2014 YILI MAAŞ VERİLERİ
KATSAYILAR
Maaş Katsayısı
0,076998
Taban Aylık Katsayısı
Yan Ödeme Katsayısı
1,205274
0,024416
KIDEM AYLIK GÖSTERGESİ
Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı
Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ (EŞ İÇİN)
2134 * Maaş Katsayısı
164,31
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ (ÇOCUK İÇİN)
Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maaş Katsayısı)
Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.
38,34 (İki çocuk üzerinden
hesaplanmıştır)
Not: 0-6 yaş arasındaki iki
çocuk için 2 katı ödenecektir.
İki çocuk sınırı 2010 yılı bütçe kanunu ile kalkmıştır
DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ
2500*Maaş Katsayısı
192,49
ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ
-Eş veya Çocuğun Ölümü; 9500*Maaş Katsayısı
-Memurun Ölümü; 9500*2*Maaş Katsayısı
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TAVANI
9.500*Maaş Katsayısı
731,48
1.462,96
731,48
EMEKLİ KESENEK ORANLARI
Emekli Keseneği (Kişi İçin)
Emekli Keseneği (Kurum İçin)
% 16
% 20
EMEKLİLİK KESENEĞİ MATRAHINA EKLENECEK EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞINA UYGULANACAK ORANLAR
Ek Gös. 8400 ve yukarısı
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç
Diğerlerinde
% 240
% 200
% 180
% 150
% 130
% 70
% 40
HARCIRAHLAR
YURTİÇİHARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukarı Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar
40,50
37,50
35,00
31,00
30,00
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu
tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için
ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK TAZMİNATLAR (MADDE 50)
50 NCİ MADDENİN 1, 2, 3, 4 VE 5 İNCİ BENTLERİNDE YER ALAN PERSONEL :
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar
12,00
11,50
Bu tazminattan yararlananlardan;
1)Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun
uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek
olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın
yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
MEMURLARA YAPILAN ÖDEMELER VE BU ÖDEMELERDEN YAPILACAK KESİNTİLER
VERGİ ORANLARI
-Damga Vergisi Oranları (16.08.1999'dan İtibaren 99/1342 s. B.K.K.)
-Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden
Belli Parayı İhtiva Eden: Sözleşme, Taahhütname, Temlikname Kefalet, Teminat ve
Rehin Senetleri İçin
Binde 7,59
Binde 9,48
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)
10.700 Türk Lirasına kadar
%15
26.000 Türk Lirasının 10.700 lirası için 1.605 TL, fazlası
%20
60.000 Türk Lirasının 26.000 lirası için 4.665 TL(ücret gelirlerinde 94.000 TL'nin
26.000 TL'si için 4.665 TL), fazlası
%27
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL'den
fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL), fazlası
%35
AKADEMİK PERSONEL EK GÖSTERGE CETVELİ (2914-5.Md.)
KADRO UNVANI
DERECE
EK GÖSTERGE
Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı , Dekan, Dekan
Yardımcısı,Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 4 yılını
tamamlamış bulunanlar
1
6.400
Profesörler
1
5.300
Doçentler
1-3
4.800
Yardımcı Doçentler
3-5
3.600
Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer Öğretim Yardımcıları
1
3.600
Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer Öğretim Yardımcıları
2
2.700
Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer Öğretim Yardımcıları
3-7
2.300
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ (2914-12. Md.)
KADRO UNVANI
ORAN %
Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü
olanlar ile Profesörlük kadrosunda 3 yılını tamamlamış bulunanlar
245
Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara
215
Doçent kadrosunda bulunanlara
175
Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara
165
Diğer Öğretim Elemanlarından
-
1. Dereceden aylık alanlar
130
-
2. Dereceden aylık alanlar
117
-
3. Dereceden aylık alanlar
110
-
4. ve 5. Dereceden aylık alanlar
104
-
Diğerleri
98
İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ (2914-13. Md.)
GÖREV
ORAN %
Rektörlere
70
Rektör Yardımcıları ve Dekanları
30
Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile ve Bölüm
Başkanlarına
20
Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına
15
Download

2014 yılı maaş verileri