Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15
İkbal Ticaret Merkezi TR-34365
Teşvikiye-İstanbul
Telefon + 90 (212) 310 14 00
Telefax + 90 (212) 327 32 14
E-mail
: [email protected]
Web
: www.roedl.com.tr
[email protected]

İstanbul, 30.06.2014
Sirküler No: 2014 / 63
Konu: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı
Bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 26.06.2012 tarihli ve 6335 Sayılı
„Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu‟nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‟ ile daha yürürlüğe girmeden önemli ölçüde
değiştirilmiş ve bu değişiklik sonrası 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu‟nun yürürlüğü öncesi çokça tartışılan “Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmaları Yasağı” konusu Kanun‟un 358. ve 395. maddelerinde
ayrı ayrı düzenlenmiş olup ilgili hükümler aşağıdaki açıklanmış bulunmaktadır.
1. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı
Türk Ticaret Kanunu‟nun 358. maddesinde “Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı”
konusunu düzenlenmiştir. Bu madde ile birlikte pay sahiplerinin şirkete borçlanmalarına bir
takım sınırlamalar getirilmiştir.
Buna göre Limited Şirketlerde de uygulanmak üzere (TTK 644. madde) pay sahiplerinin,
 Sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmemeleri ve
 Şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârının, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak
düzeyde olmaması durumunda,
şirkete borçlanamayacakları hükme bağlanmıştır.
Madde hükmünde; şirkete borçlanmanın söz konusu şartlar dâhilinde ne miktarda olacağı ve
sınırının ne şekilde olacağı ise belirtilmemiştir.
İlgili maddenin ihlali halinde Türk Ticaret Kanunu‟nun cezaları düzenleyen 562. maddesinde;
 Limited şirketlerde ortak olan ve olmayan müdürlerin
 Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya, Tic Sicil No: 409612/357194
Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hong Vergi No: 7350232482
Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Vergi Dairesi: Beyoğlu
Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam
pay sahiplerine şirket adına borç kullandırmaları halinde üç yüz günden az olmamak üzere
adli para cezası ile cezalandırılabilecekleri ifade edilmiş ancak yasağın ihlali halinde, şirkete
borçlanan kişilere hiçbir cezai sorumluluk getirilmemiştir.
6102 Sayılı TTK‟da ilk kez yapılan bir düzenleme ile yönetim kurulu üyelerinin ortak olma
zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu durumda ortak, yönetim kurulu üyesi ise, borç veren olarak
cezanın muhatabı olabilecek ancak yönetim kurulu üyesi değil ise cezanın muhatabı
olmayacaktır. Yönetim kurulu üyeleri tamamen ortak olmayanlardan oluşuyor ise, cezanın
muhatabı bu kişiler olacak, ortaklar cezaya muhatap tutulamayacaklardır.
Öte yandan, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun‟un 24. maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 358. maddesine aykırı
şekilde, anonim veya limited şirkete borçlu olan pay sahipleri ve ortakların, şirkete var olan
borçlarını ödeyebilmeleri için süre sınırlaması getirilmiştir. Bu madde ile şirkete borçlu olan
pay sahipleri ve ortakların, borçlarını, anılan Kanun‟un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç
yıl içinde (01.07.2015 tarihine kadar) nakdî ödeme yaparak tamamen tasfiye etmek
zorunda oldukları belirtilmiş ve borcun kısmen veya tamamen başkası tarafından üstlenilmesi,
borç için kambiyo senedi verilmesi, ödeme planı yapılması veya benzeri yollara
başvurulmasının bu madde anlamında tasfiye sayılmayacağı ifade edilmiştir.
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Borçlanma Yasağı
Türk Ticaret Kanunu‟nun 395. maddesinin 2. fıkrasına göre limited şirketlerde müdürler için
de uygulanmak üzere ( TTK 644. madde) ;
 Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile
 Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan;



Alt ve üst soyundan biri,
Eşi,
Üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından
herhangi birinin,
şirkete nakit borçlanmalarının önüne geçilmiştir. Bu kişiler için şirket; kefalet, garanti ve
teminat verememekte, sorumluluk yüklenememekte ve bunların borçlarını devralamamaktadır.
Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklılarının bu kişileri, şirketin
yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edilebileceği ilgili madde ile
hükme bağlanmıştır. Ayrıca, dikkat edileceği üzere nakit dışı (ayni) borçlanmalar bu
maddenin dışında tutulmuştur.
TTK‟nın 562. maddesinde, yukarıda sayılan kişilerin 395. maddeye aykırı olarak şirketten
nakden borçlanmaları durumunda üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile
cezalandırılabilecekleri ifade edilmiştir.
358. ve 395. maddelerde sayılan aykırılık hallerine istinaden 562. maddede belirtilmiş olan
cezai hükümlerden, yukarıda belirtilen muhataplar, suç ve cezanın şahsiliği ilkesi gereği, şahsi
olarak sorumlu olacaklardır. Yukarıda yapılan açıklamalara istinaden, tek ortaklı anonim ve
limited şirketler için ayrıca bir hüküm Kanun metninde yer almamaktadır.
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla
-2-
Download

Sirküler No: 2014 / 63