www.pwc.com.tr
Kayıt Saklama
Gereksinimleri
(Elektronik) Kayıt
Saklama Gereksinimleri
Tebliği Kapsamında mısınız?
Zorunlu Elektronik Kayıtlar
Alış Satış Kayıtları
İthalat İhracat
Kayıtları
a) Yevmiye tarihi,
a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
c) Belge tarihi,
ç) Belge seri-sıra no (ERP’de
referans numarası kullanan
mükellefler için belge üzerinde
yer alan referans numarası),
ç) Belge seri-sıra no,
d) Alıcının/Satıcının adı veya
unvanı,
e) Alıcının/Satıcının soyadı,
f) Alıcıya/Satıcıya ait vergi kimlik
numarası (gerçek kişiler için
TCKN),
g) Ürün Kodu,
ğ) Alınan/Satılan her bir mal veya
sunulan her bir hizmetin cinsi (ad,
marka, model ve benzeri ayırt
edici özellikler),
h) Alınan/Satılan her bir mal
cinsine ilişkin miktar,
ı) Ölçü birimi (lt, adet, kg, saat
vb.),
i) Alınan/Satılan her bir mal veya
sunulan her bir hizmet cinsine
ilişkin birim fiyat,
j) Alınan/Satılan her bir mal veya
sunulan her bir hizmet cinsine
ilişkin tutar,
k) Her bir vergi türü itibarıyla
alış/satış belgesi üzerinde
gösterilmesi gereken vergisel
yükümlülükler (KDV, ÖTV vb.) ile
söz konusu yükümlülüklere ilişkin
tecil, istisna, mahsup ve benzeri
unsurlar,
l) Belge üzerinde yer alan indirim
ve iskonto gibi unsurlar,(satış)
m) Belge toplam tutarı.
d) Alıcı/Satıcının adı veya unvanı,
Mal Stok Kayıtları
Dönem başı ve dönem sonu
mal (ilk madde malzeme, yarı
mamul, mamul, ara girdi ve
ticari mal) mevcutlarına ilişkin
kayıtların, her bir mal cinsi ile
ilgili olmak üzere asgari;
Üretim Kayıtları
a) Üretim girdileri için;
Dönem başlangıcı,
Dönem bitişi,
Girdi malın ürün kodu,
f) Alıcının/Satıcının ülkesi,
a) Ürün kodu,
Girdi malın cinsi (ad, marka,
model ve benzeri ayırt edici
özellikler),
g) Alıcının/Satıcının kodu,
b) Cinsi (ad, marka, model ve
benzeri ayırt edici özellikler),
Miktarı,
Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
c) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb.),
Birim maliyet,
h) Fiili ithalat /ihracat tarihi,
ç) Miktar,
Toplam maliyet.
ı) Fiili ithalat miktarı,
d) Varsa üretim süreci
tamamlanmayan yarı
mamullerin tamamlanma
yüzdesi,
b) Üretim çıktıları için;
e) Alıcı/Satıcının soyadı,
ğ) İthalatın/İhracatın
gerçekleştirildiği gümrük idaresi,
i) Gümrük beyannamesi tescil
tarihi,
j) Gümrük beyannamesi tescil
numarası,
e) Birim maliyet,
k) İthal/ihraç edilen malın G.T.İ.P.
numarası,
f) Toplam tutar
l) Ürün kodu,
bilgilerini ihtiva edecek şekilde
tutulması gerekmektedir.
m) İthal/İhraç edilen her bir mal
veya sunulan her bir hizmetin cinsi
(ad, marka, model ve benzeri ayırt
edici özellikler),
n) İthal/İhraç edilen her bir mal
cinsine ilişkin brüt miktar,
o) İthal/ihraç edilen her bir mal
cinsine ilişkin net miktar,
ö) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
p) İthal /ihraç edilen her bir
mal veya sunulan her bir hizmet
cinsine ilişkin birim fiyat,
r) İthal /ihraç her bir mal veya
sunulan her bir hizmet cinsine
ilişkin toplam tutar,
s) İthalat işlemleri ile ilgili her
bir vergi türü itibarıyla vergi
yükümlülükleri (KDV, ÖTV gibi.),
ş) Belge toplam tutarı,
t) İthalat /ihracat bedelinin
ödendiği hesaba ilişkin bankanın
adı/şubesi ve IBAN’ı.
(Elektronik) Kayıt Saklama Gereksinimleri Tebliği Kapsamında mısınız?
Dönem başlangıcı,
Dönem bitişi,
Üretilen malın ürün kodu,
Üretilen malın cinsi (ad, marka,
model ve benzeri ayırt edici
özellikler),
Miktarı,
Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
Birim maliyet,
Toplam maliyet.
c) Üretim süreci için;
Mamul ya da yarı mamulü
üretebilmek için kullanılması
gereken ilk madde ve malzeme,
yarı mamuller ile üretim
süreci sonunda elde edilecek
ürünlerin miktar bilgileri ile
tarif edildiği ürün reçeteleri,
Hammadde, malzeme ve
mamuller ile ilgili olarak stok,
sevk ve üretim süreçlerinde
oluşan fire ve zayiatın cinsi,
miktarı ve ürün kodu.
Kayıt Saklama
Gereksinimleri
Nedir?
29.12.2013 tarihinde yayımlanan
431 Numaralı VUK Genel Tebliği ile
Gelir İdaresi Başkanlığı, I Sayılı ÖTV
Listesi Mükellefleri Sektörü, Petrol
piyasası, Doğal Gaz piyasası, LPG
piyasası ile Tütün piyasası ile ilgili
mükellef gruplarının kullandıkları
muhasebe programları veya Kurumsal
Kaynak Planlama (ERP) Sistemleri
gibi yazılımlarında tuttukları kayıtlara
belirli standartlar getirmek ve bu
mükelleflerden istediği veri/bilgileri
alabilmek için elektronik ortamda
“Kayıt Saklama Gereksinimleri”
zorunluluğunu getirmiştir.
Bu uygulamanın asıl amacı vergi
denetimini daha etkin hale getirmek
için mükelleflerden standart hale
getirilmiş veriler alabilmek ve bu
veriler üzerinde karşılaştırmalı
analizler yapabilmektir.
1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ ile
birlikte ilgili firmaların kapsamlı bir veri bütününü
elektronik ortamda oluşturması ve saklaması gerekecektir.
Alış Kayıtları
İthalat Kayıtları
Stok Kayıtları
Satış Kayıtları
İhracat Kayıtları
Üretim Kayıtları
Zorunluluk kapsamına girenler
I Sayılı ÖTV Listesi Mükellefiyeti Bulunanlar
Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler
Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı,
depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest
kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme
lisanslarından birisine sahip olanlar,
TAPDK’dan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış
gerçek ve tüzel kişiler
Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama,
toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından
herhangi birisine sahip olanlar
Tütün mamulleri ile ilgili Toptan Satış Belgesi sahibi
mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren
gerçek ve tüzel kişiler
LPG Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma
ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip
olanlar
PwC
Kayıt Saklama
Gereksinimleri
Yürürlük
431 Numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği 29.12.2013 tarihinde
yayımlanmıştır. 1 Temmuz 2014 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
Kayıtların
oluşturulması,
muhafaza ve ibrazı
Kayıtların, elektronik ortamda
oluşturulması ve istenildiğinde ibraz
edilmek üzere yine elektronik ortamda
muhafaza edilmesi zorunludur. Kayıtlar
belirlenen asgari içeriğe sahip olacak
şekilde ve yasal defterlerin tutulduğu para
birimi kullanılarak oluşturulur.
Kayıtların oluşturulma
süresi
Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki
kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini,
işlemlerin yasal defterlere kaydedilmesi ile
birlikte tamamlamak zorundadır.
Elektronik Kayıtlar
Kayıtların kontrol, denetim, inceleme
veya başka bir nedenle kısmen veya
tamamen istenilmesi durumunda, istenilen
kayıtların aşağıda yer alan ve yaygın olarak
kullanılan dosya formatlarından en az birisi
ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli
imkânlara sahip olmalıdır.
1) .xls - Microsoft Excel dosyası,
2) .xlsx - Microsoft Excel dosyası,
3) .txt - Düz metin dosyası,
4) .csv - Virgül ile ayrılmış değer dosyası,
5) .xml - Genişletilebilir işaretleme dili
dosyası.
Yaklaşımımız ve Hizmetimiz
Yaklaşımımız
E-Dönüşüm Checkup
Hizmetleri
(Bütünsel Yaklaşım)
Elektronik Kayıt Saklama
Gereklilikleri Danışmanlığı
E-Defter Uygulaması
Danışmanlığı
E-Fatura Danışmanlığı
E-Arşiv Uygulaması Danışmanlığı
Vergi otoritesinin talep ettiği bu kayıtlar ile ilgili gerekliliklerin
karşılamanın ötesinde, oluşturulacak elektronik kayıtlarının
firmanızın diğer vergi beyanları, yasal defter ve kayıtları ve
fiili durum ile tutarlı olması önem arz etmektedir.
Hizmetimiz
Baştan Sona Destek
• Workshop - Firmanız bünyesinde ilgili ekipler ile
görüşerek gerekli verilerin toplanması ve saklanmasının
yöntemlerinin tartışılması - Verilerin mevcut olup
olmadığının tespit edilmesine yardımcı olunması, eksik
dataların sağlanması için önerilerin paylaşılması
• Tebliğe Uyum Denetimi - Kontrol: Oluşturulan kayıtlar
bütünün mevzuat tarafından belirlenmiş asgari içerik ve
şartları taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesi
• Mevzuata Uygunluk Çerçevesinde Implementasyon Proje Desteği: Oluşturulan Excel, XML gibi formatların
gereklilikleri karşılaması için destek verilmesi,
ekiplerinizin ve IT danışmanlarının soracağı sorulara proje
boyunca cevaplar verilmesi (vergi mevzuatı açısından),
Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürütülen ilişkilerde destek
verilmesi (özelge başvuruları, anlaşılamayan hususların
sorulması vb)
• Yasal Kayıtlar ve Vergi Beyanları ile Veri Tutarlılığı
Denetimi: Oluşturulan elektronik dosyaların içerdiği
verilerin firmanızın mevcut yasal kayıtları, üretim
raporları, vergi beyanları, KDV beyanları, ÖTV beyanları
ve gümrük beyannameleri ile karşılaştırılması ve veri
tutarlılığının kontrol edilmesi
(Elektronik) Kayıt Saklama Gereksinimleri Tebliği Kapsamında mısınız?
www.pwc.com.tr
İletişim
Cenk Ulu
Ortak
Dolaylı Vergi Hizmetleri
+90 (212) 326 6424
[email protected]
Cem Aracı
Kıdemli Müdür
Dolaylı Vergi Hizmetleri
+90 (212) 326 6916
[email protected]
Hande Türkyılmaz
Müdür
Dolaylı Vergi Hizmetleri
+90 (212) 326 6914
[email protected]
© 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye
şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve
PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
Download

Kayıt Saklama Gereksinimleri