Yöntem, Proje Ekibi, Araştırma
Olanakları, Yaygın Etki/Katma Değer
Prof. Dr. Bayram Yılmaz
Yeditepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fizyoloji Anabilim Dalı
YÖNTEM



Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri
(veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili
literatüre atıf yapılarak (gerekirse ön çalışma
yapılarak) belirgin ve tutarlı bir şekilde ayrıntılı
olarak açıklanmalı
bu yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve
hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya
konulmalıdır.
Projede uygulanacak yöntem(ler)le ilerleme
kaydedilememesi durumunda devreye sokulacak
alternatif yöntem(ler) de belirlenerek açık bir şekilde
ifade edilmelidir.
YÖNTEM
(Değerlendirme)

Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma
teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin
ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve
hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

Projede önerilen yöntem(ler)le ilerleme
kaydedilememesi durumunda uygulanacak alternatif
yöntemler (B planı) projede öngörülen amaçlara ve
hedeflere ulaşmaya ne ölçüde uygundur?
PROJE EKİBİ

Proje ekibi, projenin kapsadığı faaliyet ve disiplin(ler)
dikkate alındığında nitelik ve nicelik yönünden ne
ölçüde yeterli ve uygundur?

Proje ekibinde yer alan yurt dışı araştırmacı (varsa),
ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin yetersiz
kaldığı konularda proje çalışmalarına katkı sağlayacak
nitelikte midir? Yurt dışı araştırmacının yurt içindeki
çalışma programının süresi ve sıklığı gerçekçi midir?
Tanımlar
Proje Personeli
Proje yürütücüsü ile projede tam veya
kısmi zamanlı, geçici olarak görev alan;
araştırmacı, uzman, danışman, teknik
eleman, teknisyen, laborant, işçi ve
benzeri proje çalışanıdır.
5
Tanımlar
Proje Yürütücüsü (Kamu Ar-Ge)
Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş tarafından
proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
görevlendirilen ve proje yürütme
sorumluluğunu taşıyan kişiyi veya kişileri
ifade eder.
Proje Yürütücüsü
Sözleşmeye taraf olan ve proje yazma,
yürütme beceri ve deneyimine sahip,
projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve
hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve
yazışmaları yapan araştırmacıyı,
6
Tanımlar
Araştırmacı
İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli
uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını
bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek
ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek ve sonuç
raporunda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında
adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki kişiler
Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta
uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları
durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi
almış olmaları yeterlidir.
7
Tanımlar
Yardımcı Personel
Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların
gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam
veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak
görev alan, işvereni Kurum olan ve kesin raporda
adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen,
laborant ve benzeri personel
Danışman
Projenin özel uzmanlık gerektiren konulardan
birinde kısa süreli ve geçici olarak hizmetinden
yararlanılan, sonuç raporunda adı geçmeyen
araştırmacı tanımına uygun Uzman kişileri,
8
Tanımlar
Bursiyer:
Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında
Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine
devam etmekte olan "öğrenciler" veya "Araştırma
Görevlileri“ statüsündeki öğrenciler
Doktara sonrası bursiyer:
Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde
çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta
uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın
son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla
olmaması koşulunu sağlayan Türkiye’de ikamet eden
T.C. veya yabancı uyruklu kişiler
9
PROJE YÖNETİMİ

ÖRNEK: Projede yer alan araştırmacıların/ekiplerin
iş ve görev dağılımı kişilerin yetkinlikleri ve iş
paketleri dikkate alınarak ne ölçüde doğru
planlanmıştır?

Projede öngörülen iş-zaman planlaması, iş
paketleri, her bir iş paketinin önem derecesi ve
başarı ölçütleri ne kadar uygulanabilir ve
ölçülebilir/izlenebilirdir?
PROJE YÖNETİMİ

Proje ekibinin (birden fazla disiplinin ve/veya
kuruluşun yer aldığı projelerde ekiplerin) işbirliği ve
koordinasyonu iş paketleri dikkate alınarak ne kadar
gerçekçi ve uygulanabilir şekilde planlanmıştır?

Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde
etkileyecek durumların/risklerin ortaya çıkması
halinde devreye sokulacak ‘B Planı’, projede
öngörülen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi açısından
ne ölçüde yeterli ve uygulanabilirdir?
ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Proje Yürütücüsü kuruluş(lar), projenin
yürütülmesi için gerekli altyapı ve ekipmana
(laboratuar, elektronik ortam vb.) ne ölçüde
sahiptir?
YAYGIN ETKİ

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli
akademik yayın, patent/tescil, faydalı model, lisans, yeni
şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje
üretilmesi, farklı bilim/teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b.
gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne
düzeydedir?

Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme,
ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı
azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne
düzeydedir?
YAYGIN ETKİ

Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara
ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan ne düzeyde
yeterli ve gerçekçidir?
Kariyer Geliştirme Potansiyeli
ve Yaygın Etki

Proje konusunun yürütücünün kariyer gelişimine
yapacağı katkılar ve yeni yetenekler kazandırma
potansiyeli ne düzeydedir?

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden
nitelikli akademik yayın, araştırmacı yetiştirilmesi,
yeni proje üretilmesi, farklı bilim/teknoloji
alanlarında kullanılabilme, patent/tescil v.b. gibi
çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne
düzeydedir?
Bilimsel İşbirliğinin Önemi ve
Yaygın Etkisi

Bu projeyle geliştirilen bilimsel işbirliği; proje
ekibine, ilgili akademik çevreye ve ülkemize ne
düzeyde katkı sağlayacaktır?

Uluslararası alanda Türkiye’nin rol almasına
ve/veya AB ve uluslararası normlara uyulmasına
ve/veya milli kültür/ürünlerin tanıtılmasına ne
düzeyde katkı sağlayacaktır?
Bilimsel İşbirliğinin Önemi ve
Yaygın Etkisi

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden
nitelikli akademik yayın, patent/tescil, faydalı
model, lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı
yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı
bilim/teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi
çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne
düzeydedir?
Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları
çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin
yurtdışına bağımlılığı azaltma ve/veya rekabet
gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?
Ulusal Kazanım ve Yaygın Etki


Projede elde edilmesi öngörülen çıktı ve sonuçların
toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda
ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltma ve/veya rekabet
gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?
Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden
bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı
yetiştirilmesi, yeni projeler oluşturulması gibi çıktı ve
sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?

Proje sürecinde elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak
sonuçların ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılara
ulaştırılması ve yayılmasına yönelik öngörülen faaliyetler ne
ölçüde uygun ve yeterlidir?
19
Download

Yöntem, Proje Ekibi, Araştırma Olanakları, Yaygın Etki, Katma Değer