Sirküler Tarihi
Sirküler No
: 16.10.2014
: 2014/037
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU
KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK
Bilindiği gibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi
olacak şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. (6102 sayılı TTK, Md. 397/4)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı
Resmi Gazete’de “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu
Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”ı yayımlamıştı.
Daha sonra, aşağıda belirtilen iki önemli gelişme yaşanmıştır:
- 14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak
Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile bağımsız denetime tabi
olmanın kriterleri değiştirilerek, bağımsız denetim kapsamına giren şirket sayısı artırılmıştır.
26.08.2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “TMS Uygulama Kapsamı Hakkındaki
Kurul Kararı” ile 6102 sayılı TTK’ya göre bağımsız denetime tabi olan şirketlerin finansal tablolarını
hazırlarken Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)’nı uygulama k zorunda olmadıkları, isterlerse TMS’ye
uygun olarak finansal tablo hazırlayabilecekleri belirtilmiştir.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, bu gelişmeleri dikkate alarak 12.03.2013
tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 18/9/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30]
Sayılı Kararı İle Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına
İlişkin Usul ve Esasların, 5 ve 11 inci maddelerini 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirmiş
bulunmaktadır. Esas itibariyle prensip bazında bir değişiklik söz konusu olmayıp, yapılan değişiklikler
yeni bağımsız denetim kriterleri ve TMS uygulaması ile ilgili Kurul Kararının dikkate alınmasından
ibarettir. Değişmeyen maddeler aynen geçerliğini korumaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Odit YMM ve Denetim A.Ş.
Sirküler 2014 / 037
Telefon: +90 (212) 219 00 81
Fax: +90 (212) 343 84 06
E-Mail: [email protected]
İstanbul, 16.10.2014
Sayfa 1 / 1
Download

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine