mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2014/039
08.07.2014
Konu: Kayıtlı Elektronik Posta Kullanma Zorunluluğu
Uygulamadaki gözlemlerimizden “kayıtlı elektronik posta zorunluluğu” nun pek farkında
olunmadığını anlıyoruz.
Bu nedenle bu konudaki süreci hatırlatmak istedik.
7201 Sayılı Tebligat Kanununda 11.01.2011 tarihinde yapılan değişiklik ile
-Kazaî merciler,
- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı
cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal
güvenlik kurumları
-Belediyeler,
-Köy hükmî şahsiyetleri,
-Barolar ve noterler tarafından yapılacak
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere yapılacak olan
tebligatların “elektronik yolla” yapılması zorunlu hale geldi.
Değişiklik maddesinde uygulamanın bir yönetmelik ile belirleneceği de hükme bağlandı.
Uygulamanın başlangıç tarihi olarak ta 19 Ocak 2013 (kanunun yayım tarihinden 2 yıl sonra)
olarak belirlendi.
Bu konudaki yönetmelik te 19 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yani bu kapsamdaki zorunluluk fiilen başladı. Ancak sanırız tebligatı yapacak kurumlarda
henüz gerekli alt yapı kurulamadığı için çok fazla hissedilmiyor.
Kayıtlı elektronik posta hizmet için yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı kuruluşlar var. Kep
uzantılı e-posta adresleri bu kurumlardan alınabilir.
Ayrıca elektronik tebligat yeni Ticaret Kanunumuzda da düzenlendi ve işlerliği artacak.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin İleride herhangi bir
sıkıntısı yaşamamak için bir an önce kayıtlı elektronik posta almalarını salık veririz.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2014-039 Kayıtlı Elektronik Posta Kullanma Zorunluluğu