Sirküler Tarihi
Sirküler No
: 16.10.2014
: 2014/038
DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASININ USUL VE
ESASLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
(KDV Genel Uygulama Tebliği’nin, Geçici 17 nci Madde ile İlgili II/A-9’uncu Bölümü)
1. GENEL BİLGİ :
Bilindiği gibi, ihracata yönelik mal imalatında bulunan mükelleflerin ihtiyaç duydukları yerli hammadde
ve yardımcı madde alımlarında KDV ödemeksizin girdi mal temin etmelerine yarayan sistem yaklaşık
15 yıldır uygulanmaktadır. KDVK’nın Geçici 17 nci maddesinde yapılan en son süre uzatımı ile bu
sistemin 31.12.2015’e kadar uygulanmasına devam edilecektir. Sürenin yeniden uzatılması ihtimali
yüksektir. Uygulamanın usul ve esasları bugüne kadar esas itibariyle 2001/2325 sayılı BKK ile, 83 no.lu
ve daha sonra 95, 98 ve 120 no.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer alan düzenlemelerle belirlenmiştir.
KDVK’nun Geçici 17 nci maddesi ve 2001/2325 sayılı BKK mevcut halleriyle aynen yürürlüklerini
korumaya devam etmektedir. Ancak, 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama
Tebliği ile diğer bütün KDV Tebliğleri gibi 83, 95, 98 ve 120 no.lu KDV Genel Tebliğleri de yürürlükten
kaldırılmıştır.
KDVGUT’nin II/A-9’uncu bölümünde, Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri kapsamında ihraç
edilecek malların üretiminde kullanılan girdilerin temininde tecil-terkin uygulamasının usul ve esasları
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Bu açıklamalar ağırlıklı olarak 83, 95, 98 ve 120 no.lu KDV Tebliğlerinde yer alan düzenlemelerle
örtüşmekle beraber bazı farklılıklar getirilmiş ve yenilikler yapılmıştır.Aşağıda, KDVGUT ile bu konuda
eskisine göre yapılan farklı düzenlemelere, getirilen yeniliklere ve diğer önemli hususlara başlıklar
halinde değinilmiştir.
2. DİİB SAHİBİ ALICININ “İMALATÇI” OLMASI ZORUNLU DEĞİLDİR:
Tebliğe göre, dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcıların, Geçici 17 nci madde kapsamında
tecil-terkin sisteminden yararlanarak KDV ödemeksizin mal alımı yapmaları için ayrıca “imalatçı” vasfını
haiz olmalarına gerek yoktur. Bu durumda, bir KDV mükellefi, imalatçı sıfatını haiz olmamakla beraber
DİİB sahibi ise, bu belgede öngörülen girdileri bu kapsamda temin edebilecektir. (İmalatçı olmayanların
da DİİB sahibi olabilecekleri Dış Ticaret Müsteşarlığının Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili 2005/1 ve
2006/12 no.lu Tebliğlerinde öngörülmüştür.)
3. SATICININ “İMALATÇI” OLMA ŞARTI KALDIRILMIŞTIR:
DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde
kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli olup, ayrıca imalatçı
olmaları şartı aranmaz.
Sayfa 1 / 3
95 no.lu KDV Genel Tebliği ile 2005 yılında yapılan düzenleme uyarınca, KDVK’nun 17/1 inci
maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar haricinde kalan mükellefler bakımından Geçici 17 nci madde
kapsamında teslimde bulunabilmeleri için imalatçı olma şartı aranmaktaydı. KDVGUT ile yapılan bu en
son düzenleme ile 01.05.2014 tarihinden itibaren yapılan teslimlerde, satıcının imalatçı vasfını haiz
olması şartı aranmayacaktır. Bundan böyle malın sadece ticaretini yapan mükelleflerin de bu
kapsamda teslimde bulunmaları mümkün hale gelmiştir.
Diğer taraftan, vergi idaresinin mükellef lehine olan bu anlayış değişikliğini geçmişe şamil olacak
şekilde yorumlayıp uygulayacağını tahmin ediyoruz. Zira, satıcı için imalatçı olma şartını koyan 95 no.lu
Tebliğ düzenlemesi, zaten kanunda açıkça öngörülmemiş olan ve 2005 yılına kadar da aranmayan
gereksiz bir şartı getirmiş durumdaydı. Üstelik vergi idaresinin böyle bir şart koyma yetkisi de
bulunmamaktaydı. 01.05.2014 öncesinde bu şarta uymamış olan satıcılar açısından geçmişe yönelik
inceleme ve tarhiyat yapılmaması, 95 no.lu Tebliğ ile yapıldığı gibi varsa devam eden ihtilaflardan
mükellef lehine vazgeçilmesi gerektiği görüşündeyiz.
4. EŞDEĞER EŞYA KULLANIMI MÜMKÜN HALE GELMİŞTİR:
Dahilde işleme rejiminde kabul edilen usullerden biri olan eşdeğer eşya kullanımı – önce ihracat,
bünyeye giren hammadde muadili malların daha sonra temin edilmesi - halinde, yurtiçinden girdi mal
temininin tecil-terkin kapsamında yapılması bugüne kadar kabul edilmemekteydi. KDVGUT ile yapılan
yeni düzenlemeye göre, dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin işlendikten sonra elde
edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esas olmakla birlikte; önceden satın alınan maddeler
kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine
giren maddelerin (eşdeğer eşya) belge kapsamında sonradan belge sahiplerine tesliminde (veya
ithalinde) KDV tahsil edilmeksizin yani tecil-terkin kapsamında işlem yapılması mümkün hale gelmiştir.
5. DİİB SAHİBİ MÜKELLEFLERİN DİİB SAHİBİ MÜKELLEFLERE TESLİMDE BULUNMASI MÜMKÜNDÜR:
DİİB sahibi bir mükellefin, Geçici 17 nci madde kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği
malları ya bizzat kendisinin ya da bir ihracatçı vasıtasıyla ihraç etmesi esastır. Böyle olmakla birlikte,
DİİB sahibinin ürettiği malları DİİB sahibi bir alıcıya yine Geçici 17 nci madde kapsamında teslim etmesi
de mümkündür. Bunun için bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde
olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.
Örnek: DİİB sahibi bir iplik imalatçısı, Geçici 17 nci madde kapsamında yurtiçinden temin ettiği elyafı
kullanarak imal ettiği ipliği, DİİB sahibi bir kumaş imalatçısına (veya toptancısına), bu ikinci DİİB’nin
girdisini teşkil eden iplik mahiyetinde olmak şartıyla yine Geçici 17 nci madde kapsamında teslim
edebilir. Böylece, ihraç edilen malın kumaş olduğu varsayımıyla, Geçici 17 nci madde ile sağlanan, KDV
ödemeksizin yurtiçinden girdi temin edebilme imkanı, kumaş için gerekli iplik girdisinin yanısıra, bir
kademe daha geriye götürülerek iplik için gerekli elyaf girdisinin teslimi aşamasına da yayılmış
olmaktadır. KDVGUT’nde açıkça belirtilmiş olmamakla birlikte, lafız ve amaca göre bu sürecin geriye
doğru uzatılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Örneğin DİİB’leri arasında girdi zinciri
oluşturulması şartıyla, yukarıdaki örnekte, DİİB sahibi olması kaydıyla elyaf satıcısının ihtiyaç duyduğu
doğal ya da sentetik girdi malları yine Geçici 17 nci madde kapsamında yurtiçinden KDV ödemeksizin
temin edebileceği görüşündeyiz.
6. DİİB SAHİBİ MÜKELLEFLERİN DİİB SAHİBİ MÜKELLEFLERE TESLİMDE BULUNMASI HALİNDE DİİB
SAHİBİ SATICININ İADE TALEP EDEBİLECEĞİ TUTAR KISITLANMIŞTIR:
DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV’nin hesabı yeni esaslara
bağlanmıştır. KDVGUT’nin IV/A-1.5 no.lu bölümünde bu esaslar açıklanmıştır. Aynı kural, DİİB sahibi
mükellefe teslimde bulunan bir DİİB sahibi satıcının iade alabileceği KDV’nin hesabında da geçerlidir.
Sayfa 2 / 3
Buna göre, Geçici 17 nci madde kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi bir mükellefin iadesini talep
edebileceği KDV tutarı, DİİB sahibi alıcıya ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği
KDV tutarından bu malların üretimi için Geçici 17 nci madde kapsamında ithal ya da yurtiçinden temin
ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Odit YMM ve Denetim A.Ş.
Sirküler 2014 / 038
Telefon: +90 (212) 219 00 81
Fax: +90 (212) 343 84 06
E-Mail: [email protected]
İstanbul, 16.10.2014
Sayfa 3 / 3
Download

Sirküler Tarihi : 16.10.2014 Sirküler No : 2014/038