BASIN AÇIKLAMASI
Erzurum ili genelinde 2013 vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart
2014 ayında 10.191 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 4.958 mükellef
tarafından da gayrimenkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir.
Verilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 114.485.558,63 TL matrah
beyan edilmiş ve beyan edilen matrah üzerinden 25.571.249,71 TL gelir vergisi tahakkuk
ettirilmiştir. Aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi
beyannamelerinde ise 22.492.264,46 TL matrah ve bu tutar üzerinden 4.428.955,56 TL gelir
vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
Erzurum ili genelinde 2013 vergilendirme dönemi için gelir vergisi beyannamesi ile beyan
edilen matrah toplamında bir önceki döneme göre %12,4 ve tahakkuk eden gelir vergisi
toplamında ise %14,2 oranında bir artış meydana gelmiştir. Gayrimenkul sermaye iradı
beyanlarındaki artışlar ise sırası ile matrahta %3,2 ve tahakkuk eden vergide %6,9 olarak
gerçekleşmiştir.
Erzurum ili genelinde 2013 vergilendirme dönemi (yıllık gelir vergisi) için beyanda bulunan
mükellef başına ortalama 11.233,98 TL matrah beyanında bulunulmuş, beyan olunan bu
matrahlar üzerinden ise mükellef başına ortalama 2.509,19 TL vergi tahakkuk ettirilmiştir.
Gayrimenkul Sermaye İradı gelirleri için ise, 2013 vergilendirme dönemi beyanda bulunan
mükellef başına 4.536,55 TL matrah beyanında bulunulmuş, beyan olunan bu matrahlar
üzerinden mükellef başına ortalama 893,29 TL vergi tahakkuk ettirilmiştir.
.00 TL
YILLIK
GELİR
VERGİSİ
BEYANNAME
VEREN
MÜKELLEF
SAYISI
2012
ARTIŞ
ORANI
(%)
2013
ERZURUM 10.493 10.191
BEYANNAME
VEREN
MÜKELLEF
SAYISI
YILLIK
GMSİ
GELİR
VERGİSİ
2012
2013
ERZURUM
6.037
4.958
BEYAN OLUNAN MATRAH
TUTARI
2012
ARTIŞ
ORANI
(%)
2013
TAHAKKUK EDEN GELİR
VERGİSİ
2012
ARTIŞ
ORANI
(%)
2013
-2,8
101.891.430 114.485.558
12,4
22.382.113 25.571.249
14,2
ARTIŞ
ORANI
(%)
BEYAN OLUNAN MATRAH
TUTARI
ARTIŞ
ORANI
(%)
TAHAKKUK EDEN GELİR
VERGİSİ
ARTIŞ
ORANI
(%)
-17,8
2012
2013
21.789.552
22.492.264
3,2
2012
2013
4.143.446
4.428.955
6,9
NOT: Bir önceki yıla göre beyanname veren mükellef sayısında azalma olmasına rağmen
beyan olunan matrahta ve tahakkuk eden vergi miktarında artış meydana gelmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Download

BASIN AÇIKLAMASI Erzurum ili genelinde 2013 vergilendirme