Yorum ve makaleler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Not: Makalelerimiz kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler
uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde tutunuz.
22.12.2014
Konu: Damga Vergisi Uygulamasında Karşılaşılan Yanlışlar (2)
Damga vergisi uygulamasındaki sık karşılaşılan yanlışlar ve özellikli durumlarla ilgili
makalemize devam ediyoruz:
4- Bir kâğıtta birden fazla “akit” ve “işlem” bulunması:
Damga Vergisi Kanunun 6’ncı maddesinde, bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla
akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı hükme
bağlanmıştır.
Bunun en sık karşılaşılan örneği kefalet içeren kira sözleşmeleridir. Kira sözleşmeleri binde
1,89 (2014 yılı için) oranda damga vergisine tabi tutulmuştur.
Ancak sözleşmede kefalet varsa, kefaletlerin ayrıca vergiye tabi olması nedeniyle, kefil
olunan tutar üzerinden de binde 9,48 (2014 yılı için) oranında damga vergisi hesaplanması
gerekir.
5- Bir kâğıtta birbirine bağlı ve bir asıldan doğma “akit” ve “işlem” bulunması:
Yine Damga Vergisi Kanunun 6’ncı maddesinde, bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine
bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını
gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır.
6- Değiştirilen ve süresi uzayan sözleşmeler:
.Damga Vergisi Kanunun 14’ncü maddesinde, belli para içeren sözleşmelerin değiştirilmesi
halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, sürenin uzatılması halinde de aynı
miktar veya nispette vergi alınacağı hükme bağlanmıştır.
Burada önemli olan konu sadece bedelin değişmesi halinde artan kısmın vergiye tabi
olacağıdır. Bedel yanında sözleşmenin asli unsurlarında değişiklik yapılması halinde idare
bunu yeni bir sözleşme olarak yorumlamakta ve sözleşmenin tamamı üzerinden vergi talep
etmektedir.
Sözleşmenin süresinin uzatılması halinde ise aynı oranda ve aynı tutarda vergi ödenmesi
gerekmektedir.
Kanunda süresi kendiliğinden uzayan sözleşmeler konusunda bir hüküm olmasa da yeni bir
“kâğıt” olmadığından bu hallerde damga vergisi doğmayacağını düşünüyoruz.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Yorum ve makaleler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Sözleşmelerin taraflarının değişmesi ise 14’ncü madde uygulamasında “devir” olarak kabul
edilmektedir. Bu durumda asıl sözleşmeden hesaplanmış olan verginin dörtte biri oranında
yeni damga vergisi ödenecektir.
7- Katma Değer Vergisi bedele dâhil midir?
Bu konu geçmişte idare ile mükellefler arasında sıkça tartışma konusu olmuş ancak bu
tartışma 30 no.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile sona ermiştir.
Anılan tebliği uyarınca; nispi damga vergisine tabi kâğıtların muhtevasında, katma değer
vergisi yönünden herhangi bir düzenleme olup olmadığına bakılmaksızın;
-Damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden
hesaplanması,
-Katma değer vergisi dâhil edilerek düzenlenen kâğıtlardan alınması icap eden damga
vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden
hesaplanması,
Gerekmektedir.
8- İptal edilen kâğıtların damga vergisi:
Damga vergisi ödenmiş kâğıtların, henüz hükmünden yararlanılmadan önce iptal edilmesi,
İdare ile mükellefler arasındaki ihtilafların en çok yaşandığı konulardan birisidir.
İdarenin görüşü damga vergisinin kâğıdın düzenlendiği anda doğduğunu, dolayısıyla
sonradan iptal edilse dahi verginin ödenmesi gerektiği yönündedir.
Geçmişte yargıya intikal eden ihtilaflarda, yargı organları da benzer yönde kararlar
vermişlerdir.
Ancak son dönemde İzmir’de yaşanan bir ihtilafta, Vergi Mahkemesi, sözleşmeye bağlanmış
olan bir ihalede ihalenin sonradan iptal edilmiş olması dolayısıyla verginin iade edilmesine
karar vermiştir.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
(Hazırlayan Atila Dölarslan, Yeminli Mali Müşavir)
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

Damga Vergisi Uygulamasında Karşılaşılan Yanlışlar