VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER
NİSAN-HAZİRAN 2014
Nisan-Haziran 2014 döneminde vergi mevzuatındaki değişiklikler ve bu değişikliklere ilişkin
açıklamalarımıza aşağıda tarih sırasına göre yer verilmiştir.
1. E-Faturaya Mecburiyeti Başladı:
01 Nisan 2014 tarihinden itibaren aşağıda sayılan mükellefler bakımından kendi aralarındaki
mal veya hizmet alım satımlarında elektronik fatura düzenleme mecburiyeti başladı:
 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile
bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle
asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar
 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal
inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden
31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar
E-Fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda Gelir İdaresi
Başkanlığı’nca 01 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan hatırlatma ve açıklama notuna
bakılmalıdır.
2. Matbaa İşletmecileri Basım Ve Dağıtımını Yaptıkları Belgelere İlişkin Olarak
Düzenleyecekleri Bilgi Formunu Elektronik Ortamda Düzenleyecekler:
Değişiklikle Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı
Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile matbaa işletmecilerine basım ve dağıtımını
yaptıkları belgelere ilişkin olarak düzenleyecekleri bilgi formunu elektronik ortamda internet
üzerinden Maliye Bakanlığı’na gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
Söz konusu değişiklik 04.04.2014 gün ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3. Özel Tüketim Vergisinde Tevkifat Uygulaması Başladı:
19.04.2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu 34 Seri No.lu Özel Tüketim
1
Vergisi Genel Tebliği ÖTV Kanunu'na ekli 1 Sayılı listenin B cetvelindeki 38.11 tarife
pozisyon numarasında yer alan malların teslimlerinde ÖTV Tevkifatı Getirildi.
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Buna göre vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan
katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar
(benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer
müstahzar katkıların özel tüketim vergisi, rafineriler hariç ÖTV mükelleflerinden sanayi sicil
belgesini haiz olan KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde tevkifata tabi
tutulmak suretiyle beyan edilerek ödenecektir.
Sayılan mallar üzerinden hesaplanan ÖTV'nin tamamı, vergi sorumluları tarafından tevkifata
tabi tutulacaktır. Tevkifata tabi tutulan ÖTV tutarı, vergi sorumlularınca teslimin gerçekleştiği
vergilendirme dönemine ilişkin olarak KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine elektronik
ortamda verilecek (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.
Genel Tebliğde tevkif edilen ÖTV'nin beyanı, ödenmesi, indirimi ve faturada gösterilmesi,
tevkifat uygulanan işlemlerde işlemden vazgeçilmesi vs. sebeplerle gerekli düzeltme
işlemleri, tevkifat yapılmaması veya ödenmemesi hallerinde sorumluluğa ilişkin hususlar
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
4. Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri Tek Bir Tebliğde Birleştirildi:
Katma Değer Vergisi Kanun'un yayınlandığı tarihten günümüze kadar yayınlanmış olan 123
adet Genel Tebliğ birleştirilerek Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği adı altında
26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
01.05.2014 tarihinde
yürürlüğe girdi.
Yeni Tebliğ ile ilgili açıklamalarımız, daha evvel “KDV Uygulamalarında Yenilikler” isimli
çalışmamızla üyelerimize duyurulmuştur.
5. 2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim
Değerleri Yayınlandı:
Gelir İdaresi Başkanlığı, takdir komisyonlarınca takdir edilen bina, arsa ve araziler için 2014
yılına ait uygulanacak emlak vergi değeri ile ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim
değerlerini yayınladı.
2
Şehir cadde sokak itibariyle arsa değerlerini öğrenmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
Türkiye tüm şehirler cadde ve sokaklar itibariyle arsa değerleri
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
6. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Geçiş Dönemine İlişkin 66 Seri
No.Lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı:
Sirkülerde 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinin yürürlüğüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir
Tebliğ 1 Mayıs 2014 Tarihinden sonraki işlemlere uygulanacaktır.
1 Mayıs 2014 tarihinden sonraki işlemlere Tebliğde belirtilen usul ve esaslar, bu tarihinden
önceki işlemlere ise mülga Tebliğlerde yer alan düzenlemelerin uygulanacaktır.
Projeye bağlanan işlerden Tebliğden öncekiler için mal ve hizmet listesi gönderilmesine
gerek yok:
İstisna
ve
iade uygulamalarında proje uygulaması getirilen
işlemlerde,
Tebliğin
yürürlüğünden önce istisna belgesi alınanlarda, "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin
Liste" nin Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesine gerek yoktur.
İade uygulamalarında İTUS sertifikası için gerekli olan son olumlu rapor ile İTUS
sertifikası tarihi arasındaki iade talepleri için indirimli teminat uygulanacak:
İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi için gerekli şartlardan bir tanesi sertifika
başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme
dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme raporlarının olumlu
olması şartıdır.
İTUS sertifikası almaya hak kazanan mükelleflerin son raporun ait olduğu dönem ile sertifika
tarihi arasındaki iade taleplerinde de indirimli teminat uygulanacaktır.
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan yıllık iade taleplerine ilişkin düzenlenen olumlu
raporlar, kapsadığı her bir vergilendirme dönemi için olumlu rapor olarak
değerlendirilecek:
İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin İTUS sertifikası başvurularının
değerlendirilmesinde beş vergilendirme döneminin hesabında, bu mükelleflerin yılı içerisinde
3
mahsuben iade talep edilen dönemlere ilişkin vergi inceleme raporları veya YMM raporları da
dikkate alınır. Ayrıca, indirimli orana tabi işlemlerden doğan yıllık iade taleplerine ilişkin
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
düzenlenen olumlu raporlar, kapsadığı her bir vergilendirme dönemi için olumlu rapor olarak
değerlendirilir.
7. Toplu Konut Kanunu Kapsamında Kullandırılacak Kredilerle İlgili İpotekler İle
Bu Konutların Tapuya Tescilinde Harç Uygulamasına İlişkin 14 Sayılı Harçlar
Kanunu Sirküleri Yayınlandı:
Sirkülerde; 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2. maddesi kapsamına giren, hayatını
kaybedenlerin aileleri ile harp veya vazife malullerini, kredi kullanmadan vefatları halinde ise
bunların ailelerini konut sahibi yapmak için Toplu Konut İdaresi tarafından kullandırılacak
faizsiz konut kredilerine ilişkin olarak sadece bir konutla sınırlı olmak kaydıyla;
 Tapuda yapılacak ipotek işleminde,
 Hak sahibi kişilerin bu şekilde edineceği konutun tapuya tescili işleminde,
492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (I) bendi uyarınca hak sahibi kişilerden
tapu harcı aranılmaması gerektiği belirtilmektedir.
8. Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6545 Sayılı
Kanun 28 Haziran 2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlandı:
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu
ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda
değişiklikler yapıldı.
Yapılan değişikliklerin vergi davaları konusunda getirdiği başlıca yenilikler aşağıdaki gibi
sıralanmıştır;
 Bölge İdare Mahkemeleri isnaf mahkemesi haline gelecek.
 Yeni Bölge İdare Mahkemeleri ilk derece mahkemelerince verilen ve istinaf yolu açık
olan nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlayacak.
 Bölge idare mahkemeleri Danıştay’da olduğu daireler şeklinde örgütlenecek ve vergi
davalarına ilişkin isnaf başvurularına ilişkin yargılamaları daireler yürütecek.
4
 Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılımıyla toplanır. Görüşmeler gizli yapılır,
kararlar çoğunlukla verilir.
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
 Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı
takdirde
istinaf başvurusunun kabulü
ile
ilk
derece
mahkemesi kararının
kaldırılmasına karar vererek işin esası hakkında kendisi yeniden bir karar verir.
 Yeni Bölge İdare Mahkemeleri en geç 28.09.2014 Tarihine kadar kurulacak.
 Konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari
işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen
kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
 Bölge İdare Mahkemeleri’nin konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam
yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalarına ilişkin olarak isnaf
başvuruları üzerine verdikleri kararlara karşı Danıştay’a temyize gidilebilecek. Bu
tutarın altındaki davalara ilişkin isnaf kararları kesindir.
Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması zorunluluğu 1 Temmuz 2014’ten 1 Ocak 2015'e
uzatıldı.
Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile
belirlenen
konulara
ilişkin
kayıtların
belirlenen
mükelleflerce
elektronik
ortamda
oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine ilişkin (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair
usul ve esaslar 431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenmiş ve söz
konusu tebliğin yürürlük tarihi 01.07.2014 olarak belirlenmiş idi.
9. Bu kez 28 Haziran 2014 tarihi ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 436
sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlük tarihi 1 Ocak 2015'e
ertelendi:
Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra no: 431)
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
5
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Tebliğ kapsamına giren mükellefler:
 ÖTV Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar,
 Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları
dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme
lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
 Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim,
ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama,
taşıma ve oto gaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
 ÖTV Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili
olarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi,
Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış
gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere
pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler,
DR.MUSTAFA BULUT, YMM
İZTO MALİ DANIŞMANI
6
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Download

VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER NİSAN