Yorum ve makaleler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir.
Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde tutunuz.
07.04.2014
Konu: Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlerken Kanunen Kabul
Edilmeyen Giderlerin Detaylı Yazılmasının Önemi!
Bilindiği gibi 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren kurumlar vergisi beyannamelerinin düzenlenip internet
ortamında gönderilme işlemlerine başlandı.
Bu sene kurumlar vergisi beyannamesi eklerine önemli bir bölüm eklenmiş bu bölüm kanunen kabul
edilmeyen giderlerin türlerinin açıklamasından oluşmakta.
Bu konuya yönelik öncelikle kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki “Kanunen Kabul Edilmeyen
Giderler” bölümünün hemen incelenerek bu bölümün hazırlığının yapılmasında fayda var. Çünkü ilgili
bölümün doldurulmasında, uygun detayda hesap kodu olmayan firmalar için ekstra bir iş yükü
çıkacaktır.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri Türleri
Kurumlar vergisi beyannamesindeki ekin başlıkları aşağıdaki gibidir.
-
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler
VUK hükümlerine aykırı ayrılan karşılıklar
VUK hükümlerine aykırı ayrılan reeskontlar
VUK hükümlerine aykırı ayrılan amortismanlar
5510 Sayılı Kanun md.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler
6111 Sayılı kanun (Özel kanunlar uyarınca) yazılan kanunen kabul edilmeyen giderler
Bağış ve yardımlar
GVK m.75 uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenen kar payları
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilmeyen KDV tutarı
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV’ler
İstisna faaliyetlerden /işlemlerden doğan zararlar
Diğer
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Key Plaza No: 147 K:5 D:503 Alsancak - İZMİR
Tel (0232) 421 52 00 (Pbx)
Faks (0232) 421 53 00
e-mail: [email protected]
1
Yorum ve makaleler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” Bölümünün
Doldurulmasının Önemi
Bilindiği gibi gelir idaresi artık bazı denetimleri verilen beyannameler ve ekleri üzeriden yapmaktadır.
Bu nedenle bu bölümün hatalı doldurulmaması gerekiyor.
Bu konuda bazı örnekler verilebilir,
Örnek-1
Şirket kayıtlarında binek aracı olan bir şirketin beyanname ekinin “MTV Kanunu m.14 uyarınca
gider kaydedilen MTV’ler” kısmında muhakkak bir rakam bulunması gerekmekte.
Örnek-2
Şirket 6111 sayılı kanundan faydalanmış ve bu döneme ait ödemeleri varsa
“6111 Sayılı kanun (Özel kanunlar uyarınca) yazılan kanunen kabul edilmeyen giderler”
kısmında muhakkak bir rakam bulunması gerekmekte
Bu örnekler daha çoğaltılabilir. Burada vurgulanması gereken bir konu daha var. Bu da ekin “Diğer”
başlıklı kısma nelerin konulabileceğidir. Bu bölüm önemli düzeyde yüksek bir tutar taşıyorsa
sorgulanma ihtimali çok yüksek. Çünkü şirket faaliyeti dışındaki giderler veya belgesiz olan giderler
kanunen kabul edilmeyen gider yazılsalar bile bu giderler şirket ortağına verilmiş para olarak
değerlendirilebilecektir.
Özetlersek, kurumlar vergisi beyannamesinin “Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki Kanunen
Kabul Edilmeyen Gider Türleri” bölümü dikkatlice doldurulması gerekir.
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
(Hazırlayan, Gürcan AKAN, Baş Denetçi, SMMM)
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Key Plaza No: 147 K:5 D:503 Alsancak - İZMİR
Tel (0232) 421 52 00 (Pbx)
Faks (0232) 421 53 00
e-mail: [email protected]
2
Download

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlerken Kanunen Kabul