1010
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
DÖNEM TİPİ
OSTİM VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
Yıl
2013
Yıllık
29.04.2014 - 16:29:31
Vergi Kimlik Numarası
6340100843
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No
Soyadı (Unvanı)
ODF ORTADOĞU ULUSLARARASI
Adı (Unvanın Devamı)
FUARCILIK A.Ş.
312
3855799
GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
Yıl
Tip
Zarar
2008
Diğer Zararlar
5.946,39
2009
Diğer Zararlar
3.548,12
2010
Diğer Zararlar
7.061,81
2011
Diğer Zararlar
18.869,02
2012
Diğer Zararlar
25.214,82
Ticari Bilanço Karı
1.416,86
Ticari Bilanço Zararı
0,00
İLAVELER
Türü
Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
70,80
Kar ve İlaveler Toplamı
1.487,66
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
0,00
ZARAR
0,00
KAR
1.487,66
Diğer Geçmiş Yıl Zararları
1.487,66
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları
1.487,66
İndirime Esas Tutar
0,00
Dönem Safi Kurum Kazancı
0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
0,000000
0,00
0
Genel Orana Tabi Matrah
0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Kurumlar Vergisi Matrahı
0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
0,00
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım
0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi
0,00
Damga Vergisi
102,20
Kazancın Tespit Yöntemi
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
6340100843
Vergi Kimlik Numarası
6340100843
Soyadı, Adı (Unvanı)
Soyadı, Adı (Unvanı)
ODF ORTADOĞU ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.
ODF ORTADOĞU ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.
Ticaret Sicil No
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
İrtibat Tel No
312
3855799
İrtibat Tel No
Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası
0280461250
Soyadı, Adı (Unvanı)
AKİL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK A.Ş.
Oda Sicil No
E-Posta Adresi
[email protected]
İrtibat Tel No
312
4425222
312
3855799
EK BİLGİLER
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)
0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi
0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi
0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden
0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası
0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?
Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?
Hayır
Devir yapıldı mı?
Hayır
Hisse değişimi var mı ?
Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?
Hayır
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir
0,00
Gider
0,00
Finansman Giderleri
0,00
Amortisman Giderleri
0,00
EKLER
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
I. Dönen Varlıklar
Cari Dönem
(2013)
154.466,32
162.326,38
. A. Hazır Değerler
13,58
13,58
. 3. Bankalar
13,58
13,58
. E. Stoklar
89.894,49
97.065,47
. 7. Verilen Sipariş Avansları
89.894,49
97.065,47
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
0,00
164,78
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler
0,00
164,78
. H. Diğer Dönen Varlıklar
64.558,25
65.082,55
. 1. Devreden KDV
64.558,25
65.082,55
II. DURAN VARLIKLAR
78.133,54
79.133,54
. C. Mali Duran Varlıklar
78.133,54
79.133,54
130.285,00
130.285,00
52.151,46
51.151,46
232.599,86
241.459,92
. 3. İştirakler
. 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
AKTİF TOPLAMI
PASİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
276.211,88
283.655,08
. C. Diğer Borçlar
275.171,07
283.655,08
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar
275.171,07
283.655,08
1.040,81
0,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
PASİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
V. Öz Kaynaklar
. A. Ödenmiş Sermaye
. 1. Sermaye
Cari Dönem
(2013)
1.040,81
0,00
-43.612,02
-42.195,16
95.000,00
95.000,00
105.000,00
105.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)
10.000,00
10.000,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
113.397,20
138.612,02
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
113.397,20
138.612,02
. F. Dönem Net Karı (zararı)
-25.214,82
1.416,86
. 1. Dönem Net Karı
. 2. Dönem Net Zararı (-)
PASİF TOPLAMI
0,00
1.416,86
25.214,82
0,00
232.599,86
241.459,92
DİPNOT
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :
Adı : OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Pay Oranı : 80.95 Pay Tutarı : 84998.00
GELİR TABLOSU
Açıklama
A. Brüt Satışlar
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
4.215.308,71
0,00
0,00
0,00
. 2. Yurtdışı Satışlar
4.215.308,71
0,00
C.Net Satışlar
4.215.308,71
0,00
D. Satışların Maliyeti (-)
3.147.960,00
0,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3.147.960,00
0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı
1.067.348,71
0,00
E. Faaliyet Giderleri (-)
1.087.270,28
5.683,31
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
1.068.866,41
0,00
18.403,87
5.683,31
-19.921,57
-5.683,31
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
597,70
7.170,98
. 7. Kambiyo Karları
597,70
7.170,98
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
5.998,14
0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)
5.998,14
0,00
-25.322,01
1.487,67
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
107,19
0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
107,19
0,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
0,00
70,81
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0,00
70,80
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
0,00
0,01
Dönem Karı veya Zararı
-25.214,82
1.416,86
Dönem Net Karı veya Zararı
-25.214,82
1.416,86
. 1. Yurtiçi Satışlar
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
Olağan Kar veya Zarar
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Genel
Y.
Kanuni
Md./ Kurulu Ortak
Temsilci
Müdür Üyesi
*
Vergi Kimlik
No
Soyadı /
Unvanı
Adı /
Unvanın
Devamı
TC
Kimlik
No
İkametgah Adresi
İrtibat
Telefon No
Hisse
Oranı
*
2630024341 ÇÖRTÜ
ABDULLAH
100.Yıl Bulvarı No:99-90 Ostim-Ankara
3123853409
0,01
*
6480114441 A.Ş.
OSTİM
ENDÜSTRİYEL
YATIRIMLAR V
100.Yıl Bulvarı No:99-90 Ostim-Ankara
3123853409
80,95
*
6480084311
SAN.TİC.KALK.DAY
OSTİM ORTADOĞU 100.Yıl Bulvarı No:99-10 Ostim-Ankara
.VAKFI
3123855090
9,52
3123855090
4,76
*
ÇELİKDOĞAN
SEDAT
Ostim 100.Yıl Bulvarı No:101-A AnkaraYenimahalle
24992052632
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi AdıÜnvanı
Vergi Kimlik
Numarası
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR
VE İŞL. A.Ş
6480114441
T.C. Kimlik
Numarası
Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı
-Ünvanı
İllişkili Kişinin
Bulunduğu Ülke
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
USD($) TL Karşılığı
EURO(€) TL Kaşılığı
Diğer Döviz Cinslerinin TL
Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI
0,0000
0,0000
0,0000
. 1.Kasa
0,0000
0,0000
0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA
POZİSYONU (I-II)
0,0000
0,0000
0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)
0,0000
0,0000
0,0000
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Giderin Türü
Tutar
Diğer
70,8000
TOPLAM
70,8000
Download

ODF Kurumlar Vergisi Beyannamesi 2013