellefle birlikte
borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu
bulunanlar da madde hükmünden yararlanabileceklerdir.
Borcun ödenmesinden birden fazla kişinin sorumlu olması halinde
bu kişilerce madde hükümlerinden farklı taksit seçenekleri seçilmek
suretiyle yararlanılması mümkündür.
Adi ve kollektif şirketlerde ortak olanlar şirketin borçlarının tamamı
üzerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından
sorumlu oldukları borçlar için madde hükmünden yararlanabilirler.
19
KATSAYI UYGULAMASI
• Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır.
• Taksitle yapılacak ödemelerde;
•
•
•
•
6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15
katsayısı esas alınacaktır.
• Belediyeler yapılandırılan borçlarını 36 taksitte, spor kulüpleri de
42 taksitte ödeyebileceklerdir.
20
ÖDEME
Ödeme Süresi
Ödeme Şekilleri/Koşulları
Vergi daireleri veznelerine,
 Peşin ve taksitli ödemelerde (ilk Vergi tahsilatına yetkili bankalara,
taksit için) 31/12/2014 tarihi
bitimine kadar
 Kredi kartıyla,
(www.gib.gov.tr adresi üzerinden ,
bankaların uygulama geliştirmeleri
halinde kendi internet siteleri
ve/veya şubeleri üzerinden)
 Mahsuben,
Ödeme yapılabilecektir.
21
ÖDEME
Kredi Kartıyla Ödeme
 Tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi
 Birden fazla taksitin ödenmek istenmesi halinde ödenen tutarlar banka
tarafından borçlunun hesaplarına ilgili taksit aylarında yansıtılacaktır.
 İlgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödemede borç kredi kartıyla
ödemenin yapıldığı tarihte ödenmiş kabul edilecek ve ödeme tutarını
gösterir alındı verilecektir.
 Kredi kartıyla son taksiti de içerecek şekilde ödeme yapılması halinde;
motorlu taşıtların satış ve devrine izin verilebileceği gibi cari dönem
borçlar için vadesinde ödenme şartı aranılmayacaktır.
22
ÖDEME
Mahsuben Ödeme (I)
 İade alacağı bulunan borçlular, yapılandırılan borçlarını
mahsuben ödemek istemeleri halinde, başvuru ve/veya
taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve
belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri
gerekmektedir.
 Teminat, YMM veya vergi inceleme
raporu aranan
durumlarda bunların da aynı süre içinde vergi dairesine
intikal ettirilmesi gerekmektedir.
23
ÖDEME
Mahsuben Ödeme (II)
 Mahsup işlemi ilgili mevzuatın borçlunun mahsup
talebine esas aldığı tarih itibariyle yapılacaktır. Daha az
tutarlı mahsubun yapılması halinde tahsil edilemeyen taksit
tutarının bir ay içinde ödenmesi hususunda borçluya
bildirimde bulunulacaktır.
 Bir aylık süre içerisinde eksik ödenen taksit tutarının,
ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen
her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak
geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi mümkündür.
24
ÖDEME
Mahsuben Ödeme (III)
 Mahsup işlemleri yapıldıktan sonra, fazla veya yersiz
mahsup yapıldığının tespiti halinde gerekli tarhiyatlar
yapılacak, mahsup yoluyla yapılmış tahsilatlar için herhangi
bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır.
 Kanunun yayımlandığı tarihten önce, vergi mevzuatında
yer alan düzenlemeler nedeniyle mahsuben iade talebi
bulunan mükellefler diledikleri takdirde iade talebinden
vazgeçme dilekçesiyle mahsup talep ettikleri borçları için
madde hükmünden yararlanabileceklerdir.
Ancak, kendi borcu dışında üçüncü kişilerin borçları için
mahsup talebi olması halinde, mahsup talebinden
vazgeçilebilmesi için mahsup istenen üçüncü şahsın da bu
konuya ilişkin irade beyanı aranılacaktır. Bu takdirde
mükellefin üçüncü şahıs lehine yaptığı mahsup talebi
25
hükümsüz
kalacaktır.
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
• Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde
ödenmemesine izin verilmektedir.
• Ödenmemiş taksitler takibe alınmayacaktır.
• Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın
sonuna kadar gecikme zammı oranında geç ödeme
zammı ile birlikte ödenebilecektir.
26
• Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit
tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu
tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal
nedeni sayılmayacaktır..
26
CARİ DÖNEM VERGİLERİNİN SÜRESİNDE
ÖDENME ŞARTI
Taksit ödeme
süresince verilen
beyannameler
üzerine tahakkuk
eden
Yıllık
gelir/kurumlar
vergisini
Gelir/kuruml
ar (stopaj)
vergisini
Katma değer
vergisini
Özel tüketim
vergisini
27
Çok zor durum
olmaksızın her
bir vergi türü
itibarıyla bir
takvim yılında
ikiden fazla
vadesinde
ödenmemesi
halinde
Kanundan
yararlanma
hakkı
kaybedilecektir.
Cari ödemeler için
getirilen bu şart,
ödemelerde çok zor
duruma düşen
mükellefler için
aranılmayacaktır.
Bu mükellefler 6183
sayılı Kanunun 48
inci maddesine göre
tecil talep edecekler
ve beyan ettikleri
mali durumları
dikkate alınarak çok
zor durumda olup
olmadıkları
değerlendirilecektir.
Cari dönem
ödeme şartını
her bir vergi
türü itibarıyla
bir takvim
yılında iki defa
yerine
getiremeyen
mükellefler için
Kanun
hükümleri ihlal
edilmiş
sayılmayacaktır.
İl özel idareleri,
belediyeler ve
bağlı
kuruluşlarının
Kanun
kapsamındaki
borçları için
cari dönem
ödeme şartı
aranılmayacaktır
DİĞER HÜKÜMLER (I)
Yapılandırmanın ihlali halinde borçlular ödedikleri
tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.
6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre tecil edilmiş
alacaklar da bu maddeden yararlanabilecek ve Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar tecil şartlarına uygun olarak
ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli
sayılacaktır. Geri kalan tutarlar ise maddeye göre
yapılandırılacak.
28
DİĞER HÜKÜMLER (II)
Yapılandırılan borçlara ilişkin olarak dava açılmaması veya
açılmış davalardan (ihtirazi kayıtla yapılan beyana karşı,
ödeme emri, haciz, v.b.) vazgeçilmesi gerekmektedir.
Kanun kapsamında ödenen alacaklar için tatbik edilmiş olan
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade
edilmeyecektir.
29
DİĞER HÜKÜMLER (III)
Başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi
halinde postaya verildiği, adi posta ile gönderilmesi
halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına girdiği tarih
başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.
Başvuruların GİB internet adresi (www.gib.gov.tr)
üzerinden yapılması halinde, başvuru tarihi elektronik
ortamda başvuru yapıldığı tarih olacaktır.
30
DİĞER HÜKÜMLER (IV)
Taşıta ilişkin borçların Kanun kapsamında yapılandırılması
ve Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla, söz
konusu taşıta taksitlendirme süresi sonuna kadar fenni
muayene izni verilecektir. Ancak, taşıtın satış ve devri
halinde taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi şartı
aranılacaktır.
Borçları yapılandırılan mükellefler tarafından, taksitlendirme
ihlal edilmediği sürece bu borçlar için vadesi geçmiş borcu
bulunmadığına dair yazı verilecektir.
31
DİĞER HÜKÜMLER (V)
Bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklarla ilgili
olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı
kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı
süreleri işlemeyecektir.
Madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda
bulunmayan ya da borçları madde kapsamına girmeyen
mükelleflerden aranılacak amme alacaklarının takip ve
tahsiline devam edilecektir.
32
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN
ALACAKLAR HESABINDA DÜZELTME
İMKANI (74. Madde)
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında (özel
hesap dönemi kullanan mükelleflerde 2013 yılı içerisinde sona
eren hesap dönemlerine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar
vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarında) görülmekle
birlikte işletmelerinde bulunmayan;
- kasa mevcutları,
- ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu
bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını,
31/12/2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle
kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun
hale getirmelerine imkan verilmektedir.
33
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN
ALACAKLAR HESABINDA DÜZELTME
İMKANI (74. Madde)
Mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme
beyannamelerinin
ekinde
yer
alan
bilançoları
dikkate
alınmayacaktır.
Kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek
zorunda olanlar beyanlarını elektronik ortamda; bu zorunluluğu
bulunmayanlar ise kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi
dairelerine kağıt ortamında beyan edeceklerdir.
Beyan edilen tutarların vadesinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı
Kanuna göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
34
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN
ALACAKLAR HESABINDA DÜZELTME
İMKANI (74. Madde)
Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan kurumlar vergisi
mükelleflerinin bu madde kapsamında yapacakları beyanları
nedeniyle, ilgili dönem matrahlarında bir düzeltme ihtiyacı
doğması halinde, beyan tarihi itibariyle 2014 hesap döneminin sona
ermiş bulunan geçici vergilendirme dönemlerine ilişkin geçici vergi
beyanlarını 31.12.2014 tarihinde kadar düzeltmeleri mümkündür.
Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise beyan tarihi
itibariyle cari hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici vergi
beyanlarını aynı tarihe kadar düzeltebilmeleri mümkündür.
35
YARARLANMA KOŞULLARI
(74. MADDE)
Düzeltilen tutarlar için 31/12/2014 tarihine kadar bağlı olunan
vergi dairelerine beyanda bulunulacaktır.
Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan
vergi beyanname verme süresi içinde ödenecektir.
Ödenen vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup
edilmeyecek ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
olarak dikkate alınmayacaktır.
Yapılan bu beyan nedeniyle, 2014 yılı için verilen geçici vergi
beyannamelerinde yapılacak düzeltme işlemlerinde herhangi
bir ceza ve faiz talep edilmeyecektir.
36
DİĞER HUSUSLAR (74. Madde)
Yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara
dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı
vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.
Mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari bilanço
açısından dağıtılabilir kâr tutarı, beyan edilen ve zarar
olarak muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın
tespit olunacaktır. Böylece, şirketlerin kredibilitesi ve
dağıtılabilir kar tutarı bu zarardan etkilenmeyecektir.
37
ARAÇLARIN MUAYENE ÜCRETLERİNE
İLİŞKİN 79. MADDE HÜKMÜ
6552 sayılı Kanunun 79
uncu maddesi ile,
Kanunun yayımlandığı
11/9/2014 tarihi itibarıyla
Karayolları Trafik
Kanunu uyarınca araç
muayenesi yaptırmaları
gerektiği halde
muayenelerini süresinde
yaptırmamış olanların
31/12/2014 tarihine kadar
araç muayenelerini
yaptırmaları şartıyla,
38
•muayene süresi geçirilen
her ay ve kesri için tahsili
gereken %5 fazla yerine;
•Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları,
•Kanunun yayımlandığı
tarihten araç
muayenelerinin yapıldığı
tarihe kadar her ay ve
kesri için aylık %1 oranı
esas alınarak
hesaplanacak
tutarın tahsili
öngörülmektedir.
6552 SAYILI KANUNUN
GEÇİCİ 2. MADDE HÜKMÜ
6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yapılan
düzenleme kapsamında, 6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel
kişiliği sona eren il özel idareleri, belediyeler, köyler ve
mahalli idareler birlikleri ile büyükşehir belediyesine
dönüşen il belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyesine
dönüşen ilçe belediyelerinin; il özel idareleri, büyükşehir
ve büyükşehir ilçe belediyeleri ile su ve kanalizasyon
idarelerine veya birleşme/katılma yoluyla belediyelere
devredilen borçlarından; 5779 sayılı Kanun kapsamında
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden pay
ayrılması suretiyle tahsil edilenler, 6552 sayılı Kanun
Kanunun
73
üncü
maddesi
kapsamında
yapılandırılmayacaktır.
39
TEŞEKKÜR
EDERİZ
40
Download

Vergi Borçları Yapılandırma Sunumu