2014
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI
(KPSS)
ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS
KILAVUZU
• Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb.
işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Sınava başvuru işleminizi kılavuzda
belirtildiği şekilde tamamlayarak aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edininiz
ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
• Başvuru bilgilerinizi, sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol
ediniz.
Bu Kılavuz, "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri
uyarınca, Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle hazırlanmıştır. Sınava/yerleştirme işlemine
başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.
ÖSYM tarafından sınav/yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler,
ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık
kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili
açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasından yapılır. İnternet
sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
BAŞVURU SÜRESİ
: 08-24 Temmuz 2014
SINAV TARİHİ
:
Ön Lisans Düzeyi
: 27 Eylül 2014
Ortaöğretim Düzeyi : 28 Eylül 2014
SINAV SAATİ VE SÜRESİ
: 09.30,
KPSS SINAV ÜCRETİ
: 40,00 TL
120 dakika (2 saat)
DHBT TARİHİ, SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 18 Ekim 2014,
09.30, 40,00 TL
(DHBT’ye katılmak isteyen adayların, öğrenim düzeylerine bağlı olarak KPSS’ye (Genel Yetenek-Genel
Kültür) de katılmaları zorunlu olduğundan 80,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.)
DİKKAT ! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb.
nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet
sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin İnternet
sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu veya
tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya
sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret
yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez.
Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan
adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.
ADRES (ÖSYM)
ÖSYM’yi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM Başkanlığı 06800 Bilkent-ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı (SHDB) 06800 Bilkent-ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih vb.):
https://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi:
https://sonuc.osym.gov.tr
Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 ÖSYM (444 67 96)
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri: ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ..........................................................................
2. BAŞVURU .........................................................................................................................................
2.1 Başvuru Koşulları .....................................................................................................................
2.2 Başvuru İşlemleri ......................................................................................................................
2.3 Aday Başvuru Formu................................................................................................................
3. SINAV ............................................................................................................................................
3.1 Sınava Girerken Adayların Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler ................................
3.2 Sınava Girerken Adayların Yanlarında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar ....
3.3 Sınavın Uygulanması ...............................................................................................................
3.4 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar ........................................................................................
3.5 Sınavda Kullanılacak Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı ............................................................
3.6 Sınavın Sonunda Adayların Teslim Edecekleri Belgeler..........................................................
3.7 Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır? .............................................................................
3.8 Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Yapılan İncelemeler ..........
3.9 Değerlendirme ..........................................................................................................................
3.10 Sınav Sonuçlarının Duyurulması..............................................................................................
4. DİĞER BİLGİLER ............................................................................................................................
4.1 İnternet Erişim Şifresi Bilgisi .....................................................................................................
4.2 Sınava Başvurduktan Sonra Bilgilerinde Değişiklik Olanlar .....................................................
4.3 ÖSYM İle Yazışmalar ...............................................................................................................
4.4 Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler............................................................
4.5 Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması .
5. B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME ......................................................................................
5.1 B Grubu Kadrolar İçin Tercih Alınması.....................................................................................
5.2 B Grubu Kadrolara Yerleştirme ................................................................................................
5.3 B Grubu Kadrolara Atanma ......................................................................................................
6. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR ....................................................................................
1
2
2
2
5
10
10
11
11
13
13
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
18
21
21
22
22
22
KPSS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ......................................................................................................
22
TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN (İŞKUR) İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK İSTEYEN
ADAYLARA DUYURU ..........................................................................................................................
23
MAVİ KART SAHİPLERİNİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA
İSTİHDAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ................................................................................................
23
2828 SAYILI KANUNUN EK 1 MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARINDA KORUNMA VEYA
BAKIM TEDBİRKARARI ALINMIŞ OLANLARIN İŞE ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ..........
23
BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI ..........................................................................................................
24
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA DİN HİZMETLERİNDE GÖREV ALMAK AMACIYLA
KPSS VE DHBT’YE KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR ...................................................
25
KPSS’de Uygulanacak Testlerin Kapsamları ................................................................
KPSS Puan Türleri ...........................................................................................................
Mezun Olunacak/Olunan Lise ve Dengi Okul Türü .......................................................
Mezun Olunacak/Olunan Ortaöğretim Alanı ...................................................................
KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı ...........................................................
Mezun Olunacak/Olunan Üniversite ................................................................................
Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı ..............................................................
27
27
28
30
32
41
46
TABLO-1
TABLO-2
TABLO-3
TABLO-4
TABLO-5
TABLO-6
TABLO-7
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
SINAV/YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 2014-KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖN LİSANS KILAVUZU, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir.
1.2 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine
kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
ilk
defa
atama
yapılacak
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel
müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve
görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel
ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet
sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı
döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan
meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine
atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
1.3 Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri
Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulları ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni
Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
1.4 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise,
meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi
içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini
kapsamaktadır.
1.7 Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip
olmaları zorunludur. 2012 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim ve ön lisans düzeyindeki
adaylar için 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına
atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.
1.8 Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi
itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
1.9
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
1.10 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavı, Ön Lisans Düzeyinde 27 Eylül 2014 tarihinde, Ortaöğretim
Düzeyinde ise 28 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. Sınavlar, sabah saat 9.30'da başlatılacaktır.
1.11 Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında
kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları
kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye ve
18 Ekim 2014 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet
İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
1.10 Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan
kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında lisans
düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim için ise KPSSP94 puanını kullanacaklardır.
1.11 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde,
amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.
1.12 Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması
durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder. 2014-KPSS’ye ortaöğretim
veya ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS
ortaöğretim veya ön lisans sınav sonuçları sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS
ortaöğretim veya ön lisans sınav sonuçlarını etkilemez.
1.13
Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava
alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret
gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler
geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.
1.14
Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun ENGELLİ/SAĞLIK
SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini
1
dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine
uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.
Merkezimize gönderilen raporlar, engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla
kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve
kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.
DİKKAT: Sınav esnasında engellerine yönelik uygun sınav koşullarının sağlanmasına ihtiyaç duymayan
engelli adaylar sağlık raporlarını Merkezimize göndermemelidir.
1.15
Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Sınavın uygulanmasında ve
sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formlarına
yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Başvuru
Merkezlerinden yapılan başvurularda başvuru tamamlanmadan önce ONAY sayfası yazdırılıp adaya kontrol
etmesi için verilmektedir. Başvuru Merkezi görevlisinin yanlış/hatalı bilgi girişinin sorumluluğu da adaya aittir. Bir
adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu
sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan
almak, memur olarak atanma hakkı doğurmaz.
1.16
Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur.
Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı
saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.
1.17
Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında 2014-KPSS sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu
bu kılavuz içinde yer almaktadır.
2. B A Ş V U R U
2.1. BAŞVURU KOŞULLARI
Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun
durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun
olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. 5-14 Mayıs 2014 tarihlerinde 2014-KPSS Lisans
başvuruları alınmış olduğundan, 14 Mayıs 2014 tarihi ve öncesinde bir lisans diploması almaya hak kazanan
adaylar 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a başvuramazlar. Başvuru koşullarından herhangi birine
durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir
haktan yararlandırılmazlar.
DİKKAT:
2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a son başvuru tarihi olan 24 Temmuz 2014 tarihi itibariyle ön lisans
diploması almaya hak kazanmış adaylar sınava ortaöğretim düzeyinde girmek için başvuramazlar.
Bir adayın hem 2014-KPSS Lisans’a hem de 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a katılması mümkün
değildir. 2014-KPSS Lisans’a başvurmuş adayların 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a da başvuru
yapmaları mümkün olmayacak, bu adayların 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a başvuru yapmaları
sistem tarafından engellenecektir.
2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır. Başvurudan önce adayların sınav ücretini yatırmaları
gerekmektedir.
Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvurudan önce sınav ücretini yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini
yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine gidip sınavın adı, T.C. Kimlik /Y.U.
Numarası, adı ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Uyruğu T.C. olmayan adaylar Y.U. Numaralarını
T.C. Kimlik Numarası olarak kullanacaklardır. Adaylar, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu
almayı unutmamalıdır. Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de sınav ücretinin
yatırılması ile ilgili kural aynen geçerlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla veya
kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini yatırabilirler.
2
DİKKAT: Sınav ücretini bankaya yatırmış olmak başvuru için yeterli değildir. Ücret yatırıldıktan sonra bu
kılavuzda belirtildiği şekilde başvurunun tamamlanması gerekmektedir.
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:


ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan adaylardan sistemde geçerli bir fotoğrafı
olmayanlar ve/veya eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanlar
 başvurularını herhangi başvuru merkezinden yapacaklardır.
Eğitim bilgileri alanında yapılacak tüm bilgi girişleri resmî belgeye dayalı olduğundan
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday
İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik
olanların, eğitim bilgilerini gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında
bulundurmaları ve başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan adaylardan; geçerli bir fotoğrafı olanlar ile
eğitim bilgilerinde herhangi bir değişiklik bulunmayanlar,
 başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya
diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla
başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz
kayıtlarına alınmış adaylar ile son 50 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf
güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.
Adayların önceki başvurularında alınan eğitim bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır.
Eğitim bilgilerinde yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı yapılır. Eğitim bilgileri hatalı olan adayların
bu bilgileri, başvuru merkezi görevlisi tarafından belgeye dayalı olarak eğitim bilgilerini gösterir resmî
belgeleri ile (diploma, mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi vb. belgenin onaylı bir örneği) kontrol edilerek
alınacaktır.
Adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri, yerleştirme işlemlerinde
kullanılacağından, bu bilgilerin belgeye dayalı olarak kontrol edilerek alınması zorunludur.
Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular
Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın görevlilerce
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun
süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın görevlilerce kolaylıkla tanınmasını sağlayacak
güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş
pasaport kabul edilmeyecektir),

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel bilgisi yer almayan engelli adaylar için bir üniversite veya devlet
hastanesinden alınmış sağlık raporlarının bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak
anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru
olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından
ÖSYM’ye gönderilecektir.)

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde
(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim
durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği (Başvuruda, adayın diploma veya öğrenim
durumunu gösterir belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kontrol edilerek adayın
başvurusu alınacaktır. Bu belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları kesinlikle kabul
edilmeyecektir. Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge başvuru
3
merkezlerinde teslim alınacağından adaylar bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında
bulundurmalıdır. Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın yanında olduğu durumlarda
başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı
belge başvuru merkezi görevlisi teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin
asılları başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.)
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte Merkezimiz kayıtlarında
geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır
(Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem
tarafından engellenmektedir.). Bu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve
yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri
gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm
özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.
Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava
almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi
görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2014-KPSS
Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir.
DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURUNUZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin doğruluğunu
kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu sisteme girdikten
sonra başvurunuz tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir
ve sorumluluk adaya aittir. Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA
KONTROL EDİNİZ.
Aday bu belgeyi özenle kontrol edecek, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri doğru olarak sisteme işlenmiş
ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri verecektir. Fotoğrafı uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler
sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir. Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve
fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın
sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından alınmalı ve sınavın bütün
aşamalarında adaya gerekli olabileceğinden saklanmalıdır.
Belgede yer alan şifre adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden
değiştirmelidir. Şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceğinden unutulmamalı, kimseye verilmemeli, hiç kimse
ile paylaşılmadan özenle saklanmalıdır.
Başvuru Merkezleri tarafından aday başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais)
kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların, eğitim bilgilerini gösterir resmî belgelerinin
onaylı bir örneği Aday Başvuru Formu ekinde başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacaktır.
Bu belgelerin onaylı bir örneği başvuru merkezi görevlisine teslim edilmelidir. Belgelerin asılları başvuru merkezi
görevlisine teslim edilmemelidir.
Eğitim bilgilerini gösterir resmî belgelerin onaylı bir örneği dışında adaylara ilişkin hiçbir belge, sağlık raporu,
dilekçe vb. başvuru merkezlerince teslim alınmayacaktır. Gerektiği durumlarda bu belgeler, aday tarafından
Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacaktır. ÖSYM’ye ulaştırılması gereken sağlık raporu vb.
belgelerin onaylı bir örneği ÖSYM’ye gönderilmelidir. Belgelerin asılları ÖSYM’ye gönderilmemelidir.
DİKKAT: Adayların 2014 yılında başvurdukları diğer sınavlarda (EKPSS hariç) alınan engel durumu
bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. KPSS’ye başvuru esnasında engel durumu bilgisi
sistemde olmayan adaylar, başvuru merkezinde sağlık raporlarını ibraz ederek bu bilgilerinin sisteme
kaydını yaptırabileceklerdir. Bu alanda yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı yapılır. Engel durumu
bilgisinde değişiklik ÖSYM tarafından yapılır. Başvuru merkezlerinde ilk kez engelli olarak kaydı yapılan
adaylar ile sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik olan adayların Sağlık/Engel Bilgi
Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile bir üniversite veya devlet hastanesinden
alınmış sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru
süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
4
İnternet’le bireysel başvurular
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru/sınav ücretini yatırdıktan sonra
ÖSYM’nin İnternet sayfasında “2014-KPSS Bireysel Başvuru” başlıklı alandan buradaki açıklamalar
doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.
DİKKAT: İnternet’ten bireysel başvuru yapacak adayların başvurularının tamamlanabilmesi için başvurularını
onaylamaları ve başvuru ekranında “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasını mutlaka görmeleri ve
aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında
gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde sağlık bilgisi
bulunmayanların veya değişikliklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi
Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde
ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması
amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu
kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz. Sınav esnasında engellerine yönelik uygun
sınav koşullarının sağlanmasına ihtiyaç duymayan engelli adaylar sağlık raporlarını Merkezimize
göndermemelidir.
Postayla başvurular
Başvuruların yapılacağı tarihler arasında, zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dışında bulunma (eğitim,
tedavi vb.), sürekli ve ağır hastalık, tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün
olmayan adaylar, başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır.
Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı
belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul
edilmez. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde
ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2014-KPSS Aday Başvuru Formu

Tutukluluk/hükümlülük, zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. nedenlerini ve sürelerini belirten
resmî bir belge

Ağır hasta adayların, başvurma süresince “başvuru merkezine gidemeyecek durumda” olduklarını
belirtir sağlık raporu

Sınava başvuru süresince yurt dışında bulunan adayların, yurt dışında bulunma nedenini ve süresini
belirten resmî bir belge

Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (Türkçe’ye tercüme edilmiş)

Adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç
ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir. Bu fotoğraf sadece ilgili sınav
için geçerli olacaktır.)

Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel bir fotoğraf
ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
Postayla başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen TC Kimlik
Numarasına yatırmış olmalıdır. Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen TC Kimlik Numarasına yatırılmayan
sınav ücreti işleme alınmaz, bu durumdaki adayın posta ile başvurusu kabul edilmez.
Yurt dışından postayla başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde, Türkiye’deki bir yakını
aracılığıyla arka sayfadaki bankalardan birine veya ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER”
alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaktır. Sınav ücretini bu yolla yatırmayan adayların belgeleri işleme
alınmayacak, başvuruları kabul edilmeyecektir.
DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak
başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday
Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.
2.3. ADAY BAŞVURU FORMU
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak
aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Aday Başvuru
Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı
olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına,
adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Aday Başvuru
Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların
yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki
5
eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde,
adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.
1.
T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI
a)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
b)
T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu
adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C.
Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
c)
Daha önceden Y.U. Numarası bulunan adaylar T.C. Kimlik Numarası alanında Y.U.
numaralarını kullanacaklardır.
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar
bu alana, T.C. Kimlik Numarası alanında kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan,
11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası)
yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.
MERNİS’ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu”
edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir.
Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası
bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu
doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını
alacaklardır.
2.
ADI
3.
SOYADI
4.
BABA ADI
5.
ANNE ADI
6.
DOĞUM TARİHİ
7.
CİNSİYETİ
8.
DOĞUM YERİ
9.
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
Bu alanda;
a) T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
b) Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
c) Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart
sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Pembe/Mavi Kartlı”
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular
“KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
e) Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular”
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel
kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar
“2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
Bu alanda birden fazla seçenek işaretlenebilir.
Uyruk bilgileri T.C. vatandaşı,, Mavi Kartlı, 9 ile başlayan KKTC ve/veya Yabancı Uyruklu adaylar için
sistem tarafından otomatik olarak işaretli olarak gelir ve aday veya başvuru merkezi görevlisi
tarafından değiştirilemez. ÖSYM'den YU numarası edinmiş adaylar uyruk bilgilerindeki değişiklik
taleplerini doğrundan ÖSYM'ye iletmelidirler.
6
11. YAZIŞMA ADRESİ
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres
bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. EV/İŞ TELEFON NO
CEP TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız.
Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından,
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması
zorunludur.
14. ORTAÖĞRETİM (LİSE) EĞİTİM BİLGİSİ
Adaylar, mezun olacakları/oldukları lise ve dengi okulun adını ve kodunu ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında KPSS Başvuru Bilgileri içinde yer alan “Ortaöğretim Kurumları
Kitapçığı”ndan bularak ilgili alana yazacaklardır.
Mezun olacakları/oldukları lise ve dengi okulun türünü ve kodunu Tablo-3'ten, alan adı ve kodunu Tablo4’ten, KPSS yerleştirmelerine esas ortaöğretim alan adı ve kodunu Tablo-5’ten bularak ilgili alanlara
yazacaklardır.
Adayların ortaöğretim bilgileri MEB E-Okuldan kontrol edilecektir.
Mezun durumda olan adaylar, mezuniyet tarihi, not sistemi ile diploma notu/puanı alanlarına ilgili bilgilerini
yazacaklar; mezun durumda olmayan adaylar bu alanları boş bırakacaklardır.
Mezun durumda olan adayların mezuniyet tarihi bilgisinin sisteme girilmesi zorunludur. Not sistemi ile
diploma notu/puanı alanlarına bilgi girişi zorunlu değildir.
Adayların ortaöğretim bilgileri ÖSYM’nin aday arşivindeki, eğitim bilgisi kuralları ile oluşturulmuş öğrenim
bilgileridir. Bu bilgiler başvuru merkezlerince bazı kurallara bağlı olarak sisteme girilebilir veya
değiştirilebilir. Eğitim bilgisi kurallarına aykırı bilgilerin sisteme girişi sistem tarafından engellenmektedir.
Ancak genel kurallardaki engel nedeniyle adayın başvurusunun tamamlanamadığı durumlarda, adayın
sistem üzerindeki bilgisi ile başvuru işlemi tamamlanacaktır. Bu durumdaki adaylardan değişiklik için
“ÖSYM’ye resmi belgesini göndermesi” talep edilecektir.
Adaylar, birden fazla ortaöğretim bilgisinin ve buna bağlı olarak da KPSS yerleştirmelerine esas
ortaöğretim alanı bilgisinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıdını sağlayabileceklerdir.
DİKKAT: 2014-ÖSYS’ye başvuran adayların KPSS YERLEŞTİRMELERİNE ESAS ORTAÖĞRETİM
ALAN ADI VE KODU, adayın 2014-ÖSYS’de beyan ettiği ortaöğretim alanına uygun olarak sisteme
yansıtılmıştır. Adayların bu bilgileri dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. KPSS YERLEŞTİRMELERİNE
ESAS ORTAÖĞRETİM ALAN ADI VE KODU yanlış veya eksik olarak belirtilmiş olan adaylar, dilekçeleri
ile eğitim bilgilerini belirtir resmî belgelerinin onaylı bir örneğini, 4 Ağustos 2014 tarihine kadar
Merkezimize ulaştırmalıdır. Ekinde onaylı resmi belge bulunmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
15.
ÖN LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
Adaylar, mezun olacakları/oldukları üniversitenin adını ve kodunu Tablo-6’dan, ön lisans programının
adını ve kodunu Tablo-7’den bulacaklar ve ilgili alanlara yazacaklardır. Mezuniyet alanı Tabloda yer
almayan adaylar “Diğer” kodunu işaretleyeceklerdir.
Mezun olacakları/oldukları Meslek Yüksekokulunun adını ve kodunu ise ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında KPSS Başvuru Bilgileri içinde yer alan “Meslek
Yüksekokulları” listesinden bularak ilgili alana yazacaklardır.
Mezun durumda olan adayların mezuniyet tarihi bilgisinin sisteme girilmesi zorunludur. Not sistemi
ile diploma notu/puanı alanlarına bilgi girişi zorunlu değildir.
Başvuru Merkezlerinde adayın sistemde kayıtlı eğitim bilgisi silinemez. Sistemde yer alan eğitim
bilgisi kaydının tamamen silinme işlemi ÖSYM tarafından belgeye dayalı yapılır.
Adaylar, birden fazla ön lisans eğitim bilgisinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıdını
sağlayabileceklerdir.
Başvuruların son günü olan 24 Temmuz 2014 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak
kazanan adaylar ortaöğretimden sınava giremezler.
7
ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ
Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı
gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil
adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru,
Sağlık Teknisyeni gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, adaylar alt öğrenim düzeyindeki
(ortaöğretim) mezuniyet(ler)ini de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıdını sağlayabilecekler ve
KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları
ile alt öğrenim düzeyindeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.
Bu sınav sonucuna bağlı ilk yerleştirme için tercihler, 17-26 Kasım 2014 tarihlerinde alınacaktır.
Yukarıda yer alan Danıştay 12.Daire Başkanlığının kararı gereğince ön lisans düzeyindeki adaylar,
ortaöğretim bilgilerinin sisteme kaydını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 3-14 Kasım 2014
tarihleri arasında yaptırabileceklerdir.
16. DHBT’YE KATILMA DURUMU
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler KPSS ile birlikte 18 Ekim 2014
tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır. DHBT’ye
katılmak isteyen adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir. Bu alanda işaretleme yapmayan adaylar,
18 Ekim 2014 tarihinde yapılacak DHBT’ye katılamazlar.
KPSS’ye başvuru yaptıktan sonra DHBT’ye de katılmak isteyen adaylar, DHBT için 40,00 TL
ücreti sınava başvuru süresi içerisinde yatırarak DHBT’ye katılma isteyini (sınav ücretini başvuru
süresinde yatırmış olmak kaydıyla), 4 Ağustos 2014 tarihine kadar ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kendileri yapabileceklerdir.
17. SINAV MERKEZLERİ
KPSS SINAV MERKEZLERİ:
KPSS sınav merkezleri ve kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Adaylar, 1. Tercih alanına kendi
adres ilini yazacaktır. 2. Tercih olarak seçilebilecek sınav merkezleri sistem tarafından, adayın adres
iline en yakın sınav merkezlerinden biri olarak sınırlandırılmıştır. Bu alana sadece sistem tarafından
izin verilen sınav merkezlerinden biri yazılabilecektir.
DHBT SINAV MERKEZLERİ:
010 ADANA, 062 ANKARA/ÇANKAYA, 070 ANTALYA, 160 BURSA, 210 DİYARBAKIR,
250 ERZURUM, 260 ESKİŞEHİR, 270 GAZİANTEP, 341 İSTANBUL 1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer),
352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
380 KAYSERİ, 420 KONYA, 440 MALATYA, 550 SAMSUN, 580 SİVAS, 610 TRABZON, 650 VAN
Adaylar bu alana kendi adres ilini yazacaktır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar bu alana sadece
sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazılabilecektir.
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek
olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir.
Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, sınava başvurusunu
tamamladığı tarih de dikkate alınarak (2014-KPSS’ye son başvuru gününde başvuran adaylardan
başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle
durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu
hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvurusunu
yapan aday, 4 Ağustos 2014 tarihine kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
sınav merkezi değişikliği yapabilecektir. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden
adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından
belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar,
ÖSYM tarafından herhangi bir sınav merkezine atanırlar. Adayların atandıkları sınav merkezleri
değiştirilemez. Başvuran aday sayısının 1000'den az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp
yapmama hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.
8
KPSS Sınav Merkezleri
Kodu
010
011
012
020
021
030
040
050
051
061
062
063
066
067
065
064
070
071
072
080
081
082
090
091
092
100
101
102
110
120
130
131
140
150
160
161
162
170
171
172
180
190
200
201
210
211
212
220
221
222
230
240
250
251
260
270
271
Sınav Merkezi
Adana - Merkez
Adana - Ceyhan
Adana - Kozan
Adıyaman - Merkez
Adıyaman - Gölbaşı
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya - Merkez
Amasya - Merzifon
Ankara - Altındağ - Mamak
Ankara - Çankaya
Ankara - Kuzey 1*
Ankara - Kuzey 2*
Ankara - Kuzey 3*
Ankara - Beypazarı
Ankara - Polatlı
Antalya - Merkez
Antalya - Alanya
Antalya - Manavgat
Artvin - Merkez
Artvin - Hopa
Artvin - Arhavi
Aydın - Merkez
Aydın - Nazilli
Aydın - Söke
Balıkesir - Merkez
Balıkesir - Bandırma
Balıkesir - Edremit
Bilecik
Bingöl
Bitlis - Merkez
Bitlis - Tatvan
Bolu
Burdur
Bursa - Merkez
Bursa - Gemlik
Bursa - İnegöl
Çanakkale - Merkez
Çanakkale - Çan
Çanakkale - Biga
Çankırı
Çorum
Denizli - Merkez
Denizli - Acıpayam
Diyarbakır - Merkez
Diyarbakır - Bismil
Diyarbakır - Ergani
Edirne - Merkez
Edirne - Keşan
Edirne - Uzunköprü
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Erzurum-Oltu
Eskişehir
Gaziantep - Merkez
Gaziantep - Nizip
Kodu
280
281
282
290
300
310
311
312
313
314
320
330
331
332
333
341
342
343
344
345
346
347
348
349
351
352
353
354
355
356
357
360
370
380
381
390
391
400
410
411
412
413
414
420
421
422
423
430
440
450
451
452
453
454
460
461
462
Sınav Merkezi
Giresun - Merkez
Giresun - Bulancak
Giresun - Şebinkarahisar
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay - Antakya
Hatay - Dörtyol
Hatay - İskenderun
Hatay - Kırıkhan
Hatay - Reyhanlı
Isparta
Mersin - Merkez
Mersin - Anamur
Mersin - Silifke
Mersin - Tarsus
İstanbul - 1 ****
İstanbul - 2 ****
İstanbul - 3 ****
İstanbul - 4 ****
İstanbul - 5 ****
İstanbul - 6 ****
İstanbul - 7 ****
İstanbul - 8 ****
İstanbul - 9 ****
İzmir - Güney **
İzmir - Kuzey ***
İzmir - Aliağa
İzmir - Bergama
İzmir - Menemen
İzmir - Ödemiş
İzmir - Tire
Kars
Kastamonu
Kayseri - Merkez
Kayseri - Develi
Kırklareli - Merkez
Kırklareli - Lüleburgaz
Kırşehir
Kocaeli - İzmit
Kocaeli - Gebze
Kocaeli - Gölcük
Kocaeli - Karamürsel
Kocaeli - Körfez
Konya - Merkez
Konya - Akşehir
Konya - Ereğli
Konya - Seydişehir
Kütahya
Malatya
Manisa - Merkez
Manisa - Akhisar
Manisa - Salihli
Manisa - Soma
Manisa - Turgutlu
Kahramanmaraş - Merkez
Kahramanmaraş - Elbistan
Kahramanmaraş - Göksun
* Ankara-Kuzey 1 (Keçiören/Etlik/İncirli)
* Ankara-Kuzey 2 (Etimesgut/Sincan)
* Ankara-Kuzey 3 (Yenimahalle/Batıkent/Demetevler)
** İzmir-Güney
*** İzmir-Kuzey
(Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
(Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
**** İstanbul-1
**** İstanbul-2
**** İstanbul-3
**** İstanbul-4
**** İstanbul-5
**** İstanbul-6
**** İstanbul-7
**** İstanbul-8
**** İstanbul-9
(Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)
(Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
(Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
(Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar/Eyüp)
(Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy)
(Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)
(Çatalca/Silivri/Büyükçekmece)
9
Kodu
470
480
481
482
490
500
510
520
521
530
531
532
540
541
550
551
552
553
560
570
580
590
591
600
601
602
603
604
610
620
630
631
640
650
651
660
661
670
671
680
690
700
701
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
801
810
900
Sınav Merkezi
Mardin
Muğla-Merkez
Muğla - Fethiye
Muğla - Milas
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu - Merkez
Ordu - Ünye
Rize - Merkez
Rize - Ardeşen
Rize - Çayeli
Sakarya - Adapazarı
Sakarya - Hendek
Samsun - Merkez
Samsun - Bafra
Samsun - Çarşamba
Samsun - Havza
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ - Merkez
Tekirdağ - Çorlu
Tokat - Merkez
Tokat - Turhal
Tokat - Zile
Tokat - Niksar
Tokat - Erbaa
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa - Merkez
Şanlıurfa-Birecik
Uşak
Van - Merkez
Van - Erciş
Yozgat - Merkez
Yozgat - Sorgun
Zonguldak - Merkez
Zonguldak - Ereğli
Aksaray
Bayburt
Karaman - Merkez
Karaman- Ermenek
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye - Merkez
Osmaniye - Kadirli
Düzce
Lefkoşa
18. BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMA DURUMU
Bir kamu kurumunda çalışanlar aşağıdaki seçeneklerden
işaretleyeceklerdir. Diğer adaylar boş bırakacaklardır.
kendilerine
uygun
olanı
1) Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum.
2) Bir kamu kurumunda sözleşmeli kamu personeli olarak çalışıyorum.
3) Bir kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorum.
19. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu işlem
için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bu şifrenin en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet
adresinden değiştirilmesi gerekmektedir.
20. ADAYIN İMZASI
3. S I N A V
27-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacak KPSS’nin süresi 2 saat (120 dakika) olacaktır. Sınavda adaylara Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir cevap
kâğıdı kullanılacaktır. Testlerin içeriğine ilişkin bilgiler Tablo-1'de verilmiştir.
18 Ekim 2014 tarihinde yapılacak DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek,
cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak
testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar
cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçıklarına yapılan
işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
Sınavda Uygulanacak Testler ve Soru Sayıları
Ön Lisans Düzeyi
27.09.2014
Cumartesi Sabah
Ortaöğretim Düzeyi
28. 09.2014
Pazar Sabah
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
18.10.2014
Cumartesi Sabah
Genel Yetenek (60)
Genel Yetenek (60)
DHBT-1 (20)
Genel Kültür (60)
Genel Kültür (60)
DHBT-2 (20)
3.1 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN
BELGELER
a) 2014-KPSS/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
2014-KPSS ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu
belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden, ilgili sınav/test tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin
üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge
olmadan sınava girmek mümkün değildir. DHBT’ye girme isteğini Aday Başvuru Formunda belirtmeyen
adaylar için DHBT Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş
Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın
sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav
günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden
adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin
renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın
fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge
üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından
10
belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde
adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT:
Adayın sınava girebilmesi için ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya
pasaportunu da yanında bulunması zorunludur.
Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler
için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü
adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve
bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların dışında; sürücü belgesi,
meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında
soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir
fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga,
adayın sınavda sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C.
Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan
yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.
Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM
Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca
geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu
belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az
bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM
tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
3.2 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN
ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına;

çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık,
kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla
(basit başörtü iğnesi hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi vb. araçlarla,

cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlarla,

silah ve benzeri teçhizatla,

kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb.
araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle
ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav
binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan
sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav
binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının
gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara
getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce
sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece
önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne ve
26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav
Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır.
3.3 SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava
girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanları/pasaportları kontrol edilerek
alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile
nüfus cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların kimlik
kontrollerini tek tek yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda
uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan
11
cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını
sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra ilgili soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar,
kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçığın
kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon/sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık
numarasını cevap kâğıdında “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve
eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından
onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday
sorumludur. Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod
etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.
Sınav başladıktan sonra adayların sınav süresinin ilk ¾’ü tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav
salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil)
sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan
her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınav süresinin ilk ¾’ü
tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.
Sınav için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon görevlileri
tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilir ve gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini
yeniden yapabilirler.
12
3.4 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Sınav süresince adayların;

konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

salondaki görevlilere soru sormaları,

müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam
etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman
kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda
bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu kişilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına
veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılacaktır.
Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların
soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle
yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
sayfası bile eksik çıkan, ayrıca sınava giriş belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları
gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
3.5 SINAVA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
Sınavda bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacak ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda
adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın
kendisi tarafından açılmalıdır.
Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru
kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı
ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.
CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?
Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarına her adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik
Numarası, adı ve soyadı basılı olacaktır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdının kendilerine ait olup
olmadığını kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday, salon başkanına başvurarak
kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını edinecektir. Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru
kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak,
numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da
onaylayacaklardır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap
kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının
sorumluluğu adaya aittir.
Her aday sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgisinin bulunduğu (kendisine ait) cevap kâğıdını
kullanmak zorundadır. Kendisine ait cevap kâğıdını kullanmayan, başka bir adaya ait cevap kâğıdında
işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için beş farklı
seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kâğıdına
işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Sınavda adaylar, cevaplarını
cevapladıkları testlerle ilgili alana işaretlemelidir. Cevaplar işaretlenirken yuvarlak alanın dışarıya taşırılmadan
tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya
verilen cevap yanlış sayılacaktır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş
işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş
işareti de okuyabilir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu
işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
13
3.6 SINAVIN SONUNDA ADAYLARIN TESLİM EDECEKLERİ BELGELER
Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim
edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye
ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava giriş belgesi ise sınavın başlangıcında sınav
görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava giriş belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine
eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi,
görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla
tespit edilir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.
3.7 SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
sınava, atandığı salonda girmesi,
sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim
etmesi,
salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir .
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav
kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen
adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz
sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi
tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav
görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kamera kayıtları esas
alınır. Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin, bina/salon tutanakları ve
ÖSYM Başkanlığına iletecekleri raporlar dışında adaylara, velilere ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir
tutanak veya rapor verme sorumluluğu bulunmaz.
Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Kanun’un ilgili maddesinde yer alan
düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
“Ceza hükümleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere,
görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine
göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki
yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren
iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı
verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili
kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu
suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
14
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar
verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu
kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.”
3.8 SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE
YAPILAN İNCELEMELER
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen, yapılan
istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları saptanan
adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa
bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar
ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya
çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
3.9 DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte,
doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların
ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara
alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS
puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az bir soruyu
doğru ya da yanlış işaretlemesi gerekir.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM
tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul
edilecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları
hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5
olacaktır.
Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP)
hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin
hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları
hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan
türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM
tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
30 [ 2 (ASP – X ) – S]
KPSS Puanı = 70 +
[2 ( B – X )] – S
Kısaltmalar
KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X
: ASP dağılımının ortalaması
S
: ASP dağılımının standart sapması
B
: ASP dağılımındaki en yüksek ASP
15
3.10 SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet
adresinden öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol
Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına,
sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme
https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
4.
DİĞER BİLGİLER
4.1 İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ
Başvuru işlemi sonrası adaylara geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde
tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre
kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin İnternet adreslerini
kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş
belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün
aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde
gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına
girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce
sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap
veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM
Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 2,00 TL ücret karşılığı yeni
şifrelerini edinmek zorundadır. Tutuklu/hükümlü ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı
bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise bulundukları cezaevi
müdürlüklerinin ya da askerî birlik komutanlarının resmî yazı ile başvurması hâlinde, adayın ismine
düzenlenmiş, kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse
aday adına şifre edinemez.
4.2 SINAVA BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR
Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgilerinde (kimlik bilgilerinin “uyruğu” alanında
değişiklik olanlar hariç), sınava ilişkin bilgilerinde ya da iletişim bilgilerinde değişiklik isteklerini Merkezimize
dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde bulunan açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
üzerinden yapmak istedikleri değişikliği kendileri yapacaklardır. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler, ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar
yapılabilecektir. Güncelleme sayfasından yapılan değişiklikler bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim
sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar,
bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde
(MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir.
Güncelleme süresi bittikten sonra evlilik veya mahkeme kararı ile adı, soyadı bilgilerinde değişiklik olan
adayların değişikliğe esas belgelerinin onaylı bir örneğini genel amaçlı dilekçe ekinde ÖSYM’ye göndermeleri
gerekmektedir. Sınavdan önce belgeleri ÖSYM’ye ulaşan adayların sınava girecekleri bina/salon görevlilerine
bu bilgi Merkezimiz tarafından iletilecektir.
Kimlik Bilgilerinin “UYRUĞU” Alanında Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra uyruğu ile ilgili
değişiklik yapmak isteyen adaylar, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek Merkezimize
başvuracaklardır (Uyruk bilgisini değiştiren adaylar, cevap kâğıtlarına sınava giriş belgelerinde yer alan T.C. /
Y.U. Numaralarını kodlamak zorundadır.).
Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Başvurudan sonra, eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu
isteklerini belirten dilekçelerine, mezuniyet bilgilerini gösterir diploma veya benzeri belgelerinin onaylı bir
16
örneğini de ekleyerek en geç 4 Ağustos 2014 tarihine kadar Merkezimize ulaştırmalıdırlar. Süresi içerisinde
Merkezimize ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
4 Ağustos 2014 tarihinden sonra eğitim bilgilerinde yapılacak değişiklikler, sınava girilecek öğrenim düzeyi
değişikliğini sağlamaz.
Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, iletişim bilgilerinde
değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kendileri
değiştirebileceklerdir.
Sınava İlişkin Bilgileri’ni değiştirmek isteyen adaylar
Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav merkezi tercihlerini veya DHBT’ye katılıp
katılmayacaklarını 4 Ağustos 2014 tarihine kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
değiştirebileceklerdir.
DHBT’ye de katılmak isteyen adayların 40,00 TL olan DHBT sınav ücretini, başvuru süresi içerisinde ÖSYM
hesabına yatırması gerekmektedir.
İletişim Bilgileri’ni değiştirmek isteyen adaylar
Başvurudan sonra adres, telefon no, e-posta adresi vb. bilgilerinde değişiklik meydana gelen adaylar bu
değişiklikleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapmak
suretiyle kendileri yapacaklardır.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adaylar
tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel bilgileri içermesi
gerekmektedir.
Engel Bilgileri’ni değiştirmek isteyen adaylar
Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen
adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında
meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması
zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı
hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları
kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa
herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılmaz.
4.3 ÖSYM İLE YAZIŞMALAR
Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği
kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası, adı,
soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak evrak referans
numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle işleme
alınmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla
ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden cevaplayabilecektir.
Sınav/yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda
açıklandıktan sonra 15 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı
Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden
itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Bu
adayların inceleme masrafları karşılığı, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN
NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri
gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre
hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile
üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan,
imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.
6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra,
cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı
organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak,
“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda
kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdını Merkezimizde inceleyebileceklerdir.
4.4 ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr
İnternet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca; başvuru işlemini tamamladıktan sonra, https://ais.osym.gov.tr,
17
https://sonuc.osym.gov.tr adreslerine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir. Yukarıda
belirtilen İnternet adreslerinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme
Eğitim bilgilerini öğrenme, varsa engel durumu bilgilerini görme/inceleme
Sınava giriş belgesi edinme
Sınav/yerleştirme sonuç bilgilerini öğrenme
Tercih yapma
Cevap kâğıdını görüntüleme
Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme
4.5 ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE
SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI
Engelli/sağlık sorunu olan adayların 2014 yılında başvurdukları diğer sınavlarda (EKPSS hariç) alınan engel
durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. KPSS’ye başvuru esnasında engel durumu
bilgisi sistemde yer almayan adaylar, başvuru merkezinde sağlık raporlarını ibraz ederek bu bilgilerinin sisteme
kaydını yaptırabileceklerdir. Bu alanda yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı yapılır. Sistemde mevcut
olan engel durumu bilgisinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılır.
Başvuru merkezlerinde ilk kez engelli olarak kaydı yapılan adaylar ile sistemde mevcut olan engel durumu
bilgisinde değişiklik olan adayların Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde
ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
Sağlık raporu, bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış olmalıdır. Bunun dışındaki raporlar kabul
edilmez. Engel durumu bilgisi sistemde yer almayan adaylar raporlarının onaylı bir örneğini ve doldurdukları
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmalıdır.
İlk kez engelli olarak sisteme kaydı yapılan/yapılacak adaylar ile sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde
değişiklik olan adaylar başvuru hangi yolla yapılırsa yapılsın (ister bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterse
bir başvuru merkezi aracılığıyla) başvuru süresi içinde;
a) sağlık raporlarının onaylı bir örneğini,
b) Sağlık/Engel Bilgi Formunu,
c) sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini,
d) Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini
ÖSYM’ye ulaştırmak zorundadır. Bu belgeler başvuru merkezlerine teslim edilmemeli, doğrudan ÖSYM’ye
gönderilmelidir.
İlk kez engelli olarak sisteme kaydı yapılan/yapılacak adayların başvuru bilgileri bölümünde yer alan Sağlık
Durumu/Engel Bilgi Formunu ve bu formun doldurulmasına ilişkin açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru
işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin doğru şekilde sisteme kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda
istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık
sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki sınavlarda kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece,
sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvuracakları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık
raporu istenilmeyecektir. (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.)
Bu raporlarda belirtilen engel dereceleri ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından incelenecek,
adayların engelleri nedeniyle ayrı bir sınav salonunda sınava alınıp alınmayacakları bu incelemelerin
sonuçlarına göre belirlenecektir. ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından raporları kabul edilmeyen
adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen
adaylar, engel durumlarına göre uygun şekilde ayrı salonlarda sınava alınacak ve gerekli ise kendilerine
okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Bu adayların Sınava Giriş Belgelerinde “Engelli Salonu” yazılı
olacaktır.
Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu
ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş
olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda
18
kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş Belgelerinde sınava getirebilecekleri
araç ve gereçler de belirtilmiş olacaktır.
İşitme engelli adayların raporlarında, işitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir kulak için
ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin olup olmadığının (ve varsa derecesinin) belirtilmesi
zorunludur. Bu adaylar raporlarına işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini de eklemelidir.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra bir sağlık sorunu nedeni ile geçici bir engeli veya özel bir gereksinime
ihtiyacı olan adaylar, sınavda yardımcı ihtiyacı olmasa dahi, üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, oturma
simidi, ilaç, ek gıda vb. tedavi uygulamaları ile mazareti ne olursa olsun, “Engelli Salonu” dışında sınava
giremezler. Sınav günü bu durumda olacağı raporlarında belirtilen ve raporunu bir dilekçe ekinde, sınavın
yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00.’ye kadar ÖSYM’ye ulaştıran ve raporları kabul
edilen adaylar engel durumları göz önünde tutularak “Engelli Salonunda” sınava alınacaklardır. Engelli adaylarla
ilgili bu kurallar İnternet ile bireysel başvuru yapacak engelli adaylar için de aynen geçerlidir.
ENGELLİ ADAYLARA SINAV UYGULAMALARI
GÖRME ENGELİ OLAN ADAYLAR
Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin
yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. Bu adayların, okuyucu ve işaretleyici yardımcı
görevlileri verilerek, tekli salonlarda sınava alınmaları sağlanır. Sınav soru ve süre miktarlarına göre belirlenen
ölçüde ek süre verilir. Bu adayların soru kitapçığını kendilerinin okumasına izin verilmez. Sınavda okuyucu
yardımı aldığı halde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.
Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya da 14
punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı ile işaretleyici yardımı verilir. (Aşağıda örneği verilmiştir.) Soru
kitapçığı yazı boyutu büyük olsa dahi, cevap kâğıdı boyutu standart olduğundan, adayların cevap kağıdı
işaretleme durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. İşaretleyici yardımı isteyen adaylar tekli, istemeyen
adaylar ise toplu salonlarda sınava alınır. Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli
tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden
okuma yardımı aldığı tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır. Soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda
olan adaylara ek süre verilmez.
Arial, 14 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları
zorunludur.
Arial, 9 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneğini
ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.
İŞİTME ENGELİ OLAN ADAYLAR
İşitme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir. İşitme cihazları ile sınava alınmalarına
izin verilir.
BEDENSEL ENGELİ OLAN ADAYLAR
Engel durumları nedeniyle işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı
verilir. Bedensel engelli adaylardan, sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli
düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hâkim olamadığı belirtilen CP (Serebral palsi) hastalarından
sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı talep eden adaylara, okuyucu ve işaretleyici yardımı verilir.
DİĞER ENGELİ OLAN ADAYLAR
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda belirtilen sürekli durumlarda yer alan süreğen hastalık(kronik), dil ve
konuşma zorluğu, zihinsel (MR), sınıflanamayan bölümlerini işaretleyen adaylar bu gruptan sayılır. Sağlık kurulu
raporları ile RAM raporlarında; dil ve konuşma bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk (asberger sendromu,
otizm, RETT sendromu, dezintegratif bozukluk vb.), özgül öğrenme güçlüğü (Dikkat eksikliği, hiperaktivite,
19
disleksi vb.) ile MR (mental retardasyon) olduğu belirtilen adaylara talepleri doğrultusunda okuyucu ve
işaretleyici yardımı verilir. Ruhsal ve duygusal sağlık sorunu (panikatak, depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi)
olan adaylar, talepleri doğrultusunda tekli salonlarda sınava alınır. Diyabet hastalarının insülin pompası, şeker
ölçüm cihazları, ek gıda ile sınav salonlarına alınmalarına izin verilir. Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç
kullanan adayların yanlarında ilaç getirmesine izin verilir.
GEÇİCİ ENGELİ OLAN ADAYLAR
Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi geçici özel durumu olan adayların, ilaç, ek gıda, tuvalet gibi
ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, oturma simidi gibi tedavi uygulamaları ile
sınava alınmalarına izin verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak, talepleri doğrultusunda işaretleyici
yardımı verilir. Geçici engeli olan adayların sağlık raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihlerini sisteme girmeleri
gerekmektedir. Rapor bitiş tarihinden itibaren engel durumları sistem tarafından otomatik olarak kaldırılacaktır.
DİKKAT: Ellerini kullanamadığı için cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylara sadece
işaretleyici yardımı verilir. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların
okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da
aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların
başvuru süresi içinde, bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık raporlarının onaylı bir örneğini
ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Bu alanda işaretleme yapan ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen
adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneği ÖSYM’ye ulaşmadığı takdirde engelli olarak
bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli
aday olarak girdiği hâlde sağlık raporunun ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz
sayılacaktır.
SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sağlık durumu nedeniyle özel ihtiyaçları olan adaylar, sınavlarda bu gereksinimlerine uygun hizmet alabilmeleri
için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurmaları ve engel bilgilerinin bu formda belirtildiği şekilde sisteme
girilmesi gerekmektedir.
Başvuru Merkezi Aracılığıyla başvuru yapanlar, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak, başvuru
merkezine yanlarında götürecek ve başvurularını Sağlık Raporunu ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu
görevliye göstererek yapacaklardır. Başvurusunu bireysel olarak internetten yapacak adaylar ise, Sağlık
Durumu/Engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak aşağıda
belirtildiği şekilde ÖSYM’ye göndereceklerdir.
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır. Başvurularını Başvuru
Merkezi aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapan engeli/sağlık sorunu olan adayların, başvuru süresi
içinde, verdikleri bilgileri doğrulayan sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve Aday Başvuru Formu ile Sağlık
Durumu/Engel Bilgi Formunu durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde “ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı
06800 Bilkent/ANKARA” adresine posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların
Merkezimize gönderecekleri dilekçelerinin, kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu
dilekçelerde Aday İşlemleri Sisteminden alınacak “Evrak Referans Numarası”nın da bulunması gerekmektedir.
Adayların bu açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin doğru şekilde
kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye
ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki sınavlarda da
kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan
başvurdukları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir (ÖSYM gerek duyduğu
durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.).
ÖSYM’nin ilgili komisyonunca sağlık raporları incelenen ve kabul edilen adaylar, sağlık durumlarına uygun
şekilde sınava alınacaktır. Sağlık raporlarının bir devlet veya üniversite hastanesinden alınmış olması
zorunludur.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
SÜREKLİ ENGEL GRUBU
Görme, işitme, bedensel, zihinsel gibi kalıcı engele sahip adaylar ile diyabet, astım, otizm, DEHB, dil ve
konuşma bozukluğu, ruhsal ve duygusal gibi süreğen veya sınıflanamayan sağlık sorunları olan adaylar bu alanı
dolduracaklardır. Sürekli engel durumuna sahip adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan
seçenek/seçenekleri işaretleyecekler ve sağlık raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili bölüme gireceklerdir.
Raporlarında yüzdelik oran olmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.
20
Tam Vücut Engel Oranı: Sürekli engeli olan adayların “Engelli Sağlık Kurulu Rapor”unda belirtilen toplam yüzde
oranıdır.
GEÇİCİ ENGELİ OLANLAR
Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik, vb. geçici bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engele veya özel gereksinime
ihtiyacı olan adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle üzerinde/yanında alçı, sargı, atel,
oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç gibi gereksinimlerini bulundurmak zorunda olan adaylar, bu bölümü
durumlarına uygun olarak dolduracak ve sağlık raporlarında belirtilen “Rapor Bitiş Tarihi”ni ilgili bölüme
gireceklerdir. Rapor Bitiş Tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak girilebilir.
ÖZEL DURUMLAR
Sağlık raporlarında bu bölümdeki Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm, Asberger Sendromu, RETT
Sendromu,vb.) , Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,vb.) CP Hastası (CP,
Serebral Palsi), Ruhsal ve Duygusal Sağlık Sorunları, İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş
gibi bilgiler yer alan adayların, Sürekli Engel Grubunda belirtilen sağlık durumu bilgilerine ek olarak bu bölümü
de doldurmaları gerekmektedir.
SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu bölümde adaylar, durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.
SORU KİTAPÇIĞI OKUMA DURUMU
Bu kısım adayın genel okuyabilme durumunu ifade eder. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının kaç punto
olacağını buradaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirleyecekler. Ayrıca “okuyucu istiyor” seçeneğini
işaretleyen adaylara sınavda okuyucu yardımı verilecektir. Herhangi bir işaretleme yapılmadığı takdirde adayın
9 punto (normal) yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığını okuyabildiği varsayılacak ve okuyucu yardımı
verilmeyecektir.
CEVAP KÂĞIDI İŞARETLEME DURUMU
Cevap kâğıtları standart boyutta, 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan adayların bu durumu göz
ardı etmemesi gerekmektedir. Adaylar standart boyutta olan cevap kâğıdına işaretleme yapma durumlarına
göre bu alanda ilgili yeri dolduracaklardır.
SINAV SALON TERCİHİ
Bu bölüm, Özel Durumlarda yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum (dikkat eksikliği, hiperaktivite, bazı ruhsal
ve duygusal sağlık sorunları, otizm, vb.) nedeniyle ihtiyaç duyulan tekli ya da toplu salon bilgisini içermektedir.
Özel Durumlarda belirtilmeyen sebeplerden dolayı tekli salonda sınava girmesi gereken adayların bu
durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Sürekli veya geçici sağlık sorunu nedeniyle okuyucu
ve/veya işaretleyici isteyen adayların sınav yeri atamaları doğrudan tekli salonlara yapılmaktadır.
SINAV SALONUNA ERİŞİM DURUMU
Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında kullanılacaktır.
Asansörü olmayan binalara veya giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına yapılacak atamalar,
adayların bu kısımda yer alan “Merdiven Çıkabilir” ve “Merdiven Çıkmakta Zorlanıyor” bilgilerine göre
yapılacaktır.
SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER
Bu bölümde adaylar sağlık raporlarında belirtilen ve sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve
gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri
atamalarında kullanılacaktır.
5.
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
5.1 B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI
Lisans ile ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan 2014-KPSS sonuçlarının açıklanmasından
sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve
kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer
alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı
ÖSYM’nin İnternet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı
daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
21
DİKKAT: Adaylar tarafından ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığından, lisans/ön lisans düzeyinde
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan/alınacak alan/program denklik/eşdeğerlik kararları, tüm
ilgililere duyurulabilmesi için, muhakkak suretle KPSS tercih işlemleri başlangıç tarihinden önce Devlet
Personel Başkanlığına bildirilmelidir. Aksi halde, KPSS tercih işlemleri sırasında veya sonrasında
bildirilecek denklik/eşdeğerlik kararları, bir sonraki tercih işlemlerinde dikkate alınacaktır.
5.2
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak
suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme
işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı
olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye İnternet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına İnternet yoluyla, elektronik ortamda
bildirilecektir.
5.3 B GRUBU KADROLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara
doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde
getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
6.
HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru sırasında verdiği bilgiler yüzünden
yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar,
yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
KPSS İLGİLİ GENEL BİLGİLER
27 Eylül 2014 Cumartesi Sabah Saat 9.30
*
Ön Lisans Düzeyinde Tüm Adaylar -------------------------------- Genel Yetenek ve
Genel Kültür Testleri--------------- Zorunlu
28 Eylül 2014 Pazar Sabah Saat 9.30
*
Ortaöğretim Düzeyinde Tüm Adaylar ----------------------------- Genel Yetenek ve
Genel Kültür Testleri--------------- Zorunlu
18 Ekim 2014
*
Saat 09.30
DİB Din Hizmetlerinde Görev Almak İstayen Adaylar ---------- DHBT ---------------------------------- Zorunlu
22
TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN (İŞKUR)
İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK İSTEYEN ADAYLARA DUYURU
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal, engelli ve eski hükümlü işçi ihtiyaçları “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde KPSS sonuçlarına
göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanacaktır.
Normal, engelli ve eski hükümlü işçilere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak işgücü taleplerinin İŞKUR
tarafından www.iskur.gov.tr web sayfasında, Kurum ilan panolarında adaylara duyurulacak ve bu duyuru üzerine
durumu iş gücü taleplerinde belirtilen şartlara uygun olan adaylar (normal iş gücü taleplerinde en az 60 puan almış
olmaları gerekir. Engelli ve eski hükümlülerde puan barajı bulunmamaktadır.) kimlik numaraları ile İŞKUR İl ve Şube
Müdürlüklerine şahsen başvurarak veya Kurum web sayfasından www.iskur.gov.tr üye olmak suretiyle kayıt
yaptırarak duyuruda belirtilen süre içersinde başvuracaklardır. Adayların başvuruları olmaksızın doğrudan işe
yerleştirilmelerinin söz konusu olmayacaktır.
Merkezî sınavda başarılı olma, kamu kurum ve kuruluşlarının daimî işçi kadrolarına alınmada tek başına bir hak teşkil
etmez.
MAVİ KART SAHİPLERİNİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne
kayıtlı adaylar, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmete görevlerinde
bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.
2828 SAYILI KANUNUN EK 1 MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARINDA KORUNMA VEYA BAKIM TEDBİR KARARI
ALINMIŞ OLANLARIN İŞE ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
6518 sayılı Kanun ile 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi değiştirilmiş ve haklarında korunma veya bakım tedbir
kararı alınmış olanların işe yerleştirilmelerinde merkezi sınav ile merkezi yerleştirme uygulamasına geçilmiştir. Bu
itibarla, haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmek
isteyen adaylardan en az ortaöğretim (lise) mezunu olan adayların KPSS’ye girmeleri gerekmektedir. Bu adaylardan
lisans düzeyinden mezun olanların 2014 Lisans KPSS’ye, ortaöğretim ve ön lisans düzeyinden mezun olanların ise
2014 Ortaöğretim/Ön Lisans KPSS’ye girmeleri gerekmektedir.
23
BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a)
Türk vatandaşı olmak.
b)
18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve
Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına
atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
c)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d)
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar
ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, bakaya durumda bulunan adayların tercihte
bulunmamaları gerekmektedir.)
f)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına,
hangi akıl hastalığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili
kurumlar tarafından karar verilecektir.)
g)
Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE:
Engelli statüsündeki adayların, (“Devlet memuru olabilir” ibareli sağlık raporu almaları kaydıyla) KPSS’ye girmelerinden
sonra kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri
hâlinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ve bu Kanun’un 53’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Engelli Kamu Personel Seçme
Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’te engelli memur istihdamı ayrıca
düzenlenmiş olup bu suretle istihdam edilecek engelliler için ÖSYM tarafından yapılacak Engelli Kamu Personeli
Seçme Sınavı (EKPSS) ve bu sınavın sonuçlarına göre yerleştirme yapılacaktır.
24
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA DİN HİZMETLERİNDE GÖREV ALMAK AMACIYLA
KPSS VE DHBT’YE KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR
DHBT 18 Ekim 2014 tarihinde yapılacaktır. Sınav, saat 09.30’da başlayacak ve 60 dakika sürecektir.
Sınava; ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen
başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir.
Sınava başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için KPSS Lisans başvuruları ile birlikte;
ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar için KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuruları ile birlikte
elektronik ortamda alınacaktır.
2014 yılında sınava başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için 5-14 Mayıs 2014 tarihleri
arasında 2014-KPSS Lisans başvuruları ile birlikte; ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar için
8-24 Temmuz 2014 tarihleri arasında 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuruları ile birlikte elektronik
ortamda alınacaktır. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak
KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. KPSS
başvurularında adayların, bu sınava katılmak isteyip istemedikleri bilgisi alınacaktır. Bu sınava katılmak isteyen
adayların ilgili yıl KPSS’de bildirdiği başvuru bilgileri geçerli olacaktır.
Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz
hazırlanmayacaktır.
Sınav konuları
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için
ortak olacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a)
b)
c)
d)
e)
İslam İnanç Esasları
İslam İbadet Esasları
Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
Siyer
İslam Ahlakı
İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde
sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön
lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını
içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Tefsir
Fıkıh
Hadis
Akaid & Kelam
İslam Tarihi
Dinler ve Mezhepler Tarihi
Dini Hitabet
DHBT’de yer alan Kur’an-ı Kerim metinleri ve mealleri “Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975389-081-6, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali” isimli kaynaktan alınacaktır.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları
ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar
bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı
takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim
düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. Adayların KPSS
puanları bu kılavuzda yer alan “Değerlendirme” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123,
KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.
25
Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar
100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. DHBT’nin yapıldığı yıl ilgili öğrenim
düzeyindeki KPSS Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ile ilgili öğrenim düzeyindeki bu sınava ait testte
en az bir işareti olmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.
DHBT Puanı
KPSS
Genel Yetenek
KPSS
Genel Kültür
DHBT-1
DHBT-2
KPSSP122
(Ortaöğretim düzeyi)
0,15
0,15
0,30
0,40
KPSSP123
(Ön lisans düzeyi)
0,15
0,15
0,30
0,40
KPSSP124
(Lisans düzeyi)
0,15
0,15
0,30
0,40
Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT’ye girdiği öğrenim
düzeyi ile aynı düzeyde KPSS’ye girmiş olması ve bu düzeyde yapılan KPSS Genel Yetenek Testi ile Genel
Kültür Testinde ve DHBT’de en az bir işareti olması gerekir. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde
KPSS’ye girmemiş adayların veya aynı düzeydeki KPSS Genel Yetenek Testi ile Genel Kültür Testinde en az
bir işareti olmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları hesaplanmayacaktır. DHBT sonuç
bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124
puanları yer alacaktır.
Sınavlarda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular,
basılı ya da İnternet ortamında yayınlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla
olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi,
herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere
karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır.
26
TABLO-1 KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI
Yaklaşık Ağırlığı
Yaklaşık Ağırlığı
Genel Yetenek
1) Sözel Bölüm
%50
2) Sayısal Bölüm
Sözel akıl yürütme
(muhakeme)
becerilerini, dil bilgisi ve yazım
kurallarını ölçmeye yönelik
sorulardan oluşacaktır.
%50
Sayısal ve mantıksal akıl
yürütme (muhakeme) becerilerini
ölçmeye yönelik sorulardan
oluşacaktır.
Genel Kültür
1) Tarih
%45
3) Temel Yurttaşlık Bilgisi
%15
a)Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki
a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu
Türk Devletleri
%5
hukuku
%5
b) Osmanlı Devleti
%15
b) Anayasa
%5
c) Atatürk İlke ve İnkılapları
d) Çağdaş Türk ve Dünya
Tarihi
%20
c) İdare
%5
4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel
ve Güncel Sosyoekonomik Konular
%5
2) Türkiye Coğrafyası
%30
a) Türkiye’nin fiziki özellikleri
%12
b)Türkiye’nin beşerî özellikleri
%5
c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri
%13
TABLO-2
0,50
0,50
KPSSP94
0,50
0,50
KPSSP122
0,15
0,15
0,30
0,40
KPSSP123
0,15
0,15
0,30
0,40
27
DHBT-2
GENEL
KÜLTÜR
KPSSP93
DHBT-1
GENEL
YETENEK
KPSS
PUAN TÜRÜ
NO
KPSS PUAN TÜRLERİ
%10
TABLO-3
Mezun Olunacak/Olunan Lise ve Dengi Okul Türü
Kodu
11082
11033
11074
11058
80208
11106
11017
11099
11066
11025
80216
80062
11122
11139
11041
20032
20065
20049
20024
20057
Okul Türü
Kodu
Okul Türü
Liseler
Akşam Lisesi
Anadolu Lisesi (Y. Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
Askeri Lise
Fen Lisesi
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan
Liseler)
Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
Özel Akşam Lisesi
Özel Fen Lisesi
Özel Lise
Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Polis Koleji
Sosyal Bilimler Lisesi
Spor Lisesi
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise /
Özel Anadolu Lisesi
Açıköğretim Lisesi
Endüstri Meslek Lisesi Programı
İmam Hatip Lisesi Programı
Kız Meslek Lisesi Programı
Lise Programı
Ticaret Meslek Lisesi Programı
52199
52052
52011
53032
53162
53024
53098
53154
53113
53049
53057
53065
53073
53146
53016
53081
53138
53121
53105
LİMME Programı Uygulayan Ticaret Meslek Lisesi
Özel Ticaret Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Teknik Liseler
Anadolu Gazetecilik Lisesi
Anadolu Teknik Lisesi
Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)
Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
İnşaat Teknik Lisesi
Kimya Teknik Lisesi
Meteoroloji Teknik Lisesi
Motor Teknik Lisesi
Özel Anadolu Teknik Lisesi
Teknik Lise (Erkek Teknik)
Teknik Lise (Kız Teknik)
Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
Ziraat Teknik Lisesi
54175
54167
54029
54183
54207
54045
54012
54134
54053
54061
54191
54078
54086
54126
54215
54223
54142
54094
Endüstri Meslek Liseleri
Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
Anadolu Meslek Lisesi
Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
Endüstri Meslek Lisesi
Erkek Sanat Enstitüsü
Gemi Yapı Meslek Lisesi
Kimya Meslek Lisesi
LİMME Programı Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi
Matbaa Meslek Lisesi
Motor Meslek Lisesi
Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi
Özel Anadolu Meslek Lisesi
Özel Meslek Lisesi
Tekstil Meslek Lisesi
Yapı Meslek Lisesi
55041
55025
55171
55188
55211
55066
55203
55147
55114
55139
Kız Meslek Liseleri
Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim M. L.
Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi
Anadolu Seramik Meslek Lisesi
Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi
Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
Anadolu Terzilik Meslek Lisesi
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu M. L. (Kız Tek.)
Geleneksel Türk Sanatları Meslek L. (Kız Teknik)
İç Mimarlık ve Restorasyon Anadolu M. L. (Kız Tek.)
Çok Programlı Liseler
30069
30085
30117
30036
30069
30044
30028
30077
30125
30109
30093
30052
Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı
Anadolu Meslek Lisesi Programı
Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)
Endüstri Meslek Lisesi Programı
İmam Hatip Lisesi Programı
Kız Meslek Lisesi Programı
Lise Programı
Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
Sağlık Meslek Lisesi Programı
Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)
Teknik Lise Programı (Kız Teknik)
Ticaret Meslek Lisesi Programı
Güzel Sanatlar Liseleri
40015
40023
50027
50872
50019
50035
51023
51015
51048
51031
52044
52036
52028
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Güzel Sanatlar Lisesi
Öğretmen Liseleri
Anadolu Öğretmen Lisesi
Özel Anadolu Öğretmen Lisesi
Öğretmen Lisesi
Öğretmen Okulu-Köy Enstitüsü
İmam Hatip Liseleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi
İmam Hatip Lisesi
İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)
İmam Hatip Okulu
Ticaret Meslek Liseleri
Akşam Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
28
TABLO-3
Mezun Olunacak/Olunan Lise ve Dengi Okul Türü
Kodu
55106
55074
55196
55017
55228
55033
55082
55163
55058
55099
55155
55122
56127
56038
56095
56054
56119
56046
56079
56135
56062
56021
56087
56013
56102
56102
Okul Türü
Kodu
Kız Enstitüsü
Kuaförlük Meslek Lisesi
LİMME Programı Uygulayan Meslek L. (Kız Tek.)
Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Özel Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Seramik Meslek Lisesi
Süs Bitkileri Meslek Lisesi
Tekstil Meslek Lisesi
Terzilik Meslek Lisesi
Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Uygulamalı Sanatlar Anadolu Meslek L. (Kız Teknik)
58022
58014
Okul Türü
Sekreterlik Meslek Liseleri
Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
Sekreterlik Meslek Lisesi
Astsubay Hazırlama Okulları
59019
59027
59035
59043
59051
59068
59076
Deniz Astsubay Hazırlama Okulu
Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu
Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu
Kara Astsubay Hazırlama Okulu
Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu
Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu
Teknik Astsubay Hazırlama Okulu
Diğer Meslek Liseleri
Sağlık Meslek Liseleri
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Çevre Sağlığı Meslek Lisesi
Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi
Hemşirelik Meslek Lisesi
Laborant Meslek Lisesi
Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi
Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu
Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Özel Hemşirelik Meslek Lisesi
Özel Sağlık Meslek Lisesi
Sağlık Bilimleri Koleji
Sağlık Meslek Lisesi
Veteriner Sağlık Meslek Lisesi
Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi
80013
80038
80168
80127
80151
80176
80192
80135
80021
80046
80184
80102
80119
80054
80143
80079
80087
80095
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri
Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
LİMME Programı Uygulayan Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi
57018
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57067
Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57034
Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57059
57026
57197
Adalet Meslek Lisesi
Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
Anadolu İletişim Meslek Lisesi
Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Anadolu Tarım Meslek Lisesi
Demiryolu Meslek Lisesi
Denizcilik Meslek Lisesi
Ev Ekonomisi Meslek Lisesi
İşitme Engelliler Meslek Lisesi
Konservatuvar
Mahalli İdareler Meslek Lisesi
Maliye Meslek Lisesi
Meteoroloji Meslek Lisesi
Spor Meslek Lisesi
Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
91005 Diğer
29
TABLO-4
Mezun
Mezun Olunacak/Olunan
Olunacak/Olunan Ortaöğretim
Ortaöğretim Alanı
Alanı
Kodu Alan
Kodu Alan
Kodu Alan
4951
3523
1024
1018
1039
3544
4134
3681
4856
4856
1045
1045
2844
1051
1051
4987
3942
4149
1072
3791
4155
1093
4161
1107
3559
1113
1128
1134
1155
1149
1149
3428
4197
3722
3387
1381
4773
4725
1155
3455
1663
1663
4265
1678
4903
5027
1684
1684
3978
4271
1699
1704
4286
4292
1155
1161
1176
1589
1197
1202
3957
3015
1217
1217
3853
3021
3868
3036
4176
4182
3318
1223
3696
2892
1238
3675
3229
2969
1244
1903
1903
1259
1259
2948
1265
1265
1271
1271
1286
1286
1286
1292
1292
1292
1306
1547
1327
Acil Sağlık Hizmetleri
Acil Tıp Teknisyenliği
Adalet
A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
Ağaç İşleri
Ağırlama ve Gıda Teknolojisi
Ahşap Teknolojisi
Ahşap Yat İnşaa
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aile ve Tüketici Hizmetleri
Alt Yapı
Alt Yapı(İnşaat)
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anestezi
Anestezi Teknisyenliği
Anestezi ve Reanimasyon
Animatörlük
Araç Yapım ve Tamiri
Aşçılık
Ayakkabı Teknolojisi
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
Ayakkabıcılık
Bahçecilik
Bankacılık
Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı)
Beden
Besin Endüstrisi
Besin Endüstrisi-İşleme
Besin Kontrol ve Analizleri
Besin Teknolojisi
Besin Teknolojisi Gıda Kontrol ve
Analizleri
Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve
Analizleri
Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi
Besin Teknolojisi-Pastacılık
Beslenme ve Ev Yönetimi
Bilgi İşlem
Bilgisayar
Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme
Bilgisayar Donanım
Bilgisayar İşletimi
Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Yazılım
Bilgisayarlı Muhasebe
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
Bilişim Teknolojileri
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Borsa Hizmetleri
Boya Apre
Boya Teknolojisi
Boya-Baskı-Desen
Büro Hizmetleri
Büro Yönetimi
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Cam İşlemeciliği
Cer (Demiryolu)
Cilt Bakımı ve Güzellik
Cilt Bakımı ve Kuaförlük
Cilt ve Serigrafi
Ciltleme ve Serigrafi
Çay Teknolojisi
Çevre Sağlığı
Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Çini Desinatörlüğü
Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik)
Çinicilik ve Seramik
Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)
Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi ve Bakımı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Değirmencilik
Dekoratif El Sanatları
Dekoratif Resim
4731
4752
4746
4767
4788
1369
3084
1369
1396
1401
4993
1416
1422
1437
1443
4217
1443
3434
3963
1464
3606
1479
1485
4223
1547
1547
1547
4898
1532
1491
4595
1505
4238
1526
1511
3324
1553
3104
1443
1568
3785
4244
1568
3785
4107
2618
1574
3847
1678
1589
1589
1595
1595
1609
3805
4259
1615
1621
3449
1636
1642
1657
3283
2823
1155
Dekoratif Sanatlar
Deniz Araçları Yapımı
Deniz Astsubay Hazırlama Okulu
Deniz Turizmi
Deniz ve Liman İşletme
Denizcilik (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı)
Denizcilik (Gemi Elektroniği ve
Haberleşme)
Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
Denizcilik (Gemi Yönetimi)
Denizcilik (Makine Zabitliği)
Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi)
Denizcilik (Yat Kaptanlığı)
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Deri-Hazır Giyim
Dış Ticaret
Dil ve Edebiyat
Diş Protez
Diş Protez Teknisyenliği
Dizgi
Dokuma
Döküm
Döküm Teknolojisi
Dökümcülük
Döşemecilik
Düz Örgü (Triko)
Ebelik
Ebelik-Hemşirelik
Edebiyat
Eğitim Araçları
Eğlence Hizmetleri
El Sanatları
El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları
ve Teknolojisi
El Sanatları ve Çiçek
El Sanatları ve Seramik
El ve Makine Nakışları
Elektrik
Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü
Elektrik-Elektronik
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Elektromekanik Taşıyıcılar
Elektronik
Emlak Komisyonculuğu
Endüstriyel Boya ve Dekorasyon
Endüstriyel Boyacılık
Endüstriyel Döküm
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Mekanik
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
(Elektronik)
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
(Mekanik/Makine)
Enstrüman (Çalgı) Yapım
Erkek Terziliği
Ev Ekonomisi
Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi
Meslek Lisesi)
Ev ve Giyim Aksesuarları
Ev Yönetimi
Ev Yönetimi ve Beslenme
Fen
Fen Bilimleri
Fotoğraf ve Klişe
Fotoğrafçılık
Gaz Dağıtımı
Gazetecilik
Gemi Elektroniği ve Haberleşme
Gemi İnşaa
Gemi Makineleri
Gemi Yapımı
Genel Hizmetler (Demiryolu)
Genel Kültür
Genel Ziraat
Gıda Analizi
30
3811
4862
1719
4306
1725
5031
3119
1746
3826
3214
3214
3984
1752
3235
3235
3497
3523
2844
2844
2844
1767
4312
1773
1788
1788
1808
1808
1808
1814
1814
4945
1829
3737
2618
1835
1835
2583
2838
3339
3999
1856
4327
3057
1862
4547
4333
4348
3119
3701
3256
2906
1883
1903
1918
4354
1161
Gıda Kontrol ve Analizleri
Gıda Teknolojisi
Giyim
Giyim Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Giyim ve Ev Aksesuarları
Görsel İşitsel Tek. ve Medya Yapımı
Görsel Sanatlar
Grafik
Grafik Sanatlar
Grafik Tasarım
Grafik ve Fotoğraf /Fotoğraf ve Grafik
Güverte
Güverte-Avlama
Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri
Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Hizmetleri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita-Tapu-Kadastro
Harita ve Kadastro
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Hayvan Sağlığı
Hayvan Yetiştiriciliği
Hazır Giyim
Hemşirelik
Heykel
Hidrolik ve Pnömatik
Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
Host ve Hosteslik
Hukuk Sekreterliği
İç Mekân Düzenleme
İç Mekân Tasarımı
İletişim
İlk Yardım ve Acil Bakım
Teknisyenliği
İmam Hatip Lisesi
İmam Hatip Lisesi (Y.D.A.)
İmam Hatip Okulu
İnşaat
İnşaat Teknolojisi
İnşaat-Üst Yapı
İplik
İplikçilik
İş Makineleri
İş Makineleri Bakım ve Onarım
İş Makineleri Operatörlüğü
İşletme
İşletmecilik (Demiryolu)
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
İzabe
Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu
Kadın Terziliği
Kalıp
Kalıpçılık
Kalite Kontrol (Tekstil)
Kara Astsubay Hazırlama Okulu
Kat Hizmetleri
Kesim (Tekstil Konfeksiyon)
Kimya
Kimya Teknolojisi
Klasik Ciltçilik
Klasik Fen
Konaklama
Konaklama Hizmetleri
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Konfeksiyon
Konfeksiyon Makineleri Bakım ve
Onarım
Konservasyon
Kontrol ve Enstrümantasyon Tek.
Kooperatifçilik
Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakımı ve
Epilasyon
Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakımı ve
Yapımı
Kuru Temizleme
Kurum Beslenmesi
TABLO-4
Mezun Olunacak/Olunan Ortaöğretim Alanı
Kodu Alan
Kodu Alan
Kodu Alan
1924
3393
4003
1939
1945
1951
4877
1951
3131
1972
3345
1987
3874
2933
1993
3909
4369
2006
2012
2012
2012
2033
3915
3173
3173
2048
4375
2054
2054
2054
2069
2859
2075
2081
4972
3241
2096
3241
2101
2101
2122
2137
2137
2137
4381
2143
4918
4396
2158
2164
4401
2179
3036
2185
2185
4553
2191
5012
4018
2205
2211
4416
2865
2295
3571
2598
3366
2598
1176
4526
4422
2232
3895
3476
2247
3476
3262
4568
3277
2253
2253
2268
4437
4814
2603
2618
2645
3517
3167
3654
3152
3152
Kuyumculuk
Kuyumculuk Takı Tasarımı
Kuyumculuk Teknolojisi
Kütüphanecilik
Laborant
Laboratuvar
Laboratuvar Hizmetleri
Laboratuvar Teknisyenliği
Lastik Teknolojisi
Maden
Mahalli İdareler
Makine
Makine-Tarım Teknolojisi
Makine Model
Makine Ressamlığı
Makine (Tarım Meslek Lisesi)
Makine Teknolojisi
Maliye
Matbaa
Matbaa Teknolojisi
Matbaacılık
Matematik
Mekatronik
Mermer Teknolojisi
Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı)
Metal İşleri
Metal Teknolojisi
Metalurji
Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
Metalurji Teknolojisi
Meteoroloji
Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu
Mikroteknik
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
Moda (Giysi) Tasarım
Moda Resmi
Moda Tasarım
Model
Modelcilik
Monitörlük
Motor
Motor (Benzinli)
Motor (Dizel)
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Muhasebe
Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
Muhasebe ve Finansman
Mutfak
Müzik
Müzik Aletleri Yapımı
Nakış
Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)
Ofset Baskı
Ofset Baskı Serigrafi
Organizasyon Hizmetleri
Ortopedik Cihaz ve Protez Tekn.
Ortopedik Protez ve Ortez
Otel İşletmeciliği
Otelcilik ve Turizm
Otomatik Kumanda
Otomotiv Teknolojisi
Öğretmen Okulu (Köy Enstitüsü Dahil)
Ön Büro
Örgü Teknolojisi
Örme
Örme Hazır Giyim
Örme Teknolojisi
Pastacılık
Pazarlama
Pazarlama ve Parekende
Petrokimya
Peyzaj
Plastik İşleme
Plastik Sanatlar
Plastik Teknolojisi
Proses
4808
4829
4794
2274
2295
2295
2289
2749
2309
4883
3612
4966
2315
3298
4589
3627
3633
4574
3764
4443
2399
4024
2321
2336
2342
4458
2357
2357
3208
3208
4464
2378
2384
2399
2404
3351
4532
2912
2425
2431
2446
2452
2452
2452
3373
3648
3063
2494
2508
2514
3874
3565
3565
2535
2541
2892
1437
1788
1788
2583
3586
2598
3146
3188
4479
4939
Radyo Sinema ve Televizyon
Radyo Televizyon /Radyo-Televizyon
Radyoloji
Radyoloji Teknisyenliği
Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı
Raylı Sistemler Teknolojisi
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı
Sistemler Elektrik-Elektronik)
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı
Sistemler İnşaat)
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı
Sistemler İşletme)
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı
Sistemler Makine)
Reprodüksiyon ve Klişe
Resepsiyon
Resepsiyon (Ön Büro)
Resim
Resim (Anadolu Kız M. L, Kız M. L)
Restorasyon
Sağlık
Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu
Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
Sağlık Memurluğu
Sanat
Sanat (Bale-Dans)
Sanat (Müzik)
Sanat (Resim)
Sanat (Sinema-Televizyon)
Sanat (Tiyatro)
Sanat ve Tasarım
Sanayi Boyacılığı ve Uyg. Tekniği
Satış Yönetimi ve Reklamcılık
Sekreterlik
Seramik
Seramik Sanatı
Seramik ve Cam Teknolojisi
Servis
Servis Hizmetleri
Seyahat Acentacılığı
Seyahat Acenteciliği
Seyahat İşletmeciliği
Sıhhi Tesisat
Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma
Sınai Boya
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Soğutma ve İklimlendirme
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler ve Edebiyat
Spor
Su Ürünleri
Su Ürünleri-İşleme
Su Ürünleri-Üretme
Süs Bitkileri
Süsleme Taşçılığı
Şekillendirme ve Desenleme
Tabii Bilimler
Tapu Kadastro
Tarım
Tarım Teknolojisi
Tasarım Teknolojisi
Tasarım ve Teknolojisi
Tekstil
Tekstil Boya-Apre
Tekstil Boya-Baskı-Desen
Tekstil Dokuma
Tekstil İplik
Tekstil İplikçilik
Tekstil Kalite Kontrol
Tekstil (Konfeksiyon)
Tekstil Örme
Tekstil (Örme Teknolojisi)
Tekstil Tasarımı
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Tekn. (Tekstil Mekatroniği)
31
3152
3167
4485
2651
2666
5006
3538
2672
2687
2693
2871
2707
2707
4039
4045
3366
4051
2713
3482
3303
4924
3669
3669
4841
4835
2927
2927
2927
2728
2734
4505
2749
1773
1773
3889
1725
2755
2761
2776
2776
2797
2776
3832
3779
5034
4113
2802
2817
4066
3758
4093
2823
Telekomünikasyon
Terzilik
Tesis İşletmeciliği
Tesisat Teknolojisi
Tesisat Tek.(Isıtma ve Doğalgaz)
Tesisat Tek. (Isıtma ve Sıhhi Tesisat)
Tesisat Tek. (Isıtma ve Tesisat)
Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz İç Tesisatçılığı)
Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz Şebeke Tesisatçılığı)
Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve
Onarımı)
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Tesisler (Demiryolu)
Tesviye
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Sekreterlik
Tıp Elektroniği
Tıp Sekreterliği
Ticaret
Ticaret Liselerini Alan Ayrımı
Olmadığı Dönemde Bitirenler
Tipo Baskı
Tipo Baskı Serigrafi
Triko Desen
Triko Konfeksiyon
Trikotaj
Tur Operatörlüğü
Turizm
Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
Türkçe-Matematik
Türkçe ve Matematik-Sosyal Bilimler
Uçak Bakım Tek. ve Gövde Motor
Uçak Bakım Teknisyenliği ve
Havayolu Teknisyenliği (Gövde Motor)
Uçak Bakım (Uçak Elektroniği)
Uçak Bakım (Uçak Gövde Motor)
Uçak Bakımı Tekn. ve Elektroniği
Uçak Bakımı ve Elektroniği
Uçak Elektroniği
Uçak Motorları
Uçak Motorları Bakım ve Onarımı
Ulaştırma Hizmetleri
Uygulamalı Resim (Anadolu Kız
Meslek L./Kız Meslek L.)
Üst Yapı
Üst Yapı-İnşaat
Veteriner-Laboratuvar
Veteriner Sağlık
Veteriner Sağlık Teknisyenliği
Yabancı Dil
Yapı
Yapı (Kâgir-Ahşap)
Yapı Ressamlığı
Yapıcılık
Yaşlı Hizmetleri
Yat Kaptanlığı
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Yol (Demiryolu)
Yönetim ve Ticaret Sekreterliği
Yuvarlak Örgü (Penye)
Zabıt Katipliği
Zeytin Teknolojisi
Ziraat
9008 Alan Ayrımı Olmayanlar
9009 Diğer
TABLO-5 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
5401
3523
5403
1024
1018
1039
5405
5407
5409
5485
4134
5413
5415
3681
5417
1045
2844
1051
5421
3942
4149
5423
1072
4155
3791
5425
1093
4161
1107
3559
1113
1128
1134
1155
1149
1161
1176
1589
1197
5437
1202
5443
5445
5447
5449
3015
Ad
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ/İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ADALET ALANI VE DALLARI
ADALET BÖLÜMÜ
A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN)
AĞAÇ İŞLERİ BÖLÜMÜ
AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ (GIDA ANALİZİ DALI)
AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ (KAT HİZMETLERİ DALI)
AĞIRLAMA VE GIDATEKNOİJİSİ (SERVİS HİZMETLERİ, KURUM BESLENMESİ, MUTFAK HİZMETLERİ DALLARI)
AHŞAP TEKNOLOJİSİ (AHŞAP TEKNE İMALATI DALI)
AHŞAP TEKNOLOJİSİ/AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
AHŞAP YAPI (DOĞRAMACILIK) BÖLÜMÜ
AHŞAP YAPI (DÜLGERLİK) BÖLÜMÜ
AHŞAP YAT İNŞA BÖLÜMÜ/AHŞAP YAT İNŞAA BÖLÜMÜ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ALANI VE DALLARI/AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
ALT YAPI (İNŞAAT) BÖLÜMÜ/ALT YAPI BÖLÜMÜ
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ / ÇOK PROGRAMLI LİSELERİN ANADOLU İMAM HATİP PROGRAMI / ÇOK PROGRAMLI LİSELERİN İMAM HATİP PROGRAMI / İMAM HATİP LİSESİ / İMAM HATİP LİSESİ (Y. DİL AĞIR
ANESTEZİ BÖLÜMÜ/ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI VE DALLARI
ANİMATÖRLÜK BÖLÜMÜ
ARAÇ YAPIM VE TAMİRİ
ASANSÖR BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ
AŞÇILIK BÖLÜMÜ
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
AYAKKABI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
AYAKKABICILIK BÖLÜMÜ
BAHÇECİLİK/BAHÇECİLİK ALANI VE DALLARI
BANKACILIK BÖLÜMÜ
BASKI (OFSET BASKI-TİPO BASKI) BÖLÜMÜ/BASKI (TİPO - OFSET) BÖLÜMÜ/BASKI BÖLÜMÜ
BEDEN
BESİN ENDÜSTRİSİ BÖLÜMÜ
BESİN ENDÜSTRİSİ-İŞLEME BÖLÜMÜ
BESİN KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/BESİN TEKNOLOJİSİ BESİN KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/GIDA ANALİZİ BÖLÜMÜ/GIDA KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/GIDA KONTROL ANALİZLERİ BÖL
BESİN TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/BESİN TEKNOLOJİSİ-GIDA KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/BESİN TEKNOLOJİSİ GIDA KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ
BESİN TEKNOLOJİSİ-KURUM BESLENMESİ BÖLÜMÜ/KURUM BESLENMESİ BÖLÜMÜ
BESİN TEKNOLOJİSİ-PASTACILIK BÖLÜMÜ/PASTACILIK BÖLÜMÜ
BESLENME VE EV YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/EV YÖNETİMİ BESLENME BÖLÜMÜ/EV YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/EV YÖNETİMİ VE BESLENME BÖLÜMÜ
BİLGİ İŞLEM/BİLGİİŞLEM BÖLÜMÜ/BİLGİ-İŞLEM BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR (ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (AHŞAP MODELLEME) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (METAL MODELLEME) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (PLASTİK MODELLEME) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DONANIM BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR (DONANIM) BÖLÜMÜ
32
TABLO-5 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
1217
3853
3021
3868
3036
5451
4176
4182
5455
3318
1223
3696
2892
1238
3675
5459
3229
2969
1244
1903
1259
5463
2948
5465
5467
1265
1271
1286
1292
5469
1306
1547
1327
3428
5471
4197
3722
3387
1381
5475
4202
1369
3084
1396
1401
5481
Ad
BİLGİSAYAR İŞLETİM TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR İŞLETİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR İŞLETİMİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR YAZILIM BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR (YAZILIM) BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR YAZILIMI BÖLÜMÜ
BİLGİSAYARLI MUHASEBE BÖLÜMÜ
BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC) BÖLÜMÜ/NÜMERİK KONTROLLÜ MAKİNELER (CNC) BÖLÜMÜ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ/BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
BOBİNAJCILIK BÖLÜMÜ
BORSA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
BOYA APRE BÖLÜMÜ
BOYA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
BOYA-BASKI-DESEN BÖLÜMÜ/TEKSTİL BOYA-BASKI-DESEN BÖLÜMÜ/TEKSTİL-BOYA-BASKI VE DESEN BÖLÜMÜ
BÜRO HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK (TIP SEKRETERLİĞİ DALI)
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK/BÜRO YÖNETİMİ ALANI VE DALLARI/BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI VE DALLARI
CAM İŞLEMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
CER (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BÖLÜMÜ/CİLT BAKIMI VE KUAFÖRLÜK BÖLÜMÜ/KUAFÖRLÜK/KUAFÖRLÜK-CİLT BAKIMI VE EPİLASYON BÖLÜMÜ
CİLT VE SERİGRAFİ BÖLÜMÜ/CİLTLEME VE SERİGRAFİ BÖLÜMÜ
ÇANTA ÜRETİMİ BÖLÜMÜ
ÇAY TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
ÇELİK BÖLÜMÜ
ÇEVRE SAĞLIĞI ALANI VE DALLARI
ÇEVRE SAĞLIĞI BÖLÜMÜ/ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİNİ DESİNATÖRLÜĞÜ (SÜSLEMECİLİK) BÖLÜMÜ/ÇİNİ DESİNATÖRLÜĞÜ BÖLÜMÜ
ÇİNİCİLİK VE SERAMİK (DEKORLAMA) BÖLÜMÜ/ÇİNİCİLİK VE SERAMİK (ŞEKİLLENDİRME) BÖLÜMÜ/ÇİNİCİLİK VE SERAMİK BÖLÜMÜ
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ VE BAKIMI BÖLÜMÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI VE DALLARI
DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜ
DEKORATİF EL SANATLARI BÖLÜMÜ/EL SANATLARI BÖLÜMÜ/EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/EL SANATLARI VE ÇİÇEK BÖLÜMÜ
DEKORATİF RESİM BÖLÜMÜ
DEKORATİF SANATLAR BÖLÜMÜ
DEMİRCİLİK BÖLÜMÜ
DENİZ ARAÇLARI YAPIMI/DENİZ ARAÇLARI YAPIMI ALANI VE DALLARI/GEMİ YAPIMI ALANI VE DALLARI
DENİZ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
DENİZ TURİZMİ BÖLÜMÜ
DENİZ VE LİMAN İŞLETME BÖLÜMÜ
DENİZCİLİK ALANI VE DALLARI
DENİZCİLİK BÖLÜMÜ
DERİ - HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ/DERİ KONFEKSİYON BÖLÜMÜ/DERİ (HAZIR GİYİM) BÖLÜMÜ/DERİ HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ
DERİ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
DİL VE EDEBİYAT
DİŞ PROTEZ ALANI VE DALLARI
33
TABLO-5 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
1416
1422
1437
1443
4217
3434
3963
1464
3606
1479
1485
5487
4223
5489
1532
4238
1491
5493
5495
1505
5483
1526
5501
1511
5503
3324
1553
3104
1568
3785
4244
4107
2618
1574
3847
1678
1595
4271
1609
3805
5511
5513
4259
5515
5517
1615
Ad
DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
DİZGİ BÖLÜMÜ/DİZGİ VE BASKI BÖLÜMÜ
DOKUMA BÖLÜMÜ/TEKSTİL DOKUMA BÖLÜMÜ/DOKUMACILIK BÖLÜMÜ
DÖKÜM BÖLÜMÜ/DÖKÜMCÜLÜK BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL DÖKÜM BÖLÜMÜ
DÖKÜM TEKNOLOJİSİ
DÖŞEMECİLİK BÖLÜMÜ
DÜZ ÖRGÜ (TRİKO) BÖLÜMÜ
EBELİK BÖLÜMÜ
EBELİK-HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
EDEBİYAT
EĞİTİM ARAÇLARI
EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI/EL SANATLARI VE TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
EL VE MAKİNE NAKIŞLARI BÖLÜMÜ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
ELEKTRİK BÖLÜMÜ/ELEKTRİKÇİLİK BÖLÜMÜ
ELEKTRİK KAYNAĞI BÖLÜMÜ
ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI BÖLÜMÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (OTAMASYON SİSTEMLERİ DALI)
ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK (ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
EMLAK BÖLÜMÜ
EMLAK KOMİSYONCULUĞU BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL BOYA VE DEKORASYON BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL BOYACILIK BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (ELEKTRONİK) BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ (ELEKTRONİK) BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL MEKANİK BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (MEKANİK) BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (MEKANİK)/MAKİNE BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
ENSTRÜMAN (ÇALGI) YAPIM BÖLÜMÜ
ERKEK TERZİLİĞİ BÖLÜMÜ/KADIN TERZİLİĞİ BÖLÜMÜ/TERZİLİK BÖLÜMÜ/TERZİLİK (ERKEK TERZİLİĞİ) BÖLÜMÜ/TERZİLİK -ERKEK TERZİLİĞİ BÖLÜMÜ/TERZİLİK (KADIN TERZİLİĞİ) BÖLÜMÜ/TERZİLİK -KADIN
EV EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
EV EKONOMİSİ MESLEK LİSESİ BÖLÜMÜ
EV VE GİYİM AKSESUARLARI BÖLÜMÜ/GİYİM VE EV AKSESUARLARI BÖLÜMÜ
FEN / FEN BİLİMLERİ
FOTOĞRAF VE GRAFİK BÖLÜMÜ/GRAFİK VE FOTOGRAF BÖLÜMÜ
FOTOĞRAF VE KLİŞE BÖLÜMÜ
FOTOĞRAFÇILIK BÖLÜMÜ
FREZECİLİK BÖLÜMÜ
GALVANOTEKNİK BÖLÜMÜ
GAZ DAĞITIMI
GAZETECİLİK (TELEVİZYON MUHABİRLİĞİ) BÖLÜMÜ
GAZETECİLİK ALANI VE DALLARI
GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GAZETECİLİK-MASAÜSTÜ YAYINCILIK BÖLÜMÜ
34
TABLO-5 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
1621
3449
1636
1642
1657
3283
2823
5527
3455
5529
1663
5533
4265
1684
3978
5537
1699
1704
5541
4286
5543
4292
3811
1719
5551
5553
4306
5555
1725
5557
3119
1746
3826
3214
3984
1752
5559
3235
5561
3497
1767
5565
5567
4312
1788
4087
Ad
GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME BÖLÜMÜ
GEMİ İNŞAA BÖLÜMÜ
GEMİ MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
GEMİ YAPIMI BÖLÜMÜ
GENEL HİZMETLER (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
GENEL KÜLTÜR
GENEL ZİRAAT BÖLÜMÜ/ZİRAAT BÖLÜMÜ
GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
GİYİM (ERKEK GİYİM) BÖLÜMÜ/GİYİM (KADIN GİYİM) BÖLÜMÜ
GİYİM BÖLÜMÜ/GİYİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ (TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ENDÜSTRİSİ NAKIŞI DALI)
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ/GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
GRAFİK BÖLÜMÜ/GRAFİK SANATLAR BÖLÜMÜ
GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI VE DALLARI
GÜVERTE BÖLÜMÜ
GÜVERTE-AVLAMA BÖLÜMÜ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/SAÇ BAKIM VE GÜZELLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ/GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
HADDE BÖLÜMÜ
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ/HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
HARİTA VE KADASTRO BÖLÜMÜ
HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI VE DALLARI
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
HAYVAN SAĞLIĞI ALANI VE DALLARI
HAYVAN SAĞLIĞI BÖLÜMÜ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI VE DALLARI
HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ/KONFEKSİYON BÖLÜMÜ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
HEYKEL BÖLÜMÜ
HİDROLİK VE PNÖMATİK BÖLÜMÜ/HİDROLİK VE PNÖMATİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
HOST VE HOSTESLİK BÖLÜMÜ
HUKUK SEKRETERLİĞİ BÖLÜMÜ
ISITMA-HAVALANDIRMA BÖLÜMÜ
İÇ MEKAN DÜZENLEME BÖLÜMÜ/İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MEKAN TASARIM BÖLÜMÜ
İHTİSASLI KAYNAKÇILIK BÖLÜMÜ
İLETİŞİM BÖLÜMÜ
İNŞAAT BÖLÜMÜ/İNŞAAT (ÜST YAPI) BÖLÜMÜ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (HARİTA VE KADASTRO DALI)/HARİTA KADASTRO BÖLÜMÜ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
İPLİK BÖLÜMÜ/İPLİKÇİLİK BÖLÜMÜ/TEKSTİL İPLİK BÖLÜMÜ/TEKSTİL İPLİKÇİLİK BÖLÜMÜ
İŞ MAKİNALARI (OPERATÖRLÜK) BÖLÜMÜ/İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜMÜ
35
TABLO-5 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
1808
1814
5571
1829
3737
5573
1835
2583
2838
3339
5583
5585
3999
1856
4327
3057
1862
5589
4547
4333
5591
4348
3701
3256
2906
1883
1918
4354
1924
3393
5595
4003
1939
1945
1951
5597
3131
5599
1972
3345
3909
1987
2933
1993
4369
3874
Ad
İŞ MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM BÖLÜMÜ/İŞ MAKİNELERİ BÖLÜMÜ/İŞ MAKİNALARI (BAKIM-ONARIM) BÖLÜMÜ
İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETMECİLİK (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI VE DALLARI
İZABE BÖLÜMÜ
JANDARMA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
KAGİR YAPI (BETONARME DEMİRCİLİĞİ) BÖLÜMÜ/KAGİR YAPI (DUVARCILIK) BÖLÜMÜ/KAGİR YAPI (SIVA BADANA VE BOYACILIK) BÖLÜMÜ/KAGİR YAPI (YAPI TAŞÇILIĞI) BÖLÜMÜ
KALIP BÖLÜMÜ/KALIPÇILIK BÖLÜMÜ
KALİTE KONTROL (TEKSTİL) BÖLÜMÜ/TEKSTİL KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ/KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ/TEKSTİL KALİTE-KONTROL BÖLÜMÜ
KARA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
KAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
KEMER - CÜZDAN TASARIMI BÖLÜMÜ
KEMER - CÜZDAN ÜRETİMİ BÖLÜMÜ
KESİM (TEKSTİL KONFEKSİYON) BÖLÜMÜ
KİMYA BÖLÜMÜ
KİMYA TEKNOLOJİSİ/KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
KLASİK CİLTÇİLİK BÖLÜMÜ
KLASİK FEN
KOK BÖLÜMÜ
KONAKLAMA BÖLÜMÜ
KONAKLAMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM BÖLÜMÜ/ÖRME MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
KONSERVASYON BÖLÜMÜ
KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
KOOPERATİFÇİLİK BÖLÜMÜ
KUAFÖRLÜK BÖLÜMÜ/KUAFÖRLÜK/KUAFÖRLÜK-SAÇ BAKIMI VE YAPIMI BÖLÜMÜ
KURU TEMİZLEME
KUYUMCULUK BÖLÜMÜ
KUYUMCULUK TAKI TASARIMI BÖLÜMÜ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ
LABORANT BÖLÜMÜ
LABORATUVAR BÖLÜMÜ/LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
LASTİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
LOJİSTİK BÖLÜMÜ
MADEN BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER BÖLÜMÜ
MAKİNE (TARIM MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
MAKİNE BÖLÜMÜ
MAKİNE MODEL BÖLÜMÜ
MAKİNE RESSAMLIĞI BÖLÜMÜ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ/MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
MAKİNE-TARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/TARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
36
TABLO-5 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
2006
2012
5605
2033
3915
3173
2048
4375
2054
5609
5611
2069
2859
2075
2081
5613
3241
2096
2101
2122
2137
5619
4381
2143
5623
4396
2158
2164
4401
2179
2185
5629
4553
4571
2191
5633
4018
2205
5635
2211
4416
2865
2295
2598
3366
4526
Ad
MALİYE BÖLÜMÜ
MATBAA BÖLÜMÜ/MATBAACILIK BÖLÜMÜ/GENEL MATBAACILIK BÖLÜMÜ
MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI/MATBAA ALANI VE DALLARI
MATEMATİK
MEKATRONİK BÖLÜMÜ
MERMER TEKNOLOJİSİ (SÜSLEME TAŞÇILIĞI) BÖLÜMÜ/MERMER TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
METAL İŞLERİ BÖLÜMÜ/SOĞUK METAL İŞLERİ BÖLÜMÜ
METAL TEKNOLOJİSİ/METAL TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
METALURJİ (DEMİR ÇELİK METALURJİSİ) BÖLÜMÜ/METALURJİ BÖLÜMÜ
METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
METEOROLOJİ ALANI VE DALLARI
METEOROLOJİ BÖLÜMÜ
MIZIKA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
MİKROTEKNİK BÖLÜMÜ
MOBİLYA VE DEKORASYON BÖLÜMÜ/MOBİLYACILIK BÖLÜMÜ
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI VE DALLARI
MODA (GİYSİ) TASARIM BÖLÜMÜ/MODA TASARIM BÖLÜMÜ
MODA RESMİ BÖLÜMÜ
MODEL BÖLÜMÜ/MODELCİLİK BÖLÜMÜ
MONİTÖRLÜK
MOTOR (BENZİNLİ) BÖLÜMÜ/MOTOR (DİZEL) BÖLÜMÜ/MOTOR BÖLÜMÜ/MOTORCULUK BÖLÜMÜ
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ (TARIM MAKİNELERİ DALI)
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ/MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
MUHASEBE BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI VE DALLARI
MUHASEBE VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ/MUHASEBE-FİNANSMAN BÖLÜMÜ
MUTFAK BÖLÜMÜ/TURİZM-MUTFAK BÖLÜMÜ
MÜZİK
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI VE DALLARI
NAKIŞ BÖLÜMÜ
OFSET BASKI BÖLÜMÜ/OFSET BASKI SERİGRAFİ BÖLÜMÜ
OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI BÖLÜMÜ
ORGANİZASYON HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
ORTOPEDİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ORTOPEDİK CİHAZ VE PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ ALANI VE DALLARI
OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
OTELCİLİK VE TURİZM BÖLÜMÜ
OTO ELEKTRİK BÖLÜMÜ
OTOMATİK KUMANDA BÖLÜMÜ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
ÖĞRETMEN OKULU (KÖY ENSTİTÜSÜ DAHİL)
ÖN BÜRO BÖLÜMÜ/RESEPSİYON (ÖN BÜRO) BÖLÜMÜ/RESEPSİYON BÖLÜMÜ/TURİZM-ÖN BÜRO BÖLÜMÜ
ÖRGÜ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/ÖRME BÖLÜMÜ/ÖRME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/TEKSTİL ÖRME BÖLÜMÜ
ÖRME HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ/TRİKOTAJ BÖLÜMÜ/ÖRME ( HAZIR GİYİM) BÖLÜMÜ
PAZARLAMA BÖLÜMÜ
37
TABLO-5 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
5643
4422
2232
3895
3476
2247
5647
3262
4568
5649
3277
5653
5655
2253
2268
4437
2274
2289
2749
5661
5663
2309
5671
5673
5675
5677
5679
5681
5683
5685
3612
5687
2315
3298
3627
3633
3764
5691
4443
2399
4024
2321
2336
2342
5693
4458
Ad
PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI VE DALLARI/PAZARLAMA ALANI VE DALLARI
PAZARLAMA VE PERAKENDE BÖLÜMÜ
PETROKİMYA BÖLÜMÜ
PEYZAJ BÖLÜMÜ
PLASTİK İŞLEME BÖLÜMÜ/PLASTİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/PLASTİK TEKNOLOJİSİ (ENJEKSİYON, EKSTRUDER "SIKIŞTIRMA", ŞİŞİRME, PLASTİK KALIP) BÖLÜMÜ
PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ
PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
PROSES BÖLÜMÜ
RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON
RADYO TELEVİZYON ALANI VE DALLARI/RADYO-TELEVİZYON ALANI VE DALLARI
RADYO TELEVİZYON BÖLÜMÜ/RADYO-TELEVİZYON BÖLÜMÜ/RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
RADYOCULUK BÖLÜMÜ
RADYOLOJİ ALANI VE DALLARI
RADYOLOJİ BÖLÜMÜ/RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
RADYOLOJİ VE TEDAVİ LABORATUVARI
RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ/RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
REPRODÜKSİYON VE KLİŞE BÖLÜMÜ
RESİM
RESİM (ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ, KIZ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ/UYGULAMALI RESİM (ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ, KIZ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
RESİM (DEKORATİF RESİM) BÖLÜMÜ/RESİM-DEKORATİF RESİM BÖLÜMÜ
RESİM (MODA RESMİ) BÖLÜMÜ/RESİM-MODA RESMİ BÖLÜMÜ
RESTORASYON BÖLÜMÜ
SAĞLIK (ACİL TIP DALI)
SAĞLIK (ANESTEZİ DALI)
SAĞLIK (ÇEVRE SAĞLIĞI DALI)
SAĞLIK (DİŞ PROTEZ DALI)
SAĞLIK (ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ DALI)
SAĞLIK (RADYOLOJİ DALI)
SAĞLIK (TIBBİ LABORATUVAR DALI)
SAĞLIK (TIBBİ SEKRETERLİK DALI)
SAĞLIK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI VE DALLARI
SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ
SANAT
SANAT (MÜZİK)
SANAT (RESİM)
SANAT (TİYATRO)
SANAT VE TASARIM ALANI VE DALLARI
SANAT VE TASARIM BÖLÜMÜ/SANAT TASARIM BÖLÜMÜ
SANAYİ BOYACILIĞI VE UYGULAMA TEKNİĞİ BÖLÜMÜ/SINAİ BOYA BÖLÜMÜ
SATIŞ YÖNETİMİ VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
SERAMİK BÖLÜMÜ
SERAMİK SANATI BÖLÜMÜ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
38
TABLO-5 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
2357
3208
4464
2378
2384
2404
3351
4535
2912
2425
2431
2446
2452
3373
3648
3063
2494
2508
2514
5705
5711
5807
3565
5715
5717
5719
5721
5725
5727
5729
3146
2541
5735
3586
3188
5739
4479
5803
2535
2603
5743
2645
3517
3167
3654
3152
Ad
SERVİS BÖLÜMÜ/SERVİS HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/TURİZM-SERVİS BÖLÜMÜ
SEYAHAT ACENTACILIĞI BÖLÜMÜ/SEYAHAT ACENTECİLİĞİ BÖLÜMÜ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
SIHHİ TESİSAT BÖLÜMÜ
SIHHİ TESİSAT-KALORİFERCİLİK-ISITMA BÖLÜMÜ/SIHHİ TESİSAT VE KALORİFER BÖLÜMÜ/SIHHİ TESİSAT-ISITMA BÖLÜMÜ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL BİLİMLER VE EDEBİYAT
SPOR
SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERİ-İŞLEME BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERİ-ÜRETME BÖLÜMÜ
SÜS BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
SÜSLEME TAŞÇILIĞI BÖLÜMÜ
ŞEKİLLENDİRME VE DESENLEME BÖLÜMÜ
TABİİ BİLİMLER
TAPU KADASTRO BÖLÜMÜ
TARIM BÖLÜMÜ/ TARIM/ZİRAAT BÖLÜMÜ /TARIM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ/TARIM ALET VE MAKİNELERİ KULLANIMI BÖLÜMÜ
TARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
TASARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
TASARIM VE TEKNOLOJİSİ (GRAFİK DALI)
TASARIM VE TEKNOLOJİSİ (SERAMİK DALI)
TEKNİK RESİM (MAKİNA) BÖLÜMÜ
TEKNİK RESİM (YAPI) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (DOKUMA) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (İPLİK) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (KONFEKSİYON) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (ÖRME TEKNOLOJİSİ) BÖLÜMÜ
TEKSTİL BOYA-APRE BÖLÜMÜ/TEKSTİL (BOYA-APRE) BÖLÜMÜ
TEKSTİL KONFEKSİYON ALANI (TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ENDÜSTRİSİ NAKIŞI DALI)
TEKSTİL KONFEKSİYON/TEKSTİL KONFEKSİYON ALANI VE DALLARI
TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ(TEKSTİL MEKATRONİĞİ)
TEKSTİL/TEKSTİL ALANI VE DALLARI
TELEKOMÜNİKASYON BÖLÜMÜ
TERZİLİK (ERKEK GİYİM) BÖLÜMÜ/TERZİLİK (KADIN GİYİM) BÖLÜMÜ
TESİS İŞLETMECİLİĞİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA VE DOĞALGAZ) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA-DOĞALGAZ YAKICI CİHAZLARI BAKIM VE ONARIMI) BÖLÜMÜ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA VE SIHHİ TESİSAT) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA SIHHİ TESİSAT) BÖLÜMÜ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA VE TESİSAT) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA-DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇILIĞI) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA-DOĞALGAZ ŞEBEKE TESİSATÇILIĞI) BÖLÜMÜ
39
TABLO-5 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
4485
2651
2666
5761
3538
2672
2687
2693
2871
5769
2707
5771
4039
4045
4051
5775
2713
3482
5777
3303
2927
3669
4491
2734
2728
4505
1773
2755
3889
2761
2776
2797
3832
3779
5795
4113
5799
2802
2817
4066
5801
3758
4093
9008
9009
Ad
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME/TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI VE DALLARI
TESİSLER (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
TESVİYE BÖLÜMÜ/TESVİYECİLİK BÖLÜMÜ
TIBBİ LABORATUVAR ALANI VE DALLARI
TIBBİ SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
TIP ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ
TIP SEKRETERLİĞİ BÖLÜMÜ
TİCARET BÖLÜMÜ
TİCARET LİSELERİNİ ALAN AYRIMI OLMADIĞI DÖNEMDE BİTİRENLER
TİCARET MESLEK LİSESİ B GRUBU BÖLÜMÜ
TİPO BASKI BÖLÜMÜ/TİPO BASKI SERİGRAFİ BÖLÜMÜ
TORNACILIK BÖLÜMÜ
TRİKO DESEN BÖLÜMÜ
TRİKO KONFEKSİYON BÖLÜMÜ
TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜMÜ
TURİZM (SEYAHAT ACENTECİLİĞİ) BÖLÜMÜ/TURİZM-SEYAHAT ACENTECİLİĞİ BÖLÜMÜ
TURİZM BÖLÜMÜ
TURİZM ENDUSTRİSİ SERVİS HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
TURİZM-KAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/TURİZM (KAT HİZMETLERİ) BÖLÜMÜ
TÜRKÇE - MATEMATİK
UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ/UÇAK BAKIMI VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ/UÇAK ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ
UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE GÖVDE MOTOR BÖLÜMÜ/UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE HAVA YOLU TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE MOTOR) BÖLÜMÜ/UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE MOTOR) BÖLÜMÜ
UÇAK BAKIM/UÇAK BAKIM ALANI VE DALLARI
UÇAK MOTORLARI BAKIM VE ONARIMI BÖLÜMÜ
UÇAK MOTORLARI BÖLÜMÜ
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ/ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
ÜST YAPI - İNŞAAT BÖLÜMÜ/ÜST YAPI BÖLÜMÜ/İNŞAAT-ÜST YAPI BÖLÜMÜ
VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ/VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
VETERİNER-LABORATUVAR BÖLÜMÜ
YABANCI DİL
YAPI (KAGİR-AHŞAP) BÖLÜMÜ/YAPI BÖLÜMÜ/YAPICILIK BÖLÜMÜ
YAPI RESSAMLIĞI BÖLÜMÜ
YAŞLI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ
YAT KAPTANLIĞI BÖLÜMÜ
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
YOL (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
YÖNETİM VE TİCARET SEKRETERLİĞİ BÖLÜMÜ
YUVARLAK ÖRGÜ (PENYE) BÖLÜMÜ
YÜKSEK FIRIN BÖLÜMÜ
ZABIT KATİPLİĞİ BÖLÜMÜ
ZEYTİN TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Alan Ayrımı Olmayanlar
DİĞER
40
TABLO-6 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
1001
1065
2001
1104
2074
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
2069
1009
1010
2071
1011
1012
1013
1014
2002
2003
2004
2005
1015
1016
2006
1017
1018
2007
2008
2009
1019
1020
1021
1022
1023
2059
1024
1103
2066
1025
1026
2010
1027
2011
1028
1029
1030
2012
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
2013
2014
2015
1039
1040
1041
1042
1043
1044
2017
2018
Ad
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
ANKARA BİLGE ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
41
TABLO-6 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
1045
1046
1047
1048
1049
2019
1050
2016
1051
1052
2020
2021
1053
2070
2022
2023
2024
2025
2026
2075
2027
2028
2029
2030
1054
2031
2032
2033
2068
1055
2034
1056
2035
1057
2036
1058
2037
1059
1060
2038
1061
1062
1063
1064
1066
1067
1068
1069
2039
2040
2041
1071
1072
2072
1073
2042
1074
2044
1075
1076
2073
1077
1078
1079
1070
1080
1081
2045
2046
Ad
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
42
TABLO-6 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
2047
1082
1083
1084
1085
2048
1086
2049
2050
1087
2051
1088
1089
1090
1091
1092
2052
1093
2053
2067
2054
2055
1094
1095
2056
2057
1096
2058
1097
2064
1098
2065
1099
2060
2061
2062
1100
1101
1102
2063
3001
3002
3003
3004
3005
3006
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
Ad
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
A. S. PUSKİN BATI KAZAKİSTAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (URAL-KAZAKİSTAN)
ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
ABILAYHAN KAZAK ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ALEM DİLLERİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AKAKİ TSERETELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KUTAİSİ-GÜRCİSTAN)
AKTÖBE DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (AKTÖBE-KAZAKİSTAN)
AL-FARABİ KAZAK DEVLET MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AZERBAYCAN DEVLET BEDEN TERBİYESİ VE İDMAN AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET RESSAMLIK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİLLİ KONSERVATUVARI (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZİZ KIRIL VE METODİ ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
AZİZ KLEMENT VE OHRİ ÜNİVERSİTESİ (BİTOLA-MAKEDONYA)
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BANAT ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
43
TABLO-6 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
Ad
BUDAPEŞTE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BİLİMLERİ (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
BÜKREŞ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR AKADEMİSİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ TARIM BİLİMLERİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
CELAL-ABAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
CLUJ-NAPOCA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CLUJ-NAPOCA, BABES-BOLYAİ ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CONSTANTA "OVIDIUS" ÜNİVERSİTESİ (CONSTANTA-ROMANYA)
DONETSK MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DONETSK-UKRAYNA)
GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN)
GIDA TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
GÜRCİSTAN DEVLET BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKADEMİSİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ATIRAU-KAZAKİSTAN)
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
I.I.MECHNIKOV ODESSA MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ODESSA-UKRAYNA)
IASI ALEXANDRU IOAN CUZA ÜNİVERSİTESİ (IASI-ROMANYA)
İ. JANSUGUROV YEDİSU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TALDIKORGAN-KAZAKİSTAN)
İ.ARABAEV KIRGIZ DEVLET EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
İVANE CAVAHİŞVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
K.TINISTANOV ISSIK-GÖL DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KARAKOL-KIRGIZİSTAN)
KAZAK DEVLET KIZ PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
KAZAK MİLLİ MÜZİK AKADEMİSİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
KIRGIZ DEVLET SANAT ENSTİTÜSÜ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZ MİLLİ KONSERVATUARI (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KİEV MİLLİ EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA)
KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KIZILORDA-KAZAKİSTAN)
KURMANGAZİ ADINDAKİ MİLLİ KONSERVATUVARI (ALMATI-KAZAKİSTAN)
L. N. GUMİLEV AVRASYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
M. AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÇİMKENT-KAZAKİSTAN)
MALTA ÜNİVERSİTESİ (MSIDA-MALTA)
MOLDOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
MOLDOVA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN)
NARİN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NARİN-KIRGIZİSTAN)
O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (JEZKAZGAN-KAZAKİSTAN)
ORMAN ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (OŞ-KIRGIZİSTAN)
P. VLADIGEROV DEVLET MÜZİK AKADEMİSİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
PLOVDIV PAISII HILENDARSKI ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
RUSE "ANGEL KUNCHEV" ÜNİVERSİTESİ (ROUSSE-BULGARİSTAN)
S. AMANJOLOV ADINDAKİ DOĞU KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÖSKEMEN-KAZAKİSTAN)
SOFYA ST. KLIMENT OHRIDSKI ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN)
Ş. ESENOV AKTAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (AKTAU-KAZAKİSTAN)
Ş. UALİHANOV KÖKŞETAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KÖKŞETAU-KAZAKİSTAN)
ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
T. JURGENOV DEVLET TİYATRO SİNEMA ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
T. JURGENOVA KAZAK MİLLİ SANAT AKADEMİSİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
TARAS SEVCHENKO ULUSLARARASI KİEV ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
TARAZ DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (TARAZ-KAZAKİSTAN)
TARIM ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
TEKNİK ÜNİVERSİTE (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
TİMİSOARA "BATI" ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
UKRAYNA ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ "KİEV POLİTEKNİK ENSTİTÜSÜ" (KİEV-UKRAYNA)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)
ÜZEYİR HACIBEYLİ ADINA BAKÜ MÜZİK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
VARNA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
44
TABLO-6 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
4093
4094
4095
4096
6001
6002
6003
6004
6005
7001
7002
7003
8001
8720
8770
8900
8910
9010
Ad
VILNIUS GEDIMINAS TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VILNIUS-LİTVANYA)
Y.BALASAGIN KIRGIZ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
ZAGREB ÜNİVERSİTESİ (ZAGREB-HIRVATİSTAN)
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
AFRİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AMERİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ASYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVUSTRALYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
HARP OKULLARI
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
HARP AKADEMİLERİ
DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ULUSLARARASI AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YURT DIŞI
45
TABLO-7 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
1101
9132
4201
8585
8587
1102
9339
6352
4202
8589
5301
9077
1103
1104
9149
9178
1105
4205
5302
4206
4207
1106
6107
1108
9186
5303
8503
1109
1110
5304
5305
9062
5306
9072
5307
8591
9018
4210
1111
9056
1112
4213
6113
9285
5308
1114
1115
9010
4214
1116
5309
9104
8504
4217
9214
5310
1352
4218
5311
5312
5313
1117
1118
4219
9212
8505
5314
1119
8501
Ad
ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
ACİL YARDIM
ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ
AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ
ADALET
ADALET MESLEK EĞİTİMİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
ADLİ TIP
ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ
AĞIRLAMA HİZMETLERİ
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ
AMBULANS VE ACİL BAKIM
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
ANESTEZİ
ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ
ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ
ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK
ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH
ARICILIK
AŞÇILIK
AT ANTRENÖRLÜĞÜ
ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ
ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ
AV VE YABAN HAYATI
AVCILIK VE YABAN HAYATI
AVRUPA TOPLULUĞU
AYAKKABI TASARIMI
AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ
AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI
BAĞCILIK
BAHÇE TARIMI
BAHÇE ZİRAATI
BAKIR ÇALGILAR
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
BALON PİLOTLUĞU
BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ
BANKACILIK
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ
BASIN VE YAYINCILIK
BESİCİLİK
BETON TEKNOLOJİSİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ
BİLGİ İŞLEM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR
BİLGİ YÖNETİMİ
BİLGİ YÖNETİMİ (İNTERNET)
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM/CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYINCILIK
BİLGİSAYAR DONANIMI
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ
46
TABLO-7 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
1120
1121
1353
8506
4221
8507
9075
1122
1123
1124
4223
4224
8508
4225
9256
9102
5315
1125
5316
9242
1126
9291
1127
5317
6128
5318
8509
9074
1129
1130
8510
9061
8511
1131
4231
8512
5320
5321
5322
9101
9229
1132
9352
9237
9241
1133
6134
1135
9014
8593
9021
9020
4234
9348
1136
5323
9246
9276
8513
5324
8514
8515
8516
9054
1137
1138
4236
9340
9137
Ad
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İNTERNET)
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİLİŞİM-YÖNETİM
BİNA KORUMA VE YENİLEME
BİNİCİLİK, AT BAKICILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
BİREY VE TOPLUM GÜVENLİĞİ
BİTKİ KORUMA
BİTKİSEL ÜRETİM
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA
BİYOKİMYA
BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ
BİYOMEDİKAL BİLİMLER
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BORSA VE FİNANS
BOYA TEKNOLOJİSİ
BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ
BUDAMA VE AŞILAMA
BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
CAM / CAM ENDÜSTRİSİ
CAM-SERAMİK
CERRAHİ
CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ
CEVHER HAZIRLAMA
CEVHER HAZIRLAMA VE MADENCİLİK
CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ
ÇAY EKSPERLİĞİ
ÇAY TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOUJİSİ
ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ
ÇEVİRMENLİK
ÇEVRE
ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ
ÇEVRE KORUMA
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
ÇEVRE SAĞLIĞI
ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ
ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI
ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ
ÇİM ALAN TESİSİ VE YÖNETİMİ
ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÇORAP VE MODA TASARIMI
DEĞİRMENCİLİK
DEKOR TASARIMI
DEMİRYOLU ARAÇLARI
DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETMECİLİĞİ
DENİZ ADAMLIĞI
DENİZ ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ
DENİZ ELEKTRONİĞİ
DENİZ HABERLEŞME
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ
DENİZ KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME
47
TABLO-7 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
1139
9026
8517
1140
1141
5325
1142
1145
1146
8518
1143
8519
9081
1144
1147
8520
8595
9037
8597
9277
1148
8521
5326
6149
9247
1150
8582
9087
4245
4247
8522
8523
1151
1152
9063
9213
1153
8524
9065
9284
1154
6155
9067
9068
5327
5328
1156
1157
1158
9016
9059
9028
1159
9239
5329
5330
1160
5331
6161
1162
1163
4256
9230
9322
9109
1164
9033
5332
1165
Ad
DENİZ VE LİMAN İŞLETME
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
DENİZCİLİK
DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
DERİ KONFEKSİYON
DERİ TEKNOLOJİSİ
DERİCİLİK
DIŞ TİCARET
DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ-HİJYEN
DİŞ PROTEZ
DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
DİŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ
DİYALİZ
DOĞAL GAZ VE ISITMA / DOĞALGAZ VE ISITMA
DOĞAL TAŞ DEKORASYONU
DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ
DOKUMA
DOKUMACILIK VE EL SANATLARI
DÖKÜM
DUVAR SÜSLEME SANATI
DUVAR SÜSLEME SANATLARI
EBELİK
ECZANE HİZMETLERİ
ECZANE TEKNİKERLİĞİ
EĞİTİM ÖNLİSANS
EKMEKÇİLİK
EL BASMACILIĞI
EL SANATLARI
ELEKTRİK
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI
ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ
ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ
ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK HABERLEŞME
ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TİCARET
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
EMTİA BORSASI
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
ENDÜSTRİYEL BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ
ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
ENDÜSTRİYEL SERAMİK
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TAVUKÇULUK
ENDÜSTRİYEL YÖNETİM
ENERJİ
ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON
ESER KORUMA
ET ENDÜSTRİSİ
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
E-TİCARET
EV CİHAZLARI TEKNOLOJİSİ
48
TABLO-7 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
5333
2105
9107
9008
4259
1166
8525
1169
1167
1168
5334
5335
8526
5336
9279
4263
8527
1170
1171
8599
4266
4267
9066
1172
1173
1174
1175
8601
4269
6176
9036
9100
8528
8583
1177
8603
9105
8529
9179
9180
4273
8502
8530
1178
9181
4275
1179
1180
1181
1182
1183
1184
9022
1185
1186
8531
4278
1187
1188
8546
1189
1190
1191
8532
9341
4279
4280
4281
9243
Ad
EV GEREÇLERİ
EV İDARESİ
EV VE DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
EVDE HASTA BAKIMI
FEN VE TABİAT BİLGİSİ
FERMANTASYON / FERMANTASYON TEKNİKERLİĞİ
FERMENTE ÜRÜNLER
FINDIK EKSPERLİĞİ
FİDAN VE FİDECİLİK
FİDAN YETİŞTİRME / FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
FİLM YAPIM TEKNİKLERİ
FİNANS
FİNANS VE MUHASEBE
FİZİK TEDAVİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FİZYOTERAPİ
FOTOĞRAF
FOTOĞRAFÇILIK
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
GELENEKSEL EL SANATLARI
GEMİ İNŞAATI
GEMİ MAKİNELERİ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME
GEMOLOJİ VE MÜCEVHER
GENEL ÇALIŞMALAR
GENEL İŞLETME
GEOTEKNİK
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ
GIDA KALİTE VE SAĞLIK KONTROL / GIDA KALİTESİ VE SAĞLIK KONTROLÜ
GIDA TEKNİKERLİĞİ
GIDA TEKNOLOJİSİ
GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GÖRSEL İLETİŞİM
GRAFİK
GRAFİK TASARIMI
GRAFİK VE REKLAMCILIK
GRAFİK-GRAFİK TASARIMI
GÜMRÜK İŞLERİ
GÜMRÜK İŞLETME
GÜVENLİ VE KORUMA
GÜVENLİK
GÜVERTE
HABERLEŞME
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
HALI VE KİLİM
HALICILIK
HALICILIK VE DESİNATÖRLÜĞÜ
HALICILIK VE KİLİMCİLİK
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HAREKAT
HARİTA
HARİTA KADASTRO / HARİTA VE KADASTRO
HARİTA TEKNİKERLİĞİ
HARİTA VE MADEN ÖLÇME
HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ
HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON
HAVA KONTROLÖRLÜĞÜ / HAVA KONTROLÖRÜ
HAVA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
HAVA LOJİSTİĞİ
HAVA SAVUNMA
HAVA TRAFİK
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
49
TABLO-7 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
4282
8533
1192
1193
1194
1195
1196
5380
6197
1198
1199
4283
9272
4284
9064
1200
4285
8584
9076
2107
5337
9196
4286
4287
4289
5338
9073
1201
8535
9052
6202
8605
8536
4291
1203
4292
4293
5339
1204
9227
8607
5340
1205
5341
1206
4296
1207
9331
8537
1208
1209
9295
1210
5342
9029
9254
1211
1212
1213
2377
9245
4300
9182
1215
9342
1216
8538
6217
8539
Ad
HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI
HAYVANSAL ÜRETİM
HAZIR BETON TEKNOLOJİSİ
HAZIR GİYİM
HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK
HEMŞİRELİK
HİDROELEKTRİK SANTRALLARI / HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
HİDROTERAPİ
HOST VE HOSTESLİK / HOST VE HOSTESLİK (OTOBÜS)
İÇ MEKAN KORUMA VE YENİLEME
İÇ MEKAN TASARIMI
İHBAR KONTROL
İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ / İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ
İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA
İKMAL
İKRAM
İKRAM HİZMETLERİ
İLAHİYAT / İLAHİYAT (ÖNLİSANS)
İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
İLK VE ACİL YARDIM
İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNŞAAT
İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ
İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE YAYINCILIĞI
İNTERNET İLE PAZARLAMA
İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ
İPEK BÖCEKÇİLİĞİ
İSTİHBARAT
İSTİHKAM
İŞ İDARESİ
İŞ MAKİNELERİ
İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
İŞLETME
İŞLETME ORGANİZASYONU VE ÇİFTLİK YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETMECİLİK
İŞLETME-MUHASEBE
İTFAİYECİLİK VE SİVİL SAVUNMA
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ
İTHALAT-İHRACAT
JANDARMA MESLEK EĞİTİMİ
JEOTEKNİK TEKNİKERLİĞİ
JOKEYLİK
KAĞIT TEKNOLOJİSİ
KAĞIT VE AMBALAJ TEKNOLOJİSİ
KAĞIT VE KAĞIT İŞLEME TEKNOLOJİSİ
KAĞITÇILIK
KALIPÇILIK
KALİTE KONTROL
KALİTE VE ÜRÜN YÖNETİMİ
KAMIŞLI ÇALGILAR
KAMU GÜVENLİK VE ASAYİŞİN SAĞLANMASI
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
KARA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
KARAYOLU ULAŞIMI VE TRAFİK
KARGO / KARGO HİZMETLERİ
KAYNAK TEKNOLOJİSİ
KAYNAKÇILIK
50
TABLO-7 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
8540
9315
1219
1218
1247
1220
8541
1221
9069
8542
1222
5343
6223
5344
9278
1224
9134
9060
5345
1225
9042
8543
1226
8609
1227
4311
9296
5346
4312
1228
9030
5347
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
9228
4318
5348
1237
5349
4319
9133
6238
8611
1239
1240
1241
1242
9092
1243
9035
6244
9097
8544
8613
9328
9306
1245
1246
8615
1248
8545
4320
4321
Ad
KESİM VE ET / KESİM VE ET ENDÜSTRİSİ
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
KIYMETLİ TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ
KİMYA
KİMYA TEKNOLOJİSİ
KONFEKSİYON (HAZIR GİYİM) / KONFEKSİYON
KONSERVASYON
KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ
KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
KONTROL VE ÖLÇÜ ALETLERİ
KOOPERATİFÇİLİK
KOSTÜM TASARIMI
KOZMETİK TEKNOLOJİSİ
KUAFÖRLÜK
KURUYEMİŞ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
LABORATUVAR
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ
LASTİK / LASTİK ENDÜSTRİSİ
LASTİK TEKNOLOJİSİ
LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ
LASTİK-PLASTİK
LEVAZIM
LİBERAL SANATLAR
LOJİSTİK
LOJİSTİK YÖNETİMİ
MADEN
MADEN TEKNOLOJİSİ
MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA
MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ
MAHALLİ İDARELER
MAHALLİ İDARELER (ZABITA)
MAKİNE
MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ
MAKİNE-RESİM KONSTRÜKSİYON / MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MALİYE
MANTARCILIK
MARİNA İŞLETME
MARKA İLETİŞİMİ
MASAÜSTÜ YAYINCILIK
MATBAACILIK
MATBAACILIK VE BASKI TEKNİKLERİ
MEDİKAL BAKIM
MEDYA VE İLETİŞİM
MEKATRONİK
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI
MERMER TEKNOLOJİSİ
MERMERCİLİK
METAL İŞLERİ
METALOGRAFİ VE MALZEME MUAYENESİ
METALURJİ
METALURJİ MALZEME
MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
MEYVE-SEBZE İŞLEME
MİMARİ DEKORASYON
MİMARİ DEKORATİF SANATLAR
MİMARİ RESTORASYON
MİMARLIK TEKNOLOJİSİ
MOBİL TEKNOLOJİLERİ
MOBİLYA VE DEKORASYON
MODA TASARIMI
MODA VE TEKSTİL TASARIMI
MODA-KONFEKSİYON
MOTOR
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ
51
TABLO-7 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
1249
9032
1250
4323
9183
5350
9367
9337
1251
8617
5351
9327
1252
8547
5352
1253
8548
8619
9071
8549
1254
9085
1255
1256
9053
1257
1258
6259
9012
1260
9258
8551
1261
8552
1262
9255
1263
9043
9096
1264
9240
5353
6265
5354
1266
5355
9082
1267
9088
1268
8553
1269
1270
5356
9201
4332
6271
8554
9373
1272
1273
1274
4339
1275
9238
1276
1277
1278
9334
Ad
MUHASEBE
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
MUTFAK YÖNETİMİ
MÜHİMMAT VE MÜHİMMAT TAHRİP
MÜZİK ALETLERİ YAPIM VE ONARIM
NALBANTLIK
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ
NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ
ODİOMETRİ / ODYOMETRİ
ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ
OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
OPTİSYENLİK
OPTOMETRİ
ORGANİK TARIM
ORMAN İŞLETMECİLİĞİ
ORMAN ÜRÜNLERİ
ORMANCILIK
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
ORTA KADEME BANKA-SİGORTA YÖNETİMİ
ORTA KADEME YÖNETİCİLİĞİ / ORTA KADEME YÖNETİCİLİK
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
OTEL YÖNETİCİLİĞİ
OTO BOYA KAROSERİ DOĞRULTMA TEKNİKERLİĞİ
OTO BOYA VE KAROSERİ
OTO ELEKTRİK-ELEKTRONİK
OTO MOTOR TEKNOLOJİLERİ
OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ
OTOBÜS KAPTANLIĞI
OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ (KAPTANLIK) / OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ
OTOBÜSÇÜLÜK YER HİZMETLERİ
OTOMASYON
OTOMOTİV
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
OTOMOTİV SATIŞ SONRASI HİZMET
OTOMOTİV TAMİR VE BAKIM
OTOMOTİV TASARIM VE İMALAT
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOPSİ YARDIMCILIĞI
ÖRME
ÖRME TEKNOLOJİSİ
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA
PAMUK EKSPERLİĞİ VE İPLİKÇİLİK
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK
PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ŞEKER TEKNOLOJİSİ
PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ
PARAMEDİK
PATOLOJİ LABORATUVAR
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
PAZARLAMA
PAZARLAMA VE SATIŞ
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ
PERFÜZYON
PERFÜZYON TEKNİKLERİ
PERSONEL
PERSONEL YÖNETİMİ
PETROKİMYA
PETROL ARAMA
PETROL SONDAJI VE ÜRETİMİ
PEYZAJ
PEYZAJ UYGULAMA VE SÜS BİTKİLERİ
PEYZAJ VE ÇEVRE TASARIMI
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ
PİLOTAJ EĞİTİMİ
PİYASA ARAŞTIRMALARI VE PAZARLAMA
PİYASA ARAŞTIRMALARI VE REKLAMCILIK
PLASTİK TEKNOLOJİSİ
PODOLOJİ
52
TABLO-7 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
9338
9099
1279
6286
9248
1282
1283
9070
1284
4340
1280
1281
1285
8556
1287
9041
9244
8621
8623
8625
9147
1288
8627
9055
9325
1289
8629
1290
1291
9079
2110
8557
8558
8559
9330
5357
9017
4343
4344
9015
9261
9148
6292
1293
5359
4349
1294
8560
5360
1295
1296
1297
8561
1298
9314
9024
1299
9257
4351
1300
1301
1302
9184
8562
1304
8563
1303
1305
9145
Ad
POLİS MESLEK EĞİTİMİ
POSTA HİZMETLERİ
PROTEZ VE ORTEZ
RADYO TV YAYIMCILIĞI / RADYO-TV YAYIMCILIĞI
RADYO TV YAYINCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON TEKNİĞİ / RADYO-TELEVİZYON TEKNİĞİ
RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ
RADYO VE TELEVİZYON YAYIMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON YAYIMCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI
RADYO VE TV YAYIMCILIĞI
RADYOLOJİ
RADYOTERAPİ
RAFİNERİ
RAFİNERİ VE PETROKİMYA
RAFİNERİ VE PETRO-KİMYA TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER
RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ
RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK
RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER YOL
RAYLI SİSTEMLER YOL TEKNOLOJİSİ
REKLAMCILIK VEİŞLETME YÖNETİMİ
REKLAMCILIK YÖNETİMİ
RESİM
RESTORASYON
RESTORASYON VE KONSERVASYON
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK LABORATUVARI
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAHNE TASARIMI
SAHNE VE DEKOR TASARIMI
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI IŞIK TEKNOLOJİSİ
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI SES TEKNOLOJİSİ
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ
SANAT
SARACİYE TASARIMI VE ÜRETİMİ
SATIŞ VE REKLAM YÖNETİMİ
SATIŞ YÖNETİMİ
SAVUNMA VE GÜVENLİK
SAZ TAMİR
SEBZE ÜRETİMİ
SEKRETERLİK
SELÜLOZ VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ
SELÜLOZ VE KAĞITÇILIK
SERACILIK
SERACILIK VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SERACILIK-BUDAMA VE AŞILAMA
SERAMİK
SERAMİK VE CAM
SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK
SERİGRAFİ
SERMAYE PİYASASI VE BORSA
SEVK VE İDARE
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
SEYAHAT VE TUR İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ
SIHHİ TESİSAT
SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ
SİGORTACILIK
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ
53
TABLO-7 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
9023
8564
8565
9031
6306
2111
9098
4352
9130
1307
9232
5361
4355
5362
9084
1308
8566
1309
9317
1310
9027
4356
8631
8633
4358
9211
1311
4360
1312
8567
5363
1313
9253
8635
5364
8568
5365
8637
5366
1314
1315
1316
4361
1317
9038
1318
8639
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
9250
9019
9252
8569
6327
8641
8643
4364
8570
8571
1328
1329
9086
4366
Ad
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK
SOĞUTMA TESİSATÇILIĞI / SOĞUTMA TESİSATI
SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA
SONDAJ TEKNOLOJİSİ
SONDAJCILIK
SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL GÜVENLİK
SOSYAL HİZMETLER
SPOR YÖNETİMİ
SU ÜRÜNLERİ
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
SUALTI
SUALTI TEKNOLOJİSİ / SU ALTI TEKNOLOJİSİ
SUBTROPİK İKLİM BİTKİLERİ
SUBTROPİKAL BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SULAMA TEKNOLOJİSİ
SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SÜT HAYVANCILIĞI
SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI
SÜT VE ÜRÜNLERİ
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE BAĞCILIK
ŞEKER TEKNOLOJİSİ
TAHIL ÇİFTLİĞİ
TAHRİBATSIZ MUAYENE
TAKI TASARIMI VE SÜS TAŞLARI İŞLEMECİLİĞİ
TAKI VE EL SANATLARI
TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
TARIM
TARIM ALET VE MAKİNELERİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA
TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA VE DEPOLANMASI
TARIM MAKİNALARI / TARIM MAKİNELERİ
TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI
TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE DEPOLANMASI
TARIMSAL İŞLETMECİLİK
TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
TARIMSAL LABORATUVAR
TARIMSAL PAZARLAMA
TARIMSAL SULAMA
TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ
TARIMSAL ÜRÜNLER MUHAFAZA VE DEPOLAMA TEKNOLOJİSİ
TARLA BİTKİLERİ
TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK
TAŞ İŞLEMECİLİĞİ
TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ
TAVUKÇULUK
TEKNİK SERAMİK
TEKSTİL
TEKSTİL BASKI
TEKSTİL DOKUMA
TEKSTİL İPLİKÇİLİK
TEKSTİL TASARIMI
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
TEKSTİL ÜRÜNLERİ TASARIMI
TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ
TELEKOMÜNİKASYON
TELEVİZYON VE RADYO PROGRAMCILIĞI
TELEVİZYON YAPIM VE YÖNETİMİ
TERMİK MOTORLAR VE OTOMOBİL
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ
TERMİK SANTRALLERDE ENERJİ ÜRETİMİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
TIBBİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR
54
TABLO-7 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
9083
1330
1331
9089
1332
1333
1334
4369
8572
8573
5367
1335
1336
8574
1337
4374
5368
1338
9078
5370
1339
8575
9103
9057
1340
5371
4378
5372
4379
5373
5374
9146
4380
1341
4385
9011
5375
4392
1342
5376
9112
1343
1344
9249
9198
8576
1345
9199
4394
9200
4396
1346
1214
4397
4398
4399
1347
8577
4400
9251
8645
9039
1351
1348
4401
5377
9040
4403
9080
Ad
TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ / TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
TIBBİ LABORATUVAR
TIBBİ MÜMESSİLLİK VE PAZARLAMA
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
TİCARET VE YÖNETİM
TOHUMCULUK
TOPLUM SAĞLIĞI
TURİST REHBERLİĞİ
TURİZM
TURİZM ANİMASYONU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
TURİZM OTEL YÖNETİCİLİĞİ / TURİZM VE OTEL YÖNETİCİLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTELCİLİK / TURİZM-OTELCİLİK
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ
TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM YÖNETİMİ
TURİZM, KONAKLAMA VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURUNÇGİL TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
TÜTÜN TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İŞLEMECİLİĞİ
UÇAK ELEKTRİĞİ
UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
UÇAK ELEKTRONİĞİ
UÇAK GÖVDE BAKIM
UÇAK GÖVDESİ
UÇAK MOTORU
UÇAK TEKNOLOJİSİ
UÇAK YER DESTEK SİSTEMLERİ
ULAŞTIRMA
ULAŞTIRMA VE OTOMOTİV
ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ
ULUSLARARASI LOJİSTİK
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ
UN ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ
UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI İNGİLİZCE VE REHBERLİK
UYGULAMALI İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI İSPANYOLCA VE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI İSPANYOLCA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI RUSÇA VE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI RUSÇA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI TAKI TEKNOLOJİSİ
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
VURMALI ÇALGILAR
WEB TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA
YAĞ ENDÜSTRİSİ
YALITIM TEKNOLOJİSİ
YAPI
YAPI DEKORU
YAPI DENETİM YARDIMCILIĞI
YAPI DENETİMİ
YAPI DONATIM TEKNOLOJİSİ
YAPI RESSAMLIĞI
YAPI TEKNOLOJİSİ
YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ
YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ
YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
YAŞLI BAKIMI
55
TABLO-7 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
8647
9013
9336
4404
5378
1349
8578
8579
8580
1350
4406
8581
5379
9058
9005
Ad
YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI
YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ
YAT KAPTANLIĞI
YAT VE TEKNE YAPIMI
YATÇILIK VE YAT İŞLETMECİLİĞİ
YEM TEKNOLOJİSİ VE HAYVAN BESLEME
YEMEK PİŞİRME TEKNİKLERİ
YER HİZMETLERİ
YEREL YÖNETİMLER
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
YÖNETİM
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ
ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ
DİĞER
56
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........
(İmza)
T.C. Kimlik / Y.U.
Numarası
Evrak Referans
Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
E-posta
@
Yazışma Adresi
Posta Kodu
İlçe
Semt
Talepler
DİKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde
internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir.
a- Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Resmi belge ibrazı gerektirmeyen eğitim bilgilerinde değişiklik isteği
c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği
d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği
İl
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK
DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı
Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme koyulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça
belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi
alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme
alınmayacaktır.
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına
geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
edinecektir.
Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi
sırasında edindiği aday İnternet erişim şifresi’ni kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da
ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesi edinme, sonuçları
öğrenme, bireysel başvuru, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle
adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya
da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM
Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.
Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her
sınav için https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendileri gerçekleştirecektir.

“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS)
yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın
ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinde yapılmalıdır.

“Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir
aday bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:




Yabancı uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı
örneği ile)
Eğitim bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile)
Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava girme isteği
Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği
SINAV/YERLEŞTİRME* ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR**
T.C. Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı
T. Halk Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı
Akbank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı
DenizBank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
**Sınav/yerleştirme ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka
kartı ile de yatırılabilecektir.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte katılmak
istedikleri sınavı söylemeleri gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet
aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav/yerleştirme ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer
alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilir. Sınav ücretini yatıran adayların
banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde
yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları
gerekmektedir.
* Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna
bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti (10,00 TL) alınır.
Sadece KPSS’ye (Genel Yetenek-Genel Kültür) girecek adaylar için
: 40,00 TL
KPSS ve DHBT’ye girecek adaylar için
: 80,00 TL

Sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların, aşağıdaki formu
doldurarak banka şubesi görevlisine vermesi, sınav ücretinin yanlışsız
yatırılmasını sağlayacaktır.
Sınavın Adı
: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
Adayın Adı Soyadı
: _________________
Adayın TC Kimlik Numarası:
Sınav Ücreti: …………
_______________________
Download

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)