1010
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
DÖNEM TİPİ
ERTUĞRULGAZİ VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
Yıl
2013
Yıllık
19.04.2014 - 12:13:22
Vergi Kimlik Numarası
7850012115
E-Posta Adresi
[email protected]
Ticaret Sicil No
27826
Soyadı (Unvanı)
BURSALI HAVLU İPLİK BOYA
Adı (Unvanın Devamı)
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İrtibat Tel No
224
2610749
KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI
Türü
Sayısı
İmalat Yeri
1
Sair
5
Ticari Bilanço Karı
0,00
Ticari Bilanço Zararı
5.768.837,20
İLAVELER
Türü
Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
820.057,91
Kar ve İlaveler Toplamı
820.057,91
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
5.768.837,20
ZARAR
4.948.779,29
KAR
0,00
Diğer Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İndirime Esas Tutar
0,00
Dönem Safi Kurum Kazancı
0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
0,000000
0,00
0
Genel Orana Tabi Matrah
0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
4.948.779,29
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Kurumlar Vergisi Matrahı
0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
0,00
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Türü
Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
14.368,84
Ödenen Geçici Vergi
171.590,90
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
185.959,74
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım
0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi
185.959,74
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
14.368,84
İadesi Gereken Geçici Vergi
171.590,90
Damga Vergisi
102,20
Kazancın Tespit Yöntemi
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
7850012115
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)
16048774322
Soyadı, Adı (Unvanı)
BURSALI HAVLU İPLİK BOYA
Ticaret Sicil No
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DEMİRHAN
27826
AYHAN
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
[email protected]
[email protected]
İrtibat Tel No
224
2610749
İrtibat Tel No
224
2610749
EK BİLGİLER
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)
0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi
0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi
0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden
0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası
0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?
Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?
Hayır
Devir yapıldı mı?
Hayır
Hisse değişimi var mı ?
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?
Evet
Hayır
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir
0,00
Gider
0,00
Finansman Giderleri
0,00
Amortisman Giderleri
0,00
EKLER
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
I. Dönen Varlıklar
59.456.279,72
71.104.786,01
. A. Hazır Değerler
1.031.862,17
4.580.469,26
. 1. Kasa
24.968,34
70.809,04
1.006.893,83
4.509.660,22
. C. Ticari Alacaklar
35.768.844,16
28.096.073,30
. 1. Alıcılar
24.200.411,65
25.891.563,46
. 2. Alacak Senetleri
10.737.654,92
1.428.258,65
175.770,57
121.244,17
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar
8.858.162,75
10.493.005,90
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
8.203.155,73
9.837.998,88
. D. Diğer Alacaklar
1.019.874,52
987.849,32
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar
1.019.874,52
987.849,32
. 3. Bankalar
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar
. E. Stoklar
21.295.272,82
36.903.532,43
. 1. İlk Madde ve Malzeme
6.438.658,04
13.554.178,20
. 2. Yarı Mamuller - Üretim
6.948.085,99
9.752.099,02
. 3. Mamuller
1.141.230,56
995.310,75
. 4. Ticari Mallar
1.821.683,89
4.153.000,24
. 7. Verilen Sipariş Avansları
4.945.614,34
8.448.944,22
22.958,64
152.585,28
500,48
121.793,93
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler
. 2. Gelir Tahakkukları
. H. Diğer Dönen Varlıklar
. 1. Devreden KDV
22.458,16
30.791,35
317.467,41
384.276,42
317.467,41
384.276,42
20.289.158,01
21.962.102,49
. A. Ticari Alacaklar
800,00
800,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar
800,00
800,00
2.707.966,87
3.511.246,87
61.056,63
61.056,63
1.696.720,00
2.500.000,00
950.190,24
950.190,24
16.911.100,53
17.871.013,71
1.902.078,58
1.902.078,58
II. DURAN VARLIKLAR
. C. Mali Duran Varlıklar
. 1. Bağlı Menkul Kıymetler
. 3. İştirakler
. 9. Diğer Mali Duran Varlıklar
. D. Maddi Duran Varlıklar
. 1. Arazi ve Arsalar
. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
237.537,10
237.537,10
8.996.522,74
10.559.149,86
17.761.870,71
19.584.547,58
1.177.373,79
1.249.020,15
. 6. Demirbaşlar
615.592,28
677.510,63
. 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
150.637,34
186.117,34
15.750.241,83
18.501.289,00
185.994,82
1.976.341,47
. 3. Binalar
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar
. 5. Taşıtlar
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
. 10. Verilen Avanslar
1.633.735,00
0,00
504.909,04
515.299,75
. 1. Haklar
25.783,15
26.083,15
. 5. Özel Maliyetler
77.363,91
77.363,91
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
530.149,29
540.240,00
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)
128.387,31
128.387,31
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
164.381,57
63.742,16
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler
164.381,57
63.742,16
79.745.437,73
93.066.888,50
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
AKTİF TOPLAMI
DİPNOT
DİPNOT
1-Dönem İçi Çalışan Ortalama Kişi Sayısı:403
2- Kasa ve Bankadaki Döviz Mevcudu:
Açıklama Cinsi Döviz Tutar TL Tutar
Kasa Usd 6.442,03 13.739,56
Kasa Euro 8.751,46 25.680,58
Banka Usd 1.032.159,45 2.201.389,67
Banka Euro 210.808,36 618.596,05
Banka Gbp 72,23 253,45
3-Bilançonun Kesinleştiği Tarih: 01.03.2014
PASİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
42.034.155,39
27.182.487,74
. A. Mali Borçlar
21.055.284,56
7.277.525,74
. 1. Banka Kredileri
21.055.284,56
7.277.525,74
. B. Ticari Borçlar
11.020.533,34
5.989.065,58
. 1. Satıcılar
10.932.888,47
5.075.333,55
. 2. Borç Senetleri
8.282,94
712.740,64
79.361,93
200.991,39
. C. Diğer Borçlar
3.980.241,19
5.838.310,84
. 1. Ortaklara Borçlar
3.439.112,76
5.311.518,49
480.601,37
503.921,15
60.527,06
22.871,20
. D. Alınan Avanslar
6.347.577,65
7.964.903,13
. 1. Alınan Sipariş Avansları
6.347.577,65
7.964.903,13
217.652,24
298.642,28
57.155,63
85.614,30
. 5. Diğer Ticari Borçlar
. 4. Personele Borçlar
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
. G. Borç ve Gider Karşılıkları
160.496,61
213.027,98
-587.133,59
-185.959,83
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
332.412,66
0,00
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
919.546,25
185.959,83
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5.405.231,78
32.257.122,13
. A. Mali Borçlar
5.405.231,78
32.257.122,13
. 1. Banka Kredileri
5.405.231,78
32.257.122,13
V. Öz Kaynaklar
32.306.050,56
33.627.278,63
. A. Ödenmiş Sermaye
12.148.644,10
12.148.644,10
. 1. Sermaye
10.000.000,00
10.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
. C. Kar Yedekleri
. 1. Yasal Yedekler
. 3. Olağanüstü Yedekler
. 5. Özel Fonlar
. D. Geçmiş Yıl Karları
. 1. Geçmiş Yıl Karları
2.148.644,10
2.148.644,10
18.805.670,00
25.769.311,69
723.734,99
723.734,99
15.971.995,86
15.971.995,87
2.109.939,15
9.073.580,83
0,00
1.478.160,05
0,00
1.478.160,05
. F. Dönem Net Karı (zararı)
1.351.736,46
-5.768.837,21
. 1. Dönem Net Karı
1.351.736,46
0,00
0,00
5.768.837,21
79.745.437,73
93.066.888,50
. 2. Dönem Net Zararı (-)
PASİF TOPLAMI
DİPNOT
1-Seramyenin %10 ve daha fazlasına sahip ortak:Fuat Bursalı %99,94
GELİR TABLOSU
Açıklama
A. Brüt Satışlar
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
108.127.983,51
97.066.653,96
. 1. Yurtiçi Satışlar
53.682.646,30
26.629.776,88
. 2. Yurtdışı Satışlar
54.048.917,74
70.006.521,14
396.419,47
430.355,94
B. Satış İndirimleri (-)
1.438.926,77
99.584,52
. 1. Satıştan İadeler (-)
1.379.635,17
82.636,34
. 3. Diğer İndirimler (-)
59.291,60
16.948,18
106.689.056,74
96.967.069,44
D. Satışların Maliyeti (-)
90.746.476,97
85.994.344,44
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
48.012.618,67
66.325.554,43
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
40.942.416,87
18.236.519,09
1.791.441,43
1.432.270,92
15.942.579,77
10.972.725,00
E. Faaliyet Giderleri (-)
7.039.823,59
7.083.614,61
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
4.932.693,83
4.317.343,13
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
2.107.129,76
2.766.271,48
Faaliyet Karı veya Zararı
8.902.756,18
3.889.110,39
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
5.235.669,16
4.630.731,86
22.704,92
80.490,05
0,00
62.994,44
5.025.415,82
4.315.819,53
187.548,42
171.427,84
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
9.742.623,88
4.432.051,66
. 2. Karşılık Giderleri (-)
6.467.229,10
1.697.837,59
. 4. Kambiyo Zararları (-)
3.262.907,47
2.733.964,07
12.487,31
250,00
H. Finansman Giderleri (-)
2.799.393,23
9.665.375,35
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2.203.269,01
4.849.118,84
596.124,22
4.816.256,51
1.596.408,23
-5.577.584,76
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
301.917,25
137.402,72
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
301.917,25
137.402,72
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
214.176,36
328.655,16
5.077,80
191.542,03
209.098,56
137.113,13
1.684.149,12
-5.768.837,20
332.412,66
0,00
1.351.736,46
-5.768.837,20
. 3. Diğer Gelirler
C.Net Satışlar
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
Brüt Satış Karı veya Zararı
. 3. Faiz Gelirleri
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar
. 7. Kambiyo Karları
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
Olağan Kar veya Zarar
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
Dönem Karı veya Zararı
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Dönem Net Karı veya Zararı
DİPNOT
1-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler: 820.324,30 TL
Download

2012-2013 bilançosu-gelir tablosu-kar dağıtım