T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2 - 3 0 1 . 0 3 - O
Konu: Muratpaşa 8287 ada 1,2 parseller NİP İtiraz.
EXPO
A N T A L Y A
<£6/12/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19L nolu imar paftasında yer alan Alan
Mahallesi, 8287 ada 1, 2 parsellerin özel eğitim tesisleri alanından eğitim alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu
arz ederim.
Hüsa
İmar ve Şehirc
U
.......
ırz ederim.
Genel Sekreter
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP
-İtiraz dilekçesi.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Menekşe ALKAN
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: mfo@.antalva-bld.gov.tr
[email protected] tr
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İTİRAZ EDEN____ : Toros Özel Eğitim Hizmetleri Tic. AŞ
Meydan kavağı Mah. Avni Tolunay Cad. 1565 Sk. No: 3/ Antalya
VEKİLİ________________________________________ : Av. Salih Bayram AKINCI
Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. 143 Sk 1/3 Muratpaşa/Antalya
KONU___________ : 08.10.2014 tarihli 516 sayılı, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Alan
Mah. 8287 ada, 1 ve 2 parsellerin yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değişikliğinin kabulüne dair meclis kararına itirazlarımızın sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR
:
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nız tarafından 08.10.2014 tarihli 516 sayılı karar ile,
müvekkil şirketin maliki olduğu, Antalya İli Muratpaşa İlçesi, Alan Mah. 8287 ada, 1 ve
2 parsellerin yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğinin kabulüne karar verilmiş olup, karar gerekçeleri tamamen dayanaksız
olmakla usul ve yasaya aykırı olan karara aşağıdaki gerekçelerle itiraz ediyoruz.
1- Meclis kararının 1. No.lu gerekçesinde, plan yapımına ilişkin esaslara dair
yönetmeliğin 27. Maddesinin 1 ve 2. Bentlerinde yer alan hükümler ile gerçek
veya özel tüzel kişilere ait ve imar planında eğitim tesisi olarak ayrılmış alanların
özel eğitim tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin
yönetmelikte yer alan plan değişikliğinin sadece özel mülkiyete konu alanların
dönüştürülmesine ilişkin amaç ve esaslara aykırı olduğu ifade edilmiştir.
Müvekkil şirket tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan başvuru neticesinde,
Bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan 25.07.2013 tarihli 419/24 sayılı ‘Antalya
Muratpaşa İmar Değişikliği’ konulu inceleme raporu doğrultusunda, Antalya İl Milli
Eğitim Müdürlüğünce 01.10.2013 tarih ve 317/2759315 sayılı yazı ile Muratpaşa
Belediyesi’ne plan tadilatı için muvafakat verilmiştir. Müvekkil şirket bu olura dayanarak
Antalya Büyükşehir Belediye’sine, taşınmazın resmi okul alanından özel eğitim tesis
alanına dönüştürülmesi talebiyle başvuruda bulunmuş, Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin kararı ile söz konusu Alan Mah. 8287 ada 1 ve 2 no.lu parsellerin özel eğitim
alanına dönüştürülmesi uygun bulunmuştur. O halde, konunun ilgilisi yatırımcı bakanlık
olan Milli Eğitim Bakanlığının olurundan sonra, belediye iç denetim raporu ve İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün planlamanın yapılmasından yaklaşık 6 ay sonra, planlamanın
iptal edilmesine gerekçe yaptığı yönetmelik hükümlerine dayanarak eksiklik olduğu
sebebiyle plan iptaline gitmesi hatalıdır.
İptal gerekçesi olarak işaret edilen 'İmar Planı değişikliklerinde Uyulması Gereken
Esaslar Yönetmeliği 27. maddesi aynen;
“İmarplanlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi
veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.
__ ______
Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için;
1 - İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleşecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.
2 - İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanın alanının kaldırılabilmesi ancak
bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle
yapılabilir. ”
Hükmünü amirdir. Yasal düzenleme incelendiğinde; hükümde yer alan yatırımcı
kuruluş görüşünün 1/5000 ölçekli plan yapımında mevcut bulunduğu açıktır.
Öte yandan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 09.04.2011 tarihli, ‘Plan
Yapımına Ait Esaslara Ait Yönetmeliğe Dair Değişikliklerde’ ve ‘Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliği’ Ek-2 tablosunun 8. Bendinde izah edildiği üzere; özel kreş,
anaokulu, özel ilköğretim, özel ortaöğretim vs. özel eğitim alanlarının yönetmelikte
belirtilen alan büyüklüklerinin altına düşülmemek ve imar planı kararı ile ayrılmak,
oranları ilgili bakanlık ve/ veya kamu kuruluşlarınca belirlemek kaydıyla bu tabloda
belirtilen kişi başına asgari standart değerinin içinde yer alacağı hususu
düzenlenmiştir.
Bir başka anlatımla, bakanlık tarafından, kişi başına m2 hesabında, özel okul-kamu
okulu ayrımı yapılmaktan vazgeçilerek, özel okulların resmi okul alanları içinde
değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.
Müvekkil şirket tarafından, ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muratpaşa
Belediye Başkanlığı’na iletilen muvafakatnameler doğrultusunda ve yukarıda izah
edildiği üzere özel okul resmi okul nitelemesinde EŞDEĞER ALAN ayrımının mevzuat
değişikliği ile kaldırılmış olması sebebiyle 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
talebinde bulunulmuş olup, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yatırımcı
kuruluş ile yapılan yazışmalar neticesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “taşınmazın kullanım
amacı değiştirilmemek kaydıyla özel okul alanına çevrilmesinin uygun olduğu”
yönünde görüş bildirilmiştir.
Bu bağlamda, mevcut durumun yönetmelik hükümleri ile uyum içinde olduğu şüpheden
uzaktır.
Ayrıca ‘Gerçek Veya Özel Tüzel Kişilere Ait Ve İmar Planında Eğitim Tesisi Olarak
Ayrılmış Alanların Özel Eğitim Tesisi Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Usul Ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik’ in kamu ile hisseli taşınmazlarda uygulanamayacağına
dair bir hüküm bulunmadığı gibi Yönetmelikte kamunun hisseli olduğu taşınmazlarda
bu şekilde plan tadilatı yapılamaz diye de bir madde yer almamaktadır.
Kamu idarelerinin özellikle belediyelerin, ellerindeki taşınmazları, satmaları, kiraya
vermeleri, üzerinde her türlü imar tasarrufunu yapmalarına yasal olarak hiçbir engel
yoktur. Söz konusu taşınmaz Düzenleme Ortaklık Pavından oluşmamıştır. İmar
planında belirlenen Eğitim Alanı amacının dışında da kullanılmayacaktır. Buna ilişkin
olarak Muratpaşa Belediyesi Encümeni tarafından 18.06.2013 tarih ve 1011 sayılı
Encümen Kararı ile Alan Mah. 8287 ada 1 ve 2 parselde Muratpaşa Belediyesi’nin
hissedar olması sebebiyle taşınmazlarda yapılacak imar planı değişikliğine muvafakat
edilmiştir. Bu nedenle söz konusu meclis kararına gerekçe yapılmak istenen bu
hususun kabulü mümkün değildir.
2- Meclis kararının 2. No.lu gerekçesinde, plan yapımına ait esaslara dair
yönetmeliğin 3. Maddesinde kamu yararının gerekliliğine ilişkin zorunluluğa
uyulmadığı iddia edilmiştir.
Plan değişikliği, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in 3/6 Maddesinde;
“Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini
bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının
zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleri" olarak tanımlanmıştır.
Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar projesi kapsamında, özel okullara
teşvik vermektedir ve resmi okul alanlarının kamulaştırılması ve okul binası inşa
edilmesinin maliyetli olması gibi sebeplerle, özel eğitimi teşvik kapsamına almıştır. Bu
nedenle yapılan plan değişikliğinde hem eş değer alan ayrımının, yapılan yönetmelik
değişiklikleriyle ortadan kaldırılması ve hem de eğitim-öğrenim hizmetlerine ayrılan
bütçeye yük getirmemesi, hatta devlet tarafından eğitimin teşvik kapsamına alınarak,
vergisel anlamda bir takım kolaylıklar sağlandığı gerçeği karşısında, kamu yararının
gerçekleşmediğini iddia etmek, hayatın olağan akışına aykırıdır.
Bu nedenle, meclis kararının 2. Bendinde yer alan kamu yararının bulunmadığına
ilişkin gerekçenin kabulü olanaklı değildir. Esasen yapılan plan değişikliği, tam da
yönetmelikte tanımı yapılan hususla birebir uyum göstermektedir.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 09.04.2011 tarihli, ‘Plan Yapımına Ait
Esaslara Ait Yönetmeliğe Dair Değişikliklerde ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’
Ek-2 tablosunun 8. Bendinde izah edildiği üzere; özel kreş, anaokulu, özel
ilköğretim, özel ortaöğretim vs. özel eğitim alanlarının yönetmelikte belirtilen
alan büyüklüklerinin altına düşülmemek ve imar planı kararı ile ayrılmak, oranları
ilgili bakanlık ve/ veya kamu kuruluşlarınca belirlemek kaydıyla bu tabloda
belirtilen kişi başına asgari standart değerinin içinde yer alacağı hususu
düzenlenmiştir.
BİR BAŞKA ANLATIMLA, BAKANLIK TARAFINDAN, KİŞİ BAŞINA M2
HESABINDA,
ÖZEL
OKUL-KAMU
OKULU
AYRIMI
YAPILMAKTAN
VAZGEÇİLEREK, ÖZEL OKULLARIN RESMİ OKUL ALANLARI İÇİNDE
DEĞERLENDİRİLECEĞİ HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR, YANİ ÖZEL OKUL ALANI
İLE RESMİ OKUL ALANI EŞ DEĞER SAYILMAKTADIR.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen muvafakat yazısında da “imar
planında ilköğretim alanı olarak ayrılan taşınmazın imar planındaki amacı
değiştirilmemek koşuluyla üzerinde, özel ilköğretim alanı yapılmasına izin verilen ..."
şeklinde görüş bildirilerek, plan değişikliklerinde eğitim faaliyeti maksadının
değiştirilmediği ifade edilmiştir. Bu halde, söz konusu taşınmaz üzerindeki özel eğitim
tesis talebinin, taşınmaza dair önceki maksat ile aynı olduğu tartışmasız olup, aksi
yöndeki meclis kararının iptali gerekir.
3- Meclis kararının 3. No.lu gerekçesinde, kıymet takdiri tespitinin özel eğitim
alanına dönüştürülecek taşınmazın tamamı için değil bir kısmı için yapılmış
olduğu iddia edilmiştir.
Kıymet takdiri müvekkil şirket tarafından yapılmamış, ödenecek bedel de müvekkil
şirket tarafından tespit edilmemiştir. Ödenmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından tahakkuk ettirilerek, müvekkil şirketten bedelin ödenmesi ve dekontun
getirilmesi istenmiştir. Bedelin eksik ödenmesinde kusur olduğu iddialarına müvekkilin
muhatap edilmesi ve bu sebebe dayanarak müvekkil şirket aleyhine işlem tesis
edilmesi mümkün değildir.
Ayrıca, salt ödenen bedelde eksiklik olması, plan değişikliğinin tekrar gündeme
alınarak eski haline getirilmesi için gerekçe değildir. Söz konusu, eksiklik olarak
nitelendirilen bu husus, işlemin aslını etkileyecek nitelikte olmayıp her zaman
tamamlanabilecek bir husustur. İlgili idare eksik ödeme olduğunu bildirerek her zaman
bedeli talep edebilir. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tarafımıza olur verdiği 2013
tarihli yazıları ile, Meclisin kendisine dayanak yaptığı 2014 tarihindeki yazı ve
raporlarının hiçbirisinde taşınmaz için ödenecek bedelde bir eksiklik olduğu beyan
edilmediği halde, ilgili idarece eksiklik olarak görülmeyen bir hususta, Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin hangi hesaplara dayanarak, ödemelerin eksik
yapıldığı kanaatine vardığı anlaşılamamıştır.
4- Meclis kararının 4. No.lu gerekçesinde, gerçek veya özel tüzel kişilere ait ve
imar planında eğitim tesisi olarak ayrılmış alanların özel eğitim tesisi alanına
dönüştürülmesi ilişkin usul ve esaslara ilişkin yönetmelik gereği Milli Eğitim
Bakanlığından imar planı değişikliği için gerekli olan uygun görüşün alınmadığı
hükümleri gerekçesine ve ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 21.05.2014 tarih
2013423 ve 01.08.2014 tarih 3191019 sayılı yazılarındaki hükümlere aykırılık iddia
edilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan tüm yazışmalarda,
Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bölgede okul ihtiyacı olmadığı, imar
planındaki amacı değiştirilmemek kaydıyla özel ilköğretim okulu yapılmasında
uygunluk olduğu bildirilmiştir. Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen bu olumlu
görüş yazılarında, taşınmazların da yer aldığı parsellerin bulunduğu bölgede, eğitim
ihtiyacı, nüfus, sosyal gelişme ve okullaşma oranlarının incelendiği, imar planları
incelendiğinde 7 adet okul yerinin yer aldığı hemen söz konusu taşınmazın yakınında
ise 6 adet daha boş resmi okul alanının bulunduğu ifade edilmiştir.
Meclis karar gerekçesinde bahsedilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısının ise,
hangi gerekçelere dayandığı, önceki olur yazılannda yer alan kriterlerin değişip
değişmediği, bölgenin nüfus yoğunluğu ve eğitim ihtiyacı yönünden değişiklik
gösterip göstermediği hususları açıklanmamıştır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Bölgede Okul İhtiyacı Olmadığı Ve Özel Okul Alanı
Yapılmak Şartıyla Plan Değişikliğine Muvafakat Verildiği Gerçeği Karşısında, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Bu Görüşünden Dönmüş Olduğuna Dair Bir
Bilgilendirme Ve Çelişen Bu Görüşlerden Hangisinin Geçerli Olduğu Konusunda
Netlik Kazanmadan Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Bu Konudaki Çok Sayıdaki
Uygunluk Yazısına Rağmen, Okul İhtiyacının Varlığı Peşinen Kabul Edilerek,
Meclis Kararına Gerekçe Oluşturulması Kabul Edilemez.
Bu bağlamda, o bölgede kaç tane resmi/özel okul alanı olduğu taranarak, mevcut okul
alanlarının kaç tanesinin üzerinde bina inşa edilmiş olduğu, geçen zaman içinde
bölgenin demografik yapısının değişip değişmediğinin incelenmediği açıktır. Oysa,
okul ihtiyacının varlığına karar vermek için gerekli tüm kriterler, Milli Eğitim Bakanlığın
25.07.2013 tarihli inceleme raporunda detaylı olarak izah edilmiştir.
Belediye Meclisi bu kararı alırken, Milli Eğitim İl Müdürlüğü yazısı ile belediyenin iç
denetim raporunu esas aldığını beyan etmektedir. Ancak taşınmazın resmi okul
alanından özel eğitim alanına dönüştüren meclis kararlarına dayanak teşkil eden Milli
Eğitim Bakanlığı ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün muvafakati ile bu muvafakata
dayanak teşkil eden maarif müfettişlerince hazırlanan raporlarda, taşınmazın resmi
okul alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin olumlu görüşleri esas
alınmıştır.
Bir başka anlatımla, Meclis kararlarının dayanağı, bizzat bakanlığın ve İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün muvafakati ile ve müfettiş raporları çerçevesinde
yapılmış ve Planlama süreci usul ve yasaya uygun şekilde tamamlanmıştır.
Bu süreçte, bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde resmi okul alanının
özel öğretim alanına çevrilmesi için ödenmesi gereken bedel de, Antalya İl Özel İdaresi
hesabına yatırılmıştır.
Neticeten; meclis kararına gerekçe olarak yer verilen hususların her biri, yukarıda
detaylı olarak izah ettiğimiz üzere, gerekçe dışı ve dayanaksız olmakla, karar
gerekçelerinin,
itirazlarımız doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini ve
itirazlarımızın kabulü ile 08.10.2014 tarih ve 516 sayılı meclis kararının iptaline karar
verilmesini talep ederiz. 21.11.2014
İtiraz Eden
Toros Özel Eğitim Hizmetleri Tic. AŞ
Vekili
Av. Salih Bayram AKINCI
GEREKÇE: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞLTNÜN21.05.2014 TARİH VE 2013423 SAYILI
YAZISI VE ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 05.08.2014 TARİH VE 510 SAYILI
YAZI İLE İLETİLEN 2014-1453/04 SAYILI İÇ DENETİM RAPORU DOĞRULTUSUNDA
PARSELLERDE DÜZENLEME YAPILMASI.
MURATPAŞA BELEDİYESİ
PARSEL: 8287 ADA 1, 2 PARSELLER
PAFTA NO: 19L
A
K
ÖLÇEK: 1/5000
ÖNERİ PLAN
MEVCUT PLAN
GÖSTERİM
PLAN O N AM A SINIRI
EĞİTİM ALANI
Download

Tam sayfa faks yazdırma