VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER
OCAK-NİSAN 2014
Vergi uygulamaları ile ilgili 2014 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi:
Aralık ayı sonu ve Ocak ayı başında yayınlanan çeşitli genel tebliğlerle vergi uygulamalarında 2014
yılında esas alınacak had ve tutarlar yeniden belirlenerek duyuruldu. Her yıl vergi kanunlarındaki
maktu had ve tutarlar yeniden değerleme oranında otomatik olarak artmakta ve yeni rakamlar
genel tebliğlerle ilan edilmektedir.
Aşağıda kısa başlıklar ve örnekler halinde yeni had ve tutarlar sıralanmıştır:

01.01.2014 Tarihinden geçerli olarak fatura kullanma mecburiyeti sınırı, bilanço esasına
göre defter tutma hadleri, fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uygulanacak cezalara ilişkin hadler, usulsüzlük dereceleri ve
cezaları ve 2014 yılı için uygulanacak diğer hadler yeniden belirlendi. (432 Seri Numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)
Bazı örnekler:
 Fatura düzenleme sınırı: 800 TL
 Fatura, fiş, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmamasında ceza: 190 TL (Fatura
ve serbest meslek makbuzunda 190 TL’dan az olmamak üzere belgede yazılması
gereken tutarın % 10’u şeklinde uygulanır.)
 Defter tutma hadleri: Basit usul: Yıllık alış: 77.000 TL, Yıllık satış: 110.000 TL, Yıllık
gayrisafi iş hasılatı: 38.000 TL Bilanço hesabı Yıllık alış: 150.000 TL, Yıllık satış: 200.000
TL, Yıllık gayrisafi iş hasılatı: 80.000 TL

Noter kağıtları, pasaportlar, yabancılar için ikamet tezkereleri, nüfus cüzdanları, aile
cüzdanları, sürücü belgeleri, sürücü karneleri ve benzeri belgelere ait bedeller yeniden
belirlendi. (30.12.2013 Tarih, 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede)
Bazı örnekler:
 Pasaport: 75 TL, Nüfus cüzdanı: 6,75 TL, Sürücü belgesi: 92,50 TL

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı
yeniden değerleme oranında artırılarak (% 3,93 ) 01.01.2014 tarihinden itibaren 40,00 TL
olarak belirlendi. (10 Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)
1

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Harçlar, çevre temizlik vergisi tutarları yeniden değerleme
oranında (%3,93) artırıldı.
Bazı örnekler:








1-3 yaş arası 1600 cc ye kadar otomobillerde yıllık vergi: 859 TL
Pasaport harcı: 3 Yıllık: 325,50 TL
Sürücü belgesi harcı (B Sınıfı): 346,70 TL
Vergi mahkemeleri ile bölge idari mahkemeleri başvuru harcı: 25,20 TL
Danıştay'a temyiz başvurusu: 109,20 TL
Asliye mahkemelerinde, idari mahkemelerde başvuru harcı: 25,20 TL
Anayasa Mahkemesi başvuru harcı: 206,10 TL
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak
tutar yeniden değerleme oranında (% 3,93) artırılarak 17.700 TL olarak belirlenmiştir.
Binek otomobiller, kolalı ve alkollü içeceklerde ve tütün mamullerinden özel tüketim vergisi
oranları artırıldı:
Bakanlar Kurulu Kararı ile 01 Ocaktan geçerli olarak binek otomobiller, alkollü içecekler ve tütün
mamullerinde özel tüketim vergisi tutar ve oranları artırıldı.
Yapılan artış cari açık ve ekonomideki enflasyonist etkilerin önlenmesine matuftur.
Bazı örnekler:
Binek otomobillerde:
 Motor silindir hacmi 1600 cm³’ ü geçmeyenler için %40 olan vergi oranı %45’e,
 Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2.000 cm³’ü geçmeyenler için %80 olan
vergi oranı %90’a,
 Motor silindir hacmi 2.000 cm³’ü geçenler için %130 olan vergi oranı %145’e
yükseltildi.
 Taze üzüm şarabında litre başına 3,61 TL’den 3,97’ye, rakıda alkol litre başına 81,01
TL’den 89,11’ye, sigarada asgari maktu vergi adet başına 0,1613 TL’den 0,1875 TL’ye
maktu vergi 0,0922 TL’den 0,13 TL’ye.
2
E-Fatura mecburiyeti başladı:
01 Nisan 2014 tarihinden itibaren aşağıda sayılan mükellefler bakımından kendi aralarındaki mal
veya hizmet alım satımlarında elektronik fatura düzenleme mecburiyeti başladı:
 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile
bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari
25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya
ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi
itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nca
01 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan hatırlatma ve açıklama notuna bakılmalıdır.
Konut kira gelirlerinde istisna uygulamasına sınırlama getirildi:
Gelir Vergisi Kanunu'nda 2013 yılından geçerli olarak yapılan değişiklikle ücret, menkul sermaye
iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü
maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan
faydalanamayacak.
2013 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde 94.000 TL üzerinde ücret, menkul sermaye iradı,
gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler söz konusu istisnadan
yararlanamayacaklardır.
18 Şubatta yayınlanan 286 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde bu uygulamaya ilişkin
açıklamalar yapılmıştır.
Belediye işgal harçları eski düzeyine indi:
Belediye Gelirleri Kanununa göre belediyelerce alınmakta olan ilan ve reklam vergisi, eğlence
vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, işyeri açma izni harcı tutarları 19/5/2013
tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.
Bu konudaki düzenleme 18 Şubatta yayınlanan 2014/5896 Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmıştır.
Bu konuda daha evvel yayınlanan ve harç tutarlarını Kanundaki azami seviyeye çıkaran
21/10/2013 tarihli ve 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Son dönemde çok tartışılan işgal harçlarında önemli indirim gerçekleşti. Örneğin İzmir’in de yer
aldığı 1. Grup illerde daha evvel m2 başına 2,5 TL olan rakam 1,5 TL ye indirildi.
Daha sonra 6527 Sayılı Kanunun 6.maddesiyle eklenen geçici madde ile 2013 yılında uygulanmak
üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan rakamların uygulanması imkanı getirilerek 2013 yılı
için eski düzeylerine indirilmiştir.
3
Organize Sanayi Bölgeleri içinde yer alan taşınmazların finansal kiralama sözleşmesine konu
edilebilmesi imkânı getirildi:
6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun 23. Maddesiyle 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa eklenen madde ile OSB
içinde yer alan taşınmazların finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilmesi imkânı getirilmiştir.
Bu düzenleme firmalara, OSB içinde bulunan taşınmazlarını leaseback (sat geri kirala) yöntemi ile
satarak finansman yaratabilme imkanı getirmiştir.
Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak düzenleyecekleri bilgi
formunu elektronik ortamda düzenleyecekler:
Değişiklikle Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında
Yönetmelikte yapılan değişiklik ile matbaa işletmecilerine basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere
ilişkin olarak düzenleyecekleri bilgi formunu elektronik ortamda internet üzerinden Maliye
Bakanlığı’na gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
Söz konusu değişiklik 04.04.2014 gün ve 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Bazı mallarda ÖTV tevkifatı getirildi:
ÖTV Kanunu'na ekli 1 Sayılı listenin B cetvelindeki 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan
malların teslimlerinde ÖTV Tevkifatı Getirildi. Buna göre vuruntuyu önleyici müstahzarlar,
oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı
önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan
diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkıların özel tüketim vergisi, rafineriler hariç ÖTV
mükelleflerinden sanayi sicil belgesini haiz olan KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması
halinde tevkifata tabi tutulmak suretiyle beyan edilerek ödenecektir.
Söz konusu zorunluluk ve uygulamaya ilişkin açıklamalar 19 Nisanda yayınlanan 34 Seri No.lu
ÖTV Genel Tebliğinde yer almaktadır.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayınlandı.
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun uygulanması ile düzenleme ve açıklamaların yer aldığı
01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ ile 1 ila 123 seri numaralı Katma Değer
Vergisi Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.
Tebliğle KDV uygulamalarında yapılan değişiklikler ve KDV iadelerinde özel esaslar konusundaki
raporlarımız 02.05.2014 tarihinde duyurulmuştur.
4
Download

VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER OCAK