T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
MANİSA İL ÖZEL İDARESİ
MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI
UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI
HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE 1- İŞİN YERİ :
Manisa Merkez
MADDE 2-İŞİN SÜRESİ :
YÜKLENİCİ taahhüdü altında bu iş yer teslim tarihinden itibaren 45 takvim gününde tamamlayarak
kabule hazır hale getirecektir.
MADDE 3 – TEKNİK ŞARTNAME
3.1. AMAÇ (Sözleşme Konusu Yapılacak İşler)
Gördes Huzurevi Binası yapımına esas teşkil edecek, zemin etüdü,mimari, statik,mekanik ve elektrik
tesisat uygulama projeleri ile hesap,rapor,keşif, metraj, mahal listeleri ve özel teknik şartnamelerinin,
oluşturulacak ihtiyaç programına yönelik bütüncül bir şekilde elde edilmesidir.
Yaklaşık 3145 m2 inşaat alanlı (Bodrum+Zemin+4 KAT)(oluşturulacak ihtiyaç programı ile yürürlükteki
yasa,kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kat adedi ve inşaat alanı miktarında artı ve ya eksi
değişiklik olabilir. ) Gördes Huzurevi binası yapımına esas teşkil edecek her türlü etüt, ( mimari,
statik,mekanik, elektrik tesisat ) uygulama ve detay projeleri,üç boyutlu görselleştirmeler, hesap,
rapor, keşif, metrajlar ve mahal listeleri ile özel teknik şartnamelerinin hazırlanması işini kapsar.
3.2. GENEL HUSUSLAR





Bu iş kapsamındaki her türlü etüt,proje,hesap,rapor,keşif, metrajlar ve mahal listeleri ile özel
teknik şartnamelerin hazırlanmasında, sözleşme ekinde bulunan teknik ve idari şartnameler
ile yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerdeki hususlara harfiyen uyulacaktır.
En az 3 adet alternatif avan (ön) proje hazırlanacaktır.
Tüm etüd proje, hesap, rapor, keşif, metraj ve özel teknik şartnamelerin hazırlanması
sürecinde yüklenici firma Manisa İl Özel İdaresi ile koordineli olarak çalışacaktır.
Proje yeterli miktarda anlaşılır, günün teknolojisine uygun bilgilendirme ve yönlendirme
sistemlerini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.
Hazırlanacak olan proje, ortopedik ve görme engelli insanların, herhangi bir yardım almadan
ulaşım ve dolaşımlarını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.Tasarımlar ve kullanılacak
malzemeler, “TS 9111” ve “TS 12576” da belirtilen şartlar dahilinde projelendirilecektir.














Hazırlanacak yaklaşık maliyetlere esas keşifler, inşaat, elektrik tesisatı, mekanik tesisat vb.
olarak ayrı ayrı metrajlı olarak hazırlanacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb. Biri Fiyatlarında
bulunmayan imalatlara ait açıklamalı Yeni Fiyat analizleri düzenlenecektir.
Projelerin hazırlanması esnasında, ilgili belediyeler, ya da kamu kurum/kuruluşları ile gerekli
olması halinde görüşmeler yapılması, izin ve onayların alınması yüklenici firma tarafından
yapılacaktır. Resmi yazışma ve ya görüşme gerekli olduğu takdirde Manisa İl Özel İdaresi ve
Yüklenici Firma koordineli olarak işin yürütülmesini sağlayacaktır. Yüklenici firma, yapacağı bu
çalışmalar için sözleşme bedeli haricinde ayrıca herhangi bir bedel talep etmeyecektir.
Yapılacak tasarımlarda Manisa İl Özel İdaresi Kurumsal Kimliğine, estetiğe, çevreyle uyuma
ve bakımın kolay yapılması hususlarına azami gayret gösterilecektir.
Elde edilen projeler kabul aşamasını müteakip Manisa İl Özel İdaresi projeleri olarak anılacak,
Manisa İl Özel İdaresi projelerin uygulanması aşamasında hiçbir değişiklik yapmadan ve ya
değiştirerek farklı yerlerde uygulayabilecek, proje müellifi elde edilen projedeki yapılması
gerekli görülen değişiklik ve düzenlemelere muvafakat ettiğini kabul etmiş sayılacaktır.
Her türlü konaklama, ulaşım, iaşe, kırtasiye vb. masrafları yüklenici firmaya aittir.
“3.2” maddesinde belirtilen, hazırlanacak projeyle alakalı inşaat alanı veya kat adedi
miktarları yaklaşık olarak belirlenmiş olup, söz konusu miktarlarda artı yönde olacak
değişiklikler için sözleşme bedeli haricinde herhangi bir bedel ödenmeyecek veya eksi yönde
olacak değişiklikler için sözleşme bedelinde herhangi bir indirime gidilmeyecektir.
3.3 HAZIRLANACAK PROJELERDE ARANACAK KRİTERLER VE İŞ AŞAMALARI
3.4.1. ETÜD ÇALIŞMALARI
Kesin ihtiyaç programlarının belirlenerek, tasarımı yapılacak bina verilerine yönelik
oluşturulacak hazırlık çalışmalarıdır.
İş Aşamaları
İş dosyası açılması, proje mimarı tarafından ihtiyaç programının Manisa İl Özel İdaresi nce
belirlenecek kontrol teşkilatı ile birlikte koordine edilerek hazırlanması,
Tasarımı yapılacak alanda gözlem ve araştırmaların yapılması
Sorunların ve olanakların tespiti, bunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması,
Doğal ve yasal eşiklerin irdelenmesi, ulaşım ve dolaşım ilişkilerinin tespiti,
Proje alanında mevcut doğal ve kültürel verilerin(proje alanındaki mevcut ağaçlar, binalar vb.
) tespiti, gerekiyorsa rölöve çalışmaları yapılması ve planlara işlenmesi
Manisa İl Özel İdaresi tarafından verilen çeşitli harita, plan, proje ve ilgili yazılı, çizili, sayısal
ortam dökümanlarında olası uyumsuzlukların giderilmesi, proje çalışmalarına temel
oluşturacak nihai dökümanların oluşturulması,
Manisa İl Özel İdaresi’nin beklentilerine ve bilimsel temellere oturan,şema, plan, teknik
açıklama raporu, sistem kesitleri ile karar vermeye yardımcı olacak açıklıkta eskiz
çalışmalarının yapılması,
Mimarın, yukarıdaki inceleme ve etütlerini FİKİR PROJESİ (basit ön proje ) şeklinde
somutlaması ;
-
Ulaşım, dolaşım ve alan bazında fonksiyonların belirlendiği, binanın yakın-uzak çevresi ile
etkileşim alanındaki yapı ve fonksiyonları da içeren Yerleşim Planı (leke çalışması )
-
Binanın yakın çevresi ile etkileşim alanındaki yapı ve fonksiyonları (karayolu, yaya yolu,
otopark, ihata, kontrol noktası vb.) içeren, inşaat mahallinde var olan tüm öğelerin
gösterildiği Vaziyet Planı (anlaşılır uygun ölçekte)
3.4.2. AVAN (ÖN) PROJE ÇALIŞMALARI
Etüt aşamasında belirlenmiş, yorumlanmış ve tasarıma ışık tutan
değerlendirmelerin somut proje çalışmasına dönüştürülmesi çalışmalarıdır.
İş aşamaları :
İl Özel İdaresi veya ilgili Belediyesinden (gerekiyorsa diğer kamu kurum ve kuruluşlarından)
temin edilecek veriler, planlar ve haritalar baz alınarak;

En az 3 adet alternatif avan (ön) proje hazırlanacaktır.


Proje alan sınırları ve yakın çevre ilişkilerini içeren Vaziyet Planının hazırlanması
Yapı/yapıların Yerleşme planının hazırlanarak kadastro sınırları ve imar durumu
ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanması,
Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması
Otopark, sığınak, garaj vb. bölümleri bilgilerinin tasarıya yansıtılması
İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin
saptanması
Alan içi ve yakın çevre yapılar ve doğal özellikler ile kültürel özelliklerin belirlenmesi,
bunlarla ilgili alınacak önlemlerin tasara yansıtılması,
Çevre(bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarıya yansıtılması,
Yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve özel mahal listesinin
hazırlanması,
Ön proje çalışmaları ile ilgili teknik ve tasarım özelliklerini açıklayan, yazılı bilgileri
içeren Ön proje raporunun hazırlanması,
Tasarımı açıklayıcı ve destekleyici, yapının tüm birbirinden farklı planları, 2 adet kesit
ve birbirinden farklı görünüşleri ve/veya perspektiflerinin çizilmesi,
Birbirini tekrarlayan mahallerin daha ayrıntılı çizimlerinin yapılması ile farklıfarklı
mahallerin tefrişlerinin gösterilmesi,
Hazırlanacak tüm projelerin, ilgili kurumların mevzuatı ile uygunluk içinde olması ,
teknik çizimleri ve düşünülen imalatların TSE standartlarında olması gereklidir. Aksi
belirtilmediği sürece 3 takım renkli ve/veya siyah-beyaz olarak hazırlanacak ve İl Özel
İdaresi’ne sunulacak.
Bu aşama münferiden de görülebileceği gibi Etüd Proje aşamasıyla birleştirilebilir.











3.4.3. UYGULAMA PROJELERİ
Proje hizmeti bir bütün olarak satın alınacağından, kesin proje safhası tek olarak ele
alınmayacak olup doğrudan uygulama projesine geçilecektir.Dolayısıyle kesin proje
safhasında istenilecek veriler de bu kapsamda değerlendirilmek suretiyle ön proje
aşamasında belirlenmiş olan tasarım, kriterler ve veriler aşamasında uygulama projesi
oluşturulacaktır. Proje alanının uygulanabilmesi için gerekli tüm veriler ve teknik bilgileri
kapsar.Yapısal uygulama ölçülerini ve özelliklerini, statik projenin yapım özelliklerini ve
ölçülerini, yapı ve çevresinde yer alan tüm donanım sistemlerinin projeyi etkileyen bütün
elemanlarını, alt yapıya ilişkin tüm verileri, sistem detaylarının uygulamaya yönelik
bilgileri ve referanslarını, montaj özelliklerini içeren gerekli tüm ölçülerin ve kullanılan
malzemelerin teknik özelliklerinin yazıldığı, büro ve şantiyelerde her türlü yapım ve
uygulama aşamalarında kullanılabilecek nitelik ve standartta, anlaşılabilir çizim teknikleri
ile “ön proje” ye göre hazırlanmış proje aşamasıdır.
İş Aşamaları :
Proje alanının,




















Vaziyet planının kesinleştirilmesi,
Yapı/yapıların yerleşme planının kesinleşmesi,
Yerleşme planının kadastro sınırları ve yapının fiziki durumuna ait imar durumu
ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanarak kesinleştirilmesi,
Arazi doğal-fiziki yapısı ile yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması,
Arsa/arazi zemin bilgilerinin tasara yansıltılması, alınan önlemlerin belirtilmesi,
Elektrik, su, doğal gaz (varsa), iletişim (telefon, internet, data, uydu, kablo vb. ) diğer
kurumsal bağlantı ve ekipmanlar ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması,
Mekanik donatımı ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması,
Güvenlik donatımı(paratoner, kamera, alarm vb.)ile ilgili bilgilerin temini ve tasara
yansıtılması,
İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin
kesinleştirilmesi ve tasara yansıtılması
Su, ısı ve ses yalıtım sistemlerinin özelliklerinin belirlenerek tasara yansıtılması
Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma prensiplerinin belirlenmesi ve tasara
yansıtılması,
Yangına karşı önlemlerin tasara yansıtılması,
Deprem, rüzgar, özel yük ve sarsıntı etkilerine karşı önlemlerin taşra yansıtılması
Çevre(bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarda kesinleştirilmesi,
Yapıda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve mahal listesinin hazırlanması,
Malzemelere ilişkin detaylar/malzeme görünüşleri
Hazırlanan proje çalışmaları ile ilgili yazılı bilgileri içeren gerekçeli açıklama raporun
hazırlanması
Yapının tüm birbirinden farklı planları, en az 2 adet kesit ve birbirinden farklı
görünüşleri çizilecek
Birbirini tekrarlayan mahallerin daha ayrıntılı çizimlerinin yapılması ile farklı mahallerin
tefrişlerinin gösterilmesi
Tüm tasarım çevresi ile birlikte en iyi anlatacak şekilde ve en az 3 dakikalık 3 boyutlu
animasyon ve simülasyon hazırlanacaktır. 3 boyutlu modelleme çalışmaları
tamamlandığında, genel perspektif görünüşlere ait 3 boyutlu görünüşler özel kartona
basılı şekilde İl Özel İdaresi’nce istenilen miktar(en az 5 adet) ve nitelikte
(yaklaşık100/70cm) İl Özel İdaresi’ne verilecektir.

Projelendirme yapılacak alan, İmar Planında her ne kadar Resmi Kurum alanı olarak
gösterilmiş olsa da hazırlanacak olan proje, ilgili belediyesi tarafından da görülerek
onaylattırılacak.
Mimari uygulama projesi, aynı zamanda koordinasyon projesidir. Yapıda yer alan tüm
malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans ya da kodlarını içerir.
İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer meslek disiplinleri tarafından
hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımlara ilişkin bilgiler, mimari uygulama projesinde
şematik olarak gösterilecektir.
Mimari Uygulama Projeleri, düzenleme alanında yer alan değişik işçiliklerin birbirleriyle
olan sorumluluk sınırlarını belirleyen bir belge olup aynı zamanda maliyetlerin belirlenmesi
amacıyla yapılan metraj ve keşiflerin esasını teşkil eder. Yüklenici-yapımcıların hiçbir şekilde
tereddüt etmeden ve hataya düşmeden yapım(inşaat) tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri,
açıklamaları, hesapları ve ayrıntıları içerecek ve Kesin Mahal Listeleri uygulama projesinin
ekinde olacaktır.
Mimari uygulama projesi, sistem ve montaj detayları ve imalat detayları iş aşamaları
ile birlikte yürütülür ve bir bütündür.
Aksi belirtilmediği sürece 3 takım siyah beyaz veya renkli ozalit olarak hazırlanacak
ve İl Özel İdaresi’ne sunulacak.
3.4.4. SİSTEM MONTAJ VE DETAYLARI
Uygulama projesi çalışmaları ile birlikte yürütülen, uygulama projelerine uygun olarak
hazırlanan, kolayca inşa edilebilmesi için yapının özellik gösteren ve özen gösterilerek
yapılması istenen bölümlerinin, bu bölümlerde kullanılan malzeme ve imalatların açılımları,
özellikleri ve birleşim detaylarını, ayrıntılı ölçülerini, detaylarla ilgili tüm referansları içeren,
büroda ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile
standartlara uygun olarak hazırlanmış ve çizilmiş teknik resimlerdir.
Sistem ve montaj detayları (cephe, çatı, temel, merdiven, kapı pencere, ıslak hacimler
vb.) en az plan, kesit ve görünüş olarak ifade edilir.
3.4.5. İMALAT DETAY PROJELERİ
Uygulama projeleri ile birlikte yürütülen, uygulama projelerine ve sistem ve montaj
detaylarına uygun olarak hazırlanan, yapının, şantiye dışında, atölyelerde, fabrikalarda imal
edilerek yerine montajı yapılan, kapılar, pencereler, camekanlar, korkuluklar, prefabrik yapı
elemanları, doğrama madeni aksamı, asma tavanlar, duvar kaplama ve lambri detayları,
yapının döşemi(lavabo, duş teknesi, klozet vb.) ya da bunlara benzer yapı elemanlarının,
imalatlarının yapılabilmesi için hazırlanan ayrıntılı teknik çizimlerdir.
Yapılacak imalatlarla ilgili standartlar uygun olarak, yorum imkan tanımayacak, yeterli
açıklıkta bilgi veren ve ve imalatın özelliklerini, kullanılacak malzemeler ve içeriklerini, renk
ve dokusunu, katmanlarını, ölçülerini ve kotlarını, değişik noktalardaki şekilleri ve birleşme
biçimlerini, gerektiğinde uygulama projelerinde yer alan özellikli tasarımların plan, kesit,
görünüş ve detaylarını, imalata yönelik tüm sistem detaylarını ve açıklamalarını kapsar,
kullanılan malzeme ait referans numaraları ya da poz no’ları verilir.
Genellikle imalatçı firmalar tarafından hazırlanan imalat dosyaları mimarın olurundan
sonra uygulanır. Bu durumda, mimar bu bileşenlerin montaj ve koordinasyon detaylarının
hazırlanmasından ve bunların diğer yerinde imalatlarla ya da bileşen şeklindeki imalatlarla
uyumunu sağlamakla yükümlüdür. Mimar kendi buluşu olan yapı elemanları, ya da
bileşenlerinin imalatlarının yapılabilmesi için imalata yönelik detaylarını kendisi hazırlar.
Çalışma ölçeği çizimlerinin özelliğine göre, İl Özel İdaresi’nin önerdiği veya Mimarının
uygun göreceği 1/100ve 1/1 arasındaki tüm ölçeklerde olabilir. Paftalar A3 albüm şeklinde de
hazırlanabilir. Aksi belirtilmediği sürece 3 takım siyah-beyaz veya renkli ozalit olarak
hazırlanacak ve İl Özel İdaresi’ne sunulacak.
3.4 İHALE DOSYASI HAZIRLAMA
3.5.1 Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması
Yüklenici firmaca hazırlanan projelerin, tekniğine uygun olarak hazırlanması için
gerekli her türlü sistematik ve bilimsel bilgileri içerecek. Çizili belgelerde yer alamayacak
imalat ve uygulamalarla ilgili teknik bilgiler, Teknik Şartname’ler ile verilecek.
Teknik şartnameler, projelerde öngörülen her imalatın ve malzemenin, özellikleri,
üretim şekli, imalata sokuluş koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları,
işçiliklerin tarifi, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla birleşme ayrışma
biçimi, taşıma, yükleme, tasnif, istifleme, vb. koşulları içerecek şekilde hazırlanacak.
3.5.2 Metraj-Keşif ve Maliyet Analizlerinin Hazırlanması
Keşfe esas olacak kapsamlı Metraj çalışmaları, hazırlanan uygulama ve detay
projeleri ile bunlara ait teknik şartnameler doğrultusunda hazırlanacak. Metraj ve Keşifler
inşaat, mekanik, tesisat, elektrik tesisatı vb. olmak üzere yapı bölümler ve yapı elemanları
gruplarına göre ayrı ayrı yapılacak. Projelendirme esnasında yıkılması gereken bina ve
tesisler olduğu takdirde bunların yıkım bedelini gösterir keşifler ayrı olarak hazırlanacak ve
yıkım gerekçeleri açıklanacaktır.
Hazırlanan metrajlar üzerinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kamu
kuruluşlarının yürürlükte olan birim fiyat ve maliyet analizleri dikkate alınarak keşifler
hazırlanacak, birim fiyatları olmayan işlerin piyasa araştırması yapılarak fiyat
toplaması(proforma) ve/veya birim fiyat analizleri düzenlenecek.( birim fiyat analizlerinde,
kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, üretim şekli, imalata
sokuluş koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl
yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayiat miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz
konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme-boşaltma,
istifleme koşulları, imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. hususlar
anlatılacak.
3.5. HAZIRLANACAK PROJELER
Yukarıda içeriği belirtilen her türlü alt ve üst yapı ile çevre düzenlemeleri işine ait
hazırlanacak projeler;
Mimari proje ve detayları
Statik projeleri ve hesapları
Mekanik tesisat projeleri
Elektrik Tesisatı projeleri (asansör projeleri, zayıf ve kuvvetli akım, gerekirse
orta ve yüksek gerilim.)




3.6.1 Mimari Projelerde ;
Mimari projelerin hazırlanması esnasında; tüm birimlerin birbirleri ve çevresi ile
bütüncül olarak ele alınarak, MANİSA İL ÖZEL İDARESİ’nin kurumsal prestijini temsil edici
bir şekilde; estetik, işlevsel, ekonomik olarak tasarlanmasına dikkat edilecektir.
Proje ve detaylarının hazırlanmasında;










İmar Yönetmeliklerine;
Ulusal Standartlara;
TS 9111 Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları
TS 12576 Şehiriçi Yollar–Özürlü ve ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan,
ve Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Şartnamelerine,
Mimarlar Odası “Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları”na
Otopark ve Sığınak Yönetmeliğine,
Çevre Kirliliğinin ve Gürültünün azaltılması Yönetmeliğine,
Asansör Yönetmeliğine,
Yapılacak proje ile alakalı yürülükte olan diğer geçerli tüm şartname ve
yönetmeliklere
3.6.2. Betonarme Statik Proje Hazırlama Esasları
3.6.2.1. Proje Hesapları
Statik projelere esas olacak zemin etüdü firma tarından yaptırılacaktır.
Hesaplar düzgün, kolay anlaşılır biçimde izahlı olacak ve dosyalanacaktır.Hesapların
başında yapılan kabuller ve faydalanılan eserleri belirten izah notu bulunacaktır.Keza sırası
geldikçe sözü geçen eserlerden faydalanıldığı yerlerde parantez içinde eserin ismi, sayfaları
ve kaçıncı baskısı olduğu belirtilecektir.
Statik, dinamik,mukavemet hesapları bilgisayarla yapıldığı takdirde, kullanılan bilgisayar
programının ismi ve sürümü belirtilmelidir.Ayrıca hesapların program girdi ve çıktı verileri ile
analizlere ilişkin bütün datalar, hesapların her aşamasında, Manisa İl Özel İdaresi tarafından
aynı program altında bilgisayardan takip edilip yeniden analiz yapılabilecek şekilde CD,DVD vb.
araçlarla Manisa İl Özel İdaresi’ne verilmelidir. Bilgisayar aracılığıyla yapılan
statik,dinamik,mukavemet hesaplarında, ana taşıyıcı elemanların yeterlilikleri ile ilgili yapılacak
kontroller, bilgisayar programından elde edilen kesit tesirlerinin el ile kağıt üzerinde gösterilmesiyle
yapılacaktır.Ana taşıyıcı eleman yeterlilik kontrolleri bilgisayar programı ile yapılmayacaktır.
Binada seçilecek dilatasyon mimari projelerde gösterildiği yerde olacaktır.
3.6.2.2. Proje Uygulama ve Detay Projeleri
Uygulama projeleri 1/50 ; kiriş, kolon, temel vs. bütün tafsilat ve datay resimleri 1/20
ölçeğinde olacaktır.1/20 ölçekli betonarme donatı resimlerinde demirler, kolon ve kirişin içine
montaj edilmiş şekilde gösterilip her kolon yanına veya her kirişin altına ayrıca tek tek
çizilecektir. Bu dermir resimleri ile döşeme donatısı resimlerindeki demirlerde parça boyları
birer birer gösterilecek ve üstlerine demir boyları (L) ve poz no.ları yazılacaktır.
Plan ve kesitlerde tesisat delikleri abatları ile gösterilecektir.Kalıp ve donatı planları ayrı
ayrı paftalara çizilecek, malzeme cinsi ve deprem parametreleri paftaların her birine
yazılacak, her paftanın demir metrajı sağ kenarında usülüne göre tanzim edilmiş olacaktır.
Projeler bilgisayar ortamında çizilecektir.
Binalar karkas olarak hesaplanacak, çerçeveler düşey yükleme halinde mutlaka en gayri
müsait yüklemeler düşünülerek ve translasyon tesirleri göz önüne alınarak bütün olarak
çözülecektir.Yatay yükleme halinde de çerçeveler bütün olarak çözülecektir.
3.6.2.3 Temel Hesapları
Temel hesabında normal ve yatay kuvvetle birlikte temele gelen momentler de göz
önünde bulundurulacaktır. Bilgisayar programı ile yapılan elastik temel hesaplarında
kullanılacak zemin yatay katsayısı gibi parametrelerin alındığı zemin raporunun ilgili sayfaları
hesap dosyasına eklenecektir. Ayrıca bilgisayar programı ile yapılan elastik temel hesabında,
sonlu eleman düzenine göre temelin bölüneceği parça ebatları ve her düğüm noktası için
hesaplanan yay kat sayıları, el ile kağıt üzerinde hesaplanıp detaylı bir şekilde gösterilecektir.
3.6.2.4 Temel resimleri :
Burada, yapının temellere bağlanmış şekli ve temellerin statik hesap neticesine göre
alacağı form ve teçhizatı ile temellerin birbirine olan bağlantıları gösterilir. Temel paftasında
malzeme cinsi, malzeme ve zemin emniyet gerilmeleri, deprem parametreleri başlık üstünde
ayrıca belirtilir.
3.6.2.5 Temel Aplikasyon Planları:
Temellerin genel durum aplikasyonunu gösteren temel aplikasyon resmi, plan, boy, en
kesit ve görünüş olarak 1/20 – 1/50 ölçeğinde hazırlanır. Bu resim yapının tamamına ait
temel bloklarını, duvar hatıl ve kirişlerini, deprem kuşaklarını gösterir.Bütün genel aksların
birbiri ile olan irtibatları ölçülendirir. Ankraj delikleri yeri ve istikameti işaretlenir. Lüzumlu
kotlar verilir.
3.6.2.6 Çelik Konstrüksiyon Proje Hesaplarının Hazırlanmasında Göz Önünde
Tutulacak Genel Prensipler :
Proje hesapları, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış TS 648 ve diğer ilgili
TS’lere göre tanzim edilecek, burada belirtilmemiş hususlar için Alman (DIN) normları esas
alınacaktır.
3.6.2.7 Çelik Konstrüksiyonda Kullanılacak Malzeme :
Çelik konstrüksiyon projelerde kullanılacak bütün profil ve malzemeler öncelikle
standartlara uygun , piyasadan kolayca temin edilebilecek mamuller olacaktır.
3.6.2.8 Çelik Konstrüksiyon Proje Hesapları:
Hesapların başında bir izah notu bulunacak; yapılışında yararlanılan esaslar ve normlar,
malzeme (cins- kalite- emniyet gerilmeleri ) ile hesap sistemi hakkında bilgi verilecektir.
Hesaplar, düzgün kolay anlaşılır biçimde ayrıntılı olacak ve dosyalanacaktır.
Kesiti tayin ve tahkik edilmiş her çubuk veya elemanın kesme kuvveti, eğilme momenti ve
burulma momenti diyagramları çizilmeli, kafes sistemlerde ise çubuk kuvvetleri tabloları
tertiplenmeli, hesaplanan kısımların konstrüksiyon sistemi şematik olarak gösterilmelidir.
Hesaplarda, konstrüksiyonun alt yapı ile olan irtibatı gösterilmiş olmalıdır.
Sistemin çözümünde, hesapların gerektirdiği en ekonomik elemanlar kullanılmalıdır.
3.6.2.9 Çelik Konstrüksiyon Uygulama ve Detay Projeleri:
Çizim, statik hesapların sonucuna göre yapının statik sistemini, stabilitesini, mimari sitilini
ve konstrüktif esaslarını gösteren ve detay imalat resimlerinin hazırlanmasına esas teşkil
edecek mahiyette 1/50, 1/20, 1/10 ölçekte tertiplenmelidir.
Detay projeleri ise, inşaat için lüzumlu her hususu halledecek nitelikte olacak, yerine
göre, 1/5 -1/10 ölçeğinde tertiplenecektir.Detay imalat resmi paftaları,yapının bütün halinde
mütalaa edilebilecek aksamından birini veya birkaçını tamamen ihtiva edecek şekilde
olacaktır. Resimler, bilgisayar ortamında çizilecek ve pafta büyüklüğü Türk Standartlarına
uygun olacaktır.
Her paftaya ait malzeme metrajı, ya o pafta üzerinde veya hangi paftaya ait olduğu
belirtilmek suretiyle ayrı föylerde gösterilmiş olacaktır.
Profil veya levha standart boylarından daha uzun elemanlar için boy eki detayları, nakliye ve
montaj bakımından parçalı olması gerekli olan malzemeler montaj eki detayları yapılmalı ve
onlara ait hesaplar statik hesapta gösterilmiş olmalıdır.
3.6.2.10 Çelik Konstrüksiyon Bulon İşaretleri ve Ölçülendirme :
Her parçanın kesin ölçülerinden başa, deliklerin mesafeleri parçanın yakın ucuna itibar
edilmek suretiyle ayrı ayrı gösterilmeli, delik çapları sembollerine göre okunaklı ve muntazam
şekilde işaretlenmelidir.
Deliklere takılacak bulonlar ve boyutları resim üzerine yazılacaktır.
3.6.2.11 Çelik Konstrüksiyonda Kaynak İşaretleri ve Ölçülendirme :
Kaynaklar DIN 1912 ye göre işaretlenmeli ve her kaynağın kalınlığı ve boyu
ölçülendirilmelidir.
Gerektiği yerde, özel kaynak ağzı hazırlığı için DIN 9551’e göre detay çizilmelidir.
3.6.2.12 Çelik Konstrüksiyon Bayrak Şablonları :
Üzerinde yatay ve dik eksenlerden başka, bu eksenler ile açı teşkil edecek eğik
eksenleri bulunan delikli bayraklar için, ayrıca 1/5 ölçeğinde bayrak şablonlarına ait paftalar
çizilecek ve üzerinde de delik ölçüleri bulunacaktır.
3.6.2.13 Çelik Konstrüksiyona Poz Numarası Verilişi :
Yapının bir bütün teşkil eden aksamında, malzemeye pafta sırasına göre birden başlamak
üzere poz numarası verilecektir.Bu sırada kaynak türü veya bulon delik adedi veya
mesafeleri değişik elemanların poz numarası farklı olacaktır.
3.6.2.14 Çelik Konstrüksiyonda Resimlerin Birbirine Bağlanması :
Birbiri ile ilgili olan paftaların köşelerinde bu husus belirtilmiş olmalıdır.
3.6.2.15 Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri :
Genel konstrüksiyon veya montaj resimleri yapının tamamına ait mimarisini, konstrüktif
esaslarını ve muhtelif ünitelerini komple gösteren resimlerdir.Bu resimlere, yapının dıştan
boy ve en görünüşleri, plan görünüşleri, plan kesitleri, hakiki görünüşleri ve büyüklükleri ile
uygun olarak çizilir.ana sistem ve aks ölçüleri ve kotları verilir, aks numaraları işaret edilir.Bu
resimler 1/20-1/50 veya en küçük 1/100 ölçeğinde olur.
Genel konstrüksiyon resimlerinde, o yapı için çizilmiş bulunan bütün resimlerin bir listesi
bulunmalıdır.
3.6.2.16 Genel Konstrüksiyon Temel Resimleri :
Burada, yapının temellere bağlanış şekli ve temellerin statik hesap neticesine göre
alacağı form ve teçhizatı ile temellerin birbirine olan bağlantılar ile temellere intikal eden
tesirlerin cinsi, malzeme ve zemin emniyet gerilmeleri ile deprem parametreleri başlık
üstünde ayrıca belirtilir.
Yapının değişik tipteki her kolon tabanının, temellere ankrajını gösteren detaylar
çizilir.Kolon veya mesnet aksları ile temel blok aksları arasındaki bağlantılar ile temellere
intikal eden tesirlerin cinsi, yönü ve şiddetleri gösterilir.Tesirleri gösterir yük tablosu
çizilir.Temel ankraj sistemleri (1/5 -1/20) ölçeğinde gereğine göre yapılır.Değişik her temel
detayı ayrı ayrı çizilmelidir. Temellere ait her cins betonarme demirinin liste halinde metrajı
yapılır.
3.6.3 Mekanik Tesisat Projelerinde ;



Mekanik tesisat projeleri mevcut yönetmelik ve kanunlara uygun hazırlanacaktır.
Mekanik tesisat projelerinde, 1/50 ölçekli kat planı ve kolon şeması mutlaka çizilecek
ayrıca 1/20, 1/10 detay projeleri verilecektir.
Isı Merkezleri doğalgaz (varsa) yakıtlı olarak düzenlenecektir.





Yeni yapılacak tesislerin durumuna göre ısı yalıtım, ısıtma, havalandırma, akaryakıt,
basınçlı hava, klima ve soğutma sistemlerinin alternatifi çözümleri Manisa İl Özel
İdare ile birlikte değerlendirilecektir.
Yeni duruma göre doğalgaz (varsa) tesisat projesi, (alt yapı- üst yapı ) yetki belgeli
firmalarca düzenlenecektir.
Isıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz (varsa) tesisat projeleri ilgili Resmi
Kurumlara onaylattırılacaktır.
Sıhhi tesisat projeleri; soğuk su, sıcak su, pis su tesisatı, yangın, mutfak, soğuk depo
tesisatı, harici şebeke ve kanalizasyon sisteminin tümünü kapsar.
Tüm projeler resmi kurum ve ilgili belediyelerden izni alındıktan sonra hazırlanacak,
Manisa İl Özel İdare’nin onayından sonra resmi kurum onayları tamamlattırılacaktır.
3.6.3.6 Elektrik Tesisatı Projelerinde ;





















Binaların Alçak Gerilim Dağıtım Tesisatı
Aydınlatma Priz Tesisatı
Mekanik Sistemler Besleme Tesisatı
Yapı Genel Kullanımına Yönelik Besleme Tesisatı
Topraklama
Telefon Dağıtım Tesisatı
Motor Kontrol Tesisatı
Paratoner Tesisatı
Jeneratör Dağıtım Tesisatı
Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisatı
Işıklı Kontrol Sistemleri
Merkezi Saat Sistemleri
Yapısal Kablolama Sistemleri
Kuvvet Tesisatı
Yangın Yönetmeliğine Uygun Yangın İhbar Sistemleri
Anons ve Seslendirme Tesisatı
Çevre Aydınlatma Tesisatı ( bahçe,açık alan v.b.)
Bilgisayar (Data) Tesisatı
Mekanik Sistemler Besleme Tesisatı
Çevre Güvenlik ve Kapalı Devre Televizyon Sistemleri
Uydu Haberleşme Sistemleri
Bu proje kapsamı içinde yapılacak tatbikat projeleri yürürlükte bulunan kanun, ve
yönetmeliklere T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı Türkiye Elektrik Kurumu teknik
şartnamelerine,Elektrik Mühendisleri Odası Yönetmeliklerine ve diğer ilgili Resmi Kurumların
Yönetmelik ve şartnamelerine göre hazırlanacaktır.
Tesislerde kullanılacak malzemeler TSE Standardında olup, TSE standardı bulunmaması
halinde (IEEE,NEMA,BS,FC vb.) uluslar arası standatlar kullanılacaktır.
3.6.4.1 Kuvvetli Akım Projeleri
Kuvvetli akım, zayıf akım (Y.G) (0.G) elektrik projeleri 1/50, vaziyet planları 1/500 veya
1/1000 ölçekli olarak hazırlanacaktır. Projede aydınlatma,gerilim düşümü hesapları, yükleme
cetvelleri, sembol cetveli, tek hat şemaları, kolon şemaları vb. yer alacaktır.
Klima tesisatı,kazan dairesi, otomatik kontrol vb. tesisat için ayrı paftada elektrik ve tesisat
projesi hazırlanacaktır. Kuvvetli akım tesisatı ayrı tablodan yapılacaktır.
Kurulu gücü 9KW üzerindeki tesisler için kompanzasyon tesisatı ve projesi yapılacaktır.
Gerektiğinde paratoner tesisatı yapılacak. T.C. atom Enerjisi Kurumunun yürürlükteki
yönetmeliklerine ve TSE Şartnamelerine uyulacaktır.
Çevre aydınlatma projesi mimari çevre düzenleme projesine göre yapılacaktır.Aydınlatma
hesabı yapılacak armatür ve direk sayısı belirlenecek, projede armatür ve direk detayları
verilecektir.
Gücü 1 KW üstünde olan cihazlar için müstakil hat çekilecektir.
Tesis için kurulu güce göre gerekli yerlere jeneratör konulacaktır.
Şartnamede belirtilmeyen, ancak ilgili resmi kurumların gerekli gördüğü tüm proje ve
detaylar ile gerekli hesaplar yapılacak ve Manisa İl Özel İdaresi tarafından onaylanacaktır.
3.6.4.2 Zayıf Akım Projeleri
Projeler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TSE, E.M.O. Teknik Şartnameleri dikkate
alınarak hazırlanacaktır.
Kolon şemaları, detay projeleri 1/50 ölçekli, vaziyet planları 1/500 veya 1/1000 ölçekli
hazırlanacaktır.
Manisa İl Özel İdaresi gar sahası içinde, güvenlik gereken yerlerde kameralı güvenlik
sistemi yapılacaktır. Sistem ile ilgili farklı alternatifli öneriler katalogları ile birlikte proje ekinde
verilecektir.
Bu şartnamede belirtilmeyen ancak ilgili resmi kurumların gerekli gördüğü tüm projeler,
detaylar ve hesaplar yapılacaktır.
3.6.4.3 Orta- Yüksek Gerilim Trafo Projeleri (gerekli olursa)
Gar sahası içine ilave yapılacak tesisler için gerekiyorsa ve mevcut trafo tesisleri göz
önüne alınarak, ilgili elektrik dağıtım şirketi ile yapılacak resmi görüşmelerden sonra trafo
projesi yapılacak ve firma tarafından bila bedel olarak projeler ilgili elektrik dağıtım şirketine
onaylattırılacaktır.
Trafo binası mimari projesi 1/50 ölçekli hazırlanacak, farklı kesitlerde (Y.G.) hücre
bağlantıları,tek hat diyagramları, kurulu güç ve kompanzasyon hesabı (Y.G. – A.G.), enerji
dağıtım güzergahları (A.G.), pano tek hat diyagramı ve pano detayları ve gerekli proje - detay
hesaplamaları yapılacaktır.Jeneratör kurulu gücü hesaplanarak projelendirilecektir.
3.6.4.4 Asansör ve Platform Projeleri
Asansör yönetmeliğine uygun olacaktır. Projede elektrik ve makine tesisatı hesapları
çizimleri yer alacaktır.
MADDE 4 – İŞİN YAPILMASINDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR :
4.1. FİRMANIN MANİSA İL ÖZEL İDARESİ’NE KARŞI DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ












Firma ihale konusu işleri, sözleşme ve eklerindeki şart ve hükümlere, teknik ve
ekonomik faktörlere, sanat kurallarına, işin yapım süresindeki yürürlükte bulunan
mevzuat ve hükümlere uygun şekilde, eksiksiz ve kusursuz olarak yapılacaktır.
Sözleşme ve eklerinde açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda,
sözleşme konusu ile ilgili ve sözleşmenin imzası tarihinde yürürlükte bulunan
kararname, tüzük, yönetmelik ve şartname hükümleri uygulanacak.
Projelendirmenin her adımda Manisa İl Özel İdaresi’ne alternatifler sunulacak ve
Manisa İl Özel İdaresi’nin onayından sonra bir diğer adıma geçilecektir.
Firma Manisa İl Özel İdare’nin istediği koordinasyon ve/veya bilgilendirme
toplantılarına katılmaya mecbur olup, gerekirse Manisa İl Özel İdaresi’nin istediği söz
konusu iş hakkında Manisa il Özel İdaresi’nin yetkililerini bilgilendirecektir.
Gerekmesi halinde ÇED Raporu firma tarafından hazırlanacak ve ilgili kurum ve
kuruluşlardan gerekli izinleri alacaktır.
Firma her ne surette olursa olsun bilgi ve belgeleri diğer kurum, kuruluş ve şahıslara
Manisa İl Özel İdaresi’nin iznini almaksızın vermeyecektir.Aksi takdirde bu bilgi ve
belgelerin diğer kurum,kuruluş ve şahıslara verilmesinden firma sorumlu olacaktır.
Firma hazırlayacağı projelerde Resmi Kurumlar tarafından bilahare istenilen
değişikleri bila bedel yapacak ve tekrar onaya sunacaktır.
Firma, hazırlayarak teslim ettiği projelerden uygulama sonuçlanana kadar sorumlu
olacak, projelerin uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek eksik, hatalı projeler
Manisa İl Özel İdaresi’nin yazılı talebini takiben firma tarafından bedelsiz olarak 30
işgünü içersinde yapılacaktır.Bu süre içersinde eksik – hatalı projelerin
tamamlanmaması halinde Manisa İl Özel İdaresi tarafından firmanın nam ve hesabına
ilgili projeler yaptırılarak firmaya fatura edilecektir.
Yüklenici, yaptığı- yapacağı projelerin ve hesapların eksiklik veya yanlışlıklarından,
bunların bütün sonuçlarından sorumlu olacaktır. Projelerin Manisa İl Özel İdaresi
tarafından görülmüş ve onaylanmış olması Yükleniciyi sorumluluktan
kurtarmayacaktır.
Firma tarafından hazırlanacak projelerin tüm kullanım hakkı Manisa İl Özel İdaresi’ne
ait olacaktır. Manisa İl Özel İdaresi bu projelerin tamamını veya bir kısmını kendi
ihtiyacı olan başka bir yerde kullanabilir. Manisa İl Özel İdaresi projelerin bir kısmı
veya tamamı üzerinde her türlü değişiklik ve tadilatı yapabilir. Firma projelerin bir
başka yerde kullanılması halinde Manisa İl Özel İdaresi’nden herhangi bir Hak
talebinde bulunamaz.
Firma, yapmış olduğu söz konusu işe ait yapım ihalesine katılamayacak, teklif
veremeyecektir.
Projeler ve keşifler tamamlandıktan sonra, dijital kayıtları iki kopya olarak CD veya
benzeri kopyalama aletleri ile idareye teslim edilecektir.dosyaların hangi programlarca
kullanılabildikleri, formatları, çizim dosyalarının katman- kalem ilişkisinin açıklandığı
bir “*doc” dosyası CD içine konulacaktır.
4.2. MANİSA İL ÖZEL İDARESİ’ NİN FİRMAYA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Manisa İl Özel İdaresi, FİRMA tarafından yürütülen proje ve diğer çalışmaları ve
alternatif projeleri inceleyecek ve en kısa zamanda onaylayacaktır. Ancak, Manisa İl
Özel İdaresi’nin projeleri onaylamış olması firmanın projeden kaynaklanan
yükümlülüklerini hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacaktır.
MADDE 5- İŞİN KABULU VE ONANMASI :


Taahhüt konusu işin sözleşme ve eklerine uygun yapıldığı anlaşıldıktan sonra kabulü
yapılır.
Yüklenici Firmanın yükümlülüğü, söz konusu işe ait yapım işlerinin sonuçlanmasına
kadar devam edecektir.
MADDE 6 – ÖDEMELER





Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden; sözleşme,şartname ve eklerinde belirtilen,
bunlarda belirtilmemiş olsa dahi bilim, teknik ve mesleki teamüller gereği bir işin
kapsamında bulunduğu kabul edilmiş tüm hizmetlerin dahil olduğu, işlerin ödemeleri
aşağıda belirtildiği şekilde, işin muhteviyatına göre oluşturulacak ayrıntılı alt pursantaj
değerlerine göre hesaplanarak yapılacaktır.
Yüklenici firmaca bu iş için teklif edilen bedel haricinde herhangi bir fiyat farkı
hesaplanmayacak ve ödenmeyecektir.
“3.2” maddesinde , hazırlanacak projeyle alakalı inşaat alanı veya kat adedi miktarları
yaklaşık olarak belirlenmiş olup, söz konusu miktarlarda artı yönde olacak değişikler
için yüklenici firmaca bu iş için teklif edilen bedel haricinde herhangi bir bedel
ödenmeyecek veya eksi yönde olacak değişikler için Yüklenici firmaca bu iş için teklif
edilen bedelden herhangi bir indirime gidilmeyecektir.
Avans verilmeyecektir.
İşin tamamlanması ve onanmasından sonra ödeme tek ve kesin hak edişle bir
seferde Manisa İl Özel İdaresi’nce yapılacaktır.
MADDE 7 – MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK :
Söz konusu işe ait projelerin yapımı, takibi ve onaylanması için, Yüklenici Firmaca
bildirilecek olan teknik personelin nitelikleri, nicelikleri ve deneyim süresi aşağıda belirtilmiş
olup bildirilecek teknik personelin Yüklenici Firma bünyesinde bulunmasına gerek yoktur.
Deneyim süresi, mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik
edilecek. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin
imzalanmasının ardından 5 gün içerisinde, mezuniyet belgesi, oda kayıt belgesi ile beraber
yüklenici tarafından Manisa İl Özel İdaresi’ne sunulacaktır.
BU İŞ İÇİN GEREKLİ TEKNİK PERSONEL
SIRA
NO
GÖREVİ/ÜNVANI
1
2
3
4
MİMAR
MAKİNE MÜHENDİSİ
ELEKTRİK MÜHENDİSİ
İNŞAAT MÜHENDİSİ
KİŞİ ADEDİ
(EN AZ)
1
1
1
1
İŞ DENEYİMİ
(YIL)
5
5
5
5
Download

teknik şarname