Sirküler Tarihi
Sirküler No
: 22.04.2014
: 2014/028
ÖTV’DE TEVKİFAT UYGULAMASI
(34 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği, RG 19.04.2014, 28977)
Maliye Bakanlığı, yayımlamış olduğu 34 no.lu ÖTV Genel Tebliği ile, I sayılı Listenin B Cetvelinde yer
alan 38.11 GTİP no.lu malın tesliminde ÖTV’nin alıcı tarafından tevkifat yoluyla beyan edilerek
ödenmesi uygulamasını başlatmıştır.
Uygulama, Tebliğin yayım tarihi olan 19.04.2014’de yürürlüğe girmiştir.
34 no.lu ÖTV Tebliğinde, tevkifat uygulamasının kapsamı hakkında detaylı açıklamalar yapılmış olup
aşağıda sadece belli başlı önemli hususlara kısaca değinilmiştir:
- Tevkifat uygulamasının kapsamına sadece I sayılı Listenin B Cetvelinde yer alan 38.11 GTİP
no.lu mallar (Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar,
akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya
mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar) girmektedir.
Bunun dışında kalan mallar için ÖTV tevkifatı yapılması sözkonusu değildir.
- 38.11 GTİP no.lu malın tesliminde hesaplanan ÖTV tutarının tamamı tevkifata tabidir; Kg
başına halen 2,2985 TL olarak uygulanmakta olan ÖTV’nin tamamı tevkif edilecek olup, satıcıya
ödenecek bir kısım yoktur.
- 38.11 GTİP no.lu malın tesliminde tevkifat sadece sanayi sicil belgesini haiz KDV mükellefi
imalatçılar tarafından yapılacaktır; bunun dışında kalan alıcıların tevkifat yapması sözkonusu değildir.
- İthalatçı – satıcı ÖTV mükellefinin, 38.11 GTİP no.lu malı tesliminde alıcının sanayi sicil
belgesine sahip olup olmadığını sorması ve 34 no.lu Tebliğde böyle bir zorunluluk öngörülmüş
olmamakla birlikte, tevkifat kapsamında işlem yaptığını belgelemek üzere sanayi sicil belgesinin alıcı
tarafından aslı gibidir şerhli kaşelenip imzalanmış bir fotokopisini alıp muhafaza etmesini tavsiye
ediyoruz. Zira 34 no.lu Tebliğde alıcının tevkif ettiği ÖTV’yi vergi dairesine ödememiş olmasından
dolayı satıcı ÖTV mükellefinin de müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmiştir.
- 34 no.lu Tebliğde öngörülmüş olmamakla birlikte, müteselsil sorumluluk dolayısıyla satıcıların,
alıcıdan teminat mektubu vb. talep etmesi düşünülebileceği gibi bunun yerine alıcıdan sadece
tevkifatla ilgili 6 no.lu ÖTV beyannamesinin, tahakkuk fişinin ve ödeme belgesinin birer örneğinin talep
edilmesi ile yetinilebilinir.
- 38.11 GTİP no.lu malın tesliminde ÖTV tevkifatı, yurtiçinde mukim bir ÖTV mükellefi
ithalatçıdan sanayi sicil belgesini haiz imalatçıya teslim aşamasında doğabilir. Bunun dışında kalan
aşağıdaki hallerde ÖTV tevkifatı sözkonusu değildir.
Sayfa 1 / 2
- İthalatçının, yurtiçinde imalatçı statüsünde olmayan toptancı veya perakendeci statüsündeki
alıcıya tesliminde ÖTV tevkifatı olmaz, satıcı konumundaki ithalatçı ÖTV’yi tahsil eder, beyan ederek
öder.
- Sanayi sicil belgesini haiz imalatçının 38.11 GTİP no.lu malı ÖTV mükellefi ithalatçıdan değil de,
malı ithalatçıdan satınalmış olan toptancı veya perakendeciden alması halinde (ÖTV’nin malın fiyatının
içinde yer alıyor olması hali) ÖTV tevkifatı söz konusu değildir.
- Sanayi sicil belgesini haiz imalatçının 38.11 GTİP no.lu malı bizzat ithal ederek, satmaksızın
ÖTV’ye tabi olan ya da olmayan malların imalinde kullanması halinde ÖTV’nin mükellefi zaten kendisi
olacağından ÖTV tevkifatı gündeme gelmeyecektir.
- Yurtiçinde
uygulanmayacaktır.
mukim
rafinericinin 38.11 GTİP no.lu mal
tesliminde
ÖTV tevkifatı
- Sanayi sicil belgesini haiz KDV mükellefi imalatçılar bakımından ÖTV tevkifatı yapmak ihtiyari
değil zorunludur.
- Alıcının, tevkifat sorumlusu olması için ayrıca ÖTV mükellefiyetinin bulunup bulunmadığının bir
önemi yoktur; ÖTV mükellefiyeti olmasa bile ÖTV tevkifatı yapmak zorundadır.
Tevkifat uygulaması 19.04.2014’ten itibaren yapılan teslimler için
uygulanacaktır.
- Alıcı tevkif ettiği ÖTV’yi bir takvim ayının 15’er günlük 1. ve 2. dönemleri için ayrı ayrı olmak
üzere 6 no.lu ÖTV beyannamesi ile beyan ederek ödeyecektir.
- Herhangibir 15 günlük beyan döneminde beyanı gereken tevkif edilmiş ÖTV yok ise, o dönem
için 6 no.lu ÖTV beyannamesi verilmesine gerek yoktur.
- ÖTV’si tevkif edilen malın, alıcı tarafından I sayılı Listeye dahil olan malların imalinde
kullanılması halinde, ÖTVK’nun 9 uncu maddesi kapsamında, imalinde kullanıldığı malların tesliminde
hesaplanan mamul mal ÖTV’sinden 1 no.lu ÖTV Beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılması
mümkündür.
- 38.11 GTİP no grubunda yer alan mallardan 2012/3792 sayılı BKK kapsamına girenlerle ilgili
tevkif suretiyle beyan edilerek ödenen verginin sözkonusu BKK ve 25 no.lu ÖTV Genel Tebliği’ne göre,
alıcı-imalatçı mükelleflerce ÖTV iadesi talebine konu edilmesi mümkündür
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Odit YMM ve Denetim A.Ş.
Sirküler 2014 / 028
Telefon: +90 (212) 219 00 81
Fax: +90 (212) 343 84 06
E-Mail: [email protected]
İstanbul, 22.04.2014
Sayfa 2 / 2
Download

34 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği, RG 19.04.2014, 28977