mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2014/050
10.09.2014
Konu: Torba Yasanın Vergilerle İle İlgili Düzenlemeleri
Söz konusu Torba Yasa, kayıtlarda yer aldığı halde gerçekte olmayan kasa bakiyeleri ile
ortak cari hesap borçları dışında bir af niteliği taşımamakta, sadece bazı kamu alacakları
yapılandırılmasını öngörmektedir.
Ayrıca anılan Kanunun 95’nci Maddesi ile “Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca
başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı”
nın gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilmesine imkan tanınmıştır.
Ayrıca Kanunda Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar, Gümrük Vergileri gibi başka
konularda da yapılandırmalar getirilmektedir. Bu Mali Açıklamamız sadece vergilerle ilgilidir.
Kanun Yayınlandığında tam metni ayrıca verilecektir.
1- Kasa Bakiyeleri Ve Ortak Cari Hesap Bakiyeleri İle İlgili Düzenleme:
Kanunun 76’ncı maddesinde, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2013 tarihli
bilançolarında görülmekle birlikte,
- işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve
-işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu
bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek
suretiyle ve beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi ödemek şartıyla
kayıtlarını düzeltebilecekleri düzenlenmektedir.
Bu şekilde ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek; beyan
edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul
edilmeyecektir.
Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.
Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları
nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme
işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri
nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2- Yapılandırılacak kamu Alacakları:
Yapılandırılacak kamu alacakları,
-Vergiler, vergi cezaları ve faizler,
-İdari para cezaları,
-Asli ve feri amme alacakları olarak gruplanmıştır.
2/a) Vergiler, Vergi Cezaları Ve Faizlerle İlgili Düzenlemeler
Kanun Kapsamına
1) 30.4.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde
bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi
ikinci taksiti hariç),
2) 2014 yılına ilişkin olarak 30.4.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı
için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
3) 30.4.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına
bağlı olmayan vergi cezalarından,
kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş
olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısımları
girmektedir.
2/b) İdari Para Cezaları
Kanun Kapsamına 30.4.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce,
-21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu,
-Mülga 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun,
-10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu,
-13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
-18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun,
-23.5.1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında
Kanun,
-10.7.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 25.4.2006 tarihli ve 5490 sayılı
Nüfus Hizmetleri Kanunu,
-Mülga 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları
Hakkında Kanun,
-15.2.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hakkında Kanun ve 25.6.2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince
verilen idari para cezaları girmektedir.
2/c) Asli Ve Feri Amme Alacakları
Kanun kapsamına Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen;
-Adli ve idari para cezaları,
-Mülga 7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve
Devlet hakkı,
-30.5.2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi,
-Mülga 22.6.1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,
-Mülga 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat,
Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden
alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,
-4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare
payı ile madencilik fonu,
-Mülga 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere,
asli ve fer'i amme alacakları (28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için
intikal etmiş olan amme alacakları dahil) girmektedir.
3- Yapılandırma Nasıl Olacak?
-Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme
süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile
-bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın;
-ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.
-Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme
süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
cezalarının %50'sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla
cezaların kalan % 50'sinin tahsilinden vazgeçilecek.
4- Yİ-ÜFE Ne Demek?
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
-31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını,
-01.01.2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını,
-1.1.2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını,
Tanımlamaktadır (Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim
oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık
değişim oranı esas alınacak.)
5- İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannameler:
İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler de kanundan
yararlanabilecek.
6- Başvuru Ve Ödemeler:
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen şartların yanı sıra
bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları
gerekiyor.
Ödemeler peşin olarak yapılabileceği gibi 2 ay da bir ödenecek 6, 12 ya da 18 taksit
seçenekleri de tercih edilebilir.
Yapılandırılan tutarlar;
6 taksit seçilmesi halinde 1,05,
9 taksit seçilmesi halinde 1,07,
12 taksit seçilmesi halinde 1,10,
18 taksit seçilmesi halinde 1,15,
Katsayı ile artırılır.
Bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi
veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti
izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile
birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerinden yararlanılır.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
7- Mahsuben Ödeme Mümkün mü?
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına
uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve
ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben
ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit
süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri
şarttır.
8- Haczedilen Alacaklar Ne Olacak?
Kanun kapsamına giren alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler
nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.
9- Dava Açmama Şartı
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra
dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları
şarttır.
10- Emlak Ve Çevre Temizlik Vergileri
Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri,
gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının
korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammından, vadesi 30.4.2014 tarihinden (bu
tarih dahil) önce olduğu halde kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
ödenmemiş bulunan alacaklar hakkında da Kanun hükmü uygulanır.
11- Daha Önce Yapılmış Ödemeler
Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık, Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil
edilmiş olan tutarlar, Kanun kapsamında tahsil edilen tutarların iadesi yapılmaz.
Blglernze sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yemnl Mal Müşavrlk Ve Bağımsız Denetm A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2014-050 Torba Yasanın Vergilerle İle İlgili Düzenlemeleri