1010
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
DÖNEM TİPİ
19 MAYIS VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
Yıl
2013
Yıllık
10.04.2014 - 10:27:35
Vergi Kimlik Numarası
1050027525
E-Posta Adresi
[email protected]
Ticaret Sicil No
15191
Soyadı (Unvanı)
AVRASYA İNŞ.OTM.KIRT.BAS.YAY.S
Adı (Unvanın Devamı)
AN TİC LTD ŞTİ
İrtibat Tel No
362
2384598
Ticari Bilanço Karı
0,00
Ticari Bilanço Zararı
1.910.552,52
İLAVELER
Türü
Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
359.327,30
ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER
Türü
Açıklama
Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)
43.452,02
Toplam
43.452,02
Kar ve İlaveler Toplamı
359.327,30
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
1.954.004,54
ZARAR
1.594.677,24
KAR
0,00
Diğer Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İndirime Esas Tutar
0,00
Dönem Safi Kurum Kazancı
0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
0,000000
0,00
0
Genel Orana Tabi Matrah
0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
1.594.677,24
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Kurumlar Vergisi Matrahı
0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
0,00
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Türü
Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
37.807,75
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
37.807,75
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım
0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi
37.807,75
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
37.807,75
İadesi Gereken Geçici Vergi
0,00
Damga Vergisi
102,20
Kazancın Tespit Yöntemi
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
1050027525
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)
59755402300
Soyadı, Adı (Unvanı)
AVRASYA
İNŞ.OTM.KIRT.BAS.YAY.S
Ticaret Sicil No
AN TİC LTD ŞTİ
KARAMAN
15191
MÜBERRA BETÜL
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
[email protected]
İrtibat Tel No
[email protected]
362
2384598
İrtibat Tel No
530
1166132
EK BİLGİLER
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)
0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi
0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi
0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden
0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası
0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?
Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?
Hayır
Devir yapıldı mı?
Hayır
Hisse değişimi var mı ?
Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?
Hayır
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir
0,00
Gider
0,00
Finansman Giderleri
0,00
Amortisman Giderleri
0,00
EKLER
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
I. Dönen Varlıklar
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
14.866.902,10
34.326.674,93
266.744,78
513.688,75
. A. Hazır Değerler
. 1. Kasa
15.755,45
85.955,05
. 3. Bankalar
91.136,08
401.104,44
. 5. Diğer Hazır Değerler
. C. Ticari Alacaklar
159.853,25
26.629,26
3.069.509,66
7.761.677,90
904.570,93
1.920.824,39
2.027.490,38
5.133.977,00
. 1. Alıcılar
. 2. Alacak Senetleri
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar
137.448,35
706.876,51
. D. Diğer Alacaklar
1.627.269,93
2.034.025,23
. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar
1.529.537,64
1.529.537,64
97.732,29
504.487,59
. E. Stoklar
9.778.293,03
12.339.780,46
. 1. İlk Madde ve Malzeme
6.894.641,98
8.574.561,05
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar
. 4. Ticari Mallar
644.688,35
712.762,53
2.238.962,70
3.052.456,88
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
0,00
9.957.915,47
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
0,00
9.957.915,47
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
0,00
1.578.266,66
. 2. Gelir Tahakkukları
0,00
1.578.266,66
125.084,70
141.320,46
36.838,88
141.320,46
. 7. Verilen Sipariş Avansları
. H. Diğer Dönen Varlıklar
. 1. Devreden KDV
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
88.245,82
0,00
II. DURAN VARLIKLAR
5.522.615,49
8.157.995,16
. C. Mali Duran Varlıklar
10.000,00
10.000,00
. 6. Bağlı Ortaklıklar
10.000,00
10.000,00
1.671.492,94
4.931.366,38
0,00
465.000,00
. D. Maddi Duran Varlıklar
. 1. Arazi ve Arsalar
. 3. Binalar
0,00
294.660,90
1.476.449,28
3.572.669,58
. 5. Taşıtlar
631.482,95
1.166.237,79
. 6. Demirbaşlar
210.452,70
266.927,27
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)
646.891,99
834.129,16
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.523.342,58
2.735.692,16
. 1. Haklar
4.289.146,06
3.049.355,86
24.452,88
24.452,88
790.256,36
338.116,58
78.354,69
75.206,62
. 5. Özel Maliyetler
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler
. H. Diğer Duran Varlıklar
. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
AKTİF TOPLAMI
78.354,69
75.206,62
239.425,28
405.730,00
239.425,28
405.730,00
20.389.517,59
42.484.670,09
PASİF
Açıklama
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
12.384.927,15
30.406.985,12
. A. Mali Borçlar
3.027.723,43
390.908,93
. 1. Banka Kredileri
2.361.534,20
282.773,59
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
743.723,46
0,00
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma
90.770,69
0,00
. 9. Diğer Mali Borçlar
13.236,46
108.135,34
PASİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
. B. Ticari Borçlar
Cari Dönem
(2013)
8.637.879,51
14.800.296,53
680.355,41
1.062.709,51
7.957.524,10
13.715.117,37
0,00
22.469,65
. C. Diğer Borçlar
641.918,38
1.017.738,23
. 4. Personele Borçlar
228.892,06
169.286,04
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar
. 1. Satıcılar
. 2. Borç Senetleri
. 5. Diğer Ticari Borçlar
413.026,32
848.452,19
. D. Alınan Avanslar
0,00
206.120,77
. 1. Alınan Sipariş Avansları
0,00
206.120,77
. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
0,00
13.793.055,51
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
0,00
13.793.055,51
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
77.405,83
198.865,15
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
50.665,59
16.519,22
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
26.740,24
62.559,00
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
0,00
119.786,93
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
3.101.842,87
9.085.489,92
. A. Mali Borçlar
3.022.796,12
9.055.383,29
. 1. Banka Kredileri
2.240.374,59
8.479.712,36
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
901.414,82
650.222,34
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma
118.993,29
74.551,41
. C. Diğer Borçlar
79.046,75
30.106,63
. 1. Ortaklara Borçlar
79.046,75
30.106,63
V. Öz Kaynaklar
4.902.747,57
2.992.195,05
. A. Ödenmiş Sermaye
5.000.000,00
5.000.000,00
. 1. Sermaye
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
715.163,82
. D. Geçmiş Yıl Karları
. 1. Geçmiş Yıl Karları
0,00
715.163,82
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
812.416,25
812.416,25
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
812.416,25
812.416,25
. F. Dönem Net Karı (zararı)
715.163,82
-1.910.552,52
. 1. Dönem Net Karı
715.163,82
0,00
0,00
1.910.552,52
20.389.517,59
42.484.670,09
. 2. Dönem Net Zararı (-)
PASİF TOPLAMI
DİPNOT
1.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan bağlı ortaklıklar
Adabağ Yapı A.Ş.- Avrasya İnş.Otom.Kırt.Tic.Ltd.ŞTi. Ortak Girişimi Ordu HES İnşaatı
Pay Oranı
Toplam Sermayesi
%50
10.000,00
Dönem Net Karı
69.523,23
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
Cari Dönem
(2013)
A. Brüt Satışlar
13.509.165,14
2.212.907,12
. 1. Yurtiçi Satışlar
13.509.165,14
2.205.257,48
0,00
7.649,64
C.Net Satışlar
13.509.165,14
2.212.907,12
D. Satışların Maliyeti (-)
12.232.438,12
2.209.506,91
115.927,39
99.749,97
11.896.512,52
1.779.191,34
. 3. Diğer Gelirler
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2012)
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
Cari Dönem
(2013)
219.998,21
330.565,60
1.276.727,02
3.400,21
372.079,79
385.878,22
60.085,44
88.827,12
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
311.994,35
297.051,10
Faaliyet Karı veya Zararı
904.647,23
-382.478,01
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
655.873,82
60.092,72
0,00
43.452,02
1.813,36
16.640,70
654.060,46
0,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
16.400,07
83.959,75
. 4. Kambiyo Zararları (-)
16.400,07
83.959,75
H. Finansman Giderleri (-)
878.124,64
1.226.102,15
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
878.124,64
1.226.102,15
Olağan Kar veya Zarar
665.996,34
-1.632.447,19
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
270.473,06
88.958,52
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
270.473,06
88.958,52
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
221.305,58
367.063,85
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
221.305,58
367.063,85
Dönem Karı veya Zararı
715.163,82
-1.910.552,52
Dönem Net Karı veya Zararı
715.163,82
-1.910.552,52
Brüt Satış Karı veya Zararı
E. Faaliyet Giderleri (-)
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
. 7. Kambiyo Karları
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
DİPNOT
1. Amortisman ve tükenme payları
a. Amortisman ve tükenme payları hesaplama yöntemi olarak önceki dönemlerde olduğu gibi normal amortisman yöntemi uygulanmıştır.
b. Dönemin tüm amortisman giderleri 96.969,27 'dir.
2. Dönemin tüm finansman giderleri 1.226.102,15 'tir.
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE
T.C. Kimlik
Numarası
Vergi Kimlik
Numarası
Kesilen Vergi
Dönemi
YILDIZLAR İNŞAAT TİC.A.Ş.
9650496315
06/2013-06/2013
788.797,80
23.663,93
YILDIZLAR İNŞAAT TİC.A.Ş.
9650496315
09/2013-09/2013
305.811,24
9.174,34
YILDIZLAR İNŞAAT TİC.A.Ş.
9650496315
11/2013-11/2013
165.649,37
4.969,48
1.260.258,41
37.807,75
Adı Soyadı/ Unvanı
Toplam
Ödemenin Brüt Tutarı
Vergi Tutarı
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Genel
Y.
Kanuni
Md./ Kurulu Ortak
Temsilci
Müdür Üyesi
*
Vergi Kimlik
No
Soyadı /
Unvanı
Adı /
Unvanın
Devamı
İkametgah Adresi
TC
Kimlik
No
İrtibat
Telefon No
Hisse
Oranı
*
*
ÖNER
MUSTAFA
YUKARI ÖVENÇLER MAH. 1235 CD. 24/14
ÇANKAYA ANKARA
11832008508
3622384598
92,00
*
*
AÇMAK
NECAAATTİN
KADİFEKALE MAH. IHLAMURLU SK. 11 B
İLKADIM SAMSUN
33089285266
3622384598
8,00
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi AdıÜnvanı
FERMANOĞLU
İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Vergi Kimlik
Numarası
T.C. Kimlik
Numarası
Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı
-Ünvanı
İllişkili Kişinin
Bulunduğu Ülke
3850097659
İLİŞKİLİ
TRANSFER
KİŞİLERLE
FİYATLANDIRMASI
GERÇEKLEŞTİRİLEN
KAPSAMINDAKİ
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA
İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN
İLİŞKİN
BİLGİLER
İŞLEMLER
Alım
Satım
. A- Varlıklar
0,00
370.962,50
. 2- Mamul-Ticari Mallar
0,00
370.962,50
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı
0,00
370.962,50
Açıklama
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Açıklama
Alım
Satım
. Maliyet Artı Yöntemi
0,00
370.962,50
.Toplam İşlem Tutarı
0,00
370.962,50
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
Tutar
. Aktif Toplamı
42.484.670,09
. Toplam Borçlar
39.492.475,04
. Öz Sermaye Tutarı
2.992.195,05
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların
En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı
1.164.771,38
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
USD($) TL Karşılığı
EURO(€) TL Kaşılığı
Diğer Döviz Cinslerinin TL
Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI
0,0000
0,0000
0,0000
. 1.Kasa
0,0000
0,0000
0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA
POZİSYONU (I-II)
0,0000
0,0000
0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)
0,0000
0,0000
0,0000
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Giderin Türü
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler
Tutar
164.709,7400
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı
3.142,4300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi
1.486,0700
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler
29.122,0500
Diğer
160.867,0100
TOPLAM
359.327,3000
Download

2013 Kurumlar Vergi Beyannamesi