Kanuni Süresinden Sonra Verilen
Beyannamelere İlişkin Yapılacak İşlemler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 13.08.2014
Sonradan Verilen Beyannamenin Türü
1. Beyannamenin Takdir Komisyonuna
sevk edilmeden ya da vergi incelemesine
başlanmadan önce verilmesi
A.
Süresinden Sonra
Verilen
Beyannameler
(Beyannamenin
süresinde hiç
2. Beyannamenin Takdir Komisyonuna
verilmemiş olması sevk edilmeden ya da vergi incelemesine
durumu)
başlandıktan sonra verilmesi
İlgili Kanun
Maddesi
Uygulanacak Ceza
1'inci Derece İki Kat (Genel) Usulsüzlük Cezası ile
Vergi Ziyaı Cezasının %50' si kıyaslanarak bunlardan
miktar itibariyle en ağırı kesilir.
Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannameler
için Mükerrer 355’ inci Madde hükmüne göre Özel
Usulsüzlük Cezası kesilir, ancak bu durumda Genel
Usulsüzlük Cezası kesilmez*.
Daha önce kesilen (Genel) Usulsüzlük Cezası varsa
bu ceza, Takdir Komisyonu kararı ya da vergi
incelemesine göre tarh edilen vergi ziyaı cezası ile
kıyaslanır. Vergi ziyaı cezası miktar itibari ile daha
büyükse daha önce kesilen usulsüzlük cezası terkin
edilir vergi ziyaı cezası için ihbarname düzenlenir.
Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannameler
için ise Mükerrer 355’ inci Madde hükmüne göre
Özel Usulsüzlük Cezası kesilir, ancak bu durumda
Genel Usulsüzlük Cezası kesilmez*.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
1
VUK Md. 336, 341, 344,
352, mk. 355
VUK Md. 336, 341, 352,
mk. 355
Kanuni Süresinden Sonra Verilen
Beyannamelere İlişkin Yapılacak İşlemler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
3. İlgili dönemde ticari zarar bulunması,
geçmiş yıl zararlarının mahsubu, önceki
dönemden devreden KDV, indirim ya da
istisnalar gibi nedenlerle matrahın "sıfır"
olması, dolayısıyla tarh edilecek verginin
bulunmaması
1' inci derece iki kat usulsüzlük cezası kesilir.
Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannameler
için ise Mükerrer 355’ inci Madde hükmüne göre
VUK Md. 352, mk. 355
Özel Usulsüzlük Cezası kesilir, ancak bu durumda
Genel Usulsüzlük Cezası kesilmez.*
Genel ya da Özel Usulsüzlük Cezası kesilmez ancak
VUK Md. 341, 344
beyan dışı bırakılan matrah farkı için tarh edilen
verginin %50' si oranında vergi ziyaı cezası uygulanır.
Beyannamenin pişmanlık şartlarını taşıyıp taşımadığı
ilgili vergi dairesince değerlendirilir. Vergi dairesi
şartların taşınmadığını değerlendirirse, kanuni
süresinden sonra verilen beyanname hükümlerine
göre ceza uygulanır. Beyanname kabul edilirse vergi
ziyaı cezası kesilmez, 1' inci derece 1 kat usulsüzlük
cezası uygulanır. (Elektronik ortamda verilmesi
VUK Md. 352, mk. 355,
gereken beyannameler için 355’ inci madde
C. Pişmanlık ve Islah Hükümlerine Göre Verilen Beyannameler hükmüne Özel Usulsüzlük Cezası kesilir)*
371
Söz konusu vergiler, ödemenin geciktiği her ay ve
kesri için gecikme zammı oranında "Pişmanlık
Zammı" ile birlikte pişmanlık dilekçesinin verildiği
günden itibaren 15 gün içinde ödenir. Pişmanlık
beyannamesinin daha önce verilen beyannameye ek
olarak verilmesi halinde ise usulsüzlük cezası
kesilmez.
B. Kanuni süresinde verilen beyannameye ek olarak verilen
düzeltme beyannameleri
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
2
Kanuni Süresinden Sonra Verilen
Beyannamelere İlişkin Yapılacak İşlemler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
* Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni
süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde
verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
3
Download

Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelere İlişkin