TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
Doküman Konusu
Çay Ocağı İşletimi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
Sayfa No
1/5
Şartname Hazırlama Formu
Doküman Numarası
İKA/ŞT/08
Revizyon No
00
Yayın Tarihi
18.02.2014
Sözleşmenin Konusu
Madde 1- Genel Müdürlük ve Ankara İşletme Müdürlüğü İdari bina çay ocağının işletilmesi hizmet alımıdır.
Sözleşmenin Kapsamı
Madde 2- Genel Müdürlük ve Ankara İşletme Müdürlüğü idari bina personeline çay, kahve, salep vb. sıcak
içecekler ile coca cola, gazoz, soda, meyve suyu, ayran vb. gibi soğuk/gazlı içecek ihtiyacının sağlıklı ve temiz olarak
karşılanması.
Tanımlar
Madde 3İdare: TEMSAN Genel Müdürlüğü,
Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
İfade eder.
Yüklenicinin çalıştıracağı işçiler ve idareye sunacağı belgeler
Madde 44.1. Yüklenici bir ocak için ( l ) Ocakçı, (2) dağıtıcıdan oluşmak üzere en az toplam (3) üç kişi ile hizmeti en
seri şekilde yürütecek olup, kendisinin de çalışması halinde bu sayıya dâhil olacaktır.
4.2. Yüklenici çalıştırılacak işçiler için, İdareye aşağıdaki belgeleri süresi içinde teslim edecektir.
a) Cumhuriyet savcılığından sabıkasızlık belgesi (7 gün içinde)
b) Muhtarlıktan alınmış İkametgâh belgesi (7 gün içinde)
c) Nüfus dairesinden alınmış Nüfus kayıt örneği (7 gün içinde )
d) Resimli ve tasdikli nüfus cüzdanı örneği,
e) Hükümet tabipliğinden alınmış yeni sağlık raporu (portör muayenesi yapılarak bulaşıcı hastalığı olmadığına
dair belge) (işe başladıktan 15 gün içinde)
f) İki adet vesikalık fotoğraf (Renkli son altı ay içerisinde çekilmiş)
g) Öğrenim durumlarını gösterir belge
h) Sigortalı işe giriş bildirgesi (Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili ünitesinden tasdikli) SGK e-bildirge
Sözleşmenin başlaması ve çalışma gün/saatleri
Madde 55.1.
İşe Başlama Tarihi
İşi Bitiş Tarihi
15 Mart 2014
14 Mart 2015 ( mesai bitimi)
5.2.Yüklenici çay ocağı çalışma saatleri olağan durumlar dışında 08.00 / 17.30’dur. Ancak, Genel Müdür
ve/veya Genel Müdür Yardımcılarının mesai bitiminden sonra yapacağı çalışma ve toplantılar. Yönetim Kurulu
toplantıları ile Genel Müdürlük makamının hafta sonu yapacağı toplantılar ile Ramazan ayında verilecek iftar
yemeklerinde yeterli sayıda personel bulundurmak zorundadır.
Ancak İdare uygun görürse yüklenici ramazan aylarında çalışan personelinin sayısını düşürebilir veya çay
ocağının işletilmemesini isteyebilir.
Yüklenicinin İdareye karşı Sorumlulukları
Madde 61) Yüklenici idari binada çalışan TEMSAN personelinin çay, kahve ve sahlep gibi sıcak içecekler ile cola,
gazoz, soda, meyve suyu ve ayran gibi gazlı meşrubat ve soğuk içecekleri mevsim şartlarına göre sürekli olarak taze ve
temiz olarak bulundurmak yükümlüdür.
2) Çay, kahve, salep vb. gibi sıcak içecekler ile cola, gazoz, soda, meyve suyu ve ayran gibi soğuk meşrubat
v.b gibi içeceklerin fiyatlarının tespiti tamamen doğrudan temin yolu ile belirlenecektir.
3) Yüklenici çay, kahve, salep vb. gibi sıcak içecekler Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası’nın 3 üncü sınıf
kıraathaneler için tespit edilen fiyatını aşmayacaktır.
Hazırlayan
Kontrol eden
Onaylayan
TEM-FR-001
TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
Doküman Konusu
Çay Ocağı İşletimi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
Sayfa No
2/5
Şartname Hazırlama Formu
Doküman Numarası
İKA/ŞT/08
Revizyon No
00
Yayın Tarihi
18.02.2014
Yüklenici; sıcak içecek olarak
Çay ( Çaykur, Lipton, Doğuş, Tirebolu 42 ),
Kahve ( Nescafe, Jokaps, Nestle ve Ülker ),
Salep ( Ülker ve Nestle) vb. gibi
Soğuk ve gazlı içecekler olarak
Coca Cola, Pepsi Cola ve Cola Turka ,
Gazoz ( Fruko, Uludağ, Çamlıca, Niğde Gazozu ve Spriht ),
Soda ( Beypazarı, Kızılcahamam ve Kızılay),
Meyve Suyu ( Cappy, Tamek, AOÇ ve Ülker ),
Ayran ve Su vb. gibi
markaları kullanacaktır.
Diğer markaların kullanımı idarenin onayına tabidir. Fiyatlara KDV dâhil olarak sunacaktır.
4) Yüklenici, sözleşme süresince hiç bir şekilde ve surette çay ocağını üçüncü bir şahsa tamamını, bir kısmını
işletme hakkını devredemez ortak alamaz ve/veya kiralayamaz verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında
kullanamaz ve bir aydan fazla süre ile işyerini terk edemez.
5) Çay ocağında görevlendirilen işçilerin sorumluluğu tamamen yükleniciye aittir.
6) Güvenlik nedeniyle işçiler çıkış saatlerinde idarenin güvenlik görevlileri ve/veya idare tarafından
görevlendirilenler tarafından aranabilecektir. Bu arama yüklenici’nin zarardan sorumluluk vecibesini ortadan kaldırmaz.
7) İşçilerin bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde ve boşluklarında oturmaları, yemek yemeleri, yüksek sesle
konuşmaları yasaktır.
8) Yüklenici İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak
üzere her türlü sağlık önlemini kendi hesabına alacak ve işçilerinin tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan
vermeyecektir.
9) Yüklenici, hiçbir ihbar ve ikaza lüzum kalmaksızın iş ile ilgili lüzumlu bütün gerekli her türlü emniyet
tedbirlerini, iş güvenliği tedbirlerinin zamanında almak ve kazalardan koruma usul ve çarelerini işçilerine öğretmekle
yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün ifası sırasında gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten, gerekse ehliyetsiz işçiler
çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple meydana gelecek kazalardan idare sorumlu tutulmayacak, bütün hukukî ve cezaî
sorumluluklar tamamen ve doğrudan doğruya yüklenici’ye ait olacaktır.
10) İdarenin Yüklenici personeline zimmetle vereceği “Çay Ocağı Personeli Kartı” nı Yüklenici çalışanları
sabah mesai başlangıcında ve akşam mesai bitiminde ve giriş/çıkışlarda Kart basarak kullanacak ve idarenin yetkili
personelince heran kontrol edilebilecektir. Ayrıca çalışan personel idarenin koyduğu kurallara aynen uymak zorundadır.
11) Çalıştırılan personele ilişkin 4857 sayılı İş kanunundan doğan her türlü yükümlülük Yükleniciye aittir.
12) İdarece yüklenicinin çalıştırdığı personel sebebiyle ödeme yapılmak zorunda kalınması halinde her türlü
ödeme yükleniciye rücu edilecektir.
13) Çalışma süresinde oluşacak iş kazalarından doğacak tüm hukuki ve cezai işlemlerden yüklenici sorumludur.
14) Yüklenici istihdam ettiği personelin işvereni, muhatabı ve sorumlusu olup, idare kesinlikle muhatap ve
sorumlu olmayacaktır. Sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı görülenler ile uygunsuz davranışlarda bulunanlar idarenin
talebi doğrultusunda yüklenici tarafından çalıştırılmayacaktır.
15) Gerek çay ocağının, gerekse kullanılacak her türlü malzemenin Belediye Sağlık İşleri Talimnamesine
uygun olması ile diğer her türlü sıhhi tedbirlerin yüklenici tarafından alınması zorunludur.
16) Çay ocağında çalışan personellerin 6 ayda bir portör muayeneleri yapılması gerekmekte olup, portör
muayene raporlarını idarenin İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne
teslim edecektir.
17) Çay ocağına çalışan işçiler ve kontrol amacıyla idarenin yetkililerinden başkası girmeyecek olup, yüklenici
çay ocağında çalışan personel haricinde kimseyi bulundurmayacaktır.
18) Yüklenici çay ocağında hiçbir şekilde sigara vb. içirmeyecek/içmeyecek olup, mesai saati bitiminden (iş
bitiminden) sonra çay ocağında kullanılan tüp gazlarının, su ve elektrik(lerin) kapatılarak çay ocağında Yangın
Söndürme ve Önleme Güvenlik Tedbirlerini almakla yükümlüdür.
19) Çay ocağında satış yapılan ürünlerin servisi idare personelinin telefonla ve/veya şahsi yapacağı talep
üzerine Yüklenicinin garson olarak çalıştırdığı personel tarafından idare personelinin çalışma odasına kadar hizmet
verecek ve telefon yâda şahsi siparişler alınırken servis esnasında idarenin personeline karşı hal ve hareketlerinde nezaket
kurallarına dikkat edilecektir.
20) Çay ocağında satışa sunulacak ürünler nakit karşılığı satılabileceği gibi marka/kontür sistem uygulamasını
da idarenin uygun göreceği şekilde de yapabilecektir.
21) Markaların temini/dağıtımı/kontür sistem yükleme uygulaması yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici
Bu uygulama için idareden hiçbir ücret talebinde bulunmayacaktır.
Hazırlayan
Kontrol eden
Onaylayan
TEM-FR-001
TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
Doküman Konusu
Çay Ocağı İşletimi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
Sayfa No
3/5
Şartname Hazırlama Formu
Doküman Numarası
İKA/ŞT/08
Revizyon No
00
Yayın Tarihi
18.02.2014
22) Bir marka bir çay bardağı karşılığı olup, değeri ihale sonucunda belirlenen bir bardak çay bedeli olacaktır.
23) Çağ ocağında idare tarafından demirbaş olarak teslim edilen malzemenin dışında gerekli olan idarenin
uygun göreceği çay/kahve bardağı/fincanı, tabağı, kaşığı, askısı, tepsisi ve/veya benzeri malzemeler yüklenici tarafından
temin edilecektir.
24) Çay ocağındaki soğuk içecekler için gerekli olan soğutucular ve sunum yüklenici tarafından
yapılacak/temin edilecektir.
25) Yüklenici Çay ocağında çalıştıracağı personeline idarenin uygun gördüğü ve onayını aldığı aşağıda
belirtilen kılık kıyafeti temin edecek olup, yakalarına yükleniciyi tanıtıcı ve çalıştırdığı personel isimliği takacaktır.
Garson
Ocakçı
Pantolon (Siyah/lacivert)
Beyaz gömlek (kısa/uzun)
Kravat (papyon)
Yelek, Ceket
Beyaz önlük
26) Yüklenici çay ocağında mevcut demirbaşlarla her türlü sarf malzemeyi ve satışa sunduğu ürünleri temiz
tertipli ve düzenli bir şekilde hizmete sunmakla yükümlü olup, İdarenin değiştirilmesini/imha edilmesini bir tutanakla
tespiti halinde malzeme derhal değiştirilecek yâda imha edilecektir.
27) Çağ ocağı hijyen kuralları çerçevesinde temizliği yüklenici tarafından sürekli olarak yapılacak ve çöp
biriktirilmeyecek çöpler yüklenici tarafından atılacaktır.
28) Temizlik için kullanılacak deterjan, temizlik bezi ve benzeri malzeme yüklenici tarafından temin
edilecektir. Temizlik malzemeleri ile satışa sunulan malzemeler bir arada kesinlikle bulundurulmayacaktır.
29) Yüklenici tüm masrafları kendisine ait olmak üzere mekân değişikliği ihtiva eden tadilat işleri için idareye
başvurarak idarenin yazılı iznini almak zorundadır.
Yenileme ve/veya işletmeyle ilgili oluşabilecek bütün resmi işlemler; ruhsat alma, proje hazırlama ve
onaylattırma, izinler, harçlar, beyanname, bildirim, noter masrafları ve benzeri masraflar yükleniciye aittir.
30) Sözleşme sona erdiğinde ve/veya feshedildiğinde, yenilemeler ve yeni konulan demirbaşlar için hiçbir
bedel talep etmeden yüklenici çağ ocağını devredecektir.
31) Yüklenici, kendisinin ve/veya çalıştırdığı personelin idarenin hizmet binasına veya bina demirbaşlarına
verdiği zararlardan sorumludur. Tahrip edilen her türlü malzeme bedeli ile diğer zarar ve ziyanlar yüklenici tarafından
ödenecektir.
32) Yüklenici çalıştıracağı personeli kılık kıyafeti (saç, sakal vb.) ile ilgili uygun hareket etmesi ile
yükümlüdür.
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yeni tarife tablosu
Madde-7
Sıra
No
Cinsi
Miktarı
Özelliği
1
Coca Cola
1
330 ml
2
Pepsi Cola
1
330 ml
3
Fanta-Yedigün
1
330 ml
4
Gazoz
1
330 ml
5
Meyve Suyu
1
330 ml
6
Çay ( Kamelya-Rize)
1
Bardak
7
Nescafe ( Sütlü )
1
Bardak
8
Oralet ( Lezzo )
1
Bardak
9
Ihlamur-Adaçayı-Kuşburnu ( Poşetli )
1
Fincan
10
Kahve
1
Fincan
11
Salep ( Süt Tozlu )
1
Fincan
12
Salep ( Sütlü )
1
Fincan
13
Maden Suyu
1
Şişe
Hazırlayan
Kontrol eden
Satış
tarifesi
Marka
Karşılığı
(Adet)
Onaylayan
TEM-FR-001
TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
Doküman Konusu
Çay Ocağı İşletimi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
Sayfa No
4/5
Şartname Hazırlama Formu
Doküman Numarası
İKA/ŞT/08
Revizyon No
00
Yayın Tarihi
18.02.2014
Ödeme yeri ve diğer şartlar
Madde 8 8.1. Yüklenici makama verdiği toplam marka (kırmızı) ve/veya kontür sistem uygulaması tutarı olan bedeli her
ayın son iş günü bitiminde verilen marka listesi ile birlikte fatura kesecek olup, istihkak bedeli ödemesi idarenin
Finansman Dairesi Başkanlığı/Genel Muhasebe Müdürlüğünce, her ayın 5 inci ve 10 uncu günler arasında yapılacaktır.
8.2. Ayrıca, Yüklenici idarenin personeline vermiş olduğu toplam marka (yeşil/sarı vb.) / kontür sistem
uygulaması için yazar kasa fişi yâda fatura kesecektir.
Yüklenici çağ ocağının Vergi Usul Kanunu kapsamında doğabilecek tüm cezalardan sorumlu olup, Yüklenici
hatasından doğabilecek tüm ceza ve uygulamalar Yükleniciye aittir.
Yüklenici istihkakı ve çalıştırdığı işçiler ile ilgili belgeler
Madde-9
a) Yüklenici tarafından onaylı bir önceki aya ait aylık ücret bordrolarının suretini,
b) Bir önceki aya ait aylık SGK tahakkuk fişi, SGK hizmet dökümü ve SGK ödendiğini gösterir PTT ve/veya
Banka makbuz suretini (dekontu),
c) Bir önceki aya ait KDV ile diğer stopajların Maliye Bakanlığı’na ödendiğini gösterir makbuzu (aylık olarak
fatura ile birlikte)
d) Yükleniciye bir önceki ayın istihkakı idare tarafından yükleniciye ödendiği günden itibaren personel
maaşları 3 (üç) gün içerisinde eksiksiz olarak personele ödenecek olup, bir önceki aya ait, personelin maaşlarının yattığını
gösterir PTT ve/veya Banka makbuz suretini (dekontu),
e) Belirli sürelerde çalışacak olan personel ile Yüklenici arasında sözleşme yapılacak olup, asıl ve/veya aslı
gibidir suretlerinin birer nüshalarını,
İdare’nin İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne
vereceklerdir.
Avans verilmesi şartları ve miktarı
Madde 10 - Bu iş için avans verilmeyecektir.
Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
Madde 11 - Yüklenici sözleşme süresi içinde fiyat farkı verilme ve talebinde bulunamaz.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
Madde 12 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir;
a) Tedavüldeki Türk Lirası
b) İşletmecinin istihkakı olan ilk faturasından 350,00 (üçyüzelliTürklirası)
teminat olarak tutulacaktır.
Sözleşmenin Feshi
Madde 13 –
13.1. Yüklenici idareye ait (ilişik tutanakta cins ve miktarları yazılı) çay ocağı demirbaş malzemelerini sağlam
olarak teslim almış olup, sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde belirtilen malzeme(leri) ve/veya alınmış
demirbaş niteliği taşıyan diğer malzemeleri sağlam halde idareye teslim etmek zorundadır.
13.2. İdare gerekli gördüğü hallerde sözleşmeyi l (bir) ay önceden haber vermek suretiyle ve tek taraflı olarak
fesh edebilir.
13.3. Yüklenicinin iflas etmesi ve/veya işi yürütemeyecek olması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama
hariç yüklenici hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Çay ocağı personelinin ulaşım ve yemek giderleri
Madde 14- Yüklenici idarenin Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden yararlanma talebinde bulunamaz. Ancak
Mümkün olduğu sürece öncelik idarenin personeli olmak kaydıyla serviste yer olması halinde çay ocağı personeli çalışma
mahalline geliş/gidişini idarenin personel servisinden yararlanabilir.
Yemek giderleri yüklenici ait olup, yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Hali
Madde 15- Yüklenici, işbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır
Hazırlayan
Kontrol eden
Onaylayan
TEM-FR-001
TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
Doküman Konusu
Çay Ocağı İşletimi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
Sayfa No
5/5
Şartname Hazırlama Formu
Doküman Numarası
İKA/ŞT/08
Revizyon No
00
Yayın Tarihi
18.02.2014
hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin
oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne
devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı
süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması
halinde sözleşme feshedilerek yasaklama hariç 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ilgili maddeleri
doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Yüklenicinin Ölümü
Madde 16- Yüklenici nin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini
izleyen otuz gün içinde sözleşme devredilebilir.
Cezalar ve Kesintiler
Madde 1717.1. idare personelinin, çay ocağında üretilip, satılan mamullerden ve/veya Yüklenici personelinin
davranışlarından şikâyetçi (yazılı) olması ve bu durumun idarece tespiti halinde Yüklenici ‘ye ilk olarak 100,00 (YüzTL)¨
tekabülünde ikinci olarak 150,00 (YüzelliTL) ¨ ceza tahakkuk ettirilecektir. Tekrarı halinde 13 üncü maddedeki süreci
vererek idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder.
17.2. Yüklenici her ayın ilk iş günü 250,00(İkiyüzelli₺)¨İşgal, Elektrik ve Su gideri olarak bedeli idarenin
Finansman Dairesi Başkanlığı/Genel Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatıracaktır.
Hazırlayan
Kontrol eden
Onaylayan
TEM-FR-001
Kuruluşumuz, Çay Ocağı İşletmesi Hizmet Alımı yapacaktır. (15.03.2014-14.03.2015
tarihleri arası)
İsteklilerin, 04.03.2014 tarihi mesai bitimine kadar firma bilgilerini Kuruluşumuza
ulaştırmaları gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile irtibata
geçilmesi rica olunur.
Tel:0312 397 55 75
Fax:0312 397 42 60
Download

TEMSAN