General Terms and Conditions of Business of TÜV Rheinland (Turkey) A.Ş.
TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
Genel İşlem Şartları
1. Geçerlilik alanı:
1.1. Aşağıda belirtilen şartlar, teknik danışmanlık hizmetleri, bilgi edinme,
teslimatlar ve benzerleri de dahil mutabık kalınmış olan hizmetler ile işin
yapılması çerçevesinde verilen yan hizmetler ve diğer yan görevler için
geçerlidir.
1.2. Sözleşmenin diğer tarafının, İşverenin olası satın alma işlem şartları da
dahil olmak üzere sözleşme şartlarına işbu genel işlem şartlarının uygulama
alanı yoktur ve uygulanması talep edilemez. Diğer akid tarafın sözleşme
şartları, TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim
A.Ş.’nin genel işlem şartlarına açık bir şekilde aykırı olmasalar dahi
sözleşmenin kapsamına dahil değildir.
1.3 Bu Genel Şartlar ve Koşullar'da "akreditasyon organları" adlandırıldığı
kadar bu terim aynı zamanda yetkilendirme ve onay kuruluşlarını içerirken
"akreditasyon spesifikasyonları", "akreditasyon şartları" ve "akreditasyon
prosedürleri"
terimleri
yetkilendirme
veya
onay
kuruluşlarının
spesifikasyonları ve prosedürleri için kullanılmaktadır.
2. Test materyali: Ulaşım riski ve depolama
2.1 TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim
A.Ş.’den veya TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve
Denetim A.Ş.’ye yapılan belge veya test materyali riski ve navlun ve taşıma
maliyeti ve gerekli atık yönetimi önlemlerinin maliyeti Müşteri tarafından
yüklenilecektir.
2.2 Tahrip edilmiş ya da değersiz hale gelmiş olan test malzemesi aksi
kararlaştırılmadıkça (bunun için ücretlendirme yapacak olan) TÜV Rheinland
Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. tarafından bertaraf
edilecektir.
2.3 Tahrip edilmemiş test malzemesi testin tamamlanmasından sonraki dört
hafta süresince yüklenici tarafından tutulacaktır. Daha uzun bir saklama
süresi gerekiyorsa, TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve
Denetim A.Ş. makul bir depolama ücreti talep edecektir. Depolama
sırasında, TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim
A.Ş. sadece kendi işlerinde gösterdiği düzeyde bir bakımdan sorumlu
olacaktır.
3. Teklifler:
3.1 TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim
A.Ş.nin tüm teklifleri, aksi kararlaştırılmadıkça bağlayıcı olmayan niteliktedir.
4. Sözleşmelerin gerçekleşmesi ve süresi:
4.1. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi, TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar
Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.nin teklif yazısının veya başka ayrı bir
sözleşme belgesinin her iki sözleşme tarafınca imzalanmasıyla veya İşveren
tarafından talep edilen işlerin TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar
Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. tarafından yapılmasıyla gerçekleşir. İşverenin,
TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.’nin
önceden teklifi olmadan, TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar
Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. görevlendirmesi (Teklif) halinde, TÜV
Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. takdiri
kendisine ait olmak üzere, reddetme, yazılı bildirim yoluyla (beyanı elektronik
ortamda yapma dahil) veya verilen hizmetleri yerine getirme yoluyla siparişi
kabul etme hakkına sahiptir.
4.2. Sözleşmenin başlangıç tarihi genel işlem şartlarının madde 3.1’inde
belirtildiği şekilde meydana geldiği tarihte başlar ve sözleşmede mutabık
kalınan süre kadar devam eder.
4.3. Sözleşmede sürenin uzatılmasının öngörülmesi koşuluyla, sözleşmenin
süresi her seferinde, eğer sözleşme taraflarından biri hitam tarihinden 6
hafta önce yazılı olarak feshetmezse, sözleşmede öngörülen süre kadar
uzar.
olan teknik belgelerin tamamına ilişkin veri formu, risk analizi, işletme
talimatları, kullanılan güvenlikle ilgili bileşenlerin belgeleri veya diğer teknik
belgeler gibi) TÜV Rheinland’a veya görevlendirilen iştirake sunacaktır.
Gerekli olduğu takdirde, TÜV Rheinland veya iştirak, birden fazla ücretsiz
test numunesi sağlanmasını isteyebilir. Denetim siparişleri, testlerin sonucu
hakkında herhangi bir garanti verilmeksizin kabul edilmektedir. Test
numunelerin kargo ile TÜV Rheinland’a veya görevlendirilen iştirake
gönderilmesi sorumluluğu müşteriye aittir ve kargo esnasında numunenin
zarar görmesinden hiç bir şekilde TÜV Rheinland sorumlu tutulmaz.
bilgilerin tümünü imha etmeyi ve ifşa eden tarafa bu imha işlemini yazılı
olarak teyit etmeyi kabul eder.
11.6.2. Münhasıran bu sözleşmede yer alan sözleşmesel yükümlülüklerin
ifası amacıyla İşveren için tanzim edilmiş olan ve İşverende kalan rapor ve
belgeler bundan istisnadır. Ancak, TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar
Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. bu rapor ve belgelerin tanziminde esası
oluşturan bu ve gizli bilgiler ile ilgili olarak, sonuçların doğruluğunun kanıtı
olarak ve genel dokümantasyon amacıyla kopyaları kendi dosyalarına
koyabilir.
8. Hizmetle ilgili hesaplama:
11.7. Alan taraf gizli bilgileri, sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren ve
sözleşmenin sona ermesini takip eden 3 yıllık süre için kesinlikle gizli tutacak
ve gizli bilgileri kendisi de kullanmayacaktır.
8.1. Sipariş verilirken hizmet kapsamının yazılı olarak tespit edilmemiş
olması durumunda, hesaplama işlemi harcamalar esas alınarak yapılır.
Yazılı olarak bir ücret kararlaştırılmamış olması halinde hesaplama, TÜV
Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.nin
hizmetin yapıldığı tarihte geçerli olan fiyatları ile yapılır.
8.2. Hizmetlerle ilgili hesaplaşma işlemi, aksi kararlaştırılmadıkça, hizmette
kaydedilen ilerlemeye göre yapılır.
8.3. Bir siparişin yerine getirilmesinin bir aydan fazla sürmesi, sipariş
değerinin veya mutabık kalınmış olan bedelin 6000 TL tutarını aşması
halinde, TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim
A.Ş. avans ödemeleri veya kısmi ödemeler talep etme hakkına sahiptir.
9. Ödeme koşulları:
9.1. Tüm fatura tutarları, herhangi bir indirim söz konusu olmaksızın, fatura
alındığı tarihte derhal muaccel olacaktır.
9.2. Ödemeler, fatura ve müşteri numarası belirtilerek TÜV Rheinland
Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.nin faturada belirtilen
hesabına yapılacaktır.
9.3. Temerrüt durumunda, TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar
Sertifikasyon ve Denetim A.Ş., TCMB reeskont faiz oranının % 8 üzerinde
bir faiz talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca bunu aşan bir zararın iddia ve
talep edilmesi hakkı saklıdır.
9.4. İşverenin faturayı ödemede, uygun bir ardıl süre tanınmasına rağmen
temerrüde düşmesi halinde, TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar
Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. sözleşmeden geri dönebilir, sertifikayı iptal
edebilir ve adem-i ifa nedeniyle tazminat talebinde bulunabilir ve
sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınabilir.
9.5. Madde 8.4’deki düzenleme, çeklerin tahsil edilememesi, ödemenin
durdurulması, İşveren aleyhine iflas sürecinin başlatılması veya iflas
sürecinin başlatılma talebinin malvarlığının yetersizliğinden dolayı
reddedilmesi halinde de geçerlidir.
9.6. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim
A.Ş.nin faturalarına yapılacak itirazlar, faturanın alınmasından itibaren sekiz
gün içinde yazılı olarak yapılacaktır.
9.7. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
uygun bir miktarda masraf avansı isteme hakkına sahiptir.
9.8. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
genel masraflarda veya alım masraflarında bir artış olması halinde, takip
eden ayın başında fiyatları yükseltme hakkına sahiptir. Bu artış, artışın
yürürlüğe girmesi öngörülen tarihten 1 ay önceden (değişiklik tarihi)
gönderilmesi gereken yazılı bir bildirimle yapılacaktır. Fiyat artışının her bir
sözleşme yılı için % 5’i aşmaması halinde, İşveren, bu fiyat artışını neden
göstererek özel bir fesih hakkına sahip değildir. Her bir sözleşme yılı ile ilgili
fiyat artışının %5’i aşması durumunda, İşveren, sözleşmeyi o yılın sonunda
feshetme hakkına sahiptir. Aksi takdirde, değişiklik süresinin hitamından
sonra, değiştirilmiş olan fiyatlar mutabık kalınmış fiyat kabul edilir.
9.9. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim
A.Ş.nin alacakları, sadece hukuken geçerli bir şekilde tespit edilmiş veya
ihtilaf bulunmayan nitelikteki alacaklarla mahsup edilebilir.
10. Kabul işlemi:
5. Hizmet kapsamı:
5.1. Hizmetin kapsamı ile ilgili olarak, iki taraftan sadece bir tanesi tarafından
verilen onay beyanı esas alınır. Bu tür bir beyanın olmaması halinde, TÜV
Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.nin yazılı
sipariş teyidi belirleyici olacaktır.
5.2. Mutabık kalınan hizmetler, sözleşmenin akdedildiği tarihte yürürlükte
bulunan talimatnameler dikkate alınarak gerçekleştirilir.
5.3. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
ayrıca, aksi yönde yazılı anlaşmalar yapılmamış olması halinde veya
emredici talimatnameler belirli bir hareket tarzını gerekli kılmadıkça,
incelemenin yöntem ve şeklini, usulüne uygun ve kendi takdirine göre
belirleme hakkına sahiptir.
5.4. İşlerin yapılmasıyla, aynı zamanda incelenen veya denetlenen
parçaların, tesisin tamamının veya tesisin önceki veya sonraki yerleştirilen
prosesinin, organizasyonunun, gereğine uygun uygulama ve kullanımı ile
tesisin esasını oluşturan sistemlerinin usulüne uygun olduğuna dair
(kusursuz yapı) herhangi bir garanti üstlenilmez; bunlar açık ve net şekilde
sözleşmenin konusu yapılmamışsa, özellikle de konstrüksiyon, malzeme
seçimi ve yapı ile incelenen tesislerin usulüne uygun kullanıldığı ve usulüne
uygun uygulama yapıldığına ilişkin olarak da herhangi bir sorumluluk
üstlenilmez.
5.5. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.,
aksi yazılı olarak veya başka bir şekilde kararlaştırılmış olmadıkça, test
siparişlerinde, testlerin esasını teşkil eden güvenlik programlarının veya
güvenlik talimatnamelerinin doğruluğundan veya kontrolünden sorumlu
değildir.
6. Hizmet süreleri / tarihleri:
6.1. Sözleşme ile mutabık kalınan süreler ve tarihler, İşverenin vermiş
olduğu bilgilere istinaden tahmin edilen iş kapsamına dayanmaktadır. Bu
tarih ve süreler, ancak TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon
ve Denetim A.Ş. tarafından bağlayıcı şekilde teyit edilirlerse, bağlayıcı
niteliktedir.
6.2. Sürelerin bağlayıcı olarak belirlenmiş olması halinde, bu süreler, tüm
gerekli belgeler İşveren tarafından TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar
Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.’ne verildikten sonra işlemeye başlar. Bu
husus, aynı şekilde, süre içinde TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar
Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.nin kusuru olmayan bir gecikme durumunda,
İşverenin açık muvafakati olmasa dahi, mutabık kalınan tarihlerde uzama
meydana gelirse gecikilen süre için de geçerlidir.
10.1. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
sözleşmenin kendi içinde bir bütün oluşturan her bir hizmet kısmını, kısmi
hizmet olarak kabule sunabilir. İşveren gecikmeksizin kabul ile yükümlüdür.
10.2. İşverenin kabul yükümlülüğünü gecikmeksizin yerine getirmemesi
durumunda, TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve
Denetim A.Ş. hizmetin ifası halinde yukarıda belirtilen süre ile ilgili olarak
İşvereni bilgilendirdiğinde, hizmet, yerine getirildikten 4 hafta sonra kabul
edilmiş addolunur.
11. Gizlilik:
11.1. Bu anlaşmanın süresi içinde taraflardan birince (“ifşa eden taraf”)
taraflardan diğerine (“alan taraf”) teslim edilen, transfer edilen veya başka bir
şekilde ifşa edilen tüm bilgiler, belgeler, resimler, çizimler, know-how, veriler,
numuneler ve proje belgeleri, bu anlaşma kapsamında “Gizli Bilgi”dir. Bu
bilgilerin kağıt üzerindeki ve elektronik ortamdaki şekilleri de bu
kapsamdadır.
11.2. Yazılı şekilde iletilen tüm gizli bilgilerin üzerine, ifşa eden tarafça alan
tarafa iletilmeden önce, gizli notu konulacaktır; bu husus, e-posta ile
gönderilen bilgiler için de geçerlidir. Sözlü olarak bildirilen gizli bilgilerle ilgili
olarak, bu konuda önceden bilgilendirme yapılacaktır.
11.3. Bu anlaşma uyarınca ifşa eden tarafça alan tarafa iletilen veya başka
bir şekilde alan tarafın erişimine açılan gizli bilgiler;
11.3.1. İfşa eden tarafla açık şekilde bundan farklı bir yazılı anlaşma mevcut
olmadıkça, alan tarafça sadece ilgili sözleşme amacının yerine
getirilmesinde kullanılabilir.
11.3.2. Sözleşmenin amacının yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça veya
TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
yasalara veya resmi makamların hükümlerine istinaden gizli bilgileri, test
raporlarını ve dokümantasyonları resmi makamlara veya sözleşmenin ifası
çerçevesinde ilgili üçüncü kişilere iletmekle yükümlü olmadıkça, alıcı tarafça
çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz veya başka bir şekilde iletilemez.
11.3.3. Alıcı taraf, aynı kendi gizli bilgilerine uyguladığı şekilde, elde etmiş
olduğu bilgileri gizli tutmak zorunda olup, alıcı taraf en azından objektif
olarak gerekli olan özeni gösterecektir.
13. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim
A.Ş.nin sorumluluğu:
13.1. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim
A.Ş.nin özellikle de borç ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali ve
haksız fiillerinden dolayı, hukuki nedenden bağımsız olarak TÜV Rheinland
Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.nin organları veya
çalışanlarının neden olduğu zarar ve giderler ile ilgili sorumluluğu; sabit bir
toplam ücretin bulunduğu sözleşme varsa toplam sipariş bedelinin 3 (üç)
katı, her yıl tekrarlanan hizmetlerle ilgili olarak mutabık kalınmış yıllık ücret
içeren sözleşmelerde mutabık kalınmış olan yıllık ücret kadar,
hesaplaşmanın külfete uygun olarak yapılacağının açık şekilde belirtilmiş
olduğu sözleşmelerde azami 20.000 TL ve münferit uygulama imkanı
bulunan çerçeve sözleşmelerde, oluşan zarar veya külfetlerle orantılı olmak
kaydıyla, ilgili münferit siparişin ücretinin üç katı kadardır. TÜV Rheinland
Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.nin her bir zarar hali
ile ilgili sorumluluğu azami 500.000 TL ile sınırlıdır.
13.2. Bir zararın nedeninin TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar
Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.nin yasal temsilcisinin veya ifa yardımcısının
hilekarlığı, kasıtlı veya ağır ihmale dayalı davranışı olması halinde ve ayrıca
TÜV Rheinland tarafından garantisi üstlenilmiş bulunan yükümlülüklerin
ihlaline dayanan zararlarda veya yaşamın, bedenin veya sağlığın ihlalinden
kaynaklanan zararlarda veya ürün sorumluluk hukukuna göre sorumluluk
getiren zararlarda, yukarıda madde 12.1’de belirtilen sorumluluk sınırlaması
uygulanmayacaktır.
13.3. Bir temel yükümlülüğün ihlali durumunda, TÜV Rheinland Uluslararası
Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. hafif ihmal durumunda dahi
sorumludur. Bu anlamda temel yükümlülükler, ifası sözleşmenin usulüne
uygun şekilde uygulanması için kesinlikle gerekli olan ve İşverenin bu
yükümlülüğün yerine getirileceğine güvenebileceği yükümlülüklerdir. Bir
temel yükümlülüğün ihlali durumunda zarar tazmin talebinde bulunma hakkı,
madde 12.2’de belirtilen hallerden hiçbirinin mevcut olmaması koşuluyla,
yükümlülüğün ihlal edildiği sırada sözleşme ihlalinin olası sonucu olarak tipik
ve öngörülebilir olan zararın (tipik olarak öngörülebilir zarar) miktarıyla
sınırlıdır.
13.4. İşveren tarafından sağlanan işgücü TÜV Rheinland Uluslararası
Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.nin ifa yardımcıları olarak kabul
edilmedikçe, bu sözleşme uyarınca TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar
Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. tarafından yerine getirilecek olan hizmetler
vesilesiyle İşveren tarafından temin edilen çalışanlar için TÜV Rheinland
Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. sorumlu değildir.
Eğer TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
yukarıdaki hükme uygun olarak, temin edilen işgücü ile ilgili olarak sorumlu
değil ise, İşveren TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve
Denetim A.Ş.yi üçüncü kişilerin olası hak taleplerinden sorumlu
tutmayacaktır.
13.5. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon Ve Denetim
Anonim Şirketi’nin sigortalı veya kendi namına sahada çalışan personeli için
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini müşteri firma almak zorunda olup TÜV
Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon Ve Denetim Anonim Şirketi
personeli veya namına çalışacak kişinin karşılaşabileceği iş kazası nedeniyle
oluşabilecek her türlü zarar, maddi veya manevi tazminattan müşteri firma
sorumlu olacaktır.
13.6. Zarar tazmin talep haklarının zaman aşımına uğraması ile ilgili olarak,
yasal hükümler geçerlidir.
13.7. Madde 12’de yukarıda belirtilen düzenlemeler, İşverenin aleyhine olan
bir ispat yükümlülüğünde değişiklik meydana getirmez.
14. Şikayetler
14.1 Şikayetler Yükleniciye yazılı olarak sunulmalıdır.
14.2 Şikayetin haklı olması durumunda, Yüklenici uygun önlemleri başlatır.
14.3 Şikayetin Yüklenici gözünde savunulamayacak olduğunun ispatı
durumunda şikayetçi bu konuda bilgilendirilecek ve 30 takvim günü içinde
açıklama istenecektir. Şikayetçi ile Hiçbir dostane çözüme ulaşılamaması
durumunda, hangi yasal işlemin yapılacağının bilinmemesi durumunda
taraflar karşılıklı olarak tahkim uygulamasının yapılmasını kabul edebilir.
13. Kısmi geçersizlik, yazılı şekil, yetkili hukuk ve yargı yeri:
13.1. Genel işlem şartlarının bir veya daha fazla hükmünün geçersiz olması
halinde, geçersiz olan düzenlemenin yerine ona en yakın hukuki
düzenlemenin geçerli olduğu kabul edilecektir.
13.2. Bu sözleşme ile ilgili tüm ihtilafların halli için yetkili mahkeme İstanbul /
Türkiye mahkemeleridir. Bu genel işlem şartları Türk hukukunun maddi
hükümlerine tabidir.
11.5. Bu anlaşma kapsamında alan tarafın;
13.3 TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon Ve Denetim
Anonim Şirketi işbu genel işlem şartlarını belirli periyotlarda gözden
geçirerek yeniden düzenleme hakkında sahiptir.
11.5.1. Bilgilerin açıklandığı tarihte zaten genel olarak bilinen bilgiler
olduğunu veya bu anlaşma ihlal edilmeksizin kamunun bilgisine intikal etmiş
olduğunu veya
11.5.2. Alan tarafın bu bilgileri, bunları alan tarafa verme hakkına sahip olan
bir üçüncü kişiden almış olduğunu veya
11.5.3. Bilgilerin, ifşa eden taraf açıklamadan önce de alan tarafın elinde
bulunduğunu veya
11.5.4. Alan tarafın bilgileri, ifşa eden tarafça iletilmesinden bağımsız olarak
bizzat geliştirmiş olduğunu kanıtlayabildiği bilgiler gizli bilgi değildir.
Geçerlilik Süresi: 31.12.2014
10.6. Gizli bilgiler, açıklayan tarafın mülkiyetinde kalır. Alan taraf, ifşa eden
tarafın talebi halinde, her zaman, ancak en geç de bu sözleşme
feshedildiğinde veya sona erdiğinde, özel bir talebe gerek kalmaksızın;
11.6.1. Tüm kopyalarıyla birlikte gizli bilgilerin tümünü derhal ifşa eden tarafa
iade etmeyi veya ifşa edenin talebi halinde tüm kopyalarıyla birlikte gizli
TUV Rheinland Turkey Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
Tel: +90 216 665 32 00
Fax: +90 216 665 32 99
www.tuv.com
Document No: 311.9_TR
12.1. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
tarafından tanzim edilen tüm bilirkişi raporlarının, denetleme sonuçlarının,
hesapların, açıklamaların vesair fikri mülkiyet hakları TÜV Rheinland
Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.ye aittir ve öyle
kalacaktır.
12.2. İşveren, sipariş çerçevesinde tanzim edilmiş olan bilirkişi raporlarını,
denetleme sonuçlarını, hesapları, açıklamaları vesair belgeler sadece
anlaşmayla belirlenmiş olan amaç için kullanabilir.
12.3. İşveren test raporlarını ve benzerlerini başkalarına ancak eksiksiz
şekliyle verebilir. Reklam amaçlı çoğaltma veya ilan için, her bir münferit
durumda TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim
A.Ş.nin yazılı onayı gerekir.
11.4. Alan taraf, ifşa eden taraftan aldığı gizli bilgilere, sadece bu
anlaşmanın amacı çerçevesinde bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde
bunlara ihtiyacı olan çalışanları tarafından erişilmesini sağlayacaktır. Alan
taraf bu çalışanlarını, bu bilgileri kendi gizlilik anlaşmasında tespit edilen
ölçüde gizli tutmakla yükümlü kılacaktır.
7. İşverenin iştirak yükümlülükleri:
7.1. İşveren, tüm gerekli iştirak işlemlerinin / müşterek işlemlerin bizzat
kendisi, kendisinin ifa yardımcıları veya üçüncü kişiler tarafından zamanında
ve TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
için bedelsiz olarak yerine getirilmesini sağlar.
7.2. Hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan konstrüksiyon belgeleri,
yardımcı maddeler, yardımcı işgücü vs. bedelsiz olarak sunulacaktır. Ayrıca,
İşverenin müşterek işlemlere ilişkin hareket tarzının yürürlükte bulunan
hukuki talimatnamelere, standartlara, güvenlik hükümlerine ve kaza önleme
talimatnamelerine uygun olması gerekir.
7.3. Geciken, doğru olmayan veya eksik bilgiler veya iştirak işlemlerinin
usulüne uygun şekilde yapılmaması yüzünden işlerin tekrarlanmasından
veya gecikmesinden doğan her türlü fazladan maliyeti İşveren
karşılayacaktır. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve
Denetim A.Ş. sabit bir fiyat veya bir azami fiyat kararlaştırılmış olsa dahi, bu
fazladan maliyeti (ekstra maliyet) hesaba ilave etme hakkına sahiptir.
7.4 Test hizmetleri kapsamındaki siparişlerde, müşteri siparişi verdikten
sonra, ücretsiz olarak en az bir test numunesini ve değerlendirme için gerekli
12. Fikri mülkiyet hakları:
Saniye Ermutlu Sok. Çolakoğlu Plaza
No:12 B Blok Kozyatağı /Kadiköy, 34742
Istanbul/Turkey
Page 1 of 1
Download

General Terms and Conditions (TR) - Genel İş Koşullari