İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No:8 Kat: 3
34752 Kadıköy– İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX
Faks: (0 216 ) 574 22 12
İSTANBUL, 13.11.2014
SİRKÜLER (2014/39)
Konu: Elektronik Defter (e-defter) Uygulaması Hakkında Hatırlatmalar
Bilindiği üzere e-fatura uygulamasını zorunlu olarak kullanan mükelleflerin 2014 yılı
içerisinde başvurarak en geç 01.01.2015 tarihinde elektronik defter (e-defter) tutmaya
başlaması gerekmekte olup, elektronik defter tutma zorunluluğu ile ilgili açıklayıcı bilgiler
aşağıda özetlenmiştir. Buna göre;
1. Elektronik Defter Tanımı
Elektronik Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması
zorunlu olan defterlerin belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya
biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve
kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak
kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
2. Elektronik Defter ile İlgili Düzenlemeleri Yapma Yetkisi
Elektronik defter ile ilgili mevzuat düzenlemelerini yapmaya Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi
Başkanlığı) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili bulunmaktadır.
3. Elektronik Defter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler
Elektronik fatura (e-fatura) kullanmak zorunda olan bilanço usulüne göre tabi gelir vergisi
mükellefleri ile e-fatura kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükellefleri e-defter tutmak
zorundadır. Diğer taraftan e-fatura kullanmak zorunda olmayan mükellefler de diledikleri
takdirde e-defter uygulamasına geçebilecektir.
4. Elektronik Defter Uygulaması Kapmasındaki Defterler
www.edefter.gov.tr adresinde yapılan açıklamalar uyarınca başlangıç aşamasında yevmiye
defteri ve büyük defterin (defter-i kebir) elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş
olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili duyuru yapılacaktır.
www.yorumymm.com
1
İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No:8 Kat: 3
34752 Kadıköy– İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX
Faks: (0 216 ) 574 22 12
5. Elektronik Defter Uygulamasında Kullanılacak Muhasebe Programı
e-Defter uygulamasında
 Uyumluluk onayı almış bir muhasebe programının,
 Mükellefler tarafından geliştirilen elektronik defter yazılımlarının (özel yazılım),
kullanılması gerekmekte olup, elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin
01/09/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olması
gerekmektedir.
6. Zorunluluk Kapsamındaki Mükelleflerin Elektronik Deftere Geçiş Süresi
e-defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin;
 Elektronik defter uygulamasına 2014/Aralık ayı içerisinde başvuranların 01/01/2015
tarihinden itibaren,
 Elektronik defter uygulamasına 2014/Aralık ayından önce başvuranların en geç
2014/Aralık ayından itibaren,
 Özel hesap dönemine tabi olanların 01/12/2014 tarihinden önce elektronik defter
uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014/Aralık ayı içerisinde,
elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
Hesap dönemi veya takvim yılı içinde elektronik defter tutmaya başlayanların, başladıkları
tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptırmaları
gerekmektedir. Bu nedenle 2014/Aralık ve öncesinde elektronik defter tutmaya başlayanlar,
kağıt ortamında tuttukları eski defterlerine elektronik defter tutmaya başladıkları tarihi izleyen
bir aylık süre içerisinde kapanış tasdiki yaptıracaktır.
7. Başvuru
www.edefter.gov.tr internet adresinde 04/04/2014 tarihinde yayımlanan Başvuru kılavuzu ile
kağıt başvurular kaldırılmış, e-Defter uygulamasına elektronik başvuru imkanı getirilmiştir.
Bu nedenle mükelleflerin veya temsilcilerinin başvurularını, belirtilen internet sitesinde
bulunan formları başvuru kılavuzuna uygun olarak doldurup onaylayarak yapması
gerekmektedir.
Uygulamaya başvuracak gerçek kişilerin elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişilerin ise
mali mühür temin etmiş olması ve kullanılacak yazılımlarının uyumluluk onayı almış bir
yazılım olması gereklidir.
www.yorumymm.com
2
İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No:8 Kat: 3
34752 Kadıköy– İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX
Faks: (0 216 ) 574 22 12
Elektronik defter uygulamasına başvurular başkanlık tarafından değerlendirilerek izin
verilecektir.
8. Elektronik Defter Oluşturma
Elektronik defter uygulamasından faydalanan mükellefler tarafından
 Elektronik defterler aylık dönemler itibariyle oluşturulacak ve saklamaya başlanacaktır,
 Hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı ve son ayının beratının
alınması kapanış onayı yerine geçecektir,
 Elektronik defterleri ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar
gerçek kişi olmaları halinde kendilerine ait elektronik imza veya mali mühür ile
imzalanacak, tüzel kişi olmaları halinde ise kendilerine ait mali mühür ile
onaylanacaktır.
 İmzalı ve mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulacak ve bu dosyalar Elektronik
Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulacaktır.
 Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından
indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile
birlikte muhafaza edilecektir.
Aylık dönem sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait
kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içinde de elektronik defter tutmaya
başlanabilir.
9. Muhafaza ve İbraz
Defterlerini elektronik ortamda tutan mükellefler, elektronik defterlerini (beratları ile birlikte)
yasal süreler içerisinde (VUK’na göre 5 yıl, TTK’na göre 10 yıl) saklamak ve yetkililer
tarafından istenildiğinde (beratları ile birlikte) eksiksiz, okunabilir şekilde ibraz etmek
zorundadır. Bu defterlerin e-Defter beratı olmadan ya da kağıt ortamında da saklanması ve
ibraz edilmesi hiçbir hüküm ifade etmemekte ve yasal geçerliliği bulunmamaktadır
Elektronik defterler ile beratların, T.C. sınırları içerisinde veya T.C. Kanunlarının geçerli
olduğu yerlerde ve mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi
zorunludur. Üçüncü kişiler nezdinde veya yurtdışında muhafaza edilmesi herhangi bir hüküm
ifade etmemektedir.
www.yorumymm.com
3
İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No:8 Kat: 3
34752 Kadıköy– İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX
Faks: (0 216 ) 574 22 12
Cezai Müeyyideler
Tebliğde yer alan usul ve esaslara aykırı bicimde elektronik defter oluşturan veya
oluşturdukları elektronik defterleri yetkili makamların isteği üzerine ibraz etmeyenler
hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri
uygulanacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
www.yorumymm.com
4
Download

tıklayınız. - Yorum YMM