Sayfa 1 / 6
KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER
HAFTALIK RAPOR
09 Haziran 2014
I.
Kamu Maliyesi ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler
II.
Basın Özetleri
III.
Haftalık Vergi Takvimi
I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER
A) Vergi mevzuatında gelişmeler:
1.
Af yasası yolda:
03.06.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Kanun Teklifi ile
Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip ve tahsil edilen
alacaklar için uzun süreli taksitle ödeme imkanının sunulması, kesinleşmiş vergi alacaklarının
yeniden yapılandırılması ve ilaveten bazı kanunlarda değişiklikler yapılması öngörülmektedir.
Silinecek Olan Ceza, Zam Ve Faizler:
Vergi dairelerine olan borçlarda:
 Aşağıdaki alacak türlerinden kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş kısmının
tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme
alacakları yerine kanunun yayınlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE değişim oranları esas alınarak
hesaplanan tutarın ödenmesi halinde asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bunlara bağlı
faiz ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar
verilmesi gereken beyannamelere bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme
zamları,
 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi
cezaları,
 30 Nisan 2014 tarihinden önce verilen Askerlik Kanunu, Karayolu Trafik Kanunu, Seçim
Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince kesilen idari para cezaları.
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 2 / 6







 Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları ile iştirak fiilli nedeniyle
kesilen vergi cezaları için bu cezaların %50’si.
Yasadan yararlanabilmek için dava açmamak veya açılmış ise vazgeçmek gerekiyor.
Bir takvim yılında en fazla iki taksit aksatılabilecek, aksayan bu taksitler ise yılsonuna kadar
ödenecek.
Taksit süreleri içinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir ve kurumlar vergileri stopajları, kdv
ve ötv bir takvim yılında iki kezden fazla zor durum söz konusu olmaksızın ödenmez ise
yasanın avantajlarından yararlanılamayacak.
Kredi kartı ile ödeme yapılabilecek.
Mevcut tecilli borçların kalan kısmı yasanın avantajlarından yararlanabilecek.
Tütün ile ilgili olanlar hariç, idari para cezalarından 120.-TL’nın altında kalanların tahsilinden
vazgeçilecek.
Vadesi 31.12.2007 tarihinden önce olan ve 6183 sayılı kanun kapsamında olan 50.-TL’na kadar
olan asli alacakların, aslı ödenmiş 100.-TL’na kadar olan fer’i alacakların tahsilinden
vazgeçilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarında:
 Nisan/2014 ve önceki aylara ilişkin olup kesinleşen aşağıdaki alacak türlerinin asılları ile
TEFE/ÜFE değişim oranına göre hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı
gecikme cezası ve faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir.
 Sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum
karşılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primleri,
 İlgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve
topluluk sigortası primleri,
 SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve
eğitime katkı payları,
 Genel sağlık sigortası primi,
 30 Nisan 2014 tarihinden önce bitirilen inşaatlar ile ilgili eksik işçilik tutarı üzerinden
hesaplanan sigorta primleri.
 Yasadan yararlanmak üzere başvuruda bulunanlar, ödeme süresinde tahakkuk eden prim
borçlarından bir yılda ikiden fazlasını çok zor durum olmaksızın ödememeleri halinde
yapılandırmaya ilişkin haklarını yitireceklerdir.
Başvuru:
 Vergi alacakları için kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın,
 Sosyal güvenlik prim alacakları için kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın,
 Genel sağlık sigortası primleri için ise kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü ayın
sonuna kadar yapılabilecektir.
Taksit Ödemeleri:
 Vergi alacakları için kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın,
 Sosyal güvenlik prim alacakları için kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü ayın,
 Genel sağlık sigortası primleri için ise kanunun yayımı tarihini izleyen beşinci ayın içinde
yapılacaktır.
 Ödemeler 6, 9, 12 ve 18 taksitte ikişer aylık periyotlarda yapılacaktır.
 Ödemelere;
 6 taksit için 1.05,
 9 taksit için 1.07,
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 3 / 6
 12 taksit için 1.10,
 18 taksit için 1.15 katsayı uygulanacaktır.
Kasa hesabı ile Ortaklardan Alacaklar hesabına düzeltme imkanı sağlanıyor:
Kanun teklifine göre bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2103
tarihli bilançolarında görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan
alacakları kayıt altına alabileceklerdir. İşletme esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla
ortaklarından alacaklı bulunulan tutarlar ile ortaklara borçlu bulundukları tutarlar arasındaki net
alacak tutarı beyan edilerek kayıtlar düzeltebilecek, beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 oranında
vergi ödenecektir.
Beyan kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine yapılacak,
hesaplanan vergi aynı sürede ödenecektir.
B) Kamu Maliyesinde Gelişmeler:
Muhasebat Genel Müdürlüğünce, Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri henüz yayımlanmamıştır.
II. BASINDA VERGİ KONUSUNDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
1. Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Açıklandı(08 Haziran 2014 – gib.gov.tr)
Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamelerinin
değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye genelinde en yüksek kurumlar vergisi beyanında bulunan
ilk 100 mükellefin listesini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre en yüksek beyanda bulunan mükellef Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası A.Ş.
Diğer yandan aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi en yüksek beyanda bulunan 10 mükellefin 7’si
bankalardan oluşmakta.
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kurumun Unvanı
T.C. Merkez Bankası
A.Ş.
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.
Elektrik Üretim A.Ş.
Turkcell
İletişim
Hiz.A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Petrolleri A.O.
Finansbank A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası
Tahakkuk
Vergi
Eden
Vergi Dairesi
889.835.346.-TL
Ankara Vdb
627.146.999.-TL
620.955.398.-TL
Ankara Vdb
Ankara Vdb
590.922.342.-TL
Büyük Mük.Vdb
540.282.172.-TL
373.083.895.-TL
346.060.943.-TL
308.545.405.-TL
290.966.859.-TL
278.377.921.-TL
Büyük Mük.Vdb
Büyük Mük.Vdb
Büyük Mük.Vdb
Ankara Vdb
Büyük Mük.Vdb
Büyük Mük.Vdb
Ayrıca, Türkiye genelinde 2013 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak 2014 yılı Nisan ayında
verilen Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir.
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 4 / 6
Verilen Beyanname sayısı
631.866
Beyan olunan Matrah
151.286.386.000.TL
Tahakkuk eden kurumlar vergisi
29.453.769.000.-TL
Mükellef başına ortalama matrah
239.428.-TL
Mükellef başına ortalama vergi
46.614.-TL
Dört büyük ilin mükelleflerinin Kurumlar Vergisi Beyanlarına ilişkin bilgiler ise şöyledir.
Vergi
Dairesi Beyanname
Başkanlığı/Defterdarlık Veren
Mük.Sayısı
İstanbul VDB
237.184
Büyük
Mükellefler
828
VDB
Ankara VDB
71.949
İzmir VDB
41.457
Diğer VDB / DEF
280.448
Toplam
631.866
Beyan
Edilen
Tahakkuk
Eden
Vergi
Kurumlar Vergisi(TL)
Matrahı(TL)
40.428.409.275 8.014.951.795
36.861.014.901
7.273.793.447
32.781.552.807
6.746.279.331
34.469.129.916
151.286.386.233
6.384.599.750
1.326.927.066
6.453.497.410
29.453.769.470
4 Vergi Dairesi Başkanlığının Türkiye Geneli İçindeki Payları (Kurumlar Vergisi)
Vergi
Dairesi Beyanname
Beyan
Edilen Tahakkuk Eden
Başkanlığı/Defterdarlık Sayısı(%)
Matrah(%)
Vergi(%)
İstanbul VDB
37,53
26,72
27,21
Büyük Mükellefler VDB 0,14
24,37
24,70
Ankara VDB
11,39
21,67
21,68
İzmir VDB
6,56
4,46
4,50
Diğer VDB / DEF
44,38
22,78
21,91
2. 'Kim ne derse desin başarılı olduk' (02 Haziran 2014 ekonomi.haberturk.com)
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklama...
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kim ne derse desin, biz kurumsal altyapıyı iyileştirdik. Biz
yolsuzlukla da yoksullukla da yasaklarla da mücadele ettik, başarılı olduk" dedi.
"Vergi Oranlarını Ciddi Oranda Düşürdük"
AK Parti hükümetleri döneminde vergi oranlarını da ciddi oranda düşürdüklerini belirten Şimşek,
Türkiye'nin birçok vergide OECD ortalamalarının altında olduğunu ifade etti. Genel olarak gelir
ve kazançlar üzerinden elde edilen vergilerin de OECD ortalamalarına göre oldukça düşük
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 5 / 6
olduğunu aktaran Şimşek, "Bu, şu anlama geliyor. Bizim vergi tabanımız oldukça dar, bunu
genişletmemiz lazım" diye konuştu.
"Türkiye 10 Yılda Yapmıştır"
Türkiye'nin bu dönemde eğitimde ve sağlıkta da çok önemli atılımlar yaptığını belirterek, özellikle
eğitim alanında daha yapılacak birçok reformun olduğunu söyledi. Bunlar sonucunda önemli
kazanımların elde edildiğini aktaran Şimşek, "Belki OECD ülkelerinin 30 yılda yaptığını, Türkiye
10 yılda yapmıştır" dedi.
"Türkiye Mutlak Yoksulluğu Sıfırladı"
Özellikle maliye politikaları ve mali kazanımlar sayesinde Türkiye'de yoksulluk konusunda da
önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin mutlak yoksulluğu sıfırladığını
ifade etti.
3. 80 milyar lira gelecek (Sabah – 08 Haziran 2014)
Türkiye tarihinin en büyük borç barışı geliyor. 10 milyon vatandaşın 160 milyar liralık borcu
yapılandırılıyor. Uzmanlar, 'Yarısı kasaya girer' dedi.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba tasarı ile 10 milyon vatandaşın bugüne
kadar ödemekte zorlandığı borçları yapılandırılacak. Böylece trafik cezasından vergi borcuna,
Bağkur priminden Genel Sağlık Sigortası primine kadar vatandaşın devlete ödeyemediği tüm
borçlar kapsam içine alınacak. Bu borçların birçoğunun faizleri silinerek kalan miktar 18 eşit
taksit olmak üzere, 36 ayda ödenecek.
Emekli Olacak
Toplam borç miktarının ise 75 milyar lirası Maliye'ye, 85 milyar lirası ise Sosyal Güvenlik
Kurumu'na olmak üzere160 milyar lirayı bulması bekleniyor. Daha önceki afta vatandaşlar
borçların yüzde 40'ını yapılandırmışlardı. Uzmanlar bu yapılandırmada oranın daha da yukarı
çıkabileceğini belirterek, "En yaz yüzde 50 olması bekleniyor. Bu da 80 milyar liralık borç demek.
Bu para devletin kasasına girerken vatandaş da büyük bir yükten kurtulacak. Hastane hizmetleri
yeniden başlayacak, binlerce insan emekli olacak" dedi.
Af Herkese Yarayacak
30 Nisan itibarıyla kesinleştiği halde ödenmeyen vergi, resim, harçlar ile faiz, cezai faiz, gecikme
faizleri ve gecikme zamları, askerlik, nüfus, trafik para cezaları ile köprü ve otoyol kaçak geçiş,
seçim para cezası bu kapsamda. Yine SSK primi Bağkur primi ve çalışan emeklilerden alınan
Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları ile Genel Sağlık Sigortası ödemeleri de affa girecek. 36
AY SÜRE VAR Borçlarını yeniden yapılandıranlar 18 taksitte ödeme yapabilecekler. Bu
kapsamda 6 taksit için yüzde 1.05, 9 taksit için yüzde 1.07, 12 taksit için yüzde 1.10, 18 taksit için
yüzde 1.15 katsayısı uygulanarak ödeme yapacaklar. Taksitler 2 aylık dönemler halinde
ödenecek.
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 6 / 6
4. 13 milyon kişiye af (07 Haziran 2014 – hurriyet.com)
TBMM’de son şekli verilmeye çalışılan torba tasarıda, kamu alacaklarının yeniden
yapılandırılmasına ilişkin bölümün bilançosu çıkartıldı.
Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre, vergi, SGK primi borcu ve idari para cezalarının
yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında 75 milyar lirası Maliye Bakanlığına ait
olmak üzere, toplam 160 milyar liralık borç yeniden yapılandırılacak. Devlete kişi başına bir
milyon liradan fazla borcu olan 5 bin 500 mükellef de yeniden yapılandırma imkanından
yararlanacak. Maliye Bakanlığı, düzenlemenin SGK bölümü hariç, kendisiyle ilgili olan tarafının
“bilançosunu” hazırladı. Hazırlanan çalışmaya göre, vergi ve idari para cezalarının yeniden
yapılandırılması olanağından yararlanacak borçlu mükellef sayısının 13 milyon kişiyi aştığı
saptandı.
III. VERGİDE BU HAFTA
Son günü bu hafta içinde (09 Haziran - 15 Haziran 2014) bulunan vergi yükümlülükleri aşağıda
tabloda gösterilmiştir:
Son Tarih
Konu
10/06/2014
16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
10/06/2014
16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
16/06/2014
Mayıs 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
Saygılarımızla
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Download

KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER