İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No:8 Kat: 3
34752 Kadıköy – İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX
Faks: ( 0 216 ) 574 22 12
İSTANBUL, 29.09.2014
SİRKÜLER (2014/32)
Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Genel Tebliğ
Bilindiği üzere “6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Kanun” 11.09.2014 tarih 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Kanunun 73 üncü maddesi ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip
edilen amme alacak asıllarında ve vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezalarında
indirim olmaksızın, bunlara ilişkin gecikme faizi veya gecikme zammı yerine yurtiçi üretici
fiyat endeksi (Yİ-UFE) oranına göre yeniden hesaplanacak tutar üzerinden ödeme imkanı
getirilmiştir. Ayrıca Kanunun 74’ncü maddesi ile 2013 yılı kurumlar vergisi beyanname eki
olarak verilen bilançolarda görülen kasa ve ortak hesaplarındaki tutarların düzeltilmesine
olanak tanınmıştır.
Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından 27.09.2014 tarih 29132 sayılı Resmi
Gazetede “Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Tebliğ”yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile yapılan açıklamalar özetle aşağıdaki
gibidir;
A. KAPSAM
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında yapılandırılan amme alacakları aşağıdaki
gibidir;
Vergi Aslı ve Vergi Aslına Bağlı Cezalar
30.04.2014 tarihinden(bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde
30.04.2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak kesinleşmiş olan
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları madde
kapsamındadır.
Bununla birlikte 2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti kapsama dâhil
edilmemiştir.
Vergi ve vergi aslına bağlı vergi ziyaı cezalarının asıllarında indirim söz konusu olmayıp,
sadece aşağıda açıklanacağı üzere belli faiz oranları uygulanarak hesaplanan faiz alınmak
suretiyle taksitlendirme imkânı tanınmıştır.
www.yorumymm.com
1
İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No:8 Kat: 3
34752 Kadıköy – İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX
Faks: ( 0 216 ) 574 22 12
Motorlu Taşıtlar Vergileri
30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk etmiş olup, bu tarihe kadar ödenmemiş olan MTV
asılları ve bu asıla bağlı bağlı vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi feri
alacaklar (2014 yılına ilişkin tahakkuk eden MTV ikinci taksiti hariç),
Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları
30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı
olmayan vergi cezalarının %50’si (11.09.2014 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde
ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan cezaların kalan %50’sinin tahsilinden
vazgeçilir.),
Örnek: Form Ba, Form Bs, Kesin Mizan, Mükellef Bilgi Formu gibi VUK 352-3583 ve
Mükerrer 355 inci maddesi kapsamında kesilen cezalar.
İdari Para Cezaları
6552 sayılı Kanunun 73. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kanunların
hükümlerine göre 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları,
Emlak, Çevre Temizlik Vergileri ile Belediyelerin Su Alacakları
Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak, çevre temizlik vergileri ile emlak vergisi
üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve belediyeler ya
da büyük şehir belediyeleri tarafından tahsil edilen abonelerin su kullanımlarına ait su ve atık
su alacakları,
Kanun Kapsamındaki Diğer Amme Alacakları
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezaları ile,maddede
sayılan diğer Kanunlara göre alınan Devlet hissesi, Devlet hakkı, şeker fiyat farkı, akaryakıt
fiyat istikrar payı, akaryakıt fiyat farkı, özel idare payı, madencilik fonu, kılavuzluk ve
römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere, asli ve feri amme alacakları, tahsil dairesine
takip için intikal etmiş amme alacakları,
B. ÖDENECEK TUTARIN HESAPLANMASI
 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı (11.09.2014) tarih itibariyle vadesi geldiği halde
ödenmemiş alacakların aslı (vergi ziyaı cezası dahil) ile ilgili herhangi bir indirim söz
konusu olmayıp, alacağa ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları
gibi feri amme alacakları yerinebu tarihe kadar Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar toplamının,
www.yorumymm.com
2
İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No:8 Kat: 3
34752 Kadıköy – İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX
Faks: ( 0 216 ) 574 22 12
 Alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir.
Borç yapılandırmasından faydalanmak isteyenlerin 01.10.2014-01.12.2014 tarihleri arasında
ilgili vergi dairesine, (birden fazla vergi dairesine olan borçları için, her bir vergi dairesine
ayrı ayrı)başvurmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru sonucunda vergi aslı aynı kalmak
üzere, gecikme faizi veya gecikme zammı yerine borcun vadesinden 11.09.2014 tarihine
kadar Yİ-ÜFE oranlarına göre hesaplanacak tutar gecikme bedeli olarak hesaplanacaktır.
Mükellef vergi aslı ve yeniden hesaplanan gecikme tutarını tek seferde ödeyebileceği gibi
aşağıdaki oranlara göre taksitlendirme imkânına sahiptir.
6 eşit taksitte 12 ay için 1,05
9 eşit taksitte 18 ay için 1,07
12 eşit taksitte 24 ay için 1,10
18 eşit taksitte 36 ay için 1,15
C. DİĞER HUSUSLAR
Yapılandırılan borçlar Aralık/2014 döneminden başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde
ödenecektir. Bir takvim yılında iki taksit ödenmeden geçilebilecek, üç veya daha fazla
taksitin ödenmemesi durumunda madde hükmünden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Yapılandırma kapsamında olup da, bir takvim yılında en fazla iki taksiti ödenmemiş olan
borçlar, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikme zammı ile ödenmesi şartı ile madde
hükmünden yararlanabilecek, aksi takdirde madde hükümlerinden yararlanma hakkını
kaybedeceklerdir.
Ayrıca yapılandırma başvurusunda bulunanlar, taksit ödeme süresi içinde yapılandırılmış her
bir vergi türü için verilen cari dönem beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergileri, bir
takvim yılında ikiden fazla ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde bu vergi türü için
kalan taksitleri ödeme haklarını kaybedecektir.
Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri (ihtirazı kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için yapılandırmadan
yararlanacakların da bu alacağa ilişkin açmış oldukları davalardan dahil) ve kanun yollarına
başvurmamaları, gerekmektedir.
D. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE, İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA
MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Kanun’un 74 üncü maddesine göre; bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi
mükellefleri, 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekte birlikte,
işletmelerinde bulunmayan
www.yorumymm.com
3
İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No:8 Kat: 3
34752 Kadıköy – İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX
Faks: ( 0 216 ) 574 22 12
 Kasa mevcutları ile,
 İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklardan alacakları ile ortaklara borçları arasındaki net
tutarı
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31Aralık 2014) vergi
dairelerine beyan etmek, beyan edilen tutar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergiyi
beyanname verme süresi içerisinde tek seferde ödemek suretiyle düzeltebilecektir.
Buna göre beyan edilen tutar üzerinden ödenen vergiler kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.
Tebliğde yapılan açıklamaya göre; kanuni süresinden sonra verilmiş veya verilecek olan
düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançolar dikkate alınmayacaktır.
Söz konusu işlemlerle ilgili muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
-----------------------------------------------/---------------------------------------------------689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (KKEG)
100- Kasa
131 Ortaklardan Alacaklar
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
-----------------------------------------------/---------------------------------------------------E. DİĞER YAPILANDIRMALAR
6552 sayılı Kanun ile ayrıca;

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği mensuplarının üyesi
oldukları odalara olan aidat borçları,

Esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi
oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyonlara olan katılma payı
borçları,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklar,
ile ilgili olarak da yapılandırma yapılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız
www.yorumymm.com
4
Download

www.yorumymm.com İSTANBUL, 29.09.2014 SİRKÜLER (2014/32