FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
STAJ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören
öğrencilerin, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye
uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını,
ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Meslek yüksekokulları öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama
ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümlerine ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliği’nin 23. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
Meslek Yüksekokulları: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar
Meslek Yüksekokulu’nu
Program Staj Komisyonu: İlgili program başkanlığınca seçilecek öğretim elemanlarından oluşan komisyonu,
Staj Kabul Formu: Staj yapılacak kurum veya kuruluşlar tarafından onaylanacak, öğrencinin staj başvurusunun kabul
edildiğini belirten formu,
Staj Defteri: Öğrenci tarafından staj süresince yapılan çalışmaların işlendiği ve staj yapılan kurum yetkilisince
onaylanacak defteri,
Öğrenci Staj Değerlendirme Formu: Staj yapılan kurum yetkilisi tarafından öğrencinin staj sürecinin değerlendirileceği
Staj Defteri içerisinde öğrenciye verilecek formu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Staj Süresi ve Staj Zamanı
MADDE 5- (1) Staj süresi 30 iş günüdür.
MADDE 6 - (1) Öğrenciler, stajlarını 1. Sınıf sonunda, yaz döneminde yaparlar.
(2) İkinci öğretim öğrencileri, 2 dönem ders almak kaydı ile 3. dönem içerisinde de, vize – final – bütünleme haftaları
haricinde staj yapabilirler.
MADDE 7 - (1) Pazar günleri iş gününden sayılmaz ve bu günlerde kesinlikle staj yapılamaz.
MADDE 8 - (1) Bir hafta 5 (beş) iş günü olarak kabul edilir. Öğrenciler, Cumartesi’nin iş günü olarak kabul edildiği
işyerlerinde Cumartesi günleri de (işyerinin Cumartesi günü çalıştığını belgelemek koşuluyla) staj yapabilir.
MADDE 9 - (1) Öğrenci bütün derslerini vermiş ancak stajını başarıyla tamamlayamamış ise stajına herhangi bir ayda
başlayabilir.
MADDE 10 - (1) Staja devam zorunludur.
MADDE 11 – (1) Sağlık problemi dolayısıyla rapor alınması halinde, raporlu geçen süre tekrarlanarak, staj süresi 30 iş
gününe tamamlanır.
MADDE 12 – (1) 30 iş günlük süre içinde MYO Müdürlüklerinin bilgisi ve izni dahilinde, 3 iş günü idari izin kullanılabilir
ve bu süre stajdan sayılmaz.
MADDE 13 – (1) Resmi tatile rastlayan günler staj süresinden sayılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Staj Yeri Temini
MADDE 14 - (1) Staj yerleri, öğrencilerin kendileri tarafından temin edilip önerilir. Bu takdirde, staj yerinin uygun olup
olmadığına ilgili Program Staj Komisyonu’nca karar verilir.
MADDE 15- (1) Yurt içi veya yurt dışı kamu ve özel kurum veya işyerlerinin, program için belirledikleri stajyer öğrenci
kontenjanı talepleri ilgili Program Staj Komisyonu’nca uygun görülmesi halinde her yıl program panolarında ve ilgili
internet sitesinde ilan etmek yoluyla öğrencilere duyurulur. Bu şekilde oluşan yer ve kontenjanlar, öğrenci
başvurularına göre Program Staj Komisyonu’nca uygun bulunan bir usulle dağıtılır.
MADDE 16 - (1) Staj çalışması, Bölüm veya Programlarca uygun görülmesi halinde, Üniversite laboratuvarlarında,
atölyelerinde ve uygulama merkezlerinde de yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Staj Başvuruları ve Çalışmaları
MADDE 17 - (1) Öğrenci, staj için öncelikle Meslek Yüksekokulları Müdürlüklerinden Staj Kabul Formu’nu temin
etmek zorundadır. Staj Kabul Formu, (2 (iki) adet) eksiksiz olarak doldurulduktan ve staj çalışmasının yapılacağı
kurum veya kuruluşça onaylandıktan sonra öğrenci tarafından 2 adet fotoğrafla Meslek Yüksekokulları
Müdürlüklerine teslim edilir.
MADDE 18 - (1) Staj Kabul Formu bilgileri çerçevesinde staj yeri onaylanan öğrenciye; Meslek Yüksekokulları
Müdürlüklerince “Staj Defteri” ve zarf içerisinde “Öğrenci Staj Değerlendirme Formu” verilir.
MADDE 19- (1) Öğrenci herhangi bir sağlık hizmetinden yararlanmıyorsa staj yaptığı tarihlerde tabi olacağı iş kazası
ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. Sigorta ile ilgili işlemler
üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecektir. Staj yapacak olan öğrencilerin en erken staj başlama
tarihinden 1 ay öncesi ile en geç staj başlama tarihine 15 gün kala istenilen belgelerle ilgili Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
MADDE 20 - (1) Öğrenci, staj süresince yaptığı çalışmaları staj defterinde belirtilen Staj Esasları’na uygun olarak Staj
Defteri’ne kaydeder. Staj Defteri’nin her sayfası staj yeri yetkilisince onaylanır. Staj defteri dışında gerekli durumlarda
kullanılan ek dosya, çizim, CD vb. her türlü doküman da staj yetkilisince onaylanmalıdır.
MADDE 21 - (1) Öğrenci Staj Değerlendirme Formu staj tamamlandıktan sonra staj yeri yetkilisince doldurulup kapalı
zarf ile öğrenci eliyle veya posta yoluyla Meslek Yüksekokulları Müdürlüklerine ulaştırılır.
MADDE 22 - (1) Öğrenci, staj sonunda istenen belgeleri (Staj Defteri ve Öğrenci Staj Değerlendirme Formu), staj
bitiminden sonra en geç 15 gün içinde ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim eder. Bu süreden sonra verilecek
staj belgeleri kabul edilmez ve öğrenci başarısız sayılır. Mazeret halinde dilekçesi Program Staj Komisyonunca kabul
edilen öğrenciye ek süre verilebilir.
MADDE 23 - (1) Program Başkanlığınca belirlenen danışmanlar, öğrencilerin staj çalışmalarını, staj süresince en az 1
defa yerinde inceler. Staj yapan öğrencilerin staj incelemeleri, işletme yetkilileriyle görüşme yoluyla da yapılabilir.
MADDE 24 – (1) Staj belgeleri, Türkçe hazırlanır. Ancak Erasmus stajlarında yaygın herhangi bir yabancı dilde de
hazırlanabilir. Bu belgelerin noter tasdikli tercümelerinin sağlanmasından öğrenci sorumludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Stajın Değerlendirilmesi
MADDE 25 - (1) Meslek Yüksekokulları bünyesindeki program başkanları, ilgili program bünyesindeki öğretim üye ve
öğretim görevlileri arasından Program Staj Komisyonu’nu seçer. Program Staj Komisyonu her öğretim yılının ilk ayı
içinde seçilir ve görev süresi 1 yıldır.
MADDE 26 - (1) Program Staj Komisyonu stajla ilgili tüm belgeleri inceler, staj çalışmalarını Staj Değerlendirme
Formu ve Staj Defteri üzerinden değerlendirir. Değerlendirme esnasında gerek gördüğünde öğrenciler ile görüşür.
Değerlendirmeyi Staj Yönergesi çerçevesinde yapar; stajı kabul eder, düzeltme ister veya reddeder.
Stajın değerlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Staj Değerlendirme Formu’nda iki adet Zayıf notu alan öğrencinin staj çalışması reddedilir.
b) Staj Defteri’nin incelenmesinde, defterde istenen bilgiler ve esaslar öğrenci tarafından tam olarak yerine
getirilmediği takdirde, Program Staj Komisyonu stajı reddetme veya düzeltme kararı verme yetkisine sahiptir.
(2) Program Staj Komisyonu’nun, düzeltme kararı vermesi halinde, kendisine düzeltme hakkı verilen öğrencilerin
isimleri ve düzeltme istenen başlıklar, ilgili Program Başkanlığı’nca ilan edilir. Öğrenci ilan tarihinden itibaren en geç
15 gün içerisinde gerekli düzeltmeleri yapıp Program Staj Komisyonu’na sunar. 15 gün içerisinde gerekli
düzeltmeleri Program Staj Komisyonu’na sunmayan öğrenciye ek süre tanınmaz ve stajı reddedilir.
MADDE 27 - (1) Program Staj Komisyonu nihai değerlendirme sonuçlarını Ekim ve Mart ayları içerisinde yapıp,
Program Başkanlığı’na sunar.
MADDE 28 - (1) Program Başkanlıkları, Program Staj Komisyonu’ndan aldığı staj değerlendirmesini 10 gün içerisinde
Meslek Yüksekokulları Müdürlüklerine ve öğrencilere bildirir.
MADDE 29- (1) Yatay geçişle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarından birine
gelen öğrencinin staj muafiyeti talebi, ilgili Meslek Yüksekokulunun Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Öğrencinin,
staj muafiyet talebini, ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne kayıt olduğu tarih itibariyle en geç 15 gün içinde bir
dilekçe ile iletmesi gerekmektedir.
MADDE 30– (1) Staj değerlendirmesinin ilan edilmesinden itibaren 5 gün içerisinde, öğrenci değerlendirmeye itirazda
bulunabilir.
İşyeri İlişkileri
MADDE 31 – (1) İşyeri disiplinine uymayan öğrencinin durumu işverence Rapor halinde Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü’ne bildirilir. Bu öğrenci hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ayrıca stajı geçersiz
sayılır.
MADDE 32 – (1) Öğrenciler staj süresince işyerinde kullanılan eşyalara verecekleri zarar dolayısıyla işyeri personelinin
tabi olduğu hükümlere tabidirler.
MADDE 33 – (1) İşyeri ve öğrenci ihtilafları dolayısıyla üniversite taraf gösterilmez.
Staj Yeri ve Stajyer İlişkileri
MADDE 34 – (1) Staj yeri yetkilileri ve stajyerler, staj süresince yaşanacak ve stajın devamını imkansız kılacak
problemleri, dilekçe yoluyla Program Staj Komisyonu’na bildirmekle yükümlüdür.
(2) Staj yeri ile öğrenci arasında yaşanacak sorunlarda, Program Staj Komisyonu öğrencinin staj yerini değiştirme
hakkına sahiptir. Öğrenciler staja başladıktan sonra, Program Staj Komisyonunun bilgisi ve onayı olmaksızın staj yeri
değişikliği yapamazlar.
MADDE 35 – (1) Stajyer, staj yerinin belirlediği kılık, kıyafet ve işyeri düzenine uymak zorundadır.
(2) Anlaşmazlıklarda karar, işyeri yetkilisine aittir.
MADDE 36 – (1) Stajyer, staj yaptığı işyerinde uygulama esnasında sebebiyet verdiği tüm olumsuzluklar konusunda,
işyeri personelinin tabi olduğu hükümlere tabidir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 37 - (1) Kabul edilen staj defterleri ilgili program Başkanlığı’nca mezuniyetten sonra 2 yıl süreyle saklanır.
MADDE 38 - (1) Staj Çalışmalarını 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü süre içerisinde tamamlamayan
öğrencilere diploma verilmez.
MADDE 39 - (1) Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj süresince de geçerlidir
MADDE 40 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük, Yürütme
Yürürlük
MADDE 41 - (1) Bu staj yönergesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 - (1) Bu yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.
Download

Staj Yönergesi - Meslek Yüksekokulu