T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
Sayı : 86555309.820/Jİ / O $
19/06/2014
Konu : Mesleki Çalışmalar
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Î1 Milli Eğitim Müdürlüğünün 18/06/2014 tarih ve 68531273/770/2499539 sayılı yazıları ve ekinde
gelen M.E.B Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 12/06/2014 tarih ve 2400645 sayılı Mesleki Çalışmalar
ile ilgili yazıları müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek iş ve işlemlerin çalışma takvimi doğrultusunda
yapılmasını rica ederim.
s (jyfttstafaK ARASU
/
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şb.Md
Ek: ( 2 Sayfa)
DAĞITIM : Tüm İlk ve Ortaokul Müdürlüklerine
T.C.
4^ Jjk %
HA T AY VALİLİĞİ
İl M illî E ğitim M ü d ü rlü ğ ü
18/06/2014
Sayı : 68531273/770/2499539
K onu: M esle ki Çalışm alar
K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi Eğitim M iidürlüğü)
İlgi : M illi E ğitim Bakanlığı Temel Eğitim G enel M ü d ü r lü ğ ü n ü n 12/06/2014 tarihli ve
2400645 sayılı yazısı.
2013-2014 Eğitim Öğretim y ılı sonunda y apılacak mesleki çalışmaların 13-30 H aziran
2014 tarihleri arasında gerçekleştirileceğinden bu konuda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili
açıklamaları
içeren
Bakanlığım ız
Temel
Eğitim
Genel
M ü d ü r lü ğ ü n ü n
ilgi
y a zısı
ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi
ve
B akanlığım ızın
ilgi
y azısın d a
belirtilen
gereğinin
açıklamalar
doğrultusunda gereğinin yap ılm asını önem le rica ederim.
H alil S A N L I
Vali a.
İl M illi Eğitim M iidiir V.
Ek-Bakanlığımız Y a zıs ı( 2 sayfa )
D A Ğ IT IM :
T ü m K aym akam lıklara
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüğii)
Bıı belge. 5070 sayılı Elektronik İmza K anununun 5 inci maddesi gereğince g üvenli elektronik im/.a ile imzalanmışın'
Evrak teyidi http://evraksorgu.mcb.gov.tr adresinden f4e7-2lca-3aa6-9efT-6ad8 kodu ile yap ılab ilir.
İl M illi E ğ itim M üd ü rlü ğ ü
A y rın tılı B ilg i İçin:
Ayşefitııat H anım Cad.Özbuğday Lisesi Y aııı )
Tir
K ğt.Ö ğr.B il.İşl.Ş.I IA P A Z
31070 A n taky a/H A T A Y
: 0 3 2 6 - 2 2 7 6 8 68
Faks '.0 3 2 6 - 2 2 7 69 69
Elektronik A ğ : - wvvvv.liataymcb.gov.tr
e-posta: hataymcm'rtjnıeb.gov.ti'
T.C.
: 'îi# » a
M İLLÎ EĞ İT İM B A K A N L IĞ I
Temel E ğitim Genel M ü d ü rlü ğ ü
S ay ı : 30140611/774.01/2400645
12/06/2014
Konu: Meslekî Çalışmalar
........................v a l i l i ğ i n e
(İl M illî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) M illî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetm eliği,
b) Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Yönetm eliği.
İlgi (a) Yönetm eliğin 9 8 ’ inci ve
ilgi (b) Yönetm eliğin 2 4 ’ üncii maddesi kapsamında
2013-2014 eğitim öğretim yılı sonunda yapılacak meslekî çalışmalar 13-30 Haziran 2014
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
İlgi (a) Y önetm elik ve ilgi (b) Y önetm elikte savılan konularla birlikte anılan tarihler
arasında il, ilçe ve okul müdürlüklerince hazırlanan mesleki çalışma programlan kapsamında;
2013-2014 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunlar ve çöziîm önerilerine
yönelik başlıklarla birlikte;
•Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması,
•Güncellenen okul öncesi eğitim programının incelenmesi,
•Züm re öğretmenler tarafından öğretim programları ile ders kitaplarının incelenmesi,
•İlköğretim Kurumlan (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi’ nin uygulaması,
•Seçmeli ders uygulamaları,
•Okul akademik başarısının değerlendirilmesi,
•Okul ve çevre güvenliği,
•Dezavantajlı çocukların eğitim hakları,
•Sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerin değerlendirilmesi,
•Eğitim öğretimde çevre olanaklarının kullanılması,
•Proje hazırlama teknikleri ve örnek projelerin incelenmesi,
konularının da değerlendirmeye alınmasının ve ele alman konular bazında karşılaşılan
sorunlar ile çözüm önerilerini içeren il raporlarının 04 T em m uz 2014 tarihine kadar
tegm@ meb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
konuyla
ilgili
gerekli
tedbirlerin
Valiliğin izce
alınması
hususunda
T ıın cay
M ORKOÇ
Bakan a.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imy.alciııniüjlır
Atatürk Blv. 06648 K ız ıla y /A N K A R A
E lektronik A ğ: www.meb.gov.tr
e-po st a: 1egm_ Iı i zmet i c i (ai ıııeb ,go v .t r
A y rın tılı b ilg i için: M üjgan S A R IG E Ç İI.İ V.II.K.İ
Tel: (0 3 1 2 )4 13 13 19
I'aks: (0 3 1 2 )4 1 8 05 59
Genel
Müdür V.
D A Ğ IT IM
Gereği
B Planı
Bilgi
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim i Gen.Mıid.
Bıı belge, 5070 sayılı E lektronik İmza K anununun 5 inci maddesi gereğince g üvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Atatürk Blv. 06648 K ız ıla y /A N K A R A
Elektronik A ğ: www.meb.gov.tr
c-posta: tegm_hizrretici@ msb.gov.tr
A y rın tılı b ilg i için: M üjgan S A R K il A, İl i V.H.K.İ
Tel: (0 3 1 2 )4 1 3 13 19
Faks: (0 312) 418 05 59
Download

s - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü