SİRKÜLER NO: POZ-2014 /29
İST, 01. 04. 2014
DUYURU
Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak e-Beyanname Düzenleme Programı 01.04.2014
tarihli olarak güncellenmiştir. İlgili güncellemede göze en çok çarpan değişiklik Kanunen Kabul
Edilmeyen Giderlerin kanun hükümleri bazında detayının istenmesi olmuştur.
Beyannamelerin sorunsuz düzenlenebilmesi için Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler toplamınızın
aşağıdaki formatta detaylandırılması gerekmektedir.
-KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler
-VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar
-VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar
-VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar
-5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler
-6111 sayılı Kanun (Özel Kanunlar uyarınca) yazılan kanunen kabul edilmeyen giderler
-Bağış ve Yardımlar
-GVK m.75 uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenen kar payları
-KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı
-6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi
-MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler
-İstisna faaliyetlerden/işlemlerden doğan zararlar
-Diğer
Ayrıca beyannamenin "Ek Bilgiler" bölümünde;
-Kısmi bölünme yapıldı mı?
-Tam bölünme yapıldı mı?
-Devir yapıldı mı?
-Hisse değişimi var mı?
-GVK 40. Mad. gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?
(Yararlanıldıysa tutarı)
gibi sorulara "Evet"-"Hayır" cevabı istenmekte ve "Ekler" bölümüne İndirimli Kurumlar Vergisi
Tablosu eklenmiştir.
Saygılarımızla…
Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL
Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80
Download

Pdf olarak indir