GELIR VERGISI BEYAN
DÖNEMI VE ÖNEMLI
DEĞIŞIKLIKLER
YMM MUSTAFA DÜNDAR
[2015]
YILLIK BEYAN
Mükellefler, bir takvim yılı içinde elde
ettikleri kazanç ve iratları için bu
kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık
beyanname verirler. Bu kanuna göre
beyanı
gereken
gelirlerin
yıllık
beyannamede toplanması zorunludur
TARH USULÜ
GENEL KURAL, GV’Sİ BEYAN ESASINA DAYANIR.
BEYANNAME VERİLİP
VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ
KONU
VDO
İSTİSN
A/MU
AF
VERGİYE
TABİ/BEY
ANNAME
VERGİNİN KONUSU
GELİR VERGİSİNİN KONUSUNA, GERÇEK KİŞİLERİN ELDE ETTİĞİ
GELİRLERİ GİRMEKTEDİR.
YÜKÜMLÜ OLMAK İÇİN GELİR ELDE EDEN GERÇEK KİŞİNİN
(KÜÇÜK, KISITLI VB GİBİ) EHLİYETLİ OLMASI ŞART DEĞİLDİR.
HANGİ GELIR
GELİR VERGİSİNDE TARH DÖNEMİ
GELİR VERGİSİ
YILLIKTIR. ÖZEL
HESAP DÖNEMİ
TAYİN EDİLMEMİŞ
İSE;
1 OCAK-31
ARALIK 2014
TARİHLERİNDE
ELDE EDİLEN
GELİRLER BEYAN
EDİLECEKTİR.
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
GELİR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY, GELİRİN
ELDE EDİLMESİDİR
YURT DIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLER
GVK, M.85: Yabancı memleketlerde elde edilen
kazanç ve iratlar:
1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal
ettirdiği yılda;
2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin
mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri
geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara
tasarruf edebildiği yılda;
Elde edilmiş sayılmaktadır.
Vergi anlaşmaları hükümleri saklıdır.
BEYAN EDİLME USUL VE
ESASLARI
EVET
KAZANÇ
UNSURU
Beyan Dışı
Bırakılmış mı ?
HAYIR
1- Beyanı
Zorunlu mu?
2- İstisna mı ?
3- Muaf mı?
4- İhtiyari mi ?
BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER
► TL ve döviz cinsi banka mevduat faizleri, repo gelirleri, özel finans kurumlarınca kar ve zarara
katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları,
► Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden elde edilen gelirler,
► Menkul kıymet otaklıklarından sağlanan kazançlar,
► 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Hazine bonosu ve devlet tahvillerinden elde edilen
faiz gelirleri ile alım satım kazançları,
► Tek işverenden elde edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler,
► Vergiden istisna kılınan ücret gelirleri,
► Uluslararası antlaşmalar uyarınca vergilendirme yetkisinin Türkiye’de bulunmayan gelirler.
1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut
İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim
oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.
Diğer ücretler beyan edilmeyecektir.
BEYANI ZORUNLU GELIRLER
1-Geliri Elde Edenin Vergiden Muaf Olmaması,
2- Ticari Kazancın basit usulde ya da gerçek
usulde tespit edilmesi,
3- Zirai kazancın gerçek usulde tespit
edilmesi,
4- Serbest Meslek Kazancının gerçek usulde
tespit edilmesi ve GVK m.18 kapsamına
girmemesi
SINIRLI İSTİSNA TUTARLARI
1-GMSİ ( KONUT KİRASI, BELİRLİ ŞARTLARDA 2014 3.300 ₺)
2- Değer Artış Kazançları ( 2014 9.700 ₺)
3- Arızı Kazançlar (2014 21.000 ₺)
4- Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden
müstesnadır. (1/2)
İHTIYARI BEYAN (GVK M.86)
Tam mükellef
DAR MÜKELLEFLER
TUTARI NE OLURSA OLSUN;
Tevkif suretiyle vergilendirilen;
Tevkifata tabi tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek
-Ücret,
kişi veya kurumlarca Hazine, 4749 sayılı Kanuna göre
-MSİ,
kurulan
-SMK,
kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul
-GMSİ,
kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için münferit
--Diğer kazanç ve iratlar,
veya özel beyanname verilmez.
Beyan edilmeyecektir.
varlık
kiralama
şirketleri
ve
tam
mükellef
DAR MÜKELLEFLER
1. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan,
2. Menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan ,
3. Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetinin durdurulması
veya terkedilmesi karşılığında elde ettikleri ,
4. Arızi olarak ticari işlemlerin yapılmasından veya bu
nitelikteki işlemlere tavassuttan elde edilen,
5. 45' inci maddede yazılı işleri arızi olarak yapmalarından
elde ettikleri,
6. Arızi olarak serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde
edilen kazançlar
7. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri
işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri (zarar yazılan
değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların
tahsili dahil),
8. Ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi
veya ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi
karşılığında elde ettikleri
9. Vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını
ve diğer her türlü kazanç ve iratlarlarını
YURT
DIŞINDA
VATANDAŞLARI
YERLEŞIK
TÜRK
210 no’lu GVK GENEL TEBLİĞİ
GELİR
VERGİSİ
Bu
UYGULAMASI
AÇISINDAN,
DIŞINDA
VEYA
YURT
OTURMA
ÇALIŞMA
İZNİ
BULUNAN
VATANDAŞLARIMIZIN
İKAMETGÂHLARININ
BULUNDUKLARI
ÜLKEDE
KABUL
OLDUĞUNU
ETMEK
GEREKMEKTEDİR.
Gelir Vergisi Kanununun 3
üncü maddesinin 2 numaralı
bendinde belirtilenler hariç
olmak üzere, çalışma veya
oturma izni alarak altı aydan
daha fazla bir süredir yurt
dışında
yaşayan
Türk
vatandaşlarının
Türkiye'de
elde ettikleri kazanç ve
iratları
bakımından
dar
mükellefiyet
esasında
vergilendirilmeleri
gerekmektedir.
vatandaşlarımızdan
kesin dönüş yaparak
Türkiye'ye
yerleşenler
ile
bir
takvim yılı içinde altı
aydan
daha
süreyle
oturanlar
fazla
Türkiye'de
ise
tam
mükellefiyet esasında
vergilendirileceklerdi
r.
GVK M.3 (PARANTEZ İÇİ HÜKÜM)
TAM MÜKELLEFLER (GVK M.86/1)
İstisna
Zirai Kazn.
kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı
beyan edilmez.
Gerçek usulde
beyan edilmez.
vergilendirilmeyen
ziraî
kazançlar
TAM MÜKELLEFLER (GVK M.86/1)
m.75/1516
BES ile Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları,
yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik
şirketleri tarafından yapılan ve MSİ sayılan
ödemeler beyan edilmez.
TAM MÜKELLEFLER (GVK M.86/1)
ÜCRETLER
İstisna
Edilmiş ise
veya
TEK
İŞVERENDEN
ELDE
EDİLMİŞ
OLMALI
Türkiye’de
tevkifata tabi
tutulmuş ise
beyan
edilmez.
27.000 TL’NIN AŞILIP AŞILMADIĞININ
TESPİTİ
GVK m.86’da kullanılan terim;
«Vergiye tâbi gelir toplamının»
Safi gelir anlaşılması gerekir
Gelir ., Gayri safi mi safi mi?
TAM MÜKELLEFLER (GVK M.86/1)
MSİ/GMSİ
Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı
1.400 ₺’yi aşmayan, tevkifata ve istisna
uygulamasına
konu
olmayan
menkul
ve
gayrimenkul sermaye iratları Beyan edilmez.
1.400 ₺’LİK TUTARI AŞMASI HALİNDE BEYAN
EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI
1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz
gelirleri,
2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının
satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce
ihraç/iktisap edilenler),
3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr
paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto
bedelleri,
5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz,
repo, kâr payı v.b.),
6. Her çeşit alacak faizleri.
TAM MÜKELLEFLER (GVK M.86/1)
BİRDEN FAZLA
İŞV. ALINAN
ÜCRET
TAMAMI
TÜRKİYE’DE
TEVKİF
SURETİYLE
VERGİLENDİRİLM
İŞ ise;
birden sonraki
işverenden aldıkları
ücretlerinin toplamı
27.000 ₺’yi aşarsa tüm
ücretler beyan
edilecektir.
TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE VERGİYİ
DOĞURAN OLAY (GVK M.94)
ÖDEME
ÖRNEK
(A);
1.İşverenden
30.000 ₺
2.İşverenden
15.000 ₺
3.
İşverenden
20.000 ₺
Tüm
ücretler
Türkiye’de
tevkifata
tabi
tutulmuştur
2 ve 3 üncü
işverenden
alınanlar toplamı
(15.000 +20.000=)
35.000 >27.000 ₺
olduğundan
TÜM ÜCRET
GELİRLERİ
(30.000 + 15.000
+ 20.000= 65.000
₺
BİRLEŞTİRİLERE
K BEYAN
EDİLECEKTİR.
GMSİ VE MSİ (GVK M.86) TEVKIFATA TABI
Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b)
bentlerinde belirtilenler hariç] 27.000
₺’yi
aşması halinde, Türkiye'de
tevkifata tâbi tutulmuş olan;, menkul
sermaye
iratları
ve
gayrimenkul
sermaye iratları,
BEYAN
EDİLECEKTİR
TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN MSİ
VE GMSİ
TEVKİF
SURETİYLE
VERGİLENDİRİLEN MSİ VE GMSİ’
NİN
TOPLAMI
27.000
TL’Yİ
GEÇERSE ELDE EDİLEN MSİ VE
GMSİ
BİRLİKTE
BEYAN
EDİLECEKTİR.
AKSİ
TAKDİRDE
BEYAN
EDİLMEYECEKTİR.
ÖRNEK
Gerçek kişi (B);
1- Tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kirası, 15.000 ₺
2- Tam mükellef kurumdan brüt 30.000 ₺ kar payı
Elde edilen gelir [ 15.000 +
[30.000/2)] 30.000 ₺
VERGİYE TABİ GELİR 27.000 ₺’Yİ
AŞTIĞINDAN 30.000 ₺’NİN
TAMAMI BEYAN EDİLECEKTİR.
ÖRNEK
Gerçek kişi (C);
1- Tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kirası, 15.000 ₺
2- Gerçek usulde vergilendirilen ticari/smk 10.000 ₺
Elde edilen gelir [ 15.000 +
10.000] 25.000 ₺
VERGİYE TABİ GELİR 27.000 ₺’Yİ
AŞMADIĞINDAN SADECE 10.000
₺TİCARİ/smk BEYAN EDİLECEKTİR.
ÖRNEK
Gerçek kişi (D);
1- Tevkif suretiyle VERGİLENDİRİLMEMİŞ
alacak faizi, 1.500 ₺
2- Gerçek usulde vergilendirilen ticari/smk 10.000 ₺
Elde edilen gelir [ 1.500 +
10.000] 11.500 ₺
TEVKİFATA TABİ TUTULMAYAN ALACAK
FAİZİ 1.400 ₺’Yİ AŞTIĞINDAN TOPLAM
11.500₺ BEYAN EDİLECEKTİR.
KONUT İSTİSNASI
Binaların mesken olarak
kiraya verilmesinden bir
takvim yılı içinde elde
edilen hasılatın 3.300 ₺’sı
istisnadır.
İSTISNADAN YARARLANMA ŞARTA
BAĞLIDIR
ŞARTLARI NELERDİR ?
KONUT İSTİSNASINDAN
YARARLANAMAYACAKLAR
Kira
gelirinin
yanında ticari, zirai
veya
mesleki
kazancını
beyan
etmek
zorunda
olanlar
istisnadan
yararlanamaz
İSTİSNA
HADDİNİN
ÜZERİNDE
HASILAT
ELDE
EDENLERDEN,
BEYANI
GEREKİP
GEREKMEDİĞİNE
BAKILMAKSIZIN AYRI AYRI VEYA BİRLİKTE ELDE ETTİĞİ
ÜCRET,
MENKUL
SERMAYE
İRADI,
GAYRİMENKUL
SERMAYE İRADI İLE DİĞER KAZANÇ VE İRATLARININ
GAYRİ SAFİ TUTARLARI TOPLAMI
103 ÜNCÜ
MADDEDE YAZILI TARİFENİN ÜÇÜNCÜ DİLİMİNDE ÜCRET
(97.000 TL)
GELİRLERİ İÇİN YER ALAN TUTARI
AŞANLAR BU İSTİSNADAN FAYDALANAMAZLAR
UYGULAMA
ÜCRET
• GMSİ
• MSİ
Değer artış kazancı
• Arızi Kazanç
BEYAN ZORUNLU
DEĞİLDİR
(elde etme yeterlidir)
•BRÜT TUTARLARI
TOPLAMI
UYGULAMA
Bayan (E), 2014 yılında,
konut
olarak
kiraya
verdiği dairesinden 3.000
TL kira geliri, tamamı
tevkif
yoluyla
vergilendirilmiş 20.000 TL
iş yeri kira geliri, tevkif
yolu ile vergilendirilmiş
birinci işverenden 45.000
TL, ikinci işverenden ise
30.000 TL ücret geliri elde
etmiştir.
UYGULAMA
Bay (C), 2014 yılında, konut
olarak
kiraya
verdiği
dairesinden 5.000 TL kira geliri
ile
birlikte
tamamı
tevkif
yoluyla vergilendirilmiş 40.000
TL işyeri kira geliri ve 40.000
TL mevduat faizi elde etmiştir.
UYGULAMA
Bay (E), 2014 yılında, konut
olarak
kiraya
verdiği
dairesinden 12.000 TL kira
geliri, tamamı tevkif yoluyla
vergilendirilmiş
16.000
TL
işyeri kira geliri ve tek işv.
Tevkiif
suretiyle
vergilendirilmiş
75.000
TL
ücret geliri elde etmiştir.
12.000,00 ₺
16.000,00 ₺
+
75.000,00 ₺
103.000,00 ₺
UYGULAMA
GMSİ BEYANINDA !!!!
PEŞİN TAHSİL
EDİLEN
KİRALAR
KİRANIN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEMDE ELDE EDİLİR.
ELDE EDEN
KİŞİ VEFAT
ETMİŞ İSE
ELDE EDEN
KİŞİ SAĞ
İSE
TAHSİL EDİLDİĞİ
YILIN GELİRİDİR.
GMSI
Konut
kira
gelirlerine
uygulanan
istisnadan
yararlanılması
durumunda, gerçek
gider
tutarının
istisnaya
isabet
eden kısmı, gayri
safi
hasılattan
indirilemeyecektir.
GMSI
GMSİ GERÇEK GİDER USULÜ
Gayrimenkul sermaye
mahiyetindeki mal ve hakların
kısmen kiraya verilmesi halinde,
giderlerden yalnız bu kısma isabet
edenler hasılattan indirilebilir.
GMSİ (INTIFA!!!)
Mal Ve Hakların
1.sahipleri,
2.mutasarrıfları,
3. zilyedleri,
4.irtifak ve intifa
hakkı sahipleri
5. kiracıları
GMSI’DE FAIZ KKDF VB GIDER INDIRIMI
Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların
faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından
itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i (İktisap bedelinin % 5'i
tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak,
indirilmeyen kısım 88' inci maddenin 3' üncü fıkrasının uygulanmasında gider
fazlalığı sayılmaz),
GMSI’DE INDIRILEN FAIZ KKDF VB GIDERLER
DAK’DA DIKKATE ALINABILIR MI?
Verilen bir özelgede GMSİ tespitinde indirilen faiz, KKDF vb. giderlerin ayrıca, Değer
Artış Kazancının Tespitinde İndirimine izin verilmemiştir.
GMSI’DE FAIZ KKDF VB GIDER INDIRIMI
Bu hükme göre, gayrimenkulün iktisabı için
kullanılan
konut
kredisi
anapara
ödemelerinin ve bu anapara taksitlerine
ilişkin
kur
farklarının,
söz
konusu
gayrimenkulden elde edilen kira geliri için
verilecek
gayrimenkul
sermaye
iradı
beyannamesinde
gider
olarak
indirim
konusu yapılması mümkün bulunmamadığı
konusunda özel ile örüş verilmiştir.
anapara taksitine ilişkin ödenen
kur farklarının gayrimenkulün
iktisap
bedeline
eklenmesi
suretiyle oluşacak bedelin % 5
ini aşmayacak şekilde 5 yıl
süreyle
sadece
ilgili
gayrimenkule
ait
gayrisafi
hasılattan gider olarak indirim
konusu
yapılması
mümkün
bulunmaktadır.
İNTIFA HAKKI TESİSİ !!!!
GELİR İDARESİ İNTİFA HAKKI
TESİS İŞLEMİNİ GMSİ OLARAK
KABUL ETMEKTEDİR.
MAHKEME KARARI İLE YAPILAN FAİZLİ KİRA TAHSİLATI
GVK, M.75; Sahibinin ticari, zirai veya
mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye
veya para ile temsil edilen değerlerden
müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği
kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul
sermaye iradıdır.
GİB; Faiz tutarı alacak
faizi olup MSİ’, kira
kısmı GMSİ’dir.
HEM KONUT HEM DE İŞYERİ OLARAK
KULLANILAN TAŞINMAZ
128 SERİ NO’LU GVK GT
«Güncelli
ği
kalmamış
tır.» K.GİB
??????
ÖZEL MALİYET BEDELİ!!!!
GMSİ’NDA;
Özel Maliyet Bedellerinin, kiralayana
devri,
ayni tahsilat hükmündedir.
DEVRE KONU KIYMETLERİN EMSAL
BEDELİ HASILAT OLARAK DİKKATE
ALINMALIDIR.
Kiracı
tarafından
gayrimenkulü
genişletecek veya iktisadi değerini
devamlı surette artıracak şekilde
gayrimenkule ilave edilen kıymetler,
kira müddetinin hitamında bedelsiz
(Kıymetlerin emsal bedelinden düşük
değerle devri halinde, aradaki fark
bedelsiz
devir
sayılır)
olarak
kiralayana devrolunduğu takdirde,
mezkur
kıymetler
kiralıyan
bakımından, bu tarihte aynen tahsil
olunmuş addolunur.
BEDELSIZ KIRALAMALAR
ZARAR MAHSUBU
ZARAR MAHSUBU
BEYANNAMEDE YAPILACAK INDIRIMLER
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK
İNDİRİMLER
Türkiye’den Yurtdışı
Mukimi
Kişi
ve
Kurumlara
Verilen
BAZI Hizmetler
Türkiye'de verilen ve münhasıran
yurt dışında yararlanılan mimarlık,
mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi
raporlama, muhasebe kaydı tutma,
çağrı merkezi ve veri saklama
hizmeti
alanlarında
faaliyette
bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili
bakanlığın izni ve denetimine tabi
olarak eğitim ve sağlık alanında
faaliyet gösteren ve Türkiye'de
yerleşmiş olmayan kişilere hizmet
veren işletmelerin münhasıran bu
faaliyetlerinden
elde
ettikleri
kazancın %50'si.
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
SGDP ÖDEMELERI(YENİ GÖRÜŞLER)
Sosyal Güvenlik Destek Primin"in Bağ-Kur
primi olarak değerlendirilerek, gelirin elde
edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik
edilmesi şartıyla, mükellefler tarafından
ticari veya serbest meslek kazançları
yıllık
beyannamede
bildirilen
gelirden
indirilmesi
mümkün bulunmaktadır.
dolayısıyla
verilecek
yaşlılık aylığı bağlanıp ticari veya serbest meslek
kazancı dolayısıyla mükellef olanların, 1479
Sayılı Yasanın Ek 20. Maddesine göre zorunlu
olarak ödemeleri gereken sosyal güvenlik
destekleme primlerini, gelirin elde edildiği yılda
ödemiş olmaları ve bunu tevsik etmeleri
şartıyla, ticari veya mesleki kazancın tespitinde
indirim
konusu
yapmaları
mümkün
bulunmaktadır.
SGDP ÖDEMELERI(YENİ GÖRÜŞLER)
Sosyal Güvenlik Destek Primin"in Bağ-Kur
primi olarak değerlendirilerek, gelirin elde
edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik
edilmesi şartıyla, mükellefler tarafından
ticari veya serbest meslek kazançları
yıllık
beyannamede
bildirilen
gelirden
indirilmesi
mümkün bulunmaktadır.
dolayısıyla
verilecek
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 30 uncu
maddesi gereğince ödenen sosyal
güvenlik destekleme primlerinin, gelirin
elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun
tevsiki şartıyla, ticari kazancınızın
tespitinde indirim konusu yapılması
mümkün bulunmaktadır.
İSTEĞE BAĞLI SG PRİMLERİ VE İLAÇ KESİNTİLERİI
mükellefin ticari faaliyeti ile ilgili
bulunmayan, isteğe bağlı olarak
Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödemiş
olduğu primlerinin safi ticari
kazancın tespitinde gider yazılması
mümkün olmadığı gibi, ticari kazanç
dolayısıyla
verilecek
yıllık
beyannamede bildirilen gelirden
indirilmesi
de
mümkün
bulunmamaktadır. (ÖZELGE 2000)
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek
için Sosyal Güvenlik Kurumuna SUT
Tebliği uyarınca reçete kesintisi ile
muayene iştirak kesintisi adı altında
ödenen söz konusu tutarlar verilen
gelir vergisi beyannamesinde bildirilen
gelirden indirim konusu yapılması
mümkün değildir.
SGP’NİN ÜCRET MATRAHINDAN İNDİRİM
emeklilik maaşın kesilen sosyal güvenlik
destek priminin emekli olduktan sonra
çalışmaya başlanılan şirketten alınmakta olan
ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması
sırasında indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
(2014/04)
DIĞER INDIRIMLER
Bağışlar,
Kanunda ve
Özel
Kanunlarda
düzenlenmiştir.
Bağışın belli bir
oranı ya da
tamamı
indirilebilmektedir
BAĞIŞIN MUTALAKA
VE MUTALAKA
BELGELENDİRİLMESİ
ZORUNLUDUR.
(MAKBUZ, FATURA
BANKA DEKONTU
VB. GİBİ)
DIĞER INDIRIMLER
Eğitim, sağlık
harcamaları
Kendine, eşine,
küçük
çocuklarına ait
olacak ve
Türkiye’de
vergiden muaf
olmayanlara
yapılan harcama
olacaktır.
Beyan edilen
(gelirin % 10'unu
aşmayacaktır.
Aşan kısım
indirilemez.
ZARAR MAHSUBU
MAHSUPLAR
MAHSUPTA SIRA
YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLER
TARHİYATIN MUHATABI
BEYANNAME VERME SÜRELERİ
ÖDEME
Mart ayında verilen yıllık GV Beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir
vergisi, 2014 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.
Birinci taksit 01-31 Mart 2015, ikinci taksit ise 01-31 Temmuz 2015 tarihleri
arasında ödenecektir. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını
gerektiren durumlarda, beyan üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme
süreleri içinde ödenecektir.
GEÇİCİ VERGİ İADE TALEP SÜRESİ
YILLIK
BEYANNAMENİN
İLGİLİ
TABLOSUNDA/SATIRINDA GÖSTERİLMEYEN GEÇİCİ
VERGİNİN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE
EDİLEBİLMESİ İÇİN O YILIN SONUNA KADAR YAZILI
OLARAK BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR.
BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGE VE FORMLAR
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
ÖZEL INŞAATLARDA (IŞYERI BULUNURSA??)
ticari faaliyet olarak değerlendirilmeyen özel ihtiyaca ilişkin inşaat işleri mesken inşaatlarına
yöneliktir. Dolayısıyla, şahsi ihtiyaç kapsamı ve sınırlarının aşılması, işyeri ya da mesken ve
dükkan ünitelerinden oluşan inşaatın yapılması durumunda ticari bir organizasyon şekli ve
maddi unsurları ile açıkça ortaya çıkması bu faaliyetin ticari sayılması için yeterli olmaktadır.
Bu uygulamada inşa edilen işyerinin satılmak amacıyla yapılıp yapılmamasının veya satılıp
satılamamasının hiçbir önemi bulunmamaktadır. Zira işyeri inşaatının gelir elde etmek
amacıyla yapılan ticari bir organizasyon olduğu açıktır.
Bu çerçevede kendi arsanız üzerine 20... yılında başladığınız inşaatın, ... adet
meskenin yanı sıra ... adet işyerinden oluşması nedeniyle, söz konusu faaliyetiniz ticari
faaliyet kapsamında değerlendirilecek olup, inşaatın bitmesinden sonra meskenler ile
işyerinin kendinize ya da başkalarına satışından elde edilecek gelirin ticari kazancınıza dahil
edilmesi gerekmektedir.
BU durum KDV mükellefiyeti de doğurur.
CANLI VARLIKLARDA ÖLÜM NEDENIYLE KAYIP
üreme sonucu meydana gelen
artışlarda
maliyet
bedeli
bilinebiliyorsa maliyet bedeli,
maliyet bedelinin bilinmemesi ve
tespitinin
imkansız
olması
durumunda anılan Kanunun 267
nci maddesindeki hükme göre
emsal bedeli esas alınmak suretiyle
işletmeye
dahil
edilmesi
gerekmektedir.
demirbaş olan ölen sualtı canlılarının
imhasının hıfzıssıhha kurumunca rapora
bağlanması da göz önüne alındığında,
söz konusu imhaya ilişkin tutanak, rapor
vb belgelerin birer örneğinin de yer
aldığı bir dilekçe ile takdir komisyonuna
fevkalade teknik amortisman için
başvurulması sonucunda, ölen sualtı
canlılarının takdir komisyonu tarafından
belirlenecek hurda değerine göre işlem
yapılması gerekmektedir.
CANLI VARLIKLARDA ÖLÜM NEDENIYLE KAYIP
kurumun aktifine kayıtlı olan deniz ve tatlı su canlılarından
bazılarının
çeşitli
nedenlerle
faydalı
ömürlerini
tamamlayamadan ölmesi durumunda faydalı ömrünü
tamamlayamadan ölen sualtı canlılarına ait bedeller
Kurumlar Vergisi Kanununa göre kazancın tespitinde indirimi
kabul edilen gider olarak dikkate alındığından bu canlıların
alımında yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir.
HIZMET AKDI DEVIRLERINDE KIDEM TAZMINATI?
SORU:
Holding şirketleri arasında
hizmet devir sözleşmesi ile
personel devri durumunda
devralan şirketin devirden
önceki döneme ilişkin kıdem
tazminatlarını gider yazıp
yazamayacağı
personelinize daha önce çalıştıkları
şirketlerce, şirketlerinde çalışılan
süre ve ücretler esas alınarak
hesaplanarak ödenmesi gereken
kıdem tazminatlarının, şirketinizce
ödenmesi halinde, söz konusu
tutarlar şirketinizle ilgili yapılmış
bir gider olmadığından, kurum
kazancınızın tespitinde gider olarak
indirilmesi mümkün değildir.
GEÇ. M.67 KAPSAMINA GİRMEYEN GELİRLER
• Hisse senedi kar payları, (% 50 İstisna
ve Tevkifat)
•Hazine ve 4749 sayılı Kanuna göre
kurulan
varlık
kiralama
şirketleri
tarafından yurt dışında ihraç edilen
menkul kıymetlerin (Eurobond) alımsatımı, itfası sırasında elde edilen
getirileri
ve
bunların
dönemsel
getirilerinin tahsili,
•Tam mükellef kurumlara ait olup,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında
işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle
elde tutulan hisse senetlerinin elden
çıkarılmasından elde edilen gelirler,
• Sürekli olarak portföyünün en az %51’i İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse
senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan
fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin
elden çıkarılmasından elde edilen gelirler,
•Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında
ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri,
•Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından
yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından
sağlanan gelirler,
KAR PAYLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI
Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr
paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup,
kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate
alınacaktır.
Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması
halinde, istisnadan sonra kalan kar payı 26.000
TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir.
AVANS KAR PAYLARI
Avans kar payları avans olarak
ödendiği yılın değil, kar payı dağıtımı
kararının verildiği (izleyen yıl) yılın
geliri olarak dikkate alınacaktır.
ELDE EDİLEN KAR PAYI 1999-2002 YILLARINA AİT İSE
EURO BOND FAİZ GELİRLERİ
TİCARİ KAZANÇLARDA GÖTÜRÜ GİDER
İhracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetinde
bulunan mükelleflere, bu dönem giderlerine ilaveten, bu faaliyetlerden
döviz olarak ELDE ETTİKLERİ HASILATIN BİNDE BEŞİNİ AŞMAMAK
şartıyla, yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere
götürü olarak hesapladıkları tutarı gider olarak indirebilmektedirler.
Döviz olarak elde edilen ihracat hasılatının Türk Lirası karşılığının
tespitinde, hasılatın kanuni defterlere kaydedildiği tarihte geçerli olan
ve T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilmiş döviz alış kurlarının esas
alınması gerekmektedir.
SGK PRİMLERİ
TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA FİNANSMAN GİD KISITLAMASI
2014’DE DE UYGULANMAYACAK
Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan
işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın
maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı
kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur
farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet
unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar
kurulunca kararlaştırılan kısmı.
Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya
Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
TİCARİ KAZANÇLAR
YILLARA
SARİ İNŞ
İŞLERİ
İNŞAAT IŞLERINDE MASRAF AKTARIMI
EPDK; Lisansa Tabi
olan Akaryakıt ve
Elektrik gibi
işlemler de
yansıtma faturası
düzenlenemeyeceği
konusunda görüş
vermiştir.
Gelir İdaresi Arsa sahibi
adına ödenen yapı
denetim hizmet
bedellerinin gider
pusulası ile de indirim
konusu yapılamayacağını
VUK m.8’e dayanarak
görüş vermektedir.
Mükellefiyete veya
vergi sorumluluğuna
müteallik özel
mukaveleler vergi
dairelerini bağlamaz.
TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ
Teşebbüs sahibinin, ilişkili
kişilerle emsallere uygunluk ilkesine
aykırı olarak tespit edilen bedel veya
fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya
da satımında bulunması halinde, emsallere
uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs
sahibince uygulanmış bedel veya fiyat
arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar
işletmeden çekilmiş Sayılmaktadır.
TAŞINMAZ SATIŞ KAZANÇLARI
Hasılat Paylaşımı
Ticari Faaliyet
olarak kabul
edilmektedir.
Kat karşılığı
inşaat işlerinde
devamlılık unsuru
var ise ticari
kazanç kabul
edilmektedir.
Danıştay son
kararında; kat
karşılığı inşaat
işlerinde arsa
sahibi açısından
servetin paraya
çevrilmesidir.
TAŞINMAZ SATIŞ KAZANÇLARI
Ticari/değer artış kazancı sorunu hala devam
etmektedir.
Bu konuda öngörülebilirlik ilkesi gerçekleşmemiştir.
Öngörülebilirlik" ise, hukuk kuralının uygulanması
hâlinde doğabilecek sonuçların, önceden tahmin
edilebilmesi anlamına gelmektedir
ÖNGÖRÜLEBILIRLIK/ULAŞILABILIRLIK
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
GENEL KURUL
KARAR
Başvuru Numarası:
2014/6192
Karar Tarihi: 12/11/2014
R.G. Tarih-Sayı:
21/2/2015-29274
Verginin
kanuniliği
ilkesinin
düzenlendiği
Anayasa'nın 73. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü
ile,
vergi
mükellefi
bakımından
vergisel
"belirliliği"
ve
"öngörülebilirliği" ve bu bağlamda vergi
yükümlülüklerin
mükelleflerinin
istenmiştir.
hukuki
güvenliği
sağlanmak
ÖNGÖRÜLEBILIRLIK/ULAŞILABILIRLIK
Ulaşılabilirlik"
ilgili
hukuki
düzenlemenin
aleni
olması
yani
yayımlanmasını
ifade
etmekte olup (Spaček,
s.r.o./Çek
Cumhuriyeti,
B.
No:
26449/95,
9/11/1999, §§ 56-61)
"Öngörülebilirlik"
ise,
hukuk kuralının
uygulanması hâlinde doğabilecek sonuçların,
önceden tahmin edilebilmesi anlamına gelmektedir
(Hentrich/Fransa, B. No: 13616/88, 22/9/1994, § 42).
Buna göre öngörülebilirlik koşulunun sağlandığından
söz edebilmek için, mülkiyet hakkı sahibi tarafından
hangi koşulların gerçekleşmesi hâlinde mülkiyet
hakkına müdahale edileceğinin önceden tahmin
edilebilmesi/bilinebilmesi gerekmektedir.
HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANÇLARI
232 no’lu GVK GENEL TEBLİĞİ
HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM
KAZANÇLARI
232 no’lu GVK GENEL TEBLİĞİ
AB KAYNAKLI FONLARDAN
SAĞLANAN HİBELER GEÇ M.84
Avrupa
Birliği
organlarıyla
akdedilen ve usulüne göre
yürürlüğe konulan anlaşmalar
çerçevesinde
proje
karşılığı
sağlanan hibeler
1- Özel bir fon hesabında tutulur
2- Gelir olarak dikkate alınmaz.
3- Hibelerle gerçekleştirilecek projelere
ilişkin olarak bu fondan yapılan
harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider ve maliyet
olarak dikkate alınmaz.
4- Proje sonunda herhangi bir şekilde
harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın
kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.
KOSGEB VB TEŞVIKLER ÖZELGE!!!
Faaliyetinizle
ilgili
olarak
KOSGEB'den alınan hibe destek
tutarının ticari kazancınıza dahil
edilerek
vergilendirilmesi
gerekmekte olup, söz konusu
destek
tutarı
ile
yapılan
harcamalarınsa
niteliğine
göre
gider veya maliyet unsuru olarak
dikkate alınacağı tabiidir.
1- KKDF gibi
değerlendrilmmeme
ktedir.
2- Geç. M.84’den
bağımsız
düşünülmektedir
SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
(MESLEKI SORUMLULUK SIGORTASI!!!)
ÖZELGE: Mesleki faaliyeti
ifa
ederken
meydana
gelecek zararlara karşı
ödenen
mesleki
sorumluluk
sigortasının,
Gelir Vergisi Kanununun 89
uncu
maddesinin
1
numaralı bendinde yer
alan
şahıs
sigortası
kapsamında
olmaması
nedeniyle,
yıllık
beyanname üzerinden de
indirim konusu yapılması
mümkün
bulunmamaktadır.
TEŞEKKÜR
EDERİM
Download

Tam mükellef