6552 Sayılı Kanun Uygulamaları
BASIN BÜLTENİ
• Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
6552 sayılı Kanun Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli 29116
sayılı mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca,
6552 sayılı Kanunun 73, 74 ve 79 uncu maddeleri kapsamında,
Gelir İdaresi Başkanlığı’mızın uygulamaya ilişkin açıklamalarının yer
aldığı Genel Tebliğ, 27 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanmıştır. Bu tarih itibariyle Vergi dairelerimiz ve
Malmüdürlüklerimizce, mükelleflerimizin kesinleşmiş vergi
borçlarının yapılandırılması için müracaatları alınmaya başlanmıştır.
• Bu aşamada söz konusu yasal düzenlemelerin mükelleflerimize
getirdiği imkanlar ile önümüzdeki süreçte Defterdarlığımızca
yapılacak tanıtım faaliyetleri ve düzenleyeceği etkinlikler hakkında
siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla kamuoyumuzun
bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
6552 sayılı Kanunun 73,74 ve 79 uncu maddeleri kapsamında
kesinleşmiş vergi borcu olan mükelleflerimize getirilen kolaylıklar.
• Kesinleşmiş ve 30 Nisan 2014 (bu tarih
dahil) tarihinden önceki dönemlere ve
beyana dayanan vergilerle bu tarihe kadar
verilmesi gereken beyannamelere ait
kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor.
• Kapsama giren alacaklı kurumlar; Maliye
Bakanlığı, Belediyeler, Büyükşehir
Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon
İdareleridir.
BAŞVURULAR BAŞLADI. 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ SON GÜN
• Başvurular dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla
iadeli-taahhütlü olarak ilgili vergi dairesine
yapılıyor.
• İnternetten “https://intvd.gib.gov.tr/internetvd”
adresi kullanılarak başvuru ve kredi kartı ile
taksitli ödeme yapılabiliyor.
• Başvuru esnasında daha önce uygulanan haciz
ve ödeme emri tebliği gibi işlemlere dava açılmış
ise vazgeçilmesi gerekiyor.
• Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir araç
için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekiyor.
ÖDEMELER KREDİ KARTI İLE DE YAPILABİLİYOR. İLK
TAKSİTLER 31 ARALIK 2014 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLİYOR.
• Defaten ödeme imkanı var. Defaten ödemelerde kat sayı
uygulanmıyor.
• İlk taksit 31 ARALIK 2014 tarihine kadar ödenebiliyor. Taksitlerin
kredi kartıyla da ödenmesi mümkündür. Mahsup talebi yoluyla da
ödeme yapılabiliyor.
• Taksitli ödemeler için Kanunda öngörülen taksit seçeneklerinden
birinin seçilmesi gerekiyor.
• Talep halinde; 6 eşit taksitte 12 ayda, 9 eşit taksitte 18 ayda, 12 eşit
taksitte 24 ayda, 18 eşit taksitte 36 ayda, İl özel idaresi, Belediye
ve bunlara bağlı kuruluşlarının borçlarının yapılandırmasında 36 eşit
taksitte 72 aya kadar
• ödeme seçeneği bulunuyor.
• Başvuru sırasında taksit sayısını belirtmeyenlere azami taksit süresi
veriliyor.
• İlk taksit ödeme süresi içinde (31 Aralık 2014) yapılan peşin
ödemelere katsayı uygulanmıyor.
USULSÜZLÜK, ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ
YAPILANDIRILMASI HALİNDE %50’ Sİ SİLİNİYOR.
• 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil)
önce yapılan tespitlere ilişkin olarak
kesilen ve 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla
kesinleşen vergi aslına bağlı olmayan
vergi cezalarının (Usulsüzlük ve Özel
Usulsüzlük Cezaları) %50’lik kısmı
yapılandırma neticesinde gerekli
ödemelerin yapılması ile terkin edilecektir.
İDARİ PARA CEZALARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİRİYOR
• 30 Nisan 2014 tarihinden önce verilen,
askerlik para cezaları, seçim para cezaları,
nüfus para cezaları, trafik para cezaları,
karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları,
Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen
para cezaları, RTÜK tarafından verilen
para cezaları, yapılandırma kapsamına
giriyor.
KÜÇÜK BORÇLAR SİLİNİYOR
• 31 Aralık 2013 tarihinden önce verilen 120 liranın altında
kalan idari para cezaları (Sigara kullanımından
kaynaklananlar hariç) ile 12 lira ve altında kalan kaçak
geçiş ücretleri terkin ediliyor.
• Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen
vadesi 31 Aralık 2007 tarihinden önce olan 50 lirayı
aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i
alacaklar, aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar
terkin ediliyor.
• Bu kapsamdaki Uşak Defterdarlığı’nın bağlı vergi dairesi
müdürlükleri ve malmüdürlüklerine olan küçük
alacakların silinmesi işlemi, bu gün itibariyle Gelir İdaresi
Başkanlığı’mızca tamamlanmıştır.
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLERDE KOLAYLIK DEVAM
EDİYOR
• Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde
ödenmemesine izin veriliyor. Ödenmemiş
taksitler takibe alınmıyor.
• Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen
ayın sonuna kadar gecikme zammı oranında
geç ödeme zammı ile birlikte ödenebiliyor.
• Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit
tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya
(bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler
ihlal sayılmıyor
YENİ VERGİLER SÜRESİNDE ÖDENMELİDİR
• Taksit ödeme süresince verilen beyannameler
üzerine tahakkuk eden;
• -Yıllık gelir/kurumlar vergisi,
• -Gelir/kurumlar (stopaj) vergisi,
• -Katma değer vergisi,
• -Özel tüketim vergisi,
• çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü
itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde
ödenmediğinde, kanundan yararlanma hakkı
kaybediliyor.
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABINDA
DÜZELTME İMKANI GELDİ.
• Kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarda yer aldığı
halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve
ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale
getirme imkanı veriliyor.
• Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31
Aralık 2013 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle
birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını ve
ortaklardan alacaklar/ortaklara borçlar hesapları
arasındaki net alacak tutarını düzeltebilecektir.
• Düzeltilen tutarlar için 31 Aralık 2014 tarihine kadar
bağlı olunan vergi dairelerine beyanda bulunulacaktır.
Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında
hesaplanan vergi beyanname verme süresi içinde
ödenecektir.
ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİNDE BÜYÜK KOLAYLIK GELDİ
• Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran MTV mükelleflerine bu
Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi
sonuna kadar fenni muayene izni veriliyor.
• Ayrıca, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile, Kanunun
yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Karayolları Trafik Kanunu
uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini
süresinde yaptırmamış olanların; 31 Aralık 2014 tarihine kadar araç
muayenelerini yaptırmaları şartıyla, muayene süresi geçirilen her ay
ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine;
• Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
• Kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe
kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak
tutarın ödenmesi imkanı getiriliyor.
BASINIMIZIN SEÇKİN TEMSİLCİLERİ,
• KAMUOYUNA YÖNELİK ;
• Basın Toplantıları, TV Programlarına katılım, tanıtıcı materyaller,
broşür dağıtımı, afişlerin asılması, kurumsal ziyaretler ve toplantılar,
İlimizdeki tüm Meslek Odaları, iş ve işveren camiasının oluşturduğu
Sivil Toplum Kuruluşlarına özel toplantılar ve sunumlar, yapılması
planlanmıştır. Bu kapsamdaki etkinlikler programımızı
Defterdarlığımızın Web sayfasından,
http://www.usakdefterdarligi.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.
• Diğer taraftan, tüm etkinliklerimize özel davetlimiz olduğunuzu
bildiriyor, değerli katkılarınızı bekliyorum.
• MÜKELLEFLERİMİZE YÖNELİK;
• Vergi dairesi yöneticilerimiz, en yüksek borçlu olanlardan başlamak
üzere, faal ve henüz müracaat etmeyen mükelleflerimiz ile yüz yüze
görüşmeler yaparak yapılandırmanın sağlayacağı kolaylıkları,
hazırlanan program ve belirlenen hedeflerimiz doğrultusunda,
anlatacaklardır.
•
•
•
•
•
Kesinleşmiş vergi borçlarının, kamu alacaklarının yapılandırılması
çalışmaları için, vergi dairelerimizde daha önceki yapılandırma
çalışmalarında görev alan çok tecrübeli, deneyimli, güler yüzlü yönetici ve
personellerimizle aktif olarak hazırlıklarımızı yaptık.
Mükelleflerimizin kıymetli zamanlarını almadan, kısa sürede işlemleri
sonuçlandırmak için dilekçe kabulünde ve takip servislerinde işlem yapmak
üzere görevli personel sayılarımızı artırdık.
17.EKİM tarihi itibariyle, dilekçe yoluyla 2097 mükellef, internet yoluyla 811
mükelleften müracaat aldık ve işlemlerini aynı gün sonuçlandırdık.
Saygıdeğer mükelleflerimize yapılandırma fırsatını kaçırmamalarını,
müracaatlarını ve ödemelerini son günlere bırakmamalarını öneriyorum.
Bu vesile ile yukarıda yer verdiğimiz açıklamalarımızın ve mesajlarımızın,
kamuoyuna yansımasında, siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın, ilgi
ve emeğine şimdiden teşekkür ediyorum. Sizlere, yürüttüğünüz kamu
hizmeti kapsamındaki çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum Ekim.2014
İhsan ÖZBAY
Uşak Defterdarı
Download

6552 sayılı Kanunun 73,74 ve 79 uncu