Halkla İlişkiler - 3
Kurumsal İletişim ve Yakın
Kavramlar
Kurumsal İletişim
 Şirket
felsefesinin tüm iç ve dış paydaşlara
etkili bir biçimde aktarılması
Kurumsal İletişim kötüyse
 İşgören
devir yüksekliği
 Karşılıklı saygı ve sevginin bitmesi
 Kademe atlama olayları
 Maliyetlerin atrışı
 Yöneticilerin sorunları aylar sonra
öğrenmesi
 Sık sık söylentilerin çıkması
 Bölüm müdürleri arasında yetki çatışmaları
 Fon bulmada güçlükler
Kurumsal İletişimde Kavramlar
 Kurumsal
kişilik
 Kurumsal kimlik
 Kurumsal İmaj
 Kurum kültürü
 Kurumsal itibar
 Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal İmaj
 Her
paydaş birbirinden farklı algılara sahip
 Şirket, her paydaş grubu ile
 ONLARIN İLGİLERİNE göre
 İletişim kurmalıdır
 İmajlar üst üste biner itibar oluşur
 İmaj: KİŞİ VEYA KURUMLARIN BİRBİRLERİ
ÜZERİNDE İSTEYEREK YA DA İSTEMSİZ
OLARAK BIRAKMIŞ OLDUKLARI İZLENİMLER
 Kişilerin
ilgileri ve sinyallere maruz kalmaları
arttıkça kafalarında bir resim belirir ki;
 Bu kurumun imajıdır
Tüm mal varlığını vakıflara
bağışlamış ve sağlığında 45 milyon
TL yoksullara yardım olarak ödemiş
bir adam
Biz kimiz? Ne olarak algılanıyoruz?
Örnek : Turkcell
Kurumsal Kimlik
Kurumsal İmaj
(Hissedarlar)
Kurumsal İmaj
(Müşteriler)
Kurumsal İmaj
(Devlet)
Kurumsal İmaj
(Rakipler)
Kurumsal İmaj
(Çalışanlar)
Kurumsal İtibar
 İşletmenin
başarılarının genel bir
değerlendirilmesidir
 Müşterilerin, yatırımcıların, çalışanların ve
toplumun şirket hakkında sahip oldukları
imaj KURUMSAL İTİBARI oluşturur
 İtibar, uzun yıllar boyunca tutarlı bir
performans eşliğinde konumlandırılan
değerli bir kimlik gerektirir
Kurumsal Kimlik
 Şirketin
gerçekliği
 Kurum kültürünü oluşturanlar:
 Şirket kültürü, şirket felsefesi, şirket
stratejileri, örgütsel tasarım
 Şirketin logosu, şirketin çalışma yerleri,
binaları, üniformaları
 Kurumsal kimliği belirleyen kurum kişiliğidir
Şirket Felsefesi
 Üst
düzey yöneticilerin iş ile ilgili değerleri
ve inanışları
 Yöneticilerin felsefesi sıklıkla şirketin vizyon
ve misyonunda görülebilir
Şirket Felsefesiyle İlgili
Kavramlar
 Strateji
 Plan
 Taktik
 Politika
 Paradigma
 Misyon
 Vizyon
 Amaç
ve hedefler
 Taktikler,
stratejinin bir parçası
 Taktik, uygulama sırasında saptanabilir
 Kararlara yol gösteren düşünce tarzı
 Politika = pusula
 Politika = kurallar dizisi
 Politika, emredici değil
 Öngörülen sınırlar dahilinde takdir hakkını
kullanmakta özgürsün






İşletmenin varoluş nedeni
Gelecekte olmayı arzuladıkları durumun
ifadesi
Varlık nedeni, hangi ürünler nerede nasıl
üretilecek, iş felsefesi ne olacak, hangi
değerlere sahip olunacak
Misyon yazılı mı olmalı?
Vizyonun belirli bir zaman sürecinde nicelik
olarak belirlenmiş şekli
Kesin ve ölçülebilir özellik
STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik Planlama
•
•
Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı
arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder
Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve
bunlara ulaşmayı mümkün kılacak
yöntemleri belirler
Stratejik Planlama
 Neredeyiz?
 Nereye
ulaşmak istiyoruz?
 Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
STR. PLANLAMA SÜRECİ
1.
2.
3.
4.
SWOT ANALİZİ
VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER TANIMI
STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ
HEDEFLERİN VE FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ
1.
 GÜÇLÜ
SWOT ANALİZİ
YÖNLER (kurum içi)
 ZAYIF YÖNLER (kurum içi)
 TEHDİTLER (çevre analizi)
 FIRSATLAR (çevre analizi)
BİZ
 GÜÇLÜ
YÖNLER
 ZAYIF YÖNLER
 Kuruluşun iç yapısının analizi
 DURUM ANALİZİ de denir
 Durum bugün, fakat öneriler gelecek için
BUGÜN
Bizde neye bakacağız?
 Kurumun
yapısı
 İnsan kaynakları
 Kurum kültürü
 Teknolojik durumu
 Mali durum ve mali yeterlilikler
 İyi ve kötü yaptığı faaliyetler
 Avantajlı ve dezavantajlı bulunan noktalar
ne?
ONLAR
 TEHDİTLER
 FIRSATLAR
 Faaliyet
alanında dünyadaki ve
ülkemizdeki durum ve gelişmeler ve
bunların kuruluşu nasıl ve ne yönde
etkileyeceği
GELECEK
GÜÇLÜ YÖNLER
 En
iyi yaptıklarımız
 Firmamızın diğer benzerlerinden üstün yönleri
 Sahip olunan deneyim, değerler, kaynaklar
KORU
YERLEŞTİR
GELİŞTİR
ZAYIF YÖNLER
 Geliştirmemiz
gerekenler
 Diğer benzerlerimizden eksik yönlerimiz
 Eksik sayılan unsurlar (tecrübe, bilgi, kaynak, ölçek)
KALDIR
DURDUR
FIRSATLAR
 Bizi
bekleyen olumlu trendler
 Karşılaşılan olumlu durumlar
 Firmanın ve yapılacak işin önemini arttıracak
etkenler (talep artışı vb.)
 Yasal düzenlemeler
 Müşterilerin son zamanlarda değişen tutum ve
davranışları
 Kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel durumlar
DEĞERLENDİR
Fırsatlarla güçlü yönleri eşleştirebilir
miyiz?
TEHDİTLER
 Bizi
rahatsız eden gelişmeler
 Gelişmeye engel olabilecek durumlar
 Yasal düzenlemeler
 Müşterilerin son zamanlarda değişen tutum ve
davranışları
 Pazarda etkinliği zayıflatan faktörler
 Rakiplerin durumu
 Ne gibi engeller var?
 İş, ürün ve hizmetlerin standartları değişiyor mu?
TERSİNE ÇEVİR
EN AZA İNDİR
Tehditler için tedbir alınabilir mi?
Alınacak hasar hesaplanabilir
mi?
Tehditler, güçlü yanlar ile
bütünleştirilerek fırsata çevrilebilir
mi?
T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TURGUTLU MESLEK YÜKSEK OKULU
SWOT ANALİZİ
•
•
•
•
S
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
Genç ve dinamik bir kadroya sahip olması
Öğretim Elemanlarının nitelikli ve özverili
olması
Mevcut Laboratuar ve atölyelerin teknolojik
gelişmelere uyumlu olması
Eğitim alanlarının fiziki alt yapısının uygun
olması
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O
FIRSATLAR
Coğrafi konumu (İzmir ve Manisa gibi
sanayi merkezlerine yakınlığı)
Sanayisi gelişime açık bir yerleşim
bölgesinde olması
Sektörün ve bölge sanayicisinin iyi yetişmiş,
donanımlı teknik eleman isteği
AB’ye uyum için hemen her alanda iyi
yetişmiş teknik elemana ihtiyaç duyulması
Bölgemizde bazı büyük sanayi
kuruluşlarının yatırım kararı olması
Yerel yönetim ve ilçe halkının okulumuza
olan güven ve desteği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W
ZAYIF YÖNLERİMİZ
Öğretim Elemanının sayıca yetersizliği
Alanında uzman idari personel eksikliği
Kurulu laboratuar ve atölyelerde uygulama için Teknisyen düzeyinde
kadro eksikliği
İnşaat, Seramik ve Mobilya programlarında laboratuar ve atölye
olanaklarının yetersizliği
Mesleki rehberlik düzeyinin yetersizliği
Okulumuzun kamu ve özel sektör kurumlarıyla yeterince yakın ilişki içinde
olamaması
Sosyal ve kültürel faaliyetlerde yetersiz kalınması
Öğretim Elemanlarının büyük bölümünün Turgutlu dışında ikamet etmesi
T
TEHDİTLER
2 yıllık teknik elemana yeterli toplumsal ve hukuksal değerin verilmemesi
Eğitim ve öğretimin birbirinden uzak 2 farklı bölgede (Turgutlu ve Manisa)
yürütülmesi
Bölgede henüz sanayileşmenin yeterli düzeyde olmaması
Halen bölgedeki ekonomik yatırımların tamamlanmamış olması ve alınan
kararların her an değişebilecek potansiyele sahip olması
Sanayide ara eleman / tekniker anlayışının doğru algılanmaması
Öğrencilerin sınavsız alınması
Ödenek yetersizliği
Kadro tahsisi yetersizliği
İlçede öğrenci yurdu olmaması
SWOT ANALİZİ
Beyin Fırtınası çalışması
Konu: Kurumunuzun stratejik planı için
SWOT analizi
Süre: 30 dk
38
SWOT ANALİZİ
Beyin Fırtınası çalışması
 Grubu oluşturun
 Bir başkan ve bir raportör belirleyin
 Grup üyelerine kağıtları (4 er adet) dağıtınız.
 Üyeler birbirinden bağımsız olarak sırasıyla
güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditleri
kağıtlara en fazla 5 er cümle yazacaklardır. (15 dk
yeterli olabilir)
39
SWOT ANALİZİ
Beyin Fırtınası çalışması

Yazım bittikten sonra, grup başkanları herkese
söz verir ve (tartışma açmaksızın) belirtilen
düşünceleri raportör aracılığıyla yazdırır.
 Tüm görüşleri yazın, Aynı görüşleri çeteleyin.
 Görüşlerin frekanslarını sayınız ve sıklık
sırasına göre numaralandırarak yeniden
sıralayınız. (NOT: Gerekirse oylama
yapabilirsiniz)
40
SWOT ANALİZİ
Beyin Fırtınası çalışması

Grubunuz adına sunu yapınız.
 Tüm grupların görüşlerine göre 4 boyut yeniden
ele alınır.
 Tüm katılımcıların oylarıyla listeler yeniden
düzenlenir.
 SWOT analizi sona erer.
41
2.
VİZYON VE MİSYON
TANIMI
 Misyon
(özgörev)
 Vizyon (özgörüş)
 Değerler (sahip olduğumuz nitelikler)
Misyon
 Bir
kuruluşun varlık sebebi
 Kuruluşun ne yaptığı
 Nasıl yaptığı
 Ve kimin için yaptığını ifade eder
Misyon yazarken……










Kısa, açık ve çarpıcı olmalı
Hizmetin amacını tanımlamalı (hizmet sürecini değil)
Hizmet verilen kişi veya kuruluşları belirtmeli
Sunulan ürün ve/veya hizmetleri vurgulamalı
Biz kimiz?, ne yapıyoruz?, kimin için yapıyoruz?
Neden ve nasıl yapıyoruz?
Var olma nedenimiz nedir?
Hangi alanda/ sektörde çalışıyoruz?
Müşterilerimizin / paydaşlarımızın hangi ihtiyaçlarını
karşılıyoruz?
Yerine getirmek zorunda olduğumuz yasal görevler
nelerdir?
İYİ MİSYON ÖRNEKLERİ
KALDER
 Ülkemizdeki
tüm özel/kamu kurum ve kuruluşları ile
sivil toplum örgütlerine dünya çapında kalite
seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları
için uygun ortamlar oluşturmak.
BEKO ELEKTRONİK
 Elektronikteki
gelişmeleri hızlı bir şekilde kullanışlı,
güvenilir ürünlere ve hizmetlere dönüştürerek ve
müşterilerimizin beklentilerini aşarak sunmak.
Anadolu Üniversitesi
 Evrensel
niteliğe sahip üniversitelerle rekabet
edebilecek düzeyde bilgi üretmek ve paylaşmak.
Vibratek
Misyonumuz;
Türk Sanayisinin,
Bakımda Çağdaş Teknolojiler uygulamasına Geçişinde,
KALİTELİ HİZMET,
KALİTELİ EĞİTİM ve
KALİTELİ ÜRÜNLER Sunarak,
Ülkemize ve Sanayimize ARTI DEĞER,
Şirketimize GELİŞME
ve Çalışanlarımıza MUTLULUK
Sağlamaktır.
TÜPRAŞ
 Yenilikçi
uygulamalarla sektörümüzü yönlendirmek
ve ülkenin petrol ürünleri ihtiyacını karşılamaktır.
AYGAZ A.Ş.
 Koç
Topluluğu değerlerine uygun çalışma prensibi
ile; yüksek kalite ve güvenlik standartlarını ön planda
tutarak, topluma ve çevreye duyarlı bir şekilde
başta LPG olmak üzere faaliyet gösterdiği her
alanda en iyi ürün ve hizmeti sunmak.
Vizyon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuruluşun geleceğini sembolize eder,
Uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir
anlatımı
İdealisttir, yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir,
Özgündür, Çekicidir,
Ayırt edicidir,
Motive edicidir,
İlham verici ve iddialı olmalıdır,
Kısa ve akılda kalıcıdır,
Gerçekçidir.
Vizyon nedir aslında?
Vizyon,
beyindeki
radarın, yürekteki
gözün sağladığı
bir görüş
yeteneğidir
Vizyon yazarken….

Ulaşılmak istenen nedir? Ne olmak istiyoruz?

Kuruluşun ideal geleceği nedir?

Sunduğumuz hizmetin kalitesini nasıl
arttırabiliriz? Müşteri memnuniyetini nasıl
sağlayabiliriz?

Müşterilerimizin / paydaşlarımız tarafından nasıl
bilinmek, görülmek istiyoruz?
İyi Vizyon Örnekleri
TÜBİTAK
 Türkiye’yi
21. yüzyılda teknoloji üreten sayılı ülkeler
arasına sokmaktır.
İTÜ
 Çağdaş
bir araştırma üniversitesi olarak ulusal ve
uluslar arası düzeyde bilim, teknoloji ve sanatta
önder çalışmaların odağı olmak.
Diğer Örnekler



1969 yılına kadar Ay'a bir insan göndermek...
Bulunduğumuz pazarlarda bir veya iki numara
olmak.
Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ile Türk
sanayindeki öncü konumunu güçlendirerek ve
sosyal paydaşların beklentilerini en üst
düzeyde karşılayarak 2025 yılında Avrupa'nın
ilk on demir çelik üreticisi arasında yer almak.
Diğer Örnekler
 2025
yılında dayanıklı tüketim sektöründeki
ilk beş şirket arasında; uluslararası
pazarlarda faaliyet gösteren bir grup
olmak.
 Büyüyen Türkiye Perakende sektöründe en
büyük, en kaliteli, piyasa fiyatlarını
belirleyen, tüketiciyi koruyan mağazalar
zinciri olarak yerini almak.
Diğer Örnekler
 İnsan
kaynakları sistem ve
uygulamalarında çağdaş normların
uygulandığı, çalışanların gerçekten mutlu
olduğu ve çalışmak için öncelikle tercih
edilen gruplardan biri konumuna
getirmektir.
Diğer Örnekler
 2025
yılında uzmanlık gerektiren niş
pazarlarda faaliyet gösteren, değerlerine
ve vizyonuna inanan profesyonellerden
oluşan halka açık şirketleri ve stratejik iş
ortaklıklarının faaliyetleri sonucu iç ve dış
pazarlarda elde ettiği başarı ile Türkiye'nin
en büyük 100 sanayii şirketinden biri
olmak.
DEĞERLER
•
•
•
•
•
Kuruluşun temel değerlerinin bir ifadesi
Kurumsal değerleri
Yönetim biçimini ve
Kurumsal davranış kurallarını ifade eder
Çalışma felsefesi
Değer Örnekleri
 Karar
alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik
esastır
 Müşterilerimize sunduğumuz hizmette kaliteden
ödün veremeyiz
Hangi Konuda Değerleri İfade
Edeceğiz?
 Kalite
 Performans
 Profesyonellik
 Güvenilirlik
 Dayanıklılık
 Hız
 Ucuzluk
 Prestij
 Tutarlılık
Akbank’ın Değerleri
 Değerlerinden
bazıları, En karlı bankacılık
operasyonları, en yüksek kredi notu, geniş müşteri
portföyü, güçlü sermaye yapısı, geniş şube ağı vs vs.
3.
 Amaç,
Stratejik Amaçlar
ulaşılmak istenen nihai noktadır
Stratejik Amaçlar
• Belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı
hedeflediği kavramsal sonuçlar
• Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalı
• Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalı (1-5)
• İddialı, gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı
• Hedefler için bir çerçeve çizmelidir
• Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece
değiştirilmemelidir
Stratejik Amaçlar
 Kuruluş
misyonunu yerine getirmek için
neler yapmalıdır?
 Güçlü yönleri geliştirmek, zayıf yönleri
iyileştirmek için neler yapmalıdır?
Stratejik Amaç Örnekleri
• Stratejik amaç 1: Temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre
yaratılması için kirlilik ve çöp miktarı azaltılarak
şehrimizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.
• Stratejik amaç 2: Toplum sağlığını korumak için, kirliliği
kontrol altında tutarak ve doğal çevreyi koruyarak, ülke
geneli için temiz ve yeterli su temin edilecektir.
4.
Hedef ve Faaliyetler
HEDEFLER
stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya
konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır:

Ölçülebilir

İddialı fakat ulaşılabilir

Sonuca odaklanmış

Zaman çerçevesi belli olmalıdır.
Hedef Örnekleri
 Hedef
1: Bebek ölüm oranı, 2016 yılına kadar binde
5 oranında azaltılacaktır.
 Hedef
2: 2015 yılına kadar nüfusun %90’ı, 2017 yılına
kadar ise %93’ü sosyal güvenlik kapsamına
alınacaktır.
Hedef Belirlenirken
Cevaplanacak Sorular






Hedefler kuruluşun, misyon, vizyon, temel
değerler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı?
Hedef, amacın gerçekleşmesine katkı sağlıyor
mu?
Bir amaca ilişkin hedeflerin tümü
gerçekleştiğinde amaç da gerçekleşiyor mu?
Hedefin gerçekleşmesi için ne kadar süreye
ihtiyaç var?
Hedefin gerçekleşmesi ölçülebilir mi?
Stratejik amaçlar ile hedefler arasında
“Amaç-Araç” ilişkisi var mı?
Faaliyetler
 Amaç
ve hedeflere ulaşma yöntemleri
 Ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi
(bütçeleme)
Download

Halkla İlişkiler