MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR 6552 SAYILI KANUN UYGULAMASI
1-
6552 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklı Kurumlar





2-
Maliye Bakanlığı,
SGK,
Belediyeler,
Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri
Tedaş, Sulama Birlikleri ve TOBB, TESK, TÜRMOB gibi çeşitli kuruluşlar
6552 Sayılı Kanun Kapsamında Maliye Bakanlığınca Yeniden Yapılandırılacak Olan Kamu Alacakları

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren Vergiler ve Vergi Cezaları;
-


3-
30.04.2014 tarihinden önce verilen; Askerlik para cezaları, Seçim para cezaları, Nüfus para cezaları, Trafik
para cezaları, Karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolları Taşıma Kanununa göre verilen para cezaları,
RTÜK tarafından verilen para cezaları,
6183 sayılı Kanun hükümleri gereğince takip edilen ve vadesi Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi
itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi devam eden asli ve fer´i amme alacaklarından;
Ecrimisil, Öğrenim Kredisi, Katkı Kredisi, KKDF, Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, 4749 Sayılı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, vb.
6552 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Kamu Alacağının Yapılandırma Şartları



4-
30.04.2014 tarihinden önceki dönemler,
Beyana dayanan vergilerde 30.04.2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler
2014 yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi
alacakları,
30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezaları,
Maddede belirtilen tür ve dönemlerden kaynaklı bir alacak olması
“Kesinleşmiş alacak” olması,
Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş olması,
6552 Sayılı Kanuna Göre Kamu Alacaklarının Yapılandırılması



Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının tamamı ile gecikme faizi, gecikme zammı ve
gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara
uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer´i alacakların tamamı,
Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50´sinin ödenmesi halinde bu
cezaların kalan %50´si,
Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile fer´ileri yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak belirlenecek
tutarın ödenmesi halinde bu cezalara uygulanan gecikme cezası, gecikme zammı, faiz gibi fer´i alacakların
tamamı,
TERKİN edilecektir.
5-
Başvuru Süresi ve Şekli





6-
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 01/12/2014 tarihine kadar ilgili idareye (vergi dairesibelediye) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Borçlu olunan her vergi dairesi itibariyle ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır.
Başvuru sırasında dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir.
Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibariyle toplam borç için başvuru şartı getirilmektedir.
Kanun hükümlerinden yararlanılmasına ilişkin olarak başvuruların elektronik ortamda (www.gib.gov.tr.)
yapılması da mümkündür.
Ödeme Süresi ve Şekli


Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonu olan 31 Aralık 2014 tarihine kadar peşin ödeme yapılabilecektir.
Taksitle ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilmesi halinde seçilen ödeme süresine bağlı olarak aşağıdaki
katsayı oranında artırılarak tahsil edilecek olup, ilk taksit ödemesi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitimine
kadar yapılabilecektir.
6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15
katsayısı esas alınacaktır.





7-
Terkin Edilecek Alacaklar


8-
Taksitler ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecektir.
Belediyeler yapılandırılan borçlarını 36 taksitte, spor kulüpleri 42 taksitte ödeyebileceklerdir.
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek borçların kredi kartıyla ödenmesine imkan
sağlanmaktadır.
Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir.
Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı oranında geç ödeme zammı
ile birlikte ödenebilecektir.
31.12.2013 tarihinden önce verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 120 liranın altında kalan idari
para cezaları (Sigara kullanımından kaynaklananlar hariç) ile 12 lira ve altında kalan kaçak geçiş ücretleri
terkin edilecektir.
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vadesi 31.12.2007 tarihinden önce olan 50 lirayı
aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer´i alacaklar, aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer´i alacaklar terkin
edilecektir.
Muayenesi Geciken Araçlara İlişkin Hükümler

6552 sayılı Kanunun 79. maddesi ile, Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibariyle Karayolları Trafik
Kanunun uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların
31/12/2014 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları şartıyla,
- Muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine ;
- Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
- Kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için
aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın tahsili öngörülmektedir.
9- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı
 Kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek
duruma uygun hale getirilmesine imkan verilmektedir.
 Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2013 tarihi itibariyle işletmede olmayan kasa
mevcutlarını ve ortaklardan alacak/ortaklara borç hesapları arasındaki net alacak tutarını düzeltebilecektir.
 Düzeltilen tutar için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonu olan 31 Aralık 2014 tarihine kadar
beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi aynı sürede ödenecektir.
 Ödenen vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ve gider olarak dikkate alınmayacaktır.
Download

Kısaca Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına