mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015/015
02.04.2015
Konu: Kurumlar İçin Sermaye Amortismanı Yasalaştı
TBMM de 27.03.2015 tarihinde kabul edilen 6637 Sayılı Torba Yasa ile kurumlar için
sermaye amortismanı vergi mevzuatımıza girdi. (Anılan Kanun henüz Resmi Gazete ’de
yayınlanmadı)
Anılan Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10’ncu maddesine eklenen düzenleme ile,
sermaye şirketlerine nakit olarak karşılanan sermaye üzerinden hesaplanacak tutarın
kurum kazancından indirilmesine imkân tanındı.
İndirilecek tutar ilgili hesap dönemi içinde, nakit olarak artırılan sermaye üzerinden TCMB
ticari kredi ortalama faiz tutarına göre hesaplanacak tutarın % 50 si olacak.
İndirimden nakdi sermaye ile yeni kurulacak şirketler de yararlanabilecek.
İndirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin
tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı
yararlanılacak. (Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye
tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.) İndirim tutarı nakdi sermayenin ödendiği ay
kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanacak.
Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar,
sonraki hesap dönemlerine devredecek.
Uygulamadan finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile
kamu iktisadi teşebbüsleri yararlanamayacak.
Bakanlar Kurulu indirim oranını sektörlere veya şirketlerin niteliğine göre farklı
belirleyebilecek.
Uygulama 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giriyor.
***
Torba yasa Vergi Usul Kanunu, KDV Kanunu VE ÖTV Kanununda da değişikliler yapıyor.
Elektronik yoklama geliyor
Torba Yasa ile Vergi Usul Kanununa eklenen düzenleme ile elektronik yoklamanın önü açıldı.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Ayrıca Vergi Usul Kanununa 2010 yılında eklenen ancak henüz uygulamaya başlanılmayan
elektronik tebligat konusunda da düzenleme yapıldı ve elektronik ortamda tebligat,
muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış
sayılacağı hükme bağlandı.
KDV de yeni istisnalar
Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde
Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon,
temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmî kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet
ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi
ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara
teslim ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki
faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte
bulunduğu süre içinde KDV den müstesna oldu.
Ayrıca bu istisnadan yararlanan kuruluşların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre içinde
yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları da KDV den müstesna olacak.
Bunun yanında 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında
bulunan milletlerarası antlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna
edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere
1.1.2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler de KDV den istisna olacak.
Uluslararası kuruluşlara ÖTV istisnası
Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde
Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye’de görevde bulundukları süre
içinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi ÖTV den istisna olacak.
Çeyiz, konut ve “üç çocuk” yardımı
Anılan Torba Yasa ile mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası
cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını
doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları halinde 5.000 liraya kadar çeyiz yardımı ödenecek.
Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için,
mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden konut hesabı
açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları kaydıyla 15.000 liraya kadar (bu tutar her
sene yeniden değerleme oranında artacak) devlet katkısı yapılacak.
Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL,
üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacak.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Halka açık şirketlere farklı stopaj yasalaşmadı
Torba yasa taslağında, Bakanlar Kuruluna halka açık şirketlerin kar dağıtımında farklı oran
belirleme yetkisi veren bir madde vardı.
Bu düzenlemenin yaşlaşmadığını görüyoruz.
Blglernze sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yemnl Mal Müşavrlk Ve Bağımsız Denetm A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2015-015 Kurumlar İçin Sermaye Amortismanı Yasalaştı