Yorum ve makaleler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Not: Makalelerimiz kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler
uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde tutunuz.
25.12.2014
Konu: Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması
Bilindiği gibi reeskont “vadesi gelmemiş alacak ve borçların değerleme günündeki değerine
indirgenmesi” işlemidir.
Reeskont uygulaması, mali tablolarını TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) ye
göre hazırlamak zorunda olan mükellefler açısından zorunlu iken, diğer mükellefler açısından
böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Senede bağlı olsun ya da olmasın alacak ve borçlar reeskont edilebilmekte, ancak vergi
uygulamasında sadece senede bağlı alacakların (ticari ilişkiden doğan alacaklara bağlı
senetler) reeskont edilmesinden kaynaklanan tutarlar gider yazılabilmektedir.
Yine Vergi Usul Kanunundaki düzenleme uyarınca, alacak senetleri için reeskont uygulayan
mükellefler borç senetleri için de reeskont uygulamak zorundadır.
Ancak reeskont edilen tutarlar izleyen dönem başında tekrar kapatılması gerekmektedir. Bu
yönüyle reeskont sadece şeffaf ve gerçek mali tablo hazırlanması açısından yapılmakta ya
da vergi planlama aracı olarak kullanılabilmektedir.
Bu açıklamalar doğrultusunda, avanslar ve hatır senetleri, gerçek bir borç/alacak niteliği
taşımamaları nedeniyle reeskonta tabi tutulamayacaklardır.
Benzer şekilde şüpheli alacaklar ve değersiz alacaklar için, vadelerinin dolmuş olması
nedeniyle reeskont uygulaması söz konusu olmayacaktır.
Çeklerde Reeskont Uygulaması
Bilindiği üzere, çekler, hukuken, görüldüğünde ödenmesi gereken bir ödeme aracı
olduğundan, senetlerde olduğu gibi bir vadeye dayanması mümkün değildir.
Ancak ilk defa 23.02.2009 tarihinde yayınlamış olduğumuz Yorum Ve Makalede belirtildiği
üzere 3167 Sayılı Yasaya eklenen bir hükümle çeklerinde vadeli olabileceği yasaya girmiştir.
Yapılan düzenleme ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin
Korunması Hakkındaki Kanuna ilave edilen geçici 2 nci maddede "31.12.2009 tarihine kadar,
üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı
geçersizdir." hükmüne yer verilmiştir.
En son 6273 Sayılı Kanunla yapılan değişiklilerle de bu süre 31.12.2017 tarihine kadar
uzatılmıştır.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Yorum ve makaleler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Yapılan bu düzenlemeler sonucu vadeli çekler için de reeskont yapılabilecek ve iskonto tutarı
gider yazılabilecektir. Vadeli alacak çekleri reeskont ediliyorsa vadeli borç çekleri için de
reeskont yapılmak zorunludur.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
(Hazırlayan Aytaç AYGÜN, Baş Denetçi)
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması