1010
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
DÖNEM TİPİ
ULUS VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
Yıl
2013
Yıllık
-
Vergi Kimlik Numarası
7610494446
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No
Soyadı (Unvanı)
İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş
Adı (Unvanın Devamı)
SENKRON PLASTİK
312
3548294
Ticari Bilanço Karı
612.278,55
Ticari Bilanço Zararı
0,00
İLAVELER
Türü
Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
18.055,66
Kar ve İlaveler Toplamı
630.334,21
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
0,00
ZARAR
0,00
KAR
630.334,21
Diğer Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İndirime Esas Tutar
630.334,21
Dönem Safi Kurum Kazancı
630.334,21
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
Genel Orana Tabi Matrah
0,00
0,000000
0,00
0
630.334,21
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Kurumlar Vergisi Matrahı
630.334,21
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
126.066,84
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Türü
Tutarı
Ödenen Geçici Vergi
126.066,84
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
126.066,84
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım
0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi
0,00
Damga Vergisi
102,20
Kazancın Tespit Yöntemi
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
7610494446
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)
10180105860
Soyadı, Adı (Unvanı)
İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş
SENKRON PLASTİK
AKDOĞAN
Ticaret Sicil No
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
İrtibat Tel No
312
3548294
İrtibat Tel No
MUSTAFA
312
3548294
EK BİLGİLER
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)
0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi
0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi
0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden
0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası
0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?
Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?
Hayır
Devir yapıldı mı?
Hayır
Hisse değişimi var mı ?
Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?
Hayır
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir
0,00
Gider
0,00
Finansman Giderleri
0,00
Amortisman Giderleri
0,00
EKLER
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
I. Dönen Varlıklar
7.899.693,53
12.618.282,16
. A. Hazır Değerler
1.234.654,58
2.708.096,91
. 1. Kasa
15.981,22
5.003,63
. 2. Alınan Çekler
898.655,51
3.128.180,82
. 3. Bankalar
263.056,12
84.161,17
0,00
531.935,00
. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
. 5. Diğer Hazır Değerler
56.961,73
22.686,29
. C. Ticari Alacaklar
2.589.311,78
789.965,29
. 1. Alıcılar
2.505.473,91
645.578,39
83.615,97
144.165,00
. 2. Alacak Senetleri
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar
. D. Diğer Alacaklar
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar
221,90
221,90
0,00
2.707.584,50
0,00
2.707.584,50
. E. Stoklar
3.916.457,81
6.159.098,40
. 1. İlk Madde ve Malzeme
2.182.656,86
393.357,35
. 2. Yarı Mamuller - Üretim
812.776,55
5.733.959,41
. 4. Ticari Mallar
5.086,93
5.591,33
. 5. Diğer Stoklar
81.965,32
26.190,31
. 7. Verilen Sipariş Avansları
833.972,15
0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar
159.269,36
253.537,06
. 1. Devreden KDV
58.069,05
127.470,22
101.200,31
126.066,84
10.389.731,90
9.633.613,56
0,00
27.030,55
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
II. DURAN VARLIKLAR
. B. Diğer Alacaklar
. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar
0,00
27.030,55
. C. Mali Duran Varlıklar
611.250,00
131.250,00
. 3. İştirakler
131.250,00
131.250,00
. 6. Bağlı Ortaklıklar
480.000,00
0,00
. D. Maddi Duran Varlıklar
8.094.770,29
7.991.098,40
. 3. Binalar
5.509.427,95
5.509.427,95
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar
5.105.251,94
5.706.091,71
375.516,92
433.220,92
. 5. Taşıtlar
. 6. Demirbaşlar
504.978,97
569.925,36
3.400.405,49
4.227.567,54
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
200.697,86
259.146,33
. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
207.547,58
207.547,58
. 5. Özel Maliyetler
277.963,18
380.222,78
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
115.704,16
115.704,16
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)
400.517,06
444.328,19
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
975.131,61
896.901,92
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler
975.131,61
896.901,92
. H. Diğer Duran Varlıklar
507.882,14
328.186,36
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)
. 1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
AKTİF TOPLAMI
507.882,14
328.186,36
18.289.425,43
22.251.895,72
PASİF
Açıklama
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
4.074.416,20
7.725.074,35
. A. Mali Borçlar
799.931,00
1.706.590,98
. 1. Banka Kredileri
799.931,00
1.706.590,98
. B. Ticari Borçlar
714.905,83
1.187.269,71
PASİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
. 1. Satıcılar
714.905,83
1.187.269,71
. C. Diğer Borçlar
229.226,10
435.859,11
. 4. Personele Borçlar
183.418,68
77.171,62
45.807,42
358.687,49
. D. Alınan Avanslar
2.053.514,70
4.147.975,08
. 1. Alınan Sipariş Avansları
2.053.514,70
4.147.975,08
. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
0,00
61.439,49
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
0,00
23.715,67
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar
. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı
0,00
37.723,82
116.287,89
0,00
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
85.095,26
0,00
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
31.192,63
0,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları
101.200,31
122.455,71
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
101.200,31
122.455,71
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
59.350,37
63.484,27
. 2. Gider Tahakkukları
59.350,37
63.484,27
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
6.557.902,95
6.359.900,19
. A. Mali Borçlar
6.557.902,95
6.358.241,73
. 1. Banka Kredileri
1.114.650,51
1.791.923,15
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.443.252,44
4.566.318,58
. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
0,00
1.658,46
. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
0,00
1.658,46
V. Öz Kaynaklar
7.657.106,28
8.166.921,18
. A. Ödenmiş Sermaye
6.500.000,00
7.500.000,00
. 1. Sermaye
6.500.000,00
7.500.000,00
100.280,15
60.965,27
. 1. Yasal Yedekler
42.005,65
60.965,27
. 5. Özel Fonlar
58.274,50
0,00
. D. Geçmiş Yıl Karları
697.625,67
116.133,07
. 1. Geçmiş Yıl Karları
697.625,67
116.133,07
. F. Dönem Net Karı (zararı)
359.200,46
489.822,84
. 1. Dönem Net Karı
359.200,46
489.822,84
18.289.425,43
22.251.895,72
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
. C. Kar Yedekleri
PASİF TOPLAMI
DİPNOT
BİLANÇO DİPNOTLARI
1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı..................................TL
2- Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri ile Genel Müdür Genel Kordinatör Genel Müdür Yardımcıları ve Genel
Sekreter gibi üst yöneticilere
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı.................................................................TL
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi..............................................................................TL
3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları.................................................................................................TL
4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı............................................................TL
5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı.................................................TL
6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı.....................................................................................TL
DİPNOT
7- Kasa ve bankalardaki döviz mevzuatları
Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar TLDİPNOT
8-Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil)
Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam tutar TL
9-Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)
Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam tutar TL
10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı...........................................TL
11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin Toplam tutarı...........................................TL
12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı..........................................TL
13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:
Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam tutar TL
14-Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı...................................................................................TL
15 İşletme sahibinin veya sermayasinin %10 ve daha fazlasının sahip ortaklarının.......................................TL
Adı Pay oranı Pay tutarı
16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların
Adı Pay oranı Toplam sermayeDİPNOT
17- Stok değerleme yöntemi
a)Cari dönemde uygulanan yöntem :ortalama maliyet
b)Önceki dönemde uygulanan yöntem :ortalama maliyet
c)Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya azalış(-) tutarı.....TL
18- Cari dönemdeki maddi duran varlıklar hareketleri
a)Satın alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti
b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...................................................TL
c)Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
19- Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları...............................TL
Ticari alacak Ticari borç
20-Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :
21-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi
22-Belli bir döneme sahip olan,ancak tutarları tahmin şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına
ve dönem sonucu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.
23-İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemeli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişiklik
lere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri
24-Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar
25-Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde alıp işletmenin ortaklara iştirakleri ve bağlı ortaklıklar
DİPNOT
tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları kuran ortaklıklar.....................................TL
26-İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermeye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz
hisse senetleri tutarları.....................................................................................................................TL
27-Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa
senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları
tutarları...........................................................................................................................................TL
28-Ortaklar iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti taahhüt,kefalet,aval,ciro gibi yükümlülüklerin tutarı
29-Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısın
dan açıklanması gerekli olan diğer hususlar ......................................................................................TLDİPNOT
30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 30.01.2014
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
A. Brüt Satışlar
14.336.848,35
15.336.347,10
. 1. Yurtiçi Satışlar
13.964.121,01
15.039.215,86
. 2. Yurtdışı Satışlar
166.419,67
79.201,05
. 3. Diğer Gelirler
206.307,67
217.930,19
B. Satış İndirimleri (-)
88.112,49
170.578,01
. 1. Satıştan İadeler (-)
87.318,47
170.578,01
. 2. Satış İskontoları (-)
794,02
0,00
C.Net Satışlar
14.248.735,86
15.165.769,09
D. Satışların Maliyeti (-)
12.085.846,66
12.626.124,65
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
11.627.326,94
11.938.446,95
458.519,72
687.677,70
Brüt Satış Karı veya Zararı
2.162.889,20
2.539.644,44
E. Faaliyet Giderleri (-)
1.334.148,01
1.435.181,66
41.490,68
0,00
1.030.279,10
1.253.784,00
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
262.378,23
181.397,66
Faaliyet Karı veya Zararı
828.741,19
1.104.462,78
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
268.966,31
335.755,86
30.913,66
85.966,61
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
238.052,65
249.789,25
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
447.427,19
457.446,75
0,00
18,04
447.414,45
455.544,88
12,74
1.883,83
H. Finansman Giderleri (-)
156.850,56
414.248,94
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
156.850,56
414.248,94
Olağan Kar veya Zarar
493.429,75
568.522,95
0,00
55.500,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
. 7. Kambiyo Karları
. 1. Komisyon Giderleri (-)
. 4. Kambiyo Zararları (-)
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları
0,00
55.500,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
33.028,98
11.744,40
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
33.028,98
11.744,40
Dönem Karı veya Zararı
460.400,77
612.278,55
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
101.200,31
126.066,84
Dönem Net Karı veya Zararı
359.200,46
486.211,71
DİPNOT
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI
1- DÖNEMİN TÜM AMORTİSMANGİDERLERİ İLE İTFA VE TÜKENME PAYLARI
a)Amortisman giderleri
aa)Normal amortisman giderleri???914.035,98?? TL.
ss)Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri ??????????TL.
b)İtfa ve tükenme payları
2- DÖNEMİN KARŞILIK GİDERLERİ
3- DÖNEMİN TÜM FİNANSMAN GİDERLERİ
a)Üretim maliyetine verilenler
b)Sabit varlıkların maliyetine verilenler
c)Doğrudan gider yazılanlar
4- DÖNEMİN FİNANSMAN GİDERLERİNDEN ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKLIK
VE İŞTİRAKLERLE İLGİLİ KISMIN TUTARI (TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR A AYRICA
GÖSTERİLECEKLERDİR.)
5- ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKALIK VE İŞTİRAKLERLE YAPILAN SATIŞLAR
(TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR AYRICA GÖSTERİLECEKTİR.
6- ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERDEN ALINAN VE
BUNLARA ÖDENEN FAİZ KİRA VE BENZERLERİ (TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR
AYRICA GÖSTERİLECEKTİR.)
7- YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİYLE GENEL MÜDÜR GENEL KOORDİNATÖR GENEL MÜDÜR
YARDIMCILARI GİBİ ÜST YÖNETİCİLERE CARİ DÖNEMDE SAĞLANAN ÜCRET VE BENZERİ MENFAAT
LERİN TOPLAM TUTARI
DİPNOT
8- AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE BU YÖNTEMLERDE YAPILAN DEĞİŞİTLERİN DÖNEMİNDİPNOT
AMORTİSMAN GİDERLERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ ARTIŞ(+) VEYA AZALIŞ(-)
9- STOK MALİYETİ HESAPLAMA SİSTEMLERİ (SAFHA VEYA SİPARİŞ MALİYETİ GİBİ) VE YÖNTEMLERİ
(AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET İLK GİDEN İLK ÇIKAR HAREKETLİ ORTALAMA MALİET GİBİ)
10- VARSA TAMAMEN VEYA KISMEN FİİLİ STOK SAYIMI YAPILAMAMASININ GEREÇLERİ
11- YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞLAR HESAP KALEMİ İÇİNİDE YER ALAN YAN ÜRÜN HURDA DÖKÜNTÜ
GİBİ MADDELERİN SATIŞALRI İLE HİZMET SATIŞLARININ %20'SİNİ AŞMASI HALİNDE BU MADDE VE
HİZMETLERE İLİŞKİN TUTARLARI
12- ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN GELİR VE GİDERE VE ZARARLARIN TUTARLARINI VE KAYNAKLARI GÖS
TEREN AÇIKLATICI NOT: Önceki dönemlere ait elektrik faturalarının önceki dönem gider ve zararları
hesabına atılması ; ??????????TL.
13- ADİ VE İMTİYAZALI HİSSE SENETLERİ İÇİN AYRI AYRI GÖSTERİLMEK KOŞULUYLA HİSSE BAŞINA
KAR VE KAR PAYI ORANLARI
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Genel
Y.
Kanuni
Md./ Kurulu Ortak
Temsilci
Müdür Üyesi
*
Vergi Kimlik
No
Soyadı /
Unvanı
Adı /
Unvanın
Devamı
İkametgah Adresi
TC
Kimlik
No
İrtibat
Telefon No
Hisse
Oranı
*
*
5450152403 KERVANOĞLU
ŞENOL
ORAN MH.ESKİ MECLİS LOJ.B-57
ÇANKAYA/ANKARA
3123548294
24,00
*
*
9700036022 YILMAZ
HÜSAMETTİN
R.TÜZÜN CD.NO:392/5 Y.MAH./ANKARA
3123548295
24,00
*
6480114441 VE İŞLETME A.Ş.
OSTİM
100.YIL BLV.NO:99 OSTİM Y.MAH./ANKARA
END.YATIRIMLAR
3123548296
20,00
*
1110074892 AYDIN
CEMİL
OĞUZLAR MH.37.SOK.NO:18/4
3123862670
16,00
*
9760015179 YILMAZ
SELAHATTİN
YENİ BATI MAH.SOĞANLI CD.S.YENİ BATI
VİLLALARI NO:5 Y.MAH./ANKARA
3123862671
8,00
*
7030057873 ÖZMEN
NAZİF
ESENTEPE MAH.RAGIP TÜZÜN CD.NO:306/8
Y.MAH./ANKARA
3123862672
8,00
*
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi AdıÜnvanı
SENKRON İÇ VE DIŞ
TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
Vergi Kimlik
Numarası
7610498659
T.C. Kimlik
Numarası
Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı
-Ünvanı
İllişkili Kişinin
Bulunduğu Ülke
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi AdıÜnvanı
Vergi Kimlik
Numarası
T.C. Kimlik
Numarası
ÇİMKENT İNŞ.HAYV.İÇ VE DIŞ
TİC.LTD.ŞTİ.
2570034453
SENKRON ISI SİS.PAZAR.LTD.ŞTİ.
7610254619
OSTİM END.YATIRIMLAR VE
İŞLETMELER A.Ş.
6480114441
SENKRON GRUP
İNŞ.MAK.MÜH.PROJE.ELEKTRİK
7610517610
Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı
-Ünvanı
İllişkili Kişinin
Bulunduğu Ülke
İLİŞKİLİ
TRANSFER
KİŞİLERLE
FİYATLANDIRMASI
GERÇEKLEŞTİRİLEN
KAPSAMINDAKİ
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA
İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN
İLİŞKİN
BİLGİLER
İŞLEMLER
Alım
. A- Varlıklar
Satım
Açıklama
298.850,20
6.717.165,08
0,00
6.702.765,08
235.215,92
14.400,00
63.634,28
0,00
. B- Hizmetler
917.736,59
0,00
. 2- Araştırma ve Geliştirme
170.000,00
0,00
. 4- Diğer(Belirtiniz)
747.736,59
0,00
1.216.586,79
6.717.165,08
. 2- Mamul-Ticari Mallar
. 4- Kiralamalar
. 5- Diğer(Belirtiniz)
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı
DEMİRBAŞ KAYDI KOMBİ MAKİNA
KİRALANAN PERSONEL
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Açıklama
Alım
Satım
. Maliyet Artı Yöntemi
1.216.586,79
6.717.165,08
.Toplam İşlem Tutarı
1.216.586,79
6.717.165,08
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
Tutar
. Aktif Toplamı
22.251.895,72
. Toplam Borçlar
14.084.974,54
. Öz Sermaye Tutarı
. Toplam Faiz Giderleri
8.166.921,18
414.248,94
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
Tutar
. Toplam Kur Farkı Giderleri
455.544,88
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların
En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı
910.023,32
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Giderin Türü
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar
Tutar
11.744,4000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi
3.749,0600
Diğer
2.562,2000
TOPLAM
18.055,6600
Download

Senkron Plastik Kurumlar Vergisi Beyannamesi 2013