PREOPERATİF (AMELİYAT ÖNCESİ)
HEMŞİRELİK BAKIMI
CERRAHİNİN AŞAMALARI
Preoperatif Dönem: Operasyon planlandığı zaman başlar
ve anestezinin uygulanmasına kadar devam eder.
1-
2-İntraoperatif Dönem: Anestezinin uygulanmasıyla başlar ve
operasyonun tamamlanmasıyla sona erer.
3-Postoperatif Dönem: Kendine gelme dönemidir. İyileşme
dönemi tamamlandığında sona erer. Haftalar ya da aylarca
sürebilir.
PERİOPERATİF DÖNEM
Ameliyat için yapılacak hazırlıkların başlamasından,
ameliyatın etkilerinin geçtiği iyileşme döneminin sonuna
kadar tüm cerrahi süreci ifade etmektedir.
Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası süreci içermektedir.
PERİOPERATİF HEMŞİRELİK BAKIMININ AMACI
Hastanın fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerini belirleyerek,
bu gereksinimlerin karşılanmasını sağlamaktır.
Cerrahi girişimden önce, hasta ve ailesinin sahip olduğu iyilik
düzeyine eşit ya da daha iyi koşullarının sağlanmasına
yardımcı olmaktır.
Hastanın ameliyat travmasıyla daha iyi baş edebilmesini
sağlamak ve komplikasyon gelişimini önlemektir.
PLANLANMIŞ BİR AMELİYAT İÇİN HAZIRLIK
1. AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK
 Psikolojik Hazırlık
 Fizyolojik Hazırlık
 Ameliyat Öncesi Eğitim
 Yasal Hazırlık
2. AMELİYATTAN ÖNCEKİ GECE HAZIRLIK
 Cilt Hazırlığı
 Gastrointestinal Sistem Hazırlığı
 Anestezi Hazırlığı
 İstirahat ve Uykunun Sağlanması
3. AMELİYAT GÜNÜ HAZIRLIK
AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK
 Hasta, ameliyat öncesi tedavi ve bakım gereksinimine bağlı
olarak, kliniğe ameliyattan birkaç gün önce yatırılabileceği
gibi birkaç hafta öncede yatırılabilir.
 Bu
dönemde,
hastanın
durumunun
iyi
bir
şekilde
değerlendirilebilmesi, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde
ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin verilerin toplanmasına
bağlıdır.
AMELİYAT ÖNCESİ HASTA VERİLERİ
Hasta dosyası
Laboratuar testleri
Hasta yakınları
Hasta ile yapılan görüşmelerden elde edilebilir.
HEMŞİRENİN HASTA İLE YAPACAĞI GÖRÜŞME
AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARI KAPSAMALIDIR
* Hastanın önemli bir hastalığı var mı?
* Daha önce ameliyat olmuş mu?
* Hastanın alerjisi yada diyet kısıtlaması var mı?
* Hastada herhangi bir belirti yada rahatsızlık var mı?
* Hastanın mesleği nedir?
* Hastanın dini inançları nelerdir?
* Hasta evlimidir ya da yakınları kimlerdir?
* Hastanın sağlık güvencesi var mı?
****Hemşirenin bu görüşmeyle ve hastayı gözleyerek elde
edeceği veriler, hastanın gereksinimlerinin saptanmasında
ve iyi bir bakım sağlanmasına yardımcı olacaktır.
PSİKOLOJİK HAZIRLIK
 Ameliyat
öncesindeki
anksiyete
nedenlerinin
önemlilerinden birisi, bilinmeyen korkusudur.
en
 Bu dönemde hastalarda görülen diğer korkular arasında
ameliyat sonrası ağrı, kanser olma ihtimali, organ kaybı, ölüm
tehlikesi, anestezi tehlikesi işini kaybetme, sevdiği kişi ve
aktivitelerden uzak kalma korkusu sayılabilir.
ANKSİYETE
Nesnesi bilinmeyen bir durum yada kişiye karşı duyulan
tasalanma duygusudur.
Tetikte olunması için gelen bir uyarıdır. Kişiyi yaklaşan tehdit
için uyarmakta tehdit öğesi ile baş etmek için önlem almasını
sağlamaktadır.
Bilinmeyen içten gelen kökeni ruhsal çatışmalara dayalı bir
tepkidir.
PSİKOLOJİK HAZIRLIK
Ameliyat öncesi dönemde psikolojik olarak iyi
hazırlanmayan yada depresyon, paranoya gibi psikolojik
sorunları olan hastalar, ameliyat stresine uyum
gösteremezler, buna bağlı olarak komplikasyonlar gelişebilir
ve hastanın iyileşmesi gecikebilir.
*****Aşırı ameliyat korkusu önemli bir sorundur ve
ameliyat öncesinde giderilmelidir.
ANKSİYETE BELİRTİLERİ
Bilişsel belirtiler; dikkat dağınıklığı, hafızanın zayıflaması,
konsantrasyon güçlüğü, fiziksel zarar görme endişesi.
Duygusal belirtiler; korku, huzursuzluk, endişe, çaresizlik,
alarm duygusu, panik.
Davranışsal belirtiler; dona kalım, yerinde duramama,
anksiyete yapan durumdan kaçınma.
HASTANIN ANKSİYETESİNİ GÖSTEREN
BULGULAR
Subjektif Bulgular
Objektif Bulgular
Fizyolojik değişiklikler
HASTANIN ANKSİYETESİNİ GÖSTEREN BULGULAR
Subjektif Bulgular
Ameliyat hakkında korku ve kaygıların belirtilmesi
Dinin hasta için önemi ve dine aşırı sarılma
Sık idrara çıkma
Sıklıkla kullanılan başetme yöntemleri (Aldırmazlık, içine
kapanma, saldırganlık, ağlama, umutsuzluk)
Uyku değişikliklerinin olması
HASTANIN ANKSİYETESİNİ GÖSTEREN BULGULAR
Objektif Bulgular
Konuşma şeklinin değişmesi, sesinin titremesi,
Söylemek istediklerini dile getirmede zorlanma,
Konu değiştirme, olayları yorumlama
Konuşmaktan kaçınma, tekrarlama
Diğer kişilerle iletişimin bozulması
HASTANIN ANKSİYETESİNİ GÖSTEREN BULGULAR
Fizyolojik değişiklikler
Nabız ve solunumda artma
El hareketlerinde artma
Ellerin terlemesi
Hareketsiz kalamama
Huzursuz olma
AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEMDE YAPILAN PSİKOLOJİK
HAZIRLIĞIN YARARLARI
 Anksiyeteyi azaltır / giderir
 Ameliyat sırasında daha az anestezi ve analgezi gerektirir
 Ameliyat sonrası yaşam bulguları kısa sürede normale döner
 Strese karşı salınan kortikosteroid hormon az salınır
 İyileşme hızlanır
HASTANIN ANKSİYETESİNİ AZALTMAK İÇİN YAPILMASI
GEREKENLER
 Hastanede günlük yaşam ile ilgili açıklamalar yapılmalı (ziyaret saatleri,
yemek saatleri, vizit)
 Yapılacak tüm tanı ve tedavi işlemleri, operasyonu hakkında anlaşılabilir
şekilde açıklamalar yapılmalı
 Ameliyat öncesi ve sonrasında neler yapılacağı, hastanın neler yapması
gerektiği açıklanmalı
 Uzun preoperatif dönem geçiren hastalara uğraş
seansları düzenlenmeli
 Hastanın dinsel inançlarına saygı gösterilerek
bu yöndeki istekleri yerine getirilmeli
****Hastalar eğitilerek bakıma katılmaları sağlanmalı***
FİZYOLOJİK HAZIRLIK
* Ameliyat riskini en aza indirebilmek için hastanın
genel sağlık durumu mümkün olan en iyi düzeye
getirilmelidir.
***Ameliyat öncesinde hastanın sağlık durumu, iyi
bir fizyolojik değerlendirmeyle belirlenebilir.
FİZYOLOJİK DEĞERLENDİRME
 Yaş
 Gastrointestinal fonksiyon
 Ağrı
 Karaciğer fonksiyonu
 Beslenme durumu
 Endokrin fonksiyon
 Sıvı-elektrolit dengesi
 Nörolojik fonksiyon
 Enfeksiyon
 Hemotolojik fonksiyon
 Kardiyovasküler fonksiyon
 Kullandığı İlaçlar
 Pulmoner fonksiyon
 Kas – iskelet fonksiyon
 Renal fonksiyon
LABORATUAR VE TANI TESTLERİ
Test
Değerlendirilecek durum
İdrar tahlili
Böbreklerin durumu, vücudun sıvı durumu, idrar yolu
enfeksiyonu ve hastalığı
Göğüs röntgeni
Akciğer hastalıkları, kalp büyümesi
Kan testleri; kırmızı kan hücreleri, hemoglobin, hematokrit,
beyaz kan hücreleri, diferansiyel beyaz kan hücreleri
Anemi, bağışıklık durumu, enfeksiyon
Elektrolitler
Metabolik durum, böbrek fonksiyonu, diüretiklerin yan etkileri
Arteriyel kan gazları ve oksimetri
Solunum fonksiyonu ve metabolik fonksiyon
PT,PTT,INR, trombosit sayımı
Kanamaya yatkınlık durumu
Kan glukozu
Matabolik durum ve diyabetes mellitus
Kreatinin
Böbrek fonksiyonu
Kan üre nitrojeni
Böbrek fonksiyonu
Serum albumin
Beslenme durumu
Elektrokardiyogram
Kalp hastalıkları, elektrolit dengesizlikleri
Akciğer fonksiyon testleri
Solunum fonksiyonu
Karaciğer fonksiyon testleri
Karaciğer fonksiyonu
Kan grubu ve cross-match
Kan takviyesi için kan durumu
AMELİYAT OLAN HASTADA SORUN
YARATABİLECEK İLAÇLAR
1-Antikoagülanlar ve salisilatlar: Pıhtılaşma süresini uzatarak
kanamaya neden olabilirler. Ameliyattan 48 saat önce
kesilmelidir.
2-Antibiyotikler: Eğer preoperatif dönemde iki hafta süreyle
aminoglikozitlerden biri alınırsa nöromüsküler iletiyi
yavaşlattığı için operasyon sonrasında orta derecede solunum
depresyonuna yol açabilirler.
3-Trankilizanlar: Hipotansiyon oluşturup şoka neden olabilirler.
AMELİYAT OLAN HASTADA SORUN YARATABİLECEK
İLAÇLAR
4-Antidepressanlar: Santral sinir sisteminin yanıtını geciktirirler.
5-Diüretikler: Sıvı-elektrolit dengesini bozabilirler. Özellikle
thiazid grubu diüretikler potasyum kaybına neden olabilirler.
6-Steroidler: Uzun süre kullanımı adrenal bezlerin korteksini
baskılar. Stres durumunda yeterli steroid hormon salınamaz ve
hastanın anestezi ve ameliyat stresi ile başetmesi güçleşir.
AMELİYAT OLAN HASTADA SORUN YARATABİLECEK
İLAÇLAR
7-Antihipertansifler: Vazodilatasyon ve kan basıncını
düşürmeleri nedeniyle şok için hazırlayıcı faktör oluştururlar.
8-Özel kalp ilaçları: Digoksin ve nitrogliserin gibi özel kalp
ilaçları vücudun gereksinimlerinin artması ve anestezik
ajanların kullanılması nedeni ile doz düzenlemesi
gerektirebilirler.
9-Göze uygulanan lokal ilaçlar: Anestezik ajanlarla negatif
olarak etkileşebilir.
10-İnsülin ve antidiabetik ajanlar: Hastalar hastanede
kaldığı sürece vücut metabolizması, stres ve anestezi nedeni
ile doz ve ajan düzenlemesi gerektirebilirler.
AMELİYAT OLAN HASTADA SORUN YARATABİLECEK
İLAÇLAR
11-Antikonvülzanlar: Bazı antikonvülzanların (fenitoin ve
feobartibal) uzun süre kullanımı anestetik ajanların
metabolizmasını değiştirebilir.
12-Alkol: Sürekli alkol kullanımı cerrahi hastası için risk
oluşturur. Karaciğer fonksiyonlarını etkiler, anestezik ajanların
metabolizmasını uzatır, beslenme durumunu değiştirir ve olası
postoperatif komplikasyonları arttırır.
13-Antiaritmikler:Anestezi sırasında kontraktiliteyi azaltmakta
ve iletimi yavaşlatma açısından potansiyel risk oluştururlar.
YASAL HAZIRLIK (AMELİYAT İZNİ)
 Ameliyat olacak her hastadan, ameliyat küçük bile olsa kesinlikle imzalı
ameliyat izni alınmalıdır.
 Yazılı ameliyat izni hem hasta hem de sağlık personeli için yasal güvencedir
 Ameliyat izni imzalatılmadan önce hastaya ameliyat hakkında yeterli
açıklama, gerekirse tablo ve şekillerden de yararlanarak açıklanmalıdır.
 Erişkin hastalar
imzalayabilirler.
bilinçleri
açıksa,
ameliyat
izinlerini
kendileri
 Bilinci açık olmayan ve 18 yaşından küçük olan hastaların ameliyat izinleri,
aileleri ya da yakınları tarafından imzalanır.
 Ameliyat izni, hastanın kalıcı kayıtlarından biridir ve hasta ameliyata
alınmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
AMELİYAT ÖNCESİ EĞİTİM
 Hastanın cerrahi girişiminin her bir evresinde ne olacağını
bilmesine,
 Fiziksel ve ruhsal olarak kendini daha iyi hissetmesine ve
ameliyat sonuçlarının olumlu olmasına önemli katkı
sağlamaktır.
 Bilgi gereksinimleri karşılanmayan hastaların, ameliyat
öncesi çok yüksek düzeyde anksiyete ve korku yaşadıkları,
ameliyat sonrası dönemde de, duygusal yönden rahatsız
oldukları çeşitli araştırmalarla ifade edilmiştir.
AMELİYAT OLACAK HASTALARIN TÜMÜNE
Derin soluma ve öksürme egzersizleri
Ayak – bacak egzersizleri
Dönme egzersizleri yaptırılır
Erken ayağa kalma ve mobilizasyonu
sağlanmalıdır
HASTA EĞİTİMİNİN İLKELERİ
 Cerrahla işbirliği yapmak ve gerekli olan yeterli bilgiyi vermek
 Açık ve anlaşılır açıklama yapmak
 Kısa süreli ve sık aralıklı açıklama yapmak
 Hastanın soru sormasına fırsat vermek görsel-işitsel araçlardan
yararlanmak
 Hastadan yaparak göstermesini istemek
 Aileyi de eğitime katmak gerekiyorsa tekrar etmek
AMELİYAT ÖNCESİ EĞİTİMİM ÖĞELERİ
Bireysel gereksinimler dikkate alınarak ameliyat
öncesi bireye verilen bilgi,
Duygusal durum,
Psikososyal durum,
Cerrahi girişim
ile ilgili olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir.
DUYULARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
Görme, işitme ve duyumsama ile ilgili ameliyathanede
karşılaşabilecek uygulamalara ilişkin açıklama yapılır.
Hastaya
 Ameliyathane ortamının gürültülü,
 İlaç ve temizlik solüsyonlarının kokularının kötü olabileceği
 Ameliyathanenin soğuk olabileceği
 Işıkların parlak olabileceği
 Uyanıkken Ameliyathanedeki monitör ve güvenliği sağlayan
makinelerin farklı seslerini duyabileceği açıklanır.
CERRAHİ GİRİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
 Cerrahi girişim ile ilgili genel bilgiyi, ameliyat öncesi ve
sonrası bakım aktivitelerini içeren protokolleri açıklar.
Hastaya;
 İşlemin ne zaman başlayacağı,
 Ne kadar süreceği,
 Hastanın odasına ne zaman döneceği,
 Ameliyathaneye nasıl gönderileceği,
 Ameliyat sırasında hastanın yakınlarının nerede bekleyeceği
ile ilgili açıklamalar yapılır.
AMELİYAT ÖNCESİ PROTOKOLLER
 Oral sıvı ve diyet kısıtlaması,
 Barsak ve cilt hazırlığı,
 IV kateterler ya da NG tüpün yerleştirilmesi gibi
Ameliyat öncesi dönemde yapılması gereken her bir özel
işlem ve rutin bakım uygulamalarına ilişkin bilgi verilir ve
açıklama yapılır.
AMELİYAT SONRASI PROTOKOLLER
Hemşire
 Derin solunum ve öksürük
 Ekstremite egzersizleri
 Dönme
 Ayağa kalkma ve ağrı kontrolü ile ilgili kuramsal ve uygulamalı
eğitim yapar ve hastaların tekrarlamasını isteyerek eğitimin
geçerliliğini test eder.
• Eğitim için en uygun zaman ameliyattan önceki günün öğleden
sonraki yada gecesidir.
• Açıklamalar ameliyattan birkaç gün önce yapılırsa hasta
unutabilir yada ameliyattan önce yapılırsa endişeli olduğu için
dinlemeyebilir.
DERİN SOLUNUM EGZERSİZLERİ
Derin solunum ve öksürük egzersizleri akciğerlerdeki kollobe
alveollerin genişlemesine ve ameliyat sonrası pnömoni ve atelektazi
gelişiminin önlenmesine yardımcı olur.
 Yatak kenarına oturun yada sırtüstü uzanın ve dizlerinizi bükerek
karın kaslarınızın gevşemesini sağlayın.
 Ellerinizi karın bölgesinin yan taraflarına yerleştirin.
 Karnınızın üst kısmı dışa doğru şişinceye kadar burun yoluyla nefes
almaya devam edin.
 Karın adelelerinizi kasarak, havayı ağız yoluyla yavaşça üfleyin.
 Hastaya, solunum egzersizlerinin ameliyat sonrası dönemde sık
aralıklarla yapılması gerektiği, saatte 5-10 kez yapılmasının uygun
olacağı açıklanmalıdır
ÖKSÜRÜK EGZERSİZLERİ
 Bronşlarda ve hava yollarında biriken sekresyonların atılmasını
kolaylaştırır.
 Hasta, bu egzersizleri oturur yada yatar pozisyondayken yapabilir,
önemli olan ameliyat yerinin desteklenmesidir.
 Öksürük egzersizi için hastaya önce derin soluk alması, havayı
ağzından çıkarırken patlama sesi yapması söylenir.
 Dönme Egzersizleri: Ameliyat öncesi dönemde, hastaya, karyola
kenarlıklarını kullanarak bir yandan diğer yana dönme uygulanası da
yaptırılmalıdır.
 Dönme, venöz dolaşımı geliştirir ve solunum problemlerinin gelişmesini
önler.
 Hastaya ameliyattan sonra saatte bir kez yada iki saatte bir kez dönmesi
söylenmelidir.
AMELİYATTAN ÖNCEKİ GECE HAZIRLIĞI
Cilt hazırlığı
Gastrointestinal sistem hazırlığı
Anestezi hazırlığı
İstirahat ve uykunun sağlanması
CİLT HAZIRLIĞI
Ameliyat, derinin bütünlüğünü bozarak enfeksiyon
şansını arttırır.
Cilt
hazırlığı
ile
deri
yüzeyindeki
mikroorganizmaların
sayılarını
azaltarak,
enfeksiyon gelişmesi önlenmeye çalışılır.
ANESTEZİ HAZIRLIĞI
Genellikle ameliyattan bir gece önce anestezist,
hastayı
ziyaret
ederek
hastanın
solunum,
kardiyovasküler
ve
nörolojik
fonksiyonunu
değerlendirmek için muayene eder.
 Böylece hastaya ameliyatta ne tip anestezi
uygulanacağı belirlenerek hastaya gerekli konularda
da eğitim verilir.
AMERİKAN ANESTEZİSTLER DERNEĞİ’NİN
ASA SINIFLAMASI
Sınıflama
Tanımlama
P1
Normal sağlıklı bir kişi
P2
Hafif sistemik hastalığı olan kişi
P3
Şiddetli sistemik hastalığı olan kişi
P4
Yaşamı tehdit eden şiddetli sistemik hastalığı olan kişi
P5
Ameliyat olmadan yaşamda kalma beklentisi olmayan, ölmek üzere olan kişi
P6
Organları nakil amaçlı alınacak, beyin ölümü gerçekleşmiş kişi
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HAZIRLIĞI-I
 Bu hazırlık besin ve sıvı alımının kısıtlanması,
 Lavman yapılmasını
 Gastrointestinal sisteme tüp yerleştirilmesini (nazogastrik
tüp) kapsar.
****Hastaya genel anestezi yapılacaksa,
gece yarısından sonra (ameliyattan 8-10 saat öncesinden) besin
ve sıvılar verilmez*****
•
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HAZIRLIĞI-II
 Beslenme bozukluğu olan hastalara IV yolla glikoz,
aminoasitler yada plazma ameliyata alınıncaya kadar
verilebilir.
 Lavman; GİS ameliyatları, pelvik ve perieanal bölge
ameliyatları dışında rutin bir uygulama değildir.
 Lavman genellikle ameliyattan önceki gece uygulanır.
 Bazı durumlarda, gastrointestinal tüpler mide ya da
bağırsaktaki sıvıları almak amacıyla ameliyattan önceki gece
ameliyat sabahı uygulanır.
İSTİRAHATİN SAĞLANMASI
Hasta psikolojik ve fizyolojik olarak iyi
hazırlanmışsa, ameliyattan önceki geceyi rahat
geçirir.
Hasta odasının havalandırılması
Sırt masajı yapılması ve bir bardak ılık süt verilmesi
hastanın rahat uyumasına yardımcı olabilir.
Endişeli ve sıkıntılı hastalara uyku saatinden önce
hekimin önerdiği ilaçlar verilerek hastanın geceyi
rahat geçirmesi sağlanmalıdır.
OPERASYON GÜNÜ HASTANIN HAZIRLIĞI
(Hasta ameliyata gitmeden önce yapılması gerekenler)
 Doğru hasta olduğu kontrol edilir.
 Hastanın sabah günlük temizliği yapılır
 Hastanın vital bulguları alınır ve kaydedilir. Tansiyon ve nabız
anksiyete nedeniyle biraz yüksek olabilir, normalden sapma varsa
dr. a iletilir.
 Cilt hazırlığı kontrol edilir.
 Hastanın idrarını yapması sağlanır. Gerekiyorsa miktar ve
özelliği kaydedilir.
 Lavman, tüp ve IV sıvı uygulaması gibi istemler varsa uygulanır.
OPERASYON GÜNÜ HASTANIN HAZIRLIĞI
(Hasta ameliyata gitmeden önce yapılması gerekenler)
Hastaya dişlerini fırçalaması söylenir, takma dişleri varsa çıkarılır.
 Hastanın aç kalıp kalmadığı kontrol edilir.
 Hastanın takıları varsa çıkarması sağlanır. Parası varsa
yakınlarına teslim edilir.
 Gözlük, işitme cihazı, lens varsa çıkarılır.
 Bayan hastalarda oje varsa çıkarılır.
 İstem varsa varis çorabı giymesi sağlanır.
 Premedikasyonu uygulanır.
PREMEDİKASYONUN AMAÇLARI
 Anksiyeteyi azaltmak
 Solunum sist. sekresyonlarını azaltmak
 Anestezik ilaç dozunu azaltmak
 Analjezi sağlamak
 Bulantı ve kusmayı önlemek
PREMEDİKASYONDAN SONRA HEMŞİRE
 Hasta sersemleyip başı dönebileceğinden düşmeyi önlemek
için yatak kenarları kaldırmalı
 İlaçların etkileri hakkında hastayı uyarmalı(ağız kuruluğu,
baş ağrısı, yorgunluk vs.)
 Sakin bir ortam sağlamalı
 Hasta yakınlarına hasta ameliyathanedeyken bekleyecekleri
yer ve hastanın ameliyathanede tahminen ne kadar
kalacağını açıklamalı
 Hastadaki IV infüzyonlar, kataterler hakkında bilgi vermeli
 Premedikasyonu yaptıktan sonra kaydetmek
PREMEDİKASYONDAN SONRA HEMŞİRE-I
 Hemşire premedikasyonda kullanılan ilaçların dozlarını, etki
sürelerini ve istenmeyen etkilerini bilmelidir.
 Tüm ilaç uygulamalarında olduğu gibi bu ilaçların
uygulanmasında 5 doğru ilkesine (doğru ilaç, doğru doz,
doğru yol, doğru hasta, doğru zaman) uyulmalıdır.
 Ayrıca ilaçların dozları iki kişi tarafından kontrol edilmeli ve
kayıt tutulmaya özen gösterilmelidir.
 Premedikasyonda
kullanılan
ilaçlar
genellikle
intramusdküler(İM) yolla bazende 30-60 ml suyla oral yolla
verilebilir.
PREMEDİKASYONDAN SONRA HEMŞİRE-II
 Hasta sersemleyip başı dönebileceğinden düşmeyi önlemek
için yatak kenarları kaldırmalı
 İlaçların etkileri hakkında hastayı uyarmalı(ağız kuruluğu,
baş ağrısı, yorgunluk vs.)
 Sakin bir ortam sağlamalı
 Hasta yakınlarına hasta ameliyathanedeyken bekleyecekleri
yer ve hastanın ameliyathanede tahminen ne kadar
kalacağını açıklamalı
 Hastadaki IV infüzyonlar, kataterler hakkında bilgi vermeli
 Premedikasyonu yaptıktan sonra kaydetmek
HASTANIN AMELİYATHANEYE GÖNDERİLMESİ
Hasta ameliyathaneye çağrıldıktan sonra:
Ameliyat gömleği giydirilir
Sedyeye alınıp üzeri örtülür
Hemşire
eşliğinde
dosyası
ve
ameliyathaneye götürülüp teslim edilir
ilaçlarıyla
birlikte
Download

AMELİYAT ÖNCESİ