İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No :8 Kat : 3
34752 Ataşehir – İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX
Faks: ( 0 216 ) 574 22 12
İSTANBUL, 14.07.2014
SİRKÜLER (2014/22)
Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği
26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürülüğe giren
KDV Uygulama Genel Tebliği ile bugüne kadar yayımlanmış olan 123 adet KDV genel tebliği de
yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu KDV Uygulama Genel Tebliği, genel olarak kaldırılan KDV genel tebliğleri ile uyumlu
olmakla birlikte bazı farklılıklar göstermek olup, önemli farklılıklar aşağıdaki gibidir;
Beyanname ile Birlikte Vergi Dairesine Verilecek Belgeler
 Beyanname ile Birlikte Vergi Dairesine Verilecek Belgeler
İade talebi olmasa dahi, istisnaları tevsik edici belgelerin beyannameler ile birlikte vergi
dairesine verilmesi gerekmektedir. Örneğin, ihracat istisnası uygulamasında, gümrük
beyannamelerinin ve satış faturalarının ya da onaylı listelerinin vergi dairesine verilmesi
gerekmektedir. (Elektronik ortamda verilmesi yeterlidir.
 Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Tevkifata tabi işlemlere ilişkin KDV mahsup taleplerinde 5.000 TL’yi aşmayan mahsup talepleri
vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir.
5.000 TL ve üzerindeki mahsup talepleri ise sadece teminat ve/veya vergi inceleme raporu
sonucuna göre yerine getirilecektir. 5.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde
teminat, vergi inceleme raporu ile çözülecektir.
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat uygulanan;
-
Külçe altın teslimleri,
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimleri,
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda atıklarından elde edilen hammadde
teslimi,
Pamuk,tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
Ağaç ve orman ürünleri teslimi,
İle ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve
teminat aranmadan yerine getirilecektir.
İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No :8 Kat : 3
34752 Ataşehir – İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX
Faks: ( 0 216 ) 574 22 12
 Hizmet İhracatı
Hizmet ihracından kaynaklanan iadelerde, mahsuben iadeler vergi inceleme raporu ya da YMM
raporu ile, nakden iade talepleri ise miktarına bakılmaksızın vergi incelemesi sonucuna göre
yerine getirilecektir.
 Uluslararası Taşımacılık İstisnası
Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklanan iadelerde mahsuben iade talepleri içinde
vergi inceleme raporu ya da YMM raporu istenecektir.
 İhraç Kaydı ile Teslimler
Kesin ihracı öngörülmeyen mallar için ihraç kaydıyla teslim uygulaması mümkün bulunmayıp,
geçici ihracat veya hariçte işleme rejimleri çerçevesinde malların yurtdışı edilmesi, kesin
ihracata dönmediği sürece, ihraç kaydıyla teslimler açısından ihracat olarak kabul
edilmeyecektir.
Tarım üreticileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda
işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birisine sahip
olması durumunda ihraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulmasından yararlanabilecektir.
İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracatının gerçekleşmemesi durumunda imalatçının ödediği
vergi için ihracatçı firmaya rücu etmesi halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin
hesaplanan KDV, ihracatçı açısından ihracatın gerçekleşmesi için gereken sürenin sonu itibariyle
indirilebilir hale gelmektedir. Bu kapsamda, ihracatçının süresi içinde ihraç edemediği mallara
yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV’yi en erken ihraç süresinin sona erdiği tarihi takip eden
günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde
indirim konusu yapması mümkün olacaktır.
3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c ve geçici 17. Maddesi kapsamında yapılan ihraç kaydı ile
teslimler nedeni ile tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV listesi vergi dairesine ibraz
edilmeyecektir.
 Dahilde İşleme Rejimi
KDV Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellef, ihraç
kaydıyle teslim nedeni ile hesaplayıp tahsil edemediği KDV tutarından, bu malların üretimi için
geçici 17. Madde kapsamında temin ettiği mallar nedeni ile ödemediği KDV tutarı düşüldükten
sonra kalan tutardan fazla KDV iadesi talep edemeyecektir.
DİİB sahibi mükellef, KDV Kanunu’nun geçici 17. Maddesi kapsamında temin ettiği malları
kullanarak ürettiği malları, DİİB sahibi alıcılara yine geçici 17. Madde kapsamında tecil-terkin
uygulayarak teslim edebilecektir. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların, diğer DİİB’nin
girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’ dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması
gerekecektir.
2
İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No :8 Kat : 3
34752 Ataşehir – İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX
Faks: ( 0 216 ) 574 22 12
Dahilde işleme rejimi kapsamında izin almış alıcılardan, KDV Kanunu’nun 17. Maddesi
kapsamında mal alımı yapabilmeleri için ayrıca imalatçı vasfı aranmayacaktır.
DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde
kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli sayılacak, ayrıca
imalatçı olmalarına ilişkin bir şart aranmayacaktır.
Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal
içerisinde ihraç edilmesi esastır. Önceden satın alınan maddeler kullanılmak sureti ile vücuda
getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin
(eşdeğer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde
KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB
sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmeyecektir.
 İthalatta KDV Matrahı
Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve munzam sigorta ücreti,
destekleme ve fiyat istikrar fonu ve konut fonuna katılma payları gibi ödemeler ile mal bedeli
üzerinden hesaplanan ve yine gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar oluşan fiyat farkı ve
kur farkı gibi ödemeler KDV’nin matrahına dahildir.
Bu kapsamda, örneğin ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük
beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV
Kanununun 17/4-o maddesine göre KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutar,
ithalatta KDV matrahına dahil edilecektir. İthalat işlemi gerçekleştikten sonra da malın gümrük
antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar
verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi antrepodan çekiş sırasında işlem için tek
bir fatura da düzenlenebilir. Bu durumda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen
ardiye hizmet bedeline isabet tutar, fatura üzerinde ayrıca gösterilir ya da “işlem bedelinin
…………. TL’sı gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline aittir”
şeklinde bir açıklama yapılır.
 Petrol Arama Faaliyetleri İstisnası
KDV Kanunu’nun 13. Maddesi kapsamındaki imal, inşa tadil, bakım ve onarım uygulamalarını
içeren istisna düzenlemelerinde “proje uygulaması” na geçilmiş olup, vergi dairesi tarafından,
sadece proje kapsamındaki tadil, bakım, onarım işleri ile sınırlı olarak uygulanmak üzere istisna
belgesi verilecektir. Bu belge ile proje kapsamındaki alımlar KDV’siz olarak yapılabilecektir.
Söz konusu istisnadan faydalanabilmek için alınması gereken istisna belgesinden önce, istisna
konusu mal ve hizmetlere ilişkin “Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste”nin istisna
talebinde bulunanlar tarafından elektronik ortamda GİB’ne gönderilmesi gerekmektedir.
3
İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No :8 Kat : 3
34752 Ataşehir – İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX
Faks: ( 0 216 ) 574 22 12
 Teşvik Belgesi Kapsamında KDV Hesaplamadan Mal Teslimleri
Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her
bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlar için tebliğ ekinde yer
alan (EK:9B) bildirim formu, beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda vergi
dairesine verilecektir.
 Teminatlı İadeler
Teminatlı iadeler, Tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay
içerisinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülecektir. Bu süre içerisinde YMM raporunun ibraz
edilememesi durumunda teminat vergi inceleme raporu ile çözülecektir.
Teminat mektubuyla nakden iade talepleri, nakit iade talebine ilişkin dilekçe ve teminatın yanı
sıra ibrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol
Raporu” nun üretilmesinden ve varsa yapılması gereken teyitlerin yapılmasından sonra 10 gün
içinde yerine getirilecektir.
 Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) Sertifikası
HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri bulunduğu her takvim yılında en az bir
vergilendirm dönemi için KDV iadeleri yönünden idarece incelenecek ve bu inceleme ivedilikle
sonuçlandırılacaktır. Yapılan incelemede haksız veya yersiz iade aldığı anlaşılan mükelleflerden;
haksız veya yersiz iade aldığı vergilerin, ilgili dönemde yapılan vergi iadelerine oranı %5’i
geçen mükelleflerin sertifikaları iptal edilecektir. Bu mükelleflere raporun vergi dairesine intikal
tarihinden itibaren 5 yıl süre ile tekrar sertifika verilmeyecektir.
 Defter ve Belgelerin Zayi Olması
Vergi Usul Kanunu’nun 13. Maddesinde belirtilen mücbir sebeplerle defter ve belgelerinin zayi
olduğunu Türk Ticaret Kanunu’nun 82. Maddesine uygun olarak ispat eden mükelleflerin iade
talepleri, iade talebi ile ilgili alış ve giderlere ait katma değer vergisinin mal ve hizmet satıcıları
tarafından KDV beyannamesine dahil edildiğinin ispatına bağlı olarak yerine getirilecektir.
 KDV İade Alacağının İndirim Yolu ile Telafi Edilmesi
İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükellefler bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri
nakden veya mahsuben iade talep etmek yerine indirim yolu ile giderme tercihinde
bulunabilirler. Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade hakkı doğuran işlemi ispat edici
belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c ve geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kaydı ile
teslimlerden doğan KDV alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu
durumdaki mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın
gerçekleştiği dönem beyannamesinde ilgili satırda indirim konusu yapabilecek, bu işlem için
ayrıca indirilecek KDV listesi vermeyecektir.
4
İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad.
Eryılmazlar Sokak No :8 Kat : 3
34752 Ataşehir – İSTANBUL
Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX
Faks: ( 0 216 ) 574 22 12
 Olumsuz Tespit Durumları
Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte, doğrudan mal veya hizmet
temin ettiği mükellefler hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme
raporu veya tespiti bulunan mükelleflerin alışların gerçekliğini ispat etmeleri veya söz konusu
alışa isabet eden kısmı iade hesaplarından çıkartmaları durumunda, iade işlemleri genel esaslara
göre sonuçlandırılacaktır.
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunanlardan
alımları bulunmakla birlikte, iadesi talep edilen KDV tutarı içinde bunlardan alımlara yönelik
belge bulunmayanların iade talepleri genel esaslara göre sonuçlandırılacaktır.
İade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinde, iade talebinden tenzil edilen tutarın,
indirime engel başka bir durum bulunmaması şartıyla, indirim hesaplarından da çıkartılması ve
KDV düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır.
 Amortisman Tabi İktisadi Kıymet Satışlarının Beyannamede Gösterilmesi
Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait satışların KDV beyannamesinde ayrı olarak
gösterilmesi gerekmektedir.
 Yürürlük
KDV Uygulama Tebliği, 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten
sonraki işlemlere Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar, önceki işlemlere ise mülga Tebliğlerde yer
alan düzenlemeler uygulanacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
5
Download

KDV Uygulama Genel Tebliği 26.04.2014 tarih 28983