TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE
10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda “TORBA YASA”
olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 sayılı Kanun
11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Söz konusu kanun ile vergi hukukundan sosyal güvenliğe, iş sağlığı ve güvenliğinden iş hukukuna
çeşitli alanlarda önemli değişiklikler yapılmış durumda.
Çok geniş kapsamlı düzenlemeler içeren Kanunun önemli gördüğümüz bölümlerini aşağıda
açıklanmaya çalıştık.
KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
A. MALİYE BAKANLIĞINCA TAHSİL ve TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI
6552 sayılı Kanunun 73. Maddesinde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen
amme alacaklarından Kanun kapsamına alınanlar düzenlenmiştir. Bu hükümler çerçevesinde Kanun
kapsamına giren alacaklar, tür ve dönemler itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.
1.
Vergi Usul Kanunu kapsamına girenler:
 30/04/2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi
gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamları (2013 takvim yılına ait Gelir Vergisi ikinci taksiti hariç) Kanun kapsamındadır.
Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin son günü
Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi
Nisan/2014 ayına rastlamakla beraber beyanname/bildirim verme süresinin son günü Mayıs/2014
ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir.
 2014 yılına ilişkin olarak 30/04/2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.
Buna göre;
2014 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan motorlu taşıtlar vergisi(2. taksit hariç),
yıllık harçlar gibi alacaklar Kanunun kapsamına girmektedir.
Diplomat Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence K:1 D:1 Bayraklı -İZMİR
Tel: 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20
www.diplomatymm.com.tr - [email protected]
 30/04/2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi
cezaları Kanun kapsamındadır.
Buna göre; vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında 30/04/2014 tarihinden önce yapılan
tespitlere ilişkin olan ve 11.09.2014 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da
ödeme süresi geçmemiş bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezalarının kanun ile
öngörülen şekilde ödenmesi durumunda % 50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
2.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip
Edilen Alacaklar:
30/4/2014 tarihinden önce kesinleşmiş olup, 11.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş veya ödeme
süresi geçmemiş aşağıdaki kanunlar çerçevesinde verilen idari para cezaları kanun kapsamına
alınmıştır. ,

Askerlik Kanunu,

Mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

Milletvekili Seçimi Kanunu,

Karayolları Trafik Kanunu,

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,

Karayolu Taşıma Kanunu,

Nüfus Hizmetleri Kanunu,

Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu
Ancak yukarıda belirtilenler dışında kalan adli ve idari para cezaları ile,

Mülga Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı,

Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi,

Mülga Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,
Diplomat Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence K:1 D:1 Bayraklı -İZMİR
Tel: 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20
www.diplomatymm.com.tr - [email protected]

Mülga Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt
fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,

Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu,

Mülga Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük
hizmet payları
Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.
B. BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR
Vadesi 30/4/2014 tarihinden önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup 11.09.2014 tarihi itibarıyla
ödenmemiş bulunan Belediyelere ait aşağıdaki alacaklar kanun kapsamındadır.

30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere ilişkin Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden
hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme
zamları,

Su alacakları;

Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su alacakları,
C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA OLAN BORÇLAR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre takip edilen vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi
henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri kanun kapsamındadır. Bu alacaklar hakkında da Maliye
Bakanlığı’nca takip ve tahsil edilen alacaklara benzer yöntem uygulanacaktır.
Ayrıca vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir
vergi aslına bağlı olmaksızın Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında kesilmiş olan
Diplomat Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence K:1 D:1 Bayraklı -İZMİR
Tel: 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20
www.diplomatymm.com.tr - [email protected]
idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş olan idari para
cezalarının %50'sinin kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi durumunda cezaların
kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak söz
konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamının kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi durumunda alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî
amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
D. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BORÇLAR:
5510 sayılı Kanuna göre ortaya çıkan ve 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk
ettiği halde ödenmemiş olan;

Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal
güvenlik destek primi,

İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı
tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde
ödenmemiş olan; eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

Genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar
geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen
süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi
fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
Diplomat Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence K:1 D:1 Bayraklı -İZMİR
Tel: 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20
www.diplomatymm.com.tr - [email protected]
E. BAŞVURU VE ÖDEME:
Maliye Bakanlığınca takip edilen ve kapsama giren borçlarla ilgili olarak mükelleflerin 30.11.2014
tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti
31.12.2014 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarda ise 31.11.2014 tarihine kadar başvuruda bulunulması
ilk taksitin ise 31.01.2015 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Genel sağlık sigortalısı borçlularının ise son başvuru süresi 30.04.2014, ilk taksit ödeme süresi
31.05.2014 olacaktır.
F. TAKSİT SAYILARI ve KATSAYI UYGULAMASI:
Ödemeler 6, 9, 12 ve 18 taksitte ikişer aylık periyotlarda yapılacaktır.
Ödemelere;
 6 taksit için 1.05,
 9 taksit için 1.07,
 12 taksit için 1.10,
 18 taksit için 1.15 katsayı uygulanacaktır.
G. ÇEŞİTLİ ODALARIN ALACAKLARI
1. SMMM-YMM Odaları üyelerinin odaya olan borçları:
3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları
odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; 01.11.2014
tarihinden başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu
alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden
vazgeçilecektir.
2. Odalara ve Borsalara olan borçlar:
Üyelerin 11.09.2104 tarihinden önce ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan, oda ve borsalara
olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile
Diplomat Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence K:1 D:1 Bayraklı -İZMİR
Tel: 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20
www.diplomatymm.com.tr - [email protected]
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi hâlinde faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecektir.
Ödemeler üçer aylık dönemler halinde 8 taksitte yapılacak olup il taksit 31.12.2014 tarihine kadar
ödenecektir.
Ödemenin defaten yapılması durumunda ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim
yapılacaktır.
H. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA
MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI
Düzenleme ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri
bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas
faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan)
ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net
alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi
dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun
hale getirmeleri imkanı verilmiştir.
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla
düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan:

Kasa mevcutlarını işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç
verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile
ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 31.12.2014 tarihine
(bu
tarih
dahil)
kadar
vergi
dairelerine
beyan
etmek
suretiyle
kayıtlarını
düzeltebileceklerdir.

Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve
ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan
edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi
beyanname verme süresi içinde (31.12.2014 tarihine kadar) ödeyeceklerdir.
Diplomat Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence K:1 D:1 Bayraklı -İZMİR
Tel: 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20
www.diplomatymm.com.tr - [email protected]

I.
Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının düzeltilmesi gerekeceği tabiidir.
TÜRK TİCARET KANUNUNA YÖNELİK DÜZENLEMELER
Aşağıda sayılan Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden
kayıtlarının silinmesi ile ilgili 01.07.2014 Tarihinden dolan Süre 01.07.2015 Tarihine Uzatıldı:
a) Sermayelerini 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen
tutarlara çıkarmamış anonim şirketler ile limited şirketler.
b) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih
olan anonim ve limited şirketler.
c) Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler.
d) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan
anonim şirketler ile kooperatifler.
e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel kurulun
toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği
için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler.
Asgari Sermaye Şartını Yerine Getirmemiş Olan Şirketlere 3 Ay Süre Tanındı:
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir
nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını 10.12.2014 tarihine kadar
yapmaları halinde fesih işlemi uygulanmayacak.
K. BAZI BORÇLAR TAMAMEN SİLİNECEK:
Sigara içimi ile ilgili verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31/12/2013 tarihinden önce idari
yaptırım kararı verilen ve genel bütçeye gelir kaydı gereken her bir kabahat için 120 Türk lirasının
altında kalan idari para cezalarının ve bunlara bağlı ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Ayrıca Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2007
tarihinden önce olduğu hâlde 11.09.2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan 50 TL’yı aşmayan asli
alacakların ve bağlı ferî alacaklar ile aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını
aşmayanların tahsilinden vazgeçilecektir.
Diplomat Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence K:1 D:1 Bayraklı -İZMİR
Tel: 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20
www.diplomatymm.com.tr - [email protected]
L. ARAÇ MUAYENESİNE YÖNELİK DÜZENLEME:
11.09.2014 tarihi itibarıyla Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları
gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar araç
muayenelerini yaptırmaları halinde her ay için alınan %5 fazla yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
oranlarında ödeme yapacaklar.
M. BAĞIŞ VE YARDIMLARA YÖNELİK DÜZENLEME:
Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı
yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde indirim
konusu yapılabilecek.
Diplomat Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence K:1 D:1 Bayraklı -İZMİR
Tel: 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20
www.diplomatymm.com.tr - [email protected]
Download

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE