T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
YÖN.RH.07
HEKİM VE DİŞ HEKİMİ UYUM REHBERİ
Yayın Tarihi
12.04.2013
Revizyon Tarihi
21.01.2014
Revizyon No
01
Sayfa Sayısı
1 / 27
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU
BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
2013
HAZIRLAYAN: UZM.DR. ASİYE DEMİREL
ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON UZMANI
1
GİRİŞ
Bursa Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi Hekim Uyum Rehberi; hastanemizde yeni göreve başlayan
personele yönetim yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.
Oryantasyon kitabı aynı zamanda, hastanemiz hizmetlerinin vizyonu, misyonu, hizmet alanları,
personelin yeni katılış işlemleri, çalışma saatleri ve nöbet hizmetleri, hizmet içi eğitimleri, özlük
hakları ve Başhekimlik hizmetleri için önemli uygulamaların bulunduğu bölümlerden oluşmaktadır.
Hazırlanan oryantasyon el kitabının kurumumuza yeni katılan personelin uyum sürecini
kolaylaştırmasının yanında hastanemizde halen görev yapan personele de rehberlik edeceği
düşünülmektedir.
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
2
İÇİNDEKİLER
1-Kuruma Yeni Başlayan Personelin Başlayış İşlemleri
2- Kuruma Yeni Başlayan Personelin Oryantasyon Eğitimleri;
3-Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi Yönetim Şeması
4-Kalite Politikamız
5-Hastanemizin İlke ve Değerleri
6-Hizmet Alanlarımız
7-Çalışma Saatleri
8-İzin işlemleri
9-Uyulması Gereken Genel Disiplin Kuralları
10-Bilgi İşlem ve Otomasyon
11-Hizmet İçi Eğitimler
12-Hastanemizde Kullanılan Renk Kodları
13-Bebek Dostu Hastane
14-Hasta ve Çalışan Güvenliği
15-Hasta Hakları
16-Enfeksiyon Kontrol Komitesi;
-İzolasyon Önlemleri
- El Hijyeni
-Hastane Temizliği
-Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Yapılması Gerekenler
-Çalışanların Aşılanması
-Atık Yönetimi
-Hastane Enfeksiyonları
17-Başhekimlik Çalışma Standartları
-Başhekimliğe Bağlı Birimler
-Acil ve Poliklinik Uygulamaları
-Eczane
-Laboratuar
-Röntgen
-Sağlık Kurulu
-Diğer Bölümler
18- Skorlamalar ve ölçekler
3
1-KURUMA YENİ BAŞLAYAN PERSONELİN BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ
 Başlayışınızın yapılabilmesi için öncelikle sicil birimine başvurmanız gerekmektedir. Burada ki
işlemleriniz için yanınızda bulunması gereken evraklar şunlardır:
 Personel Hareket Emri (atama belgesi )
 Personel Nakil Bildirimi
 Diploma fotokopisi
 Nüfus Cüzdanı
 6 adet fotoğraf
 Bakmakla yükümlü olunan eş ve çocuklara ait kimlik bilgileri
 Orhaneli Halkbank Şubesinden vadesiz hesap açılışı
 Mal bildirimi formu
 Personel Bilgi Formu (sicil tarafından verilir)
2- KURUMA YENİ BAŞLAYAN PERSONELİN ORYANTASYON EĞİTİMLERİ
09:00-09:30 Kurum tanıtımı, organizasyon
Oryantasyon Sorumlusu
Eğitim Hemşiresi
09:30-10:15 Etik, Hasta Hakları
Hasta Hakları Sorumlusu
10:15-10:30 Ara
10:30-11:00 Dokümantasyon ve prosedürler, Sözel Order, Düşme Riskleri ve Önlemleri
Kalite Yönetim Birimi
11:00-11:30 El yıkama ve hastane temizliği
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
11:30-12:00 Tıbbi atıklar ve izolasyon önlemleri
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
12:00-13.00 Öğle arası
13:00-13:45 Sivil savunma ve acil durumlarında tahliye
Sivil Savunma Amiri
4
13:45-14:15 Özlük hakları
Kalite Yönetim Birimi Üyesi
14:15-14:45 İletişim,empati
Hasta Hakları Birimi
14:45-15:00
Ara
15:00-15:30 Bilgisayar programı ve kullanımı
Bilgi İşlem Sorumlusu
15:30-16:00
HKS Kalite Yönetimi
Kalite Direktörü Direktörü
16:00-16:30 Hasta ve çalışan güvenliği, Güvenlik raporlama
Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi Çalışanları
3-ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ YÖNETİM ŞEMASI
ORGANİZASYON ŞEMASI
HASTANE YÖNETİCİSİ
( BAŞHEKİM )
İDARİ Ve MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ
SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
MÜDÜR
YARDIMCISI
5
4-KALİTE POLİTİKAMIZ
 GÖREVİMİZ: Hastanemizi tercih eden kişi ve kuruluşlara en kaliteli hizmeti, en uygun
sürede, en ekonomik ve eksiksiz şekilde verilmesini sağlamaktır.
 HEDEFİMİZ: Görevimizi en iyi şekilde yaparak bölgemizde tercih edilen hastane olma
konumumuzu korumaktır.
 KALİTE YÖNETİMİ: Sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen, katılımcı, verimli, etkin,
sürdürülebilir bir kalite yönetimini benimser.
KALİTE ALT KOMİSYONLARI

Kalite Yönetim Birimi

Eğitim Komitesi

Hasta Güvenliği Komitesi

Çalışan Güvenliği Komitesi

Tesis Güvenliği Komitesi

Akılcı İlaç Kullanımı Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Antibiyotik Kontrol Komitesi

Mavi Kod Müdahale Ekibi

Nöbetçi Mavi Kod Müdahale Ekibi

Pembe Kod Ekibi

Beyaz Kod Ekibi

Hasta Hakları Birimi

Bina Turları Ekibi

Bilgi Güvenliği Ekibi
6
5-HASTANEMİZİN İLKE VE DEĞERLERİ
a-) TOPLUMSAL SORUMLULUK: Hastanemiz; hasta ve yakınlarının memnuniyetini ve beklentilerini
önemseyerek hasta haklarına saygılı, dürüst, güvenilir ve insancıl hizmeti sunmayı ve sunduğu
hizmetlerin kalitesini sürekli geliştirmeyi toplumsal sorumluluğu olarak kabul eder. Evrensel
nitelikte sağlık hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan,
üniter ve sosyal devlet yapısından ödün vermeksizin her yaş grubuna hizmet sunar.
b-) ÇEVREYE SAYGI: Kamu hizmetleri görevlerini yerine getirirken çevreyi korur ve çevre bilincini
yayarak toplumu aydınlatır.
c-) BİLİMSEL YAKLAŞIM: Uluslar arası standartlarda tanı tedavi ve hasta bakımı hizmetlerini
bilimsel ve etik kurallara bağlı olarak verir. Farklı disiplinlerin birlikteliğinin getireceği güçten
yararlanarak uluslar arası düzeyde nitelikli hizmetler için gerekli olanakları ve ortamı imkânlar
dâhilinde sağlar ve bu tür faaliyetleri destekler.
d-)SÜREKLİ HİZMET İÇİ EĞİTİM: Çalışanlara ülke ve dünya koşullarında yaşanan yenilik ve
değişimlerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla sürekli hizmet içi eğitim
yapılmasının çok yönlü yararına inanır.
e-) ÖĞRENCİYE DESTEK: Stajyer öğrencilere saygı ve anlayış ile yaklaşarak eğitimleri için gerekli
imkânları sağlık ve idari hizmetler için sağlar. Öğrencilerin mesleki ve toplumsal sorumluluğa sahip
nitelikli bireyler olarak yetişmeleri ve çalışma hayatına başarı ile katılmaları için kurumsal her türlü
olanağı sunar.
6-HİZMET ALANLARIMIZ
POLİKLİNİK HİZMETLERİ
 Dahiliye Polikliniği
 Çocuk Hastalıkları Polikliniği
 Genel Cerrahi Polikliniği
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
 Diş Polikliniği
 Anestezi Polikliniği
 KBB Polikliniği (Haftanın 3 günü Bursa’nın çeşitli Devlet Hastanelerinden geçici görevle gelen
hekimler)
 Göz Polikliniği(Haftanın 2 günü Bursa’nın çeşitli Devlet Hastanelerinden geçici görevle gelen
hekimler)
7
YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ
 Dahiliye Servisi
 Genel Cerrahi Servisi
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
 Çocuk Servisi
7- ÇALIŞMA SAATLERİ
 Çalışma saatleri. Hastane çalışanlarının tabi oldukları 4 farklı mesai bulunmaktadır.
 08-17 gündüz mesaisi
 08-08 Nöbet
 17-08 Nöbet
 15-09 Nöbet
8-İZİN İŞLEMLERİ
 Yıllık İzinler: Devlet memurlarının yıllık izin süresi 1-10 yıl arası (on yıl dâhil )görev yapanlar
için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidişdönüş için 2’şer gün eklenebilir. İzinler amirin uygun göreceği zamanlarda toptan veya
ihtiyaca göre bölünerek kullanılabilir. Görev aksamayacak şekilde birbirini izleyen 2 yılın izni
birlikte verilebilir. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele yıllık izinlerine
ilave olarak 1 ay sağlık (şua izni) izni verilir.
Yıllık izinler 1 ay önceden planlanıp nöbet listeleri ona göre düzenlenmektedir. İzin kâğıtları
sırasıyla birim sorumlusu, birim amiri ve başhekimliğe onaylatılır. İzin tarihlerinde izine
ayrılacak personele nöbet hizmeti planlanmaz. Acil durumlarda nöbet değişikliği yapıldıktan
sonra izine çıkılabilir. Acil durumlarda izine ayrılma ve nöbet değişikliği sorumlu birim
amirinin bilgisi dâhilinde yazılı dilekçe ile başvurularak yapılmaktadır.
 Hastalık İzini: Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren
hastalığa yakalananlara 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 ay hastalık izini verilir.
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit
edilenlerin izinleri 1 katına kadar uzatılabilir. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyenler için
emeklilik hükümleri uygulanmaya başlanır.
Görevlerinden dolayı saldırıya ve kazaya uğrayan ayrıca meslek hastalığına tutulan
memurlar iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Personele, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin
hastalığında, refakat edilmediği taktirde hayati tehlikeye girmesi durumu söz konusu ise
özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilir, gerektiğinde bu süre 1 katına kadar uzatılır.
 Mazeret İzinleri: Kadın memura doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak
üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi izine 2
hafta daha eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu taktirde doktorun onayı ile ve
memurun istemesi halinde personel doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışmaya devam
edebilir. Bu durumda memurun çalıştığı süreler doğum sonrası izine eklenir. Bu öngörülen
süreler memurun sağlık durumuna göre doktor raporunda belirlenecek şekilde uzatılabilir.
8
Doğumda veya doğum sonu izni kullanırken annenin vefatı halinde isteği üzerine memur
olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilebilir.
Kadın memurlara; 1 yaşından küçük çocukları için ilk 6 ay için 3 saat, son 6 ay içinde 1,5 saat
süt izini verilir. Erkek memura eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 10 günlük
babalık izini verilir.
Ölüm İzini: Memura isteği üzerine; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, ya da kendisinin
veya eşinin; annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün
izin verilir.
 Ücretsiz İzin: Kadın memura doğum sonrası izninin bitiminden, eşi doğun yapan memura ise
doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlara
evlat edinme işleminin bitmesi itibariyle 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği
üzerine en fazla 2 defada kullanmak üzere toplam 1 yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.
Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde
10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret
sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş
sayılır.
Anne, baba, kardeş, eş ve çocuklardan birinin ağır kaza ve hastalık hallerinde bu hallerin
raporla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine en çok 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
Aynı şartların devam etmesi durumunda bu süre 1 katına kadar arttırılabilir. Devlet
memurları 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri
boyunca ve 1 defada kullanılmak üzere 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
 Askerlik İzini: Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak
aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu hükümleri ile bu hükümlerin 83. maddesi hükümleri saklıdır.
 İlişik Kesme: 657 ve 2547 sayılı kanunlara tabi çalışan personel nakil yoluyla başka bir
kuruma geçmek isterse, geçmek istediği yere bir dilekçe ile başvurur. Kurum gerekli
prosedürü tamamlar.
 Emeklilik: 657 ve 2547 sayılı kanunlara tabi çalışan personel emekli olmak istediğinde
çalıştığı kuruma dilekçe ile başvurur. Dilekçenin ekinde 5 adet fotoğraf ve fotoğraflı nüfus
örneği bulunması zorunludur ve açık ikametgâh adresi yazılır. Kurum gerekli onayı aldıktan
sonra Emekli Sandığına yönlendirir. Kişinin üzerine zimmet varsa teslim eder.
 İstifa: 657,657 4-b ya da 2547 sayılı kanunlara tabi olan personel istifa etmek istediğinde
çalıştığı kuruma bir dilekçe ile başvurur, kurum gerekli işlemleri başlatır.
9-UYULMASI GEREKEN GENEL DİSİPLİN KURALLARI
 Etik Kurallar: Çalışma ortamında genel ahlak ve tıbbi etik kuralları uyulmasına dikkat
edilmektedir.
 Kıyafet Kuralları: Devlet Memurları kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun olarak davranmak
zorunlu olup, çalışma süresi içinde prezantabl olmaya özen gösterilmektedir.
9
 Kimlik Kartı: Üzerine Ad-Soyadı-Unvan gibi bilgilerinizin kayıtlı olduğu kimlik kartlarını
görünür bir şekilde taşıma zorunluluğu vardır.
 Duyuru ve afişlerin ilan edilmesi: Her türlü ilan ve bilgi içeren afişler sadece idari izinle uygun
görülen yerlere asılabilmektedir.
 Telefon ve acil çağrılar: Hastane çalışanları kurum içi aramaları direkt olarak, acil çağrılar ise
santral aracılığıyla anonsla yapılmaktadır. Hastane dışı aramalar ise, santrale numaranın
bildirilmesiyle yapılabilir. Özel çağrıların ücretlendirilmesi maaştan kesilerek yapılır. Ayrıca
tüm çağrılar 3 dakika ile sınırlıdır.
 Basına bilgi verme: Görsel ve yazılı basına bilgi verme idari izine bağlıdır.
 Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmaması veya kasten yapmamak
 İzinsiz veya özürsüz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak veya hiç gelmemek
 Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek
 Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak
 Görev sırasında amire hal ve hareketleri ile saygısız davranmak
 Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak
 İş arkadaşlarına mahiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, söz
ve hareket ile hakaret etmek.
 Görev mahallinde genel ahlak ve adap dışı davranışlarda bulunmak
 Verilen emirlere itiraz etmek
 Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak
 Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak
 Devlete ait resmi araç, gereç, belge vb. özel menfaat sağlamak için kullanmak
 Göreviyle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak
 Toplu müracaat ya da şikâyet etmek
 Yasaklanan her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak
 Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek
 Göreviyle ilgili her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
 Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek
 Yetkili olmadığı halde basına bilgi ve demeç vermek
 Ticaret yapmak
 Görevini yerine getirmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep
ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
10
 Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak veya siyasi partiye
girmek
 Yetkili olmadan gizli bilgileri açıklamak
 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiilleri işlemek.
10-BİLGİ İŞLEM VE OTOMASYON
Hastanemizde tüm yatış işlemleri, malzeme ve ilaç istemleri, tetkik istemleri, hasta dosyasına
yapılan işlemlerin kayıtları hastane otomasyon sisteminden yapılır. Kurumumuza yeni başlayan her
personele bilgi işlem tarafından sistem kullanımı ve otomasyonla ilgili eğitimleri aldıktan sonra
kendilerine ait kullanıcı adı ve şifresi belirlenir ve her personel yaptığı işlemleri sistem üzerinden
kendi kullanıcı adıyla yapmak zorundadır. Hemşirelik bakım planları da otomasyon sistemiyle
hazırlanıp bir nüshası yazdırılarak hasta dosyasına konulur.
11-HİZMETİÇİ EĞİTİMLER
 Herhangi bir konuda görev alan personelin kurum/hastane ihtiyaçları göz önüne alınarak
mümkün olduğunca eğitim gördüğü alanda görevlendirilmesine özen gösterilir
 Hastane hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, personelin mesleki bilgi ve becerilerinin
güncelleştirilmesiyle iş doyumlarının yükseltilmesinin yanında bilimsel gelişmeleri takip
etmelerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları hazırlanmaktadır.
 Planlı Eğitimler: Her yıl personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için eğitim anketi
yapılmaktadır. Anketler H.İ.E.H. tarafından değerlendirilir ve yıllık eğitim planı oluşturulur.
Eğitim faaliyetlerine hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde tüm personelin katılımı
zorunludur.
 Plan Dışı Eğitimler: Sağlık Bakanlığının tebliği ile ve epidemi gösteren hastalıklara yönelik
eğitimler yıllık plan haricinde yapılmaktadır. Eğitim faaliyetlerine hastane hizmetlerini
aksatmayacak şekilde tüm personelin katılımı zorunludur.
 Eğitimin nitelikli hizmet sunumunda önemli bir kavram olduğuna inanarak her yıl
çalışanların talepleri ve Bakanlığın zorunlu kıldığı eğitimler doğrultusunda hizmet içi eğitim
programı oluşturulmaktadır. Hastaneye yeni başlayan tüm personel genel uyum eğitim
programına alınır, eğitime katılım zorunludur. Hizmet içi eğitim hemşiresi gerekli
organizasyonları yaptıktan sonra eğitim tarihi ilgili birimlere duyurunun yapılmasını sağlar.
 Ayrıca kurum içi yeni başlayan her personele ve yer değişikliklerinde birim uyum eğitimi
birim sorumlusu /birim eğitim sorumlusu tarafından verilmektedir.
12-HASTANEMİZDE KULLANILAN RENK KODLARI
MAVİ KOD
Ani solunum ve dolaşım yetmezliği gelişen hastaların hayati fonksiyonlarını geri döndürmek
amacıyla yapılan uygulamaların organizasyonunu başlatmak için kullanılan acil durum kodudur.
2222 no’lu telefonla santrale ulaşılır Mavi Kod alarmı verilir.
Santral mavi kod çağrısı yapar.
11
PEMBE KOD
Bebek ve çocuk kaçırılması/kaybolması gibi olayların önlenmesi için kullanılan acil durum kodudur.
3333 no’lu telefonla santrale ulaşılır Pembe Kod alarmı verilir.
Santral Pembe Kod çağrısı yapar.
BEYAZ KOD
Hasta ve çalışanlar için güvenlik tedbirleri (fiziksel saldırı, taciz vb.) için kullanılan bir acil durum
kodudur. Güvenlik aranarak Beyaz Kod alarmı verilir.
1111 no’lu telefonla santrale ulaşılır ve Beyaz Kod alarmı verilir.
13-BEBEK DOSTU HASTANE
Yapılan çalışmalarla 2006 yılında hastanemiz ilimizdeki diğer hastanelerle birlikte hastanemiz
BEBEK VE ÇOCUK DOSTU HASTANE unvanını almıştır.
Amacımız; anne sütünün yararlarını anlatmak ve emzirmeye teşvik ederek anne sütüyle
beslenen çocuk sayısını arttırmaktır.
Personel ve anne eğitimlerimiz yıllık plan dâhilinde devam etmektedir. Her hemşire çalıştığı
klinikteki 0-2 yaş gurubu çocukların ailesine eğitim vermekle yükümlüdür.
14-HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
Hasta ve Çalışan güvenliğini gözeten bir kurum kültürü ile kurumumuza başvuran hastaların ve
çalışanların güvenli, eksiksiz ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir hizmet almalarını sağlamak,
kurumumuza olan güvenin artması amaçlanmaktadır.
Hasta Güvenliği Kapsamı;
Hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması: Normal yatan her hastaya beyaz bileklik, allerjisi olan
hastalara kırmızı bileklik takılır.
Hastaların bilgi güvenliği; Yetkilendirme
Etkin iletişim; Ortak kısaltmalar, kritik değerlerin telefonla bildirimi,
İlaç güvenliği ve uygulamaları, Hata kaynakları ortadan kaldırılmalı
Sözel orderların doğrulanması,
Enfeksiyon risklerinin azaltılması,
Hasta düşme riskinin önlenmesi,
Güvenli cerrahi uygulanmasının sağlanması,
Benzer isimli ilaçlar,
12
İlaç etkileşimleri; İlaç –ilaç, İlaç –gıda
Yüksek riskli ilaçlar,
Sözel orderların talimatlara uygun olarak yapılması,
Uygun kan transfüzyonu,
Düşme riskinin azaltılması,
Güvenli cerrahi uygulaması,
PEMBE KOD uygulaması,
MAVİ KOD uygulaması,
BEYAZ KOD uygulaması,
Afetlerde tedbir alınması,
Sıra beklemenin azaltılması çalışmalarının olması gerekmektedir.
Çalışan Güvenliği Kapsamı;
Çalışan Güvenliği Programı
Sağlık taramaları
Delici-kesici alet yaralanmalarında prosedürlere göre yapılması gerekenler uygulanır.
Önlük, eldiven, yüz maskesi, gözlük ve benzeri kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılır.
Radyasyona tabi çalışan kişilerin dozimetre kontrolleri düzenli olarak yapılır.
Lateks allerjisi olan personele yönelik düzenlemeler yapılır.
Çalışanların bulaş riski olan hastalıklara karşı korunması için, Enfeksiyon Kontrol Komitesi
tarafından aşı listesi oluşturulur ve riskli alanlarda çalışan personelin aşılanması sağlanır.
Bulaş özelliği yüksek hastalar ve özellikli grupların tedavi ve bakım sürecinde, hasta ve
çalışanları korumak için kurum gerekli tedbirleri alır.
Hastanemizde hazırlanan afet planı çerçevesinde gerekli tedbirler alınır ve yürütülür.
15-HASTA HAKLARI
Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ” çerçevesinde oluşturulan Hasta Hakları Birimi hastanemiz
poliklinik zemin katında bulunmaktadır.
Hasta Hakları Birimine şikâyet ve öneriler doğrudan birime yapılabileceği gibi, Sağlık Bakanlığı web
sitesi aracılığı ile internet ortamından da yapılabilmektedir.
Hasta hakları başvuruları belli zamanlarda toplanan Hasta Hakları Kurulunda değerlendirilmekte,
hastalarımızın hizmetten daha etkin yararlanabilmesi ve Sağlık Bakanlığına sunulmak üzere görü ve
öneriler hazırlayarak hizmetlerin daha üst seviyeye çıkartılması için çalışmaktadır.
13
Hasta Hakları;
-Hizmetten genel olarak yararlanma hakkı,
-Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı,
-Sağlık kuruluşunu ve personeli seçme ve değiştirme hakkı,
-Mahremiyet hakkı,
-Reddetme, durdurma ve rıza hakkı,
-Güvenlik hakkı,
-Dini vecibelerini yerine getirme hakkı,
-Saygınlık görme hakkı,
-Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkı,
-Müracaat, Şikâyet ve dava etme hakkı vardır.
Hastaların Sorumlulukları;
-Sosyal güvenlik durumunu bildirme sorumluluğu,
-Sağlık çalışanlarına bilgi verme sorumluluğu,
-Hastane kurallarına uyma sorumluluğu,
-Tedavisiyle ilgili önerilere uyma sorumluluğu vardır.
16-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
 Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına
uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere
bu konuda öneriler sunmak,
b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda
uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları
gerektikçe güncellemek,
c) Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için
devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
d) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı
geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara
göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın
sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu
değerlendirmelere yer vermek,
f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon
kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş
14
bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat
kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,
g) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon
riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini
belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta
alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
h) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak,
antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların
seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini
içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,
j) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını
Yönetime sunmak,
k) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar
almak ve Yönetime iletmek
Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma
grupları oluşturabilir.
İZOLASYON ÖNLEMLERİ
Mikroorganizmaların enfekte veya kolonize hastalardan diğer hastalara, ziyaretçilere ve sağlık
personeline bulaşmasını önlemek için izolasyon yöntemleri kullanılır.
-Standart İzolasyon Yöntemleri;
Tüm hastaların bakımında kan, vücut sıvıları ve çıktılarıyla karşı ilk sırada uygulanacak
önlemlerdir. Bu önlemlerin esası, temizlik ve riskli materyal ile teması engelleyecek uygun
bariyerlerin kullanılmasıdır.
1. Tüm hastaların kan ve kan ürünleri enfekte kabul edilmelidir.
2. Kan ve vücut sıvıları veya bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoza ile temastan önce eldiven
giyilmelidir.
3. İki hasta bakımı arasında eldiven değiştirilmelidir.
4. Yapılacak işlem sırasında sıçrama ihtimali varsa maske, siperlik (veya gözlük) ve eldiven
kullanılmalıdır.
5. Eldiven çıkartıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.
6.Kullanılan iğneler kılıfına geçirilmemelidir, ucu bükülmelidir, delinmeyen kaplar içerisinde
biriktirilmelidir.
7. Kan ve vücut sıvılarıyla kirlenen çarşaf ve diğer materyaller özel torbalara koyulmalıdır.
8. Eksudatif deri lezyonu olan sağlık personeli varsa ek önlemler uygulanması gerektiği
unutulmamalıdır.
9. Bu önlemler tüm hastalar için uygulanmalıdır.
10. Normal vücut fonksiyonlarını kontrol edebilen HIV, HBV veya HCV gibi enfeksiyonu olan
hastaların rutin bakımı sırasında eldiven ya da koruyucu gömlek giyilmesine gerek olmadığından
koruyucu önlük giymeye hastanın durumuna göre karar verilmelidir.
11. Her hasta için özel oda sağlanamadığı durumlarda, imkânlar dâhilinde immünosüpresif hastalar
tek kişilik odalarda tutulmalıdır.
15
- Solunum İzolasyonu;
Hava yolu ile bulaşabilen enfeksiyonları önlemek amacıyla standart önlemlerin
yanı sıra alınması gereken önlemlerdir. Kızamık, suçiçeği, difteri, boğmaca, açık akciğer ve larenks
tüberkülozu, SARS, grip gibi solunum yolu ile bulaşan hastalığı olanlar için uygulanır.
1. Solunum izolasyonu gerektiren bir durum saptanması veya şüphesinde hastalar varsa özel
havalandırma sistemi (negatif basınç, saatte 6-12 hava değişimi, kirli havanın dışarı atılma veya
yeniden sirkule edilmesi için HEPA filtreden geçirilmesi) olan tek kişilik odaya, yoksa mümkünse tek
kişilik odaya alınır. Aynı etken ile
enfekte olan hastalar (kohort) aynı odada yatabilir, odanın kapısı kapalı tutulmalıdır.
2. Hasta odasında giren herkes maske takmalı, duyarlı kişiler odaya sokulmamalıdır.
3. Hastanın nakledilmesi veya tetkik için çıkarılması durumunda hastaya maske takılmalıdır.
4. Hasta taburcu olduktan sonra ikinci bir hastanın kabulü için (tüberküloz izolasyon odaları
dışında) oda havalandırılması yeterlidir.
-Damlacık İzolasyonu
Konuşma, öksürük, aksırık veya tıbbi işlemler sırasında enfekte kişiden saçılan damlacıkların
mukozalara (burun, boğaz. konjunktiva) bulaşmasını önlemek için standart önlemlere ek olarak
alınması gereken tedbirlerdir.
Hemofilus influenza tip B enfeksiyonları (menenjit, pnömoni,
epiglotit, sepsis vb), invaziv
Neisseria meningitidis enfeksiyonları (menenjit. pnömoni, sepsis vb), damlacık yolu ile bulaşan
diğer ciddi bakteriyel solunum yolu enfeksiyonları (difteri, boğmaca vb) ciddi viral solunum yolu
enfeksiyonları (grip, kabakulak, kızamıkçık, parvovirus B19, adenovirus enfeksiyonları vb) için
uygulanır.
1. Damlacık izolasyonu gerektiren bir durum saptanması veya şüphesinde hasta tek kişilik odaya
alınır, aynı enfeksiyonu olan hastalar (kohort) aynı odada yatabilir. Her iki seçenek de
uygulanamıyorsa diğer hastalarla arasında en az 1m mesafe bırakılacak şekilde yerleştirme yapılır.
2. Hastanın 1m den daha yakınına yaklaşması gereken herkes maske takmalıdır.
3. Hastanın nakledilmesi gerekli durumlarda hastaya maske taktırılır.
- Temas İzolasyonu
1. Epidemiyolojik önem taşıyan, hasta ya da çevresiyle direkt (hastanın cildiyle temas) veya
endirekt temas (hasta odasındaki yüzeylere, tıbbi cihazlara dokunulması) yoluyla bulaşabilen
mikroorganizmalarla kolonize ve/veya enfekte olan hastalar için standart önlemlere ek olarak
temas izolasyonu uygulanmalıdır.
16
2. Çoklu antibiyotik direnci taşıyan bakteriler; metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA),
vankomisin dirençli enterokoklar (VRE), Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa
enfeksiyonlarında temas izolasyonu yapılmalıdır.
3. Cansız yüzeyler üzerinde uzun süre yaşayabilen ve enfeksiyöz dozu düşük (az sayıda
mikroorganizma ile enfeksiyon oluşturabilen) olan mikroorganizmalara meydana gelen enterik
enfeksiyonlar: Clostiidium difficile enfeksiyonlarýnda temas izolasyonu yapılmalıdır.
4. Gaita inkontinansı olan hastalarda enterohemorajik Escherichia coli O157:H7, Shigella, hepatit A
veya rotavirüs enfeksiyonlarında temas izolasyonu yapılmalıdır.
5. Kuru cilt üzerinde meydana gelebilecek veya bulaştırıcılığı yüksek olan cilt enfeksiyonları:
Kutanöz difteri; herpes simpleks enfeksiyonu (neonatal veya mukokutanöz), impetigo, üzeri kapalı
olmayan ve drenajı olan apseler, selülit veya dekübitler, pedikülozis, (bitlenme), Scabies (uyuz),
bebeklerde ve çocuklarda sık görülen stafilokokal furonkülozis, Zoster (dissemine veya
immünsuprese konakçıda), Bebeklerde ve çocuklarda respiratory syncytial virus, parainfluenza
virus infeksiyonları veya enteroviral enfeksiyonlar, Viral/hemorajik konjonktivit, Viral/hemorajik
enfeksiyonlar (Ebola, Lassa, Kırım-Kongo vb) temas izolasyonu gerektirir.
6. Temas izolasyonu gereken hastaların tek kişilik odalara yerleştirilmelidir.
7. Bu mümkün değilse aynı mikroorganizma ile kolonize ve/veya enfekte olan hastaların aynı odaya
yerleştirilmemelidir (cohorting).
8. Hasta odasına girerken, hastayla veya hasta odasındaki her türlü yüzeyle temas öncesi temiz,
steril olmayan eldiven giyilmelidir.
9. Hasta bakımı sırasında yoğun kontaminasyona neden olabilecek işlemler sırasında eldiven
değiştirilmeli, odadan çıkmadan önce eldivenler çıkartılıp eller yıkanmalıdır..
10. Hasta ve hasta odasındaki yüzeyler ile temasın fazla olabileceği durumlarda önlük giyilmelidir.
Önlük odadan çıkmadan önce çıkarılmalıdır.
11. Odada kullanılan tıbbi cihazlar başka hastalar ile ortak kullanılmamalı, kullanılması gerekiyorsa
kullanılmadan önce dezenfekte edilmelidir.
EL HİJYENİ
-Sosyal El Yıkama; ellerin su ve sabun ile yıkanarak kalıcı flora etkilenmeden kirler ve geçici
mikroorganizma florasının uzaklaştırılmasıdır. En az 30 sn süre ile avuç içleri ve parmak aralarını da
kapsayacak şekilde tüm yüzeyin ve parmakların ovularak yıkanması gerekir.
- El Antisepsisi ve Hijyenik El Yıkama; ellerin hijyenik olarak antiseptik sabunla yıkanması veya el
antiseptiği kullanılarak ovulmasıdır. Esas amaç geçici florayı daha etkin ve kısa sürede ortadan
kaldırmaktır. Riskli durumlarda ve enfekte hastalarla temastan önce ve sonra uygulanır.
Klorheksiden kullanılıyorsa 1 dakika, Povidon iyot kullanılıyorsa 2 dakika süre ile parmak araları ve
avuç içinide kapsayacak şekilde ovulması gerekir.
-Cerrahi El Yıkama; ellerin operasyon öncesinde cerrahi personel tarafından geçici florayı yok
etmek ve kalıcı florayı azaltmak amacıyla yıkanması işlemidir. Antiseptik sabunla ellerin dirseklere
kadar ovularak 3-5 dakika yıkanmasıdır. Alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacaksa eller önce su ve
sabunla yıkanmalıdır.
-Eldiven Kullanımı; çapraz bulaşmaları önlemek için (sağlık personelinden hastaya, hastadan sağlık
personeline veya sağlık persenoli aracılığıyla hastadan hastaya )eldiven kullanılmalıdır. Eldiven
bulaşma riskini tamamen ortadan kaldırmayacağı için el yıkamanın yerine geçmez. Eldiven
17
kullanımı öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır. Aynı eldivenle farklı girişimler ya da farklı
hasta bakımı asla yapılmaz.
HASTANE TEMİZLİĞİ
Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve
hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını
belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.
Bölüm
Kova Rengi
Bez Rengi
Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar
Sarı
Sarı
Bütün kuru alanlar (kapı, pencere,
mobilya, ayna, vb.)
Mavi
Mavi
Tuvaletler ve laboratuvar alanları
Kırmızı
Kırmızı
Temel İlkeler: Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri
kullanım alanına göre belirlenmelidir. Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık bez
değiştirilmelidir. Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra
kullanılmalıdır.
•
Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli, işlem bitiminde
eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır. Ellerinde yara, çizik, vb. bulunan temizlik personeli
toz alma işlemi sırasında steril olmayan temiz eldiven giymelidir. Eldivenli ellerle kapı kolu,
telefon, masa, vb. yüzeylere temas edilmemelidir. Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler
diğer alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
18
Hastane Temizliğinde Eldiven Kullanımı
Alan
Eldiven Türü
Renk
Temizlik
Plastik
Kırmızı
Evsel Nitelikli
Atık Toplama
Plastik
Sarı veya mavi
Kumaş üzerine
kauçuk kaplı
Turuncu
Tıbbi Atık
Toplama
Mop Seçimi ve Kullanımı
Mop Tipi
Kullanım Amacı
Mavi mop
Kuru süpürme
Beyaz mop
Nemli silme ve bakım
Saçaklı mop
Islak silme
Hastane Temizliğinde Risk Sınıflaması ve Farklı Alanların Temizliği
•
Yüksek riskli alanlar:
Ameliyathane, Sterilizasyon, yoğun bakım üniteleri, izolasyon odaları, doğumhane, morg,tıbbi
atık deposu vb.)
•
Orta riskli alanlar:
Acil Servis, Klinikler, Poliklinikler, Transfüzyon merkezi, Laboratuvarlar, Radyoloji Ünitesi,
Eczane, Çamaşırhane, Hasta odaları
19
•
Düşük riskli alanlar:
İdari birimler, Hemşire, doktor odaları, ofisler, kafeterya, yemekhane, mutfak, koridorlar ve
depolar, arşiv, teknik bölümler, çevre alanları.
Kan ve sekresyon varlığında, salgın durumunda ve dirençli bakterilerin endemik olduğu
ünitelerde temizlikte dezenfektanlar kullanılır. Kullanılan dezenfektanların konsantrasyonlarının
kullanma talimatına uygun şekilde ayarlanması gerekir.
Ortam kan veya vücut çıktısı ile kontamine ise
Sıvı uygun bir materyal ile emdirilerek kontamine bölgeye 1:10 oranında çamaşır suyu dökülüp 5
dakika beklenir. Ortamdan kontamine materyal uzaklaştırılıp, 1:100 oranında çamaşır suyu ile
uygun paspas yapılır.
Risk Düzeyi
Hastane Bölümü
Uygun Temizlik
Yüksek riskli
alanlar
Ameliyathane, Sterilizasyon, yoğun bakım
üniteleri, izolasyon odaları, doğumhane,
morg,tıbbi atık deposu)
Temizlik + dezenfeksiyon
Orta riskli alanlar Acil Servis, Klinikler, Poliklinikler,
Transfüzyon merkezi, Laboratuvarlar,
Radyoloji Ünitesi, Eczane, Çamaşırhane,
Hasta odaları
Düşük riskli
alanlar
Temizlik*
İdari birimler, Hemşire, doktor odaları,
Temizlik*
ofisler, kafeterya, yemekhane, mutfak,
koridorlar ve depolar, arşiv, teknik bölümler,
çevre alanları.
Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon
sağlanmalıdır.
20
DELİCİ VE KESİCİ ALET YARALANMALARINDA YAPILMASI GEREKENLER
Hastanemizde mesai sırasında böyle bir olay meydana geldiğinde ilk müdahale hastanemizde
yapılmakta olup ileri tetkik ve tedavinin gerektiği durumlarda personelin ilgili hastaneye sevki
sağlanmaktadır. Ayrıca Kesici/Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu doldurulmaktadır.
PERSONEL AŞILANMASI
Hepatit- B = 0., 1., 6. Aylar
Tetanoz = 0., 1., 6. Aylar ve 10 yılda bir rapel
Kızıl-Kızamık-Kızamıkçık = 0. Ve 1. Aylar
Suçiçeği = 0. Ve 1. Aylar
Influenza = Her yıl Eylül ve Ekim aylarında bir defa
ATIK YÖNETİMİ
HASTANE ATIKLARIN SINIFLANDIRLMASI
1. EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR: Bahçe, mutfak ve idari birimlerden kaynaklanan atıklardır.
2. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz, patalojik ve delici kesici atıklardır.
3. TEHLİKELİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan genetoksik, farmasotik ve kimyasal atıklar
4. RADYOAKTİF ATIKLAR : Tekrar kullanılması düşünülmeyen her türlü radyoaktif maddeler veya
radyoaktif maddelerle bulaşmış diğer malzemelerdir .
Kırmızı çöp poşetine atılacaklar
•
Enjektörler
•
İV kataterler
•
Foley sonda
•
NG sonda
•
İdrar torbası
•
Kullanılmış eldiven, bandaj, flaster, tamponlar
•
Delici-kesici aletler
•
Pansuman malzemeleri
•
Kan, Gaita, idrar ve balgam kapları
•
Cerrahi pansuman malzemeleri
•
Bildirimi zorunlu hastaların atıkları
•
Karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını
21
•
Kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları
•
Enfeksiyöz ajanların laboratuar kültürlerini
•
Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri
•
Diyaliz atıkları
Mavi çöp poşetine atılacaklar
•
Geri kazanılabilen atıklar (serum, ilaç şişeleri)
•
Tıbbi malzeme ambalajlamasında kullanılan kağıtlar
•
Plastik ambalajlar
Siyah çöp poşetine atılacaklar
• Bahçe, mutfak ve idari birimlerden kaynaklanan evsel atıklar siyah çöp poşetine atılmalıdır.
KESİCİ-DELİCİ ATIK KABI
•
Kesici – Delici Atıklar; Kesici delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak sarı
atık kutularında toplanır. Enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, lam lamel, cam
pastör pipeti, kırılmış diğer cam vb. atıklardır.
22
•
Enjektörler kullanıldıktan sonra enjektör uçları bükülmeden ve ağzı kapatılmadan kutulara
atılmalıdır.
•
Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı,
•
Su geçirmez ve sızdırmaz,
•
Açılması ve karıştırılması mümkün olmayan nitelikte olmalıdır
•
Kesici ve delici nitelikte tıbbi atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olmalıdır.
•
Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik
torbalara konulur.
•
Kesici-delici atık biriktirme kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz,
boşaltılmaz ve geri kazanılmaz.
•
Tıbbi atıkların toplanmasında;
– Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı;
– Orijinal orta yoğunluklu sızdırmaz, çift taban dikişli olarak üretilen,
– Kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.
– Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü
hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin
sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz.
23
HASTANE ENFEKSİYONLARI
Hastaneye yatış sırasında klinik enfeksiyon bulgularının olmadığı hastaların, hastaneye
yatışından 48-72 saat sonra gelişen veya taburcu olduktan sonra ortaya çıkan
enfeksiyonlardır. Mortalite ve morbidite oranları çok yüksektir. 1/3 i önlenebilir. Hastanede
yatış süresini önemli ölçüde uzatır.
%35-50’Sİ TEMEL UYGULAMALARLA ÖNLENEBİLİR:
•
ÜRİNER KATATERLERİN BAKIMI
•
DAMAR İÇİ KATATERLERİN BAKIMI
•
PULMONER BAKIM VE TEDAVİ
•
CERRAHİ İŞLEMLERİN TAKİBİ
HASTANE ENFEKSİYONLARINI ÖNLEMEDEKİ STANDARTLAR
•
EL YIKAMA
•
ATIK YÖNETİMİ
•
İZOLASYONÖNLEMLERİ
•
HASTANE TEMİZLİĞİ
17- BAŞHEKİMLİK ÇALIŞMA STANDARTLARI
-Başhekimliğe Bağlı Olan Birimler;
-Hekimler (pratisyen, uzmanlar)
-Sağlık Hizmetleri Müdürü ( Laboratuar teknisyenleri, Radyoloji Teknisyenleri, Eczane, )
-İdari ve Mali Hizmetler Müdürü (Şoförler, Hizmetliler, Hizmet alımıyla çalıştırılan personeller)
Hemşirelik, Müdürlük, Anestezi, Radyoloji ve Laboratuar ünitesinin ayrıca kendi birimlerine ait
oryantasyonla ilgili Rehberleri mevcut bulunmaktadır.
ACİL VE POLİKLİNİK UYGULAMALARI
--Poliklinikte Hasta Muayenesi : Polikliniğe müracaat eden hastalar polk. hemşiresi tarafından
HBYS sistemine kayıt edilir ve polk. Uzm. Hekimi tarafından muayeneleri yapılır.
Hekimin gerekli gördüğü durumlarda tetkik istemleri polk. hemşiresi tarafından otomasyon
üzerinden ilgili birimlere gönderilir. (Laboratuar, Röntgen )
Hasta muayene, yatış ve sevk işlemleri aynı uygulamayla devam eder.
--Acilde Hasta Muayenesi : Acile müracaat eden hastalar triaj uygulamasına göre muayeneleri
yapılır. Acil hasta muayenesi polk. uygulamasıyla aynıdır.
24
--Konsültasyonlar : Polk. te konsültasyon ihtiyacı duyulduğunda sekreter otomasyon üzerinden
konsültasyon isteğini atar fakat hastayı muayene edip konsültasyon isteyen hekim konsültasyon
istenen bölümdeki hekimi birebir arayarak konsültasyon talebini ve nedenini anlatır. Acil serviste,
poliklinikte ve yataklı servislerde uygulama aynı şekilde yapılır.
--Hasta Sevk İşlemler : Hastanemizde yapılamayan uygulamalar (tetkik,muayene,müdahale vs…)
için hastanın hekimi tarafından sevk edileceği yerdeki hekim aranarak hasta hakkında gerekli bilgi
verilir ve yer ayarlaması yapılır. Bu uygulama Acil servis, poliklinik ve yataklı servislerde aynıdır.
--Hasta Yatış,Takip ve Taburculuk işlemleri : Yatışına karar verilen hastalar yatırılacağı birime
gönderilmeden önce yatışını yapacak hekim tarafından servis hemşiresi aranarak yer durumu
hakkında bilgi alır ve hasta hakkında bilgi vererek yatış işlemlerini başlatır, ve hastanın yatış
dosyası gerekli tüm bölümler doldurulduktan sonra hasta karşılama ve yönlendirme elemanı
tarafından yatışı yapılan birime gönderilir. Acil yatış durumlarında dosyanın dolması beklenmez,
triaj gözlem kartıyla birlikte hasta ilgili servise gönderilir. Yatışı yapılan hastaların takipleri yatışı
yapan hekim tarafından veya dosyaya devir notunu yazarak devrettiği hekim tarafından yürütülür.
Hastanın primer hekimi hastanede yoksa hastanın takibi nöbetçi hekim tarafından yapılır. HKYS
tarafından zorunlu olarak hasta ve hasta yakınlarına verilmesi gereken eğitimleri vererek hasta
yatış dosyalarında bulunan Eğitim Formuna işlemekle yükümlüdürler. Tedavisi tamamlanan veya
çeşitli sebeplerle taburculuk kararı verilen hastalar hekim tarafından bilgilendirilerek hasta
dosyasındaki gerekli bölümler doldurulup taburculuk işlemleri başlatılır .( Epikriz, Taburcu Eğitim
Formu, Gözlem Formu gibi…)
Hasta tanıları ICD kodlama sistemine göre girilmektedir.
Hasta viziteleri ve diğer performans puanları hastayı yatıran doktora işlenir. Hafta sonu ise tüm
yatan hastaların tüm vizite ve performans puanları servis doktoruna işlenir. Yeni hasta yatışında ise
hangi doktor yatışı yapmışsa işlemler servis doktorunun adına işlenir.
-ECZANE
Eczane hizmetleri hastanemizde mesai saatleri içinde verilir ve yataklı tedavi kurumları
işletmeciliğindeki 121.-122. maddelerine göre uygulanmaktadır.
-LABORATUAR
Hastanemizde laboratuar hizmetleri; Biyokimya laboratuarı olarak hizmet vermektedir. Acil
laboratuar 24 saat hizmet verir ve yataklı tedavi hizmetleri yönetmeliği esas alınarak çalışılır.
-RÖNTGEN
Hastanemizde röntgen hizmetleri;24 saat olacak şekilde ve yataklı tedavi hizmetleri yönetmeliği
esas alınarak verilir.
-SAĞLIK KURULU
Hastanemizde sağlık kurulu yapılmamaktadır.
25
18-SKORLAMALAR VE ÖLÇEKLER
Aylık olarak formlar Hastane Kalite Yönetim Birimine formları teslim edilir. Ayrıca her klinikte
düşme ölçeği olarak Harizmi Ölçeği kullanılmaktadır.
19- UZMAN HEKİM GÖREV TANIMI
Muayene ve tedavi amacıyla polikliniğe müracaat eden hastaların muayene ve tedavilerini sağlar.
Mesai günlerinde polikliniğe müracaat eden hastaların muayenesini yapar.
Teşhis günlerinde tahlil ve tetkiklerin yapılması için gerekli belgeleri düzenler.
Hastanede yapılamayan tetkik ve tahliller için hastayı ilgili merkeze sevk eder.
Muayene, tahlil ve tetkiklerin sonucunda ilaçla tedavisi gerekenlere reçete düzenler, yatarak
tedavisi gereken hastaların ilgili servisine yatışını sağlar, ileri tetkik tedavi gereken hastaları ileri
merkezlere sevk eder.
Ayaktan tedavi veya acil ilaç tedavisi gerektiren hastalara Acil Poliklinikten Takip ve Tedavi Formu
düzenleyerek Acil Servise gönderir.
Muayene sonucunda hastanın teşhisinin, verilen tedavisinin ve hastasının akıbetinin Servis
Protokol Defterine ICD 10 kodu ile birlikte kaydını sağlar.
Poliklinik hizmetinin hekim ve hasta açısından sağlıklı ve güvenli yürütülmesini sağlar
Polikliniğin temiz, tertipli olmasını sağlar.
İcapçı olduğu durumlarda konsültasyon için Acil Servis Hekimi tarafından davet edildiğinde davete
icabet eder.
Poliklinikten servislere yatırılmak üzere gönderilen hastalar, uzman hekim gözetiminde servis
hemşireleri tarafından yataklarına yatırılır.
Uzman hekimler yatırılan bu hastaların hemen müşahedelerini alır ve dikkatli bir şekilde muayene
ederek, muayene neticelerinin değerlendirir.
Serviste yapılabilecek laboratuvar muayenelerini bizzat takip ederler.
Hastane laboratuvarlarına gönderilmesi gerekenleri zamanında göndererek neticelerini izler ve
müşahade kağıtlarına yazarlar.
Konsültan hekim olarak nöbetçi ise çağrıldığı vakit konsültasyonlarını aciliyet sırasına göre
muayene eder.
Hizmet yerlerindeki hemşire, ebe, hemşire yardımcısı, tıbbi teknisyen ve yardımcı hizmetlilerin
görevlerinin gözetler ve işlerini yerinde ve yolunda görmelerini sağlarlar, servisin temizliği gözetler
ve işlerini yerinde ve yolunda görememelerini sağlarlar, servisin temizliği, intizamı, hastaların
bakımı, ilaçların ve yemeklerin tabelalara göre verilip verilmediğini kontrol ederler.
26
Görevini iyi yapmayanlara uyarmada bulunurlar. Kusurları tekrarlayanları ve uyarmaları
dinlemeyenleri ilgili amirlerine haber verirler.
Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF(Düzenleyici Önleyici Faaliyet) başlatmak.
19,Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır.
20-DİŞ HEKİMİ GÖREV TANIMI
Diş tabipleri diş polikliniği, diş tedavi ve protez hizmetlerine ait fenni ve idari işleri bizzat yapmakla
yükümlüdürler.
Bünyelerinde birden fazla diş tabibi bulunan Yataklı tedavi kurumlarında diş tabiplerinden birisi
baştabip tarafından Valilik onayı ile diş ünitesi sorumlusu olarak seçilir.
Ünite sorumlusu diş servisi veya diş tedavi protez ünitesinin düzenli ve verimli çalışmasından
baştabibe karşı sorumludur.
Buranın ihtiyaçlarının sağlanması için gerekli işlemleri zamanında yapar.
Diş tabipleri ve bu bölümde çalışan diğer personelin görevlerinin düzenler, aralarındaki işbirliğini
kurar.
Diş tabipleri, kurumda yatan hastaların dişlerini tedavi ettikleri gibi hariçten müracaat edecek diş
hastalarını da polikliniklerde muayene ve tedavi ederler.
Kadrosu ve olanakları bulunan kurumlarda diş grafikleri ve protez yapılabilir.
Protez yapılacak kurumlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca saptanır.
Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzenleyici Önleyici Faaliyet ) başlatmak.
Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına uygun çalışır.
27
Download

yön.rh.07 hekim-diş hekimi uyum rehberi