Sayfa 1 / 5
MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU
30 Haziran 2014
I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER
1. Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması zorunluluğu 1 Temmuz 2014'ten 1 Ocak
2015'e uzatıldı
Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile
belirlenen konulara ilişkin kayıtların belirlenen mükelleflerce elektronik ortamda oluşturulması,
muhafazası ve ibraz edilmesine ilişkin (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar 431
sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenmiş ve söz konusu tebliğin yürürlük
tarihi 01.07.2014 olarak belirlenmiş idi.
Bu kez 28 Haziran 2014 tarihi ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 436 sıra numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlük tarihi 1 Ocak 2015'e ertelendi.
Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra no: 431) Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ kapsamına giren mükellefler:
 ÖTV Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar
 Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları
dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme
lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
 Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim,
ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama,
taşıma ve oto gaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
 ÖTV Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili
olarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi,
Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek
ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve
dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler,
2. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19/06/2014 tarihinde Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma
Anlaşması imzalandı.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç
dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinin (5). Fıkrasında; ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet
alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemlerin, mükellefin
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 2 / 5
talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebileceği, bu şekilde belirlenen yöntemin,
üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşıdığı hükmü yer
almaktadır.
Bu konuya ilişkin olarak 06 Aralık 2007 tarihli ve 26722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
27/11/2007 tarih ve 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre söz konusu yöntemler, Gelir
İdaresi Başkanlığı ile peşin fiyatlandırma anlaşması imzalanarak belirlenebilmektedir.
Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının amacı, mükelleflerin ilişkili kişilerle yapacakları mal veya
hizmet alım ya da satımında uygulayacakları transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak
karşılaşılabilecek olası vergi ihtilaflarının önüne geçilmesidir. Mükellefler, Gelir İdaresi
Başkanlığı ile yapacakları anlaşma sonucunda, anlaşma koşullarına uydukları sürece vergisel
risklere karşı korunmuş olacaklar ve bu durum mükelleflere ileriyi görebilme olanağı
sağlayacaktır.
Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde, ilk “Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması”
sonuçlandırılmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili mükellef arasında 15/07/2011 tarihinde
imzalanmış idi.
3. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nda değişiklikler yapıldı.
Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6545 Sayılı Kanun 28
Haziran 2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlandı.
Söz konusu Kanunla 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nda da değişiklikler yapıldı.
Yapılan değişikliklerin vergi davaları konusunda getirdiği başlıca yenilikler aşağıdaki gibi
sıralanmıştır.
 Bölge İdare Mahkemeleri isnaf mahkemesi haline gelecek.
 Yeni Bölge İdare Mahkemeleri ilk derece mahkemelerince verilen ve istinaf yolu açık olan
nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlayacak.
 Bölge idare mahkemeleri Danıştay’da olduğu daireler şeklinde örgütlenecek ve vergi
davalarına ilişkin isnaf başvurularına ilişkin yargılamaları daireler yürütecek.
 Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılımıyla toplanır. Görüşmeler gizli yapılır, kararlar
çoğunlukla verilir.
 Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde
istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar
vererek işin esası hakkında kendisi yeniden bir karar verir.
 Yeni Bölge İdare Mahkemeleri en geç 28.09.2014 Tarihine kadar kurulacak.
 Konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere
karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin
olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 3 / 5
 Bölge İdare Mahkemeleri’nin konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı
davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalarına ilişkin olarak isnaf başvuruları üzerine
verdikleri kararlara karşı Danıştay’a temyize gidilebilecek. Bu tutarın altındaki davalara
ilişkin isnaf kararları kesindir.
II. BASINDA VERGİ KONUSUNDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
1) Vergi mektupları yeniden yola çıkıyor (29 Haziran 2014 - Anadolu Ajansı)
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla gönderimi durdurulan, ödenmemiş vergi borcunun
bulunduğuna dair mektuplar, içeriği güncellenerek yeniden postaya verilecek.
Mektuplarda mükellefleri rahatsız edecek ifadeler bulunmayacak, vergi borcunun günün her
anında nereden öğrenilebileceği bilgisi yer alacak. Bu kapsamda tüm vergi borçlarının SMS ile
öğrenilebileceği sistemi de hayata geçiren bakanlık, mükelleflere istedikleri her an bilgilendirme
yapabilecek.
"Vergi borcunuz var, ödeyin" anlamına gelecek şekilde düzenlenen mektupların gönderimi,
yapılan şikayetler üzerine, Maliye Bakanı Şimşek'in talimatı üzerine durdurulmuştu. Şimşek,
bürokratlarına mektupların daha açıklayıcı bilgileri içerecek şekilde hazırlanması talimatını
vermişti.
Maliye bürokratları bunun üzerine Hollanda modeli üzerinde yoğunlaşarak mektupların içeriğini
yeniden belirledi ve bu kapsamda yeni bir sistemi de hayata geçirdi.
Mektuplardan, mükellefleri rahatsız edecek ifadeler çıkarılırken, vergi borcunun günün her anında
nereden öğrenilebileceği bilgisi, düzenlenen metne eklendi. Öte yandan Bakanlık, tüm
vergi borçlarının SMS ile öğrenilebileceği sistemi de mükelleflerin hizmetine sundu.
Vergi borçları ve içeriği 7/24 öğrenilebilecek
Mükellefler artık vergi borçlarını ve içeriğini hem Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden
hem de SMS yoluyla günün her anında öğrenebilecek.
Tüm vergi daireleri, Maliye bürokratlarının içeriğini belirleyecek mektupları kullanacak. Tek
merkezden belirlenen içeriğin dışında hiç bir vergi dairesi, söz konusu mektuplarda başka
ifadelere yer veremeyecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında tahsilini sağlamak ve
süresinde ödenmeyen kamu alacakları ile ilgili mükellefleri sadece mektupla değil, e-posta,
telefon, duyuru gibi iletişim kanallarıyla da bilgilendiriyor.
Bu amaçla, 2008 yılından bu yana cep telefonundan SMS yoluyla motorlu taşıtlar vergisi ve trafik
cezası borç bildirim hizmeti veren "KMBS-Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi'nden (1189)" artık
sisteme kayıtlı güncel tüm vergi borç bilgileri öğrenilebilecek.
Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi Turkcell, Vodafone ve Avea abonelerince kullanılabilecek.
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 4 / 5
Mükellefler, sorgulama yapmak için 1189'a "BORC TC Kimlik No Anne kızlık soyadının ilk 2
harfi" şeklinde mesaj gönderebilecek.
2) Maden işçisine gelir vergisi müjdesi - (27 Haziran 2014 - Anadolu Ajansı)
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üretimin durdurulduğu madenlerde işverenlerce ödenen ücretler
üzerinden gelir vergisi stopajının yapılmaması gerektiğini bildirdi.
Söz konusu kaza nedeniyle zorunlu çalışmalar dışında üretime kapatılan Soma Kömür İşletmeleri
AŞ'ye bağlı Eynez, Işıklar ve Atabacası madenlerinde çalışan işçilere ödenen ücretlerden gelir
vergisi kesintisinin yapılmaması gerektiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesine göre toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde
cevher üretiminde çalışan personelin çalışma sürelerinin tamamını yer altında geçirmeleri halinde,
bu sürelere ilişkin olarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulmaktadır.
Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler üzerine, söz konusu kaza nedeniyle, zorunlu çalışmalar
dışında üretime kapatılan söz konusu madenlerde çalışan işçilere, üretimin durdurulması nedeniyle
bu iş yerlerinde fiilen çalışmanın mümkün olmadığı sürelerle sınırlı olmak üzere işverenlerce ilgili
mevzuatı uyarınca ödenen ücretler üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmaması gerekmektedir."
3) Af bekleyene kötü haber - (29 Haziran 2014 - haberturk.com)
Af düzenlemesinin, vergisini zamanında ödeyenlere haksızlık olduğu eleştirilerini dikkate
alan Maliye Bakanlığı, vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların af kapsamının dışına
çıkarılmasını kararlaştırdı. Yapılması planlanan değişiklikle şirketlerin 41 milyar liralık vergi
cezası af kapsamı dışında kalacak
Maliye Bakanlığı, af düzenlemesinin, vergi borcunu ve cezasını zamanında ödeyenlere haksızlık
olduğuna yönelik eleştiriler üzerine torba yasa tasarısında şirketlerin kesinleşen vergi cezalarının
affından vazgeçme kararı aldı. Değişiklikle, şirketlerin 41 milyar lira tutarındaki vergi cezası af
kapsamı dışına çıkarılacak. Şirketler, vergi aslı ile birlikte cezasını da ödeyecek. Maliye, vergi
kaybına yol açanlara, kaçırılan verginin bir katı ile üç katı arasında vergi ziyaı cezası kesiyor.
Örneğin, bir şirkette 1 milyon lira vergi kaçırıldığı tespit edilirse, hem 1 milyon lira vergi borcu
çıkarılıyor, hem en az 1 milyon lira vergi ziyaı cezası veriliyor. Tasarıda, 30 Nisan 2014 itibarıyla
ödenmemiş vergi borçlarının ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı cezalar ile gecikme zamlarının
silinmesi öngörülüyor.
Cezanın tamamını ödeyecekler
Yapılacak değişiklik ile vergi aslına bağlı olarak kesilen cezalar af kapsamının dışına çıkarılacak.
Böylece, örnekteki şirket tasarının mevcut halinde sadece 1 milyon lira vergi aslını ödeyerek
kurtulabilirken, yeni düzenlemeyle 1 milyon lira da vergi aslına bağlı cezayı ödemek zorunda
olacak. Ayrıca enflasyon farkı ödenecek. Gecikme zam ve faizleri alınmayacak. Davası devam
eden vergi cezaları ise af kapsamı dışında tutulacak. Vergi Denetim Kurulu 2012 yılında 8 milyar
750 milyon, 2013 yılında da 19 milyar 874 milyon lira olmak üzere iki yılda 28.6 milyar lira
tutarında vergi cezası kesti. Bu cezalar, mahkemelere yapılan itirazların ardından kesinleşecek.
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 5 / 5
"Cezanın gecikme faiz ve zammını almayacağız"
Maliye yetkilileri, 2011 yılında çıkarılan af yasasında vergi cezalarının büyük kısmının
affedildiğinin anımsatılması üzerine, o tarihte vergi cezasındaki affı dengeleyen matrah artırımı
gibi düzenlemeler bulunduğunu, bu tasarıda matrah artırımı olmadığını belirtti. Yetkililer,
“Yapılacak düzenlemeyle cezanın aslını alacağız ama gecikme faiz ve zammını almayacağız”
bilgisini verdi. 2011’deki af yasası sayesinde, o tarihe kadar başta Aydın Doğan Grubu ve Merkez
Bankası personel vakfı olmak üzere bazı mükelleflere kesilen yüksek tutarlı vergi cezaları,
yaklaşık dörtte biri ödenmek suretiyle kapatılmıştı.
III. VERGİDE BU HAFTA
Son günü bu hafta içinde (30 Haziran - 06 Temmuz 2014) bulunan vergi yükümlülükleri aşağıda
tabloda gösterilmiştir:
Son Tarih
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
KONU
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Ba)
Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Bs)
Mayıs 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Saygılarımla..
Dr. Mustafa Bulut, YMM
İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Download

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 30 Haziran 2014 I. KAMU