T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
31 Mart 2014
PAZARTESİ
Sayı : 28958
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6072
Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,
Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Ordu Büyükşehir Belediyelerinde su ve kanalizasyon
idaresi kurulmasına ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 13/3/2014
tarihli ve 5518 sayılı yazısı üzerine, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun ek 5 inci ve
geçici 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 56. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
YÖNETMELİK
Erzurum Teknik Üniversitesinden:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı olarak
kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Kariyer temsilcileri: Üniversitenin ilgili birimlerinde görev yapanlar arasından kariyer temsilcisi olarak seçilen kişileri,
c) Merkez (ETÜ-KARPAM): Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
ç) Mezun: Lisans ve lisansüstü mezunlarını,
d) Müdür: Merkez Müdürünü,
e) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcılarını,
f) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Erzurum Teknik Üniversitesi öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversitenin ve Türkiye’nin koşul ve ihtiyaçları
doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamak.
b) Üniversitede, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla
mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
c) Bölgedeki işletmelerin verimlilik ve sürdürülebilirlik çabalarına destek olmak.
ç) Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak.
d) ETÜ-KARPAM faaliyetlerini ve bu alandaki birikimlerini ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) ETÜ-KARPAM, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının bütüncül
bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına
ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.
b) Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel
kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırmak ve kariyerlerini geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek,
koordine etmek ve desteklemek.
c) Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer
planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini,
kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için
gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.
ç) Öğrenci kulüpleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya düzenlenmesine destek vermek.
d) Gerek seminer, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat gerçekleştirme konularında
yardımcı olmak.
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
e) Üniversitenin yüksek lisans/doktora öğrenimi dahil tüm birimlerinden mezun olan
öğrenciler için iş imkanları araştırmak.
f) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşlık ilişkisini ve işbirliğini geliştirerek ortaklaşa kariyer geliştirmek, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.
g) ETÜ-KARPAM programlarına ve hizmetlerine Üniversitenin tüm kesimlerinin ilgisini artırıcı çalışmalar yapmak.
ğ) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile hedef kitlenin kariyer
yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
h) Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer
gelişimlerini izlemek ve ilgili verileri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek.
ı) Üniversite mezunlarının mezuniyet sonrası yaşamlarında da birbirleriyle işbirliği, dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenlemek.
i) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenci bilgi bankası ve iş-işyeri bilgi bankası, kariyer geliştirme bilgi yönetim sistemi oluşturmak ve işletmek.
j) Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum
ve kuruluşları bilgilendirmek.
k) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik
benzer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek.
l) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını
teşvik etmek ve desteklemek.
m) Düzenli işletme tanıma ve teknik gezileri organize etmek.
n) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet
sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak belirlenen vizyon ve amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri, Kariyer Temsilcileri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri/elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Rektör, yeni Müdür görevlendirinceye kadar, bu görevi vekâleten yürütmek üzere akademik veya idari personelden birini görevlendirebilir.
(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek ve Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta
bulunmak.
ç) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.
d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali
kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.
e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Kurulda alınan kararları uygulamak.
f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp onay için Yönetim Kuruluna sunmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin
aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl için Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan Müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince Müdür yardımcısının görevi de sona erer.
Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek.
b) Müdürün katılamadığı toplantılara başkanlık etmek.
c) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, bu göreve vekalet etmek.
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Rektör yardımcıları, Üniversitenin fakülte
dekanları, Müdür ve Müdür yardımcılarından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır ve Rektör, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Yönetim
Kuruluna başkanlık etmesi için yardımcılarından birini görevlendirebilir.
(2) Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görevlendirir. Yönetim Kurulunun süresi biten üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en fazla üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda Yönetim Kurulu başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Ayrılma nedeni ile boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyeler veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Her takvim yılının başında çalışma gruplarından gelen önerileri ve raporları değerlendirmek, ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları
almak.
b) Her faaliyet dönemi sonunda Merkez tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunu
görüşüp kabul ettikten sonra sonucu Rektörlüğe sunmak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları
almak.
ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek
adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak.
d) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçlarını tespit etmek ve yapılacak görevlendirmeler ile ilgili Müdürlüğün önerilerini inceleyip karara bağlamak.
e) Öğrenci ve mezunların kariyerlerini planlamalarında, onlara iş imkanlarının araştırılmasında ve iş yaşamıyla ilgili iletişimin sağlanmasında kararlar almak.
f) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri, mezunları
ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen
ve üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulunda
görevlendirilecek Üniversite öğretim üyelerinin üniversite-sanayi işbirliği, kariyer yönetimi
ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış ve deneyimli olması gerekir.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
(2) Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak bir başkan, başkan yardımcısı ve raportör belirler.
(3) Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak, önerilerde bulunmak, gerektiğinde Merkezin yurtiçi ve yurtdışı yayın,
eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturmaktır.
Kariyer temsilcileri
MADDE 16 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan
iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm birimlerinden birer kişi kariyer temsilcisi olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, ilgili birimlerde görev yapan ve Üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel arasından seçilir.
(2) Kariyer temsilcilerinin görevleri şunlardır:
a) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek
hizmeti vermek.
b) Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışmalar
yapmak.
c) Öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda almak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ve kaynak ihtiyacı, 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılan görevlendirmeler ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
31 Mart 2014
PAZARTESİ
Sayı : 28958
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:
ESAS NO
: 2008/423
KARAR NO
: 2012/1953
DAVACI
: K.H
KATILAN
: ONUR KAYA-Mustafa oğlu 12/10/1990 Doğumlu,
SANIK
: FAİQ ALİYEV-Veli ve Gülhan oğlu 1988 Şerur Doğumlu
Azerbaycan nüfusuna kayıtlı, Halen Çomartı Köyü Şerur
Nahcıvan-Azerbaycan adresinde oturur,
SUÇ
: Yaralama
SUÇ TARİHİ
: 25/02/2008
KANUN MADDESİ : TCK.nun 86/l,86/3-e,87/l-d-son,29,62,53 a,b,d,e,54/l,63
VERİLEN CEZA
: 3 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 09/10/2012 tarihli
gıyabında verilen karar sanık PTT, Zabıta ve Başkonsolosluk marifetiyle yaptırılan araştırmada
bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri
gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı
kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer
mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda
bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili Ceza Dairesi nezdinde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ
olunur.
2058
—— • ——

Gaziosmanpaşa 2. Aile Hakimliğinden:
Esas No: 2013/876
Davacı Fındık Gökdemir vekili tarafından davalı Serdar Üzülmez aleyhine açılan
velayetin değiştirilmesi davasının yapılmakta olan yargılamasında davalının adresi tespit
edilemediğinden davalıya dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;
Davacı vekili dava dilekçesinde, tarafların Gaziosmanpaşa 3. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin 2002/1064 Esas 2003/17 Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, ortak çocukları
Burak ile Furkan'ın velayetlerinin babaya verildiğini, davalının 10 yıldan beri ortalarda
olmadığını, çocuklarıyla hiç ilgilenmediğini, müvekkili ve müşterek çocuklarının davalının
annesinin evinde kaldıklarını belirterek ortak çocukların velayetlerinin müvekkiline verilmesini,
çocuklar için 300,00'er TL tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmesini, yargılama giderleri ve
vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep etmiştir. Davalının özrü olmaksızın yokluğunda
yargılamaya devam edileceği ve karar verilebileceği, yokluğunda cereyan eden işlemlere itiraz
edemeyeceği dava dilekçesinin yerine geçmek üzere Pazar içi Mah. Serince Sk. N:85/9
Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adreslerinde iken meçhul kalan, OSMAN ve ZÜLFİYE oğlu,
08/04/1962 doğumlu, İSTANBUL, EYÜP, CUMA Mah. C: 2, H: 835, BS: 21'de nüfusuna kayıtlı,
35914684404 TC nolu davalı SERDAR ÜZÜLMEZ'e İLANEN TEBLİĞ olunur.
2062
2014 Mart Günsüzleri
1200-11
Kılıç
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:
EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık
adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ
edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara
bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar,
sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı veren askeri
mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri
mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak
bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi
müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en
yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle
Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir.
Esas/Karar No
: 2013/464-594
Karar Tarihi
: 23.12.2013
Suç
: İzin Tecavüzü
Uygulanan K.Md. : ASCK.66/1-b ve TCK.62/1, 63. Maddeleri
Sanık Kimliği
: Murat AKTOĞA-Adnan ve Birsen oğlu 1990 D.lu Batman Kozluk
Ulaşlı Köyü Nfs. Kyt.
Karar
: 10 Ay hapis Cezası (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-14.
Maddesi gereğince Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılmasına)
1884
—————
EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık
adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ
edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara
bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar,
sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı veren askeri
mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri
mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak
bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi
müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en
yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle
Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir.
Esas/Karar No
: 2013/58 Esas 2012/31 karar
Karar Tarihi
: 19.02.2012
Suç
: Asta müessir fiil
Uygulanan K.Md. : ASCK.117/1 ve TCK.51, 59/2. Maddeleri
Sanık Kimliği
: Şehymuz ARSLAN; Fevzi ve Fevziye oğlu 1984 D.lu
DİYARBAKIR/Çınar Taşhelvası Köyü Nfs. Kyt.
Karar
: 1 Gün hapis Cezası (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-14.
Maddesi gereğince Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması
1885
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
766 ADET TEK KİŞİLİK ELBİSE DOLABI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce,
T.C.
Deniz
Kuvvetleri
Komutanlığı
Deniz
Lisesi
Komutanlığı
(Adalar/İstanbul) ihtiyacını karşılamak amacıyla;
- 766 adet tek kişilik elbise dolabı,
ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan idari şartnamesine, teknik şartnamesine ve çizimlerine
uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların,
şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin
ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 09.04.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre
tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı
teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.
5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte serbesttir.
2614/1-1
Sayfa : 12
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun
olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile
satın alınacaktır.
Malzemenin Grubu
Miktarı
Neye Göre
Alınacağı
12.000
Adet
Teknik Şartname
Madeni Çöp Kutusu (Kurşuni Alüminyum)
5.000
Adet
Teknik Şartname
Sıvı Sabun Makinesi (Paslanmaz Çelik Gövdeli)
1.000
Adet
Teknik Şartname
Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Büyük Boy
65x80 cm, siyah)
600.000
Rulo
Teknik Şartname
Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Battal Boy 72x95
cm, siyah)
600.000
Rulo
Teknik Şartname
Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Jumbo Boy
80x110 cm, siyah)
600.000
Rulo
Teknik Şartname
50.000
Rulo
Teknik Şartname
100.000
Rulo
Teknik Şartname
Madeni Çöp Kutusu (Kahverengi)
Çöp Tor.(Tıbbi Atıklar İçin Battal Boy,72x95 cm,
kırmızı)
Çöp Tor.(Tıbbi Atıklar İçin Jumbo Boy,80x110
cm, kırmızı)
Son Teklif
Verme Tarihi
21.04.2014
22.04.2014
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile
İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde görebilirler. (Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm
alınabilmektedir.)
b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine
veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
c)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir.
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya
iade edilecektir.
d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak
olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde
bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen
şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu
inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun
bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri
uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte
iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli
görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.
6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini
sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla
küsüratlara yer verilmeyecektir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif
edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla,
kısmi teklifte de bulunabilirler.
9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin,
ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.
10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
2506/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Çayeli/RİZE
İhale Tarihi : 11.04.2014
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.04.2014 Cuma günü saat 14:00’e kadar Sabuncular
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2310/1-1
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
DÜZELTME İLANI 2
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
15 Şubat 2014 tarih ve 28914 sayılı (kayıt no: 1240/1/2-1) Resmi Gazete ile 17 Şubat
2014 tarih ve 28916 sayılı (kayıt no: 1240/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.KAB.9
referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz
konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
6. Teklifler 07/05/2014 tarihinde 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda
belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 1.000.000,- (bir milyon) EURO ya da
muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı
Çankaya - ANKARA/TURKEY
7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda
belirtilecek olan adreste 07/05/2014 tarihinde 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı
Çankaya - ANKARA/TURKEY
2589/1/2-2
—————
AMENDMENT NOTICE 2
FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)
Sixth and seventh items of IFB No: DB.KAB.9 appeared in the Official Gazetes;
Issue No: 28914 and Record No: 1240/2/2-1 on February 15, 2014 and Issue No: 28916
and Record No: 1240/2/2-2 on February 17, 2014 are updated as follows.
6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (local time) on
May 07, 2014 and must be accompanied by a security of Euros 1,000,000.- equivalent
(onemillion Euros)
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA/TURKEY
7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at
02:00 p.m. (local time) on May 07, 2014 at the offices of
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA/TURKEY
2589/2/2-2
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
8 KALEM PARÇA İMAL ETTİRİLECEKTİR
EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:
İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan; 8 kalem parça imali ve İşletme’ye teslimi işi açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No
: 2014/35606
1. İdarenin
a) Adresi
: Yeni Yalova Yolu 15. Km Ovaakça/BURSA (Posta
adresi : PK:41 16105 Gençosman-BURSA)
b ) Telefon ve faks numarası
: 224 267 11 70 267 11 77
c ) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : euas.gov.tr
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 - Ground bushing (2 adet), 2 - Retainer ring 1 (4 adet),
3 - Retainer ring 2 (4 adet), 4 - Splash disc (2 adet),
5 - Bearing housing (2 adet), 6 - Guide bearing housing
(2 adet), 7 - Bearing housing (2 adet), 8 - Thrust bearing
housing (2 adet)
b) Teslim Yeri
: EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı
İşletme Müdürlüğü ambarı
c) Teslim Tarihi
: 60 (Altmış) gün
3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı
İşletme Müdürlüğü İhale Odası
b) Tarihi ve Saati
: 21.04.2014 Pazartesi günü saat 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi
4.1.5. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların banka hesabına
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
4.1.7. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 Türk Lirası karşılığı (EÜAŞ
Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir veya
doküman bedelini Vakıfbank şube kodu: 699 TR430001500158007286608322 no’lu hesaba
yatırarak ve kargo ücreti alıcıya ait olmak üzere firma adresine gönderilebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı
İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
13. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son
fıkrasına istinaden EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.
2480/1-1
—— • ——
MUHTELİF ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇLERİN YENİLENMESİ
İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/35349
1 - İdarenin:
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 2 kalem muhtelif çift kirişli gezer köprülü vinçlerin
yenilenmesi işi teknik şartnamelerine göre yaptırılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 15.04.2014 - 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
15.04.2014 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2411/1-1
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
BUHAR KAZANI UZAK SU SEVİYE GÖSTERGE SIVISI ALIMI İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt no
: 2014/37585
1 - İdarenin
a) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No: 14
06100 Yenişehir/
Ankara
b) Telefon ve faks numarası
: Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73
Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı
: 50 ünite Buhar Kazanı Uzak Su Seviye
Gösterge Sıvısı
b) Teslim yeri
: Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye
Şeker
Fabrikaları
A.Ş.
Genel
Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı
Odası (6. Kat)
b) Son teklif verme (ihale) tarihi ve saati : 16 Nisan 2014 Çarşamba günü, saat 14:00
4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14
Yenişehir/Ankara adresinden görülebilir ve 25,00 TL. (Y.Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler 16.04.2014 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki
gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)
7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2553/1-1
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR
Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kireçtaşı Mal Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014/36338
a) Adı
: Ağrı Şeker Fabrikası
b) Adresi
: Eski Erzurum Yolu 5. Km AĞRI
c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 6.000 ton Kireçtaşı Alımı
b) Teslim yeri/yerleri
: Ağrı Şeker Fabrikası stok sahası ve Kars Şeker Fabrikası
Stok Sahası
c) İşin süresi
: İlk Teslimata 15 Temmuz 2014 tarihinde başlamak üzere
fabrikaların verecekleri termin programına göre teslim
edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 14.04.2014 - 14:00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret
Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (YüzTL.) karşılığı aynı
adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler, 14.04.2014 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası
Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2532/1-1
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
800.000 KG DÖKME ÇİNKO BİLEŞİKLİ KATIK İHTİVA ETMEYEN SAE
40 DİZEL MOTOR YAĞI VE 500.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL
MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/36040
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/
ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/4199 - Faks: 311 53 05
c) WEB Adresi
: www.malzeme.tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı
: 800.000 kg dökme çinko bileşikli katık ihtiva
etmeyen SAE 40 dizel motor yağı ve 500.000 Kg. dökme SAE 40 dizel motor yağı
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Başkanlığına 22/04/2014 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV
Dahil 200.-TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2556/1-1
—————
TEŞEKKÜLÜMÜZÜN TCDD 444 8233 NOLU ÖZEL SERVİS NUMARASI İLE VERİLEN
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİNİN PROFESYONEL FİRMA ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ
İŞİNİN 01.05.2014 – 31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA 8 AY SÜREYLE HİZMET
SATIN ALINACAKTIR
İhale Kayıt No
: 2014/37163
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/4199 0 312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: --2 - İhale konusu malın adı ve miktarı
: TCDD 444 8233 Nolu Özel Servis Numarası
ile verilen Çağrı Merkezi Hizmetinin Profesyonel Firma Eliyle Yürütülmesi işinin 01.05.2014 31.12.2014 tarihleri arasında 8 ay süreyle Hizmet Alımı.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 16/04/2014 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel
Sipariş Şube Müdürlüğünde (1119 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden
(zemin kat) KDV dahil 75.-TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2555/1-1
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
1 ADET GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR İÇİN DİNAMİK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TEST SİSTEMİ-1 SATIN ALINACAKTIR
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
1 Adet Gaz Türbinli Motorlar için Dinamik Sızdırmazlık Elemanları Geliştirilmesine
Yönelik Test Sistemi-1 alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile
geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/36276
1 - İdarenin
a) Adresi
: Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara yolu 7. Km.
Yahşihan/KIRIKKALE
b) Telefon Numarası
: (318) 357 27 15
c) Faks Numarası
: (318) 357 27 16
d) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Gaz Türbinli Motorlar için Dinamik
Sızdırmazlık Elemanları Geliştirilmesine Yönelik Test
Sistemi-1
b) Teslim yeri
: Kırıkkale
Üniversitesi
Merkezi
Araştırma
Laboratuvarları
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (doksan)
takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 10/04/2014 Tarihinde, saat: 11:00’da
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.5. Şekli ve İçeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İstenilmeyecektir.
4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi
ve/veya kapasite raporu,
b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden
alınması gerekmektedir)
c) Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise
yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.1.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla, Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya fotoğraf veya
benzeri materyallerin verilmesi gerekmektedir.
4.3.1.2. Teknik şartnameye cevap verilecektir.
4.3.2. İş Deneyimine İlişkin Belgeler
4.3.2.1. Yüklenici firma bünyesinde, daha önceden şartname konusu olan gaz türbinli
motorların sızdırmazlık elemanları deney sistemleri tasarlama, analiz etme, imal etme, işletmeye
alma ve test etme konularında tecrübeye sahip insan kaynağı (personel) bulunmalıdır ve yüklenici
firma bunu personel özgeçmişlerini teklife ekleyerek göstermelidir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale idari şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır. (Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.)
7 - İhale dokümanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara Yolu 7. Km. Yahşihan/
KIRIKKALE adresinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Doküman
satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, posta yoluyla veya kargo
masrafları istekliye ait olmak üzere ihale dokümanı kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın
posta/kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin Vakıflar Bankası
Kırıkkale Şubesinin TR500001500158007299664008 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına
ilişkin dekont ile birlikte İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi
izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı
formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın
posta/kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz.
8 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler 10/04/2014 Tarihinde, saat: 11:00’a kadar Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü,
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Rektörlük Binası, Kırıkkale Üniversitesi
Kampusü, Ankara Yolu 7. Km. Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
10 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2552/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Ortapazar/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.000 ton yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir. Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/ RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.04.2014 Cuma günü saat 14.00’e kadar Ortapazar
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu- Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta
ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2311/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Taşlıdere Mahhallesi/Gündoğdu-RİZE
1. Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.500.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20
artar- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin
edilebilir.
a - Çaykur Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü Taşlıdere Mahallesi Gündoğdu/ RİZE
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11 Nisan 2011 Cuma Günü Saat :14:00'e kadar
Cumhuriyet Çay Fabrikası evrak kayıt bürosu -Taşlıdere Mahallesi - Gündoğdu-RİZE Adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat: 14:00'da açılacaktır.
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
4. Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5. İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7. İstekler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8. İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9. İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen ve
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2300/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 9.000.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9'uncu Maddesi kapsamında
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a) Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kıyıcık/Of
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.04.2014 Cuma günü saat 14.00'e kadar Eskipazar
Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Kıyıcık/Of adresinde bulunacak şekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de
açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya
kısmen yapıp yapmamakla serbesttir.
2320/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
İYİDERE/RİZE
İhale Tarihi: 11/4/2014
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 13.000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20
artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yapılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir. Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü İyidere/RİZE
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11 Nisan 2014 Cuma günü saat 14.00'a kadar Kalecik
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile
göndermeleri gerekmektedir. Teklif Mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2362/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
RİZE
1 - 2014 yılı yaş çay kampanyasında Müdürlüğümüz tarafından 4.600.000 kg yaş çay
yükleme ve nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin
9.maddesi kapsamında kapalı zarf usulü teklif alma ve "Açık İhale" yöntemiyle ihale edilecektir.
2 - Bu İhaleye ait Teknik ve İdari şartnameler Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden
50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin "İdari ve Teknik Şartname" esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.04.2014 Perşembe günü saat 14:00 a kadar Veliköy
Çay Fabrikası Müdürlüğünde olacak şekilde elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00 da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelecek gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu tutulamaz. Telgraf,
teleks, faks v.b. araçlarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon), ihale tarihinden sonra en az 40 gün
süreli olacaktır.
7 - İstekliler teklif ettikleri KDV hariç toplam bedelin en az %3 ünden az olmamak üzere
"Geçici Teminat" vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli
üzerinden % 6 olarak alınır.
8 - istekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Veliköy Çay Fabrikasında yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu'na tabi olmayıp Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2314/1-1
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Çakur Muratlı Cay Fabrikası Müdürlüğünden:
Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430
Borçka/ARTVİN
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 2200 ton. Torbalı Kuru çay Nakliye İşi %20 artarazalır opsiyonlu olarak, Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne nakledilmesi işi,
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık ihale Usulü ile
yapılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Muratlı Çay Fabrikası
Müdürlüğü / Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka / ARTVİN adresinden temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10/04/2014 Perşembe günü saat 14:00'e kadar Muratlı
Çay Fabrikası Müdürlüğü / Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka / ARTVİN adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faxla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde İstenen Normlarda tek Fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2413/1-1
—— • ——
KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ
SICAK YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Sıcak Yemek Hizmeti Alımı, idari ve teknik şartname
hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA”
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmalar tekliflerini en geç 17.04.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş
olmaları gerekmektedir.
6 - İhale zarfları 17.04.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.
2606/1-1
Sayfa : 26
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem
cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası/İhale kayıt numarası : 2014/37480
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı KurupelitAtakum/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : 0 (362) 312 19 19 / 7092-7093
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarıb) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin
a) Verileceği/Yapılacağı yer
Faks : 0 (362) 457 60 21
: [email protected]
: --: Oküler Elektrofizyoloji Cihazı, 1 Adet
(Komple)
: Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90
(doksan) takvim günü
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma
Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati
: 17/04/2014 Saat : 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu
kapsamında sunmaları gerekir.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza
beyannamesi veya imza sirküleri;
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan
standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
(yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.)
4.1.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla)
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler
hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.
b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.
c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında,
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir;
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)
Sayfa : 28
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil
her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme
Daire
Başkanlığının
Ziraat
Bankası
Üniversite
Bürosu
nezdinde
bulunan
TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir.”
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale
dokümanı satın alındığına dair belge; )
8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici
teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en
az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2554/1/1-1
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem
cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esasların 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden
tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/37495
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı KurupelitAtakum/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : 0 (362) 312 19 19 /7091-7093 ve
Faks : 0 (362) 457 60 21
c) Elektronik posta adresi (varsa)
: [email protected]
ç) İhale Dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: ---2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Optik Koherens Tomografi Cihazı, 1 Adet
(Komple Sistem)
b) Teslim yeri
: CIP/CIF teslim şekli ile Tıp Fakültesi Göz
Hastalıkları Anabilim Dalı
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin
imzalanmasını
müteakip,
Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren,
180 (yüzseksen) takvim günü
3 - Yeterlik Değerlendirmesinin/İhalenin
a) Verileceği/Yapılacağı yer
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma
Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati
: 29/04/2014 Saat: 14:00
4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu
kapsamında sunmaları gerekir.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza
beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan
standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar .
(yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.)
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler;
4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında,
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet Çıktısı olarak sunulabilir.
(tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi. (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.2.3. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik
belgeler ile Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler;
a) Aday veya İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil
belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) İhaleye katılacak yabancı ülkelerdeki yetkili satıcı veya imalatçı firmaların kendi
adlarına ve kendilerini temsilen Türkiye’de ihalelere katılmak, taahhüde ve yüklenimlere girmek
ve bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak üzere 2014 yılında yetkili olduklarına dair Mümessillik
(Temsilcilik) Belgeleri veya yabancı İsteklilerin Türkiye Şubeleri olduklarına dair belge/veya
belgeler
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
d) İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın tarafından bu belgelerin
verilmesi.
4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla)
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler
hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.
b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan ihaleye katılacak yabancı
ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere
katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), Şubelerine, yabancı
isteklilere ve Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İsteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 150,00Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil
her bir ihale için ayrı ayrı 160,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme
Daire
Başkanlığının
Ziraat
Bankası
Üniversite
Bürosu
nezdinde
bulunan
TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir.”
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale
dokümanı satın alındığına dair belge;)
8 - Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici
teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en
az 180 (yüzseksen) takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2554/2/1-1
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
15.600 TON TAŞKÖMÜRÜ ZONGULDAK VE BARTIN LİMANLARINDAN
TEŞEKKÜLÜMÜZ İŞLETMELERİNE NAKLETTİRİLECEKTİR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüzün 2014 yılı için ihtiyaç duyduğu, 15.600 ton taşkömürü, (Taş Kömürü
Kurumu Genel Müdürlüğünce tahsise bağlanan kömür) deniz yolu ile, Denizcilik Müsteşarlığınca
müsaade edilen fabrikalarımıza yakın bölgemiz limanlarına, oradan karayolu ile fabrikalarımıza
taşıttırılması işinin, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9’uncu
maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.04.2014 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2417/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Of Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Of/TRABZON
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 15.500.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Of Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Kıyıboyu Köyü Of/TRABZON
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10 Nisan 2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Of
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Kıyıboyu Köyü Of/TRABZON adresinde bulunacak şekilde
elden vermeleri veya iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplan bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Of Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2261/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Gündoğdu/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 14.300.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Çaykur Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü / Dörtyol Köyü Merkez/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.04.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Camidağı Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu – Dörtyol Köyü Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de
açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2268/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Kalkandere/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 15.200.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20
artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yapılacaktır.
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. Bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir. Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalkandere/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11 Nisan 2014 Cuma günü saat 14.00’e kadar Taşçılar
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile
göndermeleri gerekmektedir. Teklif Mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2321/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Hopa/Artvin
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 21700 Ton. Yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin
edilebilir.
a - Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Artvin
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.04.2014 günü saat 14.00’e kadar Hopa Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Hopa adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açıklanacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenilen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2211/1-1
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Tirebolu/GİRESUN
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.700.000 kg yaş çay nakliye ve 4.000.000 Kg yaş
çay yükleme işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9.
maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü- Körliman Mah.Tirebolu/ GİRESUN
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektupları en geç 11/04/2014 Cuma günü saat 14.00’e kadar Tirebolu Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü /Tirebolu/GİRESUN adresinde
Bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ün den az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2274/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Selimiye/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 12.300.000 (oniki milyon üçyüzbin) Kg.yaş çay
yükleme ve nakliye %20 artar-azalır opsiyonlu olarak satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin
9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü Selimiye köyü no: 34 Selimiye /Rize
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2014 günü saat 14.00’e kadar Selimiye Çay
Fabrikası evrak kayıt bürosu-Selimiye No: 34/Rize adresine bulunacak şekilde elden vermeleri
veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif eden KDV hariç toplam bedelin %3’ ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin hükümlerince ihaleye
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2301/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Güneysu/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 27.200.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık
ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ulucami Mah. Atatürk Caddesi No 37
Güneysu/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11 Nisan 2014 günü saat 14.00’e kadar Güneysu
Ulucami Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Ulucami Mah. Atatürk Caddesi No: 37
Güneysu/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihaleye yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale
kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2318/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Kendirli/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 7000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulu ile yaptırılacaktır.
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü / RİZE
3 - İhaleye Katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11/04/2014 Cuma günü saat 14.00’e kadar Kendirli
Çay Fabrikası Evrak kayı bürosu - RİZE adresine bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta
ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler, teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kurumuna tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2309/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Fındıklı/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 30.600.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Çaykur Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü / Sah. Mah. 53700 Fındıklı/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.04.2014 Cuma günü saat 14.00’e kadar Çaykur
Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu – Sahil Mah. 53700 Fındıklı/RİZE adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Çaykur Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
10 -Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2307/1-1
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
109 KALEM BİLYALI RULMAN SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TTK İhtiyacı Olarak 109 Kalem Bilyalı Rulman Alımı 4734 Sayılı Kanunun 3/G Maddesi
Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/35421
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : 0-372.259 47 94 - 84
Fax : 0 372-251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu işin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 109 Kalem Bilyalı Rulman
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Makine ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
c) Teslim süresi
: Firmalar rulmanları 90 günde teslim edecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 21.04.2014 Pazartesi - saat 15.00
c) Dosya no
: 1415015
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile
buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.2.1 - Rulman malzeme, mikro temizlik ve yüzey pürüzlülüğü değerlerini gösterir
sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir.
4.2.2 - Bu sertifikaları olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış teknik şartnamemizin 2.1 ve 2.2 maddelerinde
belirtilen rulman markaları için tekliflerin değerlendirilmesinde bu sertifikalar aranmayacaktır.
4.2.3 - İhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz,
mikro temizlik ve yüzey pürüzlüğü sertifikalarını vereceklerdir.
4.2.4 - Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menşeilerini ayrı ayrı
belirteceklerdir. Marka ve menşei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu şartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik şartnamemiz doğrultusunda
değerlendirilmeye alınacaktır.
4.2.5 - Dengi rulman teklif edildiği takdirde, bu rulmanların olcu, tolerans, teknik
özellikler, yerine montaj ve çalışma fonksiyonu bakımından bu şartnamede belirtilen rulmanlara
aynen uyduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge teklif ile birlikte verilecektir.
4.2.6 - Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribütörü veya temsilcisi
olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4.2.7 - Rulmanlar 2.3, 2.5 ve 2.6’ncı maddelerde belirtilen özellikler yönünden Resmi
veya özel kuruluşlarda bulunan ISO veya TSE belgeli tam teşekküllü laboratuarlarda testleri
yapılacaktır.
3.10 - Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve
statik yük sayıları vs.) 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.
2.11 - Rulmanların üzerinde ve kutusunun üzerinde menşei, markası ve rulman numaraları
yazılmış olacaktır.
4.2.8 - Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında
olacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 21.04.2014 Pazartesi - saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yar alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
2477/1-1
—— • ——
HAVA KAPISI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı: HAVA KAPISI YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014 / 34248
Dosya no
: 1422023
1 - İdarenin:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İhale Konusu Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Hava kapısı yedekleri: 8 kalem
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 10.04.2014 Perşembe günü saat: 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1 - Zaman rölesi teklif veren istekli NORGREN marka malzemelerin Türkiye'de
yetkili satıcısı olduğuna dair belgeyi teklifte birlikte vereceklerdir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ;
İlk altı kalem malzeme (keçeler) için toplamda en düşük, diğer kalemler için en düşük
fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
8 - Teklifler en geç 10.04.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
2479/1-1
—— • ——
MUHTELİF YUVARLAK ÇELİK VE I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/35804
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 4 Kalem (500 kg. Yuvarlak Çelik, 14.000
kg. muh. ölçülerde I Profil, 35.000 kg. U Profil) muhtelif yuvarlak çelik ve I-U profil satın
alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 16.04.2014 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
16/04/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2478/1-1
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Contract Awarded by CQ (AF-CA2.4)
İstanbul İl Özel İdaresi Proje Koordinasyon Biriminden:
Name of Project
: Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency
Preparedness Project (ISMEP) TURKEY
Project ID
: 8033-TU
Contract description
: “Consultancy Services for Preparation of Disaster and
Emergency Plan of Pilot Schools (AF-CA2.4)”
Scope of contract
: The Contract covers Consultancy Services For Preparation of
Disaster and Emergency Plan of Pilot Schools
Duration
: The duration of completion of Consultants’ Services is 10
months
Publication Date of the
Procurement Notice
: July 06th, 2013
Contract signature date : March 14th, 2014
Contract price
: 419.090,00 TL - (Excluding of VAT)
Name of the winning
Consultant
: Beyaz Gemi Eğitim Danışmanlık Yayıncılık, Organizasyon,
Bilgisayar Pazarlama Tic. Ltd. Şti. (Turkey)
2484/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Fakültelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547
sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer
almaktadır.
Birimi
Bölümü
Mühendislik
Fak.
İnşaat
Mühendisliği
Fen Edebiyat
Fak.
Türk Dili ve
Edebiyatı
İ.İ.B.F.
İktisat
İ.İ.B.F.
Ekonometri
Anabilim
Dalı
Kadro
Ünvanı
Derece Adet
Profesör
1
1
Türk Halk
Edebiyatı
Doçent
3
1
İktisat
Tarihi
Doçent
1
1
Yrd. Doç.
Dr.
5
1
Açıklamalar
İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalında
doktora ve geoteknik
alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Türk Halk Edebiyatı
Bilim Dalında doktora
yapmış ve fıkra,
efsane ve aşık
edebiyatı alanında
çalışmaları olmak.
Avrupa'nın ekonomik
ve rasyonellik süreci
ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
Ekonometri Anabilim
Dalında doktora ve
Logit modelleri
konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
2594/1-1
Sayfa : 44
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/191230
2. Yasaklama Kararı Veren
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
DSİ 17. Bölge Müdürlüğü
İl/İlçe
Merkez
Kavşağı Van
Tel-Faks
432 217 50 30 – 432 217 46 44
65040
E-Mail
[email protected]
İpek Yolu Üzeri Hava Alanı
Adresi
Posta Kodu
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Poyraz Doğu Elektrik İnş. Oto San. ve
Adı/Unvanı
Tic. Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Cad. Yeşilyurt İş
Adresi
Mrk. Kat: 6 No: 16 Van
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
732 072 2626
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Van Ticaret ve Sanayi Odası
013476
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2616/1/1-1
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/191230
2. Yasaklama Kararı Veren
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
DSİ 17. Bölge Müdürlüğü
İl/İlçe
Merkez
Kavşağı Van
Tel-Faks
432 217 50 30 – 432 217 46 44
65040
E-Mail
[email protected]
İpek Yolu Üzeri Hava Alanı
Adresi
Posta Kodu
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Tesla Yol Yapı İnş. Müh. Elk. Pet.
Adı/Unvanı
Ürün. Tem. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlar Mah. Zirai Donatım Cad.
Nursan İş Merkezi Kat: 4 No: 46
Adresi
Tatvan/Bitlis
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
840 038 8605
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası
003884
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2616/2/1-1
Sayfa : 46
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/191230
2. Yasaklama Kararı Veren
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
DSİ 17. Bölge Müdürlüğü
İl/İlçe
Merkez
Kavşağı Van
Tel-Faks
432 217 50 30 – 432 217 46 44
65040
E-Mail
[email protected]
İpek Yolu Üzeri Hava Alanı
Adresi
Posta Kodu
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Van
Adı/Unvanı
MK
Müşavirlik
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Mühendislik
Makine Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd.
Şti.
Bahçivan Mah. Yüzbaşıoğlu Sok. Ay İş
Adresi
Merkezi Kat: 4 No: 24 Van
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
922 064 3631
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Van Ticaret ve Sanayi Odası
010122
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2616/3/1-1
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/191230
2. Yasaklama Kararı Veren
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
DSİ 17. Bölge Müdürlüğü
İl/İlçe
Merkez
Kavşağı Van
Tel-Faks
432 217 50 30 – 432 217 46 44
65040
E-Mail
[email protected]
İpek Yolu Üzeri Hava Alanı
Adresi
Posta Kodu
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
YGS Altyapı Elk. İnş. Taah. Pet. Ürün.
Adı/Unvanı
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sahil Mah. Hayrisandıkçı Sok. No: 15
Adresi
Kat: 4/5 Tatvan/Bitlis
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
953 039 1684
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası
002790
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2616/4/1-1
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
31 Mart 2014 – Sayı : 28958
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6072 Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş,
Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Ordu Büyükşehir
Belediyelerinde Su ve Kanalizasyon İdaresi Kurulmasına İlişkin Esasların
1
Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
YÖNETMELİK
— Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma
3
Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
9
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
11
c - Çeşitli İlânlar
43
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
48
Günlük Değerleri
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

yürütme ve idare bölümü