BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6552 SAYILI KANUN İÇ GENELGE
2014/1
Tarih
Sayı
Kapsam
29/09/2014
87893753-010.06.01[36-04]-95254
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı :87893753-010.06.01[36-04]-95254
Konu :6552 sayılı Kanun İç Genelgesi
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6552 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (SERİ NO:
2014/1)
................. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
................. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Bilindiği gibi, 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Kanunun 73 üncü maddesiyle bazı alacakların yeniden yapılandırılması düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esasların açıklandığı 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ 27/9/2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin
esas ve usuller 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında
Kanunda yeniden düzenlenmiş ve yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalar 8/4/2010 tarihli ve 32018 sayılı yazımızla
yapılmıştır.
Bu itibarla, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında borçlarını yapılandırmak üzere başvuran il özel idareleri,
belediyeler ile bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin bu Kanun kapsamında yapılandırılan dönemlere ilişkin borçları
için ilgisine göre Muhasebat Genel Müdürlüğü/İlbank A.Ş. nezdindeki genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden
ayrılacak paylardan yapılan kesinti taleplerinin geri alınması gerekmektedir.
Ancak, Kanun hükümlerinin ihlal edilmesi halinde gerekli kesinti talebinde bulunulacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Adnan ERTÜRK
Bakan a.
Gelir İdaresi Başkanı
Download

2015 YILI MUHTELİF OCAK LOKOMOTİFLERİ İÇİN İMAL