ENTOMOLOGICKÉ LISTY
fOLIA ,ENTOMOLOGlCA
RO Č N [K X.
I 947
RE D AKC E :
JOS. KRATOCHVIL
JAN ROZSYPAL
EMIL JAOEMANN
FRANT. MILLER
BOH. STARY
BRNO 1947
N á k I a d e In K \ u hup ř í rod o věd e c k é h o v B r II
T i s k I a Zář v B r II ě ,
II
á
In
ě
stí R
II
ě.
d é a r In á d y čís. 13
100
Entomologické listy. (folia entomologica.) X. 1947.
lil " mi ckJl . part of the blade there are 3 hairs, situated in the distances equal
ln the leng-th nf these hairs, which are as long as the narrowest part nf the
wing. They are an important distinctive marko The marginal nerve is strong
alld extends a little over 1/4 of the length of the wing, and its eud is arrowy.
Hs last 113 chitinized stwngly, bears a lang and strong hair which is 2times
longe r than the narrowest place of the wing, further a small hair, curved
to a right angle, and asmaller hair more. The marginal trachea bears a row
of 10 characteristic chitine rings. The base of the wing is aerodynamically
widened (lt is nearIy as broad as the maximal width at the end), protracted to a rounded pnint in the hind margin. The hind margin is bem over.
The hind wing is tightly shorter, tongue-formed, moderately enlarged to
the apex. It bears 35 long marginal brows in Hs front margin, beginning
behind the middle, and in the middle a row of 12 hairs. At the base af the
blade there are 4 small hairs. The seizing apparatus consists nf twa hookformed setae iniserted in a strongly chitinized place in the nerve and of
a strong arched seta which is active against the two mentioned setae during
the seizing. The marginal nerves af both wings are their mechanical support simultaneously. But they are very short. The strong marginal brows,
which enlarge the plane of the wing substantially, have their support in the
chitinized marginal borders which form a frame,fixed with bath ends in
the nerve. This frame gives strength to the narrow wing, and at the same
time it is fit in constructiO'n for inserting the marginal brows.
Abdomen is not petialate. It is formed by six perceptible segments of
the equal length approximately. AII these segment s have a pair af setae
in their si des. Seen from above, the abdomen is oval shaped, and it is
narrowed against the ventral side. The ovi'Positor is slightly projecting.
Dimensions in mm.
Body (lcnght: width) 0'2970; head 0'0588: 0'078; thorax 0'1050 : 0'081;
abdomen 0'1260 : 0'092; fore wing 0'294: 0'042; the longest brow 0'168; hind
wing 0'289 : 0'023; the longest brow 0'167.
The length af the abdominal segments 0'092, 0'017, 0'012, 0'017, 0'021,
0'025; the length af the projecting ovipositor 0'012.
Antennae: 0'325 (Iength: wid th: thickness); scapus 0067 : 0025 : 0'0082;
pedicellus 0'044 : 0'021 : 0'0082; 1st segment af flagellum 0'029 : 0'013 : 0'0082;
2nd 0'033: 0'017: 0'0082; 3rd 0'029: 0'017 : 0'0082; 4th 0'025: 0'017: 0'0082;
5th 0'029 : 0'017 : 0'010; malIet 0'136 : 0'029 : 0'013.
Legs: (1st pair: 2nd pair: 3rd pair) coxa 0'048: 0'044 : 0'052; trochanter
0'025 : 0'033 : 0'026; femur 0'109 : 0'089 : 0'096; tibia 0'126 : 0'126 : 0'092; tarsus 0'151 : 0'154: 0'148; 1st segment 0'040: 0'040: 0'033; 2nd 0'025: 0'025 :
: 0'024; 3rd 0'025: 0'025 : 0'021; 4th 0'025: 0'025 : 0'021; 5th 0'033: 0'036 :
: 0'049.
NOVÝ HORSKÝ SEKÁČ PRO ČESKOSLOVENSKO.
JOSEF KRATOCHVÍL.
Ve své souborné studii a sekáčích (Opiliones) Československé republiky
(Práce Mor. přír. spol., IX, f. 81, 1934, str. 17) jsem poznamenal, že kromě
druhu Gyas annulatus (Oliv.) jest u nás možný výskyt i druhu druhého,
Entomologické listy. (Folia entomo]ogica.) X. 1947.
101
totiž G. titanus E. S. Je-li prvý druh alpskOl-karpatský, pak je druhý fOlrmou
alpskou, více západní, známou z hor záp. Evropy (Francie, Belgie), ale
Z!vláště Alp. Z ČSR dosud nehlášen; že žije i u nás, ovšem jen a s i
v horách západní části republiky, ukázaly jeho nálezy, jež
jsem učinil t. r. na úpatí Třístoličníku na české straně. Zřejmě překračuje
tento druh z Alp přes Dunaj na Šumavu.
Při této příležitosti poznamenávám, že druh Roeweriolus carpaticus,
popsaný Bar t o š e m v okolí Bratislavy a později jím hlášený i z Čech,
žije i na Moravě, neboť jsem jej zastihl na Turoldu u Mikulorva. Sluší ovšem
poznamenati, žé jde o druh z cel a i den t i c k ý s d r u h e m R. slavicus,
popsaným mnou z vých. Slovenska, a dost možná i s druhem R. hungaricus, popsaným K o los v á r y m z Matfarska. Vůbec se zdá býti pravdivou domněnka Bartošova, že druh R. slavicus (= carpaticus) je asi totožný s N o s k o v Ý m Astrobunus Mead1i; byla by jistě vděčná revise
druhů tohoto rodu, nebOlť se ukazuje, že některé druhy tohoto rodu ma jí
dob řev y v i n u t a ty k a d é I k a, jak je na př. patrno u druhu Astrobunus dinaricus Rwr. Ukázalo by se totiž, je-li opodstatněna nutnost udržení
rodu Roeweriolus vůbec. či zda je 11l1tno některé druhy řaděné dosud dG
rodu Astrobunus připočísti rodu Roeweriolus.
DALŠí NOVÝ DRUH RODU AMARA BON. (COL., CARAB.)
ZE ZÁPADNí EVROPY.
(10.
pŘfSPEVEK
K POZNÁNÍ
CARABIDů,3. pŘÍspEVEK
K POZNÁNI SG.
ZEZEA CS.)
MILOŠ F ASSATI.
V minulých
číslech
tohnto
incognita Fass. a stáhl druh A.
časnpisu jsem
Matiči Roub.
popsal nový druh Amara
Při
revisi dalších druhů tohoto podrodu mne upozornil prot Kult na
velké Amary ve své sbírce z Frankfurtu n. Mooh., jejichž determinaci nemnhl s určitostí pro'Vést a jež měl přiřaděny k druhu A. tricuspidata Dej. Při pOlrovnání penisů - s kusy střed1Jevropskými a jedním, sotva
7 mm velikým exemplářem'~) z Frankfurtu n. M. bylo jasno, že jde o druhy
dva, z nichž jeden je nový. V českých sbírkách jsem pak nalezl ještě další
západoevropské exempláře. Při podrobném studiu objevil prof. Kult konstantní povrchnvý odlišující znak na předních rozích štítu, já pak znak
pnstranního žlábku štítu.
Amara tricuspidata byla popsána Dejeanem (Spec. gén. Col., V, p. 792)
z okolí Berlína a v popise je zvláště důležitá zmínka Ol velikosti: »Long.
3·5-3·75 lignes«, což se rovná 1'58-8·02 mm. Tato velikost plně souhlasí
s veliknstí velké většiny exemplářů A. tricuspidata Dei. ze stř. Evropy
a naopak nejmenší kus druhu západoevropského (z Frankfurtu) je veliký
8·2 mm. Vše c h n y středoevfOip,ské kusy, i exempláře z lokalit blízkých
klasické, mají penis při pohledu se strany na okrajích velmi silně zvlněný,
takže podle této okolnosti i podle velikosti, uvedené v popise, lze předpotři nápadně
*) Během tisku isem revi:dowtl asi 30 normálních kusu z téže lokality.
Download

ENTOMOLOGICKÉ LISTY