+
Fiat’ın 1899’dan günümüze kadar
kullandığı logolar…
+

IBM 5100 taşınabilir bilgisayar 1975 yılında 25 kg olarak
piyasaya sürüldü. Ebatları küçük bir bavul kadardı ve
çalıştırılması için harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyuyordu.
Çeşitli modelleri 8.975$-19.975$ arasında satıldı.
+
+
+
Erkekler de rahatça LIGHT içebilsin diye…
+ Türkiye'de 300'e yakın ürünün light olarak
bulanabildiği ilk ve tek pastane…
1 yıl süren çalışmalar sonucunda enerjisi
%25-50 oranında azaltılmış Liva Light
Bugün Liva Light’ın ürünlerinin tamamı
ürünler geliştirilir.
şeker hastaları, tansiyon, kolesterol ve kalp
hastaları tarafından güvenle tüketiliyor.
+
İş planı hazırlama
•
BAŞLIYORUZ...
+
Fikir
Fikir projenin ham halidir. İşlendikçe
gelişir ve proje meydana gelir.
Proje fikri bir sorundan ya da bir ihtiyaçtan doğar. Ancak her fikir
projelendirilemez. İlk olarak fikrin belirli bir olgunluğa erişmesi
gerekmektedir. Başlangıçta eşsiz/kârlı/ faydalı gibi görünen birçok
fikrin, olgunlaşma aşamasında uygulanabilir bir proje haline
getirilemeyeceği görülür.
Fikrin belirlenmesi aşamasında genel nitelikli araştırmalar yapılabilir ve konusunda
uzman kişilerin düşünceleri dinlenebilir. Fikrin projelendirmeye uygun olduğu
kanaatine varılırsa analiz aşamasına geçilebilir.
+ Proje henüz fikir aşamasındayken;






Ön araştırma yapılmalıdır: Hedefleri daha belirgin hale
getirmek için mümkün olduğu kadar fazla ön bilgi toplanmalıdır.
Konunun uzmanlarına danışılmalıdır: Proje fikri ile ilgili, uzman
görüşünden yararlanmak mevcut fikrin güvenilirliğini arttırabilir.
Geçmiş proje teklifleri gözden geçirilmelidir: Daha önce proje
teklifi hazırlanmışsa ya da başkaları tarafından hazırlanmış proje
tekliflerine ulaşma imkânı varsa bunları yeniden incelemek,
yapılan hataları tekrar etmemek adına faydalı olacaktır.
İstişarede bulunulmalıdır: Konu ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar
ile görüşmeler yapılmalıdır.
Doğrulanabilir olmayan verilerden kaçınılmalıdır: Projede ele
alınacak sorun genelde istatistiksel veriler yardımı ile tanımlanır.
İstatistiki verilerin, güvenilir kaynaklardan elde edilmiş olması
önemlidir.
Finansman kaynakları araştırılmalıdır: Proje konusuna uygun
mali destek programları araştırılmalıdır. Proje konusu ne kadar
faydalı olursa olsun başvurulan mali destek programının amaç ve
öncelikleri ile örtüşmüyorsa, proje destek alamayabilir.
+
+
+ İş planı nedir?
Basitçe söylemek gerekirse, iş planı tanıtıcı bir dökümandır ve bu döküman;

• şirketinizin planlarını ortaya koyar,

• bu planların nasıl gerçekleştirilebileceğini gösterir ve

• okuyucunun değerlendirme yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgileri
içerir.
İş planı şirketinizi tanımlamalı ve kısa, öz ve doğru bir projeksiyon
yapmalıdır. Ancak, iş planı aynı zamanda pazarlama öğesi de olan bir
belgedir ve bu nedenle söz konusu tanımlama aynı zamanda dikkat çekici
de olmalıdır.
İş planı bir yandan sizin projenizin sabit bir hedef olmayacağını kabul
etmeli, öte yandan mevcut konumu, mevcut gereksinimleri ve projenin
gelecekte sunacağı fırsatları göstermelidir.
Plan, şirketinizin güçlü yanlarını vurgulamalı; ancak aynı zamanda
sorunlar ve bunların nasıl aşılacağı ya da en aza indirileceği konusunda
gerçekçi olmalıdır.
+ Bir iş planı hangi amaca hizmet
eder?

Fon yaratma amaçlı herhangi bir girişim, hemen hemen her
zaman bir iş planının ortaya koyulmasını gerektirecektir.

Krediler için bankalara,

kredi ya da öz sermaye için risk sermayesi yatırımcılarına
başvurulduğunda bu durum ile karşılaşılması kaçınılmazdır.

Bazı ana ortaklık şirketler, iştiraklerinin her yıl biriş planı
vermesini ister.

Ancak iş planları yalnız harici amaçlar için yapılmaz.
Bunlar, aynı zamanda şirketin kendi yönetimi için de önemli planlama
araçlarıdır. Bu bölümde, potansiyel iş planı okuyucularının, kendi özel
gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek için
belgede nelerin kapsam içine alınmasını isteyecekleri konusunu kısaca
tartışacağız.
+
Okuyucular ne görmek ister?
Her okuyucu şirketinizin ya da projenizin potansiyeli ile cezbedilmeyi,
ancak aynı zamanda kapsam dahilindeki riskler konusunda tatmin olmayı
isteyecektir.
Bankalar
Bankalar gibi fon kaynağı sağlayacak veya borç
verecek herhangi bir kuruluş aşağıdaki soruların
cevaplarını bilmek isteyecektir:
• Ne kadar borç almak istiyorsunuz?
• Parayı ne için istiyorsunuz?
• Borcunuzu gerçekçi olarak ne kadar
zamanda geri ödeyebileceksiniz?
• Faizi ödeyebilecek güçte misiniz?
• Şirketiniz, planlarında ortaya çıkacak bir
aksiliği göğüsleyebilecek güçte mi?
• Borçlanma için, eğer istenirse, ne gibi
teminatlar sağlanabilir?
+
İşletme Planı Yapısı
1-İşletmenin tanıtımı;
Misyon,vizyon
inançlar ve iş yapma anlayışı
Örgütsel kimlik
2-İşletme koşulları;
Kuvvetli yönler
Zayıf yönler
3-Ulaşılmak istenen nokta;
Sorunlar
Hedef ve amaçlar
Varsayımlar
Tahminler
4-Hedefe nasıl ulaşılacak?
Stratejiler
Uygulama programları
5-Zamanlama;
Genel zamanlama
Faaliyet bazında zamanlama
6-Kim neden sorumlu olacak?
Kişilere verilen özel sorumluluk
İş dağıtımı
Maliyet hesaplamaları
+
Risk sermayesi ve gelişim projesi için yatırım sermayesi

Risk sermayedarları genellikle bir iş planının en titiz
okuyucularıdır. Bunun sebebi sadece, genel olarak, bu
yatırımcıların riskli durumlara yatırım yapması değil ayrıca
şirketinizle ilgili sahip oldukları arka plan bilgisininin sınırlı
olmasıdır.

Bir risk sermayedarı tarafından aktarılan aşağıdaki
istatistikler alınan 100 örnek iş planının akıbetinin ne
3%
olduğunu göstermektedir.
Kısa bir incelemeden
sonra reddedilmiştir
25%
Ayrıntılı incelemeden
sonra reddedilmiştir
Yatırım tamamlanmıştır
60%
2%
10%
Birkaç saatlik bir
çalışmadan sonra
reddedilmiştir
Görüldüğü gibi, başvuruların yalnızca %2’si başarılı olmuştur. İyi hazırlanmış bir iş
planı kaynak bulabilme şansını artırmak için ilk adımdır.
+  Dışarıda yatırım fırsatları arayan sermayedarlar ve risk
sermayedarları neyi bilmek ister?

Yatırımcılar, öncelik ve amaçlarına göre farklı türde
şirketlerle ilgilenirler; Bazıları yüksek oranda borçlu ve zor
durumda olanların peşindedir, diğerleri ise bunlarla hiç
ilgilenmez.

Bazıları yatırım faaliyetlerini belli sektörlerde (yüksek
teknoloji ya da perakende gibi) yoğunlaştırır, diğerleri daha
geniş bir yelpazeyi hedeflerler.

Bu sebeplerle, onlar ilk olarak aşağıdaki sorulara cevap
ararlar:

1. Şirket parayı nereden kazanıyor?
2. Ne kadar zamandır faaliyetlerine devam etmektedir?
3. Faaliyet sonuçları ve karlılık ne düzeydedir, ileriye dönük
tahminler nelerdir?
4. Şirket ne miktarda finansman aramaktadır ve bunu ne için
kullanacaktır?



+
Bu sorulara aldıkları cevaplar, yatırımcıların iş planının geri
kalanını okuyup okumayacaklarına karar vermelerini sağlar.
Yatırımcılar zaman zaman şüpheci, olumsuz bir hava içerisine
girerler. Bunun sebebi, olası problemlerle ilgili tüm sorularına
cevap aramalarıdır.
 Öngörülerin altında yatan varsayımların makul olduğunu anlamak
için yapılan sorgulamalardan sonra, önemli düzeyde bir şüphe
kalmadı ise, şüpheci eleştirmenlerden heyecanlı destekçilere
dönüşürler.

Risk sermayedarları, başka neyi görmek ister?
Yatırımcılar genellikle bir “çıkış yolu” isterler. Yani, paralarını
nasıl ve ne zaman geri alacaklarını bilmek isterler.
Risk sermayedarları, başka şeyler ile birlikte, aşağıdaki
koşulları da gözden geçirerek risk oranlarını değerlendirmek
isterler:
+
Geçmiş kayıtlar:
Şirket Yönetim ve Pazar Öngörüler:

• Bunlar ulaşılabilir mi?

• Ne gibi aksaklıklar çıkabilir?
Kritik faktör:

• Yönetim Dolayısıyla, risk sermayedarları, şirketin hem pazar
hem de yatırımcıların gereksinimlerini karşıladığını görmek
ister.

Müşteri neden satın alacaktır?

Yatırımcılar nasıl yeterli bir getiri elde edecektir?
+
Dahili kullanım
Bir iş planının hazırlanma sebebi yalnızca finansman arayışı değildir.
Bu plan, ayrıca önemli bir yönetim aracıdır. Yönetimin, şirketin büyümesini
yapılandırılmış bir biçimde planlamasına ve gerekebilecek değişiklikleri
öngörmesine yardımcı olur.
Bir iş planı hazırlamak için yönetimin işi ayrıntılı olarak incelemesi ve
hedefleri belirlemesi gerekir.
Bir iş planının hazırlanması, aynı zamanda şirketin gelecekteki
performansını değerlendirmeye de yarayacak olan referans noktalarının
oluşturulmasına yardım eder. İş planı hazırlamak, aynı zamanda şirketin
planlarını yerine getirmesi için gerekli olan kaynakları ortaya çıkaracaktır..
+
iş planının
İş planı için tipik bir içerik şöyle olacaktır:
Bölüm 1 Profesyonel Özet
Bölüm 2 Şirket Analizi
Bölüm 3 Sektör Analizi
Bölüm 4 Müşteri ve Rekabet Analizi
Bölüm 5 Pazarlama Planı
Bölüm 6 Tasarım ve Geliştirme Planları
Bölüm 7 İmalat ve Operasyon Planları:
Bölüm 8 Yönetim Ekibi:
Bölüm 9 Finansal Plan:
Ekler
+
1. Profesyonel Özet:

Profesyonel özetler, potansiyel yatırımcının projenizi okuma
şansını arttırmak için gereklidir. Hatta yatırımcıların çoğu yalnızca
bu bölüme bakarak bile destek verip vermeyeceğine karar
verebilir.
Profesyonel özetler, tüm iş planlarınızın özü gibidir. İşiniz, içinde
bulunduğunuz sektör, pazarlama stratejileriniz, ihtiyacınız olan
finansal kaynaklar gibi tüm ayrıntıların bir toplamıdır.
+
2. Şirket Analizi:

Şirket analizi, şu anki ya da gelecekteki şirketinize stratejik
anlamda genel bir değerlendirmesidir. Bu analizin içermesi
gereken önemli sorulardan bazıları:
- Şirketiniz hangi fırsatları lehine çevirebilir?
- Bunu hangi servis ve hizmetlerle yapabilir?
- Hangi ürün veya hizmetleriniz diğerlerinden farklı? Neler
sizi iş dünyasında başarılı kılabilir?
- Şirketinizin uyguladığı stratejiler nelerdir?
- Şirketinizin organizasyon yapısı nasıl?
+
3. Sektör Analizi

Şirketinizin rekabet içinde olduğu alanı belirleyen
analizlerdir. İçermesi gereken sorular ise:
- İçinde bulunacağınız/bulunduğunuz pazarın boyutu nedir?
- Eğer varsa, hangi pazar trendleri bu boyutları etkiler?
- Başlıca rakipler kimler? Her birinin pazar payı nedir?
- Pazarada bulunan ikame mal ve hizmetler hangileri?
Ücretsiz olan ürün ve hizmetler var mı?
- Pazara giriş için engeller var mı?
- Hangi parametreler şirketinize yardımcı olabilir?
+
4. Müşteri ve Rekabet Analizi:

Bu analizde aşağıdaki soruların cevapları yer almalıdır.
- Müşterileriniz kimler? Hangi demografik özelliklere
sahipler?
- Müşterileriniz nerede yaşıyor ve gelir düzeyi ne?
- Ürün veya hizmetlerinizden hangileri bu kişilerce bir
ihtiyacı gidermek için devamlı olarak satın alınıyor?
- Müşterilerinizin asıl ihtiyaçları neler ve bu ihtiyaçları neler
etkiliyor?
- Başlıca rakipleriniz kimler?
- Rakipleriniz ne kadar büyük?
- Hangi stratejileri kullanıyorlar?
- Geçmişte pazara katılanlara reaksiyonları nasıldı?
+

5. Pazarlama Planı:
Pazara girmek için kullandığınız tüm stratejileri içerir. Planda yer
alması gereken bilgiler:
- Bütünleşik pazarlama stratejisi – Pazara girişte ürün ve
hizmetlerinizi nasıl tanıştırmayı planlıyorsunuz?
- Ürün ve hizmetler – Ürün ve hizmetlerinizi ortaya koyan ayrıntılı
bilgi.
- Ücretlendirme – Ürün veya hizmetinizin satılacağı fiyat bilgisi.
- Dağıtım – Ürün veya hizmetlerinizin şirketten son kullanıcının
eline geçmesi için kullanılacak metodlar.
- Satış yaklaşımı – Ürün veya hizmetlerinizi satış yöntemleriniz.
- Reklam ve promosyon – Reklam ve promosyonlar için ayrılacak
olan bütçe ve uygulanacak olan metodların getirileri.
- Halkla ilişkiler – Ürün ve hizmetlerin satışını desteklemek için
"halkla ilişkiler"in rolü ve etkileri.
+
6. Tasarım ve Geliştirme Planları:

Bu planlar fikirlerinizi bir konu olmaktan çıkarıp gerçeğe
dönüştürmedeki stratejilerinizi içerir. Cevaplanması gereken
sorular ise:
- Ürün veya hizmetlerinizdeki gelişmenin şu andaki durumu
nedir?
- Amaçladığınız bitirme tarihi ne zaman? Bu süreç içinde
önünüze çıkabilecek engeller nelerdir?
- Ürün geliştirmenin tahmini maliyeti ne olacak?
- Şirket dışından birileriyle iş yapılacak mı?
- Bilgi veya teknolojinizin patenti kim tarafından korunuyor?
+
7. İmalat ve Operasyon Planları:

Bu planlar alınan tüm kararlar ve konuşulan tüm konuların
nasıl sonuca varacağı ile ilgilidir.
İmalat planlarının içermesi gereken sorular:
- Ürününüz nasıl imal edilecek?
- Üretme kapasiteniz nedir? Birim üretim süresi ne kadar?
- Hangi coğrafik bölgede üretim yapılacak?
- Ürünler nerede depolanıp saklanacak?
- Dış kaynak kullanılacak mı?
- Hangi kurallar ve yasal konular dikkate alınmalıdır?
Operasyon planlarının içermesi gereken sorular:
- İmal ettikten sonra, satış sürecine kadar neler gerekebilir?
Kaç kişiye ihtiyaç duyulacak?
- Ürün ve hizmetlerin dağıtımı nasıl gerçekleşecek?
- Kalite nasıl kontrol edilecek?
+
8. Yönetim Ekibi:

Şirketi başarıya götürmek için gereken insan kaynaklarını
tanımlayan bölümdür. Bilinmesi gereken önemli konular:
- Şirketiniz nasıl organize olmuş?
- Temel yönetim kadronuz kimdir ve bu kişilerin geçmişleri
nasıl?
- Eğer varsa, hisse sahipleri, ortaklar veya yatırımcılar
kimlerdir?
- Yönetim Kurulu ve Danışmanlar Kurulu kimlerden oluşuyor?
- Profesyonel anlamda kimlere başvuruyorsunuz?
+
9. Finansal Plan:

Bu planlar şirketinizin ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu ve
gelecekte ne kadar kazanmayı planladığını ortaya koyar. İki
bölümden oluşur: Bunlardan birincisi, ayrıntılı finansal bilgi
analizleridir, ikincisi ise iş dünyası ve yatırım kararlarının
nelerden etkileneceğine dair olan yazılı tartışmalardır.
Finansal bilgi analizleri:
- Gerçek gelir durumu ve denge kağıtları
- Gelir durumu (İlk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek dönemlik
ve yıllık)
- Denge kağıtları (İlk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek
dönemlik ve yıllık)
+
9. Finansal PlanII:

- Nakit akışı belgesi (İlk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek
dönemlik ve yıllık)
- Brüt ve işletme marjinleri
- Sabit ve değişken harcamalar
- Ayrıntılı hesap dökümü ve satılan miktar
- Yatırım sonucu geri dönenler
Yazılı tartışma:
- Finansal bilgi analizlerinde dikkat edilmesi gerekenler
- Fon kullanımı ve finansal ihtiyaçlar
- Yatırım teklifleri
- Yatırımcının geri dönüşümü
+
10. Ekler:

Metin olmayan tüm dokümanları kapsar. Örneğin:
- Finansal belgeler ve hesaplamalar
- Çalışma tabloları
- Ürün / hizmet şartname diyagramları
- Yasal dokümanların kopyaları
+

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx

Destekler –Girişimci Destekler

Programın Amacı

Girişimciliğin desteklenmesi
Girişimciliğin yaygınlaştırılması
Başarılı işletmelerin kurulması
Programdan Kimler Yararlanabilir
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
Girişimciler
İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel
kişilik)
Programın Kapsamı
Bu program,
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
Yeni Girişimci Desteği,
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
İş Planı Ödülünden oluşur.











+
İş planı formu

BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİYE / ORTAKLARINA VE
İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI

BÖLÜM 4: ÜRETİM PLANI(NACE Kodları
www.kosgeb.gov.tr’den temin edilerek yazılmalıdır.)

BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI

BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN

BÖLÜM 7: KOSGEB’DEN TALEP EDİLEN DESTEKLER
+
Şu anda neredeyiz ?

Kurum içi değerlendirme: Kurumun pozisyonu,
performansı, potansiyeli ve sorunları

Kurum dışı değerlendirme: Kurumun içinde bulunduğu
çevrenin anahtar parametreleri ve güçlerin
tanımlanması

Paydaş tanımı: Kurum hizmetlerinden doğrudan ya da
dolaylı olarak etkilenenlerin saptanması
+
Nerede olmayı istiyoruz ?:

Misyon: Kurumun geniş kapsamlı amacının kısa bir
biçimde ifadesi

Vizyon: Gelecekte arzulanan pozisyonun kavramsal bir
biçimde ifadesi

İlkeler: Kurumun misyonunu taşıyacak temel değerlerin
belirlenmesi

Amaçlar: Üç ya da daha fazla yıl sonunda ulaşılması
arzulanan düzeyi ifade eder.

Hedefler: Amaçlara ulaşabilmek için somut olarak
belirlenmiş ve ölçülebilir hedefler
+
Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz ?

Başarı ölçütleri: Sürekli iyileştirmeye ve hesap
verebilirliliğe yönelik olarak performans ölçütlerinin
saptanması
+
Olmak istediğimiz yere nasıl
ulaşabiliriz ?

Aksiyon planları: Stratejik planın yürütülmesi ve kaynak
dağılımına rehberlik edebilmesi için strateji ve adımların
belirlendiği aksiyon planları yapılmalıdır
+
SWOT ANALİZİ
Değerlendirme süresince elde edilen veriler stratejik
meselelerin tanımlanmasına olanak verir. SWOT analizinin
son aşamasını iç ve dış paydaşların tanımlanması ve taranması
oluşturur

Kurum neredeydi? :

- Geçmişte iç ve dış paydaşların ihtiyaçları karşılandı mı?

- Ürün ve hizmetler yüksek kalitede miydi?

- İçsel olarak kurumda değişen nedir? Yeniden yapılanma oldu
mu ? Durağan bir süreç mi yaşandı ? Neden ?

- Neler başarıldı ? Başarılmayan neler var ?
+ Kurum şimdi nerede ?:

Mevcut program ve faaliyetlerin tanımlanması

Mevcut program ve faaliyetler arasında kurum içinde
çatışmalar var mı ?

Mevcut program ve faaliyetlerden başarı mı elde edildi ? Yoksa
başarısızlık mı?

Mevcut performans ölçütlerine ulaşıldı mı? Öyle ise umulan
performans elde edildi mi? Neden elde edildi ya da edilemedi?

- Mevcut programlar hakkında kamuoyu ve paydaşlar neler
düşünüyor?

- Kurum diğer kurumlarla karşılaştırıldığında hizmetlerin
maliyeti ve kalitesi açısından ne gibi bir sonuçlar çıkar ?

- Planlama, bütçeleme, kalite ve diğer yönetim çabaları
bütünsel kılındı mı ?
+
Güçlü ve Zayıf Yönler

- Kurumun kapasitesi nedir ?

- Ne tür avantajları mevcuttur ?

- Ne tür dezavantajları mevcuttur ?

- Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin tatmininde
sınırlamalar var mı ?

- Paydaş ihtiyaç ve beklentileri nasıl değişiyor? Pozitif
yönde bir değişme için ne gibi fırsatlar var ?
+
Girişimcilik -Başvuru Formu

BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER

1.1 Girişimci

(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı
kısaca tanıtınız)

1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu

(Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca
anlatınız)

1.3 İş Kurma Süreci

(Bu kısımda işinizi kurarken attığınız
adımları kısaca anlatınız)
Neden sizi desteklemeliler
diğer girişimcilerden farkınız
Kuracağınız firmanın ana
faaliyet alanı nedir. Yapmak
istediğiniz işin ilk
tanımlaması bu bölümdür.
Bu aşamaya kadar yapmış
olduğunuz araştırma ve
fizibilitenin özeti daha sonra
ayrıntılı yazılacak
+ BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİYE / ORTAKLARINA VE
İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1 Girişimci ve İşletme
Ortaklarının Kişisel Bilgileri
(Bu tablo girişimci ve her bir ortak için ayrı ayrı
doldurulacaktır.)

2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına
İlişkin Bilgi Tablosu

2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni

2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve
Seçim Nedeni

2.5 İşletmenin Misyonu

2.6 İşletmenin Vizyonu

2.7 Kısa Vadeli Hedefleri

2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri
Bu bölüm SWOT
çalışmasının sonrasında
doldurulan bölümdür ve
sısa uzun vade de
hedeflerinizi de kapsar
+ BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI











1.Müşterilerimiz kimlerdir? Nerededir?
Ne kadar, neden ve kimden satın alırlar?
3.1 Pazarın Büyüklüğü,
2.Rakiplerimiz kimlerdir? Nerededir?
Hedeflenen Pazar Payı
Üstün ve zayıf noktaları nelerdir?
3.En büyük rakibimizin kullandığı
3.2 Pazar Profili
pazarlama yaklaşımı ve teknikleri
3.3 Rakip Analizi
nelerdir?
3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri
3.5 Sektörel Gelişmeler, Fırsat 4.Şirketimizin genel amacı nedir?
5.Şirketimizin üstün ve zayıf noktaları
ve Tehditlere İlişkin
nelerdir?
Değerlendirmeler
6.Pazardaki fiyat değişmeleri nelerdir? Bu
3.6 Beklenmedik Durumlara
değişimleri ne, kim ve neden başlattı?
İlişkin Öngörüler
7. Rakip ürünler hakkında pazarın tutumu
nedir?
3.7 Ürün/Hizmet Tanımı
3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl 8. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizin
müşterilerimiz için sağladığı yararlar
Oluşturulduğu
nelerdir?
3.9 Yer Seçimi
9. Reklam ve tanıtma çalışmalarımız
3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları nelerdir? Hangi yaklaşım daha etkindir?
3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı 10. Dağıtımda zayıf ve üstün yönlerimiz
nelerdir? Hangi dağıtım konularına
odaklanmalıyız?
+
Kayıtlı Veriler
Gözlemlenebilir Veriler
Fırsatlara Dayalı Veriler
•Pazar araştırmaları
•Rakiplerin fiyatları
•Hammadde tedarikçileri
•Mesleki yayınlar
•Tutundurma etkinlikleri
•Ticari yayınlar
•Patent başvuruları
•Teknik dergiler
•Satış gücü geri bildirimi
•DPÖ Sektör Raporlarıistatistik Dairesi
•Rakip ürünleri satın alma
•YAGA raporları
•Ürünleri parçalara ayırarak
üretim yöntemlerini ve
maliyetlerini belirlemeye
çalışmak vs.
•Ekipman tedarikçileri
•Ticari gösteriler, fuarlar
•Müşteriler (telefonla, yüz yüze,
yazışarak)
•Ambalaj tedarikçileri
•Dağıtım kanalı üyeleri
•Taşeronlar
•Haber bültenleri
•Rakiplerin personeli
•Konferanslar
•Özel dedektifler
+ BÖLÜM 4: ÜRETİM PLANI

4.1 NACE Kodu: (NACE Kodları www.kosgeb.gov.tr’den
temin edilerek yazılmalıdır.)

4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları

4.3 İş Akış Şeması

4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar,
Spesifikasyonlar

4.5 Hukuki Gereksinimler

(Ruhsat, izin vs.)
+

BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI

5.1 Organizasyon Şeması

5.2 Görev ve Sorumluluklar

5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak
Personel Nitelikleri

BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer
Başlangıç Giderleri


6.2 İşletme Giderleri
6.3 Nakit Projeksiyonları
Örnek üzerinden gidilmeli
+
İnovasyon

"yeni ve değişik birşey yapmak“
Firmalar, varlıklarını sürdürmek ve rekabet güçlerini artırmak
için inovasyon yapmalıdır. Bu amaçla;

Maliyetlerin Yönetimi,

Ürün ve hizmet kalitesinin azaltılması,

Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile çeşitliliğe
gidilmesi.
+

Ürün İnovasyonu:

Hizmet İnovasyonu:

Süreç İnovasyonu:

Pazarlama İnovasyonu:

Organizasyonel İnovasyon:
Download

2014kobiyonetimi bolum_3_3