HİZMETE ÖZEL
T. C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ORDUDONATIM OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
B A L I K E S İ R
BAKIM
DERS NOTU
Ord. Ok. ve Eğt. Mrk. K.lığı Basımevi
B A L I K E S İ R
1 9 9 9
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
Ö N S
Ö Z
1. Bakım Ders Notu Araçlar Kurulu Başkanlığınca kursiyerlerin faydalanabilmesi için
hazırlanmıştır.
2. Ders Notu, teknik talimnameler incelenerek hazırlanmıştır. Fakat bu ders notu talimname
yerine kullanılamayacağı gibi, doğru bilginin talimnamelerde olduğu hiç bir zaman
unutulmamalıdır.
3. Uygulamadan doğan aksaklıklar ve yapılacak düzeltmeler zamana bağlı olmaksızın Ord.
Ok. K.lığına bildirilecektir.
M. Adil ŞEKER
Ord. Kd. Albay
Okul Komutanı
-IHİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
İ Ç İ N D E K İ L E R
K O D U
K O N U
SAYFA
NO.
BİRİNCİ BÖLÜM
C-55-01
TEMEL BAKIM BİLGİLERİ
C-55-01-01 TANIMLAR VE KAYNAKLAR
C-55-01-02 SORUMLULUKLAR
C-55-01-03 BAKIM PRENSİPLERİ VE BAKIMIN BÖLÜMLERİ
1-3
1-7
1-10
İKİNCİ BÖLÜM
C-55-02
C-55-02-01
C-55-02-02
C-55-02-03
C-55-02-04
C-55-02-05
C-55-02-06
C-55-02-07
C-55-02-08
C-55-02-09
C-55-02-10
C-55-02-11
C-55-02-12
C-55-02-13
BİRLİK BAKIMI
BİRİNCİ KADEME BAKIMI
GÜNLÜK BAKIM
HAFTALIK MUAYENE, KONTROL VE BAKIM
BİRİNCİ KADEMEDE TUTULAN BAKIM KAYITLARI
İKİNCİ KADEME BAKIMI
İKİNCİ KADEME TEŞKİLATI VE PERSONELİ
İKİNCİ KADEMELERİN TERTİBİ VE TANZİMİ
İKİNCİ KADEMEDE ALINMASI GEREKEN EMNİYET
TEDBİRLERİ
İKİNCİ KADEMEDE YAPILAN PERİYODİK KORUYUCU
BAKIMLAR
İKİNCİ KADEMEDE TUTULAN BAKIM KAYITLARI
ARIZALI ORDU MALINA YAPILACAK İŞLEM
SOĞUK HAVALARDA BAKIM
İDARİ DEPOLAMA
2-3
2-5
2-7
2-18
2-49
2-53
2-58
2-64
2-66
2-75
2-128
2-135
2-139
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
C-55-03
C-55-03-01
C-55-03-02
C-55-03-03
C-55-03-04
C-55-03-05
SAHRA BAKIMI
İŞLETME KONTROL KISMI
GERİ DESTEK TAKIMI
DİREKT DESTEK TAKIMI
SERVİS VE KURTARMA TAKIMI
TEKNİK YARDIM
3-3
3-10
3-35
3-38
3-43
3-48
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
C-56-01
DENETLEMELER
C-56-01-01 DENETLEMELER VE DEĞERLENDİRME
C-56-01-02 DENETLEME ÇEŞİTLERİ
-IIIHİZMETE ÖZEL
4-3
4-11
HİZMETE ÖZEL
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL BAKIM BİLGİLERİ
C-55-01-01
C-55-01-02
C-55-01-03
TANIMLAR VE KAYNAKLAR
SORUMLULUKLAR
BAKIM PRENSİPLERİ VE BAKIMIN BÖLÜMLERİ
1-1
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR)
1-2
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-01-01
TANIMLAR VE KAYNAKLAR
1. GİRİŞ :
Bir birliğin başarısındaki ve her an muharebeye hazır olmasındaki en önemli faktörlerden
biri BAKIM konusudur. Malzemeleri bakımsızlıktan çalışmayan bir birliğin muharebede
başarılı olması asla mümkün değildir.
Her türlü malzemenin bakımına gösterilecek itina, zaten kıt olan ekonomik kaynakların
israf edilmesini önleyeceği gibi, malzemelerin ekonomik ömrünün kısalmasına da engel
olacaktır.
Ayrıca her asker vazife ve hizmeti icabı kullanmak veya muhafaza etmek için kendisine
tevdi edilen her çeşit devlet malının bakım, korunma ve muhafazasından sorumludur.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Bakım konularının iyi anlaşılabilmesi için bakımla ilgili terimlerin ve kaynakların
bilinmesi gerekir. Bu ders notunda bakım konusu ile ilgili tanımlar ve kaynaklar
incelenmiştir.
b. Uygulama :
(1) Tanımlar :
(a) Bakım : Ordu malını hizmete elverişli durumda tutmak veya hizmete
elverişsiz durumda bulunan ordu malını hizmete elverişli duruma getirmek için yapılan
işlerdir. Bu işler; temizleme, muayene, deneme, hizmete hazırlama, yağlama, ayarlama ve
sıkıştırma faaliyetlerini ve hizmete elverişlilik derecesine göre sınıflandırma, tamir,
yenileştirme, tadilat ve parça yenileştirme hususlarını ihtiva eder.
(b) Onarım : Hizmete elverişsiz malzemenin hizmete elverişli duruma getirilmesi
için yapılan faaliyetlerdir.
(c) Koruyucu Bakım : Ordu malının çalışır durumda bulunmasını sağlamak ve
arızaların daha başlangıç halinde iken meydana çıkarılarak giderilmesini temin gayesiyle
periyodik olarak yapılan muayene, hizmete hazırlama ve basit onarım işlerini kapsayan bir
sistemdir.
(ç) Yenileştirme : Arızalı bütün parça, düzen ve bütün malların parçalara ayrılıp
her bir parçasının muayene edilmesi ve bu parçalardan hizmete elverişli olanlarını yeni veya
yenileştirilmiş parça, bütün parça ve düzenlerle birleştirip yenisi ile mukayese edilir duruma
getirilmesi işlemidir.
(d) Bakım Kademesi : Bakım faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve teknik
sorumluluklarının belirtilmesi için personel ehliyeti, set ve avadanlık, ikmal maddeleri ve
zaman unsurunun da dikkate alınarak kurulmuş olan ordu bakım sisteminin teknik yönden
ayrılmış bir bölümüdür.
(e) Yağlama Emri : Ordu malının bakım ve çalıştırılması sırasında yağlanması
gereken yerlerin tespitini, hangi cins yağla yağlanacağını, yağlama periyotlarını (zaman,
kilometre,mil,yakıt sarfiyatı veya çalışma saati olarak) ve usullerini belirten form veya
yayınlardır. YE (Yağlama Emri) veya LO (Lubrication Order) rumuzları ile ifade edilir.
1-3
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(f) İdari Depolama :
(I) Bir birlikte bulunan araç, silah ve gereçlerin bakım personelinin azlığı
veya bu malzemelerin ihtiyaçtan fazla olması halinde üst komutanlığın müsaadesi ile
depolanmasıdır.
(II) İdari depolamaya ayrılan araç, silah ve gereçlere 6 aylık koruyucu bakım
hizmeti tatbik edilir. İdari depolamada bulunan bütün araçlar aküleri takılır takılmaz hemen
hizmete çıkacak durumda muhafaza edilmelidir. Muayene ve bakım için her aracın teknik
talimnamesi esas olmakla birlikte, ayrıca; tekerlekli araçlar için idari depolama muayene ve
bakım çizelgesi ile tırtıllı araçlar için idari depolama muayene ve bakım çizelgesi kullanılır.
İdari depolama müddeti azami 180 gün olarak sınırlandırılmıştır. Ordu malı yeniden idari
depolama için hazırlanmadıkça bu müddet uzatılamaz. Araçların siper camı veya uygun diğer
bir kısmına idari depolamada bulunduğunu gösterir bir etiket konur. (KKTT 9-2810 EK AC,
EK AD, EK AY)
(III) İdari depolamada bulunan araçlar, en az ayda bir defa haricen gözle
muayene edilerek korozyona maruz kalıp kalmadığı araştırılır. Korozyon ve paslanma
görüldüğü takdirde derhal bu durumu giderici tedbirler alınır. Depolamada bulunan her araç
için yapılan bu muayeneleri kayda mahsus bir çizelge tutulur. (KKTT 9-2810 EK-AZ)
(IV) Depolama Usulleri : Talimnamesinde idari depolamaya hazırlama
usulleri hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan araçlara tatbik edilecek usuller aşağıda
gösterilmiştir:
(aa) Altı aylık koruyucu bakım hizmeti tamamlanmış olmalıdır.
(bb) Araç ilgili yağlama emrine göre yağlanmış olmalıdır.
(cc) Aracın bulunduğu alan muayene, hizmete hazırlama ve depodan
çıkarma için müsait genişlikte olmalıdır.
(çç) Araçlar, mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda muhafaza
edilmelidir.
(dd) Aküler çıkarılmalı ve şarjlı durumda muhafaza edilmelidir.
(ee) Bütün kapılar, kapaklar ve motor kapağı emniyetli olarak kapatılmış
olmalıdır.
(ff) Araçların bulunduğu kısımlarda su toplanmasına mani olunmalıdır.
(g) Birlik Bakım Yükü : Bir birlik veya kurumun ikinci kademesinde yetkisi
dahilindeki bakım ve onarımları yapabilmesi için bulundurmasına yetki verilen tamir
parçalarıdır. 15 gün olarak hesap edilir.
(ğ) Değiştirme :Hizmete elverişli olmayan herhangi bir parça, bütün parça ve
düzenleri sökerek yerine yeni veya yenileştirilmiş olanı takmaktır.
(h) Direkt Değiştirme : Arızalı malzemelerin faal malzemeler ile mala mal
esasına göre değiştirilmesi suretiyle yapılan süratli bir ikmal şeklidir. Suistimalin önlenmesi
ve malzeme savurganlığına mani olmak için sarf malzemeleri direkt değiştirme listesine
konulabilir.
Direkt değiştirme malzemeleri listesi, her Ord. birlik, kurum ve teşkilinde
komutan, mal saymanı ve işletme kontrol kısım amirliği tarafından müştereken hazırlanır. Bu
listedeki malzemelerin direkt değiştirmesi Değişecek Mal Etiketi (A-B-C Kartı, L 101-11) ile
yapılır, etiket birlik (II nci kademe) tarafından tanzim edilir.
1-4
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(ı) Teknik Yardım : Desteklenen birliklere görevlerini daha iyi yapabilmeleri
için teknik hizmet sınıfları tarafından sağlanan hizmettir.
(i) Tadilat : Ordu malının mevcut özelliklerinden bazılarını ihtiyaca göre
düzeltmek veya imalat hatalarını gidermek için yapılan işlerdir. Tadilat yapılmasına ait yetki
K.K.K.lığınca verilir.
(j) Alıştırma Hizmeti : Yeni veya yenileştirilmiş ordu malının, kullanan birlik
tarafından ilk alınışında kullanılmaya veya çalıştırılmaya başlanmasından önce tatbik edilen
hizmettir.
(k) Kurtarma ve Tahliye : Arızalı veya terk edilmiş dost ve düşman mallarının
durum ve imkanlarına göre en kısa zamanda alınması, tasnif edilmesi, bakımı, bir ikmal veya
istihbarat tesisine gönderilmesi işlemidir.
(l) Yetki : Görevlerin başarılabilmesi için birlik ve kurumlara verilen ve TMK,
tahsis listesi ve ikmal kataloglarında gösterilen elde bulundurma, stok yapma ve kullanabilme
iznidir.
(m) Parça : Sökülerek kendisinden daha küçük parçalara ayrılamayan veya
mümkün olsa bile sökülmesi kolay olmayan malzemelerdir. (Dişli, rondela, somun gibi.)
(n) Bütün Parça (Komple Parça) : Birbirleriyle ilgili iki veya daha fazla parçanın
birleştirilmesinden meydana gelmiş malzemelerdir. (Karbüratör, marş motoru, su pompası gibi.)
(o) Düzen : Birbirleriyle ilgili birden çok parça ve bütün parçalardan meydana
gelen malzemelerdir. (Motor, köprü, vites kutusu gibi)
(ö) Bütün Mal (Komple Malzeme) : Birbirleriyle ilgili birden çok parça, bütün
parça ve düzenlerin birleştirilmesinden meydana gelen ve tek başına hizmet verebilen
malzemelerdir. (Araç, silah, jeneratör gibi.)
(p) Birleştirilmiş Bütün Mal (Komple Kombine Malzeme) : Birbirleriyle ilgili
birden çok parça, bütün parça, düzen ve bütün mal veya malların birleşmesinden meydana
gelen malzemelerdir. (Tank, kundağı motorlu top gibi.)
(r) Tamir Parçası : Bir bütün malın veya birleştirilmiş bütün malın bakımı için
gerekli parça, bütün parça ve düzenlere denir. (Buji, motor gibi)
(s) Tüketilebilen (Sarf edilebilen) Ordu Malı : Kullanma sonucu tamamen yok
olan, kullanım esnasında şekil veya niteliğini yitiren ve onarılmak suretiyle tekrar kullanımı
mümkün olmayan mallardır. (Benzin, platin, boya gibi.)
(ş) Tüketilemeyen (Sarf edilemeyen) Ordu Malı : Kullanma sonucu yok
olmayan, kullanım esnasında şekil ve niteliğini yitirmeyen, uzun bir süre kullanılabilen ve
arızalandığında onarılarak tekrar hizmete sokulabilen mallardır. (Araç, silah, telsiz, jeneratör,
pense, tornavida gibi.)
(t) Onarılabilen (Kurtarılabilen) Ordu Malı : Kullanma sonucu yok olmayan,
kullanım esnasında şekil ve niteliğini yitirmeyen, uzun bir süre kullanılabilen, arızalandığında
onarılarak tekrar kullanılabilen tamir parçalarıdır. (Tamir parçaları, marş motoru, köprü,
motor, şanzıman, akü, lastik gibi.)
(u) Onarılamayan (HEK) Ordu Malı : Çeşitli nedenlerle onarımı teknik olarak
mümkün olmayan veya onarılabilecek durumda olup da onarımı ekonomik olmayan ve bu
nedenlerle kaydı silinen mallardır. (Bir mal için yapılacak onarım giderleri o malın piyasa
değerinin (rayiç bedelinin) % 75'inden fazlaysa mal onarılmaz, kaydı silinir.)
1-5
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(2) Kaynaklar :
(a) KKTT 9-2810
(b) KKT 9-1 (ST 9-1)
(c) KKT 9-3/4 (ST 9-3/4)
Ordudonatım Malzemeleri Birlik Bakımı (1997) .
Sahrada Ordudonatım Hizmeti. (1963)
Ordudonatım Direkt Destek, Genel Destek ve Depo
Destek Hizmeti (1965)
(ç) KKT 9-26
Tümen İkmal ve Bakım Taburu
(d) KKT 100-10
Muharebe Hizmet Desteği (1991)
(e) KKT 164-14
Tekerlekli Araç Şöförü Kılavuzu (1993)
(f) KKTT 9-207
Aşırı Soğuklarda Ordudonatım Malzemelerinin
Kullanılması (1977)
(g) KKY 54-3
Lojistik Birlik ve Tesislerin İkmal Seviyeleri ve Stok
listeleri Yönergesi (1993)
(ğ) KKY 54-5 (400-3)
KK Lojistik Faktörler Yönergesi (1994)
(h) KKY 187-2 (123-1)
KK Denetleme ve Değerlendirme Yönergesi (1989)
(ı) KKY 312-5 (66-15)
KKK Birlik Bakımı Yönergesi (1976)
(i) KKM 368-1
K.K. Devamlı Emirler Muhtırası (1998)
(j) KKKL 9-1
Araçlar İçin Tasdik Edilmiş Birlik Stok Listeleri
(TEBSL 9-1)
(k) KKKL 9-4
Silahlar İçin Tasdik Edilmiş Birlik Stok Listeleri
(TEBSL 9-2)
(l) KKKL 314-5
KK Kademe Yetkileri Broşürü (1989)
(m) KKYY 164-20
Bölük İdari Muhtırası (1989)
(n) KKYY 312-3
Akülerin Kullanılması, Şarjı Yardımcı Yayını (1995)
(o) KKKT 66-1
Kara Kuvvetleri Resmi Askeri Yayınlar Kataloğu (1998)
(ö) MY 55-4 (77-3)
Askeri Araçların Kullanım Esasları, Karayolları
Ulaştırma Emniyeti ve Askeri Trafik Kontrol
Hizmetleri Yönergesi (1987)
(p) KKK Prensip Emri No.1 (1997)
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) Bakımla ilgili tanımlar yeterince bilinmemektedir.
(2) Bakımla ilgili kaynaklar yeterince incelenmemektedir.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ :
a. Bakımla ilgili tanımları biliyor mu ?
b. Bakımla ilgili kaynakları biliyor mu?
c. Bakımla ilgili kaynakları inceliyor mu?
ç. Bakımın önemini biliyor mu?
REFERANS :
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2. KKKT 66-1 Kara kuvvetleri resmi askeri yayınlar kataloğu (1998)
1-6
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-01-02
SORUMLULUKLAR
1. GİRİŞ :
Her asker vazife ve hizmeti icabı kullanmak veya muhafaza etmek için kendisine tevdi
edilen her çeşit devlet malının bakım, korunma ve muhafazasından sorumludur.
Her rütbedeki komutanlar bu hizmetlerle yakinen ve bizzat alakadar olmağa ve bu
mevzuda gereken her türlü tertip ve tedbirleri almağa mecbur ve mükelleftirler.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar:
Sorumluluk (mesuliyet); uyulması gereken bir kurala aykırı davranışın hesabını
verme; tazminatla yükümlü tutulma; işlenmiş olunan bir suçun gerektirdiği cezayı çekme gibi
anlamları ifade eder.
b. Uygulama :
(1) Komutan Sorumluluğu : Bütün komutanlar birliklerinin kuruluşunda bulunan
veya emrine verilen malzeme ve teçhizatın hizmete hazır durumda bulundurulmasından
sorumludur. Ayrıca;
(a) Birliğe ait malzeme ihtiyaçlarının tespitinden, tedarikinden, dağıtımından ve
muhafazasından,
(b) Yetki dışı malzeme bulundurulmamasını sağlamaktan,
(c) Birliği dahilindeki muhasebe kayıtlarının ilgili talimatlar esaslarına göre
tutulmasından,
(ç) Birlikte bulunan malzemelerin işe yarar durumda bulundurulmasından ve
usulüne uygun bakım ve kullanılmasından sorumludur. Yukarıdaki sorumlulukların ihlali
neticesinde ordu malının kaybolması, hasara uğraması ve tahrip edilmesi halinde komutan
mali sorumluluk taşır.
(2) Muhasebe Sorumluluğu : Muayyen birlik ve kurumda resmi olarak
görevlendirilmiş bir şahıs tarafından veya onun nezaretinde usulüne uygun olarak malların
tedarik edilmesi, belli yetkilere göre dağıtılması, elden çıkarılması ve envanter işlemleri ile
giren ve çıkan mallarla elde bulundurulan malların tespit edilmiş usullere göre kayıtlarının
tutulması mecburidir. Tutulan bu kayıtlara genel olarak muhasebe kayıtları denir. Bu kayıtlar
"Sayman Muhasebe" ve "Birlik Muhasebe" diye ikiye ayrılır. Sayman Muhasebe sorumlusu
tarafından kanun, nizam, yönetmelik, yönerge ve kararlara uygun olarak birlik muhasebe
sorumlusuna belge karşılığında verildiğini ispat edemedikleri malları tazmine mecburdurlar.
(2514 Sayılı Kanun Mad.30) Malların belge karşılığı dağıtımında, sayman muhasebe
sorumluluğu malı alan mal defter subayına (ikmal subayına/astsubayına) intikal etmez.
Mallar, muhasebe kartlarında muvakkat hanesinde gösterilmeye devam edilir. Muhasebe
sorumluluğu saymanda kalır.
(a) Sayman Muhasebe Sorumluluğu : Birlik ve kurumları desteklemek
maksadıyla elde bulundurulan malların giren, çıkan ve mevcut miktarlarını gösteren hesapları
ve bununla ilgili kayıtları tutma mecburiyetidir.
1-7
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(b) Birlik Muhasebe Sorumluluğu : Birlik ve kurum mallarının sayman
muhasebesinden ayrı olarak kayıtlarının KKY 310-6 Birlik İkmal Yönergesi esaslarına göre
tutulmasıdır.
(3) Direkt Sorumluluk (Mal Sorumluluğu) : Komutanlık sorumluluğundan farklı bir
sorumluluk olup bir şahsın ister korumasında ister kullanımında ve isterse depoda olan bir
ordu malının bakım ve muhafazası için özel olarak görevlendirilmesi demektir. Bu şahsın el
senedi üzerinde bulunan imzası teslim aldığı malların bakım ve muhafaza sorumluluğunu
yüklendiği anlamına gelir.
Görevi nedeniyle direkt sorumluluğu bulunan Bl., Bt. ve müstakil takım
astsubayları aynı zamanda birliğine ait malların bakım ve muhafaza sorumluluğunu da
yüklenmiş olur. Bl./Bt. ve Müstakil Tk. astsubaylarının direkt sorumluluğu bölük, batarya ve
müstakil takım komutanlarının komutanlık sorumluluğunu kaldırmaz.
Görevin devredilmesi esnasında, ordu malını teslim alan ve teslim eden arasında
malların envanteri yapılır.
Bir bölük, batarya ve müstakil takımda alay veya tabur ikmal subayı veya
astsubayına karşı yalnız bu birliklerin bölük, batarya ve müstakil takım astsubayları direkt
olarak sorumludur. Ancak kendisine direkt sorumluluk verilen Bl., Bt. ve müstakil takım
astsubayı, birlik komutanının (Tb.K., Bl.K., Tk.K.vs.) emriyle kadro görevi esas olmak
şartıyla (Tk., Ks.K. vs.) ordu malının daha iyi korunması, bakım ve muhafazası için bölük,
batarya ve müstakil takımda bulunan subay ve astsubaylardan birine veya bir kaçına yada
malzemeyi kullanan diğer personele zimmetinde bulunan ordu mallarının tamamını veya bir
kısmını el senedi veya başka bir belge ile teslim edebilir. Bölük, batarya veya müstakil takım
içerisinde kendisine el senedi veya başka bir belge ile ordu malı teslim edilen personel Bl., Bt.
veya müstakil takım astsubayına karşı direkt sorumludur. Bununla beraber birliğin her ferdi
devlet malına karşı şahsi sorumluluk taşır.
Bölük, batarya ve müstakil takım komutanları (müstakil takıma İkm. Astsb. veya
Tk. Astsb. ataması yapılmama durumu hariç) direkt sorumluluk taşımaz.
(4) Şahsi Sorumluluk : Hizmet maksadıyla kullanılması, bakım ve muhafazası için
bir şahsa el senedi veya başka bir belge ile teslim edilen ordu malının bu şahıs tarafından
bakım ve muhafaza edilmesi mecburiyetidir.
(5) Mali Sorumluluk : Normal kullanma ve yıpranma dışında hasara uğrayan ve
tahrip olan devlet mallarına karşı direkt sorumluluk taşıyan şahısların sahip olduğu
sorumluluktur. Bu gibi şahıslar ancak astlarının sorumluluklarını tespit ve ibraz etmekle veya
kimsenin kusuru ve kastı olmadığını ispat etmekle sorumluluktan kurtulurlar.
(6) Nezaret sorumluluğu : Bir hizmetin yapılmasına nezaret etmekle görevli
kimselerin bu hizmetin yapılmasının gözetiminden kaynaklanan sorumluluğudur.( Örneğin
:Araç komutanının göreve çıkaracağı aracın bakımına nezaret etmekle görevli olması )
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) Komutan sorumluluğu yanlış yorumlanıyor.
(2) Sorumlulukların kapsamı yeterince bilinmiyor.
1-8
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ :
a. Sorumluluk kavramını tanımlayabiliyor mu?
b. Sorumluluk ile ilgili belli başlı kavramları sayabiliyor mu?
c. Komutan sorumluluğunu biliyor mu?
ç. Direkt sorumluluk (mal sorumluluğu) kavramını biliyor mu?
d. Şahsi sorumluluğu biliyor mu?
e. Mali sorumluluğu biliyor mu?
f. Nezaret sorumluluğunu biliyor mu?
REFERANS :
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2. 211 sayılı TSK İç hizmet kanunu m 42,75
3. KKY 310-6 Birlik İkmal Yönergesi (1996)
1-9
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C 55.01.03
BAKIM PRENSİPLERİ VE BAKIMIN BÖLÜMLERİ
1. GİRİŞ :
Bakım faaliyetlerinin yürütülmesinde esas alınan bazı ilkeler vardır. Biz bunlara BAKIM
PRENSİPLERİ diyoruz. Bakım prensipleri, bakım hizmetinin yürütülmesine yön veren temel
kurallardır.
Bakım hizmeti malzemeyi kullanan personelin yaptığı basit koruyucu bakım
faaliyetlerinden başlayarak, depo bakım tesislerinde yapılan karmaşık tamir ve yenileştirme
faaliyetlerine kadar uzanan bir sistem içinde yürütülür. Ordu malının hizmete hazır halde
bulundurulmasını sağlamak için yapılan işlerin basitten zora doğru idari ve teknik yönden
tasnif edilerek bir bütünlük içinde yürütüldüğü sisteme BAKIM SİSTEMİ diyoruz.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
(1) Bakım prensipleri
(2) Bakımın bölümleri:
(a) İdari bölüm:
(I) Birlik bakımı
(II) Sahra bakımı
(III)Depo bakımı
(b) Teknik bölüm:
(I) Birinci kademe
(II) İkinci kademe
(III) Üçüncü kademe
(IV) Dördüncü kademe
(V) Beşinci kademe
b. Uygulama :
(1) Bakım Prensipleri :
(a) Birlik subay ve astsubayları ile teknik personel bakım bilgisine sahip
olmalıdır.
(b) Bakım, malzemeyi daima hizmete elverişli olarak muhafaza için yerinde ve
zamanında yapılmalıdır.
(c) Bakım mümkün olan en ast bakım kademesinde yapılmalıdır.
(ç) Bakım faaliyetlerinin devamlılığı için üst ve ast kademeler ile koordine ve
irtibat devam ettirilmelidir.
(d) Bakımın derecesi taktik durumla ahenkli olarak; zamana, eldeki mevcut
setlere, ehliyetli personele, bakım tesislerine ve ikmal maddelerine bağlı olarak tespit
edilmelidir. Bu konudaki yetki Ord. Bl. veya Ord. Tb. K.lıklarınca verilir.
(e) Bakım stoklarına önem verilmelidir.
(f) Yetki dışı bakım ve onarım yapılmamalıdır.
(g) Çabuk onarılamayan malzemeler faal olanı ile değiştirilmelidir.
(ğ) Bakım dışındaki hizmetlerin, bakım hizmetini sekteye uğratmasına müsaade
edilmemelidir.
(h) İkmal ve bakım birbirine bağlıdır.
1-10
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(2) Bakımın Bölümleri :
(a) Bakım faaliyetleri, birlik bakım personeli tarafından yapılan basit koruyucu
bakım usullerinden, depo bakım tesislerinde yapılan karmaşık tamir ve yenileştirmeye kadar
değişir. Tecrübeler malzemenin herhangi bir parçasına tatbik edilecek bakımın belirli bir
komutanlık kademesine verilmesinin gerektiğini göstermiştir. Bu uygulamada, ilgili
komutanlığın esas görevi, özelliği, hareket kabiliyeti ile teknik personelin, alet ve
avadanlıkların, tesis, teçhizatın ve tamir parçalarının ekonomik şekilde dağıtımı hususları ve
işin yapılması için mevcut zaman esas alınır. Yukarıda açıklanan hususlar göz önüne
alındığında bakım öncelikle; idari bölüm ve teknik bölüm olmak üzere ikiye ayrılır.
(I) İdari Bölüm : İdari yönden komutanlık görev ve sorumlulukların
belirtilmesi maksadıyla bakım üç büyük kategoriye ayrılmıştır.
(aa) Birlik bakımı (koruyucu bakım)
(bb) Sahra bakımı
(cc) Depo bakımı
(II) Teknik Bölüm : Yapılacak işlerin kolaylaştırılması, teknik
sorumlulukların belirtilmesi ve daha fazla elastikiyetin sağlanması maksadıyla bakım hizmeti
beş kademeye bölünmüştür.
(aa) Birinci kademe
(bb) İkinci kademe
(cc) Üçüncü kademe
(çç) Dördüncü kademe
(dd) Beşinci kademe
Her kademedeki bakımın yapılması sorumluluğu kabiliyet ve imkanları
ile dengeli olarak birlik veya kurumun kademelerine verilmiştir. Alt kademe, üst kademeye ait
faaliyeti bir üst kademe birlik komutanının yetki vermesi halinde yapabilir. Alt kademelere ait
bakım faaliyetleri ise ehliyetli personel noksanlığı, tesis, set ve avadanlıkların ve zamanın
yetersizliği halinde üst kademeden teknik yardım talep edilerek yerine getirilebilir. Birliğin
sorumlu olduğu bakımı ifada ihmal, kasıt veya kusur halinde, durumu düzeltici tedbirlerin
alınması ve bakım talimatlarının aynen tatbikini temin gayesiyle bir üst kademece
komutanlığa rapor edilir. Kademelerin sahip oldukları bakım yetkileri Kara Kuvvetleri
Komutanlığınca hazırlanan KKKL 314-5 K.K. Kademe Yetkileri Broşüründe ayrıntılı olarak
verilmiştir.
(b) Eğitim görmüş personelin, set ve avadanlıkların noksanlığı veya yeterli
zamanın olmayışı bir birliği, sorumlu olduğu bakımın yapılmasından alıkoymaması için her
kademedeki komutanlar, birliğinin fiili imkanını tespit etmek ve lüzumlu yardımı
sağlamaktan sorumludur. Bir üst kademe ise yukarıdaki imkanı dışında kalan bütün araçları,
üst komutanlığın tasvibini alarak idari depolamaya tabi tutabilirler.
(c) Birlik bakımı, Sahra bakımı ve Depo bakımı olarak üç büyük kategoriye
ayrılan idari bölüm, teknik sorumlulukların belirtilmesi için aşağıdaki şekilde kademelere
ayrılır.
1-11
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(I) Birlik Bakımı : Kullanan birliğin kendi malzemesi üzerinde yapmaya
yetkili ve sorumlu kılındığı bir bakım şeklidir. Bu bakım, normal olarak; muayene,
temizleme, hizmete hazırlama, yağlama, sıkıştırma, lüzumlu ayarların yapılması, yetki
dahilinde küçük onarım ve tamir parçalarının değiştirilmesini kapsar. Bu bakımda fazla teknik
maharet ve karmaşık avadanlık gerekmez. Birlik bakımı aşağıda açıklandığı şekilde 1 nci ve 2
nci kademeler tarafından ifa edilir.
(aa) Birinci Kademe : Malzemeyi kullanan şahıs, operatör veya
mürettebat tarafından yapılan bir bakımdır. Uygun kullanma, çalıştırma, muhafaza, hizmete
hazırlama, gözle ve elle muayene, sıkıştırma, temizleme, ayarlama, yağlama ve bütünleme
işleri ile ilgili olup K.K. Kademe Yetkileri Broşüründe belirtilmiş ise parça değiştirmelerini
ihtiva eder.
(bb) İkinci Kademe : Özel olarak teknik eğitime tabi tutulmuş personel
tarafından yapılan bir bakım seviyesidir. Bu personel sınıfı tarafından yetiştirilir. Mevcut
TMK'lar ve ilgili yayınlar; bu kademeye birinci kademenin başaramayacağı bakım
faaliyetlerini yapmaya yarayacak uzman personel, ilave avadanlıklar, lüzumlu tamir parçaları,
diğer ikmal maddeleri ve ölçü aletleri tahsis eder.
(II) Sahra Bakımı : 3 ncü ve 4 ncü kademeler tarafından yapılan bir bakım
seviyesidir. Bu bakım kategorisinin faaliyeti hizmete elverişsiz tamir parçalarının onarım veya
değiştirilmesi hususlarını ihtiva eder. Teknik hizmet sınıfı birliklerin, özel alet ve uzman
personeli tarafından yapılan bakım ve onarım seviyesidir.
(aa) Üçüncü Kademe : Direkt destek birliğinde bulunan, branşının
eğitimini görmüş teknik personel tarafından, ilgili teknik yayın ve K.K. Kademe Yetkileri
Broşüründe belirtilen faaliyetlerin yapıldığı bakım seviyesidir. Üçüncü kademe bakım
birlikleri, birlik bakımı için gerekli tamir parçaları set ve avadanlık, ölçü aletleri ve teçhizatla
donatılmış olup ikinci kademeye göre daha ayrıntılı bakım yaparlar. 3 ncü kademeler
gerektiğinde temas ekipleri ve seyyar ekipler görevlendirmek suretiyle desteklediği birliklere
bakım desteği sağlarlar.
Hareket kabiliyetleri yüksektir.
Hareket kabiliyetlerinin
sınırlandırılmaması için ikmal ve bakımla ilgili tüm malzeme ve teçhizat mobil hale
getirilmelidir.
(bb) Dördüncü Kademe : Ast bakım kademelerini desteklemek üzere yarı
seyyar veya sabit tamirhaneler halinde teşkil edilmiş birlikler tarafından, ilgili teknik
yayınlarda belirtilmiş olan faaliyetlerin yapıldığı bakım seviyesidir. Bu bakım Ord. IV ncü
kademe Komutanlıklarında yapılır. Ast kademelere nazaran daha çok ve çeşitli tamir parçası,
avadanlık ve aletler bulundurulur. Dördüncü kademenin esas faaliyeti desteklenen birliklerin
kapasitesi dışındaki bakım işlerini yapmak, tamir parçalarını yenileştirmek ve bütün malları
onarmaktır.
(III) Depo Bakımı : Tamir parçalarının (parça, komple parça, düzen), bütün
malların (Komple malzeme) ve birleştirilmiş bütün malların (Komple kombine malzeme) tam
yenileştirilmeye tabi tutulduğu bir bakım seviyesidir. Amaç, hizmete elverişli malzeme
miktarını arttırmak ve alt bakım kademelerini daha fazla miktarda teçhizat ve teknik personel
kullanarak desteklemektir. Depo bakımı aynı zamanda bakımın en yüksek kademesini teşkil
eden, beşinci kademeyi ihtiva eder.
Beşinci Kademe : Tamir parçalarının, bütün malların (komple malzeme)
birleştirilmiş bütün malların (Komple kombine malzeme) avadanlık ve aletlerin
yenileştirilmeye tabi tutulduğu ve yenileştirme faaliyetleri için ihtiyaç olan parçaların imal
edildiği bir bakım seviyesidir.
1-12
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
Normal olarak yenileştirdiği malzemeleri stoklara iade
suretiyle ikmali destekler. Yetki verilen ikmal maddelerinin imalatını yaparlar. Bu kademe
aynı zamanda, ast kademelerin yetkisi dışındaki teknik kalibrasyon hizmetlerini de yapar.
(3) Bakım Kademeleri Yetki ve Sorumlulukları :
(a) Genel : Bakım kademelerinin yetki ve sorumlulukları; personel durumu, alet
ve avadanlık, tamir parçası bulundurma yetkisi ve zaman dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bu
hususlardan herhangi birinde meydana gelmiş olan yetersizlik, işin bir üst kademesinin
yardımı ile veya doğrudan bir üst kademe tarafından yapılmasını gerektirir.
(b) Bakım Kademe Yetki ve Sorumlulukları : İdari ve teknik olarak bölümlere
ayrılan bakımın; bakım personeli, bakımın yapılacağı yer, amaç, sorumluluklar, görev ve
yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
Bakımın idari ve teknik bölümlemeleri birbiri ile karıştırılıyor.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ
a. Bakım prensiplerini sayabiliyor mu?
b. Bakım prensiplerini açıklayabiliyor mu?
c. Bakım sistemini açıklayabiliyor mu?
ç. Bakımı idari yönden tasnif edebiliyor mu?
d. Bakımı teknik yönden tasnif edebiliyor mu?
e. Birlik bakımını biliyor mu?
f. Sahra bakımını biliyor mu?
g. Depo bakımını biliyor mu?
REFERANS
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2. KKY 312-5 (66-15) KK.Birlik bakımı devamlı yönergesi (1975)
1-13
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
BAKIM KADEMELERİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI
İDARİ TEKNİK
BÖLÜM BÖLÜM
BAKIM
PERSONELİ
BAKIM
YERİ
BİRİNCİ
KADEME
MALZEMEYİ
KULLANAN
PERSONEL
VEYA
MÜRETTEBAT
MLZ.NİN
BULUNDUĞU YER VE
HAFTALIK
KONTROL
MUAYENE
VE BAKIM
DA BİRLİK
BAKIM SAHASIDIR.
BİRLİK
BAKIMI
KORUYUCU
BAKIM
ÇADIR
SUNDURMA
BAKIM
YERİ
İKİNCİ
KADEME
2 NCİ KISIM
BAKIM
PERSONELİ
İKİNCİ
KADEME
BAKIM
YERİ
ÜÇÜNCÜ
KADEME
TEKNİK
PERSONEL
TAMİRHANE
DÖRDÜNCÜ
KADEME
TEKNİK
PERSONEL
TAMİRHANE
DEPO
BAKIMI
BEŞİNCİ
KADEME
TEKNİK
PERSONEL
TAMİRHANE YENİLEME
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ KISIM
İKİNCİ
KADEME
1 NCİ KISIM
BAKIM
PERSONELİ
İKİNCİ KADEME
SAHRA
BAKIMI
AMACI
BAKIM
VE
ONARIM
1-14
HİZMETE ÖZEL
S O RUMLULUK
GÖREV VE
YETKİLERİ
A. GÖZLE
MUAYENE
B. ELLE MUAYENE
C. SIKIŞTIRMA
D. TEMİZLEME
E. AYARLAMA (YETKİ VERİBİRLİK LMİŞSE)
KOMUTANI F.
YAĞLAMA
VEYA
G. BÜTÜNLEKURUM ME (YETKİ İÇİNAMİRİ DEKİ BASİT DEĞİŞTİRMELER)
A. ORDU MALININ PERİYODİK
OLARAK
BAKIMLARINI
YAPMAK.
B. YETKİSİ
DAHİLİNDEKİ
ONARIMLARI
YAPMAK.
C. GÖREVLERİNİ
SEYYAR
OLARAK
YAPMAK
KULLANILMAYACAK DURUMBAĞLI DA OLAN PAROLDUĞU ÇA VE DÜZENKOMUTAN- LERİ DEĞİŞTİRLIK
MEK
YETKİSİ
DAHİLİNDEKİ
ONARIMLARI
YAPMAK
HER TÜRLÜ
ORDU MALINI
YENİLEŞTİRMEK
HİZMETE ÖZEL
İKİNCİ BÖLÜM
BİRLİK BAKIMI
C-55-02-01 BİRİNCİ KADEME BAKIMI
C-55-02-02 GÜNLÜK BAKIM
C-55-02-03 HAFTALIK MUAYENE, KONTROL VE BAKIM
C-55-02-04 BİRİNCİ KADEMEDE TUTULAN BAKIM KAYITLARI
C-55-02-05 İKİNCİ KADEME BAKIMI
C-55-02-06 İKİNCİ KADEME TEŞKİLATI VE PERSONELİ
C-55-02-07 İKİNCİ KADEMELERİN TERTİBİ VE TANZİMİ
C-55-02-08 İKİNCİ KADEMEDE ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ
C-55-02-09 İKİNCİ KADEMEDE YAPILAN PERİYODİK KORUYUCU BAKIMLAR
C-55-02-10 İKİNCİ KADEMEDE TUTULAN BAKIM KAYITLARI
C-55-02-11 ARIZALI ORDU MALINA YAPILACAK İŞLEM
C-55-02-12 SOĞUK HAVALARDA BAKIM
C-55-02-13 İDARİ DEPOLAMA
2-1
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR)
2-2
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-01
BİRİNCİ KADEME BAKIMI
1. GİRİŞ :
Birinci kademe bakımı, malzemeyi kullanan şahıs (operatör veya mürettebat) tarafından
yapılan bir bakımdır. Her ordu malının bir sorumlusu vardır ve bu kimse ordu malının
kullanma, bakım ve muhafazası ile görevlidir.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Bu dersimizde birinci kademe bakımının kapsamı, uygulama zamanları, yapacak
personel, kullanılan alet ve avadanlık, yapılacak işler ve bakım yeri incelenecektir.
b. Uygulama :
(1) Kapsam : Birinci kademe bakımında genel olarak; günlük bakım, haftalık
muayene, kontrol ve bakım ile silahlar için atış bakımları yer alır.
(2) Uygulama Zamanları : Birinci kademe bakımı; kullanım öncesi, kullanım
esnasında ve kullanım sonrası ile her cuma günü uygulanır.
(3) Yapacak Personel : Kendisine ordu malı teslim edilen veya gözetimine verilen
şahıs, operatör veya mürettebattır. (Aracın şoförü, tüfeği kullanan şahıs, top veya tankın
mürettebatı gibi.)
(4) Kullanılan Alet ve Avadanlıklar : Teknik tarifname veya kataloğuna göre her
türlü ordu malının üzerinde veya yanında bulunan ya da emir ve talimatlarla verilen alet,
avadanlık, yedek parça ve yayınlar, birinci kademenin alet ve avadanlığını teşkil eder.
(5) Yapılacak İşler : Birinci kademe bakımında yapılacak işler; çalıştırma, uygun
kullanma, gözle muayene, elle muayene, sıkıştırma, temizleme, ayarlama, yağlama,
bütünleme ve küçük onarım işleri olup, Teknik Talimnamesinde belirtilmiş ise parça
değiştirmelerini de içine alır.
Yapılacak işler;
(a) Muayene ve kontrol yapmak,
(b) Bütünleme ikmali yapmak (benzin, yağ ve su ikmali gibi),
(c) Gevşeyen parçaları sıkıştırmak,
(ç) Yağlama yapmak,
(d) Birinci kademe avadanlık, teçhizat ve yedek parçalarını korumak, bunları
yerinde ve iyi kullanmak, noksanlarını haber vermek ve ikinci kademeden ikmal etmek,
(e) Yetki dahilindeki basit değiştirme ve ayarları yapmak,
(f) Yetki dışı arızaları ve meydana gelen noksanlıkları vaktinde haber vermek,
(g) Mevcut avadanlık, teçhizat ve yedek parça ile zamanın müsaadesi nispetinde
geçici yol onarımları yapmak (yolda patlayan lastiğin değiştirilmesi gibi),
(ğ) Malzemenin temiz bulunmasını sağlamaktır.
2-3
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(6) Bakım Yeri : Birinci kademe bakımı için özel bir bakım yeri yoktur. Bu bakım,
malzemenin bulunduğu yerde veya haftalık muayene, kontrol ve bakımda birlik bakım
sahasında yapılır. Ayrıca, ordu malının özelliğine ve mevsime göre, birlik komutanlarının
belirteceği yerlerde de yapılabilir.
(7) Dikkat Edilecek Hususlar :
(a) Bakım ile ilgili avadanlık, teçhizat ve yedek parçalar daima ordu malının
üzerinde veya yanında bulundurulur, depoda saklanmaz.
(b) Birinci kademe bakım personelinin ordu malı üzerinde yapmaya yetkili
olduğu basit değiştirme, onarım ve ayarlama sınırını kendisinde bulunan avadanlık, yedek
parça ve teçhizat belirler. (Özel silahlar hariç.)
(c) Birinci kademe avadanlık, teçhizat ve yedek parçaları bakımlı muhafaza
edilmeli, yerinde ve uygun kullanılmalı, noksanlıklar ikinci kademeden ikmal edilmelidir.
(ç) Ordu malı hor kullanılmamalıdır.
(d) Yetki dahilinde olan basit değiştirme ve ayarlar yapılmalı, yetki dışı arızalar
ve tespit edilen noksanlıklar en yakın amire zamanında haber verilmelidir.
(e) Her türlü ana malzemenin üzerinde veya yanında bulunması gereken
avadanlık, teçhizat, yedek parça ve yayınlar, kendisine ait Teknik Talimnamede
gösterilmektedir.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
Birinci kademe bakımının kapsamı tam olarak bilinmiyor.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ
a. Birinci kademe bakımının kapsamını biliyor mu?
b. Birinci kademe bakımının uygulama zamanlarını biliyor mu?
c. Birinci kademe bakımını yapacak personeli biliyor mu?
ç. Birinci kademe bakımında yapılacak işleri biliyor mu?
d. Birinci kademe bakım yerini biliyor mu?
e. Birinci kademe bakımında dikkat edilecek hususları biliyor mu?
REFERANS
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2. KKY 312-5 (66-15) KKK Birlik bakımı yönergesi (1975)
2-4
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-02
GÜNLÜK BAKIM
1. GİRİŞ :
Günlük bakım, bakımın temelini teşkil eden, arızayı önleyici ve koruyucu bakımdır.
Malzemeyi kullanan personel tarafından yapılır.
Günlük bakım, ordu malı hizmete girmeden önce başlar, hizmet süresince devam eder,
hizmet sonrasında görülen noksanlıkların tamamlanmasıyla sona erer. Bu bakım motorlu
araçlar için çıkış, yol ve dönüş bakımı olarak isimlendirilir. (Bakınız Form 110, Form 2145)
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Günlük bakım, bakımın temelini teşkil eden, arızayı önleyici ve koruyucu bakımdır.
Araç, silah ve malzemeyi kullanan tarafından yapılır. Her türlü ordu malına hizmet öncesi,
hizmet esnasında ve hizmet sonrası bakım yapılır. Bu bakımlar araçlar için çıkış, yol ve dönüş
bakımı olarak isimlendirilir.
Hizmet öncesi bakım (araçlar için çıkış bakımı) yapılmadan ordu malı kullanılmaz.
Günlük bakım ordu malının teknik tarifnamesinde gösterilen formlara göre yapılır. Eğer
teknik tarifname yoksa Bakım Kılavuzlarına göre yapılır.
b. Uygulama :
Günlük bakım üçe ayrılır :
(1) Hizmet Öncesi Bakım (Çıkış Bakımı) : Ordu malı hizmete girmeden önce
yapılan bakımdır. Bir önceki kullanımdan sonra yapılan hizmet sonrası bakımdan itibaren
geçen süre içinde malzemenin durumunda bir değişiklik olup olmadığını kontrol için yapılır.
Bu süre içinde; hırsızlık, çarpmalar, donma, akıntı ve sızıntı gibi sebeplerle ordu malı hizmete
elverişsiz duruma gelmiş olabilir. Hizmet öncesi bakım mutlaka yapılmalıdır, bu bakım
yapılmadan hiç bir ordu malı kullanılmaz.
(2) Hizmet Esnasında Bakım (Yol bakımı) : Ordu malı kullanılırken yapılan
bakımdır. Hizmet öncesi bakım esnasında tespit edilemeyen ayarsızlık, arıza ve aksaklıklar
ordu malı kullanılırken ortaya çıkabilir. Bu sebeple ordu malı kullanılırken veya
çalıştırıldığında gözle, kulakla, elle vs. devamlı kontrol altında bulundurulmalıdır. Kullanma
esnasında meydana gelen arıza ve ayarsızlıkların mümkün olanları da anında giderilir.
(3) Hizmet Sonrası Bakım (Dönüş Bakımı) : Görev bittikten sonra ordu malına
yapılan bakımdır. Bu bakımdan maksat; görev esnasında meydana gelen, aksaklık ve
eksiklikleri gidermek suretiyle ordu malını bakımlı, temiz ve faal durumda gelecek görev için
hazır bulundurmaktır. Görevden sonra malzeme üzerinde görülecek arıza ve noksanlıklar
giderilir, bütünleme ikmali yapılır ve ordu malı temizlenir. Giderilemeyen arızalar rapor
edilir. Bu bakımın iyi bir şekilde yapılmasıyla hizmet öncesi bakım süresi kısalır ve ordu
malının gelecek göreve daha kısa zamanda hazırlanması mümkün olur.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
Birinci kademe bakımının kapsamı tam olarak bilinmiyor.
2-5
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ
a. Günlük bakımı tasnif edebiliyor mu?
b. Hizmet öncesi bakımı biliyor mu?
c. Hizmet esnası bakımı biliyor mu?
ç. Hizmet sonrası bakımı biliyor mu?
REFERANS
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2. KKY 312-5 (66-15) KKK Birlik bakımı yönergesi (1975)
2-6
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-03
HAFTALIK MUAYENE, KONTROL VE BAKIM
1. GİRİŞ :
Haftalık kontrol muayene ve bakım , birlikler tarafından birlik komutanları veya kurum
amirleri nezaretinde belirli bir düzende ordu mallarına topluca yapılan muayene, kontrol ve
bakımdır.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
(1) Birlikler tarafından birlik komutanları veya kurum amirleri nezaretinde belirli bir
düzende, ordu mallarına topluca yapılan muayene, kontrol ve bakımdır.
(2) Haftalık muayene, kontrol ve bakımlarda birlik komutanları veya kurum amirleri
birlik veya kurumlarında bulunan bütün ordu mallarına hafta içinde yapılan günlük bakımların
yeterlilik derecelerini kontrol eder ve bakımda tespit edilen aksaklıkların düzeltilip
düzeltilmediğini araştırır.
(3) Haftalık muayene, kontrol ve bakım, cuma günü mesai saatleri içinde yapılır.
Kötü hava şartları olsa dahi birlikte mevcut kapalı yerlerden faydalanılarak muayene, kontrol
ve bakımın büyük kısmı tatbik edilmelidir. Ancak, açık havada yapılması gerekip de
yapılamayan ve bazı cuma günlerinin bayram veya benzeri tatil günlerine rastlaması
nedeniyle yapılamayan silah ve araçların bakımları; hava şartlarının müsait olduğu ilk gün
öğleden sonra dönüş bakımı sırasında yapılmalıdır.
(4) Bu bakımı; Bl., Bt.,Bağımsız Tk. ve muadili birlik kurum ve teşkiller toplu olarak
yaparlar. Ayrıca depo, fabrika ve hastane gibi teşkil ve tesisler de haftalık muayene, kontrol
ve bakımın uygulanması yönünden birer ünitedirler ve kuruluşlarına göre bu bakımı toplu
olarak yaparlar.
(5) Haftalık muayene, kontrol ve bakımın fiilen uygulanmasından sorumlu her
komutan (Alay Tb., Fabrika, Depo, Bölük, Batarya, Bağımsız Tk.vs.); birlik veya kurumun
personel, malzeme ve yerleşme durumlarındaki özellikleri dikkate alarak kendi birliği için
BİRLİK BAKIMI DEVAMLI TALİMATI hazırlar. Örnek olarak hazırlanmış bir talimat
sayfa 2-16’da gösterilmiştir.
(6) Bu bakıma başlamadan önce her ordu malına ait teknik talimname hazır
bulundurulur. Teknik talimname yoksa bakım kılavuzu kullanılır.
(7) Haftalık bakımda ikinci kademe personelinin de bakım yerinde hazır bulunması
Tabur, Bölük, Batarya komutanı tarafından emredilir. Bakım personeli teknik yardımda
bulunarak yetki dışı faaliyetlerin yapılmasını önler.
(8) Haftalık muayene, kontrol ve bakım; aracın kendi Teknik Talimnamesi esas
alınmak ve Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formunun (Tek. Arç. için Form 110, Tırt. Arç.
için Form 2145) dönüş bakımı hanesine işaret edilmek suretiyle araç şoförü tarafından yapılır.
(9) Bakım sırasında şoför tarafından tespit edilen yetki dışı arızalar Günlük Görev ve
Koruyucu Bakım Formunun dönüş bakım hanesine "X" işareti konulmak sureti ile ikinci
kademe personeline haber verilir. Hemen giderilebilecek olanlar ikinci kademe personelince
giderilir, uzun sürecek işler hafta içinde yapılmak üzere Arıza kayıt defterine işlenir. Arıza
kayıt defterinde kayıtlı arıza ve noksanlıklar için Bölük, Batarya veya Müstakil Takım
komutanı, bağlı bulunulan İkmal Subayı kanalı ile 2 nci kademe ile koordinasyonda
bulunarak hafta içerisinde yerinde veya ilgili kademede arıza veya aksaklıkların giderilmesini
sağlar.
2-7
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(10) Haftalık muayene, kontrol ve bakım sonucunda tespit edilen üst kademe
yetkisindeki arızalar, malzemenin ait olduğu birlik ikinci kademe birinci kısma sahip ise, bu
durumda arıza kayıt defterindeki arıza kaydına istinaden arıza veya aksaklık ikinci kademe
birinci kısım tarafından giderilir. İstek ve iş emri belgesine (Form 811) gerek yoktur.
(11) Eğer Bölük veya Batarya müstakil ise veya Bölük ve Bataryada ikinci kademe
birinci kısım teşkilatı yok ve ikinci kademe yönünden direkt olarak Tabur veya Alay ikinci
kademesine bağlı ise o zaman haftalık kontrol ve muayenede tespit edilen ve arıza kayıt
defterine kayıt edilen üst kademe yetkisindeki arızalı her malzeme için iki nüsha istek ve iş
emri belgesi (Form 811) tanzim edilerek söz konusu arızalar ikinci kademeye bildirilir. İkinci
kademe arızalı araç, silah veya malzemeyi (Form 811 ile) teslim alır. Teslim alan hanesi üst
kademe tarafından imzalanarak bir sureti ilgili birliğe verilir. Bu belge senet yerine kullanılır.
(12) Yağlamada Teknik Talimname veya yağlama emrinde belirtilen mevsimlik veya
özel yağların kullanılmasına dikkat edilir.
(13) Bakıma başlamadan önce posta komutanlarına her komple malzeme için bir adet
olmak üzere, Teknik Talimname (TT) veya bakım kılavuzu dağıtılır.
(14) Her ordu malının yağlama, ayar, muayene ve onarımında o malzemenin Teknik
Talimnamesinde tavsiye edilen özel alet ve avadanlık kullanılır.
b. Uygulama :
(1) Haftalık Muayene, Kontrol ve Bakımda Alınacak Düzen :
(a) Haftalık muayene, kontrol ve bakım; birlik komutanları için mevcut ordu
mallarının hizmete hazır olup olmadıklarını anlamaları için bir muayene, kontrol ve bakım
hizmetidir. Bu hizmete kolaylık sağlamak için bütün ordu mallarının belirli bir düzende
tertiplenmesi gerekir.
(b) Alınacak düzen, birlik veya kurumun personel durumuna, ordu malının cins
ve miktarına,bakım yerinin genişliğine, birlik veya kurumun yerleşme şekline bağlı
olduğundan her birlik veya kuruma uyacak standart bir düzeni tespit etmeye imkan yoktur.
Örnek bir bakım düzeni şema halinde sayfa 2-14’de gösterilmiştir.
(c) Her birlik komutanı veya kurum amiri, birlik veya kurumun şartlarını ve bu
konudaki tecrübelerini dikkate alarak muayene, kontrol ve bakımın en iyi şekilde yapılmasına
imkan verecek düzeni tespit etmelidir. Bu düzen birliğin bakım devamlı talimatında şema
halinde gösterilerek, her hafta yapılacak muayene, kontrol ve bakımlarda uygunluğu kontrol
edilmeli ve zamanla geliştirilmelidir.
(ç) Muayene, kontrol ve bakımda kolaylık sağlamak için aynı cinsten ordu
malları mümkün olduğu kadar bir arada bulundurulmalıdır. Örneğin; çeşitli tip ve modeldeki
araç ve römorkların muayene, kontrol ve bakımlarının aynı yerde yapılması gibi.
(2) Haftalık Muayene, Kontrol ve Bakımın Yapılışı :
Haftalık muayene, kontrol ve bakım aşağıdaki sıraya göre yapılır:
(a) Bakım Öncesi Hazırlık : Her cuma günlük çalışma çizelgesine göre bakıma
alınacak taşınabilen ordu mallarının bakım için tertiplenmesine ayrılır. Bu safhada, birlik veya
kurumun özel bakım devamlı talimatında belirtilen sorumlu şahısların nezaretinde bakıma
alınacak ordu malları evvelce tespit edilmiş bulunan bakım düzenine uygun şekilde bakım
yerinde tertiplenir. Ayrıca muayene, kontrol ve bakımda kullanılacak koruyucu ve temizleyici
maddeler, alet, avadanlık, yağ pompaları, bakım formları ve ilgili teknik Talimnameler bakım
yerine getirilir. Bakımla ilgili tüm emir, talimat, yayın ve formları ihtiva eden ve muhteviyatı
sayfa 2-15’de gösterilen bakım çantası bakım yerine getirilir.
2-8
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
Her ünitede bulunmayan bakım malzemesinden bütün ünitelerin
faydalanması için üst birlik komutanınca gerekli tedbirler alınır. Araçlar, römorklar ve açıkta
bırakılan buna benzer ordu malları hafta içinde kullanılsın veya kullanılmasın mutlaka her
hafta muayene, kontrol ve bakıma tabi tutulurlar. Her zaman kullanılmayan ve birlik veya
kurum malzemeliklerinde bulunan ordu mallarının bakımları aşağıda gösterilen haftalarda
yapılır.
1 nci cuma : Ord. sınıfı ordu malları,
2 nci cuma : İs. sınıfı ordu malları,
3 ncü cuma : Mu. sınıfı ordu malları,
4 ncü cuma : Lv. sınıfı ve Shh. sınıfı ordu malları,
5 nci cuma : Ay içerisindeki bakımı aksayan ordu malları.
(b) Personelin Bakım ve Muayenesi :
(I) Personelin bakım ve muayenesi için KKY 312-5 (66-15) KKK Birlik
Bakımı Devamlı Yönergesine bakın.
(II) Arka çantaların tanzimi için KKM 368-1 KKK Devamlı Emirler
Muhtırasına bakın.
(III) Hafif Silahların Muayene, Kontrol ve Bakımı ve Tavsiyeler :
(aa) Muayene, kontrol ve bakım : Her personel kendi silahının
bakımından sorumludur. Silah bakımı; manga, kısım ve takım komutanı nezaretinde yapılır.
Tüfekçi silah bakımının uygulamasının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Hafif
silahların bakımında silahların Özel Teknik Talimnamelerindeki esaslar uygulanır. Birinci
kademe bakımında hafif silahlar sadece ana parçalarına ayrılır. Ana parçaların daha küçük
parçalara ayrılması birlik komutanının gerekli gördüğü zamanda ve tüfekçi nezaretinde
yapılır. Hafif silahların haftalık muayene, kontrol ve bakımında şu işlemler yapılır
- Silahın sahra sökümü yapılır.
- Her ana parça iyice temizlenir.
- Namlu içi dikkatle ve iyice temizlenir.
- Gevşeyen kısımlar sıkıştırılır.
- Temizlenen parçalar önce manga, kısım ve takım
komutanlarınca muayene edilir.
- Ayarlar kontrol edilir, bozuksa düzeltilir.
- Paslı ve karıncalı silahlar uygun zamanda ikinci kademede
bakıma alınması için arıza kayıt defterine işlenir.
- Bir evvelki haftalık bakımda tespit edilen aksaklıkların
giderilip giderilmediği araştırılır.
- Silahlar müstakil Tk. K.nı veya Bl. K.nı tarafından muayene
edilir.
- Teknik talimnamesine göre silahlar yağlanır.
- Yağlama kontrol edilir.
- Silahlar ve silah malzemeleri yerlerine kaldırılır.
2-9
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
- Cuma günü herhangi bir sebeple mevcut olmayan personelin
silah ve malzemesinin bakımları birlik komutanınca görevlendirilen personele yaptırılır.
- Araca monteli silahlarla, ağır silahların bakımları diğer ordu
mallarının bakımları esnasında yapılır.
(bb)
Hafif Silah Bakımı İçin Tavsiyeler :
- Silahlar mümkün olduğu kadar kapalı yerde muhafaza
edilmelidir.
- Toz ve rutubetten korunmalı, namlu ağızları açık olmalıdır.
- Kullanılmayan silahların kılıfları örtülmelidir.
- İdari depolamaya tabi silahlar sandıklara konulmalıdır.
- Sökme, takma ve ayarlamalarda silahın teknik
tarifnamesinde gösterilen özel aletler kullanılmalıdır.
- Silahlar teknik tarifnamesindeki tavsiye edilen yağlarla
yağlanmalı, başka yağlar kullanılmamalıdır. (Vazelin kesinlikle kullanılmaz.)
- Silah yağları kapalı ve etiketli kutularında muhafaza
edilmeli, şüpheli yağlar kullanılmamalıdır.
- Su, sabunlu su veya sodalı su ile yapılan temizliklerde önce
silah üzerindeki toz ve kirlerin tamamı temizlenmeli, yıkama sonrası durulanmalı ve iyice
kurulanmalıdır.
- Boyası silinen parça ve kısımlar ayrı ayrı kendi boyası ile
boyanmalı, gerekiyorsa silahın bütünü boyanmalıdır.
- Silahta kurulu ve ayarlı kalmaması gereken mekanizma ve
vidalar gevşetilmelidir.
- Ağaç kısımlar lüzum görüldükçe bezir yağı ile
yağlanmalıdır. Bunun için bir miktar bezir yağı ahşap kısma sürülür ve ovularak iyice
yedirilir.
- Kökleşmiş ve yerleşmiş kir birikintilerini ve pasları
çıkarmak için uçları uygun şekilde düzeltilmiş tahta çubuk ve parçalar kullanılabilir.
- Silahta görülecek yetki dışı arızalar tüfekçiye bildirilmeli ve
lüzum görülenler derhal üst kademeye sevk edilmelidir.
(ç) Araçların Muayene, Kontrol ve Bakımı :
(I) Muayene Kontrol ve Bakım :
(aa) Araçlar mevcut garaj nizamı içerisinde muayene, kontrol ve bakıma
tabi tutulur.
(bb) Araçların şoför veya mürettebatı bakımının yapılmasından
sorumludur.
(cc) Araç bakımı; kısım, takım ve Bl. K.nı nezaretinde yapılır.
(çç) Tekerlekli ve tırtıllı araçların bakımı ile çekili ağır silahların
bakımları kendi mürettebatı veya sorumluları tarafından yapılırken birliğin 2 nci
kademesindeki ilgili personelde bu bakımlara yakından nezaret eder.
2-10
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(dd) Araçlara ait avadanlık ve teçhizat, araçların önünde avadanlık yer
bezi üzerinde muntazam olarak bulundurulur.
(ee) Sorumlu personel ve mürettebat tarafından araca ait Teknik
Talimnamelerden bakılarak muayene ve kontrol yapılır. Meydana çıkan yetki dışı arıza ve
noksanlıklar, Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formunun dönüş bakımı hanesine "X"
işareti konulmak suretiyle belirtilir ve 2 nci kademe personeline haber verilir.
(ff) Arıza kayıt defterinde kayıtlı arıza ve noksanlıklar için Bl/Bt. veya
müstakil Tk. K.nı bağlı bulunulan veya bünyesinde bulunan birliğin ikmal subayı ve 2 nci
kademe ile koordinasyonda bulunarak, hafta içerisinde yerinde veya ilgili kademede arıza ve
aksaklıkların giderilmesini sağlar.
(gg) Haftalık kontrol, muayene ve bakımda tespit edilen yetki dışı arızalar
için 2 nci. Mad. “a” fıkrası (10) ve (11). bentlerde yazılı esaslar uygulanır.
(ğğ) Birlik komutanları, bakımla ilgili personeli her zaman kontrol altında
tutacak, ihmallerden dolayı ordu malının hasarına sebep olanlar hakkında kanuni işlem
yapılacaktır.
(II) Araçlar ve diğer ordu mallarının muayene, kontrol ve bakımı için
tavsiyeler :
(aa) Araçların haftalık muayene, kontrol ve bakımında araçların kendi
Teknik Talimnameleri veya her araç için ayrıca hazırlanmış bakım kılavuzları esas
alınmalıdır.
(bb) Haftalık muayene, kontrol ve bakımlar aynı zamanda bir bakım
eğitimi niteliğini taşımalıdır.
(cc) Kendisine teslim edilen her cins ordu malının bakımını en iyi şekilde
yapan personel çeşitli yollardan mükafatlandırılmalı ve resimleri birliğin şeref köşesine
konulmalıdır.
(çç) Araçların muayene, kontrol ve bakımları mümkün olduğu takdirde
garaj nizami içerisinde tatbik edilmelidir.
(dd) Malzeme yüklü olmayan araçlar ve römorklara ait tenteler, hizmet
gerektirmediği takdirde garaj bölgesi hava şartlarının etkilerinden korunması için kapalı bir
yerde muhafaza edilmelidir.
(ee) Araçların kapalı yerlerde muhafazası esas olmalıdır.
(ff) Yetki dışı onarım yapılmamalıdır.
(gg) Araç ve diğer ordu mallarının bakım programını aksatacak
noksanlıklar ile arıza ve kusurları ilerideki günler içerisinde giderilir.
(d) Esas Görev Malzemesi Bakımı :
(I) Topçu Bt., Tank Bl., Ord. Bl. ve Tb.ları, Seyyar Cerrahi Hastane vb.
birlikler; esas görevlerini yapabilmeleri için kendilerine verilen top, tank, köprü, fırın, tezgah
gibi esas görev malzemelerinin haftalık muayene kontrol ve bakımlarını silah bakımından
sonra yaparlar.
2-11
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(II) Bu bakımın yapılmasından silah ve malzemeleri kullanan mürettebat ve
personel sorumlu olmakla beraber, birliğin diğer personeline de bakımdan sorumlu personele
yardımcı olacak şekilde görevler verilebilir.
(e) Diğer Ordu Mallarının Kontrol ve Bakımı :
KKY 312-5 (66-15) KKK Birlik Bakımı Devamlı Yönergesine bakın.
(3) Haftalık Bakımın Eleştirilmesi :
Muayene, kontrol ve bakım bittikten sonra bütün personel toplanır. Birlik
komutanı muayene, kontrol ve bakımın uygulanması ile ilgili gördüğü noksanlık ve
aksaklıkları personele anlatır. Bu noksanlık ve aksaklıklardan giderilebilecek olanlardan
personeli ilgilendirenleri tavsiye olarak açıklar ve ne şekilde yapılması gerektiğini belirtir.
Gerekli gördüğü takdirde herhangi bir ordu malının bakımını gösteri şeklinde yaptırır. Bundan
sonra muayene, kontrol ve bakımı yapılmış olan ordu mallarından taşınması gerekenler
yerlerine aldırılır ve haftalık bakım bitirilmiş olur.
(4) Hor Kullanma :
(a) Ordu malını hor kullanma; özel talimatlarda dikkat edilmesi istenen hususlara
aykırı hareket etmek, dikkatsizlik, zorlama, bilgisizlik ve ihmal yüzünden ordu malını normal
kullanma süresinden önce yıpratmak ve hizmete elverişsiz duruma getirmektir. Ordu malının
hor kullanılmasını önlemek birlik komutanlığı sorumluluğundadır. Yapılacak komutan
denetlemeleri, teknik denetlemeler ve 2 nci kademelerce yürütülen bakımlarda hor kullanma
belirtileri görülürse sebepleri araştırılmalı, gerekli işlemler yapılmalıdır.
(b) Araçtaki Hor Kullanma Sebepleri :
(I) Motoru ısıtmadan yüksek devirde çalıştırmak ve yürütmek,
(II) Fazla sürat, ani kalkış, keskin ve süratli viraj almak,
(III) Trafik kurallarına uymamak,
(IV) Levye veya vites kollarını hatalı kullanmak,
(V) Sürati azaltmak maksadıyla lüzumsuz hız küçültmek,
(VI) Dik ve uzun bir yokuştan inerken devamlı fren yapmak, vitesten atmak,
(VII) Yokuş yukarı kalkışta aracı geri kaçırarak kalkış yapmak,
(VIII) Küçük ve başlangıç halindeki arızalara önem vermeyerek kullanmaya
devam etmek,
(IX) Tonajdan fazla yük yüklemek ve yükleri dengesiz yerleştirmektir.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) Yeterli hazırlık yapılmadan bakıma çıkılmaktadır.
(2) Tespit edilen arızaların kayıtlara geçilmesi ve takibi usulüne uygun
yapılmamaktadır.
2-12
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ
a. Haftalık kontrol muayene ve bakımı tanımlayabiliyor mu?
b. Haftalık kontrol muayene ve bakım için yapılacak hazırlıları biliyor mu ?
c. Haftalık kontrol muayene ve bakımın yapılmasında kullanılacak kontrol formlarını
biliyor mu?
ç. Haftalık kontrol muayene ve bakımda alınacak düzeni biliyor mu?
d. Her zaman kullanılmayan ve malzemeliklerde bulunan ordu mallarının bakım sırasını
biliyor mu ?
e. Personelin bakımını biliyor mu?
f. Hafif silahların bakımını biliyor mu?
g. Araçların bakımını biliyor mu?
ğ. Bina ve tesislerin bakımını biliyor mu?
h. Haftalık kontrol muayene ve bakımda Tespit edilen arızalara yapılacak işlemleri
biliyor mu?
REFERANS
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2. KKY 312-5 (66-15) KKK Birlik bakımı yönergesi (1975)
3. KKM 368-1 KK Devamlı Emirler Muhtırası (1998)
4. KKYY 164-20 Bölük İdari Muhtırası (1989)
2-13
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
BAKIM DÜZENİ ŞEMASI
ARAÇLAR
KOĞUŞ
YEMEKHANE
DERSHANE
BAKIM ŞEMASI
1 NCİ TK.
MU.
MLZ.
İS. SHH.
KİM. MLZ.
2 NCİ TK.
3 NCİ TK.
1 NCİ TK
2 NCİ TK.
ORD.
MLZ.
SLH. TK.
3 NCİ TK.
SİLAH BAKIM
VE
MUAYENE YERİ
2-14
HİZMETE ÖZEL
SLH. TK
LV.
MLZ.
HİZMETE ÖZEL
BAKIM ÇANTASI YERLEŞİM PLANI
1. Her bölük ve bataryada eğitim çantasıyla aynı boyutlarda ve aşağıda belirtilen
malzemeleri ihtiva eden bir bakım çantası bulunur.
2. Bölük (Batarya) Bakım Çantası Kapağı Tertibi :
İçindekiler
Bakım için iş bölümü
Bakım Zaman Çizelgesi
Malzemelikteki malzemelerin
bakım sırası (Haftalık)
Haftalık Bakım Düzeni Şeması
Araç avadanlıklarının tertibi (Şekil)
N OT
1. Çantanın rengi, şekil ve ebadı eğitim çantasının aynı olacaktır.
2. Daha evvel yapılan çantaların kullanılmasına devam edilecektir.
3. Bakım Çantası Muhteviyatı :
a. Üç Adet Dosya :
(1) Birinci Dosya Bölümleri :
(a) Bölük (Batarya) Özel bakım devamlı talimatı.
(b) Bir üst birliğin bakım devamlı talimatı.
(c) Bakımla ilgili yayınlanmış emirler.
(ç) 2 nci kademeye açılan istek ve iş emirleri.
(2) İkinci Dosya Bölümleri :
Her türlü ordu malına ait koruyucu bakım kılavuzları
(3) Üçüncü Dosya :
(a) Bakım esnasında personele dağıtılacak olan muayene ve bakım formları
(Form 2404)
(b) Ordudonatım Malzemeleri Birlik Bakım Talimnamesi.
(c) Araç üzerinde bulunacak yayınlar ve avadanlık listesi.
(ç) Arıza Kayıt defteri.
(d) Bölük (Batarya)’te bulunan araç silah ve gereçlere ait teknik talimnameler.
(e) KKT 164-14 (ST 21-305) Tekerlekli araç şoförü için kılavuz.
(f) KKT 164-17 Tank Şoförünün El Kitabı.
2-15
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
BAKIM DEVAMLI TALİMATI
(ÖRNEK)
1. AMAÇ :
Bölükte mevcut her çeşit ordu malının bakımına ait sorumlulukları, bakımlarının nerede
ve ne şekilde yapılacağını açıklamaktır.
2. GÜNLÜK BAKIMLAR :
Bölükteki her şahıs kendisine teslim edilen ordu malını daima hizmete hazır, bakımlı ve
temiz bulundurmaktan sorumludur. Günlük bakımlarda ordu malının nerelerine ne şekilde
bakım yapılacağı hususunda teknik talimnamelerdeki esaslar Tk.,Ks. ve Bl.Astsb. tarafından
erbaş ve erlere öğretilecektir.
3. HAFTALIK BAKIM DÜZENİ :
Her cuma günü öğleden sonra 4ncü maddede belirtilen personel, kendi sorumluluğundaki
taşınabilir malzemeyi bölük bakım yerine getirecek ve EK'teki bakım düzenine göre
tertiplenme sağlayacaktır. Bakımda kullanılacak her türlü bakım malzemesi de bakım yerine
getirilecektir.
4. HAFTALIK BAKIMDA SORUMLULUKLAR :
Haftalık bakımda bölük mallarının bakım ve muayenelerinden sorumlu bölük personeli
aşağıda gösterilmiştir. Bu personel, komutanı oldukları Kh.ve Tk.(veya Ks.) lara ait bütün
malların muayene, kontrol ve bakımına ilaveten aşağıda gösterilen ordu mallarının muayene,
kontrol ve bakımında bölük komutanına yardımcı olacaktır.
a. 1 nci Tk. K. : Araçlar ve römorklar,
b. 2 nci Tk. K. : İstihkam, kimya ve sıhhiye malları,
c. 3 ncü Tk. K.: Muhabere malları,
ç. Silah Tk. K. : Silahlar ve atış kontrol aletleri,
d. Bl.Astsb. : Binalar, tesisler, yemekhane, dershane, koğuş, hela ve her türlü levazım
malzemesi.
e. Yukarıda belirtilen sorumlu personel bakım sırasında tespit ettikleri ve hemen
giderilemeyen veya yetki dışı aksaklıkları Bl. Komutanına rapor edeceklerdir.
5. HAFTALIK BAKIM ZAMANI ÇİZELGESİ :
a. Bakım Hazırlığı ve Bakım Düzeninin Alınması : Büro malzemesi (masa, dolap, kasa,
sandalye vs.) yemekhane, koğuş ve dershane malzemesi hariç taşınabilen bütün bölük
malzemesinin bakım yerine getirilerek bakım düzeninin alınması.
b. Personelin Muayene, Kontrol ve Bakımı : Nerede, ne şekilde toplanacağı teçhizat
çıkarma, sıra açma vs. ve form esaslarına göre personel ve teçhizat muayenesi.
2-16
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
c.
ç.
d.
e.
Silah muayene, kontrol ve bakımı.
Diğer malzemenin, bina ve tesislerin muayene ve bakımı.
Bakım raporlarının Bl.K.'na iletilmesi ve bakımın eleştirilmesi.
Ordu mallarının bakım öncesi yerlerine taşınması.
6. KAYIT VE RAPORLAR :
Bölükte mevcut bütün malzemeye ait aşağıdaki kayıt ve işlemler bölük Astsubayı
tarafından yapılacaktır.
a. Mevcut malzemenin miktar ve durumları.
b. Haftalık muayene, kontrol ve bakımda tespit edilen arıza ve aksaklıkların arıza kayıt
defterine geçirilmesi ve takibi.
c. Arıza ve aksaklıkların giderilmesinde 2nci kademe ile koordine de bulunmak.
ç. Bölük malzemesinden 2 nci kademede periyodik bakımı olanların takip, sevk ve
teslim alınma işlemlerinin yürütülmesi.
d. Bölükte mevcut ordu malının yedek parça ve bakım malzemesi ihtiyaçlarının tespiti
ve 2nci kademeden ikmalin sağlanması.
e. Haftalık bakım formlarının malzeme cins ve miktarları ile orantılı olarak temini,
çoğaltılması, bakım gruplarına ulaştırılması.
f. Gerekli görülen diğer hususlar.
7. MÜTEFERRİK İŞLER :
Bölük komutanınca gerekli görülen diğer hususlar.
Bl.K.
N O T
Bu talimat bölük içerisinde bakım sorumluluklarını ve periyodik olarak yapılacak
bakımlarda her personelin görevinin ne olduğunu belirtecek şekilde birliğin konuş ve
malzeme durumuna göre genişletilebilir.
2-17
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-04 BİRİNCİ KADEMEDE TUTULAN KAYITLAR
1. GİRİŞ:
Bazı hizmetlerin (örneğin bakım ve ikmal hizmetleri gibi) yapıldığı yada yapılmadığı,
kimler tarafından ne zaman ve ne suretle yapıldığı, çeşitli talimatlarla öngörülen belge ve
formlara kaydedilir. Tutulan kayıtlar bu hususlarla ilgili olarak ispat kolaylığı sağlar.
Hizmetin aksaması ordu malının zarar görmesi gibi durumlarda gerçek sorumlunun tespit
edilmesi için kayıtların usulüne uygun tutulması gerekir.
2. ANLATIM:
a. Genel Esaslar :
Birinci kademede tutulan kayıtlar şunlardır : (araç üstü yayın çantası muhteviyatı)
(1) Araçlar için : (araç üstü yayın çantası muhteviyatı)
(a) Askeri sürücü belgesi (Form 46)
(b) Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formu;
(I) Tekerlekli araçlar için (Form 110)
(II) Tırtıllı araçlar için (Form 2145)
(c) Şoförün motorlu araç kaza raporu (Form 91)
(ç) Kaza hüviyet kartı (Form 518)
(d) Aracın Teknik Talimnamesi (yoksa bakım kılavuzu)
(e) Aracın yağlama emri,
(f) Yağlama Etiketi (Form 317)
(g) Şoförün el kitabı;
(I) Tekerlekli araçlar için KKT 164-14 (ST 21-305),
(II) Tırtıllı araçlar için KKT 164-17,
(ğ) Araç üstü avadanlık ve teçhizat listesi,
(h) Trafiğe çıkan araçlar için trafik sigorta poliçesi ve pulları,
(ı) Bunlara ilave olarak Motorlu Araçların Günlük Görev Kayıt Defteri
(Form 9-75) I nci kademeler tarafından tutulur.
Bu yayınlar naylon kılıflar içerisinde ve düzgün olarak yayın çantası adı
altında, kullanan şoför tarafından muhafaza edilir. Ayrıca araca ait yükleme planı
bulunmalıdır.
(2) Silahlar İçin :
(a) Koruyucu bakım ve kısmi denetleme formu
(b) Silah sicil kartı
(c) Her silahın Teknik Talimnamesi veya bakım kılavuzu,
(ç) Yağlama emirleri (Mevcutsa).
Bu yayınlar mürettebatla kullanılan silahların yanında, diğer silahlara ait yayınlar
ise bağlı bulunulan ikinci kademede muhafaza edilir.
2-18
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
b. Uygulama :
Tutulan kayıt ve formların örnekleri, kullanılması ve doldurulması usulü müteakip
sayfalara çıkarılmıştır.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) Birinci kademede tutulan kayıt ve formların doldurulması tam olarak bilinmiyor.
(2) Birinci ve ikinci kademelerde tutulan kayıtlar birbiri ile karıştırılıyor.
(3) Bakım kayıtları diğer kayıtlardan ayırt edilemiyor
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ
a. Birinci kademede tutulan kayıtları sayabiliyor mu?
b. Form 46’yı biliyor mu?
c. Form 110’ u biliyor mu?
ç Form 2145’ i biliyor mu?
d. Form 91’ i biliyor mu?
e. Form 518’ i biliyor mu?
f. Form 317’ yi biliyor mu?
g. Form 9-75’ i biliyor mu?
ğ. Teknik talimnamelerden (yoksa bakım kılavuzu) istifade edebiliyor mu?
h. Yağlama emirlerinden istifade edebiliyor mu?
ı. Şoförün el kitabından istifade edebiliyor mu?
i. Trafik sigorta poliçesi ve pullarını tanıyor mu?
j. Araç üstü yayınları tanıyor mu?
k. Araç üstü avadanlık ve teçhizat listesini biliyor mu?
REFERANS
KKTT 9-2810 Ordudonatım Malzemeleri Birlik Bakımı (1997)
2-19
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ASKERİ SÜRÜCÜ BELGESİ
(FORM 46)
1. GENEL ESASLAR :
a. Bu belge şoför eğitim merkezlerinde yapılan temel veya intibak sürücü eğitimini
başarı ile bitiren personele verilir. Askeri sürücü belgesine sahip olan personel sadece
belgesinde yazılı olan askeri araçları kullanabilir. Sürücü belgelerinde yazılı olan araçlardan
başka tekerlekli araç kullanacaklar birliklerince kullanacakları araç üstünde iki haftalık
intibak eğitimini müteakip sınav için garnizonda bulunan şoför eğitim merkezine veya
ulaştırma oto birliğine sevk edilirler. Ehliyetin arka kısmı, sahibinin kullanmaya yetkili
kılındığı araç ve teçhizatın tiplerinin listesini ihtiva eder. Ehliyetin verilmesi için yapılan
testte kazanılan dereceler ehliyeti veren birlikçe tespit edilir. Şoförün araç kullanma yetkisi
ehliyetinde gösterildiği gibi olmalı ve ayrıca form 348'e göre (KKTT 9-2810 EK-R) askeri ve
sivil tip araç kullanma başarı derecesi kaydedilmiş olmalıdır. Askeri sürücü belgesine sahip
personel Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerince, görevlendirilecek komisyonlarca,
askeri birliklerin sınav merkezlerinde sınava tabi tutulurlar. Başarı gösterenlerin ehliyetlerine
trafik vizesi yapılır.
b. Maksat :
Şoför ehliyeti iki maksat sağlar. Birincisi ordu vasıtasını kullanmaya müsaade eder.
İkinci olarak şoförün hüviyetini tespit eder.
c. Geçici Olarak Geri Alma veya İptal :
Komutan; şoför ehliyetini, şoförün yetersiz oluşu, trafik kurallarını ihlal etmesi veya
kazaya neden olması halinde geçici olarak geri alabilir veya iptal edebilir. Askeri personelin
kendi şahsi araçlarını kullanması esnasında askeri veya sivil trafiği ihlal etmeleri veya kazaya
neden olmaları halinde ehliyetleri geçici olarak veya daimi olarak geri alınabilir.
Dikkatsizlikten veya araç kullanma esnasında içkili olmaktan ileri gelen trafik suçları veya
ölüme sebebiyet vermeleri halinde ehliyet komutanca tamamıyla geri alınabilir veya
komutanın takdirine göre ehliyetin geri alınması geçici bir süreyle sınırlandırılabilir.
ç. Kazalar ve Kuralları İhlaller :
Şoförün sorumlu tutulduğu bütün kazalar ve trafik kurallarının ihlali şoför ehliyetine
ve evsaf kartına hemen işlenmelidir. Şoför ehliyeti, kazaların ve trafik kurallarının ihlalinin
kaydına mahsus birçok sütunlara sahip olmakla beraber şoför ehliyetinin geçici geri alınması
için birden fazla kaza ve trafik kaidesinin ihlali şart değildir.
d. Nakil ve Terhis :
Bir teşkil veya birlikten diğer teşkil ve birliğe verilen şoför, ehliyetini beraberinde
götürür. Şoföre; yeni görev yerinde araç kullanma müsaadesi verilmeden önce, mahalli trafik
kurallarının öğretilmiş olması sorumluluğu yeni birlik komutanına aittir. Bu durumda şoför
evsaf kartı gözden geçirilerek şoför ehliyetinin yeni bir imtihana gerek kalmadan geçerli
olabilmesi için, şoförün şahsi dosyası ile yeni birliğine gönderilen evsaf kartındaki kayıtların
ehliyetteki kayıtlara uygun olması gerekir. Terhis olan veya devlet hizmetinden ayrılan
şoförlerin ehliyetleri, birlik komutanınca terhisinde geri alınıp şahsi dosyası ile birlikte
askerlik şubesine gönderilir.
2-20
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
2. SÜRÜCÜ BELGESİNİN ÖN YÜZÜNÜN DOLDURULMASI :
İmzalar hariç, ehliyet okunaklı yazılmalı ve kitap harfi ile doldurulmalıdır.
a. Fotoğraf İmza ve Mühür :
Sürücü belgesini almaya hak kazanan şahsın fotoğrafı yapıştırılır. Yetkili ulaştırma
birlik komutanı imzalar ve mühürler.
b. Ehliyet Numarası :
Ehliyeti veren birlikçe tutulan ehliyet dağıtım kayıt kartından alınır. Aynı zamanda
Form 348'den çıkarılabilir.
c. Verildiği Tarih :
Veriliş tarihi bu sütuna kaydedilir. Ehliyetin yeniden verilmesi icap ettiğinde, ehliyeti
vermekten sorumlu subay şoför evsaf kartını gözden geçirmelidir.
ç. İade Edileceği Tarih :
İade tarihi, ehliyetin veriliş tarihi veya ilk çalışma gününü müteakip günden terhis
tarihine kadardır. Komutan, ehliyetin geçerli kabul edileceği süreyi daha kısa olarak tespit
edebilir, bu taktirde ehliyeti veren subay evsaf kartına lüzumlu şerhi vermeli ve aynı zamanda
şoföre, ehliyetinin tespit edilen zamanda veya terhisinde kendi komutanlığına teslim etmesi
icap ettiğini bildirmelidir.
d. Sürücünün Adı Soyadı :
Adı ve soyadı yazılır. Rütbenin yazılmasına lüzum yoktur.
e. Kan gurubu, doğum tarihi, saç rengi, göz rengi, boyu , ağırlığı ve cinsiyeti haneleri
doldurulur.
f. Belgeyi Verenin İmzası ve Mührü :
Ehliyet, şoför adaylarının eğitimine ve sınavına nezaret ve düzenleyen yetkili
komutan tarafından tasdik edilir. Ehliyetin, tasdikinde imza ve mühür kullanılır.
g. Rütbe-Sicil-Görevi ve Adı, Soyadı :
Ehliyeti verenin rütbesi sicili, görevi, adı ve soyadı yazılır.
ğ. Belgeyi Veren Birlik ve Yeri :
Ehliyeti veren birliğin ismi ve yeri yazılır. Gizliliği gerektiren durumlarda sadece
askeri posta numarası yazılır.
h. Sürücünün İmzası :
Sürücücüye imza ettirilir.
ı. Görev Yeri :
Şoförün tertip edildiği birlikteki görev yeri yazılır.
3. SÜRÜCÜ BELGESİNİN ARKA YÜZÜNÜN DOLDURULMASI :
a. Tahditler :
Bu tedbirler veya şartlar; ehliyeti veren subay tarafından ehliyetin verilme zamanında,
şoförün uymak zorunda olduğu lüzumlu görülen hususlardan herhangi birisi olabilir. Örneğin;
şoför gözlükle kullanacaktır, gece araç kullanamaz arazide araç kullanamaz, garnizon
dahilinde veya sadece arazide araç kullanabilir, Şehir veya meskun yerlerde kullanamaz,
Serbest yollarda kullanabilir veya astsubay nezaretinde kullanabilir, gibi.
2-21
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
b. Araç ve Teçhizatın Tipi :
Şoförün kullanmaya yetkili kılındığı her tip araç kaydedilmelidir. Normal olarak bir
şahsa şasi tipi aynı olan ve aracı kullanma testinde başarılı olduğu ağırlıkta bulunan bütün
araçları kullanmak üzere yetki verebilir. Özel donanımı olan araçların özellikleri sürücü
belgesinin bu hanesine kaydedilmelidir. (Yalnız otomatik vites kutulu, yalnız çekici aracı, yarı
römork çekmeye yetkili değildir gibi)
Askeri veya sivil uzman olarak çalışacaklara sürücü belgesi verileceği zaman,
kullanacakları araçlara ilaveten otomatik vites kutusu olan veya olmayan araçlarda teste tabi
tutulmalıdır. Ağır araç kullanma yetkisi ise 10 tonluk yarı römorkla 5 tonluk kamyon veya
daha ağır araçlarla yapılan testi kazananlara verilir.
c. Kapasitesi :
Yetki verilen aracın tonajı yazılır.
ç. Sınav Yapanın Birliği, Adı, Soyadı, Rütbesi ve Tarihi :
Şoför adayının eğitimine ve sınavına nezaret eden subay tarafından rütbesi adı, soyadı
birliği yazılmak suretiyle imzalanır. Yetki verilen her araç için hizasındaki imza hanesi
imzalanmalıdır.
d. Diğer Kayıtlar :
Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerince yapılan trafik vizesi bu bölüme
kaydedilir. Ayrıca şoförün tamamen veya kısmen sorumlu tutulduğu bütün kazalar ilk yetkili
subay tarafından kaydedilmelidir. Trafik kuralarını ihlal ettiği tarih ve suç işleme tarihi
kaydedilir. Sürücü Belgesine kaydedilen suçlar Form 348'e de geçirilmelidir. Askeri
personelin özel aracı ile işlediği suçlarda kaydedilmelidir.
2-22
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ASKERİ SÜRÜCÜ BELGESİ
ÖN YÜZÜ
(FORM 46)
M.S.B. MOTORLU
ARAÇLARI İÇİN ASKERİ
SÜRÜCÜ BELGESİ
SÜRÜCÜNÜN ADI, SOYADI :
KAN GRUBU
DOĞUM
TARİHİ
FOTOĞRAF
İMZA VE
MÜHÜR
EHLİYET NUMARASI :
VERİLDİĞİ TARİH :
SAÇ RENGİ
BU BELGENİN SAHİBİ BELİRTİLEN ARAÇ VE
TEÇHİZATI,KULLANMAYA
YETKİLİDİR
TAHDİTLER ARKADADIR
BELGEYİ VERENİN İMZASI VE MÜHÜR
GÖZ RENGİ
İADE EDİLECEĞİ
TARİH
CİNSİYETİ
BOYU AĞIRLIĞI
RÜTBE-SİCİL-GÖREVİ VE ADI
SOYADI
BU
BELGE
BAŞKASI
TARAFINDAN SÜRÜCÜ
İMZASI,
İMZA
KULLANILAMAZ ARACI HER KULLANIŞTA EDİLİNCEYE KADAR MUTEBER
BELGE SÜRÜCÜDE BULUNUR.
DEĞİLDİR
FORM 46
GÖREV YERİ :
Stok No : 0644
Form 46
ARKA YÜZÜ
TAHDİTLER :
KULLANILMASINA YETKİ VERİLEN ARAÇLAR
ARAÇ TEÇHİZATININ
TİPİ
KAPASİTESİ
SINAV
YAPANIN BİRLİĞİ,
SOYADI, RÜTBESİ VE TARİHİ
DİĞER KAYITLAR (TRAFİK VİZESİ VS.)
2-23
HİZMETE ÖZEL
ADI,
HİZMETE ÖZEL
TEKERLEKLİ ARAÇLARIN GÜNLÜK GÖREV VE KORUYUCU BAKIM FORMU
(FORM 110)
1. MAKSAT :
Bu form tekerlekli araçların göreve çıkmasına izin vermek, kayıtlarını tutmak ve göreve
çıkabilecek durumda olup olmadığını tespit etmek maksadıyla kullanılır. Form 110 un iki
işlevi vardır:
a. “Görev emri “ olması
b. “Bakım formu” olması
2. KULLANILMASI :
a. Tekerlekli araçların günlük görev ve koruyucu bakım formu, resmi ve münferit bir
görev için kullanılır. Görev aracın kışla içi veya kışla dışına çıkmasını gerektirebilir. Aracın
garajdan her çıkışı ayrı bir görev olarak kabul edilmeli ve Tekerlekli araçların günlük görev
ve koruyucu bakım formu doldurulmalıdır.
b. Normal olarak 24 saat için kullanılır.(00.01'den 24.00'e kadar) herhangi bir tekerlekli
araç bir günü geçecek şekilde bir göreve gönderildiği zaman (Devriye,gece görevi tatbikat
görevi vs.) formun “Özel Talimat” hanesine ”.................... görevini ifa edinceye kadar
geçerlidir.” şeklinde not düşülür.
c. Bir günde aynı görev formu ile 4 defa göreve gidilebilir. Bir görev süresi, aracın
birlik garajından çıkıp tekrar birlik garajına giriş yapıncaya kadar geçen süreyi kapsar.
ç. Bu form ile aynı zamanda aracın kendi teknik talimnamesi ve yağlama emrine göre
günlük bakımların yapıldığı ilgili hanelere şoför tarafından atılan imza ile teyit edilir.
(1) Garaj çavuşu “Araç sevk amiri(imza)” hanesine attığı imzasıyla çıkış bakımının
yapıldığını tasdik eder.
(2) Çıkış bakımı esnasında yetki dışı arıza tespit edilirse formun çıkış bakımı
hanesinde bakılacak yerlerden hangisini ilgilendiriyorsa o satırın karşısına "X" (Arızalı)
işareti konulur ve form şoför tarafından garaj çavuşuna verilir. Garaj çavuşu formu ikinci
kademe bakım personeline vererek arızayı bildirir. Arıza giderilmeden araç göreve çıkamaz.
(3) Çıkış bakımı yapıldıktan sonra araç görev için hazırdır, birlik komutanının
onayından sonra araç göreve sevk edilir.
(4) Araç görevden döndükten sonra dönüş bakımı garaj çavuşu nezaretinde şoför
tarafından yapılır. Garaj çavuşu, şoför tarafından kaydedilmesi gereken hususların tamam
olup olmadığını kontrol eder ve formu teslim alır.
(5) Şoför, günlük görev ve koruyucu bakım formunun koruyucu bakım kısmını
(Çıkış,yol ve dönüş bakımı) aracın teknik talimnamesi ve yağlama emrindeki günlük
koruyucu bakıma ait esaslar dahilinde doldurur. Yapılacak bakım form üzerinde genel hatları
ile belirtilmiştir. Bu bakımdan şoför tarafından aracın bakımı ile ilgili özel hususlarda, teknik
talimname ve yağlama emrinin kullanılması zorunludur. Bu formun kullanılma izni
verilmeden önce şoförlerin ilgili bakımları yapıp yapamayacakları tespit edilmeli ve gerekli
bakım eğitimi verilmelidir.
2-24
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3. DOLDURULMASI :
a. Aracın Görevlendirilmesine Yetki Veren Birlik Komutanı:
Aracın görevlendirilmesine yetki veren birlik komutanının adı soyadı, rütbesi, görevi
yazılır ve imzalanıp mühürlenir.
b. Araç Birlik Komutanı:
Araçtan sorumlu birlik komutanının adı soyadı, rütbesi yazılır.
c. Plaka No:
Aracın plaka numarası yazılır.
ç. Aracın Cinsi:
Aracın cinsi yazılır. (Ör.:M-602 REO)
d. Tarih:
Aracın göreve sevk edildiği tarih gün,ay ve yıl olarak yazılır.
e. Kayıt Numarası (9-75):
Günlük görev kayıt defterinden (Form 9-75) alınan sıra numarası yazılır. Her bir
görev için ayrı kayıt numarası yazılmalıdır.
f. Araç Sürücüsünün Adı Soyadı ve İmzası:
Araç sürücüsünün adı soyadı yazılır ve sürücü tarafından imzalanır.
g. Zaman:
Aracın garajdan çıkış zamanı, dönüş zamanı ve görevde geçen toplam zaman yazılır.
(Ör: ÇIKIŞ : 09.00, DÖNÜŞ :10.30, TOPLAM :90 Dk.)
ğ. Km./Mil :
Aracın garajdan çıkış km./mil’i, dönüş km./mil’i ve kat ettiği toplam km./mil’i
yazılır. (Ör. ÇIKIŞ : 10100, DÖNÜŞ :10120, TOPLAM :20 )
h. Per./Yük Miktarı :
Taşınan personel (aracın şoförü hariç ) veya yük miktarı yazılır.(Ör. ÇIKIŞ:5 Ton,
DÖNÜŞ : 0 )
ı. Emrine Gireceği Şahıs ( İmza) ve Aracın Serbest Bırakıldığı Saat :
Araç komutanı göreve çıkarken adı ve soyadını yazar ve imzalar. Görev dönüşünde
ise aracı serbest bıraktığı saati yazar.
i. Araç Sevk Amiri (İmza) :
Şoförün çıkış bakımını yaparak aracını göreve sevk için hazırlamasından sonra garaj
çavuşu adını ve soyadını yazarak imzalar.
j. Araç Birlik Komutanı (İmza) :
Yukarıda b fıkrasında adı soyadı ve rütbesi yazılı araç birlik komutanı tarafından
imzalanır.
k. Çıkış Bakımı:
Araç şoförü tarafından göreve çıkmadan önce aracın teknik talimnamesi (yoksa
bakım kılavuzu) esas alınarak formda yazılı hususlar muayene edilip çıkış bakımı yapılır.
Yetki dışı arıza yoksa “ √ “ , yetki dışı arıza varsa “ X “ işareti konulur. Boş hanelere
muayene ve bakım ihtiyacı duyulan diğer hususlar yazılabilir.
2-25
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
l.
Yol Bakımı :
Araç şoförü tarafından görev esnasında duraklama , mola ve yükleme/boşaltma gibi
durumlarda aracın teknik talimnamesi (yoksa bakım kılavuzu) esas alınarak formda yazılı
hususlar muayene edilip yol bakımı yapılır. Yetki dışı arıza yoksa “ √ “, yetki dışı arıza varsa
” X “ işareti konulur. Boş hanelere muayene ve bakım ihtiyacı duyulan diğer hususlar
yazılabilir.
m. Dönüş Bakımı :
Araç şoförü tarafından görev dönüşünde araç garaja çekilir ve aracın teknik
talimnamesi (yoksa bakım kılavuzu) esas alınarak formda yazılı hususlar muayene edilip
dönüş bakımı yapılır. Yetki dışı arıza yoksa “ √ “, yetki dışı arıza varsa “ X “ işareti konulur.
Boş hanelere muayene ve bakım ihtiyacı duyulan diğer hususlar yazılabilir.
n. Özel Talimat :
Aracı göreve sevk eden birlik komutanının genel ve devamlılık arz eden hususların
dışında sırf bu göreve mahsus talimatları varsa buraya yazılır.
o. Yolda Yapılan Denetleme :
Askeri araçları denetlemeye yetkili kimseler tarafından doldurulur.
İKİNCİ KADEME BAKIM HİZMETLERİ
(BUNDAN SONRAKİ HANELER İKİNCİ KADEMEYE SEVK GEREKTİREN BİR
ARIZA MEYDANA GELDİĞİNDE DOLDURULACAKTIR)
ö. Araç Brl. K.:
Araçtan sorumlu birlik komutanının adı soyadı , rütbesi yazılır ve imzalanır.
p. Plaka No.:
Aracın plaka numarası yazılır.
r. Aracın Cinsi:
Aracın cinsi yazılır.(Ör.:M-602 REO)
s. Arıza Tarihi:
Arızanın meydana geldiği tarih gün , ay ve yıl olarak yazılır.
ş. Kayıt No. (5-31) :
İkinci kademede tutulan form 5-31 Tamirhane iş emri kayıt defterinde bu arıza için
verilen sıra numarası yazılır.
t. Tespit Edilen Arıza ve Tarihi :
Üst kademe yetkisine giren arıza kısaca ifade edilip yazılır, arızanın meydana geldiği
tarih gün, ay ve yıl olarak yazılır.
u. Arızayı Tespit Eden:
Arızayı tespit edenin adı soyadı yazılır. (şoför, araç komutanı vb adı soyadı)
ü. Arızanın İkinci Kademeye Bildirim Tarihi:
Arızanın ikinci kademeye bildirildiği tarih gün, ay ve yıl olarak yazılır.
2-26
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
v. Açıklamalar :
Gerekli görülen diğer hususlar yazılır.
y. Tespit Edilen Arıza ve Tarihi:
İkinci kademe teknisyeni tarafından incelenen arıza kısa ve öz biçimde ifade edilerek
yazılır ve arızanın ikinci kademede tespit edildiği tarih gün, ay ve yıl olarak yazılır.
z. Arızayı Tespit Eden:
Arızayı tespit eden ikinci kademe teknisyeninin adı soyadı yazılır ve imza edilir.
4. HAZIRLANMASI :
Aşağıdaki hususlar için 3.ncü maddenin a’dan z’ye kadar sayılan fıkralarına bakınız.
a. Formun “a” hanesi yetki veren birlik komutanı tarafından imzalanır, mühürlenir ve
form garaj çavuşuna verilir.
b. Araç birlik komutanı, garaj çavuşuna (araç sevk amiri) araç görevlendirilmesine
ilişkin emir verir.
c. Garaj çavuşu tarafından formun “b,c,ç,d,e,i” haneleri doldurulup şoföre teslim edilir.
Aracın şoförü veya operatörü; aracı görev için hazırlarken aracın teknik talimnamesi veya
yağlama emrine göre çıkış bakımını yaparak "Çıkış bakımı" ( k hanesi )hanesinde 1 nci görev
için her satırı kontrol eder, eğer arıza yoksa "√" (tamam) işareti arıza varsa "X" işareti koyar.
Eğer çıkış bakımı hanesinin hepsi "√" işaretli ise “e” hanesine adını soyadını yazarak
imzalar.(her görev için aynı işlemler tekrarlanır.)
ç. Araç şoförünün yaptığı çıkış bakımı garaj çavuşu tarafından kontrol edilir. Garaj
çavuşu Motorlu araçların günlük görev kayıt defterinden (form 9-75) bir numara vererek “f“
hanesine yazar ve “i” hanesini imzalar.
d. Eğer bakımda yetki dışı arıza tespit edilirse “X” işareti konur ve garaj çavuşuna haber
verilerek garaj çavuşu tarafından arıza birlik komutanına bildirilir. Birlik komutanı arızayı
ikinci kademeye sevk için gerekli tedbirleri alır.(ö,p,r,s,ş,t,u,ü,v haneleri doldurulur) Arızanın
ikinci kademeye sevk edilmesinden sonra ikinci kademe personeli tarafından “y ve z” haneleri
doldurulup imzalanır. Arıza giderilince “X” işareti yuvarlak içine alınır.
e. Çıkış bakımı yapılmış ve arıza tespit edilmemiş yada tespit edilen arıza giderilmiş ise
araç göreve hazırdır. Şoför araca alınan personel ve yük miktarını yazar (h hanesi) ve formu
araç komutanına teslim eder. Araç komutanı, “ı” hanesine adını soyadını yazar ve imzalar.
Aracın göreve hazır olup olmadığını kontrol eder. Araç göreve hazırsa formu birlik
komutanına imzalatır ( j hanesi). Birlik komutanı , görevle ilgili konularda gerekirse emir ve
talimat verir. Birlik komutanı emir ve talimatlarını “ÖZEL TALİMAT” hanesine yazabilir.
(n hanesi)
f. Görev esnasında duraklama, mola ve yükleme/boşaltma gibi durumlarda araç şoförü
yol bakımı yaparak “l” hanesini doldurur. Görev esnasında meydana gelen ve birinci kademe
yetkisini aşan arızanın giderilmesi için gerekli tedbirleri araç komutanı takdir eder.
g. Görev esnasında askeri araçları denetlemeye yetkili kimseler, yolda yaptıkları
denetleme sonucu tespit ettikleri hususları “o” hanesine yazarak imza ederler.
2-27
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ğ. Görev sona erince araç komutanı “ı” hanesine aracı serbest bıraktığı saati yazar ve
birlik komutanına görev sonucunu rapor eder.( vukuat tekmili verir.)
h. Araç; emrine girdiği şahıs tarafından diğer bir şahsa devredilebilir. Bu durumda
formda adı soyadı yazılı araç komutanı aracı serbest bıraktığı saati “ı” hanesine yazar. Aracı
devralan yeni araç komutanı aynı haneye (yer kalmamışsa formun “z” hanesi altındaki boş
haneler kullanılabilir) adını soyadını yazar ve imzalar. Bu devir işlemine ilişkin diğer hususlar
(ör. tespit edilen noksanlıklar) “z” hanesi altındaki boş hanelere kaydedilebilir.
5. SAKLAMA SÜRESİ VE İMHA :
a. Günlük görev esnasında yetki dışı bir arıza tespit edilmemişse garaj çavuşu tarafından
iki ay saklanır.
b. Günlük görev esnasında yetki dışı bir arıza tespit edilmiş ise müteakip altı aylık
bakıma kadar birlik teçhizat sicil dosyası (Form-478) içinde ikinci kademe tarafından
saklanır.
c. Eğer görev esnasında kaza meydana gelmiş ise veya şoförün soruşturmaya neden
olacak disiplinsizliği tespit edilmiş ise soruşturma sonuçlanana kadar soruşturma dosyası
içinde saklanır.
2-28
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
TEKERLEKLİ ARAÇ GÜNLÜK GÖREV KORUYUCU BAKIM FORMU
ARAÇ BRL.K. :
PLAKA NO
:
ARACIN CİNSİ :
TARİH
:
KAYIT NUMARASI (9-75)
ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN
ADI SOYADI VE İMZASI
ARACIN GÖREVLENDİRİLMESİNE YETKİ VEREN BİRLİK KOMUTANI
ADI SOYADI
:
RÜTBESİ
:
GÖREVİ
:
İMZA VE MÜHÜR
FAALİYET ZAMAN
EMRİNE
GİRECEĞİ ŞAHIS
(İMZA) VE
KM./ PER./YÜK.
ARACIN
MİL MİKTARI
SERBEST
BIRAKILDIĞI
SAAT
ARAÇ
ARAÇ
SEVK
BİRLİK
AMİRİ KOMUTANI
(İMZA)
(İMZA)
DÖNÜŞ
1 NCİ GÖREV :
ÇIKIŞ
TOPLAM
DÖNÜŞ
2 NCİ GÖREV
ÇIKIŞ
TOPLAM
DÖNÜŞ
3 NCÜ GÖREV
ÇIKIŞ
TOPLAM
DÖNÜŞ
4 NCÜ GÖREV
ÇIKIŞ BAKIMI
ÇIKIŞ
TOPLAM
YETKİ DIŞI ARIZALARDA FORMUN ALT KISMINI AYIRARAK
İKİNCİ KADEMEYE BAŞVURUN
GÖREVLER
GÖREVLER
YOL BAKIMI
DÖNÜŞ BAKIMI
1 2 3 4
1 2 3 4
GENEL DURUM
GÖSTERGELER
YAKIT, YAĞ VE
SU
FRENLER
AKÜMÜLATÖR
VE VANTİLATÖR
KAYIŞI
FREN TERTİBATI
1
2
3
4
YAKIT, YAĞ VE
SU
AKÜMÜLATÖR VE
VANTİLATÖR
KAYIŞI
ANORMAL
SESLER,
KOKULAR
SIZINTILAR
(GENEL)
FREN TERTİBATI
SIZINTILAR
KORNA,CAM SİLECEĞİ
VE
AYNALAR
YAKIT, YAĞ VE
SU
LASTİKLER
BİJON
SOMUNLARI
LAMBA VE KEDİ
GÖZLERİ
LASTİKLER
BİJON
SOMUNLARI
TEMİZLİK
LASTİKLER VE
BİJON
SOMUNLARI
AVADANLIK VE
TEÇHİZAT
YAYINLAR
GÖREVLER
VE
VE
YÜK KONTROLÜ
Stok No : 0660
Form 110
2-29
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ÖZEL TALİMAT
YOLDA YAPILAN DENETLEME
İKİNCİ KADEME BAKIM HİZMETLERİ (İKİNCİ KADEMEYE SEVK GEREKTİREN HERHANGİ BİR ARIZA
MEYDANA GELDİĞİNDE DOLDURULACAKTIR)
ARAÇ BRL. K.
PLAKA NO.
ARACIN CİNSİ
BİRİNCİ KADEME
ARIZA TARİHİ
İKİNCİ KADEME
TESPİT EDİLEN ARIZA
VE TARİHİ
TESPİT EDİLEN ARIZA
VE TARİHİ
ARIZAYI TESPİT EDEN
ARIZAYI TESPİT EDEN
ARIZANIN
KADEMEYE
TARİHİ
KAYIT NO (5-31)
İKİNCİ
BİLDİRİM
AÇIKLAMALAR
2-30
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
TIRTILLI ARAÇLARIN GÜNLÜK GÖREV VE KORUYUCU BAKIM FORMU
(FORM 2145)
1. MAKSAT :
Bu form tırtıllı araçların göreve çıkmasına izin vermek, kayıtlarını tutmak ve göreve
çıkabilecek durumda olup olmadığını tespit etmek maksadıyla kullanılır.
2. KULLANILMASI :
a. Tırtıllı araçların günlük görev ve koruyucu bakım formu resmi ve münferit bir görev
için kullanılır. Konvoy veya kıt'aca hareketlerde yalnız konvoy ve kıt'a komutanı aracı için bir
form kullanılır. Bu formun 18 nci hanesine (Düşünceler) konvoydaki araçların şoförlerin adı
ve soyadı ile birlikte araçların plaka numaraları yazılır. Konvoy veya kıt'a komutanı günlük
bakımın her araç mürettebatı tarafından kendi nezareti altında yapıldığını imzasıyla onaylar.
b. Normal olarak 24 saat için kullanılır. (00.01'den 24.00'e kadar) herhangi bir araç bir
günü geçecek şekilde bir göreve gönderildiği zaman (Devriye, gece görevi, tatbikat görevi
vs.) formun "Düşünceler" hanesine (.......... görevi ifa edinceye kadar) diye not düşülür.
c. Bir günde bir görev formu ile bir defa göreve gidilebilir.
ç. Bu form ile aracın kendi teknik talimnamesi ve yağlama emrine göre günlük
bakımlarının yapıldığı ilgili hanelere, şoför, tırtıllı araç komutanı ve kısım veya takım
komutanının çıkış ve dönüşte olmak üzere imzalarını atmaları ile teyit edilir. (19,20,21 nci
haneler)
d. Çıkış bakımı esnasında yetki dışı arıza tespit edilirse çıkış bakımı hanesine (16 a) "X"
işareti konularak araç komutanı tarafından (Tnk. K. Top. K. Kurtarma baş operatörü vs.) garaj
çavuşuna form verilir ve arıza 2 nci kademeye bildirilir. Arıza giderilmeden araç göreve
çıkarılmaz.
e. Çıkış bakımı esnasında yetki dışı arıza tespit edilmezse çıkış bakımı hanesine (16 a)
"√" işareti konulup, birlik komutanına da onaylatılır. Garaj çavuşu tarafından günlük görev
kayıt defterinden (Form 9-75) numara verilmesi ile araç göreve hazırdır.
f. Araç görevden döndükten sonra dönüş bakımı tank komutanı (Araç komutanı)
nezaretinde mürettebat tarafından yapılır. Garaj çavuşu forma mürettebat tarafından
kaydedilmesi gereken hususların tamam olup olmadığını kontrol eder ve formu teslim alır.
g. Araç ve mürettebat ile ilgili herhangi bir vukuat olmamış ise Form 2145 iki ay sonra
imha edilir. Herhangi bir vukuat varsa soruşturma sonuçlanıncaya kadar saklanır. (Günlük
Görev Kayıt Defteri ile Birlikte).
ğ. Tırtıllı aracın mürettebatı, günlük görev ve koruyucu bakım formunun koruyucu
bakım kısmını (Çıkış yol ve dönüş bakım) aracın teknik talimnamesi ve yağlama emrindeki
günlük koruyucu bakımına ait esaslar dahilinde doldurur. Yapılacak bakım form üzerinde
genel hatları ile belirtilmiştir. Bu bakımdan, şoför tarafından aracın bakımı ile ilgili özel
hususlarda, teknik talimname ve yağlama emrinin kullanılması zorunludur. Bu formun
kullanılma izni verilmeden önce, mürettebatın ilgili bakımları yapıp yapamayacakları tespit
edilmeli ve gerekli bakım eğitimi verilmelidir.
2-31
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3. HAZIRLANMASI :
a. Formun 1 nci hanesi görevlendirmeye yetki veren birlik komutanı tarafından
imzalanır ve mühürlenir. 8 nci hanesi aracın bölük komutanı tarafından imzalanır ve garaj
çavuşuna verilir.
b. Garaj çavuşu formun 3, 4, 5, 6, 7, 9 ncu hanelerini doldurup araç komutanına (Tank
K.) teslim eder. Araç komutanı şoföre 15 nci haneyi doldurtup imzalatır.
c. Aracın mürettebatı araç komutanı nezaretinde aracı görev için hazırlarken teknik
talimname ve yağlama emrine göre çıkış bakımını yaparak, çıkış bakımı hanesinde (16 a)
karalanmamış her satırı kontrol eder. Yalnız formda yazılı olup ta aracı ilgilendirmeyen
maddelerin üzeri boydan boya çizilir. Formda bulunmayan ancak teknik talimnamesinde olan
hususlar bakılacak yerler hanesinde maddeler halinde boş bırakılan yerlere yazılır.
(1) Kontrol sonunda eğer arıza tespit edilmemişse çıkış bakımı bölümünde her satırın
karşısına "√" (Tamam) işareti konur. Garaj çavuşu tarafından kontrol edilir ve 12 nci hane
doldurulur ve 5 nci haneye günlük görev kayıt defterinden (Form 9-75) numara verilir. Şoför,
araç komutanı ve tırtıllı aracın kısım veya takım komutanı 19,20 ve 21 nci hanelerde
kendilerine ait olan çıkış bakımı sonunda bölümünü imzalarlar ve araç göreve çıkar.
(2) Eğer çıkış bakımında yetki dışı arıza tespit edilirse ilgili haneye "X" işareti
konularak düşünceler hanesine arıza özet olarak yazılır ve garaj çavuşuna verilir. Garaj
çavuşu form 2145 ile birlikte bakım kısmına (2 nci kademe 1 nci ks.) Müracaat eder ve bakım
teknisyeni arızayı giderir. Arızayı gideren teknisyen "X" işaretini daire içine alıp 17 nci
haneyi ve düşünceler hanesinin karşısını parafe eder ve aracın göreve hazır olduğunu bildirir.
Eğer arızayı gideremezse üst kademeye sipariş açar.
ç. Tırtıllı araç görevden döndüğünde dönüş mili araç komutanı tarafından doldurulur.
Çıkış ve dönüş mili arasındaki fark toplam yapılan mili gösterir. Dönüş bakımı araç komutanı
nezaretinde mürettebat tarafından yapılır ve 19,20 ve 21 nci haneler şoför, araç komutanı
tarafından kendilerine ait yerler olmak suretiyle imzalanır.
4. DOLDURULMASI :
a. Hane 1 :
Motorlu aracın görevlendirilmesine yetki veren birlik K.nın kimliği yazılır ve
komutanlıkça imzalanıp mühürlenir. (Alay, Bağımsız tabur Bağımsız Bl., Kurum amiri vs.)
b. Hane 2 :
Motorlu aracın teknik talimnamesi ve yağlama emri yazılır.
c. Hane 3 :
Resmi ve münferit görev tarihi yazılır.
ç. Hane 4 :
Aracın tipi ve markası yazılır.( Leopard 1 A3 T1 gibi)
d. Hane 5 :
Araç göreve çıkarken garaj çavuşu tarafından günlük görev kayıt defterin-den numara
verilir.
e. Hane 6 :
Aracın plaka no'su yazılır.
2-32
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
f.
Hane 7 :
Aracın ait olduğu birlik yazılır.
g. Hane 8 :
Motorlu araçtan sorumlu birlik komutanının kimliği yazılır ve imzalanır. (Bl. K.,
Bağımsız Tk. K. vs.) Bağımsız bölüklerde araçtan sorumlu Tk. K.nının kimliği yazılır.
ğ. Hane 9 :
Tırtıllı araç komutanının (Tank K.,Top K., Kurtarma baş opr.) rütbe, adı ve soyadı
yazılır.
h. Hane 10 :
Göreve çıkarken veya görev dönüşünde ikmal edilen yakıt miktarı yazılır.
ı. Hane 11 :
Göreve çıkarken veya görev dönüşünde ikmal edilen yağ miktarı yazılır.
i. Hane 12 :
Garaj çavuşu tarafından araç göreve çıkarken tespit edilen mil değeri yazılır.
j. Nane 13 :
Görev dönüşünde şoför tarafından mil saatten okunan değer yazılır.
k. Hane 14 :
Hane 12 ve 13 ün farkı buraya kaydedilir.
l. Hane 15 :
Tırtıllı araç şoförü ad ve soyadını yazarak imzalar.
m. Hane 16 :
a,b,c günlük bakımda bakılacak yerlerin durumu "√" (Tamam) veya "X" (Arızalı)
işaretleri ile belirtilir.
n. Hane 17 :
Mürettebat tarafından "X" işareti konulmak suretiyle tespit edilen arıza eğer bakım
teknisyeni tarafından giderilirse "X" işareti daire içine alınarak bu bölüm parafe edilir.
o. Hane 18 :
Mürettebat tarafından tespit edilen arızalar özet olarak yazılır. Konvoy veya kıt'aca
hareketlerde konvoyda bulunan araç şoförlerinin adı ve soyadı ile araçların plaka numaraları
yazılır.
5. SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA :
a. Günlük görev esnasında yetki dışı bir arıza tespit edilmemişse garaj çavuşu tarafından
iki ay saklanır.
b. Günlük görev esnasında yetki dışı bir arıza tespit edilmiş ise müteakip altı aylık
bakıma kadar sicil defteri içinde ikinci kademe tarafından saklanır.
c. Eğer görev esnasında kaza meydana gelmiş ise veya şoförün soruşturma neden olacak
disiplinsizliği tespit edilmiş ise soruşturma sonuçlanana kadar soruşturma dosyası içinde
saklanır.
2-33
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
TIRT. ARAÇLARIN GÜNLÜK GÖREV BAKIM ve KORUYUCU BAKIM FORMU
KULLANILACAK İŞARETLER
√
TAMAM
X ARIZALI
X ARIZASI GİDERİLDİ
2. ARACA AİT :
TT.
:
YE.
:
1. ARACIN GÖREVLENDİRİLMESİNE YETKİ VEREN BRL. K.
ADI SOYADI
:
RÜTBESİ
:
MAKAMI
:
3. TARİH
:
İMZA VE MÜHÜR :
4. ARACIN TİPİ :
5. KAYIT NO. :
6. PLAKA NO :
7. BİRLİĞİ
:
8. ARAÇ BRL. K. RÜTBESİ ADI, SOYADI VE İMZASI :
9. . ARAÇ. K. RÜTBESİ ADI VE SOYADI :
10. YAKIT İKMALİ :
15. ŞOFÖR ADI
SOYADI VE İMZASI :
12. ÇIKIŞ MİLİ
13. DÖNÜŞ MİLİ
11. YAĞ İKMALİ :
14. TOPLAM
17. ARIZAYI
16. AÇIKLAMA : ÇIKIŞ, YOL VE DÖNÜŞ BAKIMLARINDA
GİDEREN
MUAYENE VE KONTROLÜ YAPILACAK KISIMLARIN BAKIM
GÜNLÜK BAKIM
SIRA SONUÇ KARELERİ KARALANMAMIŞTIR.
MAKİNİST
NO
BAKILACAK YERLER
ÇIKIŞ YOL DÖNÜŞ PARAFESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1 NCİ KISIM MOTOR VE GÖVDE
ARACIN GENEL DURUMU
PALETLER, CER DİŞLİLERİ VE ASKI DONANIMI
HARİCİ YANGIN SÖNDÜRME KOMUTA KOLLARI (DIŞ)
TANK K. DOLDURUCU VE ŞOFÖR KAPAĞI
SAVAŞ KİLİTLERİ
GÖVDE VE TEFERRUATI
ÇEKME TERTİBATI VE KANCALARI
DENGE LEVHASI VE TERTİBATI
PLAKALAR VE TAKTİK İŞARETLER
PALET MUHAFAZA LASTİKLERİ
AVADANLIK VE MALZEME
YAYINLAR VE KAYITLAR
ANTENLER VE DİPLİKLER
GERİ GÖRME AYNALARI
MAHMUZ
SIZINTILAR
YAKIT, YAĞ VE SOĞUTMA SIVISI SEVİYELERİ
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ
SİPER CAMI VE SİLECEĞİ
SERVİS VE PARK FRENİ
KULE TECRİT EL POMPASI VE GÖSTERGELER
BOŞALTMA VALFLERİ VE KURUTMA KAPAĞI DALMA
DALMA HİDROLİK POMPASI
CAN YELEKLERİ SU ALTI GEÇİŞ OKSİJEN TÜPÜ
RAMPA KAPAĞI VE HİDROLİK YAĞ DEPOSU
DİŞLİ KUTULARI
FAN VE ŞARJ DİNAMOSU KAYIŞI
HİDROLİK KİLİTLEME SİLİNDİRLERİ
HİDROLİK DONANIMI VE YAĞ DEPOSU
MOTOR GÜÇ AYIRMA KOLU
KOMUTA ÇUBUKLARI VE BAĞLANTILARI
AKÜMÜLATÖR
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI VE ISITILMASI
GÖSTERGELER
Stok No. : 0648
a.
b.
c.
Form 2145
2-34
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
1 NCİ KISIM MOTOR VE GÖVDE
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
ARIZAYI
GİDEREN
MAKİNİST
ÇIKIŞ YOL DÖNÜŞ PARAFESİ
c.
a.
b.
GÜNLÜK BAKIM
BAKILACAK YERLER
SIRA
NO
LAMBALAR, KORNA, PERİSKOPLAR, GÖZETLEME CAMLARI
HIZ VE DÖNÜŞ KOMUTA LEVYELERİ
ANORMAL SESLER VE KOKULAR
YAKIT FİLTRESİ VE SU AYIRICISI
HAVA FİLTRELERİ VE ASPİRATÖRLER
NBC GAZ TEMİZLEME KİTİ
PERSONEL ISITICI
SİNTİNE POMPALARI VE KOMUTLARI
SİS HAVANLARI VE SİSLEME DONANIMI
EMME GİRİŞ VE EGZOZ ÇIKIŞ KLEPELERİ
SU ALTI GEÇİŞ KİTİ VE BAĞLANTI TERTİBATI
ELEKTRİKİ KAVRAMA
VİNÇLER, BOM ÇATALI VE TERTİBATI
KONTROLLÜ DİFERANSİYEL AYAR VE KOMUTALARI
TRANSMİSYON YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ
SOĞUTMA DONANIMI KONTROLÜ
MİĞFER DÖNÜŞ HİDROLİK FREN SİSTEMİ
VANTİLATÖR
TELSİZ VE İÇ TELEFON
TEMİZLEME
YAĞLAMA (Y.E.’NE GÖRE)
HİDROLİK MATKAP VE KOMUTALARI
YARDIMCI MOTOR VE TEFERRUATI (MEVCUTSA)
II NCİ KISIM KULE (KULE VE SİLAHLAR)
60.
NAMLI KULE TESPİT KİLİTLERİ
61.
YAN VE YÜKSELİŞ TERTİBATI KOMUTA ANAHTARLARI
62.
NİŞAN VE ATIŞ KONTROL ALETLERİ
63.
MAKİNELİ TÜFEK SEHPASI VE BAĞLANTILARI
64.
MÜHİMMAT EMNİYETİ
65.
KULE GİRİŞ KAPAK KİLİTLERİ
66.
KILIF ÖRTÜ VE TIKAÇLAR
67.
68.
69.
70.
71.
72.
18. DÜŞÜNCELER :
AÇIKLAMA : TANK MÜRETTEBATI BU BAKIMLARI, TANKIN ÖZEL (MÜRETTEBAT BAKIM GÖREVLERİ
KILAVUZDAKİ) İŞ BÖLÜMÜ ESASINA GÖRE UYGULAR. BU FORMDAKİ BAKIMLAR, ARACIN VE TEÇHİZATIN
ÖZEL TEKNİKLERİNE GÖRE YAPILIR.
ARAÇ TEÇHİZATININ BU FORMDAKİ BAKIMLARININ, (TT) VE (YE) NE GÖRE TAM OLARAK YAPILDIĞINI TASDİK
EDERİZ.
19. ŞÖFÖRÜN
20. ARAÇ KOMUTANIN
21. KISIM VE TAKIM OMUTANININ
RÜTBESİ
ADI SOYADI
RÜTBESİ
ADI SOYADI
RÜTBESİ
ADI SOYADI
ÇIKIŞ BAKIMI
SONUNDA
İMZASI :
DÖNÜŞ BAKIMI
SONUNDA
ÇIKIŞ BAKIMI
SONUNDA
DÖNÜŞ BAKIMI
SONUNDA
İMZASI :
Stok No. : 0648
ÇIKIŞ BAKIMI
SONUNDA
DÖNÜŞ BAKIMI
SONUNDA
İMZASI :
Form : 2145
2-35
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ŞOFÖRÜN MOTORLU ARAÇ KAZA RAPORU
(FORM 91)
1. GENEL ESASLAR :
Şoförün motorlu araç kaza raporu daima kaza hüviyet kartı (Form 518) ile birlikte araç
üstü yayın çantasının içinde taşınır. Herhangi bir aracın kazaya karışması halinde şoför durup
gereken yardımı yapar ve daha sonra form 91'i hazırlayarak en kısa zamanda en yakın amirine
ulaştırır. Kaza ne kadar önemsiz görünürse görünsün veya personelde yaralanma olsun veya
olmasın form 91 her kazada doldurulmalıdır. Kaza esnasında şoför raporu hazırlayabilecek
durumda değilse, rapor herhangi bir subay,er veya sivil memur tarafından veyahut da
durumun icap ettirdiği birisi tarafından tanzim edilebilir.
2. TAAHHÜTLER :
Şoförler kazanın meydana geliş nedeni, sorumluluk derecesi, veya karşılanması mümkün
olmayan istekler hakkında yazılı veya sözlü olarak davacılara veya onların avukatlarına ifade
vermemelidir. Kendisi sigortalı olmadıkça askeri şoför, sigorta şirketlerinin istekleri
doğrultusunda kaza raporu doldurmayacaktır. Bu durum sıralı komutanlarca şoförlere
öğretilmelidir. Mahalli tebliğlerin ve kararnamelerin kaza raporlarının verilmesini gerektirdiği
durumlarda, istenilmeyen durumlarla karşı karşıya kalmamak için raporlar önce gözden
geçirilmek üzere adli subaya verilmelidir.
3. DOLDURULMASI :
Şoförlerin, kaza mahallinde bütün lüzumlu bilgileri elde edebilecek şekilde eğitilmeleri
esastır. Bu hayati bilgilerin elde edilmesi kazadan sonra şahitlerin ayrılması ve araçların kaza
mahallinden uzaklaşması halinde imkansız duruma gelir.
Aşağıdaki bilgiler formdaki sütunların sırasına göre tertiplenmiştir.
a. Birinci ve 2 nci satırlar :
K.K.K. diye yazılır. Raporu tanzim eden şoförün esas birliği veya görevlendirildiği
birliğin tam ve açık ismi ve mevkii kaydedilir.
b. Kısım I :
Raporu tanzim eden şoförün adı ve soyadı, rütbesi, uzmanlık derecesi, künye
numarası, trafik ehliyet numarası, ev adresi ve birlik veya ev telefon numarası kaydedilir.
c. Kısım II :
Kazanın meydana geldiği gün, zaman ve yeri, göreve gönderilme sebebi ve aracın
göreve gidişte takip ettiği yol yazılır.
ç. Kısım III :
Ordu aracının marka ve modeli, tipi, plaka numarası ve aracın hasara uğrayan
kısımları yazılır.
d. Kısım IV :
Bu kısma, kazaya karışan diğer araca veya mala ait bütün lüzumlu bilgileri
kaydedilir. Birden fazla araç veya malın hasara uğraması halinde ilave bilgiler 3 ncü
sayfadaki XI'nci kısma kaydedilir.
2-36
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
e. Kısım V :
Kazada yaralanan bütün personelin isimleri, ev ve askeri adresleri yazılır.
f. Kısım VI :
Kaza anında araçta bulunanların kimlikleri ve adresleri yazılır.
g. Kısım VII :
Kazaya karışan diğer araç veya araçlarda bulunanların isimleri ev veya askeri
adresleri veya mevcutsa her ikisi de kaydedilir.
ğ. Kısın VIII :
Kazayı en iyi gördüğü tahmin edilen şahısların isimleri, ev veya askeri adresleri veya
mevcutsa her ikisi de kaydedilir. Kaza anında kazayı gören yoksa, kazayı müteakip kaza
yerine ilk gelen şahısların memurun (Sivil ve askeri) ismi, kolluk veya yaka numarası, vazife
bölgesi veya karargahı bulunduğu yeri kaydedilir.
h. Kısım IX :
Kaza anında ordu aracının ve diğer araç veya araçların hareket istikametleri tespit
edilir. Şoförün, yayaların veya diğer şahısların görüşüne mani olarak kazanın meydana
gelmesine tesir etmesi mümkün olan yol işaretleri, trafik levhaları, trafik kontrol cihazları,
binalar, ilan tahtaları ve diğer sabit tesisler gibi bilgiler kaydedilir.
ı. Kısım X :
Kazayı müteakip olan bütün hadiseleri kaydedilir. Örneğin; sıhhi ilk yardım kimin
tarafından yapılmıştır, yaralılar nereye götürülmüştür, diğer şoförün durumu, diğer şoför veya
yaralanmış şahıslar tarafından kazanın sebebi ve personel veya malın hasar derecesi hakkında
yapılan beyanlar, bu beyanları işiten şahitlerin isimleri ve adresleri kaydedilmelidir.
i. Kısım XI :
Bu sütun, kazaya karışan diğer araç miktarı birden fazla olduğu hallerde
kullanılmalıdır. Bu sütun, IV ncü sütunun dolduruluş şekline göre doldurulur.
j. Kısım XII :
Kazaya dahil veya kazaya neden olan her araç kabataslak resmedilmelidir. Ordu
aracına 1, diğer vasıtaya 2, ilave vasıtalara 3, ...... vs. numara verilir. Araçların kazadan sonra
takip ettikleri yol kesiksiz çizgi ile gösterilir. Araçların kazadan sonra takip ettikleri hareket
istikametleri kesik veya noktalı çizgilerle belirtilir. Kazaya dahil olan herhangi bir yayanın
yürüyüş istikameti, demiryollarının yerleri ve kazaya sebep olabilecek diğer faktörler de
gösterilmelidir. Aynı zamanda yolların ve caddelerin isim veya numaraları yazılmalı ve okla
yönleri belirtilmelidir.
k. Sayfa 4 :
Şoför, kendi görüşüne göre kazanın nasıl meydana geldiğini izah edip sayfanın altını
kaza tarihini de belirterek imzalamalıdır.
2-37
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
SÜRÜCÜNÜN MOTORLU ARAÇ KAZA RAPORU ÖRNEĞİ
BU FORM; KAZANIN VUKUA GELDİĞİ
ZAMAN VE YERDE SÜRÜCÜ TARAFINDAN
MÜMKÜN OLDUĞU KADAR SÜRATLE
DOLDURULUR
SÜRÜCÜNÜN MOTORLU
ARAÇ KAZA RAPORU
AİT OLDUĞU KUVVET : K. K. K.
SÜRÜCÜ
ZAMAN VE YERİ
II
I
SÜRÜCÜNÜN BİRLİĞİ VE YERİ :
ADINIZI,
YAZIN:
SOYADINIZI RÜTBE, UZMANLIK DERECESİ :
KÜNYE NUMARASI :
EHLİYET No. :
EV ADRESİ: (Cadde, Şehir)
EV Tlf. No.:
KAZA TARİHİ VE GÜNÜ:
KAZA SAATİ :
KAZA YERİ (KAZA ŞEHİR İÇİNDE İSE, ŞEHİR İSMİ, ŞEHİR
HUDUTLARI DIŞINDA İSE ŞEHRE VEYA BELİRLİ BİR
NOKTAYA UZAKLIĞI Km. OLARAK).
GÖREVE GİDİŞTE TAKİP EDİLEN YOL :
ARACIN
IV
KAZAYA UĞRAYAN
DİĞER ARAÇ veya
MAL
(Araç birden fazla isse
sayfa 3, Ks 11 ‘e Kaydet)
III
GÖREVE GÖNDERİLME SEBEBİ :
MARKASI :
TİPİ :
PLAKA No. VEYA ARACI
BELİRTEN DİĞER HUSUSLAR
ARACIN HASARA UĞRAYAN KISIMLARI :
MARKASI :
TİPİ :
İMAL SENESİ :
SÜRÜCÜNÜN EHLİYET NO:
ARAÇ RUHSAT NO :
ARACI KULLANAN İSİM
ARACIN SAHİBİNİN İSMİ :
ARACI
KULLANANIN ARACIN SAHİBİNİN ADRESİ :
ADRESİ :
(Cadde, Şehir)
ARACIN HASARA UĞRAYAN KISIMLARI:
HASARA UĞRAYAN DİĞER ARAÇ VEYA MAL :
Sayfa 1
Stok No. 0641
Form 91
2-38
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
SÜRÜCÜNÜN MOTORLU ARAÇ KAZA RAPORU ÖRNEĞİ
EV ADRESLERİ
ŞAHİTLER
VE POLİS
VIII
VII
VI
V
DİĞER
ARACINIZDA
YARALANA
ARAÇTA
BULUNAN
N ŞAHISLAR
BULUNAN ŞAHISLAR
ŞAHISLAR
İSİMLERİ
YAKA NO. : BÖLGESİ
VEYA
KARARGAHI :
KENDİ ARACINIZ
IX
GİDİŞ İSTİKAMETİ :
DİĞER ARACIN
GİDİŞ İSTİKAMETİ :
SOKAK
VEYA
CADDENİN SOKAK VEYA CADDENİN
HANGİ TARAFINDA OLDUĞU
HANGİ TARAFINDA OLDUĞU
TAKRİBİ HIZ (Saatte mil veya TAKRİBİ HIZ (Saatte Mil veya
km.)
Kilometre)
YOLUN DURUMU
Hava (Açık, Sisli yağmurlu, Karlı YOLUN CİNSİ
vs.)
(Asfalt, makadam vs.)
DİĞER BİLGİLERİ (Dur işaretleri, trafik lambaları, maniler vs.) :
(Kaza mahallinde azami sürat 25 mil)
Sayfa 2
Stok No. : 0641
Form 91
2-39
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
XI
DİĞER ARAÇ VE MALZEME
(Bu kısım yalnız kazaya uğrayan
birden fazla araç varsa kullanılır.)
X
KAZAYA MÜTEAKİP
OLAN HADİSELER
SÜRÜCÜNÜN MOTORLU ARAÇ KAZA RAPORU ÖRNEĞİ
TIBBİ MÜDAHALE YAPMIŞSA YARALILARIN NEREYE
TABİBİN İSMİ :
GÖTÜRÜLDÜĞÜ :
DİĞER SÜRÜCÜNÜN DURUMU :
DİĞER SÜRÜCÜ YARALANMIŞ
ŞAHISLAR TARAFINDAN
KAZANIN SEBEBİYLE PERSONEL VEYA MALIN HASAR
DERECESİ HAKKINDA YAPILAN BEYANLAR BU BEYANLARI
İŞİTEN ŞAHISLARIN İSİMLERİ VE ADRESLERİ.
MARKASI :
TİPİ :
İMALAT TARİHİ
SÜRÜCÜ EHLİYET MARKASI :
ARAÇ RUHSAT NUMARASI :
ARACI KULLANAN :
ARACIN SAHİBİ :
ARACI KULLANANIN EV
ADRESİ
ARACIN SAHİBİNİN EV ADRESİ
ARACIN HASARA UĞRAYAN KISIMLARI:
HASARA UĞRAYAN DİĞER MALZEME :
XII. KAZANIN
NE ŞEKİLDE MEYDANA GELDİĞİNİ AŞAĞIDAKİ
DİYAGRAMA İŞARETLEYİN.
1. Ordu aracına; 1 diğerine 2 ilave 3. Yayaları
şeklinde gösterin.
vasıtalara, 3 numara yerin ve oklarla hareket 4. Demiryolu
şeklinde gösterin
istikametlerini gösterin.
.
(Örnek
)
)
5. Cadde veya sokakların isim veya
2. Kazadan
öncede
numaralarını yazın.
hareket
istikametini
devamlı
çizgi
ile,
6. Kuzey istikametini bu daire içinde okla
kazadan sonraki hareket
gösterin.
istikametini kesik ile
Sayfa 3
Stok No. : 0641
Form 91
2-40
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
SÜRÜCÜNÜN MOTORLU ARAÇ KAZA RAPORU ÖRNEĞİ
Kendi Görüşünüze Göre Kazanın Nasıl Meydana Geldiğini Anlatınız :
Sürücünün imzası
Tarih
Bütün soruları mümkün olduğu kadar tam olarak cevaplandırdınız mı?
Sayfa 4
Stok No.: 0641
Form 91
2-41
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KAZA HÜVİYET KARTI
(FORM 518)
Kaza ile ilgili her türlü yazışma
aşağıdaki makam adresine gönderilecektir.
Aşağıdaki haneleri doldurun.
Kaza Tarihi
:
Aracın Yapısı ve Tipi :
Aracın Plaka No.
:
Sürücünün Adı ve Soyadı :
Künye No.
:
Rütbesi :
Birliği
:
Trafik Sigortası
Poliçe Numarası
:
Telefon Numarası
:
Stok No. 0647
Form 518
1. GENEL ESASLAR :
Kaza hüviyet kartı aracın çantasında bulundurulur. Garnizon haricinde görevli araçlar
üzerinde en az iki adet bulundurulmalıdır. Her hangi bir kazaya uğradığı zaman, aracın
şoförü aracını durdurarak gerekli ilkyardımı yapar ve kaza hüviyet kartını doldurarak diğer
aracın şoförüne verir.
a. Kaza Tarihi :
Kazanın meydana geldiği tarih yazılır.
b. Aracın Yapısı ve Tipi :
Aracın marka ve modeli yazılır.
c. Aracın Plaka No. :
Plaka numarası yazılır.
ç. Sürücünün Adı ve Soyadı :
Aracı kullanan şoförün adı ve soyadı yazılır.
d. Künye No. :
Aracı kullanan şoförün adı ve soyadı yazılır.
e. Rütbesi :
Şoförün rütbesi yazılır.
f. Birliği :
Kazaya uğrayan şoförün adı ve soyadı yazılır.
g. Trafik Sigortası Poliçe Numarası :
Kaza yapan aracın sigorta numarası yazılır.
ğ. Telefon Numarası :
Kazaya uğrayan şoförün telefon numarası yazılır.
N O T
Araç üstü yayın çantasında bulunan kaza hüviyet kartının;aracın tipi,plaka no ve bitliği
gibi değişmeyen haneleri önceden doldurulur.
2-42
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
YAĞLAMA ETİKETİ
(FORM 317)
1. MAKSAT :
Bu form 1 nci kademe bakım personeline araç, silah ve gereçlerinin hangi tarih veya mil
(km.)’de yağlamaya tabi tutulacağını takip etmeleri maksadıyla kullanılır.
2. KULLANILMASI :
a. Bu form şoför mahalli camının sağ alt kısmına içten okunacak şekilde yerleştirilir.
b. Bu formda araç, silah veya gerecin müteakip yağlama tarihi veya bu tarihten önce
dolarsa mili (km.) kaydedilir.
c. Bu form ile koruyucu bakım grafiği uyum içinde olmalıdır. Gerekli değişiklikler
zamanında 2 nci kademe tarafından yapılmalıdır.
3. DOLDURULMASI :
a. Müteakip yağlama tarihi; Form 460 Koruyucu Bakım Grafiğinden bakılarak yazılır.
b. Müteakip yağlama mili (km.) : yağlamanın yapıldığı gündeki mil (km.) üzerine
tekerlekli araçlar için 1000 mil (1500 km.), tırtıllı araçlar için 250 mil (500 km.) ilave edilerek
bulunan rakamdır.
c. Eğer planlanan müteakip yağlama tarihinden önce, müteakip yağlama mili (km.)
dolarsa mil (km.)’e göre araca yağlama uygulanır. Şoför ya da silah ve teçhizatı kullanan
personel tarafından devamlı takip edilmelidir.
4. SAKLAMA SÜRESİ VE İMHASI :
Bu form, üzerindeki değişiklikler silinerek yerine yeni bilgilerin yazılabilmesi için asetat
ile kaplanmalıdır.
KOMPLE YAĞLAMA ETİKETİ
Tekerlekli araçlar için 1000 millik
(Tırtıllı araçlar için 250 millik)
Yağın Değiştirildiği Tarih
: ...........................
Yağın Değiştirildiği Mil (Km) :............................
MÜTEAKİP YAĞLAMA
Tarihi
: .....................................
Mil (Km.) : .....................................
Şoför mahalli camının ön kısmına asılır.
Stok No.: 0643
Form 317
2-43
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
MOTORLU ARAÇLARIN GÜNLÜK GÖREV KAYIT DEFTERİ
(FORM 9-75)
1. GENEL ESASLAR :
a. Bu defter, herhangi bir birlik veya teşkilden günlük olarak göreve gönderilen araçları
kaydetmekte kullanılır.
b. Her günün başlangıcında (saat 07.00'den itibaren) yeni kayıt açılmalı ve bir gün
önceden göreve gönderilip de henüz dönmemiş araçlar da, bu yeni kayda geçirilmelidir.
c. Eğer herhangi bir gün için birden fazla sayfaya ihtiyaç duyulursa o sayfaların sağ üst
köşesine anılan günün tarihi yazılır. Dolayısıyla bir günde birden fazla sayfa kullanılabilir.
ç. Birlikte günlük olarak göreve gönderilen araç miktarı bir sayfayı doldurmayacak
kadar az ise, mesai bitiminde göreve çıkan en son aracın kayıt edildiği satırın altı kırmızı
renkli kalemle çizilerek ertesi gün mesai başlangıcında kırmızı çizginin altına o günün tarihi
yazılarak kullanılabilir.
2. GÖREVE GÖNDERME :
a. Aracı göreve gönderen "Garaj Çavuşu" (veya araçları göreve göndermeye yetkili
kılınmış herhangi bir şahıs), birlik veya teşkile ait ulaştırma istekleri ile, araçların göreve
gönderilme işini en uygun ve ekonomik tarzda yerine getirecek şekilde koordine etmelidir.
b. Araç istekleri, garaj çavuşunun benzer istekleri bir seferde karşılayabilme imkanlarını
araştırarak araçlardan en ekonomik şekilde faydalanmayı sağlayacak kadar önceden
yapılmalıdır.
c. Araç ihtiyacı tespit edildikten sonra en uygun araç ve şoför seçilir.
ç. Günlük görev ve koruyucu bakım formunun ilgili sütunlarına gerekli hususlar
kaydedilir.
d. Şoföre, göreve gideceği bildirilir ve görevle ilgili bilgileri ihtiva eden görev formu
kendisine verilerek göreve gönderilir.
e. Günlük görev formu aracın göreve gitmesine izin veren garaj çavuşu tarafından imza
edilmiş olmalıdır.
f. Aracın göreve gitme zamanı, günlük görev kayıt defterine ve Günlük görev koruyucu
bakım formuna kaydedilir.
g. Şoför görevden döndüğü zaman dönüş zamanı, şoför tarafından bildirilen anormal
durumlar, kazalar veya araçta meydana gelen arızalar, günlük görev kayıt defterine işlenir.
3. DOLDURULMASI :
a. Tarih :
Görevin gerçekleştiği tarih yazılır. Forma birden fazla günü kapsayan kayıt
yapılmışsa (Günlük göreve çıkan araç sayısı bir sayfayı doldurmayacak kadar az olmasından
dolayı) o form üzerine kaydedilen günlerin tarihleri yazılır.
2-44
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
b. Sayfa No. :
Defterin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır ve birlik komutanına
onaylatılır.
c. Aracı Çıkaran :
Göreve çıkan araçları kaydetmeye yetkili olan garaj çavuşunun ismi yazılır.
ç. Sıra No. :
Her satıra verilen numara yazılır.
d. Plaka No. :
Aracın plaka numarası yazılır.
e. Şoförün Adı ve Rütbesi :
Şoförün rütbesi ve adı soyadı yazılır.
f. Aracın Tipi :
Aracın marka ve modeli yazılır.
g. İstekte Bulunan :
Aracı isteyen personelin adı soyadı yazılır.
ğ. Kime Gittiği :
İstekte bulunan aynı şahıs olabilir.
h. Birlik veya Kısım :
Araç isteğinde bulunanın bağlı olduğu birlik veya kısım yazılır.
ı. Telefon No. :
Araç isteğinde bulunan kısmın telefon numarası yazılır.
i. Müracaat veya Birlik Adı :
Şoförün kolaylıkla bulacağı açık adresi yazılmış belirli bir yer yazılmalıdır.
j. Yolcu Miktarı :
Şoför hariç araçta bulunan personel sayısı yazılır.
k. Gidilecek Yer :
Aracın en uzak olarak gideceği yer yazılır.
l. Varış Zamanı :
Araç döndüğünde şoföre görev yerine varış zamanı sorularak yazılır.
m. Tahmini Dönüş Zamanı :
Çıkış yapmadan önce aracın emrine girdiği şahsa (araç komutanına) tahmini dönüş
zamanı sorulur.
n. Çıkış Zamanı :
Günlük görev formu ile garajdan çıkış saati yazılır.
o. Dönüş Zamanı :
Günlük görev formunun dönüşte garaj çavuşuna iade edildiği zaman yazılır.
2-45
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ö. Miller (Km.) :
Çıkış ve dönüş mili (Km.) arasındaki fark yazılır.
p. Düşünceler :
Kazalar, giderilmeyen yetki dışı arızalar veya mesai bitiminde dönmeyen araçlar
kaydedilir.
4. YAPILAN MİLLERİN (KM) KAYDEDİLMESİ :
a. Araçların koruyucu bakım hizmetlerinin planlanmasına esas olmak üzere; garaj
çavuşundan, araçların yaptıkları milleri (km.) gösterir bir kayıt tutması istenebilir.
b. Bakım kısımları, araçların bakıma girecekleri milleri (km.) gösterir bir listeyi garaj
çavuşuna verirler.
c. Araçların bakıma girecekleri bu miller (km.); Günlük görev ve koruyucu bakım
formundaki mil kayıtlarından çıkarılabilir.
ç. Garaj çavuşu, aracın bakım hizmetine girmesi icap ettiğini tespit ettiğinde durumdan
bakım kısmını haberdar eder.
5. SAKLAMA SÜRESİ VE YAPILACAK SON İŞLEM :
a. Günlük görev kayıt defteri, sayfaları dolana kadar kullanılır. Son sayfası dolunca 2 ay
süre ile saklanır.
b. Eğer günlük görev esnasında kaza veya şoförü ilgilendiren bir vukuat meydana
gelmiş ise ilgili sayfa soruşturma bitinceye kadar saklanmalıdır.
2-46
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
TARİH
MOTORLU ARAÇLARIN GÜNLÜK GÖREV KAYIT DEFTERİ
ŞOFÖRÜN
KİME
KAYIT PLAKA
ARACIN İSTEKTE
GİDEADI
VE
NO.
NO.
TİPİ BULUNAN
CEĞİ
RÜTBESİ
BRL.
veya
KS.
Stok No.: 0639
Form 9-75
2-47
HİZMETE ÖZEL
TLF.
NO.
MÜRACAAT
YÜK
YERİ VEYA YOLCU
BRL.ADRESİ
MİK.
GİDİLECEK
YER
ARACI
VARIŞ
ZAMANI
TAHMİNİ
DÖNÜŞ
ZAMANI
HİZMETE ÖZEL
TEKERLEKLİ ARAÇLAR İÇİN ARAÇ ÜSTÜ AVADANLIK VE TEÇHİZAT LİSTESİ
SIRA NO.
MALZEME
¼ TON VE
BENZERİ
2 ½ TON VE
BENZERİ
1.
Bez takım çantası
1
1
2.
Bijon anahtarı
1
1
3.
Bijon anahtarı kolu
1
1
4.
Kriko ve kolu
1
1
5.
Ayarlı pense
1
1
6.
Düz tornavida
1
1
7.
Yıldız Tornavida
-
1
8.
Kurbağacık anahtar
-
1
9.
İlk hareket kolu
1
-
10.
Patinaj zinciri (takım) ön
1
1
11.
Patinaj zinciri arka
1
1
12.
Balta
-(X)
1
13.
Kazma
-(X)
1
14.
Kürek
-(X)
2
15.
Çanta bidon
1
1
16.
Yangın söndürme aleti
1
1
17.
Sıhhi yardım kutusu (X)
1
18.
Takoz (X)
1
1
19.
Üçgen reflektör (X)
2
2
NO T
1. (X) Lüzumu halinde verin.
2. Ayrıca müstakil göreve giden araçlara lüzumlu yedek pompa kaynak makinesi levye gibi ilave
teçhizat verilir.
3. Otomobil ve minibüslerde ön koltuk ve arka koltuklara oturanlar için emniyet kemeri
bulundurulur.
4. Tırtıllı araçlar her arasın teknik talimnamesinde gösterilen araç üstü avadanlık ve teçhizat
bulundurulur.
2-48
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-05
İKİNCİ KADEME BAKIMI
1. GİRİŞ :
İkinci kademe bakımı, KKKL 314-5 Kademe yetkileri broşüründe ikinci kademe
yetkisinde sayılan faaliyetleri kapsayan ve birlik bakımının en önemli kısmını teşkil eden
bakımdır.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
(1) Kapsam : İkinci kademe bakımı genel olarak yağlamalar, aylık bakım (silahlar
için), 6 aylık bakım, yıllık ve 2 yıllık bakımları kapsar. İkinci kademe onarımları, normal
onarım işlerinin bir kısmı olarak arızalı aksamın teferruatlı sökülmesini veya bunların geniş
ölçüde ayarlanmalarını gerektirmeyen, arızalı durumdaki parça ve bütün parçaların yenisi ile
değiştirilmesi suretiyle yapılır. Ayrıca periyodik bakım uygulanacak araç, silah ve
malzemenin kademede bakıma ve yağlamaya alınacağı tarih veya mil/km. 2 nci kademe
yetkili personelince planlanarak Koruyucu bakım grafiğine işlenir. Yağlama tarih veya
mil/km.si ayrıca Yağlama Etiketine işlenir.
(2) Yapacak Personel : Birinci kademelerin dışındaki kabiliyet, imkan ve tesislere
haiz olan ve özel şekilde eğitim görmüş personel tarafından yapılır.
(3) Teşkilat : İkinci Kademe İki Kısım Halinde Bulunur :
(a) Birinci Kısım : Bölükte, bataryada ve taburlarda (Tb. Kh. Bl. Bkm. Ks.
kadrolarında Bkm. Ks. bulunan muadili kurum ve teşkillerde) bulunur.
(b) İkinci Kısım : Bağımsız bölük ve bataryada, bağımsız taburda, topçu
taburunda, alayda, muadili kurum ve teşkillerde bulunur.
(4) Set ve Avadanlık : Her birliğin mevcut araç, silah ve gereçlerinin özelliğine göre
tespit edilmiş TMK. larda gösterilen veya emir ve talimatlarda verilen set, yedek parça ve test
aletleri ikinci kademe ikinci kısım set ve avadanlığını teşkil eder.
(5) Bakım Yeri : İçinde her teknik sınıf malzemesi için birer bakım yeri bulunan
teknik sınıf malzemesinin özelliğine göre düzenlenen ve kapalı olarak inşa edilmiş standart 2
nci kademe binalarıdır.
b. Uygulama :
(1) İkinci Kademe Birinci Kısım
(a) Görev ve Yetkileri :
İkinci kademe birinci kısım bulunan birliklerde TMK'da gösterilen teknik
personel mevcut ise aşağıda belirtilen görevleri yapmaktan sorumludur. Mevcut değilse, bu
görevleri ikinci kısım yapar. Görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz:
(I) Her çeşit yağlama işini her aracın kendi Teknik Talimnamesine ve
yağlama emrine göre yapar.
(II) Silahlar için aylık bakım ve yağlama işlemlerini yapar.
2-49
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(III) Yeni veya yenileştirilmiş olarak bölüğe veya bataryaya verilen araç ve
gereçlerin durumlarını muayene eder.
(IV) Yeni araçların alıştırma hizmeti safhasında yapılması gereken işlemlerini
Teknik Talimnamelerine göre yapar.
(V) Yetkisi dahilinde küçük onarım, parça değiştirme ve basit ayarları yapar.
(VI) Yetki dışı arıza ve onarımları ikinci kısma bildirir ve gönderilmesi
gerekenlerin sevkini yapar.
(VII) Birinci kısım, ihtiyacı olan yedek parça ikmalini ikinci kısımdan yapar.
İhtiyaç duyulduğunda ikinci kademe ikinci kısım set ve avadanlığından faydalanır.
(VIII) Haftalık muayene, kontrol ve bakıma yardım eder. Lüzumlu kayıtları
tutar.
(IX) Birinci kademe bakımına nezaret eder ve bu personelin bakım hususunda
yetişmesini sağlar.
(X) Gereçlerin özel Teknik Talimnamelerine göre muayene, kontrol ve
alıştırma işlerini yapar.
(b) Teşkilatı ve Yeri :
İkinci kademe birinci kısımların teşkilatı her birliğin kendi TMK'da
gösterilmiştir. Birinci kısım bakım yeri genellikle birliğin garaj bölgesinde olup, çadır veya
küçük çapta inşa edilmiş, içinde yağlama kanalı bulunan kapalı bir yerdir. Gerektiğinde
yağlama hizmeti için ikinci kademe bakım yerinden de faydalanılır.
(c) Set ve Avadanlık :
Her birliğin kendi TMK’da veya emir ve talimatlara göre verilmiş olan set,
avadanlık, yedek parça ve test aletleri ikinci kademe birinci kısmın test ve avadanlığını teşkil
eder.
(ç) Tutulacak Kayıtlar :
Birinci kısımda tutulacak kayıtlar :
(I) Yağlama Etiketi (Form-317)
(II) Arıza kayıt defteri
(III) Form 811 istek ve iş emri belgesi
(IV) Kendi birliği ile ilgili koruyucu bakım grafiği.
(2) İkinci Kademe İkinci Kısım :
(a) Görevleri : İkinci kademe ikinci kısım TMK’da birinci kısım bulunmadığı
veya birinci kısıma teknik personel tayin edilmediği durumlarda aşağıda belirtilen görevlerine
ilaveten uygulamanın1nci madde a fıkrasında açıklanan birinci kısmın görevlerini de yapar.
Başlıca görevleri;
(I) Tekerlekli ve tırtıllı araçların periyodik bakımlarını mil/ km. veya zaman
esasları dahilinde yapar.
(II) Tekerlekli araç römorklarının periyodik bakımını römorka ait aracın
bakıma alındığı tarihte yapar.
2-50
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(III) Periyodik bakımlar sırasında veya herhangi bir zamanda araç ve gereçler
üzerinde görülen yetkisi dahilindeki aşınmış, yıpranmış, arızalı parçaları değiştirir, onarır ve
ayar işlerini yapar.
(IV) Yetki dışı arızalar için istek ve iş emri belgesi hazırlayarak bir üst
kademeye iletmek üzere ikmal subayına bildirir ve üst kademece istenen malzemeyi
zamanında sevk eder.
(V) Normal aşınma ve yıpranma dışında ordu malında meydana gelen
hasarlar için 2 nci kademe yetkili personeli tutanakla durumu tespit eder ve birlik komutanına
arz eder. Birlik komutanı gerekli tahkikatı yapar ve sorumluları mahkemeye sevk eder. Adli
kovuşturmaya başlandığını belirlemek için mahkemeden alınacak mahkeme esas kayıt defteri
tarih ve sayı numarası bir üst bakım kademesine bildirilerek malzeme sevk edilir.
(VI) İkinci kademe (ikinci kısım) birlik bakım yükünü oluşturur ve kontrol
eder. Kontrollü parçalar için TEBSL (Tasdik Edilmiş Birlik Stok Listesi) sarf malzemeleri
için T.S.S. (Tecrübi Stok Seviyesi) ile stok ve yer kartındaki tamir parçalarını işlerlik
durumuna göre ihtiyaçları tespit ederek birlik ikmal subayına bildirir, tedarikini temin eder.
Birlik bakım yükünde bulunan malzemeler savaş stoku gibi muhafaza edilmez. Bakım ve
onarım esnasında ihtiyaç duyulanlar, kullanılarak sarf edilenler üst ikmal kanalından istenir.
Direkt değiştirme kanalı ile ikmali gereken tamir parçalarını tedarik eder.
(VII) Birlik komutanlığının alacağı tertibe göre birliklerin haftalık bakımlarına
nezaret eder ve öğretici mahiyette tavsiyelerde bulunur.
(VIII) Birliklerde her türlü malzemenin sicillerini tutar ve muhafaza eder. Ordu
malının bir üst kademeye tahliyesi esnasında veya birlik değiştirmesi halinde sicillerin ordu
malı ile beraber bulunmasını sağlar. Bu sicil; malzeme orduya ilk girdiğinde bir defa tutulur.
Zamanla yapılan önemli tadilat ve tamir parça değişiklikleri sicile geçirilir. Herhangi bir
nedenle sicillerin elden çıkması veya kaybolması halinde adı geçen ordu malına 3 ncü kademe
veya daha üst kademece teşkil edilecek heyetle yeni sicil belgesi veya kartı tanzim edilir ve
saymanın onayı alınır. Böyle hallerde eksik, kırık, hasarlı hususlar birliğe aittir. Heyette
mutlaka işletme kontrol kısım amiri bulunmalıdır.
(IX) Silahların özel Teknik Talimnamelerinde belirtilen 6 aylık, yıllık ve 2
yıllık bakımlarını yapar.
(b) 2 nci Kademe 2 nci Kısmın Yetkileri :
(I) Araçların periyodik bakımlarını yapmak.
(II) Kadrosunda belirtilen set, avadanlık, tezgah, tesisat ve personel
kapasitesine göre KKKL 314-5 K.K. Kademe Yetkileri Broşüründeki kademe onarım yetkisi
ikinci kademe ikinci kısım sütununda gösterilen parça değiştirme, küçük onarım ve basit
ayarları yapmak.
(III) Kurtarma aracı, set, avadanlık ve personel durumuna göre kurtarma
görevi yapmak.
(c) Sorumluluk :
2 nci kademe 2 nci kısım komutanı (İkm. ve Bkm. Tk. K., Bakım Subayı)
teknik nezaret sorumluluğuna haizdir.
2-51
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
Ayrıca ;
(I) Sicil kayıtlarının muhafazasından,
(II) Araç, gereç ve silahın bir üst kademeye bakımlı olarak tahliyesinden,
(III) Bakım hatası nedeni ile rapor tanzim etmekten,
(IV) Araçların periyodik olarak bakımlarını yaptırmaktan,
(V) Birliklerin haftalık bakımlarına nezaret etmekten,
(VI) İkinci kademe stok seviyesini muhafaza etmekten sorumludur.
(ç) 2 nci Kısım Bakım Yeri :
İçinde her teknik sınıf malzemesi için birer bakım yeri bulunan teknik sınıf
malzemesinin özelliğine göre düzenlenen ve kapalı olarak inşa edilmiş standart 2 nci kademe
binalarıdır.
(d) Set ve Avadanlık :
Her birliğin mevcut araç, silah ve gereçlerinin özelliğine göre tespit edilmiş
TMK. larda gösterilen veya emir ve talimatlarda verilen set, yedek parça ve test aletleri ikinci
kademe ikinci kısım set ve avadanlığını teşkil eder.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) İkinci kademe birinci kısım ile birinci kademe birbiriyle karıştırılmaktadır.
(2) Kademe
yetkileri
ve
görevlerini
düzenleyen
yayınlar
yeterince
incelenmemektedir.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ :
a. İkinci kademe bakımının kapsamını biliyor mu?
b. İkinci kademe bakımının kim tarafından yapılacağını biliyor mu?
c. İkinci kademenin kaç kısma ayrıldığını biliyor mu?
ç. Birinci kısmın görev ve yetkilerini biliyor mu?
d. İkinci kısmın görev ve yetkilerini biliyor mu?
e. İkinci kademe bakım yerini biliyor mu?
REFERANS
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım Malzemeleri Birlik Bakımı (1997)
2. KKY 312-5 (66-15) KKK Birlik Bakımı Yönergesi (1975)
2-52
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-06
İKİNCİ KADEME TEŞKİLATI VE PERSONELİ
1. GİRİŞ :
İkinci kademe teşkilatı ve personeli bağlı olduğu birliğin TMK da gösterilmiştir.
Genellikle “Bakım Takımı”,”Bakım Kısmı” gibi adlandırılır ve kadrosunda bulundukları
birliğe ikinci kademe bakım desteği sağlarlar.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
İkinci kademe bakımı, KKKL 314-5 Kademe yetkileri broşüründe ikinci kademe
yetkisinde sayılan faaliyetleri kapsayan ve birlik bakımının en önemli kısmını teşkil eden
bakımdır. Bu bakım ikinci kademelerde “POSTA TEŞKİLATI” kurulmak suretiyle icra
edilir.
b. Uygulama :
(1) Teşkilat : Çeşitli bakım birliklerinde bulunmasına yetki verilen personel sayısı ve
tahsis edilen görevler, birliklerin bakımından sorumlu oldukları araçların miktarlarına ve
tipine göre değişir.
Birlik bakımının kontrolü emir ve komuta hiyerarşisi içinde yapılır. Birlik
bakımının yapılması ve bununla ilgili faaliyet, garnizonda ve sahrada aynı şekilde tatbik
edilir. Teşkil veya birlik komutanları, muharebe grubu, alay, tabur, bölük, batarya ve müfreze
komutanları emir ve komutaları altındaki araçların birlik bakımlarının icrasından
sorumludurlar. Komutanın bu faaliyeti uygun şekilde kontrol edebilmesi için görevi ifa
edecek bir teşkilatın bulunması gereklidir. Teşkilat ve malzeme kadrosu ait olduğu teşkil veya
birliğe bakım görevini yapmak üzere tahsis edilmiş olan bakım personelini ve teşkilatını
gösterir, fakat genel olarak bütün teşkillerde bakım kısımları birbirine benzerler, her sınıf ve
birlik, bakım personelini yetiştirmekten ve bunları yerlerinde kullanmaktan sorumludur.
(2) Personelin Görevleri :
(a) İkmal ve Bakım Takım Komutanı (Bakım Subayı) : Bakım subayı araç
bakımı hususunda komutanın temsilcisi ve teknik müşaviri olarak faaliyet gösteren subaydır.
Bakım subayı teknik araç eğitimi görmüş, araç kullanma tecrübesi olan veya yapılacak
görevlerde yetenekli durumda bulunan subaylar arasından seçilmiş olmalıdır. Bakım subayı
teknik nezaretten sorumludur. Bu sorumluluk, bakım faaliyetlerinin bir teşkilde
merkezileştirilmesi veya batarya, bölük veya kıt'alarda ayrı olarak yapılması halinde bakım
subayının sorumluluğunda kalır. Bakım subayı, araçların çalıştırılması ve bakım hususlarını
bütün birlik dahilinde daima yüksek bir seviyeye çıkaracak şekle getirmelidir. Bakım
subayının özel görevleri, bulunduğu birliğin tipine göre değişir. Alay veya benzeri birlik bakım
subayının görevleri ast birliklerin bakım subaylarının faaliyet sahalarına nazaran daha geniştir.
Tabur veya alay bakım subayı, karargah subayı olarak da faaliyet gösterir. Bakım subayı;
(I) Muharebe grubu alay, tabur, batarya, bölük veya benzeri kıt'aların bakım
takımı veya kısmına emir ve komuta eder.
(II) Araç şoförlerinin eğitimine ve bakım personelinin teknik eğitimine
nezaret eder. Kurstan dönen şoförlerin kayıtlarını yapar, gelen ehliyetleri sahiplerine verir.
Araç kullanma durumunu yakından takip eder, göze çarpan aksaklıkların giderilmesi için
tertipler alır.
2-53
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(III) Mevcut tamir parçalarına, avadanlıklara, birlik teçhizatına ve personelin
tecrübe derecesi ile taktik duruma uygun olarak bakım faaliyetlerini planlar.
(IV) Birliğindeki araçların muhafazası, muayene ve bakımı hususlarını planlar
ve bu faaliyetleri idare ve takip eder.
(V) Araçları periyodik olarak muayene eder, her bir araca ait kayıtları gözden
geçirerek, tesis edilmiş standartlara uygun olarak kendi birliği veya ast birliklerin bakım
yerlerinde bakım ve onarım faaliyetlerinin cereyan edip etmediğini tetkik eder. İcabında
tavsiyelerde bulunur veya aksaklıkların düzeltilmesi için kaideler tespit eder.
(VI) Komutan denetlemelerinde, komutana yardım eder, mevcut talimatlar ve
emirlerde belirtilen diğer denetlemeleri yapar.
(VII) Birlik veya teşkil dahilindeki bütün araç faaliyetlerini ve bakım
hizmetlerini yakından takip eder. Birlik veya teşkilin direkt desteğine tahsis edilmiş olan üst
bakım kademesi ile yakın koordineyi sağlar.
(VIII) Tamir parça ve ikmal maddeleri isteklerini koordine eder. Alay veya
tabur dahilinde ikmal maddelerinin alınması ve dağıtımına nezaret eder. Tamir parçalarının
herhangi bir birlik tarafından diğer birlikler aleyhine istif edilmesine ve bakım hizmetlerinin
herhangi bir birlik tarafından istismarına mani olur.
(IX) Bakım personelini ve ast birlikleri; yakıt, yağ temizleyici ve koruyucu
malzemenin alınışı ve kullanışı hakkında bilgili kılar.
(X) Bakım takımına veya kısmına tahsis edilmiş olan her türlü teçhizat ve
malzemenin kayıtlarını tutar.
(XI) İşletme ve bakım kayıtları ve raporlarının hazırlanmasına ve yapılacak
son işlemlere nezaret eder.
(XII) Araç teknik hizmet bültenleri, emirler ve diğer talimatlarda mevcut
bilgilerin birlik dahilindeki ilgili bütün personele ulaştırılmasını ve tatbikini sağlar.
(XIII) Birliklerin araçlarını ve bakım tesislerini sık sık ziyaret ederek icap eden
yardım ve tavsiyelerde bulunur.
(XIV) Hizmet araçları parkına ait yangın talimatı ve tahliye planları hazırlar,
tatbikatına nezaret eder ve bütün yangın tehlikesi ihtimallerini ortadan kaldıracak tedbirleri alır.
(XV) Bütün emniyet tedbirlerini kararlaştırır ve aynen tatbikini temin eder.
(XVI) Araçların sahrada ve konvoy dahilindeki kurtarılması, tahliyesi ve
onarımı hususlarına ait usulleri kararlaştırır ve bunların tatbikatına nezaret eder. Arızalanarak
hareketsiz kalmış araçların yük ve personelinin diğer araçlara aktarılması hususunu tertipler
veya yol kenarı tamirlerinin çabuklaştırılması için lüzumlu talimatları verir.
(XVII) Bütün teknik kontrolleri yapar. Bu kontrol sorumluluğu bakım
faaliyetlerinin bir teşkilde merkezileştirilmesi veya batarya, bölük, veya kıtalarda ayrı olarak
yapılması halinde de bakım subayının sorumluluğunda kalır.
(XVIII) Birlikte mevcut bütün araçların özellikleri, araçlara ait tahditler, araç
talimnamesinde mevcut talimatlara göre araçlara uygulanması gereken hususlar hakkında
ayrıntılı bilgi edinir.
(XIX) Birlik veya teşkildeki araçların çalışma dereceleri ve bakım
durumlarından birlik komutanını bilgili kılmalıdır.
2-54
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(b) Bakım Astsubayı : Birlik bakım subayının direkt temsilcisi ve teknik
müşaviridir. Bakım Astsb.; teknik bilgisi, mekanik ehliyeti, tertiplenme ve nezaret kabiliyeti
olan astsubaylar arasından seçilir. Bakım astsubayı, uygun olmayan ve anormal şartlar altında
çalıştırılması ve alınacak tedbirler ve acil tedbirler hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
Bölük veya batarya gibi küçük birliklerde bakım astsubayının görevleri birlik araçlarının
işletilmesi ve bakımı hususlarının her ikisini de kapsar. Daha büyük birliklerde ise kendisine,
araçların işletilmesi veya bakımı ile ilgili görevlerden biri tahsis edilir. Bakım astsubayı
aşağıdaki hususlardan sorumludur:
(I) Bakım birliğinin faaliyetleri ile ilgili prensipleri tatbik ettirmek, ihmal,
uygunsuz kullanma ve dikkatsizlik gibi hususları amirine bildirmek.
(II) İstenen bütün raporları hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek, araç,
ikmal ve bakım faaliyetlerinin teknik safhasına koordine etmek.
(III) Bütün bakım yeri kayıtlarını, dosyaları, formları ve lüzumlu raporları
tutmak ve muhafaza etmek.
(IV) Bakım birliğini sahrada kifayetli olarak çalışabilecek şekilde hazırlamak
ve bakım subayının mevcut bulunmadığı veya yardımcı bir subay vazifelendirmediği hallerde
sahra bakım tesislerini bilgili kılmak.
(V) Belirli periyodik bakımları yaptırmak, tamamlanmış olan bakım
faaliyetleri hakkında bakım subayına bilgi vermek.
(VI) Hizmette görevlendirilmiş araçların faaliyetlerini kontrolü altında
bulundurmak ve icabında hemen gerekli tedbirleri almak. Örneğin çamura saplanmış araçları
kurtarmak, arızalanmış araçları yerinde onarmak, onarılmayacak durumda olanları çekerek
götürmek gibi.
(VII) Mekanik arızaları teşhis etmek, tamircilere görev vermek, yapılan işi
kontrol etmek ve yapılacak işler hakkında tamircilere talimat vermek.
(VIII)Bakım yükünü uygun miktarda bulundurmak, Ordudonatım Bakım
Birliklerince onarılacak malzemenin sevkini ve son işlemlerini düzenlemek.
(IX) İcabında denetlemelere yardım etmek.
(X) Araçların hemen hareket edecek şekilde hazır durumda bulunmasını,
uygun olarak ısıtılmasını ve devamlı çalışmasını sağlayacak tedbirler almak.
(c) Motorlu Araç Makinistleri : Bir birlikte bulunacak makinist miktarı; birliğin
malzeme ve teşkilat kadrosunda tespit edilen miktara göre tahsis edilir. Makinist miktarının
kadro tespitinde, birliğin bakımını yapmaktan sorumlu olduğu araç cins ve miktarı ile, birliğin
yetkili kılındığı bakım kademesi dikkate alınır. Makinistler, tahsis edilen vazifeyi yapabilecek
kabiliyette olanlardan seçilmeli ve tamamıyla ehil olarak yetiştirilmiş olmalıdır. Tekerlekli
veya tırtıllı araç üzerinde çalışan personelin yapacakları görevler aynıdır. Normal olarak
motorlu araç makinistlerine yeteri kadar alet ve avadanlık verilir. Makinist kendisine verilen
alet ve avadanlıklarla birlikte kademe yetkisine giren küçük onarımları ve koruyucu bakım
hizmetlerini yapar. Makinistin esas sorumluluğu araç ve ana parçaların arızalarını teşhis,
onarım ve ayar hususlarını ihtiva eder. Motorlu araç makinisti;
(I) Yetkisi dahilinde, direkt değiştirme listesinde bulunan komple ve tali
komple parçaları değiştirir.
(II) Birinci kademe bakımı yapan mürettebata yardımcı olur.
2-55
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(III) Birlik veya teşkil denetleme ekibine üye olarak katılır.
(IV) Birlik bakım formlarının tutulması usulleri, araç Teknik Talimnamelerinin
kullanılması, tatbiki ve birliğe tahsis edilmiş bulunan araçların ikmali ve bakımı hususlarında
söz sahibidir.
(V) Birlik dahilinde açılan şoför/sürücü kurslarında mekanik olmayan ilk
eğitimi ve direksiyon eğitimini birlikte yaptıracak başka personel (sınıf okullarında araç
işletme ve direksiyon kursu görmüş) bulunmadığı hallerde bu görevi yürütür.
(VI)Görev yeri bakım kademesi olduğundan başka görevlerde çalıştırılmaz.
(ç) Kurtarma Personeli : Araçların kurtarılması ve tahliyesi direkt olarak
kurtarma personeline ait bir sorumluluktur. Genellikle bakım astsubayı ve bakım subayından
emir ve direktif alan bir kurtarma komutanının nezareti altında çalışırlar. Genel olarak,
kurtarma personeli de makinistler gibi aynı teknik ehliyete sahip olmalıdır. Ayrıca görevlerini
başarabilmeleri için onarım ve ayar işlerini aracın bulunduğu yerde ve hemen yapabilecek
şekilde yetiştirilmiş bulunmalıdırlar. Birliklerin garnizonda bulundukları veya kurtarma veya
tahliye işlerinin mahdut olduğu devrelerde kurtarma personeli belirli zaman bakım
hizmetlerine ve acil onarımlara yardım ederler.
Kurtarıcı araç şoförleri en az B veya C sınıfı sürücü ehliyeti olmalı ve 4 ncü
kademelerden bom ve vinçleri kullanabilmek için ehliyet almalıdırlar.
(d) Kule, Hafif Silah ve Ağır Silah Teknisyenleri: Bu tip personel tankların kule
aksamının, topçu teçhizatının ve hafif silahların ikinci kademe onarım, muayene ve hizmete
hazırlama faaliyetlerini yaparlar.
(I) Kule takat kontrol teçhizatının, ateşleme tertibatının, atış idare
sisteminin, anahtarların, ateşleme devrelerinin, görüş cihazlarının ve kuleye monte edilmiş
olan silahların ayar ve muayenelerini yapmak.
(II) Daha üst kademece onarım veya tadilata ihtiyaç olan durumlarda istek ve
iş emri belgesini hazırlamak.
(III) Kendi bakım sorumluluğuna giren komple tali parçaları değiştirmek.
(IV) İlgili talimname esaslarında belirtilen süreler içinde suni geri teptirme
yaparak kuleyi hizmete hazır durumda bulundurmak.
(V) Birlik veya teşkil denetleme ekibine üye olarak katılmak.
(VI) Top ve kulenin normal şekilde çalışması ve bakımının yapılmasını temin
gayesiyle top ve kulenin bakımı ve çalışmasının muayenesi hususlarında mürettebata bilgi
vermek ve onlara yardımda bulunmak.
(VII) Birlik bakım formlarının uygun şekilde tutulması ve araç Teknik
Talimnamelerinin ve bakım kılavuzlarının kullanılması ve tatbiki, teknik bültenler ve birlikte
mevcut tank kulelerine ait ikmal talimnameleri hakkında bilgi sahibi olmak.
(e) Şoför ve Mürettebat : Şoförler, şoför muavinleri ve mürettebat; araçlarının ve
silahlarının bakım hizmetlerini, muayenelerini ve yetkileri dahilinde bulunan onarım işlerini
yaparlar. Yapılacak işlerin tespitinde mevcut araçların Teknik Talimnamelerinden ve
silahların tek er ve mürettebat eğitimlerinin yapılmış şeklini açıklayan sahra
talimnamelerindeki esaslardan istifade edilir. Şoförün taktik durumun müsaadesi nispetinde
daima tatbikten sorumlu olduğu görevler şunlardır;
2-56
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(I) Aracın çalışma sesini dinleyerek herhangi bir anormal durumu tespite
çalışır. Arızaları hemen nezaretçi subaya veya bakım subayına bildirir.
(II) Aracı ve teçhizatı temizler.
(III) Yağı, suyu, yakıtı, lastikleri, paletleri vs. gibi Teknik Talimnamesinde
yazılı olan yerleri kontrol eder.
(IV) Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formunu kullanır.
(f) Garaj Çavuşu (Araç Kayıt ve Sevk Memuru) : Teşkilat ve malzeme
kadrolarında alay ve tabur seviyesindeki birliklere bir garaj çavuşu tahsis edilir. Kadrosunda
garaj çavuşu bulunmayan birliklerde bu vazifeyi yapmak üzere bir şahıs görevlendirilir. Garaj
çavuşu;
(I) Bir görev için emir alınca elde mevcut uygun araç veya vasıtayı seçer ve
lüzumlu bilgiyi "Motorlu Araç Günlük Görev Kayıt Defterine" kaydeder. (Form 9-75)
(II) Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formunun kendisine ait kısımlarını
doldurur ve ilgili şoföre verir.
(III) Şoför veya operatörlerle aracın kendi Teknik Talimnamesine göre çıkış,
yol ve dönüş bakımlarını yaptırır, Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formuna
kaydedilmesini sağlar.
(IV) Muayene ve bakım şoför tarafından çıkış bakım esnasında bir tarafından
imzalanır ve aracı şoförü ile emrine gireceği şahsa teslim edilir.
(V) Şoförlerin dönüşlerini müteakip günlük görev formunu alır, lüzumlu
bilgileri Form 9-75'e kaydeder. Ayrıca günlük görev formunun tam doldurulup
doldurulmadığını kontrol eder. Dönüş bakımını şoföre yaptırıp ilgili haneyi imzalatır.
(VI)Günlük görev ve koruyucu bakım formlarını bir dosyada muhafaza eder.
Araç ile ilgili herhangi bir vukuat olmamış ise 2 ay sonunda imha eder.
(VII) Araçla ilgili kaza mevcut olduğu takdirde form kaza kaydını ihtiva eden
form 9-75'in ilgili sayfası ile birlikte kaza tetkik subayı tarafından yapılacak son işlem
bitirilinceye kadar muhafaza edilir.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) İkinci kademe teşkilatı yeterince bilinmemektedir.
(2) Personelin görevleri yeterince bilinmemektedir.
(3) Sanatkar personel sıkıntısı nedeniyle bazı birliklerde ikinci kademe posta teşkilatı
tam olarak kurulamamaktadır.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ
a. İkinci kademe teşkilatını biliyor mu?
b. İkinci kademe personelinin görevlerini biliyor mu?
REFERANS:
KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2-57
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-07
İKİNCİ KADEMELERİN TERTİBİ VE TANZİMİ
1. GİRİŞ :
İkinci kademe bakımı için uygun bir bakım yerinin tertibi ve tanzimi gerekir. Bu ders
notunda ikinci kademelerin tertibi ve tanzimi incelenmiştir.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
(1) İkinci kademe bakım yeri:
(a) Birinci kısım: Çadır sundurma
(b) İkinci kısım: Standart ikinci kademe binası
(2) İkinci kademe posta teşkilatı:
(a) 6 Aylık bakım postası
(b) Yağlama postası
(c) Onarım postası
(ç) Kaynak postası
(d) Lastik onarım postası
(e) Akü postası
b. Uygulama :
(1) Standart İkinci Kademe Binasının Yerleştirilmesi :
Standart 2 nci kademelerin yerleştirilmesi, K.K.K.lığı standart bina projeleri
albümü (Savunma tesisleri) standart 2 nci kademe binası G-4 bölümünde gösterilmiştir.
Önemli bir değişiklik olmadığı takdirde bu yerleşim durumu bozulmamalıdır.
(2) Postaların Teşkili :
2 nci kademelerde postaların teşkili TMK’da gösterilen personel, set ve avadanlık
durumuna göre değişir. Genellikle 2 nci kademelerde aşağıdaki postalar teşkil edilmelidir.
Her postaya birlik makinistleri nezaret eder, eğitim ve öğretimini sağlarlar.
(a) 6 Aylık Bakım Postası :
(I) Teşkili : Birlikte mevcut araçların cins ve miktarına göre en az bir
postadan meydana gelir. Benzinli ve dizel araçların periyodik bakımını yapabilecek şekilde,
(aa) Tek. veya Tırt. Araç Makinisti,
(bb) Tek. veya Tırt. Araç Tamircisi,
(cc) Tek. veya Tırt. Araç Tamirci yardımcısından teşkil edilir.
(II) Görevi : Tekerlekli veya tırtıllı araçların ve diğer malzemelerin periyodik
bakımlarını yapar.
(b) Yağlama Postası :
(I) Teşkili : Mevcut araçların cins ve miktarına göre en az bir postadan
oluşur. Tekerlekli veya tırtıllı araçların ve diğer malzemelerin mil-km. veya çalışma saati
esaslarına göre yağlama işini yapabilecek şekilde yeterli ve eğitilmiş personelden teşkil edilir.
(II) Görevi : Her türlü araç ve malzemelerin kendi Teknik Talimnamesi ve
yağlama emrine göre mil-km. veya zaman esasları dahilinde komple yağlama işlerini yapar,
kontrol eder ve idamesini sağlar.
2-58
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(c) Onarım Postası :
(I) Teşkili : Kademeye onarım için gelen araçların cins ve miktarına göre;
(aa) Tek. veya Tırt. Araç Makinisti,
(bb) Tek. veya Tırt. Araç Tamircisi,
(cc) Tek. veya Tırt. Araç Tamirci yardımcısı,
(çç) Tek. veya Tırt. Araç motor elektrik ve yakıt donanım tamirci
yardımcısından teşkil edilir.
(II) Görevi: Araçlarda herhangi bir zamanda meydana gelen yetki dahilindeki
arıza giderme, parça değiştirme ve basit ayar işlerini yapar.
(ç) Kaynak Postası :
(I) Teşkili : Kademeye onarım için gelen araçların cins ve miktarına göre;
(aa) Madeni gövde tamircisi,
(bb) Madeni gövde tamirci yardımcısı,
(cc) Kaynakçıdan teşkil edilir.
(II) Görevi : Küçük çapta araçların gövdelerinde meydana gelen hasar, ezik
ve çatlakların giderilmesi ve kaynak işlerini yapar.
(d) Lastik Onarım Postası :
(I) Teşkili : Bakım kademesinde bulunan lastik sökme aparatını
çalıştırabilecek yetenekteki bir kişi sorumluluğunda, lastiği onarılacak araç mürettebatından
teşkil edilir.
(II) Görevi : Her çeşit tekerlekli araçların lastiklerini onarır ve değiştirir.
Lastik havalarının istenen ölçülerde olmasını sağlar. İcabında dış lastiklerin aşınma
durumlarını kontrol eder.
(e) Akü Postası :
(I) Teşkili : 2 nci kademedeki akü şarj yerini işleten personel
sorumluluğunda araç mürettebatından teşkil edilir.
(II) Görevi : Çeşitli tipteki akülerin bakımını, şarjını ve yetkisi dahilindeki
küçük onarımlarını yapar.
(3) Akü Şarj Yerinin Tertiplenmesi : KKTT 9-2810 Bölüm 7 veya KKYY 312-3
bakın.
(4) Yağlama Yerinin Tertiplenmesi : Standart yağlama yeri şekil 1'de görüldüğü
gibidir. Şekil ve ebatlar K.K.K.lığı standart bina albümü (Savunma Tesisleri) standart tip G4'de belirtilmiştir. Genellikle yağlama yeri, aynı zamanda yıkama yeri olarak ta
kullanıldığından;
(a) Yağlama kanalında su birikmesine engel olacak şekilde tahliye kanalı
geliştirilmelidir.
(b) Yağlama yerinin duvarları imkan dahilinde beyaz fayansla kaplanmalıdır.
(c) Yağlama malzemelerinin depo edilmesi için arka tarafa bölme yapılmalıdır.
(ç) Birlikte mevcut araçların yağlama şemaları yağlama yerinde bulunmalıdır.
2-59
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(d) Yağlama yeri her zaman temiz, avadanlık ve teçhizatlar düzenli olarak
bulunmalıdır.
(e) Kullanılan yağ bidonlarının üzerine yağ cinsleri yazılmalıdır.
(f) Yağlama malzemeleri direkt olarak yerle temas etmemeli bir ranza, sehpa
veya ızgara üzerinde bulunmalıdır.
(g) Yağlama yerine tozların girmesi önlenmelidir.
(5) Tamirhanenin Düzenlenmesi ve İşletilmesi : Kademelerde yapılmasına yetki
verilen her iş için gerekli alet, avadanlık, takım ve ölçü aletleri takım hanede bulunmalı,
takımcı tarafından ranza ve sandıklarda tertipli, bakımlı ve her zaman görev yapacak şekilde
muhafaza edilmelidir.
(a) Düzenleme :
(I) Tamirhanede yeterli miktarda ranza bulunmalı ve ranzalar gri boya ile
boyanmalıdır.
(II) Takım hanede sıkça kullanılan takımlar ve avadanlıklar ranzalarda
bulunmalı, ranzalara yukarıdan aşağıya doğru A,B,C,D gibi harfler ve soldan sağa doğru
1,2,3,4 gibi bölme numaraları verilmelidir.
(III) Her alet ve avadanlığın üzerine tanıtma etiketi takılmalıdır.
(IV) Devamlı kullanılmayan ve yüklemeye tabi olan set, avadanlık ve ölçü
aletleri mutlaka sandıklarda bulunmalı ve sandıklar iki er tarafından kolayca kaldırılacak
boyutlarda olmalıdır.
(V) Sandıklar haki boya ile boyanmalıdır.
(VI) Her sandık içerisinde bulunan alet ve avadanlıkların muhteviyatı ve
miktarı listelenmeli üst kapağın ortasına tutturulmalıdır.
(VII) Takım hanede tüm alet ve avadanlıklar için yer bulma kartı tutulmalıdır.
(VII) Yangın ve alarmda taşınacak avadanlık, set ve takım sandıklarının
üzerine öncelik sırasına göre renkli etiketler yapıştırılmalıdır.
(IX) Malzemeler alarmda hangi araçta taşınacak ise 3x10 cm. ebadında sandık
etiketlerinin üzerine yapıştırılmalıdır.
(X) Tamirhanedeki malzemeler yükleme planına uygun olarak yerleştirilmeli,
birinci kademede nakledilecek malzemeler kapıya yakın yerlere konmalı ve yüklemedeki
öncelik sırasına göre takım hanenin içerisi de ayrı ayrı gruplar halinde tertiplenmelidir.
(XI)Ranza ve sandık içerisindeki takımlar daima tertipli, düzenli ve bakımlı
olarak her an kullanmaya hazır olacak şekilde faal olmalıdır.
(XII) Bu düzenleme için ayrıntılı bilgi; KKM 368-1 K.K.K. Devamlı Emirler
Muhtırasında mevcuttur.
(b) İşletilmesi :
(I) İhtiyaç duyulan takım, alet ve avadanlıklar takımcı er tarafından takım
hane kayıt defterine kayıt edilerek verilmeli, işleri biten takımlar takım haneye teslim edilerek
kayıt defterinden silinmelidir.
2-60
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(II) Takımcı er tarafından alet ve avadanlıklar bakımı yapılarak yerlerine
düzenli şekilde konmalıdır.
(III) Takımlar paslanmayı önlemek için motor yağı ile hafifçe yağlanmalıdır.
(IV) Ağzı bozulan keski, tornavida ve matkaplar faal bir duruma getirildikten
sonra yerlerine konmalıdır.
(6) Silah 2 nci Kademenin Tertip ve Tanzimi :
Silah 2 nci kademesi K.K.K.lığı standart bina projeleri albümü G-4 bölümünde
belirtildiği gibi standart 2 nci kademe binası içerisinde silah kısmı olarak faaliyetlerini
yürütür. Her birliğin kadrosunda belirtilen personele göre silah teknisyeni Bakım Takım
Komutanı nezaretinde silah bakım ve onarım faaliyetlerini yapar. Her birliğin TMK'da
gösterilen personel miktarı farklı olmakla beraber silah teknisyeni, personelini bakım ve
onarım postası olarak teşkil etmelidir. Onarım postası arızalı silahların yetki dahilindeki
onarımlarını yaparken bakım postası da silahın ilgili Teknik Talimnamesinde belirtilen
periyodik bakımı yapar.
Kundağı motorlu silahların bakım ve onarımında 2 nci kademenin atölye
bölümünden faydalanılır. Bunun için 2 nci kademe postaları teşkil edilirken buna dikkat
edilmesi gerekir.
(a) Silah Kısmında Bulunacak Malzeme : Silah kısmında birliğin TMK'sında
belirtilen set ve avadanlık bulunur. İlaveten bir silah kademesinde şunlar bulunmalıdır:
(I) Birlik Bakım Yükü (TEBSL ve TSS) malzemelerini muhafaza için uygun
dolap,
(II) Çalışma masaları ve silahlık,
(III) Yıkama yağlama için küvet,
(IV) Matkap, breyz, taş, lehim takımı gibi malzemeler.
(b) Silah kısmının diğer faaliyetleri 2 nci kademe için açıklanan faaliyetler
gibidir.
(7) Stok Seviyesinin Tespiti, Düzenlenmesi ve İşletilmesi :
(a) 2 nci kademe bulunan birliklerde bakım subayı, birlikte bulunan tüm araç ve
silahların son durumlarına, TEBSL'lere ve Tecrübi stok seviyesine (TSS) göre bakım yükü
listelerini hazırlar. Bu listeler birlik komutanı, mal saymanı ve bakım subayı tarafından
imzalandıktan sonra kademede uygun bir yere asılır.
(b) TEBSL ve TSS'ye göre tespit edilerek birlik bakım yükü olarak stok edilen
malzemeler hiçbir zaman demirbaş malzeme gibi değerlendirilmez. İhtiyaç duyulan
malzemenin buradan kullanılması ve bütünleme ikmaliyle tekrar yerine konulması sağlanır.
(c) Birlik bakım yükünün yeri bakım yükü aracı ve römorkudur. Bu yerler
haricinde bölük malzemeliklerinde bu tip malzeme bulundurulmaz. Fazla yedek parçalar üst
kademeye tahliye edilmelidir.
(ç) Birlik Bakım Yükü Araçları ve römorkları her an göreve hazır durumda
bulundurulmalıdır.
(d) Birlik Bakım Yükü Aracı üzerinde yeteri kadar malzeme dolabı ve ranza
bulunmalıdır.
2-61
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(e) Araç üzerindeki dolap ve ranzalara yukarıdan aşağıya doğru A,B,C,D gibi
harfler ve soldan sağa doğru 1,2,3,4 gibi bölme numaraları verilmelidir.
(f) Her cins malzeme için bir adet stok ve yer kartı tutulmalıdır.
(g) Her malzemeye tanıtma etiketi takılmalıdır.
(ğ) Birlik bakım yükünden onarım için malzeme alındığında şu işler
yapılmalıdır:
(I) İhtiyaç duyulan parça stok ve yer kartından düşülür ve karta arıza kayıt
defteri sıra numarası veya Bakım Kademesi (Tamirhane) iş emri kayıt defteri sıra numarası
yazılır.
(II) Kullanılan yedek parça günlük tevziat hülasasına kaydedilir. Günlük
tevziat hülasasının iş emri no hanesine, arıza kayıt defteri sıra numarası veya Bakım
Kademesi (Tamirhane) iş emri kayıt defteri numarası verilir. Yedek parçayı kullanan bakım
personeli imza hanesini imzalar.
(III) Sarf imal ve istihsal belgesini tanzim ederek yedek parçayı sarf eder.
Birlik İkmal Kayıt Kütüğüne yapılan sarfı kaydeder.
(IV) Eksilen bu yedek parçanın bekletilmeden dağıtım belgesi ile ikmal
kanalından bütünleme isteği yapılır. Dağıtım belge numarası stok ve yer kartına işlenir ve
yapılan istek belirtilir. Yapılan bu istek birlik ikmal kayıt kütüğüne işlenir.
(V) Malzeme geldiğinde stok ve yer kartına işlenir. Gelen miktar Birlik İkmal
Kayıt Kütüğüne işlenir.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) Birlik ikinci kademelerinin tesisinde tam bir standartlık sağlanamamıştır.
(2) Birlik imkanlarıyla tesis edilen ikinci kademe binalarında KKST 387-2’de
öngörülen standart proje esas alınmamaktadır.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ
a. Standart ikinci kademe binasını biliyor mu?
b. İkinci kademe posta teşkilatını biliyor mu?
REFERANS
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2. KKST 387-2 Standart bina projeleri albümü (1982)
2-62
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
İKİNCİ KADEME YERLEŞİM PLANI
Şekil -1
2-63
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-08
İKİNCİ KADEMEDE ALINMASI GEREKEN EMNİYET
TEDBİRLERİ
1. GİRİŞ :
Kaza ve olayların önlenmesi için iyi bir eğitim ve disiplinin temini gerekir. İkinci
kademelerde alınacak emniyet tedbirleri ile kaza ve olayların ortadan kaldırılması
amaçlanmaktadır.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Emniyet en önemli çalışma alışkanlığıdır. Herhangi bir takım veya avadanlığın
kullanılmasını öğrenecek kişi önce onun emniyetle kullanılmasını öğrenmelidir. İyi iş
alışkanlıkları başlangıçta iş öğrenilirken elde edilir. Kademelerde değişik avadanlıklarla
yapılan çalışmalarda daima işin özelliğine uygun alet ve avadanlık seçilmelidir. Can ve mal
emniyeti için kazaların önlenmesinin en önemli faktörü DİKKAT'tir. Dikkatsiz çalışıldığında
ve kazalara karşı önlem alınmadığında kaza önceden davet edilmiş olur. Kazaların
önlenmesinde en önemli yol, kaza meydana gelmeden önce kademede kullanılan alet,
avadanlık ve makinaların yaratacağı tehlikelerin neler olacağı bilinmeli ve ona göre tedbir
alınmalıdır.
b. Uygulama :
2 nci kademe de alınacak emniyet tedbirleri için şu üç ana unsur esas alınır;
(1) İşi Yapan Personelin Kendi Sağlığı ile İlgili Tedbirler :
(a) Fiziki Faktörler :
(I) 2 nci kademenin havası temiz olmalıdır.
(II) Aydınlatması iyi olmalıdır.
(III) Nem ve gürültü için önlemler alınmalıdır.
(b) Kimyasal Faktörler :
(I) Akü kısmında yiyecek, içecek gibi maddeler bulundurulmamalıdır.
(II) Kapılar kapalı iken atölyede araç uzun süre çalıştırılmamalıdır.
(III) Fren hidrolik yağının göze kaçmaması için dikkat edilmelidir.
(IV) Tabanca ile yapılacak boya işlerinde gözlük ve maske kullanılmalıdır.
(V) Enjektör ayarlarken çıkan yakıta direkt olarak el tutulmamalıdır. (Kan
zehirlenmesi ve cilt hastalıklarına yol açar.)
(VI)Kademedeki kimyasal maddelerden zehirlenmelere karşı tedbir
alınmalıdır.
(c) Biyolojik Faktörler : Kademe koşullarının hazırlayacağı şarbon, tetanos ve
mantar gibi bulaşıcı hastalıkların oluşması ve yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirler
alınmalıdır.
(2) Yapılacak İşin Güvenliği ile İlgili Emniyet Tedbirleri :
(a) Yapılacak işe göre alet ve avadanlık seçilmelidir.
(b) Çalışmaya başlamadan önce iş emniyeti alınmalıdır.
(c) Çalışırken telaşlı ve aceleci olunmamalıdır.
(ç) Yapılacak iş söküm sırasına göre yapılmalıdır.
(d) Çalışırken başka şeylerle meşgul olup dikkat dağıtılmamalıdır.
(e) Elektrikli aletlerle çalışırken, bu aletlerin kablo, fiş ve prizleri sağlam
olmalıdır.
2-64
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(f) Hava kompresörü çalışırken sık sık kontrolü yapılmalı, basıncın normalden
fazla yükselmesine engel olunmalıdır.
(g) Oksijen kaynağı yapılırken kesinlikle yağ kullanılmamalı ve yağ ile oksijen
temasına meydan verilmemelidir.
(ğ) Zımpara taşı ile yapılan çalışmalarda gözlük takılmalıdır.
(h) Kaldırılan yükün altında personel bulunmamalıdır.
(ı) Ağır parçaların kaldırılması ve taşınması fazla personel ile kontrol altında
veya vinçler ile yapılmalıdır.
(i) Kriko ile kaldırılan aracın altına hiç bir zaman girilmemeli, kaldırılan araç
uygun yerlerinden sehpaya alındıktan sonra altına girilmelidir.
(j) Kademede kullanılan tezgahları sorumlusundan başkası kullanmamalı ve
üzerinde sorumlusunun ismi, kullanma ve bakım talimatı yazılmalıdır.
(k) Motor çalışırken yakıt ikmali yapılmamalıdır.
(l) Yakıt ve yağlar kendileri ile ilgili kapalı kutularda muhafaza edilmelidir.
(m) Elektrik tesisatının yetkisiz kişilerce kontrol edilip, tamiratı yapılmamalıdır.
(n) Tehlike ve ikaz işaretlerine dikkat edilmelidir.
(o) Patlak lastiklerin sökülüp takılmasında lastik sökme aparatları kullanılmalı,
şişirilirken kazaya sebep olmaması için levye takılmalıdır. (Tırnağın fırlamaması için)
(3) Kademe Güvenliği ile İlgili Emniyet Tedbirleri :
(a) Kademe içinde sigara içilmemelidir.
(b) Yangın talimatı hazırlanmalıdır.
(c) Sabotaj ve sabotajlara karşı koyma planı yapılmalıdır.
(ç) Mesai bitiminde emniyet tedbiri alındıktan sonra kademe kapatılmalıdır.
(d) Ana şalter kapatılmalı, açık kapı bırakılmamalıdır.
Yukarıda belirtilen hususlara ilaveten gerekli emniyet tedbirleri birliklerin
kaza önleme kurullarınca geliştirilip, kontrol ve devamı sağlanmalıdır. (Konu ile ilgili geniş
bilgi için KKY 217-1 K.K. Emniyet ve Kaza Önleme Yönergesine (1987) bakınız.)
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar
(1) Malzemelerin kullanma ve bakım talimatlarına uygun olarak kullanılmaması kaza
ve olaylara yol açmaktadır.
(2) Malzemeyi kullanacak personelin ehliyetli personelden seçilmemesi kaza ve
olaylara yol açmaktadır.
(3) Malzemelerin kullanma ve bakım talimatları ile emniyet ve kaza önleme
talimatlarının usulüne uygun hazırlanmaması ve ilgili personele usulüne uygun tebliğ
edilmemesi kaza ve olaylara yol açmakta ve gerçek sorumluların tespitini güçleştirmektedir.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ
a. Personelin sağlığı ile ilgili tedbirleri biliyor mu?
b. İş güvenliği ile ilgili tedbirleri biliyor mu?
c. Kademe güvenliği ile ilgili tedbirleri biliyor mu?
REFERANS
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2. KKY 217-1 (33-15) KK. Emniyet ve Kaza Önleme Yönergesi
2-65
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-09
İKİNCİ KADEMEDE YAPILAN PERİYODİK KORUYUCU
BAKIMLAR
1. GİRİŞ :
Belirli zaman aralıkları sonunda yapılması öngörülen bakımlara periyodik koruyucu
bakımlar denir.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar
Periyodik koruyucu bakımlar şunlardır.
(1) Haftalık muayene, kontrol ve bakım
(2) Yağlamalar
(3) Aylık bakım
(4) Altı aylık bakım
(5) Yıllık bakım
(6) İki yıllık bakım
b. Uygulama
(1) Haftalık muayene kontrol ve bakım ( bakınız ders notu C55-02-03 )
(2) Yağlamalar :
(a) Genel Esaslar : Her gün kullandığımız araç, silah, avadanlık, alet gibi
malzemelere dikkatlice bakacak olursak bunları meydana getiren parçaların büyük bir
çoğunluğunun madeni aksam olduğunu görürüz. Madeni aksamların yüzeyleri en iyi şekilde
parlatılsa dahi yine de gözle görülemeyecek derecede pütürlü bir yüzeye sahiptirler. Bundan
dolayı karşılıklı olarak çalışan iki metal arasında bir sürtünme ısısı, aşınma ve kopmalar
meydana gelecektir. İşte bütün bu dezavantajları ortadan kaldırmak ve avantaja çevirmek için
uygun cinste ve uygun zamanlarda yağlama yapmamız gerekecektir.
(b) Yağlamanın Faydaları :
(1) Karşılıklı çalışan iki metal arasında bir film tabakası meydana getirir,
sürtünmeyi önler ve çalışma kolaylığı sağlar.
(2) Sürtünen metallerin ısınmasını önler, soğutmaya yardımcı olur.
(3) Temizleyicidir, sürtünme sonucu meydana gelen ufak çapakları
temizleme işlevi yapar, toz ve talaşı üzerine alır.
(4) Pasa karşı koruyucudur.
(5) Çalışan iki metal arasına girerek aşınmayı önler, contalık görevi yapar.
(c) Yağlama Zamanları : Yağlama genel olarak normal şartlarda ve anormal
şartlarda olmak üzere iki şekilde yapılır.
(I) Normal Şartlarda Yağlama: Her cins malzemenin kendi Teknik
Talimnamesi ve yağlama emrinde belirtilmiş olup zaman, mil, km. veya çalışma saati esas
alınarak yapılır. zaman esasına göre yapılan yağlamalarda gün, hafta, ay, altı ay ve on iki ay
gibi periyotlar kullanılır.
(aa) Günlük Yağlama : Bu periyotta yapılan yağlama hizmeti, günlük
görev esnasında meydana gelen sızıntıların ve yağ seviyelerinin kontrolü ile bütünleme
işlemlerini kapsar. Bu hizmetler aracın veya malzemenin Teknik Talimnamesine ve yağlama
emrine göre yürütülür.
(bb) Haftalık Yağlama : Haftalık muayene, kontrol ve bakım esnasında
uygulanır. Yapılan işler günlük yağlamadaki gibidir.
2-66
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(cc) Aylık Yağlama : Malzemenin Teknik Talimnamesinde veya yağlama
emrinde belirtildiği şekilde yapılır. Tekerlekli ve tırtıllı araçlarda özellik arz eder. Tekerlekli
araçlar 1000 milde (1500 km.) bir, tırtıllı araçlar 250 milde (500 km.) bir veya ayda bir
yağlamaya alınırlar. Bu periyotlardan hangisi daha önce dolarsa o zaman yağlama yapılır.
(çç) 6 Aylık Yağlama : Motor yağları genellikle 6 ayda bir
değiştirildiğinden yağ değişimi bu periyotta önem kazanır. Ayrıca mevsimlik motor yağı
değişimi de bu periyotta yapılır. Böylece hem mevsimlik yağ konmuş hem de eski motor yağı
değiştirilmiş olur. Dolayısıyla yağ sarfiyatı önlenebilir.
(dd)12 Aylık Yağlama : Bu periyotta aylık, 6 aylık yağlama
periyotlarında yapılan işlemlere ilaveten dişli kutularının ve tekerlek göbeklerinin yağlaması
yapılır. Mil ve km. esasına göre yapılan yağlamalar zaman periyoduna göre yapılan
yağlamalarla paralel bir yol takip ederler. Önce hangi periyot dolarsa yağlama o periyoda göre
uygulanır.
(II) Anormal Şartlarda Yağlama :
(aa) Tozlu, Kumlu Şartlar Altında Çalışmadan Sonra Yağlama : Harekat
bölgesinin fazla kumlu veya tozlu olması halinde havaya karışan zerrecikler yağlama
yerlerine çok çabuk nüfuz edecekler ve bu bölgede bulunan yağların evsafını bozacaklardır.
Özelliğini kaybeden yağlar yağlama görevini yapamayacağından birçok zararlara sebebiyet
vereceklerdir. Böyle durumlarda yağların kontrolü yapılmak suretiyle vasıfları tetkik edilir,
bozulma söz konusu ise yağlama periyodu beklenmeksizin yağlama yapılır.
(bb) Derin Sulardan Geçişten Sonra Yağlama : Yağlar su ile temas
ettikleri zaman özelliklerini kaybeder. Derin sulardan geçtikten sonra veya su ile temas
sürecinin uzaması gibi durumlarda malzeme Teknik Talimname veya yağlama emrinde
belirtildiği şekilde yağlama periyodu beklenmeden yağlama yapılmalıdır.
(cc) Aşırı Soğuklarda Yağlama : Yağların kullanılabilecekleri belirli ısı
dereceleri vardır. Bu ısı derecelerinin dışında yağlar, yağlama özelliklerini kaybederler.
Dolayısıyla aşırı soğuklarda normal şartlarda kullanılan yağlar kullanılmamalı, KKTT 9-207
ve KKTT 9-2855 talimnameleri ile malzemenin kendi talimnamesinde belirtilen yağ cinsleri
kullanılarak yeniden yağlama yapılmalıdır.
(ç) Yağlama Maddeleri : Ordumuzda en çok kullanılan yağlama yağları akaryakıt
ile ilgili TT'lerde gösterilmiştir. Aşırı soğuklarda kullanılan yağlar, KKTT 9-207 numaralı
talimnamede belirtilmiştir. Kara Kuvvetlerinde kullanılan yağlar ve koruyucu mahlûller
KKTT 9-2810 (EK-AE ve EK-AF)'de çizelge halinde belirtilmiştir.
(d) Yağlama Yeri : Araçların yağlanması diğer ordu mallarının yağlanmasına
göre özellik arz ettiklerinden her ikinci kademede özel bir araç yağlama yeri yapılmıştır. Araç
yağlama yerlerinin ölçüleri ve şekli K.K.K. standart bina projeleri albümünde (Savunma
Tesisleri Yayınının EK-G4 Sahifesinde) teferruatlı olarak gösterilmiştir. Ayrıca bakın (Şekil 1).
ZAMAN
GÜNLÜK
HAFTALIK
AYLIK
6 AYLIK
12 AYLIK
YAĞLAMA PERİYOTLARI
MİL
KİLOMETRE
Tek. Araç Tırtıllı Araç Tek. Araç Tırtıllı Araç
1000
250
1500
500
6000
1500
9000
3000
12000
3000
18000
6000
2-67
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(e) Yağlama Teçhizatı : Yağlama teçhizatının cinsleri ve kullanma şekilleri
KKTT 9-2835'te açıklanmıştır.
(f) Yağlamanın Yapılışı :
(I) Hazırlık :
(aa) Yağlanacak araçların birinci kademe bakımı yapılır.
(bb) Toz, toprak, çamur gibi maddelerden arındırmak için iyice yıkanır
ve kurulanır. Yıkama esnasında zarar görebilecek yerler var ise dikkat edilir, sökülür veya
ıslanmaması için örtülür.
(cc) Yağlanacak araç yağlama yerine çekilir.
(çç) Yağlama için gerekli teçhizat, avadanlık ve yağlar hazırlanır.
(dd) Yağlama emri bulunarak hazırlanır, yoksa Teknik Talimnamesine
bakılır.
(ee) Yağlanacak araca tatbik edilecek olan yağlama tespit edilir.
(ff) Yağlama noktalarına ulaşmak için gerekiyorsa ulaşma kapakları
açılarak yağlamaya hazırlanır.
(gg) Yağlama teçhizatı kontrol edilir ve temiz olmasına dikkat edilir.
(II) Yapılışı :
(aa) Yağlama işlemi mutlaka bir teknisyen nezaretinde yapılır.
(bb) Yağlama emri okunarak sırasıyla tatbik edilir.
(cc) Yağlama postasına yağlama noktaları ve tatbik edilecek yağ cinsleri
gösterilir.
(çç) Değiştirilmesi gereken yağlar değiştirilir.
(dd) Arızalı gresörlükler ve yağ tapası var ise onarılır veya yenisi ile
değiştirilir. Yağ tapaları takılırken mutlaka conta veya pul ile birlikte takılmalıdır.
(ee) Gres pompası ile gres basılırken gresörlüklerin temiz olmasına
dikkat edilir ve kirli yağ çıkıp temiz yağ gelinceye kadar gres basmaya devam edilir.
(ff) Yağlanan yerlerdeki artık yağlar, temiz bir bez veya üstübü ile
temizlenir.
(gg) Yağlama bittikten sonra yağlama noktaları ve yağ seviyeleri bir kez
daha kontrol edilir.
(ğğ) Yağlamanın yapıldığı tarih ve mil-km. Form-317'ye mürekkepli
kalemle işlenir. Müteakip yağlama tarih ve mil-km. ilgili haneye işlenir.
(g) Yağlama Emri : Her aracın bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek
maksadıyla bir Teknik Talimnamesi, yağlama hizmetlerini açıklamak maksadıyla da bir
yağlama emri mevcuttur. Türkçe olarak düzenlenen yağlama emirleri (YE) rumuzu ile,
İngilizce olanlar ise (LO) rumuzu ile tanınırlar. Yağlama emrinde her aracın yağlama şeması
mevcuttur. Bu şema üzerinde;
(I) Yağlanacak noktaların yerleri,
(II) Kullanılacak yağların cinsleri,
2-68
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(III) Kullanılacak yağların miktarı,
(IV) Yağlamanın periyodu,
(V) Yağlamanın yapılışı açıklanmıştır.
Araçların çoğu Amerikan menşeli olması dolayısıyla yağlama emirleri ya
İngilizce’dir veya Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Her iki şekilde de yağlama emirleri üzerinde
bulunan bazı terim ve semboller şunlardır :
SAE-OE - Motor yağı
GO
- Dişli yağı
CG-GAA - Gres
HB
- Hidrolik
PL
- Koruyucu yağ
SD
- Solvent
CW
- Zincir, açıkta dişli ve tel halat yağı
D
- Günlük
1 - 1000 mil
W
- Haftalık
6 - 6000 mil
M
- Aylık
12 - 12000 mil
S
- Altı aylık
A
- Senelik
Q
- 750 mil veya 3 aylık
3000 mil veya 3 aylık
(3) Aylık Bakım : Bu bakım periyodu genellikle ordumuza son zamanlarda giren
bazı tırtıllı araçlara uygulanır. Aracın Teknik Talimnamesine göre muayene ve kontrolü
yapılır. Meydana çıkan arıza ve noksanlıklar koruyucu bakım formuna kaydedilir. Daha sonra
arızayı giderecek tedbirler alınarak bakım işlemine son verilir. ikinci kademe birinci kısım
tarafından yapılır.
(4) 6 Aylık Bakım :
(a) Genel Esaslar : 6 aylık koruyucu bakım; şoför, operatör ve mürettebatın
yardımı ile motor subayının nezareti altında ikinci kademe bakım personeli tarafından
uygulanır. Altı aylık bakım için normal fasıla tekerlekli araçlar için 6 ay veya 5000 km. tırtıllı
araçlar için 6 ay veya 1500 km.dir. Hangisi önce dolarsa o esasa göre 6 aylık bakıma tabi
tutulur. Bu bakım, her bir aracın, müteakip 6 aylık bakımının yapılışına kadar arızasız olarak
çalışmasını kontrol altına alan bir uygulamadır. 6 aylık bakımın yapılışında tatbik edilecek
usuller, araca ait Teknik Talimname ve yağlama emirlerinde teferruatlı olarak gösterilmiştir.
Römorkların 6 aylık bakımları çekici araçlarla aynı gün yapılır.
(b) 6 Aylık Bakımın Yapılışı :
(I) Bakım Öncesi Hazırlık : Araç, şoförü tarafından koruyucu bakım
grafiğinde belirtilen tarihte, varsa römorku ile beraber 2 nci kademede hazır bulundurulur. Bu
durum aynı zamanda 2 nci kademe yetkili personeli tarafından koruyucu grafiğinden KKTT
9-2810 (EK-O) takip edilir. Ayrıca 1 nci kademe personeli veya ikinci kademe birinci kısım
personelince;
(aa) Aracın ve römorkun genel temizliği yapılmış olmalıdır.
(bb) Taktik durum elverdiğince bakıma alınacak araç ve römork yüklü
olmamalıdır.
(cc) Emniyet teçhizatı araç üzerinde bulundurulmalıdır. (Emniyet kemeri,
yangın söndürme cihazı vs. gibi )
(çç) Araç üstü yayınları tam olmalı ve aracın üzerinde bulunmalıdır.
2-69
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(dd) Aracın Teknik Talimnamesinde veya Gnkur. MY 55-4 Askeri
Araçların Kullanılma Esasları, Karayolu Ulaştırma Emniyeti ve Askeri Trafik Kontrol
Hizmetleri Yönergesinde belirtilen araç üstü avadanlıkları tam ve kullanılır durumda araçta
bulundurulmalıdır.
(ee) Aracın yakıt, yağ ve su seviyeleri tam olmalıdır.
(ff) Aracın stepnesi araç üzerindeki yerinde ve kullanılır durumda
olmalıdır.
(gg) Tırtıllı araçlarda yedek palet baklaları araç üzerindeki yerlerinde
kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.
(II) 2 nci Kademenin 6 Aylık Bakıma Gelen Tekerlekli veya Tırtıllı Araçlara
Bakım Öncesi Uygulayacağı İşlemler :
(aa) Şoför, operatör, mürettebatın veya ikinci kademe birinci kısım
personelinin bakım sorumluluklarını yerine getirip getirmediği bakım personeli tarafından
kontrol edilir. Ayrıca aracın sicil zarfındaki formlardan arıza kaydı olup olmadığı araştırılır.
(bb) 2 nci kademenin yaptığı bu kontrolde aksaklık ve hor kullanma
mevcut ise tespit edilir. Bu aksaklık ve noksanlıklar bir rapor halinde birlik komutanlığına
bildirilir ve sorumlular hakkında kanuni işlem yapılır.
(cc) Araç bakım kademesi (Tamirhane) iş emri kayıt defterine kaydedilir.
(çç) Bu kontrolü müteakip aracın Teknik Talimnamesinin ilgili maddesi
açılır ve 1 suret 6 aylık koruyucu bakım ve kısmi denetleme formu hazırlanır. 6 aylık bakımla
ilgili çizelge veya tablodan sırayla 6 aylık bakımın uygulamasına geçilir.
N O T
TT'si bulunmayan araçlar için ayrıca hazırlanan "Bakım Kılavuzları" esas alınır.
(III) Kontrol ve Yol Denemesinin Yapılması :
(aa) Aracın TT.sinde belirtilen mesafede yol denemesine çıkılır.
Genellikle bu mesafe gidiş ve dönüş dahil tekerlekli araçlarda 8-15 km., tırtıllı araçlarda 5-8
km.yi geçmez. Yol denemesinin esasları sorumlu komutan veya kurum amirlerince bir talimat
ile belirlenir ve bu talimat kademenin belirli yerine onaylı olarak asılır.
(bb) Gerekiyorsa ve taktik durum müsait ise yol denemesine çıkılır.
(cc) Yol denemesi ve tecrübeye çıkarken mutlaka görev belgesi tanzim
edilir ve tecrübe plakası takılır.
(çç) Altı aylık bakıma alınan araçların yol denemesini teknisyen astsubay
gidişte aracı bizzat kullanarak yapacak ve görülen hata, noksanlık, arıza ve ayarsızlıkları
tespit edecektir. Dönüşte aracı şoför kullanacaktır. Teknisyen astsubay kendisi kullanırken
farkına varamadığı arızaları aracı dinleyerek tespit edecek ve aynı zamanda şoförün aracı
kullanırken yaptığı hataları izah edecek ve şoföre nasıl hareket etmesi gerektiğini öğretecektir.
Ancak yol denemesini yapacak teknisyen astsubayın kullanacağı aracın cinsine uygun trafik
ve askeri ehliyetinin bulunması gereklidir. (Gnkur. MY 55-4)
(dd) Yol denemesine veya tecrübeye çıkacak personel birlik
komutanlığınca belirlenir ve önceden garnizon komutanlığına bildirilir.
2-70
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(ee) Yol denemesi veya tecrübe güzergahı garnizon komutanlığı
tarafından belirlenmeli ve arazi şartlarına haiz olmalıdır.
(IV)Yol Denemesinden Sonra Yapılacak İşlemler :
(aa) Aracın TT.sinde belirtilen diğer işlerin muayene ve kontrolü yapılır.
Meydana çıkan arıza ve noksanlıklar 6 aylık koruyucu bakım ve kısmı denetleme formuna
kaydedilir ve ilgili haneye "X" işareti konur, eğer tamam ise "√" işareti konur.
(bb) Aracın YE'ne göre muayene ve kontrol yapılır. Gerektiğinde yağlama
tatbik yapılır.
(V) Bakım Faaliyetleri :
(aa) Akümülatör akü postasınca muayene ve kontrol edilerek, bakımı
yapılır. Voltaj ve yoğunluk değerleri 6 aylık koruyucu bakım formuna kaydedilir.
(bb) Kompresyon değerleri ölçülerek 6 aylık koruyucu bakım formuna
kaydedilir.
(cc) Aracın TT.sindeki sırayla diğer bakım faaliyetleri yürütülür. Çıkan
arıza ve noksanlıklar 6 aylık koruyucu bakım formuna kaydedilir.
(çç) TT.deki sıraya göre meydana çıkan arıza ve noksanlıklar, bakım
teknisyeninin alacağı düzene göre tespit edildiği anda veya tüm arıza ve noksanlık, 6 aylık
koruyucu bakım formuna kaydedildikten sonra postalar tarafından giderilir ve bakım
teknisyenince kontrol edilerek bakım formuna konulan "X" işaretleri daire içine alınır ve
ilgili hane teknisyen tarafından parafe edilir.
(dd) Son olarak bakım teknisyeni aracın son bakım kontrolünü yapar ve
gördüğü noksanlıkları tamamlar.
(VI)Değişiklikler ve Yol Denemesi :
(aa) Tamir edilen veya değiştirilen parçaların özelliklerine daha fazla
dikkat edilerek araç son yol denemesine tabi tutulur.
(bb) Bir değişiklik veya ayarlarda bir farklılık yapılmamışsa son yol
denemesine ihtiyaç olmayabilir. Son yol denemesinde aranacak hususlar ilk yol denemesinde
olduğu gibidir.
(VII) 6 Aylık Bakım Bitirildikten Sonra Yapılacak İşlemler :
(aa) 6 aylık bakımın aracın Teknik Talimnamesine ve yağlama emrine
göre tam olarak yapıldığı motor subayınca tasdik edilerek 6 aylık koruyucu bakım formunun
ilgili hanesi imzalanır.
(bb) Her türlü arıza ve noksanlıklar giderildikten sonra 6 aylık koruyucu
bakım formu birlik teçhizat sicil dosyasına konur ve müteakip 6 aylık bakıma kadar saklanır.
(cc) Yetki dışı arızalar için bir üst kademeye sipariş açılır.
(çç) Bakım esnasında giderilemeyen arıza ve noksanlıklar 6 aylık
koruyucu bakım formunun "Düşünceler" hanesine kaydedilerek bakım kademesi (tamirhane)
iş emri kayıt defterine kaydedilir ve gerekli parça isteği yapılır.
(dd) Aracın her türlü bakım kayıtlarının işlenmesi bittikten sonra araç
birliğine gönderilir.
2-71
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(VIII) 6 Aylık Bakımda Kullanılan Form ve Kayıtlar :
(aa) Koruyucu bakım grafiği (Form-460)
(bb) Tekerlekli araçlara ve römorklara ait 6 aylık koruyucu bakım ve
kısmı denetleme formu (Form-461)
(cc) Amerikan kaynaklı tırtıllı araçlara ait 6 aylık koruyucu bakım ve
kısmı denetleme formu (Form-462) / Alman kaynaklı tırtıllı araçlara ait 6 aylık koruyucu
bakım ve kısmı denetleme formu (Form-462 A).
(çç) Aracın kendi yağlama emri.
(dd) Aracın kendi Teknik Talimnamesi
(ee) Bakım kademesi (tamirhane) iş emri kayıt defteri KKTT 9-2810 (EK-P)
(ff) Form-478 birlik teçhizat sicil dosyası KKTT 9-2810 (EK-S)
(gg) Form-811 iş istek ve iş emri KKTT 9-2810 (EK-R)
(ğğ) Silah bakım formları
(5) Yıllık Bakım : Bu bakım genellikle ordumuza yeni giren tırtıllı araçlara uygulanır.
(Leopard, M48T5A1 Tankı) araçların periyodik aylık ve 6 aylık bakımları normal
uygulandıktan sonra ikinci 6 aylık bakımın devamı olarak yıllık bakımı yapılır. Bu bakımın
yapılışı aracın Teknik Talimnamesinde izah edilmiştir. Bakım esnasında meydana çıkan arıza
ve noksanlıklar koruyucu bakım formuna (Form-462 A) kaydedilir. Daha sonra arızayı
giderici tedbirler alınarak bakım işlemi sona erdirilir.
(6) İki Yıllık Bakım : Genellikle Leopard ve M48T5A1 tanklarına uygulanır. Aracın
2 nci yıllık bakımının devamı olarak 2 yıllık bakımı yapılır. Aracın Teknik Talimnamesinde
bu bakımın yapılışı izah edilmiştir. Bakım esnasında ortaya çıkan arıza ve noksanlıklar
koruyucu bakım formuna (Form 462 A) kaydedilir. Daha sonra arızayı giderici tedbirler
alınarak bakım işlemi sona erdirilir.
2-72
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE RÖMORKLARININ BAKIMLARI İLE
YAĞLAMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR
BAKIM PERİYOTLARI
KULLANILAN FORMLAR
GÜNLÜK
BAKIM
HAFTALIK
X
X
X
X
Tekerlekli araçların Günlük
Görev ve Koruyucu Bakım
Formu (Form 110)
Yağ değişim kontrol formu
(Form 317)
Koruyucu bakım grafiği (Form
460)
Tekerlekli
araçlara
ve
römorklara ait 6 aylık koruyucu
bakım ve kısmi denetleme
formu (Form 461)
Her aracın kendi yağlama emri
Her aracın kendi TT’si
1000 MİL 1500 KM
AYLIK
YAĞLAMA
BAKIM
6
YILLIKB
AYLIK
AKIM
BAKIM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TIRTILLI ARAÇLARIN BAKIMLARINDA VE
YAĞLAMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR
BAKIM PERİYOTLARI
GÜNLÜK HAFTALI
KULLANILAN
BAKIM K BAKIM
FORMLAR
Tırtıllı araçların Günlük Görev
ve Koruyucu Bakım Formu
(Form 2145)
Yağ değişim kontrol formu
(Form 317)
Koruyucu bakım grafiği (Form
460)
Amerikan kaynaklı tırtıllı
araçlara ait 6 aylık koruyucu
bakım ve kısmi denetleme
formu (Form 462)
Alman kaynaklı tırtıllı araçların
koruyucu bakım ve kısmi
denetleme formu (Form 462 A)
Her aracın kendi yağlama emri
Her aracın kendi Teknik
Talimnamesi
X
X
X
X
250 MİL6
2
YILLIK
500 KM
AYLIK
YILLIK
BAKIM
AYLIK
BAKIM
BAKIM
YAĞLAMA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2-73
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
c. Uygulama Görülen Yaygın Hatalar :
(1) Periyodik bakımların bir kısmı için sadece zaman periyotları, bir kısmı için hem
zaman hem mesafe periyotları öngörülmesi bazı karışıklıklara yol açmaktadır.
(2) Periyodik koruyucu bakımların önemi yeterince bilinmemektedir.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ :
a. Haftalık bakımı biliyor mu?
b. Yağlamanın faydalarını ve yağlama periyotlarını biliyor mu?
c. Aylık bakımı biliyor mu?
ç. 6 Aylık bakımı biliyor mu?
d. Yıllık bakımı biliyor mu?
e. 2 Yıllık bakımı biliyor mu ?
REFERANS
KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2-74
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-10
İKİNCİ KADEMEDE TUTULAN BAKIM KAYITLARI
1. GİRİŞ :
Bazı hizmetlerin (örneğin bakım ve ikmal hizmetleri gibi) yapıldığı yada yapılmadığı,
kimler tarafından ne zaman ve ne suretle yapıldığı, çeşitli talimatlarla öngörülen belge ve
formlara kaydedilir. Tutulan kayıtlar bu hususlarla ilgili olarak ispat kolaylığı sağlar.
Hizmetin aksaması ordu malının zarar görmesi gibi durumlarda gerçek sorumlunun tespit
edilmesi için kayıtların usulüne uygun tutulması gerekir.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
(1) Motor ikinci kademesinde tutulacak kayıtlar:
(a) Bakım Formları ve Dosyaları :
(I) Koruyucu bakım grafiği (Form 460) (İntikal anında kullanılmak üzere)
(II) Yağlama Etiketi (Form 317)
(III) Tekerlekli araç ve römorklara ait 6 aylık koruyucu bakım ve kısmi
denetleme formu (Form 461)
(IV) Amerikan kaynaklı tırtıllı araçlara ait 6 aylık koruyucu bakım ve kısmi
denetleme formu (Form 462)
(V) Alman kaynaklı tırtıllı araçlara ait 6 aylık koruyucu bakım ve kısmi
denetleme formu (Form 462 A)
(VI) Bakım kademesi (Tamirhane) iş emri kayıt defteri (Form 5-31)
(VII) Birlik teçhizat sicil dosyası (Form 478)
(VIII) İstek ve iş emri belgesi (Form 811)
(IX) Teçhizat durum ve arıza raporu (Form 2148)
(X) Akü şarj defteri (KKTT 9-2810 EK-Y)
(XI) KKKL 9-1 (TEBSL 9-1)
(XII) Bakım emniyet ve kullanma talimatları
(XIII) Yağlama emirleri dosyası (YE'den birer suret bulunur.)
(XIV) Teknik bülten ve emirler dosyası.
(XV) Form 468 Kifayetsiz Malzeme Raporu
(XVI) Form 348 Şoför Evsaf Kartı (KKTT 9-2810 EK-H)
(XVII) Görev başı eğitim dosyası,
XVIII) Her araca ait koruyucu bakım kılavuzları.
(XIX) Arıza kayıt defteri
2-75
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(b) Bakımla İlgili Levhalar : Aşağıda belirtilen levhalar rahatlıkla okunabilecek
ve gerekli bilgileri üzerinde bulundurabilecek şekilde ve yeterli ebatlarda kademenin uygun
yerine asılır.
(I) Yağlama şemaları (Yağlama yerinde)
(II) Ayar tablosu (mevcut araçlara göre)
(III) Tekerlek yer değiştirme şeması (2 ve 3 akslı araçlar için)
(IV) Lastik basınç levhası
(V) Patinaj zinciri takma şeması
(VI) Koruyucu bakım grafiği (Form 460)
(VII) Arızacılık levhası
(VIII) Akü şarjına ait levhalar) (KKYY 312-3)'deki esaslara göre şarjhanede
olmalıdır.
(2) Silah ikinci kademesinde tutulacak kayıtlar:
(a) Bakım Formları ve Dosyaları :
(I) Silahların Teknik Talimnameleri veya bakım kılavuzları,
(II) Yağlama emirleri
(III) Silah sicil kartları ve defterleri
(IV)Koruyucu bakım grafiği (Form 460)
(V) KKKL 9-4 (TEBSL 9-2)
(VI) Silahların koruyucu bakım ve kısmı denetleme formları
(VII) Motor ikinci kademesinde kullanılan Form 811, Form 468, Form 5-31,
Form 2148 ile ikmal kayıtları silah ikinci kademede de kullanılacaktır.
(b) Bakımla İlgili Levhalar :
(I) Yağlama şemaları
(II) Koruyucu bakım grafiği (Form 460)
b. Uygulama :
İkinci kademede tutulan kayıtların örnekleri , kullanılması ve doldurulması usulü
müteakip sayfalara çıkarılmıştır.
c. Uygulamadan doğan yaygın hatalar :
(I) Tutulan kayıt ve formların ispat kolaylığı sağladığı göz ardı edilerek sırf
bürokrasi yarattığı düşünülmektedir.
(II) Kayıt ve formlar usulüne uygun doldurulmamaktadır.
2-76
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3. DEGERLENDİRME REHBERİ
a. Form 460’ ı biliyor mu?
b. Form 317’ yi biliyor mu?
c. Form 461’i biliyor mu?
ç. Form 462’yi biliyor mu?
d. Form 462-A’yı biliyor mu?
e. Form 5-31’i biliyor mu?
f. Form 478’i biliyor mu?
g. Form 811’i biliyor mu?
ğ. Form 2148’i biliyor mu?
h. Form 468’i biliyor mu?
ı. Form 348’i biliyor mu?
i. Akü şarj defterini biliyor mu?
j. TEBSL 9-1’ i biliyor mu?
k. Teknik bülten ve emirler dosyasını biliyor mu?
l. Yağlama emirleri dosyasını biliyor mu?
j. Görev başı eğitimi dosyasını biliyor mu?
ö. Bakım kılavuzlarını biliyor mu
p. Bakımla ilgili levhaları biliyor mu?
REFERANS
KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı
2-77
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KORUYUCU BAKIM GRAFİĞİ
(FORM 460)
1. MAKSAT :
Bu form araç, silah ve gereçlerin periyodik koruyucu bakımlarının (Aylık yağlama, aylık
bakım, 6 aylık bakım, yıllık bakım, 2 yıllık bakım) ne zaman ve hangi milde (km)
yapılacağını planlamak ve kaydetmek maksadıyla kullanılır.
2. KULLANILMASI :
a. Planlama bakım subayı tarafından yapılır.
b. Planlama yapmadan önce bakım subayı tarafından; S3 (Hrk. Eğt. Sb.) ile koordine
yapılarak tatbikat ve eğitim günleri tespit edilir ve o günlere koruyucu bakım konmamasını
sağlar.
c. Planlama yapılırken tatiller, tatbikat günleri toplam periyottan çıkarılarak mevcut
çalışma günleri (iş günleri) tespit edilir.
ç. Planlama yapılırken :
(1) Mevcut toplam çalışma günü,
(2) Bakım personeli mevcudu,
(3) Mevcut araç, silah veya gereç miktarı dikkate alınır.
d. Araç, silah ve gereçler için ayrı ayrı tanzim edilir.
e. Koruyucu bakım grafiği 2nci Kad. 1 nci Ks. ve 2 nci kısımlarda levha olarak bulunur.
Ayrıca tatbikatlarda arazide kullanılmak üzere 2 nci Kad. 2 nci Ks. ve 1nci kısımda dosya
içinde bulunur.
f. 2 nci kademe 1 nci kısım ve 2 nci kısımda dosya içinde bulunması gereken suretler 12
ay saklanır ve planlama kurşun kalemle yapılır. Bakımın gerçekleşmesiyle mürekkepli
kalemle üzerinden geçilir.
g. 2 nci kademe 1 nci kısım ve 2 nci kısımda asılı olarak bulunması gereken levhanın
(Koruyucu bakım grafiği) üzeri asetat ile kaplanmalıdır. Bilgiler asetat kalemle yazılmalı ve
kolayca silinmelidir.
ğ. Planlama; aylık yağlama, aylık bakım, 6 aylık bakım, yıllık bakım ve 2 yıllık bakım
olarak yapılır.
h. Aylık yağlamalar mümkün olduğunca diğer periyodik bakım günleriyle aynı güne
denk getirilmeye çalışılır.
ı. Koruyucu bakım hizmetleri kural olarak zaman esasına göre planlanır. Fakat herhangi
bir araç milini (Km.) doldurmak suretiyle zaman esasına göre tespit edilen tarihten daha önce
bakıma ihtiyaç gösterirse, bu taktirde bakım mil (Km.) esasına göre tatbik edilir. Haberci,
ikmal veya keşif araçları genellikle mil (Km) esasına göre bakıma ihtiyaç gösterirler.
Tekerlekli araçlara 6 ayda bir veya 5000 km de tırtıllı araçlar 6 ayda bir veya 1500 Km.de
(hangisi önce dolarsa) bakıma alınır.
i. Planlamalar genellikle her güne eşit miktarda araç, silah veya gereç gelecek şekilde
yapılır.
j. Römorklar bir araca tahsis edilsin veya edilmesin ayrı olarak ve ait olduğu aracın
hemen altındaki satıra yazılır. Araca tahsis edilen römorkların yağlaması ve altı aylık bakımı
aracı ile birlikte aynı zamanda uygulanır.
2-78
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
k. Koruyucu bakım grafiği doldurulurken aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.
Y
= Yağlama
A
= Aylık bakım
6A
= 6 aylık bakım
12A
= 1 yıllık bakım
24A
= 2 yıllık bakım
P
= Parça beklediğinden bakıma gelemedi.
K
= Kaza dolayısıyla bakıma gelemedi.
O
= Üst kademeye onarıma gittiğinden bakıma gelemedi.
İD
= İdari depolamada
G
= Diğer birlikte görevli
3. DOLDURULMASI :
a. Birinci Sayfanın Doldurulması :
(1) Şoförün : Şoförün veya ordu malını kullanan personelin rütbesi, adı ve soyadı
yazılır.
(2) Manga, Kısım veya Takım Komutanının : Aracın bağlı olduğu manga, kısım veya
takım komutanının rütbe adı ve soyadı yazılır.
(3) Teçhizatın Künyesi : Ordu malının tipi, modeli ve tahsis edilen römorkun tonajı
yazılır.
(4) Bir Sonraki Yağlama Mili (Km.) Tarihi : Bir sonraki yağlamanın mili (km) ve
tarihi yazılır. Römorklar için 6 aylık bakımla aynı gün planlanır.
(5) Birliği : Teçhizatın birliği yazılır.
(6) Bir Sonraki Koruyucu Bakım Mili (Km.) / Tarihi : Bir sonraki koruyucu bakımın
yapılacağı mil (km) yazılır (Römorklar için tarih yazılır). "e" hanesi ile koordine yapılarak
yağlama hizmeti ile koruyucu bakım mümkün olduğunca aynı güne planlanır.
(7) Teçhizatın Plaka veya Seri Numarası : Araç için plaka numarası silah ve gereç
için seri numarası yazılır.
b. İkinci Sayfanın Doldurulması :
(1) Ay ve sene yazılır.
(2) Cumartesi, Pazar, tatil ve tatbikat günleri kırmızı kalemle çizilir.
(3) Her araca ait koruyucu bakımın planlandığı tarihin karesine kurşun kalemle ilgili
koruyucu bakımın kısaltması yazılır (12A,6A gibi)
(4) Planlanan koruyucu bakımın gerçekleşmesini müteakip kurşun kalemle yazılan
kısaltmanın üzerinden mürekkepli kalemle geçilir. Sonraki koruyucu bakımı hesaplanarak
birinci sayfadaki "g" hanesine yazılır. Koruyucu bakımlar planlandığı tarihte uygulanmadığı
taktirde zaman ve mil bakımından % 10 toleransa izin verilir.
(5) Yağlamanın yapıldığı tarihte "Y" kısaltmasının üzerinden mürekkepli kalemle
gidilir ve bir sonraki yağlama mili ve tarihi, birinci sayfadaki "e" hanesine kaydedilir.
Römorklar için bir sonraki yağlama tarihide "e" hanesine kaydedilir.
2-79
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(6) Üst kademede onarımda (O), parça beklediğinden bakıma gelemedi (P), kaza
dolayısıyla bakıma gelemedi (K) işaretleri bu gibi durumların meydana gelmesi halinde, gün
karelerine mürekkepli kalemle yazılmak suretiyle teçhizatın durumu belirtilir.
(7) Diğer birlikte görevli olan aracın bakım ve yağlaması geçici olarak
görevlendirildiği birliğe aittir. Geçici olarak göreve gönderilen aracın şoförü aracının bakım
ve yağlama tarihini yeni katıldığı birlik komutanına bildirerek bakımının yapılmasını sağlar
ve yapılan bakımı gösteren formlar araçla birlikte eski birliğine gönderilir. Aracın esas birliği
görevli olduğu zamanları Form 460'da "G" harfi ile gösterir, bakımın gerçekleştiği günü ise
mürekkepli kalemle koruyucu bakımı kısaltmaya uygun olarak yazar.
(8) İdari Depolamada Bulunan Araçlar : Aracın depolamada bulunduğu günlerin
karelerine (ID) işareti konularak belirtilir. Depolamada bulunan araçlar; hırsızlık ve sızıntılar
bakımından periyodik olarak kontrol edilir.
(9) Başka birliğe malen verilen araçlar : Araçlar devredildiği zaman devir tarihi
grafiğe kaydedilir.
4. SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA :
a. Koruyucu bakım grafiği 2 nci Kd.1 nci Ks. ve 2 nci kısımlarda levha olarak bulunur.
Ayrıca tatbikatlarda arazide kullanılmak üzere 2 nci Kd. 2 nci Ks. ve 1 nci kısımda dosya
içinde bulunur.
b. 2 nci kademe 1 nci kısım ve 2 nci kısımda dosya içinde bulunması gereken suretler 12
ay saklanır ve planlama kurşun kalemle yapılır, bakımın gerçekleşmesiyle mürekkepli
kalemle üzerinden geçilir.
c. Levhanın üzeri asetat ile kaplanmalı, bilgiler asetat kalemle yazılmalı ve kolayca
silinmelidir. Levhaya yazılan yazıların bakımı yapıldığı göstermesi için daire (yuvarlak) içine
alınır.
2-80
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KORUYUCU BAKIM GRAFİĞİ
SIRA
NO
(a)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ADI SOYADI VE RÜTBESİ
ŞOFÖRÜN
(b)
MANGA KISIM VEYA TAKIM
KOMUTANININ
(c)
TEÇHİZAT
KÜNYESİ
BİR SONRAKİ
YAĞLAMA
MİLİ(KM)/TARİHİ
BİRLİĞİ
(d)
(e)
(f)
Stok No.: 0645
Form 460
2-81
HİZMETE ÖZEL
Bİ
K
B
(K
HİZMETE ÖZEL
KORUYUCU BAKIM GRAFİĞİ
........ YILI ....................... AYI KORUYUCU BAKIM FORMU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Stok No.: 0645
Form 460
2-82
HİZMETE ÖZEL
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
HİZMETE ÖZEL
YAĞLAMA ETİKETİ
(FORM 317)
1. MAKSAT :
Bu form 1 nci kademe bakım personeline araç, silah ve gereçlerinin hangi tarih veya mil
(km.)’de yağlamaya tabi tutulacağını takip etmeleri maksadıyla kullanılır.
2. KULLANILMASI :
a. Bu form şoför mahalli camının sağ alt kısmına içten okunacak şekilde yerleştirilir.
b. Bu formda araç, silah veya gerecin müteakip yağlama tarihi veya bu tarihten önce
dolarsa mili (km.) kaydedilir.
c. Bu form ile koruyucu bakım grafiği uyum içinde olmalıdır. Gerekli değişiklikler
zamanında 2 nci kademe tarafından yapılmalıdır.
3. DOLDURULMASI :
a. Müteakip yağlama tarihi; Form 460 Koruyucu Bakım Grafiğinden bakılarak yazılır.
b. Müteakip yağlama mili (km.) : yağlamanın yapıldığı gündeki mil (km.) üzerine
tekerlekli araçlar için 1000 mil (1500 km.), tırtıllı araçlar için 250 mil (500 km.) ilave edilerek
bulunan rakamdır.
c. Eğer planlanan müteakip yağlama tarihinden önce, müteakip yağlama mili (km.)
dolarsa mil (km.)’e göre araca yağlama uygulanır. Şoför ya da silah ve teçhizatı kullanan
personel tarafından devamlı takip edilmelidir.
4. SAKLAMA SÜRESİ VE İMHASI :
Bu form, üzerindeki değişiklikler silinerek yerine yeni bilgilerin yazılabilmesi için asetat ile
kaplanmalıdır.
KOMPLE YAĞLAMA ETİKETİ
Tekerlekli araçlar için 1000 millik
(Tırtıllı araçlar için 250 millik)
Yağın Değiştirildiği Tarih
: ...........................
Yağın Değiştirildiği Mil (Km) : ...........................
MÜTEAKİP YAĞLAMA
Tarihi
: .....................................
Mil (Km.) : .....................................
Şoför mahalli camının ön kısmına asılır.
Stok No. : 0643
Form 317
2-83
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
YAĞ DEĞİŞİMİ KONTROL FORMU
1. MAKSAT :
Bu form tüm araç, silah ve gereçlerin yağlama periyotlarını, yağlanacak yerin adını,
kullanılacak yağ cinslerini, yağın değiştiği ve daha sonraki değişeceği tarih, mil veya saati
belirtmek maksadıyla kullanılır.
2. KULLANILMASI :
a. Bu formun doldurulmasında ve kullanılmasında araç, silah veya malzemenin teknik
talimnamesi ve yağlama emri esas alınır.
b. Bu form 2 suret hazırlanır. Bir sureti form 478 araç sicil zarfında saklanmak üzere 2
nci kademede, diğer sureti 2 nci kademe 1 nci kısımda saklanır.
c. Bu form ile koruyucu bakım grafiği uyum içinde olmalıdır. Gerekli değişiklikler
zamanında kaydedilmelidir.
3. DOLDURULMASI :
a. Teçhizatın Marka, Modeli ve Plaka Numarası : Teçhizatın markası modeli ve plaka
numarası yazılır. Örnek : M 602 Reo, 016722 gibi.
b. Yağlanacak Yerin Adı : Bu haneye silah, araç veya teçhizata ait ve içinde belli bir
fasıla için yağ konan veya yağlama yapılan yerlerin isimleri TT ve YY'nden yazılır. (Motor,
vites kutusu, diferansiyel, tekerlek göbekleri, irca silindirleri ve gresörlükler vs.)
c. Kullanılacak Yağ Cinsleri : Yazın ve kışın kullanılacak yağ cinsleri YE'nden yazılır.
ç. Yağlama Periyotları : Günlük ve haftalık yağlama hizmetleri hariç diğerleri mil-kmsaat ve zaman olarak altta bulunan semboller de YE'nden çıkarılarak yazılır.
d. Yağın Değiştiği : Yağın değiştiği esas mil-km-saat ve zaman mürekkepli kalemle
doldurulur.
e. Müteakip Yağlama : Müteakip yağlama mil-km-saat ve zaman, "Yağın değiştiği mil,
km, saat, zaman" hanesi esas alınmak sureti ile koruyucu bakım grafiği (Form 460) ile
uyumlu olmak üzere önce kurşun kalemle, uygulandığında ise mürekkepli kalemle doldurulur.
Şoför veya silah ve teçhizatı kullanan şahıs tarafından devamlı takip edilmelidir.
f. Yağ Filtreleri Değişim Tarihi : Yağ filtre veya filtrelerinin değişim tarihi kaydedilir.
g. Düşünceler : Yağ değişimleri ile ilgili kayda değer hususlar yazılır. Örnek: Motor
değiştiğinden, karter delindiğinden, vites kutusu değiştiğinden.
4. SAKLAMA SÜRESİ VE İMHASI :
Formun "Müteakip yağlama mil, km, saat ve zaman" hanesine kurşun kalemle planlanan
faaliyetler gerçekleştiğinde ve yeni hazırlanan Yağ Değişim Kontrol Formunun "Yağın
değiştiği mil, km, saat, zaman" hanesine bilgilerin kaydedilmesinden sonra eski form imha
edilir.
2-84
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
YAĞLAMA DEĞİŞİMİ KONTROL FORMU
TEÇHİZATIN MARKA
MODELİ ve PLAKA NO.
YAĞI DEĞİŞTİRİLECEK
YERİN ADI
Y-Aylık Yağlama
KULLANILACAK
YAĞ CİNSLERİ
YAZ
KIŞ
YAĞLAMA
PERİYOTLARI
Mil/Km
Saat
Zaman
YAĞIN
DEĞİŞTİĞİ
Mil, Km, Saat, Zaman
MÜTEAKİP
YAĞLAMA
Mil,Km,Saat, Zama
Tırt Araç
(250 mil-500 km.)
12-12 Aylık Yağlama
Tek. Araç
(1000 mil-1500 km.)
18-18 Aylık Yağlama
3-3 Aylık Yağlama
(3000 mil-4500 km.)
6-6 Aylık Yağlama
(6000 mil-9000 km.)
2-85
HİZMETE ÖZEL
24-24 Aylık Yağlama
HİZMETE ÖZEL
TEKERLEKLİ ARAÇLARA VE RÖMORKLARA AİT ALTI AYLIK
KORUYUCU BAKIM VE KISMİ DENETLEME FORMU
(FORM 461)
1. MAKSAT :
Bu form :
a. Tekerlekli araç ve römorkların, periyodik 6 aylık koruyucu bakımlarının yapılarak
kayıtlarının tutulması, periyodik koruyucu bakımlar esnasında çıkan arıza ve noksanlıkların
kaydedilmesi ve giderilmesi,
b. Tekerlekli araçların kısmi ve teknik denetlemesi neticesinde ortaya çıkan arıza ve
noksanlıkların kaydedilmesi için kullanılır.
2. KULLANILMASI :
Bu form :
a. Her cins tekerlekli araç ve römorkların, şoför, operatör ve mürettebatın da
katılımıyla, 2 nci kısım personeli tarafından yapılan 6 aylık periyodik bakımlarının teknik
talimname (Yoksa bakım kılavuzu) ve yağlama emri esaslarına göre yapılmasında,
b. Her cins tekerlekli araç ve römorkların teknik ve kısmi denetlemelerinde kullanılır.
c. Form, koruyucu bakımın yapıldığını gösteren bir belgedir. Sadece bu form
kullanılarak yapılan koruyucu bakım yeterli bir bakım değildir. 6 aylık bakımın teknik bir
sıraya göre yapılmasını gösterir. BAKIMIN NASIL YAPILACAĞINI AÇIKLAMAZ. Bu
nedenle bakım yapılarken aracın teknik talimnamesi ve yağlama emri muhakkak
kullanılmalıdır.
ç. Formda yazılı olan maddeler (Bakılacak yerler) bütün araçlarda bulunmayabilir.
Bakıma başlamadan önce formda olup da araçta bulunmayan haneler çizilir. Formda olmayıp
ta, aracın teknik talimnamesinde bakılması zorunlu olan maddeler formda bulunan boş
hanelere ayrı ayrı yazılır ve işaretlenir.
d. Form 1 suret olarak tanzim edilir. Altı aylık koruyucu bakım bitirildikten sonra ikinci
kademe teknisyeni tarafından birlik teçhizat ve sicil dosyası (Form 478) içine konularak daha
sonraki altı aylık bakıma kadar saklanır.
3. DOLDURULMASI :
a. Aracın Tipi : Aracın genel olarak tipi yazılır. Genel maksat aracı, istihkam iş
makinesi gibi.
b. Kayıt No. : Tamirhane iş emri kayıt defterinden (Form 5-31) alınan sıra numarası
kaydedilir.
c. Plaka No : Aracın plaka numarası yazılır.
ç. Markası : Aracın cinsi yazılır. Reo, Jeep gibi.
d. Modeli : Aracın çeşitli tadilatlarla almış olduğu numara veya harf grubu yazılır.
M602, CJ3B gibi.
2-86
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
e. Mili : 6 aylık koruyucu bakıma geldiği andaki mili, mil saatinden okunarak yazılır.
Daha sonraki 6 aylık bakımın planlanmasında esas alınır.
f. Tarih : 6 aylık koruyucu bakıma geldiği tarih yazılır. Daha sonraki 6 aylık bakımın
planlanmasında esas alınır.
g. Birliği : Aracın bağlı olduğu birlik yazılır.
ğ. Birlik Sıra Numarası : Aracın koruyucu bakım grafiğindeki (Form 460) sıra numarası
yazılır.
h. Şoförün Rütbesi, Adı ve Soyadı : Şoförün adı, soyadı ve rütbesi yazılır.
ı. Araca ait TT, YE : Aracın kendi teknik talimname ve yağlama emri numarası yazılır.
i. Madde : Tekerlekli araçların genel olarak koruyucu bakımda bakılması gereken
yerleri yazılmıştır. Eğer araçta mevcut değilse üzeri çizilir. Araçta mevcut olup ta olmayan
donanımlar boş hanelere kaydedilir.
j. Arıza Noksan ve Kusurları Kaydedin : Tekerlekli araç koruyucu bakıma arızalı
olduğu için değil periyodik bakım zamanı veya mili / km geldiği için alınır. Eğer bakım
esnasında arıza tespit edilmiş ise özet olarak bu bölüme kaydedilir.
k. Tamam : Eğer bakım esnasında arıza tespit edilmemişse o satır için "√" (Tamam)
işareti konur.
l. Onarım veya Ayar :Eğer arıza tespit edilmişse "X" (Arızalı) işareti konur. İlgili 6
aylık koruyucu bakım postası veya onarım postası yardımıyla bakım teknisyeni arızayı
gidermiş ise "X" işareti daire içine alınır.
m. Makinistin Parafesi : Tespit edilen arıza giderilmiş ise arızayı gideren teknisyen bu
bölüme parafesini atar.
n. Akümülatör Yoğunluğu : Akü gözlerinin yoğunluğu ölçülür ve ölçülen değerler
kaydedilir. Eğer tespit edilen değerler KKYY 312-3 (ES 9-2)'e göre istenilen değerlerin
dışında ise akü şarj yerine götürülür.
o. Motor Kompresyonu : Motor kompresyonu her silindir için ayrı ayrı ölçülür ve
kaydedilir. Dizel araçlar için gerektiğinde ölçüm yapılır.
ö. Düşünceler : Tespit edilen yetki dışı arızalar özet olarak kaydedilir ve arıza üst
kademeye bildirilir.
p. Makinistin Adı Soyadı ve İmzası : Bakımı yapan teknisyen rütbe, adı soyadını
yazarak koruyucu bakımlara aracın teknik talimname ve yağlama emrine uygun olarak
yaptığının işareti olarak imzalanır.
r. Bakım Subayının Rütbe, Adı Soyadı ve İmzası : Koruyucu bakımın kendi nezareti
altında yapıldığının işareti olarak bakım subayı tarafından imzalanır.
4. SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA :
6 Aylık koruyucu bakım bitirildikten sonra ikinci kademe teknisyeni tarafından birlik
teçhizat ve sicil dosyası (Form 478) içine konularak daha sonraki 6 aylık bakıma kadar
saklanır.
2-87
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
BİRLİĞİ
MADDE
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
KAYIT NO.
PLAKA NO.
BİRLİK SIRA NUMARASI
AÇIKLA
MALAR
MARKASI
MODELİ
ŞOFÖRÜN RÜTBESİ,
ADI SOYADI
M A D D E
ARIZA
NOKSAN
KUSURLARI
KAYDEDİN
MİLİ
TARİH
ARACA AİT
TT:
YE:
TAMAM
ARACIN TİPİ
TEKERLEKLİ ARAÇLARA VE RÖMORKLARA AİT
ALTI AYLIK KORUYUCU BAKIM VE KISMİ DENETLEME FORMU
ONARIM
VEYA
AYAR
MAKİNİSTİN
PARAFESİ
MOTORÇALIŞTIRMADAN
ŞOFÖR MAHALLİ, KAROSERİ VE BRANDALAR
SİPER CAMI VE DİKİZ AYNALARI
ANTİFİRİZ KORUMA DERECELERİ
ASKI DONANIMI VE TAMPONLAR
KÖPRÜLER KARDAN MİLLERİ
VİTES KUTUSU
ARAZİ VİTES KUTUSU
MOTOR
ATEŞLEME DONANIMI
MOTOR ÖN ISITMA SİSTEMİ
YAKIT DONANIMI
ELEKTRİKLİ TİP YAKIT İKMAL POMPASI
DİREKSİYON DONANIMI
FREN DONANIMI
FREN ANTİFİRİZ POMPASI
SOĞUTMA DONANIMI
TEKERLEKLER VE STEPNE
STEPNE KALDIRMA VE İNDİRME VİNCİ
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI
ÇEKİ DEMİRİ, ÇEKİ KANCASI VE RÖMORK
BAĞLANTILARI
ARAÇ ÜSTÜ YAYINLAR
ARAÇ ÜSTÜ AVADANLIK VE TEÇHİZAT
MOTOR ÇALIŞTIRILINCA
GÖSTERGELER VE İKAZ LAMBALARI
AYDINLATMA DONANIMI
DİREKSİYON DONANIMI
CAM SİLECEKLERİ
KALORİFER
ARAÇ HAREKET ETTİRİLEREK
FRENLER
YOL DENEMESİ
MOTOR
MOTOR M-KOMUTLARI
KAVRAMA
VİTES KUTUSU
ARAZİ VİTES KUTUSU
KÖPRÜLER VE KARDAN MİLLERİ
ANORMAL SESLER
FRENLER
GÖSTERGELER
DİREKSİYON DONANIMI
YOL DENEMESİNDENSONRAKONTROLEDİLECEKVEBAKIMIYAPILACAKYERLER
SOĞUTMA DONANIMI
GÖSTERGE VE İKAZ LAMBALARI
MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ
SİLİNDİR KAPAK SAPLAMALARI
EMME VE EGZOZ SUPAPLARI
YAKIT DONANIMI
ENJEKSİYON POMPASI VE ENJEKTÖRLER
HASSAS YAĞ FİLİTRESİ
ATEŞLEME DONANIMI
EGZOZ DONANIMI
HAVA FİLİTRESİ
Form 461
2-88
HİZMETE ÖZEL
MADDE
NO
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
DEĞERLER
AÇIKLA
MALAR
XXX
XXX
X
XXX
XXX
XXX
ARIZA
NOKSAN
KUSURLARI
KAYDEDİN
M A D D E
TAMAM
HİZMETE ÖZEL
ONARIM
VEYA
AYAR
MAKİNİSTİN
PARAFESİ
DİREKSİYON DONANIMI
KAVRAMA
BASINÇLI HAVA SİSTEMİ
LASTİK ŞİŞİRME MUSLUĞU VE HAVA FİLTRESİ
ANTİFRİZ POMPASI
HAVA TÜPLERİ
FRENLER
ŞARJ DONANIMI
MARŞ DONANIMI
KARDAN MİLLERİ VE ÜNİVERSAL MAFSALLAR
KÖPRÜLER
VİTES VE ARAZİ VİTES KUTUSU
ASKI DONANIMI
AYDINLATMA DONANIMI
TEKERLEKLER VE LASTİKLER\TEKERLEK YER DĞŞ.
KAROSERİ
AKÜ BAĞLANTILARI
VİNÇLER VE TEFERRUATI
PALANGALAR VE DESTEKLER
İLAVE TEÇHİZAT (DAMPER MOTOPOMP VB.)
MOTOR KOMPRESYONU
YAĞLAMA EMRİNE GÖRE YAĞLAMA YAPILIR.
SON YOL DENEMESİ YAPILIR.
RÖMORKBAĞLANTILARIVERÖMORK
RÖMORK BAĞLANTILARI
RÖMORK TEKERLEĞİ VE SEHPASI
FREN TERTİBATI VE BAĞLANTILARI
AKIM ALMA FİŞ SOKETİ
KAROSERİ
MAKASLAR
TEKERLEKLER
AYDINLATMA DONANIMI
AKÜGÖZÜNO.
1
2
3
4
5
6
AKÜGÖZÜNO.
1
2
3
4
5
6
AKÜMÜLATÖR
YOĞUNLUĞU
MOTOR
KOMPRESYON
AÇIKLAMA:
DİZEL ARAÇLAR İÇİN
GEREKTİĞİNDE ÖLÇÜMYAPINIZ
BİRİMİ :
SİLİNDİRNO.
SOLBLOK
SAĞ BLOK
DÜŞÜNCELER : GİDERİLMEYEN ARIZLAR ÖZET OLARAK YAZILIR, YETKİ DIŞI ARIZALAR ÜST KADEMEYE BİLDİRİLİR.
BU FORMDAKİ MADDELERİN BAKIMI ; ARACIN VE RÖMORK ’UN ÖZEL TEKNİK TALİMNAME VE
YAĞLAMA EMİRLERİNE GÖRE TAM OLARAK YAPILDIĞINI TASDİK EDİNİZ.
MAKİNİSTİN ; RÜTBESİ, ADI SOYADI VE İMZASI
BAKIM SUBAYININ RÜTBESİ, ADI SOYADI VE İMZASI
AÇIKLAMALAR:
X
ALMAN YAPIMINDAN GELEN DİZEL ARAÇLARININ; FREN SİSTEMİNDE BULUNURLAR.
XX
DİZEL ARAÇLARIN YAKIT DONANIMINDA BULUNURLAR.
XXX
ARAÇ ÜZERİNDE MEVCUTSA
Form 461
2-89
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
AMERİKAN KAYNAKLI TIRTILLI ARAÇLARA AİT 6 AYLIK
KORUYUCU BAKIM VE KISMİ DENETLEME FORMU
(FORM 462)
1. MAKSAT :
Bu form :
a. Amerikan kaynaklı tırtıllı araçların periyodik 6 aylık koruyucu bakımlarının yapılarak
kayıtlarının tutulması, periyodik koruyucu bakımlar esnasında çıkan arıza ve noksanlıkların
kaydedilmesi ve giderilmesi,
b. Amerikan kaynaklı tırtıllı araçların kısmi ve teknik denetlemesi neticesinde ortaya
çıkan arıza ve noksanlıkların kaydedilmesi maksadıyla kullanılır.
2. KULLANILMASI :
a. Bu form her cins Amerikan kaynaklı tırtıllı araçların, mürettebatının da katılımıyla 2
nci kademe 2 nci kısım personeli tarafından yapılan 6 aylık periyodik bakımlarının Teknik
Talimname (Yoksa bakım kılavuzu) ve yağlama emri esaslarına göre yapılmasında kullanılır.
b. Bu form her cins Amerikan kaynaklı tırtıllı araçların teknik ve kısmi
denetlemelerinde kullanılır.
c. Bu form koruyucu bakımın yapıldığını gösteren bir belgedir. Sadece bu form
kullanılarak yapılan koruyucu bakım yeterli bir bakım değildir. 6 aylık bakımın teknik bir
sıraya göre yapılmasını gösterir. BAKIMIN NASIL YAPILACAĞINI AÇIKLAMAZ. Bu
nedenle bakım yapılırken aracın teknik talimnamesi ve yağlama emri muhakkak
kullanılmalıdır.
ç. Formda yazılı olan maddeler (Bakılacak yerler) bütün araçlarda bulunmayabilir.
Bakıma başlamadan önce formda olup da araçta bulunmayan haneler çizilir. Formda olmayıp
da, aracın teknik talimnamesinde bakılması zorunlu olan maddeler formda bulunan boş
hanelere ayrı ayrı yazılır ve işaretlenir.
d. Bu form 1 suret olarak tanzim edilir ve bakımdan sonra birlik teçhizat dosyası içinde
daha sonraki 6 aylık bakıma kadar saklanır.
3. DOLDURULMASI :
a. Aracın Tipi :
Aracın genel olarak tipi yazılır 105 mm. toplu tank gibi.
b. Kayıt No. :
Tamirhane iş emri kayıt defterinden (Form 5-31) alınan sıra numarası kaydedilir.
c. Plaka No :
Aracın plaka numarası yazılır.
ç. Markası :
Tırtıllı aracın cinsi yazılır. Tank, personel taşıyıcı gibi.
d. Modeli :
Tırtıllı aracın çeşitli tadilatlarla almış olduğu numara veya harf grubu yazılır.
M48A5T1, M48A2C gibi.
2-90
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
e. Mili :
6 Aylık koruyucu bakıma geldiği andaki mili mil saatinden okunarak yazılır. Daha
sonraki 6 aylık bakımın planlanmasında esas alınır.
f. Tarih :
6 Aylık koruyucu bakıma geldiği tarih yazılır. Daha sonraki 6 aylık bakımın
planlamasında esas alınır.
g. Birliği :
Aracın bağlı olduğu birlik yazılır.
ğ. Birlik Sıra Numarası :
Aracın, koruyucu bakım grafiğindeki (Form 460) sıra numarası yazılır.
h. Şoförün Rütbesi, Adı ve Soyadı :
Şoförün adı, soyadı ve rütbesi yazılır.
ı. Araca Ait TT,YE :
Aracın kendi teknik talimname ve yağlama emri numarası yazılır.
i. Madde :
Tırtıllı araçların genel olarak koruyucu bakımda bakılması gereken yerleri yazılmıştır.
Eğer araçta mevcut değilse üzeri çizilir. Araçta mevcut olup ta burada mevcut olmayan
donanımlar boş hanelere kaydedilir.
j. Arıza Noksan ve Kusurları Kaydedin :
Tırtıllı araç koruyucu bakıma arızalı olduğu için değil periyodik bakım zamanı veya
mili (km) geldiği için alınır. Eğer bakım esnasında arıza tespit edilmiş ise özet olarak bu
bölüme kaydedilir.
k. Tamam :
Eğer bakım esnasında arıza tespit edilmemişse o satır için "√" (Tamam) işareti konur.
l. Onarım veya Ayar :
Eğer arıza tespit edilmişse "X" (Arızalı) işareti konur. İlgili 6 aylık koruyucu bakım
postası ve onarım postası yardımıyla bakım teknisyeni arızayı gidermiş ise "X" işareti daire
içine alınır.
m. Makinistin Parafesi :
Tespit edilen arıza giderilmiş ise arızayı gideren teknisyen bu bölüme parafesini atar.
n. Akümülatör Yoğunluğu ve Voltajı :
Akü gözlerinin yoğunluğu ölçülür ve toplam voltajı kaydedilir. Eğer tespit edilen
değerler istenilen değerlerin dışında ise akü şarj yerine götürülür.
o. Motor Kompresyonu :
Motor kompresyonu her silindir için ayrı ayrı ölçülür ve kaydedilir. Dizel araçlar için
gerektiğinde ölçülür.
ö. Düşünceler : Tespit edilen yetki dışı arızalar özet olarak kaydedilir ve arıza üst
kademeye bildirilir.
2-91
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
p. Makinistin Adı, Soyadı ve İmzası : Bakımı yapan teknisyen rütbe, adı soyadını
yazarak koruyucu bakımları aracın teknik talimname ve yağlama emrine uygun olarak
yaptığının işareti olarak imzalar.
r. Bakım subayının rütbe, adı soyadı ve imzası : Koruyucu bakımın kendi nezareti
altında yapıldığının işareti olarak bakım subayı tarafından imzalanır.
4. SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA :
a. 6 Aylık koruyucu bakım bitirildikten sonra ikinci kademe teknisyeni tarafından birlik
teçhizat ve sicil dosyası (Form 478) içine konularak daha sonraki 6 aylık bakıma kadar
saklanır.
2-92
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
AMERİKAN KAYNAKLI TIRTILLI ARAÇLARA AİT
ALTI AYLIK KORUYUCU BAKIM VE KISMİ DENETLEME FORMU
BİRLİĞİ
MADDE
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KAYIT NO.
PLAKA NO.
BİRLİK SIRA NUMARASI
MARKASI
MODELİ
ŞOFÖRÜN RÜTBESİ, ADI SOYADI
ARIZA
NOKSAN
KUSURLARI
KAYDEDİN
M A D D E
TAMAM
ARACIN TİPİ
MİLİ
TARİH
ARACA AİT
TT :
YE :
ONARIM
VEYA
AYAR
MAKİNİSTİN
PARAFESİ
GÖSTERGELER
KORNA, SİREN VE CAM SİLECEKLERİ
ARAÇ ELEKTRİK SİSTEMİ
ISITICILAR
ASPİRATÖRLER
LAMBALAR (İÇ VE DIŞ)
ŞARJ DONANIMI
MARŞ DONANIMI
AKÜMÜLATÖRLER
ROLELER VE SELENOİDLER
ÖN ISITMA TERTİBATI
ATEŞLEME DONANIMI VE KABLOLAR
ANA MOTOR VE YARDIMCI MOTOR
ÇALIŞMASI
REGÜLE EDİLMİŞ AZAMİ DÖNÜŞ
SOĞUTMA DONANIMI
YAKIT DONANIMI
YAĞLAMA DONANIMI
HAVA SÜZME SİSTEMİ
EMME VE EGZOZ MANİFOLDLARI
ASKI DONANIMI
PALET VE CER DİŞLİLERİ
TAŞIYICI TEKERLEKLER
ASKI KOLLARI VE YATAKLARI
ÇARPMA YASTIKLARI VE VOLİT YAYLAR
AMORTİSÖRLER VE MESNETLER
BÜKÜLEBİLEN MİLLER
GERGİ TEKERLEĞİ VE İSTİKAMET MAKARALARI
DİREKSİYON VE KOMUTA ÇUBUKLARI
GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
KAVRAMA
TRANSFER KUTUSU
KARDAN MİLLERİ VE ÜNİVERSAL MAFSAL
TRANSMİSYON
KONTROLLÜ DİFERANSİYEL
HIZ AZALTAN
GÜÇ ALMA DİŞLİ KUTULARI
SERVİS VE PARK FRENİ
ARAÇ ÜSTÜ AVADANLIK VE MLZ. YER KUTUSU
GÖVDE VE HIZ KAPAKLARI
ULAŞMA KAPAKLARI
BOŞALTMA VALFLERİ VE TAPALAR
ÇEKME KANCALARI
KALDIRMA HALKALARI
ÇEKME TERTİBATI BAĞLAMA MİLİ
KULE SEPET KAYIŞLARI
ŞOFÖR KURTULMA KAPAĞI
TOP YOL KİLİDİ
LEVHALAR, İŞARETLER VE BOYALAR
NBC GAZ TEMİZLEME ÜNİTESİ
Y.S.C. VE KOMUTALARI
GÜÇ GRUBU BAĞLANTI KILAVUZLARI
RAMPA HİDROLİK DONANIMI VE RAMPA KAPAĞI
DENGE LEVHASI TERTİBATI
Form 462
2-93
HİZMETE ÖZEL
MADDE
NO
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ONARIM
VEYA
AYAR
MAKİNİSTİN
PARAFESİ
PERVANE MİLLERİ VE USKUR TERTİBATI
SİSLEME DONANIMI VE KOMUTALARI
KULE TECRİT EL POMPASI VE KOMUTASI
ARAÇ HİDROLİK SİSTEMİ
FİLİTRE VE SÜZGEÇLER
HİDROLİK POMPA
KİLİTLEME SİLİNDİR
HİDROLİK MATKAP VE BORULARI
YARDIMCI EL POMPASI
MAHMUZ VE KOMUTASI
OPERATÖR BÖLMESİ VE KOMUTALARI
BOM VE HİDROLİK SİLİNDİRLERİ
BOM VİNCİ VE HALATLARI
ANA VİNÇ VE HALATLARI
DÜZGÜN HALAT SARMA TERTİBATI
KULE DÖNDÜRME PEDALI
EMNİYET SUPAPLARI VE KOMUTALARI
MAKARALAR VE PALANGALAR
MONTE EDİLMİŞ ÖZEL TEÇHİZAT
YAĞLAMA (Y.E.NE GÖRE)
SON YOL DENEMESİ
DEĞERLER
SIRANO
1
2
3
4
1
2
3
4
AKÜMÜLATÖR
YOĞUNLUĞU
AKÜMÜLATÖR
YOĞUNLUĞU
MOTOR
KOMPRESYON
ARIZA
NOKSAN
KUSURLARI
KAYDEDİN
M A D D E
TAMAM
HİZMETE ÖZEL
AÇIKLAMA:
DİZEL ARAÇLAR İÇİN
GEREKTİĞİNDE ÖLÇÜMYAPINIZ
1
2
3
4
5
6
SIRANO
5
6
1
2
3
4
5
6
5
6
SİLİNDİRNO.
SOLBLOK
SAĞBLOK
DÜŞÜNCELER :
GİDERİLMEYEN ARIZLAR ÖZET OLARAK YAZILIR, YETKİ DIŞI ARIZALAR ÜST
KADEMEYE İLDİRİLİR. YETKİ İÇİNDE OLUP GİDERİLEMEYEN ARIZALAR
TAMİRHANE İŞ EMRİ DEFTERİNE İŞLENİR.
AÇIKLAMA : TANK MÜRETTEBATI BU BAKIMLARI TANKIN ÖZEL MÜRETTEBAT BAKIM GÖREVLERİ
KILAVUZUNDAKİ İŞ BÖLÜMÜ ESASINA GÖRE UYGULAR. BU FORMDAKİ BAKIMLAR ARACIN VE
TEÇHİZATIN ÖZEL TEKNİK TALİMNAME VE YAĞLAMA EMİRLERİNE GÖRE YAPILIR.
ARAÇ VE TEÇHİZATIN BU FORMDAKİ BAKIMLARININ (TT) NE GÖRE TAM OLARAK YAPILDIĞINI
TASDİK EDERİZ.
MAKİNİSTİN
BAKIM SUBAYININ
RÜTBESİ
ADI
SOYADI
RÜTBESİ
ADI
SOYADI
İMZASI :
İMZASI :
Form 462
2-94
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ALMAN KAYNAKLI TIRTILLI ARAÇLARA AİT
KORUYUCU BAKIM VE KISMİ DENETLEME FORMU
(FORM 462 A)
1. MAKSAT :
Bu form :
a. Alman kaynaklı tırtıllı araçların periyodik 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık bakımlarının
yapılarak kayıtlarının tutulması,
b. Periyodik koruyucu bakımlar esnasında çıkan arıza ve noksanlıkların kaydedilmesi ve
giderilmesi,
c. Alman kaynaklı tırtıllı araçların kısmi ve teknik denetlemesi neticesinde ortaya çıkan
arıza ve noksanlıkların kaydedilmesi maksadıyla kullanılır.
2. KULLANILMASI :
a. Bu form Alman kaynaklı tırtıllı araçların mürettebatının da katılımıyla 2 nci kademe
personeli tarafından yapılan 6 aylık, bir yıllık ve 2 yıllık bakımlarının teknik talimname
(Yoksa bakım kılavuzu) ve yağlama emri esaslarına göre yapılmasında kullanılır.
b. Bu form Alman kaynaklı tırtıllı araçların teknik ve kısmi denetlemelerinde kullanılır.
c. Bu form kuruyucu bakımın yapıldığını gösteren bir belgedir. Sadece bu form
kullanılarak yapılan koruyucu bakım yeterli bir bakım değildir. Bakımın teknik bir sıraya göre
yapılmasını gösterir. BAKIMIN NASIL YAPILACAĞINI AÇIKLAMAZ. Bu nedenle bakım
yapılırken aracın teknik talimnamesi ve yağlama emri muhakkak kullanılmalıdır.
ç. Bu formda bakılacak yerler hanesinin satırlarının karşısında bulunan bakım
periyotları ve araç isimlerinin hizasına gelen kare eğer karalanmışsa o araca o bakım periyodu
uygulanmayacak demektir. Ayrıca araç isimlerinin altında bulunan kareler karalanmış ise o
araçta hizasındaki bakılacak yerde bulunan donanım yok anlamındadır. Dolayısıyla o hane o
araç için çizilebilir. Formda yazılı olmayıp da aracın teknik talimnamesinde bulunan
donanımlar formun en altında bulunan boş hanelere ayrı ayrı kaydedilir ve işaretlenir.
d. 1 Suret olarak tanzim edilir ve koruyucu bakımdan sonra daha sonraki periyodik
koruyucu bakıma kadar saklanır. Yıllık bakım yapılmışsa daha sonraki yıllık bakıma kadar
saklanır.
3. DOLDURULMASI :
a. Aracın Tipi :
Aracın genel olarak tipi yazılır. 105 mm. toplu tank, tank kurtarıcı gibi.
b. Kayıt No. :
Tamirhane iş emri kayıt defterinden (Form 5-31) alınan sıra numarası kaydedilir.
c. Plaka No. :
Aracın plaka numarası yazılır.
ç. Markası :
Tırtıllı aracın cinsi yazılır. Kundağı motorlu top gibi.
2-95
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
d. Modeli :
Tırtıllı aracın çeşitli tadilatlarda almış olduğu numara veya harf grubu yazılır. M48T5 gibi.
e. Mili :
Periyodik koruyucu bakıma geldiği andaki mili mil saatinden okunarak yazılır. Daha
sonraki periyodik koruyucu bakımın planlanmasında esas alınır.
f. Tarih :
Periyodik koruyucu bakıma geldiği andaki tarih yazılır. Daha sonraki periyodik
koruyucu bakımın planlanmasında esas alınır.
g. Birliği :
Aracın bağlı olduğu birlik yazılır.
ğ. Birlik Sıra Numarası :
Aracın, koruyucu bakım grafiğindeki sıra numarası yazılır.
h. Şoförün Rütbesi Adı ve Soyadı :
Şoförün adı, soyadı ve rütbesi yazılır.
ı. Araca Ait TT, YE :
Aracın kendi teknik talimname ve yağlama emri numarası yazılır.
i. Bakılacak Yerler :
Alman kaynaklı tırtıllı araçların genel olarak periyodik koruyucu bakımlarında
bakılması gereken yerleri yazılmıştır. Eğer araçta mevcut değilse üzeri çizilir. Araçta mevcut
olup ta burada mevcut olmayan donanımlar boş hanelere kaydedilir.
j. Periyodik Koruyucu Bakım Haneleri :
(6 Aylık, bir yıllık, 2 yıllık) o anda hangi koruyucu bakım yapılacaksa o bakıma ait
sütun kullanılır. Karalanmış yerlere bakılmaz. Boş hanelere; eğer arıza tespit edilmemişse "√"
(Tamam) işareti konur arıza tespit edilmişse "X" (Arızalı) işareti konur. Eğer bakım
teknisyeni arızayı giderirse "X" işareti daire içine alınır.
k. Bakıma Alınacak Araç Haneleri (Leopard, M48T5, K/M Top, Kurtarıcı.) : Hangi araç
bakıma alınacaksa o araca ait sütun kullanılır. Diğer araçların üstü çizilir.
l. Akümülatör Yoğunluğu : Bakıma alınan araca ait akülerin her gözünün ayrı ayrı
yoğunluk değerleri ve toplam voltajı yazılır. Toplam voltaj olması gereken değerlerden farklı
ise bakım için akü şarj yerine gönderilir.
m. Motor Kompresyonu : Bakıma alınan aracın motorunun her silindirinin kompresyon
değerleri ayrı ayrı kaydedilir. Normal olarak yıllık bakımlarda ölçülür. Eğer motorun
randımanı ile ilgili sorun herhangi bir koruyucu bakımda tespit edilirse kompresyon ölçümü o
periyotta da (6 Aylık, yıllık, 2 yıllık bakımlar.) ölçülebilir.
n. Düşünceler : Tespit edilen yetki dışı arızalar özet olarak kaydedilir. Arıza üst
kademeye bildirilir.
o. Makinistin Rütbesi, Adı, Soyadı ve İmzası : Bakımı yapan teknisyen rütbe, adı
soyadını yazarak koruyucu bakımları aracın teknik talimname ve yağlama emrine uygun
olarak yaptığının işareti olarak imzalar.
ö. Bakım Subayının Rütbesi, Adı, Soyadı ve İmzası : Koruyucu bakımın kendi nezareti
altında yapıldığının işareti olarak bakım subayı tarafından imzalanır.
4. SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA :
Koruyucu bakım bitirildikten sonra ikinci kademe teknisyeni tarafından birlik teçhizat sicil
dosyasının içinde daha sonraki periyodik koruyucu bakıma kadar saklanır.
2-96
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ALMAN KAYNAKLI TIRTILLI ARAÇLARIN KORUYUCU BAKIM VE
KISMİ DENETLEME FORMU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
ARACIN BİRLİK SIRA NO
BAKILACAK YERLER
ASKI DONANIMI PARÇALARI VE PLT.
SINTINE POMP. VE İKAZ LAMBALARI
TANK KOMUTAN KAPAĞI
ENFRARUJ PERİSKOPLARI
TELSİZ
ARACIN TAMAMI
BÜTÜN KAPAK VE AVADA.KUTU.CONT
KULE İKAZ GÖS.İKAZ LAMBASI
YAKIT İKMAL POMPASI
AKÜ VE BAĞLANTI.KUTUP VE KABLO
DALMA HİDROLİK POMPASI
SOĞUTMA SIVISI
SRV.FRENİ FREN MRK. SİLİNDİRİ
ARAÇ ISITICI
GÜÇ GRUBU BÖLM.IZGARA KAPAK
BOŞALTMA VALFLERİ KOMUTA PRÇ.
GÖVDE İÇİ, SAĞ, SOL CEPHANE
EGZOZ BORUSU
HAVA EMİŞ BORUSU
YAKIT BORUSU
MOTOR ÖN ISITMA SİSTEMİ
PARK FREN KİLİTLEME KOLU
DİREKSİYON VE KOMUTAÇUBUKLARI
FREN PEDALI VE KOMUTA ÇUBUKLARI
ŞOFÖR PERİSKOBU
HARİCİ TELEFON
TRANSMİSYON YAĞ KARTER FİLTRESİ
MOTOR YAĞI
BİRLEŞİK HAVA FİLİTRESİ
KABA TOZ VANTİLATÖR
RADYATÖR SOĞ.HAVA GİRİŞ PANJURU
MOT.YAĞI DİSKLİ TİP YAĞ FİLTRESİ
GERİ GÖRME AYNA MAFSALLARI
ÇEKİ KANCALARI
PERİSKOPLAR
ŞOFÖR BÖLMESİ ISITICI KLEPESİ
ŞOF SANDALYE MAFSALLI PRÇ.LARI
KURTULMA KAP. MAFSAL PRÇLARI
HAVA FİLİTRESİ YÖNLENDİRME KLEPESİ
ACİL VE AYIRMA KAVRAMALARI YATAĞI
SAVAŞ BÖL. VE AKÜ ISITMA YÖN.KLEPESİ
YAKIT MUSLUĞU KOMUTA KOLU MAFSALI
BAKIMKAPAKCIVATALARIVEMAFSALLARI
CER DİŞLİLERİ
TAŞIYICI TEKERLEK SOMUNLARI
PALET UÇ BAĞLANTI CIVATALARI
MARKASI
MODELİ
MİLİ
ŞOFÖRÜN RÜTBESİ ADI VE
SOYADI
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
BAKILACAK YERLER
PALET MAHMUZ CIVATALARI
PALET LASTİKLERİ
İSTİKAMET MAKARA SOMUNLARI
ÇARPMA YASTIKLARI SAPLAMALARI
AMORTİSÖR TESPİT SAPLAMALARI
GERGİ TEKERLEĞİ SOMUNLARI
PALET TOZ LASTİĞİ
HAVA FİLTRELERİ
SOĞ.SIVISI ELEKT.Lİ POMPASI
SIZDIRMAZLIK KLEPELERİ
ARAÇ ISITICI YAKIT İKMAL POMOP.
ARAÇ ISITICI SU AYIRICISI
DİSKLİ TİP YAKIT FİLİTRESİ
AYDIN.DON. KARARTMA SİS.(ENF)
HAVA FİLT. TIKALI GÖSTERGESİ
SÜPER ŞARJ HAVA BORULARI
SAVAŞ BÖLGESİ SINTİNE POMP.
CER DİŞLİSİ KOVAN SAPLAMALARI
PARK FREN BALATALARI
SOĞUTMA VANTİLATÖRÜ
FARLAR
İSTİKAMET MAKARA VE GÖBEKLERİ
ASKI KOLLARI
TAŞIYICI TEKERLEK GÖBEKLERİ
PALET AYAR TERTİBATI
GERGİ TEK.GÖBEKLERİ VE KOLLARI
CER DİŞLİLERİ KOVAN YATAĞI
PARKFRENİGERİLİMVEMAFSALLIPARÇ.
NBCKORUMAVEHAVALANDIRMASİSTEMİ
BÜKÜLEBİLEN MİLLER
AMORTİSÖRLER
PALETGERMETERTİBATICIVATALARI
ŞOFÖR KAPAĞI CONTASI
ARAÇ ISITICI İRTİBATLARI
ARAÇ ISITI.EGZOZ GAZ YÖN.KLEPESİ
ARAÇ ISITICI BUJİSİ VE YUVASI
MOTOR VE TRANS. YAĞ.ÖLÇ.KAPAĞI CONT.
HAVA FİLTRE KAPAK CONTALARI
YANGIN İKAZ TELİ KAVRAMALARI
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ
HIZ KOMUTA KUTU.İKAZ AMPULLERİ
TRANSMİSYONTESPİTKULAĞICIVATALARI
MOTOR TESPİT KULAĞI CIVATALARI
ARAÇLARI ISITICI AŞIRI ISI ŞALTERİ
DALMA HİDROLİK SİSTEMİ
ARAÇ ISITICI AŞIRI ISI ŞALTERİ
2-97
HİZMETE ÖZEL
TARİH
ARACA AİT
TT:
YE:
AYLIK BAKIM
6 AYLIK BAKIM
1 YILLIK BAKIM
2 YILLIK BAKIM
LEOPARD
M 48 T5
K/M TOP
LEO. KURTARICI
PLAKA NO.
SIRA NO.
SIRA NO.
BİRLİĞİ
KAYIT NO
AYLIK BAKIM
6 AYLIK BAKIM
1 YILLIK BAKIM
2 YILLIK BAKIM
LEOPARD
M 48 T5
K/M TOP
LEO. KURTARICI
ARACIN
AYLIK BAKIM
6 AYLIK BAKIM
1 YILLIK BAKIM
2 YILLIK BAKIM
LEOPARD
M 48 T5
k/M TOP
LEO. KURTARICI
BAKILACAK YERLER
SIRA NO.
AYLIK BAKIM
6 AYLIK BAKIM
1 YILLIK BAKIM
2 YILLIK BAKIM
LEOPARD
M 48 T5
K/M TOP
LEO. KURTARICI
SIRA NO.
HİZMETE ÖZEL
BAKILACAK YERLER
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
FAN DİŞLİ KUTUSU
BOM.TERTİBAT VE KURTARMA HİDROLİĞİ
UÇAKSAVAR MK.TF.KUNDAĞI
SİS KUTUSU ATMA KABI
BOM.UCUHALATMAKARAYATAĞIVEYÖNL.
GÖVDE KAPAĞI ÜZERİNEKİ MAKARA
HİDROLİK SÜRME KOM. HAREKETİ PARÇ.
MAHMUZKİLİDİMAFSALVEYATAKYERLER
ÇEKME KAVRAMASI
HİDROLİK YAĞ FİLİTRESİ
ANA VİNÇ HALADI
BO. VİNÇ HALADI
HALAT GERME TERTİBATI
KALDIRMA TERTİBATI
GÜÇ KAYNAĞI KONSOLU
ÇEKİ ÇUBUĞU
DÖNDÜRME DİŞLİ GRUBU
149
ANA VİNÇ VE KOMUTA ÇUBUKLARI
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
GÜÇ GRUBU İNDİRİLİR
ARAÇ ISITICI SIVI POMPA İRTİBATI
EGZOZ BORUSU İLE TEK YÖNLÜ KLEPELER
SUSTURUCU
SÜRGÜLÜ KOVAN
NBC SİS. TOZ ATMA SUPAP CONT.
GÜÇ GRUBU BÖLMESİ SİNTİNE POMP.
YAKITMUSLUĞUYAKIT BORUVEKUMUTA
YAKIT İKMAL POMPASI
RADYATÖR ÇEVRE POMPASI
TRANSMİSYON HASSAS FİLİTRELERİ
TRANSMİSYON KULAĞI
TRANSMİSYONUMOTORABAĞLAYANSAPLAMA
MOTOR
KARTER HAVALANDIRMA FİLTRESİ
MOTOR KOMPRESYONU
SOĞUTMA DONATIMI RADYATÖRLERİ
SOĞUTMA
SIVI
BÜTÜNLEME
DEPO
İRTİBATI
SOĞUTMA SIVI CONTALARI
SOĞUTMA SIVI POMPASI
MOTOR YAĞ FİLİTRESİ
VANTİLATÖR CONTASI
SOĞUTMA VANTİLATÖRÜ
EGZOZ KOMPENSATÖR
GÜÇGRUBUÜZERİKOMUTAKOLVEYATAK
FREN SİSTEMİ GENEL KONTROLÜ
GÜÇGRUBU ÜZERİKOMUTAKOLVEYATAK
GAZPEDALIKOMUTASPİRALİVEÇUBUK
ACİLVEAYIRMAKAVRAMAKOM.KOLUVESÜ.
DERİN SU GEÇİŞ BACASI
CAN YELEKELRİ
FIRLATMA İPİ VE KANCASI
YAKIT DEPOLARI
SERVİS FRENİ KOMUTA DEVRESİ
MOTOR SUPAPLARI
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
128
ISITMA BUJİLERİ
167
129
130
ANA YAKIT FİLTRESİ
HAVALANDIRMA FİLİTRESİ
168
169
131
SERVİS FRENİ FREN TATBİK DEVRESİ
170
BOM.KONSOLUNDAKİ BOM. YATAĞI
HALATAKTARMAMAKARAİRTİBATI
YÜKLEVHASINDAKİYÜKGÖST.YATAKLARI
ANA VİNÇ AYAK FRENİ AKTAR. SUPABI
DÖNDÜRMEMEKANİZMASIDİŞLİTERTİBATI
BOM.VİNÇ DİŞLİ TERTİBATI
ELASTİKİ KAVRAMALI POMPATAHRİKİ
ANA VİNÇ DİŞLİ TERTİBATI
HALAT SARMA TERTİBATI DİŞLİ GRUBU
HALATTERTİBATIİLETİMMAKARASI PARÇ.
ANAVİNÇFRENBALATALARI
KOM.KOLLARI BLOKU DİŞLİ TERTİBATI
BOM.VİNCİ HALAT KILAVUZU
ANAVİNÇHALATKILAVUZU
HALAT MAKARA TERTİBATI
BOM.TERTİBATI DOLDURMA ŞALTERİ
KOMUTA SÜRME BLOĞU DİŞLİ Sİ
MAKARADAKİ
PİMİN
TEMİZ.
VE
YAĞLAMA
BOM.VİNCİ
ANA VİNÇ
HİDROLİK YAĞ DEPO HAVA ALMA
FİLİTRESİ
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
6 AYLIK, YILLIK, 2 YILLIK BAKIMLARDA KULLANILIR
DEĞERLER
SIRA NO.
2
3
4
5
6
SIRA NO.
1
2
2
3
3
4
4
1
1
TOPLAM 2
3
2
AKÜMÜLATÖR
YOĞUNLUĞU
AKÜMÜLATÖR
VOLTAJ
1
1
YILLIK
BAKIMDA
ÖLÇÜLÜR
2
3
4
5
6
3
4
MOTOR KOMPRESYONU
1
4
SİLİNDİR NO.
1
2
3
4
5
6
SOL BLOK
SAĞ BLOK
DÜŞÜNCELER : (GİDERİLEMEYEN ARIZALAR ÖZET OLARAK YAZILIR, YETKİ DIŞI ARIZALAR ÜST KADEMEYE BİLDİRİLİR
BU FORMDAKİ HANELERİN BAKIMININ; ARACIN ÖZEL TEKNİK TALİMNAME VE YAĞLAMA EMRİNE GÖRE TAM OLARAK YAPILDIĞINI TASDİK EDERİZ.
MAKİNİSTİN
RÜTBESİ
ADI SOYADI VE İMZASI
:
:
:
BAKIM SUBAYININ
RÜTBESİ
ADI SOYADI VE İMZASI
:
:
:
Form 462-A
2-98
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
BAKIM KADEMESİ (TAMİRHANE) İŞ EMRİ KAYIT DEFTERİ
(FORM 5-31)
1. GENEL ESASLAR :
a. Bu defter 2 nci kademe 2 nci kısımlara periyodik koruyucu bakım veya onarım
maksadıyla gelen araç, silah ve gereçlerin kaydedilmesinde kullanılır. Bu deftere
kaydedilmeden hiç bir malzeme bakım kademesine alınmaz.
b. İş emir numaraları birbirini takip eden numaralar halinde kaydedilir.
c. Bu defter 2 nci kademe 2 nci kısım bakım astsubayı tarafından tutulur.
ç. Defter halinde 12 ay saklanır.
2. DOLDURULMASI :
a. İş Emri No. :
Yukarıdan aşağıya ilk sayfanın ilk satırından itibaren sırayla verilen numaradır.
b. Birliği :
Araç veya malzemenin bağlı olduğu birlik yazılır.
c. Ordu Malı Numarası :
Araç veya malzemenin plaka numarası veya seri numarası yazılır.
ç. Cinsi :
Malzemenin marka ve modeli yazılır.
d. Tespit Edilen Arıza :
Tespit edilen arıza veya yapılacak koruyucu bakımın yapıldığı tarih yazılır.
e. Parça/Stok Numarası :
Kullanılacak malzemenin parça/stok numaraları yazılır.
f. Arıza Kayıt Tarihi :
Malzemenin bakım kademesine geldiği tarih yazılır.
g. Dağıtım Belge/İş Emri No :
Tespit edilen arıza yetki dahilinde ise ihtiyaç duyulan sarf malzemeleri için
hazırlanan dağıtım belge numarası, yetki dışında ise üst kademeye açılan istek ve iş emri
numarası yazılır.
ğ. Arızanın Giderildiği Tarih :
Arızanın giderildiği veya koruyucu bakımın yapıldığı tarih yazılır.
h. Düşünceler :
Arızalı malzemenin onarıldığında teslim edildiği ast kademe yetkili personelinin ismi,
Birlik bakım yükünden 2 nci kademe 1 nci kısmın ihtiyacı için yedek parça verilmişse o
personelin rütbe adı ve soyadı yazılır. Eğer arızalı malzeme yetki dışı olduğu için
onarılmamışsa veya yedek parça olmadığı için istek yapılmışsa yapılan işlem yazılır.
2-99
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
BAKIM KADEMESİ (TAMİRHANE) İŞ EMRİ KAYIT DEFTERİ
ARIZA
KAYIT
TARİHİ
İŞ EMRİ
NO
BİRLİĞİ
ORDU MALI
NUMARASI
CİNSİ
TESPİT
EDİLEN
ARIZA
1
2. P. BL
109110
M602 REO
Akü
muhafazası
çürük
10.01.1985
2
1. P. BL
109117
Tuzla Jeep
6 Aylık
Bakım
11.01.1985
PARÇA STOK
NUMARASI
DAĞITIM BELGE
VEYA İŞ EMRİ
NO
TALİMAT :
1.
Bu form; 2 nci kısımların silah, araç ve gereçler üzerinde yaptıkları işlerin kaydı da kullanılır.
2.
Periyodik bakımlarda kaydedilir.
3.
İş emirleri numaraları, isteklere ait iş emirleri sıraya konularak birbirini takip eden numaralar halinde kaydedilir.
4.
Diğer başlıklara gerekli bilgiler yazılır.
5.
Düşünceler hanesine, stok seviyeden verilen yedek parçaların kimlere verildiği veya sarfı ile ilgili hususlar yazılır.
6.
Bu defter, 2 nci kademe 2 nci kısım bakım astsubayı tarafından tutulur.
7.
Defter halinde bir yıl muhafaza edilir. Giderilemeyen arızalar yıl sonunda yeni deftere devredilir.
Stok No.: 0638
Form 5-31
2-100
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
BİRLİK TEÇHİZAT SİCİL DOSYASI
(FORM 478)
1. GENEL ESASLAR :
a. Bu dosya aracın kimlik kartı gibidir. Aracın teçhizatı anlamında kullanılır ve araç
birliğe ilk verildiğinde araçla birlikte Form 478'de bulunur.
b. Sicil dosyası çok iyi bir şekilde muhafaza edilmelidir. Zira eskiyen sicil dosyası
yenisi ile değiştirilmez. Eğer kullanılamayacak kadar yıpranmış veya sayfası dolmuş ise
yeniden hazırlanır ve eskisine zımbalanarak kullanılır.
c. Araca ait koruyucu bakım kayıtlarının konulması için hazırlanmış zarf halindedir. Bu
zarfa konulacak koruyucu bakım kayıtları şunlardır:
(1) Ordudonatım kısmi denetleme, teknik denetleme ve muayene, komutan bakım
denetlemesi kayıtları,
(2) Saymanlıkça onaylı araç üstü avadanlık ve teçhizat listesi,
(3) Eğer yetki dışı arıza günlük bakım esnasında tespit edilmişse günlük görev ve
koruyucu bakım formu (Form 110 veya Form 2145),
(4) Koruyucu bakım ve kısmi denetleme Formu (Form 461, 462, 462 A veya silah
formları),
(5) 5nci kademeler tarafından motor veya düzenlerle birlikte gönderilen performans
belgesi (Operasyon belgesi),
ç. Ayrıca zarfın ön yüzünde görülen form, tadilatları ve büyük parçaların motor, vites
kutuları vs. değiştirilmesine ait hususları kayda yarayan haneleri içerir.
d. Dinamolar, marş motorları vs. gibi daha küçük parçaların değiştirilmeleri halinde
forma kayıt yapılmamalıdır.
e. Bir araç daha üst kademeye devredildiği veya tahliye edildiği zaman Form 478 bütün
kayıtlar içinde olarak araçla birlikte gönderilir.
f. Bu form 2nci kademe ikinci kısımda saklanır.
g. 3,4 veya 5 nci kademeler tarafından doldurulur. 2nci kademeye üst kademe tarafından
motor ve düzen değiştirme yetkisi verilmişse 2nci kademece de doldurulabilir.
ğ. Sicil zarfının kaybolması veya ön yüzünde bulunan formun satırlarının dolması
halinde yeni sicil dosyası 3 ncü kademe veya daha üst kademece teşkil edilecek heyet
tarafından tanzim edilir. Bu heyette 3 ncü kademenin işletme kontrol kısım amiri
bulunmalıdır. Sicil dosyası tanzim edildikten sonra sayman tarafından onaylanır ve birliğe
dağıtım belgesi ile verilir.
2. DOLDURULMASI :
a. Şasi ve Plaka No : Aracın numarası ve şasi numarası yazılır.
b. Teçhizatın Künyesi : Aracın marka ve modeli yazılır.
c. Seri No : Şimdiye kadar değiştirilen komple parçaların varsa seri numaraları yazılır.
ç. Tarih : Değişiklik veya tadilatın yapıldığı tarih yazılır.
d. Çalışma Saati, Atılan Mermi, Yaptığı Mil : Tadilat veya değişikliğin yapıldığı tarihe
kadar yapılan mil, atılan mermi veya çalışan saat miktarı yazılır.
e. Tadilat İş Emri No : Değişikliği yapacak bakım kademesine verilen tadilat emrinin
numarası veya kontrol kısmı tarafından verilen istek ve iş emri numarası (Form 811'den
verilir.) yazılır.
f. Yapılan Tadilatın veya Değiştirilen Parçanın Beyanı : Değiştirilen komple parçanın
ismi yazılır.
g. Parafeler : Değişikliği veya tadilatı yapan veya bu işe nezaret eden bakım astsubayı
veya ustabaşının parafesi attırılır.
2-101
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ŞASİ ve PLAKA NO.
SERİ NO.
BİRLİK TEÇHİZAT SİCİL DOSYASI
TEÇHİZATIN KÜNYESİ
MOTOR
TADİLAT İŞ EMRİ VE KOMPLE PARÇA DEĞİŞTİRME KAYDI
ÇALIŞMA SAATİ
YAPILAN TADİLATIN
ÇALIŞMA SAATİ
TADİLAT İŞ
TADİLAT İŞ
TARİH ATILAN MERMİ
VEYA DEĞİŞTİRİLEN PARAFETARİH ATILAN MERMİ
EMRİ NO
EMRİ NO
YAPTIĞI MİL.VS.
PARÇANIN BEYANI
YAPTIĞI MİL.VS.
YAP
VEY
PAR
Tadilat veya parça değiştirmeleri yapan personel, tamamlanan işi açık olarak kaydedecek ve ilgili sütun parafe edecektir. Tadila
yaptığı milli, atılan mermi vs. ve iş emri numarası kaydedilir. Komple parçalar (motor, vites kutusu, arazi vites kutusu ve paletler)
saati, yaptığı mili/km, attığı mermi vs. ve yardımcı komple parçanın stok numarası kaydedilir. Küçük onarımlar kaydedilmez.
BAKIM KISMINDA MUHAFAZA EDİLECEK VE TEÇHİZATIN DİĞER BİR YERE VERİLMESİ VEYA ÜST KADE
TEÇHİZAT BİRLİKTE BULUNDURULACAKTIR.
FORM 478
2-102
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
İSTEK VE İŞ EMRİ BELGESİ
(FORM 811)
1. GENEL ESASLAR :
Bakım kademelerinde kullanılır. Ast kademeden üst kademeye gönderildiğinde iş isteği
olarak kullanılır. Üst kademeye gelen belge ise o kademenin ilgili kısımları için iş emri
belgesi olarak kullanılır.
2. TANZİM EDİLECEK BELGE ADEDİ :
a. Eğer iş isteği ikinci kademe birinci kısımdan, ikinci kademe ikinci kısma yapılıyorsa
2 suret tanzim edilir. Arızalı malzeme üst kademeye teslim edildiğinde belgenin "teslim alan"
ve "teslimde malla beraber bulunan malzeme" bölümü ilgili üst kademe yetkili personeline
imzalatıldıktan sonra bir sureti senet ve takip sureti olarak saklanır. Üst kademede kalan suret
üst kademenin ilgili kısımları için iş emri maksadıyla kullanılmak için aşağıdaki şekilde
kullanılır.
b. Eğer iş isteği ikinci kademe ikinci kısımdan üçüncü kademeye veya üçüncü
kademeden dördüncü kademeye yapılacaksa 6 suret tanzim edilir. İkinci kademenin bağlı
olduğu birlik komutanına ikmal subayı tarafından imzalatıldıktan sonra; bir sureti ikmal
subayında kalır. Bir sureti ikinci kademeye takip sureti olarak tekrar verilir. Diğer 4 sureti ise
üçüncü kademeye gönderilir. Arızalı malzeme üst kademeye teslim edildiğinde 4 suretten bir
sureti ilgili haneler yetkili personelce imzalanarak malzemeyi teslim eden ikinci kademeye
takip ve senet sureti olarak verilir. Diğer 3 suret üst kademenin kendi ilgili kısımlarına iş emri
olarak kullanılmak üzere aşağıda açıklandığı şekilde doldurulur.
3. BELGENİN DOLDURULMASI :
a. Malın Sınıfı :
Onarılacak veya yapılacak malzeme hangi sınıfa ait ise o sınıfın adı yazılır. Ord., Lv. gibi.
b. Bakım Kademesi Sorumlu Subayı :
Onarım veya bakımı isteyen Bakım Tk. veya Kısım komutanı tarafından imza edilir.
c. Tercih Sırası :
Üst kademenin vereceği bakım ve onarım sırası yazılır.
ç. İş Emri Numarası :
Onarımı isteyen kademenin Bakım kademesi (Tamirhane) iş emri kayıt defterindeki
(Form 5-31) veya Arıza kayıt defterindeki sıra numarası verilir.
d. Belge Kayıt Numarası:
İstek ve iş emrine üst kademenin sipariş kayıt defterinden verilen numara yazılır.
Eğer arıza ikinci kademe birinci kısım tarafından bildirilmişse ikinci kademe ikinci kısım
tarafından Bakım kademesi (Tamirhane) iş emri kayıt defterinden numara verilir.
2-103
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
e. Onarılması ve Yapılması İstenenler :
Onarım yapılacaksa yapım, yapıma aitse onarım kelimesi çizilir ve altındaki haneye
onarım veya yapımı yapılacak malzeme özelliği yazılır.
f. Onarımı İsteyen :
Bu haneyi malı onarım veya yapıma gönderen komutanlık imzalar.
g. Teslim Alan :
Bu hane malzeme üst kademeye teslim edildiğinde teslim alan yetkili personel
tarafından imzalanır.
ğ. Malın durumu:
Bu haneye malın o andaki durumu (I- Yeni, II- Kullanılmış Faal, III- Kullanılmış
Arızalı, IV- HEK) yazılır.
h. Teslimde Malla Beraber Bulunan Malzeme :
Bu haneye onarım veya yapıma gönderilen malzemenin yanında bulunan yedek
avadanlık ve malzemeler yazılır. (Emniyet cihazları) Ayrıca sayman tarafından imzalanmış
araç üstü avadanlık listesinden olmayanlar yazılır.
ı. Yapımda ve Onarımda Sarf Edilenler :
Eğer malzeme yapım için gönderilmişse "onarılması" hanesi, eğer onarım için
gönderilmişse "yapımda" hanesi çizilir.
i. Miktar :
Bu sütuna yapımda veya onarımda sarf edilen miktarlar yazılır.
j. Stok No.'su ve İsmi :
Yapımda veya onarımda sarf edilen malzemelerin stok numarası ve ismi yazılır.
k. Onarım Yetki Dışı ise Hanesi :
Onarım yetki dışı ise ast kademenin yetkili subay veya astsubayı yetki dışıdır diye
imza eder. Daha sonra üst kademeden muayeneye gelen ilk muayene makinisti tarafından
uygun veya uygun olmadığı belirtilerek parafe edilir.
l. Gideceği Kademe Hanesi :
Onarım veya yapım yetki dışı ise gönderileceği yetkili kademe yazılır.
m. Adres :
Onarım veya yapıma yetkili kademenin açık adresi yazılır.
n. Yapılmıştır, Onarılmıştır :
Mal yapılmış ise "onarılmıştır", onarılmışsa "yapılmıştır" hanesi çizilir.
o. Malın Geldiği Tarih :
Onarılmak veya yapılmak üzere gelen malın üst kademeye geldiği tarih yazılır.
ö. Tahmini İş Saati :
Tahmin edilen iş saati yazılır.
p. Kaç İş Saatinde Bittiği :
İşin kaç iş saatinde bittiği yazılır.
r. Dosya ve Tarihi :
Belgenin konacağı dosya ismi ve tarihi yazılır. Belgenin altı yapım veya onarımı
yapan takım veya kısım komutanı tarafından imza edilir.
s. Arka sayfaya ilk muayene makinistinin malzeme üst kademeye geldiğinde tespit
ettiği arıza, aksaklık veya eksiklikler yazılır.
2-104
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
İSTEK VE İŞ EMRİ BELGESİ
Bakım Kademesi
Sorumlu Sb.
Malın sınıfı
Onarılması
.................... İstenenler :
Yapılması
İş Emri No.
Belge Kayıt
No.
Onarılması
.................... İstenenler :
Yapılması
Miktar
Onarım İsteyen :
Tercih
Sırası
Stok No. ve İsmi
Teslim Alan :
Malın Durumu :
Teslimde
malzeme
malla
beraber
bulunan
Onarım yetki dışı ise:
Gideceği Kademe :
Adres :
Yapılmıştır
Onarılmıştır.
Malın geldiği Tarih
Tahmin iş saati
Kaç iş saatinde
Dosya ve tarihi
Atölye Şefinin İmzası :
Stok No. : 0306
Form 811
2-105
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
TEÇHİZAT DURUM VE ARIZA RAPORU
(FORM 2148)
1. GENEL ESASLAR :
Teçhizatın durum ve arıza raporu normal olarak bütün kademelerdeki komutanlar
tarafından talep edilir. Bu gibi raporlar komutan ve karargah faaliyetlerinin, Ordudonatım
ikmali ve bakım tesisleri için temel bilgi kaynağıdır. Rapor; bütün komutanlara Ordudonatım
teçhizatının faaliyet ve eğitime yararlık derecesini tespit ve Ordudonatım teçhizatının bakım
ve ikmal ile ilgili idari ve teknik ihtiyaçlara ait bilgileri temin gayesiyle hazırlanmıştır.
2. HAZIRLANMASI :
a. Normal olarak bu raporlar bölük veya tabur kademelerinde hazırlanır. Gerektiğinde
üst komutanlıklara arz edilmek üzere birleştirilebilir.
b. Ordudonatım teçhizatının her bir ana kategorisi için ayrı bir rapor hazırlanmalıdır.
Genel maksat araçları için hazırlanan rapor bütün tekerlekli taktik ve idari araçları, özel
maksat veya özel teçhizatlı araçları ve römorkları içermelidir. Zırhlı, paletli ve tank tipi
araçlar ana silahları ile birlikte muharebe araçları için hazırlan rapora dahil edilmelidir.
Gerekiyorsa birden fazla sayfa kullanılabilir.
c. Rapor, komutan tarafından tespit edilen zamanlarda verilmelidir. Özel bakım veya
ikmal maddesi ihtiyaçları, ilave teçhizat istekleri, teçhizat noksanlığı nedeniyle verilen
görevleri yapamama durumu raporun arka sayfasına "düşünceler" hanesine yazılmalıdır.
Ayrıca bu bölüme varsa teknik sınıf ikmal veya bakım maddesi desteğinin yetersizliği de
yazılmalıdır.
ç. Raporun arka yüzüne, raporun ön yüzünde arızalı sütunda gösterilmiş teçhizat
kaydedilir. Birlik teknik hizmet sınıfına ait olan haneler hariç diğer kısımlar doldurulur.
Teknik hizmet sınıfına ait olan haneler, eğer rapor daha üst karargahlara arz edilecekse
Ordudonatım destek birliğince tatbik edilen düzeltici tedbirlerin kaydedilmesinde kullanılır.
d. Daha önce verilen rapor tarihinden beri teçhizatın durumunda bir değişiklik
olmamışsa raporun ön yüzüne "değişiklik yoktur" şeklinde kayıt düşülmelidir.
e. Örnek formda verilen bilgiler motorlu araçlara ait olmakla birlikte, bu rapor her tip
teçhizatın durumunun bildirilmesinde kullanılır.
f. Rapor verilme süresi içinde birlik tarafından onarımı mümkün olan teçhizatlar
raporda gösterilmelidir. Bir teçhizat arızalı olarak bildirildiğinde; teçhizatın üst bakım
kademesine gönderildiği istek ve iş emri numarası veya eğer parça isteğinde bulunulmuşsa
istekte bulunulan belge numarası ve tarihi yazılmış olmalıdır.
2-106
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
TEÇHİZAT DURUM VE ARIZA RAPORU (FORM 2148)
Teçhizat Durum ve
Arıza Raporu
Teçhizatın Tipi
Muharebe Aracı
Raporun Gönderildiği Birlik veya Makam
A R A C I N
T İ P İ
Kadro
Miktarı
Tarih ve Saat
Sayfa No.
Sayfa Adedi
Raporu Gönderen Birlik veya Makam
Mevcut
Olanların
Toplamı
Faal
Olanların
Toplamı
1.
Kadro miktarı ile mevcut olanların arasındaki farkı izah edin.
2.
Arızalı sütunundaki teçhizatın dökümü arka sayfada gösterin.
Depolama
Birlikte
3.
Kademe
4.
Kademe
Tasdik Edenin İmzası
Form 2148
2-107
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
TEÇHİZAT DURUM VE ARIZA RAPORU (FORM 2148)
ARIZALI TEÇHİZATIN DÖKÜMÜ
Kayıt
MADDE veyaSeri
Numarası
Arızalanma
veya Parça
İhtiyacında
Bulunma
Sebebi
OLAY TARİHLERİ
Arızalanma
Tarihi
Bakım Kademesine veya
Tamirhaneye Giriş
Birlik
3.Kademe
4.Kademe
Teknik
Sınıf İş
Emri
No.
Teknik
Sınıf
Tahsilat
Belge
No.
Teknik
DÜŞÜN- Sınıf
CELER Yaptığı
İş
Form 2148
2-108
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
AKÜ ŞARJ DEFTERİ
1. GENEL ESASLAR :
a. Akü şarj defteri, akü şarjı yapılan her şarj yerinde tutulur.
b. Akü şarj defterinde, birlikte mevcut her akü için bir sayfa ayrılır.
c. Akü şarj defterinin başlık kısmı bakım teknisyenince doldurulur.
Diğer haneler akücü olarak yetiştirilen erbaş veya er tarafından doldurulur.
2. DOLDURULMASI :
a. Başlık Kısmı :
(1) Akü Numarası : Akünün ait olduğu aracın plaka numarasının son üç rakamı
yazılır. Eğer araçta birden fazla akü mevcut ise son üç rakamın yanına taksim konur ve
akünün kaçıncı akü olduğu numaralandırılır. (060/2 gibi). Bu numara akünün yan, geniş
yüzüne 5 cm.lik şablon ve yağlı boya ile vurulur. Silah ve gereçlere ait akülerde ise silah
veya gerecin kısaltılmış adı vurulur.
(2) Markası : Aküyü imal eden fabrika ismi yazılır. ATF (Ana Tamir Fabrikası),
Mutlu gibi.
(3) Tipi : 2 SM, 6 TN gibi standart akü tipi yazılır.
(4) Kapasitesi : Akü kapasitesi kaç amper ise o yazılır.
(5) Voltajı : Akü kaç volt ise o yazılır.
(6) Kaç amper ile şarj edileceği : Akünün amper/saat kapasitesinin 1/20 'si yazılır.
b. Şarja Bağlandığı :
(1) Tarih : Şarja bağlandığı tarih yazılır.
(2) Saat : Şarja bağlandığı saat yazılır.
(3) Voltaj: Şarja bağlanmadan ölçülen voltaj yazılır.
(4) Yoğunluk : Şarja bağlamadan önce ölçülen yoğunluk yazılır.
(5) Şarj süresi (saat) : KKYY 312-3 'e göre hesaplanan şarj süresi yazılır.
c. Şarjdan Alındığı :
(1) Tarih : Şarjdan kesildiği tarih yazılır.
(2) Saat : Şarjdan kesildiği saat yazılır.
(3) Voltaj : Şarjdan kesildikten sonra ölçülen voltaj yazılır.
(4) Yoğunluk : Şarjdan kesildikten sonra ölçülen yoğunluk yazılır
ç. Düşünceler : Akü şarj defterinin düşünceler hanesine şarjdan çıkan akülerin
durumları kontrol edilerek yazılır. (Faal veya arızalı)
d. Düşünceler : Akünün durumu ile ilgili yazılması gereken diğer bilgiler yazılır.
2-109
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
AKÜ ŞARJ DEFTERİ
AKÜNÜN İMAL
NUMARASI
TARİHİ
VE
SERİ
MARKASI
1011 NCİ ORD. ANA TAMİR FABRİKASI
TİPİ
6 TN
KAPASİTESİ
100 A
VOLTAJ
12 V
KAÇ AMPER İLE ŞARJ EDİLECEĞİ
5A
AKÜNÜN BİRLİK TARAFINDAN
KULLANILMAYA BAŞLADIĞI TARİH
BAĞLANDIĞI
TARİH
SAAT
VOLTAJ
YOĞUNLUK
ŞARJ
SÜRESİ
(SAAT)
ALINDIĞI
TARİH
SAAT
VOLTAJ
DÜŞÜNCELER
YOĞUNLUK
N O T
1. Bakıma gelen akünün durumu öncelikle “ŞARJA BAĞLANDIĞI” hanesine işlenecektir.
2. Şarja gerek varsa, KKY 312-3’e göre 3 numaralı çizelgeden akım şiddeti.
3. 4 numaralı çizelgeden şarj, süresi tespit edilerek şarja bağlanacak ve sonuç bilgileri
“ŞARJDAN ALINDIĞI” hanesine işlenecektir.
2-110
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ŞOFÖR EVSAF KARTI
(FORM 348)
1. GENEL ESASLAR :
a. Şoför Evsafı (Değerlendirme) Kartı : Şoförlerin askere gelmeden önce sahip oldukları
sürücü belgelerini, tecrübelerini, yaptığı trafik kuralları ihlallerini, görgü ve tecrübeleri, asker
olduktan sonra askeri sürücü belgesi almak için tabi tutulduğu testlerin sonuçlarını ve
kullanmaya yetkili olduğu askeri araçları kaydetmekte kullanılır.
b. Form 348'e askeri sürücü belgesi almak için şoförün tabi tutulduğu tüm test sonuçları
yazılmalıdır.
c. Test kayıtları, Form 348 'e kaydedildikten sonra imha edilir.
ç. Şoföre herhangi bir nedenden dolayı yeniden sürücü belgesi verilmesi gerektiğinde
şoför evsaf kartından faydalanılır.
d. Şoför evsaf kartı mevcut olmadığı hallerde şoför yeniden sınava tabi tutulur.
2. SORUMLULUKLAR :
a. Bu kartın yürürlükte bulundurulmasından birlik komutanı sorumludur.
b. Kart şoförün bakım ve onarım açısından bağlı olduğu 2 nci kademede bulundurulur.
c. Bir teşkil veya birlikten diğer teşkil veya birliğe verilen şoförün evsaf kartı, şahsi
dosyasının içinde yeni birliğine gönderilir.
ç. Terhis olan veya devlet hizmetinden ayrılan şoförlerin evsaf kartları şahsi
dosyalarının içinde askerlik şubesine gönderilir. Terhis olan veya devlet hizmetinden ayrılan
şoförlerin kartları, birlik komutanınca terhisinde geri alınıp şahsi dosyası ile birlikte askerlik
şubesine gönderilir.
2-111
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ŞOFÖR EVSAF KARTI
EHLİYETİN
ADI, SOYADI VE KÜNYE NUMARASI
CİNSİYETİ
BOY
AĞIRLIK
IRK
SAÇ RENGİ
GÖZ RENGİ
NUMARASI
VERİLİŞ TARİHİ
TİP STANDART
TAHDİTLER VE
TAM TIRTILLI
GÖREV YERİ
(SİVİL ŞOFÖRLER İÇİN)
DOĞUM TARİHİ
I NCİ KISIM KULLANMAYA YETKİLİ OLDUĞU ARAÇLAR
ARACIN TİPİ
MODELİ
ÖZEL EHLİYET
İMTİHAN TARİHİ
EHLİYETİN
VERİLDİĞİ YER
İMTİHAN EDEN KURUL
BAŞKANININ İSMİ
II NCİ KISIM DAHA ÖNCEKİ GÖRGÜ VE TECRÜBELER
ARACIN
TİPİ
TONAJI
KULLANMA VEYA
FAALİYET TİPİ(2)
DİĞER EHLİYETLERİN
VERİLİŞ NEDENİ
DİĞER EHLİYETLERİN
NUMARASI
EHLİYETİ
TASDİK EDEN
(1) Özel teçhizatı, özel çalışma tarzları veya durumları (2) şehir içi, dışı, şehirler arası
III ncü Kısım FAALİYET KAYDI : Kararlar, eğitim, yeniden eğitim, test, yeniden test hususlarını matlup
sütununa, kaza tevkif, ihlaller, ikazlar, muvakkat ve devamlı iptallere ait hususlar zimmet sütununa tarih
sırasına göre kaydedin.
TARİH
MATLUP
ZİMMET
TİP VEYA MAHİYETİ
YAPILAN İŞ
Form 348
Şoför Evsaf Kartının Ön Yüzü
2-112
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ŞOFÖR EVSAF KARTI
IV ncü KISIM-SINAV NETİCELERİ
I nci BÖLÜM (Celp ve sevk merkezlerine kabul
muamelesinin bir kısmı olarak ifa edilecektir. Test
notunu standart nota tahvil etmek için PRT (personel
araştırma testi) 2676 FX A’ya bakın)
II nci BÖLÜM (Şoför ehliyeti (Form 46) alacak olan
bütün şoför adayları için tatbik edilecektir.) (Test
notunu, standart nota tahvil etmek için PRT 2676
EK.B.C ve D’ye bakın)
PRT 3600
FORM 0120
PRT 2612
ADAYIN YAŞI
PRT 2623
PRT 2610
PRT 2617
TOPLAM STANDART NOT
TEST NOTU
2 MİSLİ
(60’I geçemez)
TOPLAM
STANDART NOT OLARAK KARŞILIĞI
MUVAFFAK
SINAVI İDARE EDEN (Adı, Soyadı)
OLDU
χEVET χHAYIR
V. NORMAL X.
1. FİZİKİ DEĞERLENDİRME TESTLERİ
DEĞİL
1. GÖRÜŞ KESKİNLİĞİ
Sol göz
Sağ göz
2. GÖRÜŞ SINAVI
3. İŞİTME
Sol göz
Sağ göz
Sol
Sağ
4. REAKSİYON
5. DERİNLİK HİZALANDIRA
6. RENK SECİYE
TEST NOTU
STANDART NOT
BATARYA II İÇİN STANDART NOT
(Toplam standart not 3’e bak)
SINAVI İDARE EDEN (Adı, Soyadı)
MUVAFFAK OLDU
χEVET
χHAYIR
MUAYENEYİ YAPANIN
İMZASI
NORMAL OLMAYAN HUSUSLAR
HAKKINDA MÜTALAA
TAVSİYELER
TABİBİN İMZASI
İhtiyaç yoktur.
Normal
ARACI KULLANMA TESTİ (Muvaffak oldu ise√, olmadı ise “X” rumuzunu kullanın.)
YOL DENEMESİ İÇİN – ÖNCEDEN YAPILACAK HUSUSLAR
1. KOMUTALARIN DURURKEN
KULLANILMASI
VİTES
2. TATBİKİ DİREKSİYON (1/2 Mil)
ÇALIŞTIRMA
3.
DERİNLİKTE
HİZALANDIRMA
(Hedeften 2 fit mesafede)
4. ACİL HALLERDE KULLANILACAK
MALZEME (Yeni ve kullanılır)
1 NCİ TECRÜBE
6. GÖSTERGELER Normal okunuşlarda ne
yapılacağı
KAVRAMA
VİTES
DEĞİŞTİRME
KALKIŞ
DURUŞLAR
2 NCİ TECRÜBE
YANGIN SÖNDÜRME ALETİ
ARÇ.TAKİ
HASAR
5. ÇIKIŞ BAKIMI
(yeri normal göstermesi)
7. EHLİYET İÇİN İLAVE İSTEKLER
FREN
LASTİK
DUR.
DÖNÜŞLER
3 NCİ TECRÜBE
FARLARIN
TEMİZ.
TAKOMETRE
MAHALLİ
KULLANMA
NİZAMLAR
USULLERİ
DİĞER İSTEKLER (BELİRTİN)
YAĞ
SEVİYESİ
YOL
DURUMUNA
GEÇİŞ
GERİ
MANEVRA
4 NCİ TECRÜBE
TAKIMLAR
AYNA
KORNA
EL FENERİ
AYARI
YAĞ SEVİYE
SU HAREKET SAAT
DURUMU
AMPERMETRE
ÖN AKS
DİĞERLERİ (Belirtin)
AKÜ
ŞOF.
MİNDERİ
AYARI
CAM
SİLECEĞİ
AYAK
SU
FRENİ
SEVİYESİ
YAĞ RASTİNG
VOLGMETRE
SAAT
VAVİ
YAKIT GÖSTERGESİ
MANOMETRESİ
KAZANIN
KORUYUCU
BİLDİRİLMESİ
BKM.FORM 110
YOL DENEMESİ – DEĞERLENDİRME SAFHASI (PRT 2678)
YOL DENEMESİ SIRA DENEMESİNİ YAPANIN MÜTALAA VE
TAVSİYELERİ
Bu aday, fazla ihtiyatlı ve aracın cesametinden korkmaktadır. Tecrübe onun
bu zaaflarını yenmesine yardım edebilir.
KULLANILMADA ZAYIF OLDUĞUM HUSUSLAR
ŞAHSIMA BİLDİRİLMİŞ VE BUNLARIN NE
ŞEKİLDE GİDERİLECEĞİ GÖSTERİLMİŞTİR.
PRT 2678 KONTROL LİSTESİNE KONULAN İŞARETLERİN
SAYISI (Çıkarın)
LİYAKAT DERECESİ (Yol denemesi notu)
TARİH
ŞOFÖR ADAYININ İMZASI
Form 348
Şoför Evsaf Kartının Arka Yüzü
2-113
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ARIZA KAYIT DEFTERİ
.
TARİH
ORDU MALI
NUMARASI
CİNSİ
TESPİT EDİLEN
ARIZA
YETKİ KADEMESİ
Bl. Bt.
Müs. Tk.
////////
/////////////
//////////////////////
////////////
/////////////////////////
2 nci
Kad.
3 ncü
Kad.
Y. ................arıza
İMZA
BRL. BKM. SORUMLUSU
TALİMAT
1. Her cins ordu malı için ayrı ayrı tutulur.
2. Her hafta ayrı kapanır, bir haftanın işlemleri diğerine karıştırılmaz.
3 Arızalar kaydı müteakip giderilmesi halinde sıra no hanesindeki rakamlar yuvarlak içine alınır.
4. Yetki kademesi hanesi birliğin (2 nci) kademesi tarafından işaretlenir. Diğer haneler Bl. Bt. müs
birinci kısım K. Tarafından doldurulur.
2-114
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
SİLAH SİCİL KARTI
DOLDURULMASI :
a. Ön Yüzü
(1) İsmi
: Silahın ismi yazılır
(2) Markası
: Silahın markası yazılır
(3) Modeli
: Silahın modeli yazılır
(4) Çapı
: Silahın çapı yazılır
(5) Numarası
: Silahın numarası yazılır
III. Kad. Slh. Teknisyeni, Ord. mal saymanı ve Ordudonatım Bölük veya
Ordudonatım Tb.K. tarafından imzalanır.
b. Arka Yüzü
(1) Sütun No.1
(2) Sütun No.2 ve 3
(3) Sütün No. 4
(4) Sütun No. 5
(5) Sütun No. 6
(6) Sütun No. 7 ve 8
:
:
:
:
:
:
(7) Sütün No. 9
:
Silahın verildiği birlik,
Birliğe verilen silahın emir, tarih ve sayısı,
Silah ile atılan mermi miktarı,
Silah üzerinde komple değişen parçalar veya yapılan tadilatlar,
Silahın o andaki durumu,
Silahın onarım için bir üst kademeye gönderildiği tarih
ve sayısı yazılır. (İstek ve iş emrinin üst yazısının)
İlgili personel tarafından imza edilir.
2-115
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
SİLAH SİCİL KARTI
(Ön yüzü)
SİLAHIN KÜNYESİ
SİLAHIN
İsmi
Markası
Modeli
Çapı
Numarası
Stok No. : 0605
Form 61
IIII. Kad. Slh. Tekns.
Ordudonatım Bl./Tb.K.
2-116
HİZMETE ÖZEL
Ord. Mal. Saymanı
HİZMETE ÖZEL
SİLAH SİCİL KARTI
(Arka Yüzü)
Silahın
Alındığı
Birliği
Tarihi
1
2
Emir
Sayısı
3
Attığı
Mermi
4
2-117
HİZMETE ÖZEL
Yapılan Değişiklik veya
Değiştirme
Silahın
Durumu
5
6
T
HİZMETE ÖZEL
ATIŞ KONTROL ALETİ SİCİL KARTI
(FORM 66)
KULLANMA TALİMATI :
1. Sicil kartı sadece araç ve silah üstü olmayan Atış Kontrol Aleti için tanzim edilir.
2. Sicil Kartı Atış Kontrol Aletinin hüviyeti niteliğindedir. Her kademedeki komutana aletin
öz geçmişi ve son durumu hakkında bilgi verir.
3. Atış Kontrol Aleti sicil kartı Ord. Bl. / Tb. K.lığınca mühürlenir.
4. Sicil kartının dolmasına müteakip yenisi tanzim edilir ve eski sicil kartı yeni sicil kartına
eklenerek muhafaza edilir.
5. Atış Kontrol Aleti üst kademeye onarıma gönderilirken sicil kartı ile beraber gönderilir ve
üst kademece yapılan işlem yazılarak imzalanır.
6. Atış Kontrol Aleti birlik değiştirme esnasında eski ve yeni sicil kartı ile verilir.
7. Sicil kartı iki nüsha tanzim edilir. Bir nüshası optik malzeme ile, bir nüshası da birlik
komutanlığınca muhafaza edilir.
8. Kayıtlardan düşen Atış Kontrol Aleti sicil kartı imha edilir. Yeni Atış Kontrol Aleti için
sicil kartı tanzim edilir.
9. Sicil kartı komutanlık denetlemelerinde aranır.
10. Araç üstü ve silah üstü Atış Kontrol Aletleri için ayrı bir sicil kartı tutulmaz. Atış Kontrol
Aletleri komple yenisi ile değiştirildiği zaman yeni Atış Kontrol Aleti seri numarasına ait
olduğu araç veya silah sicil kartının ilgili hanesinde düzeltilir.
2-118
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ATIŞ KONTROL ALETİ SİCİL KARTI
ATIŞ KONTROL ALETİ ADI
ATIŞ KONTROL ALETİ STOK NO.
Sicil Kartı No. :
ATIŞ KONTROL ALETİ SERİ NO.
Sayfa
No.
Tarih
Birliği
:
:
:
Tespit Edilen
Arızalar
III. Kad. Optik Tek.
Yapılan Onarım ve
Değiştirme İşlemi
Ord. Mal Saymanı
Ord. Bl. K./Tb. K.
2-119
HİZMETE ÖZEL
İşlem No.
HİZMETE ÖZEL
HAFİF SİLAH KORUYUCU BAKIM VE KISMİ DENETLEME FORMU
KULLANILAN RUMUZLAR
UYGUN
T: TEST
O: ONARILACAK
A: AYAR
Y: YAĞLAMA
SİLAHA AİT TT VE YE
√
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
39. KIZAK
X
X
X
X
40.
41.
42.
43.
44.
45.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KABZA GRUBU
NAMLU KUYRUĞU
DÜRBÜN YATAKLARI
FEYYÜR, ZAMAN AYARI
TEÇH. AVADANLIĞI VE YD. PRÇ.
SİLAH SİCİL KARTI
ROKETATAR
1. GENEL DURUM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3. ROKET TUTMA MANDALI
4. İRTİBAT DÜĞMESİ
5. İZOLATÖR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6. KABLOLAR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EMNİYET TERTİBATI
KABZALAR
ATEŞLEME TERTİBATI
NİŞANGAH TERTİBATI
TEÇH. AVADANLIK VE YD. PRÇ.RI
SİLAH SİCİL KARTI
X
X
2. NAMLU
7.
8.
9.
10.
11.
12.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAVANLAR
GENEL DURUM
NAMLU
ATEŞLEME İĞNESİ
ÇATAL AYAK
NAMLU BAŞLIĞI
DÖŞEME VE KISIMLARI
NAMLU KİLİDİ
YAN ve YÜKSELİŞ TERTİBATI
TEVCİH ALETİ ve YATAKLARI
KUNDAKAMORTİSÖRVERUHLULAR
İRTİBAT KUNDAĞI
YOL KİLİDİ
TEÇH. AVADANLIK VE YD.PRÇ.
NAMLU VE KUNDAK SİCİL DEFTERİ
GERİ TEPMESİZ TOPLAR
1. GENEL DURUM
2. NAMLU
3. GEZ, DÜRBÜN YATAĞI
4. KAMA
5. ATEŞLEME İĞNESİ VE YAYI
6. EMNİYET
7. KAMA KİLİDİ
8. ATEŞLEME KABLOSU
9. KABZALAR
10. ÜÇ AYAK
11. KUNDAK VE KUNDAK KOLLARI
12. MUYLULAR
13. NAMLU KİLİDİ, YOL KİLİDİ
14. YAN VE YÜKSELİŞ TERTİBATI
15. NİŞANGAH
16. ATEŞ TANZİM TÜFEĞİ
17. KAPAKKURMAKOLUYERİNEGETİRENYAY
18. NİŞAN HATTI AYARI
19. TOPNİŞANHATTIAYARI,TETİKAYARI
20. TEÇH.,AVADANLIKVEYD.PARÇALARI
21. NAMLU VE KUNDAK SİCİL DEFTERİ
UÇAKSAVAR TARETLERİ
1. GENEL DURUM
2. NİŞAN SANDALYESİ AYAR
TERTİBATI VE KUŞAKLARI
3. KAİDE KAPAKLARI
4. DÖNER TABLA, ÇERÇEVE VİDASI
5. MUYLU,BİLEZİKLERVEYAĞLANMASI
6. DİŞLİ KAVSİ
7. YÜKSELİŞTAHDİTVEDURDURUCUSU
8. KABLOLAR
9. İRTİBATKUTUSU,VOLTMETREVEKABLOSU
10. İHBAR LAMBASI
11. ATEŞLEME DEVRE HAREKET
İDARE ANAHTARI
12. KONTROL KABZALARI
13. AKÜ(ŞarjSeviyesiveMuhafazaBağlantıları)
14. BENZİN SEVİYESİ VE DEPO KAPAĞI
15. HAVA SÜZGECİ, BUJİLER,
KARBÜRATÖR, MANYETO
16. DİFERANSİYEL VE AYAR VİDASI
17. YAN VE YÜKSELİŞ HAREKATI
18. SELENOİD AYARI
19. NİŞANGAH AYARI
20. TEÇH.AVADANLIKVEYD.PARÇALAR
21. NAMLU VE KUNDAK SİCİL DEFTERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KONTROL EDEN
BAKIMI YAPAN
ADI SOYADI
RÜTBESİ:
GÖREV
ADI SOYADI
RÜTBESİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GÖREVİ
Form 69
2-120
HİZMETE ÖZEL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 AYLIK
X
X
AYLIK
6 AYLIK
AYLIK
BAKILACAK YERLER
ATIŞ
BAKIMI
ATŞ ÖNCESİ
GÜNLÜK
BAKIM
HAFTALIK
ATIŞ SONRASI
HİZ. SONRASI
HİZ. ESNASI
ATIŞ
BAKIMI
B A K I M I
HİZ. SONRASI
TAB. ., MAK., TAB.. , P. TF. BOMBA TARLAR.
1. GENEL DURUM
2. NAMLU, GEZ VE ARPACIK
3. ŞARJÖR
4. ŞARJÖR YATAĞI
5. TÜFEK İŞARET PİMİ VE YAYI
6. ATEŞLEME İĞNESİ YAYI VE İĞNE DELİĞİ
7. EMNİYET TERTİBATI
8. YERİNE GETİREN YAY
9. TOP
10. MERKEZ MİLİ VE YAYI
11. TIRNAK VE YAYI
12. KAPAK TAKIMI
13. KOVAN ATACAĞI
14. ATEŞ, TANZİM MANDALI VE DÜĞMESİ
15. DİPÇİK VE DİPÇİK HAMİLİ
16. NİŞANGAH YATAKLARI
17. SÜRGÜ
18. TÜFEK KAYIŞLARI VE GERDANELER
19. KASATURA VE KILIFI
20. DIŞ MANDAL
21. GERDEL VE YAY
22. HARBİ VE YATAĞI
23. MEKANİZMA
24. KUNDAKLAR
25. GAZ AYAR CİHAZI VE SOMUNU
26. PİSTON VE SİLİNDİR
27. SANDIK İÇİ VE DIŞI
28. GAZ DELİĞİ
29. ALEV GİZLEYEN
30. MANEVRA CİHAZI
31. OMUZLUK
32. TAMPON (FİBERLER)
33. AMORTİSÖR
34. BESLEME TERTİBATI VE ŞERİT YOLU
35. KİLİT TERTİBATI
36. NAMLULAR VE YATAKLAR
37. YÜKSELİŞ VE YANA DÖNÜŞ TERT.
38. ÜÇ AYAK (ÇATAL AYAK)
HİZ. ÖNCESİ
GÜNLÜK
BAKIM
BAKILACAK YERLER
B İ R L İ K
B A K I M I
ATIŞ ESNASI
B İ R L İ K
:
ATIŞ ÖNCESİ
BAKIMIN YAPILDIĞI TARİH
HAFTALIK
SERİ NO./PLAKA NO. :
ATIŞ SONRASI
:
HİZ. ESNASI
CİNSİ VE MODELİ
ATIŞ ESNASI
:
HİZ. ÖNCESİ
BİRLİĞİ
X
X
HİZMETE ÖZEL
KULLANMA TALİMATI
1. BU FORM; K.K.NDEKİ HAFİF SİLAHLAR (TAB., MAK.TAB., P.TF., ROKETATAR, HAVAN, GTT,
TARET) İÇİN KULLANILIR.
2.
FORMUN BİRLİĞİ HANESİNE, SİLAHIN AİT OLDUĞU BİRLİK YAZILIR.
3.
CİNSİ VE MODELİ HANESİNE, SİLAHIN CİNSİ VE MODELİ YAZILIR.
4. SERİ NO./PLAKA NO., SİLAHIN SERİ NUMARASI VE AİT OLDUĞU ARACIN PLAKA NUMARASI
YAZILIR (ARACA MONTELİ İSE).
5. ARIZA MEYDANA ÇIKMADIĞI MÜDDETÇE YAPILAN GÜNLÜK VE HAFTALIK BAKIM, BU FORM
ÜZERİNE İŞLENMEZ.
6. AYLIK VE 6 AYLIK BAKIM YAPILIRKEN, FORMUN SAĞ ÜST KÖŞESİNDEKİ RUMUZLAR
KULLANILIR.
7.
İŞARETLİ SÜTUNLAR, O BAKIMIN YAPILMAYACAĞINI GÖSTERİR.
8. BU FORM, MÜTEAKİP BAKIM PERİYODUNA VEYA ARIZANIN SONA ERDİĞİ TARİHE KADAR
SAKLANIR.
9. ONARIMI YAPAN, ONARIM BİTTİKTEN SONRA O (ONARIM) RUMUZUNUN YANINA (UYGUN)
RUMUZU KOYAR.
MADDE
NUMARASI
GÖRÜLEN AKSAKLIKLARIN AÇIKLANMASI
2-121
HİZMETE ÖZEL
AKSAKLIĞIN
GİDERİLDİĞİ
TARİH
TEKNİSYENİN
İMZASI
HİZMETE ÖZEL
AĞIR SİLAH VE K/M TOP KORUYUCU BAKIM VE KISMİ DENETLEME FORMU
BAKIMIN YAPILDIĞI TARİH
:
B İ R L İ K
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
NAMLU GRUBU
NAMLU İÇİ
NAMLU DIŞI
AĞIZ BASKISI-ALEV GİZLEYEN-GAZ TAHLİYE
NAMLU MESNEDİ YOL KİLİDİ
KAMA GRUMU
KAMA P PAYI
KAMA GÖVDESİ
KAMA ÇALIŞMA PARÇALARI
ATEŞLEME DÜZENİ
ATEŞLEME DÜZENİ ELEKTRİKİ
GAZ PAFTASI-GAZ SEGMANI-TIRNAKLAR
EMNİYET DÜZENİ
DOLDURMA GRUBU
DOLDURMA KAİDESİ
BESLEME DÜZENİ
OTOMATİK SÜRME DÜZENİ
KURMA LEVYESİ
EMNİYET DÜZENİ
KİLİT ÇENELERİ
SÜRME GRUBU
SİLİNDİR
PİSTON VE KOLU
REKORLAR VE BAĞLANTILARI
SERBEST BIRAKMA KOLU
EMNİYET DÜZENİ
MERMİ TESKERESİ
GERİ TEPME GRUBU
BASKI YAĞI VE BASINCI
YAĞ SIZINTISI
GAZIN YAĞA KARIŞMASININ KONTROLÜ
BÜTÜNLEME SİLİNDİRİ YAĞ SEVİYESİ
DEĞİŞİK GERİ TEPME DÜZENİ
YAĞ DOLDURMA TAPALARI
GAZ DOLDURMA VALFLERİ
GÖSTERGELER (GAZ-YAĞ-GERİ TEPME)
GAZ BASINCI (İCRA SİLİNDİRİ)
SUNİ GERİ TEPME DURUMU
KUNDAK VE TAŞIYICILAR
BEŞİK VE KIZAKLAR
YAN HAREKET DÜZENİ EL İLE
YAN HAREKET DÜZENİ ELEKTRİKİ HİDROLİK
YÜKSELİŞ HAREKET DÜZENİ EL İLE
YÜKSELİŞ HAREKET DÜZENİ ELEKTRİKİ HİDROLİK
MUVAZİN (AĞIRLIK DENGELEYİCİ)
KRİKO-DÜZLEME GRUBU VE AMORTİSÖRLER
KRİKO DÜZLEME GRUBU VE KİLİTLERİ
ÜST KUNDAK VE ÇALIŞMASI
ALT KUNDAK
ALT KUNDAK VE GÖVDESİ
KUNDAK KOLLARI-ÇEKİ HALKASI
MAHMUZLAR
YOL KİLİDİ
KALKANLAR
DİNGİL VE TEKERLEKLER
FREN AYARLARI
KULE GRUBU
KULE KAPAKLARI VE KİLİTLERİ
KOMUTA KULESİ VE MAKİNELİ TÜFEK SEHPASI
HAVALANDIRMA TERTİBATI
MÜHİMMAT ROTLARI VE BAĞLANTILARI
ATIŞ ESNASI
DÖNÜŞ
YOL
ÇIKIŞ
SIRA NO.
BAKILACAK YERLER
ATIŞ BAKIMI
ATIŞ ÖNCESİ
GÜNLÜK
BAKIM
B A K I M I
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2-122
HİZMETE ÖZEL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 YILLIK
:
1 1 YILLIK
SERİ NUMARASI
6 AYLIK
:
AYLIK
CİNSİ VE MODELİ
KULLANILAN RUMUZLAR
3 UYGUN
T: TEST
O: ONARILACAK
P : PARÇA DEĞİŞTİRME
SİLAHA AİT TT VE YE
HAFTALIK
:
ATIŞ SONRASI
BİRLİĞİ
HİZMETE ÖZEL
BAKIMI YAPAN
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 YILLIK
HAFTALIK
X
X
X
X
X
X
1 1 YILLIK
ATIŞ SONRASI
X
6 AYLIK
ATIŞ ESNASI
YOL
ÇIKIŞ
SIRA NO.
HİDROLİK-ELEKTRİK MOTORLARI
HİDROLİK REKOR YAĞININ CİHAZLA TEMİZLENMESİ
HİDROLİK REKOR VE BAĞLANTILARI
ELEKTRİK KABLOLARI VE BAĞLANTILARI
HAMİLLER RUHLU VE BAĞLANTILARI
AYDINLATMA TERTİBATI
DİĞER KONTROLLER
YAĞLAMA
SANDIK KAPAKLARI VE KİLİTLERİ
NAMLU KUN. DEF.
AVADANLIKLAR
TEÇHİZATI
KILIF VE ÖRTÜLER
YAYINLAR
AYLIK
ATIŞ ÖNCESİ
X
BAKILACAK YERLER
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
ATIŞ BAKIMI
DÖNÜŞ
GÜNLÜK
BAKIM
X
X
X
X
X
KONTROL EDEN
ADI SOYADI
:
ADI SOYADI
:
RÜTBESİ
:
RÜTBESİ
:
GÖREVİ
:
GÖREVİ
:
KULLANMA TALİMATI
1.
BU FORM KARA KUVVETLERİNDEKİ AĞIR SİLAH VE K / M TOPLAR İÇİN KULLANILIR.
2.
X İŞARETLİ KARELERE BAKIM UYGULANMAZ.
3.
GÜNLÜK, HAFTALIK BAKIMLARDA ARIZA ÇIKMADIKÇA FORM DOLDURULMAZ.
4.
GÖRÜLEN NOKSANLIKLAR İÇİN HİZALARINDAKİ KARELER İÇERİSİNE “KULLANILAN RUMUZLAR” BÖLÜMÜNDEKİ UYGUN
KAYDEDİLİR.
5.
SEMBOLLER
TESPİT EDİLEN ARIZA “GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR” BÖLÜMÜNE KAYDEDİLİR.
ARIZANIN GİDERİLDİĞİ TARİH İLGİLİ BÖLÜME KAYDEDİLEREK TEKNİSYEN TARAFINDAN İMZA EDİLİR.
6.
AYLIK, 6 AYLIK, YILLIK, 2 YILLIK BAKIMLARDA İLGİLİ FORM, SİLAHIN CİNSİNE UYGUN OLARAK İLGİLİ MADDELER TATBİK EDİLEREK
SORUMLULAR (TEKNİSYEN, BAKIM SUBAYI VEYA BİRLİK KOMUTANI) TARAFINDAN İMZA EDİLEREK BİR SONRAKİ BAKIM PERİYODUNA KADAR
FORM-478 SİCİL ZARFINDA SAKLANIR VEYA SİLAHLA BİRLİKTE ÜST KADEMEYE GÖNDERİLİR.
7.
BU FORM SİLAHIN TEKNİK TALİMNAMELERİ, YAĞLAMA EMİRLERİ VE BAKIM KILAVUZLARINA UYGUN OLARAK TATBİK EDİLİR.
8.
BU FORMUN UYGUN ŞEKİLDE KULLANILMASINDAN, BİRLİK TEKNİSYENİ, MOTOR SUBAYI VE BİRLİK KOMUTANI SORUMLUDUR.
9.
BU FORM, TEKNİK DENETLEME VE MUAYENELERDE DE KULLANILIR.
10.
ONARIMI YAPAN, ONARIM BİTTİKTEN SONRA O (ONARIM) RUMUZUNUN YANINA “ “ (UYGUN) RUMUZA KOYAR.
11.
BU FORMUN KULLANILDIĞI KADEMEDE BİRDEN FAZLA BRANŞTA TEKNİSYEN MEVCUT İSE BAKIMI YAPAN TEKNİSYENLERİN BAKIMI YAPAN
HANESİNİ İMZALAR
MADDE
NUMARASI
GÖRÜLEN AKSAKLIKLARIN AÇIKLANMASI
AKSAKLIĞIN
GİDERİLDİĞİ TARİH
TEKNİSYENİN İMZASI
KONTROL EDEN
ADI SOYADI :
RÜTBESİ
GÖREVİ
:
:
Form 70
2-123
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
TANK KULE KORUYUCU BAKIM VE KISMİ DENETLEME FORMU
BİRLİĞİ
:
CİNSİ VE MODELİ
:
PİLAKA NUMARASI
:
BAKIMIN YAPILDIĞI TARİH
:
KULLANILAN RUMUZLAR
√ : UYGUN
T: TEST
O: ONARILACAK
P : PARÇA DEĞİŞTİRME
SİLAHA AİT TT VE YE
KULENİN GENEL DURUMU VE BOYASININ KONTROLÜ
TOP YOL KİLİDİNİN DURUMU, ÇALIŞMASININ KONTROLÜ VE YAĞLANMASI
BLENDAJ BRANDASI, TESPİT VİDALARI VE GERGİ YAYLARININ DURUMU
TELEMETRE GÖZ CAMLARI VE ZIRH KAPAKLARININ DURUMU
GÖZETLEME PERİSKOPLARININ GENEL DURUMU
KULEYE AİT ARAÇ ÜSTÜ AVADANLIKLAR VE YAYINLAR
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ATIŞ
SONRASI
x
TANK KOMUTAN KAPAĞI
7.
8.
9.
KAPAĞIN GENEL DURUMU (HASAR ,EZİLME OLUP OLMADIĞI )
KİLİTLEME KOLU İLE TESPİT KİLİDİNİN ÇALIŞMA KONTROLÜ
KAPAK YAYININ DURUMU
10.
11.
12.
KAPAĞIN GENEL DURUMU (HASAR ,EZİLME OLUP OLMADIĞI )
KİLİTLEME KOLU İLE TESPİT KİLİDİNİN ÇALIŞMA KONTROLÜ
KAPAK YAYININ DURUMU
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
KULENİN GENEL DURUMU
KULE TESPİT KİLİDİNİN ÇALIŞMASININ KONTROLÜ
YAN EL ÇARKININ ÇALIŞMASININ KONTROLÜ (DÜZENLİ VE KESİNTİSİZ )
YÜKSELİŞ EL ÇARKININ ÇALIŞMASININ KONTROLÜ (DÜZENLİ VE KESİNTİSİZ )
KULENİN YANCA HAREKETLERİNİN KONTROLÜ (DÜZENLİ VE KESİNTİSİZ )
UÇSVR MK.TF. YATAĞININ ALÇALIŞ VE YÜKSELİŞİNİN KONTROLÜ
ELEKTRİKİ TEMAS PARÇALARI İLE KABLO BAĞLANTILARININ DURUMU
KULE TESPİT VİDALARININ KONTROLÜ
MAKİNALI TÜFEĞİN ATEŞLEMESİNİN KONTROLÜ
ÇEMBER DİŞLİNİN KONTROLÜ , TEMİZLENMESİ VE YAĞLANMASI
YAĞLAMA NOKTALARININ YAĞLAMA EMRİNE UYGUN OLARAK YAĞLANMASI
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33
34
35
TOPUN GENEL DURUMUNUN KONTROLÜ (HASAR,ÇATLAK VE KIRILMALAR)
NAMLU MUHAFAZALARININ GENEL DURUMU
NAMLUNUN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ (BOYASININ DURUMU ,EZİLME,ÇATLAK )
NAMLU İÇİNİN GENEL DURUMU (KİR,PAS,KIRILMA,HASAR,ÇATLAK HALKAVİLİK)
YİV VE SETLERİN DURUMU (KİR,PAS,KIRILMA,HASAR,ÇATLAK )
ATIM YATAĞININ DURUMU (KİR,PAS,KIRILMA,HASAR,ÇATLAK )
KAMA PAYININ DURUMU VE ÇAPAKLANMA VARSA GİDERİLMESİ
KAMA ÇALIŞTIRMA PARÇALARININ DURUMU VE ÇALIŞMASI
KAMANIN DURUMU , ÇALIŞMASININ KONTROLÜ
NAMLU TESPİT CEMBERİ VE SALMASTRALARIN DURUMU
GAZ TAHLİYE SİLİNDİRİNİN GENEL DURUMUNUN KONTROLU VE BAKIMI
TOPUN SÖKÜLÜP NAMLU YATAĞI VE BEŞİĞİN İÇ KISMININ YAĞLANMASI
DOLDURUCU KAPAĞI
TANK KOMUTAN KULESİ
TANK TOPU
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
BASKI SİLİNDİRİ
36.
37.
38.
39.
40.
41.
GENEL GÖRÜNÜŞÜ
ÖN VE ARKA BAĞLANTI PARÇALARININ KONTROLÜ
YAĞ KAÇAĞI OLUP OMADIĞININ KONTROLÜ
YAĞ İKMAL VE TAHLİYE TAPALARININ KONTROLÜ
YAĞ SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE YAĞ İKMALİNİN YAPILMASI
BÜTÜNLEME SİLİNDİRİ VE HORTUMUNUN KONTROLÜ
42.
SUNİ GERİ TEPTİRME İŞLEMİNİN YAPILMASI
İRCA SİLİNDİRİ
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
GENEL GÖRÜNÜŞÜ
ÖN GRES HAZNESİNİN YAĞ SEVİYESİNİN KONTROLÜ
ARKA GRES HAZNESİ YAĞ SEVİYESİNİN KONTROLÜ
ÖN VE ARKA BAĞLANTI PARÇALARININ KONTROLÜ
AZOT İKMAL VE TAHLİYE TAPALARININ KONTROLÜ
EMNİYET TELLERİNİN KONTROLÜ
AZOT GAZI MİKTARININ ÖLÇÜLMESİ
GRES YAĞLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
AZOT GAZI İKMALİNİN YAPILMASI
52.
53.
54.
55.
56.
57.
KULE MAKİNALI TÜFEĞİ
MAKİNALI TÜFEĞİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ VE ÇALIŞMASININ KONTROLÜ
MAKİNALI TÜFEK SEHPASININ VE BAĞLANTILARININ KONTROLÜ
YAN VE YÜKSELİŞ NİŞAN HATTI AYAR TAMBURALARININ KONTROLÜ
ATEŞLEME SELENOİDİ BAĞLANTISININ VE AYARININ KONTROLÜ
ELLE VE ELEKTRİKİ ATEŞLEME SİSTEMİNİN KONTROLÜ
MK. TF. NİŞAN HATTI AYARININ KONTROLÜ
58.
59.
60.
KOMUTAN AYDINLATMA LAMBASI VE RESOTASININ ÇALIŞMASININ KONTROLÜ
NİŞANCI AYDINLATMA LAMBASI VE REOSTASININ ÇALIŞMASININ KONTROLÜ
DOLDURUCU AYDINLATMA LAMBASI VE REOSTASININ KONTROLÜ
x
KULE İÇİ AYDINLATMA SİSTEMİ
2-124
HİZMETE ÖZEL
x
x
x
x
x
2 YILLIK
x
x
GENEL KONTROL İŞLEMLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1 1 YILLIK
x
x
x
x
6 AYLIK
x
x
x
AYLIK
x
x
x
HAFTALIK
ATIŞ ESNASI
BAKILACAK YERLER
ATIŞ ÖNCESİ
SIRA NO.
ATIŞ BAKIMI
HİZMETE ÖZEL
61.
YAN YÖNELTME , AÇI ÖLÇME ALETİ VE TELESKOP AYDINLATMASI
62.
63.
64.
65.
HİDROLİK HORTUM VE BORULARIN KONTROL EDİLMESİ
TOPUN ELLE ALÇALIŞ VE YÜKSELİŞİNİN KONTROL EDİLMESİ
YÜKSELİŞ EL DEVRESİNİN HAVASININ ALINMASI
YÜKSELİŞ EL POMPASI AZOT TÜPÜNÜN KONTROL EDİLMESİ
66.
67.
68.
KULE TESPİT KİLİDİNİN KONTROL EDİLMESİ
KULE EL ÇARKI VE EL ÇARKI KİLİDİNİN KONTROL EDİLMESİ
KULE EL ÇARKİ İLE KULENİN DÖNÜŞÜNÜN KONTROLÜ
ELLE YÜKSELİŞ SİSTEMİ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ELLE YANA DÖNÜŞ SİSTEMİ
69.
YANA DÖNÜŞ DİŞLİ GRUBU
70.
71.
72.
73.
MEKANİK ,ELEKTRİK VE HİDROLİK BAĞLANTILARIN KONTROL EDİLMESİ
DİŞLİ GRUBUNUN ÇALIŞMASININ KONTROL EDİLMESİ
DİŞLİ GRUBU YAĞ SEVİYESİN KONTROL EDİLMESİ VE YAĞ İKMALİ YAPILMASI
DİŞLİ GRUBUNUN YAĞLAMA EMRİNE GÖRE YAĞLANMASI
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
MEKANİK , HİDROLİK VE ELEKTRİK BAĞLANTILARIN KONTROL EDİLMESİ
ANA BASINÇLI TÜP İÇERİSİNDEKİ AZOT GAZI MİKTARININ ÖLÇÜLMESİ
YAĞ SEVİYESİNİN KONTROLÜ EDİLMESİ VE YAĞ İKMALİNİN YAPILMASI
HİDROLİK HORTUM VE BORULARDA SIZINTI OLUP OLMADIĞININ KONTROLÜ
ELEKTRİK KABLO VE SOKETLERİ İLE BAĞLANTILARININ KONTROLÜ
ELEKTRİK MOTORU VE KÖMÜR BOYLARININ KONTROL EDİLMESİ
NİŞ. VE TNK..K TAKAT TUTAMAKLARININ ÇALIŞMASININ KONTROL EDİLMESİ
YANCA VE YÜKSELİŞÇE KULE VE TOPUN HAREKETLERİNİN KONTROL EDİLMESİ
KOMUTAYI DEVRALMA SİSTEMİNİ KONTROL EDİLMESİ
OTOMATİK YÜKSELİŞ SİSTEMİNİN KONTROL EDİLMESİ
SÜPER YÜKSELİŞ TERTİBATININ KONTROL EDİLMESİ
MANYETİK FREN VE YÜKSELİŞ KAPAMA SİSTEMİNİN KONTROL EDİLMESİ
86.
87.
88.
89.
90.
NİŞANCI TETİKLERİNİN KONTROL EDİLMESİ
TANK KOMUTANI TETİKLERİNİN KONTROL EDİLMESİ
KULE MAKİNALI TÜFEĞİ ATEŞLEME SİSTEMİNİN KONTROL EDİLMESİ
TANK TOPU ATEŞLEME SİSTEMİNİN KONTROL EDİLMESİ
ACİL ATEŞLEME TERTİBATININ KONTROL EDİLMESİ
91.
92.
93.
94.
95.
96.
ELEKTİRK KABLO VE SOKET BAĞLANTILARININ KONTROL EDİLMESİ
HİDROLİK BORU VE HORTUMLARDA HASAR VE YAĞ KAÇALARININ KONTROLÜ
SİSTEMİN ÇALIŞMASININ KONTROL EDİLMESİ
DENGELEŞTİRME AYARININ YAPILMASI VE KAYMANIN GİDERİLMESİ
TOP VE KULENİN HAREKETLERİNİN KONTROL EDİLMESİ
STABİLİZASYON TEST SETTİ İLE SİSTEMİN ESTİNİN YAPILMASI
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
MEKANİK ,ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BAĞLANTILARIN KONTROL EDİLMESİ
SİSTEMLERİN ÇALIŞTIRILMASI VE SİSTEM TESTLERİNİN YAPILMASI
YÜKSELİŞ AÇI ÖLÇME ALETLERİNİN KONTROL EDİLMESİ
YAN YÖNELTME ALETLERİNİN KONTROL EDİLMESİ
NİŞANCI GÜNDÜZ GÖRÜŞ PERİSKOPLARININ KONTROL EDİLMESİ
GECE GÖRÜŞ SİSTEMLERİNİN KONTROL EDİLMESİ (PASİF VEYA TERMAL)
TELEMETRE SİSTEMİNİN KONTROL EDİLMESİ ( STEREOSKOPİK VEYA LAZERLİ)
KOMPÜTÜR SİSTEMLERİNİN KONTROL EDİLMESİ (MEKANİK VEYA ELKETRONİK)
TNK.K PERİSKOBUNUN KONTROL EDİLMESİ (SABİT VEYA DÖNER)
DOLDURUCU PERİSKOPLARININ KONTROL EDİLMESİ
GÖZETLEME PERİSKOP VE MUHAFAZALARININ KONTROLÜ
NİŞAN HATTI AYARININ KONTROL EDİLMESİ
109.
GENEL GÖRÜNÜŞÜ VE ARKALIKLARI İLE ÇALIŞMASINIININ KONTROLÜ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
HİDROLİK GÜÇ GRUBU
x
x
ATEŞLEME SİSTEMİ
STABİLİZASYON SİSTEMİ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ATIŞ KONTROL SİSTEMLERİ
TNK. K. ,NİŞANCI VE DOLDURUCU OTURAKLARI
x
x
x
x
x
HAVALANDIRMA SİSTEMİ
110
x
GENEL DURUMU VE ÇALIŞMASI
x
TANK KULE TEKNİSYENİ
BAKIM TAKIM KOMUTANI
Adı ve Soyadı
Rütbesi
Adı Soyadı
Rütbesi
KULLANMA TALİMATI
1.
BU FORM KARA KUVVETLERİNDE BULUNAN TANK KULELERİNE UYGULANACAK OLAN PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE İŞLEMLERİNDE YAPILACAK KONTROL VE
BAKIM İŞLEMLERİN İÇİN KULLANILIR.
2.
“X” İŞARETLİ KARELERE İLGİLİ BAKIM İŞLEMİ UYGULANMAZ.
3.
GÜNLÜK, HAFTALIK BAKIMLARDA ARIZA ÇIKMADIKÇA FORM DOLDURULMAZ.
4.
GÖRÜLEN NOKSANLIKLAR İÇİN HİZALARINDAKİ KARELER İÇERİSİNE “KULLANILAN RUMUZLAR” BÖLÜMÜNDEKİ UYGUN SEMBOLLER KAYDEDİLİR.
5.
TESPİT EDİLEN ARIZA “GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR” BÖLÜMÜNE KAYDEDİLİR.
ARIZANIN GİDERİLDİĞİ TARİH İLGİLİ BÖLÜME KAYDEDİLEREK TEKNİSYEN TARAFINDAN İMZA EDİLİR.
6.
AYLIK, 6 AYLIK, YILLIK, VE 2 YILLIK BAKIMLARDA BU FORMUN İLGİLİ MADDELERİ TATBİK EDİLEREK SORUMLULAR (TEKNİSYEN, BAKIM SUBAYI VE BİRLİK
KOMUTANI) TARAFINDAN İMZALANIR VE BİR SONRAKİ BAKIM PERİYODUNA KADAR FORM-478 SİCİL ZARFINDA SAKLANIR . TANKIN ÜST KADEMEYE SEVKİNDE
BU FORMDA TANKLA BİRLİKLTE GÖNDERİLİR.
7.
BU FORM SİLAHIN TEKNİK TALİMNAMELERİ, YAĞLAMA EMİRLERİ VE BAKIM KILAVUZLARINA UYGUN OLARAK TATBİK EDİLİR.
8.
BU FORMUN KULLANILMASINDAN BİRLİK TEKNİSYENİ, BAK. TK KOMUTANI VE BİRLİK KOMUTANI SORUMLUDUR.
9.
BU FORM, TEKNİK DENETLEME VE MUAYENELERDE DE KULLANILIR.
10.
ONARIMI YAPAN, ONARIM BİTTİKTEN SONRA ’ O ‘(ONARIM) RUMUZUNUN YANINA “√” (UYGUN) RUMUZA KOYAR.
MADDE
AKSAKLIĞIN
GÖRÜLEN AKSAKLIKLARIN AÇIKLANMASI
TEKNİSYENİN İMZASI
NUMARASI
GİDERİLDİĞİ TARİH
BİRLİK KOMUTANI
ADI SOYADI :
RÜTBESİ
:
GÖREVİ
:
2-125
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
OERLİKON UÇAKSAVAR SİLAH SİSTEMİ KORUYUCU BAKIM VE KISMİ DENETLEME FORMU
KULLANILAN RUMUZLAR
UYGUN
T : TEST
O : ONARILACAK
A : AYAR
Y : YAĞLAMA
SİLAHA AİT TT VE YE
GÜÇ KAYNAĞININ BKM. VE KONTROLÜ
1. TEKERLEK GÖBEKLERİN
2. FREN HAVA DEPOSUNDAKİ SU BOŞALT
3. BÜTÜN GRESÖRLÜKLERE YAĞ BASILMASI
4. AKÜLERİN BAKIMININ YAPILMASI
5. MOTOR YAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ
6. VANTİLATÖR HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ
7. ELEKTRİK MOTOR PARÇALARININ KONTROLÜ
8. (V) VE SINKROFLEKS KAYIŞLARI KONT.
9. BENZİN FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ
10. SUPABLARIN AYARLARI
11. BUJİLERİN KONTROLÜ
12. KARBÜRATÖRÜN TEMİZLİĞİ RÖLANTİ AYARI
13. REGÜLATÖRÜN ÇALIŞMA KONTROLÜ
14. KARBÜRATÖR BAĞLANTILARI MAFSALLARI
VE REGÜLATÖR MAFSAL YAĞLAMASI
15. PLATİN KAMININ YAĞLANMASI
16. YAĞ FİLTRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
17. SOĞUTUCU TEL SÜZGECİNİN TEMİZLİĞİ
18. ATEŞLEME ZAMANININ VE PLATİN AYAR KONT.
19. KARTERDEKİ YAĞ SÜZGECİNİN TEMİZLİĞİ
20. BUJİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
21. PLATİN DEĞİŞTİRİLMESİ
OERLİKON TOPUNUN BAKIM VE KONTROLÜ
1. TAKIM YAĞI VE GAZ MEMELERİ
2. NAMLU AĞIZ BASKISI
3. İLK HIZ ÖLÇME BAZI
4. KAYDIRMA LEVYESİ YAY MUHAFAZASI
5. TETİK DÜZENEĞİNDEKİ SEKMAN YAY
6. TETİK DÜZENEĞİ
7. SEKMAN YAY PAKETİ
8. CEPHANE BESLEME GRUBU
9. KURMA DİŞLİSİ
10. KAMA
11. İRCA YAYI GRUPLARI (SOL VE SAĞ)
12. KİLİTLEME KULAKLARI
13. SANDIK GRUBU
14. KAMA BASKI GRUBU
15. GAZ PİSTONU DURMA VE DAYANMA PİMLERİ
16. SİLAH KIZAKLARI
17. KAPAK KİLİDİ
18. NİŞANGAH BAĞLANTISI
19. NAMLU KELEPÇESİ
20. BEŞİK KİLİDİ
21. MUYLULAR
22. MEKANİK TETİK DÜZENEĞİ
23. MUVAZİN
AYLIK
YAPILACAK BAKIM
HER 500 SAAT
YAPILACAK BAKIM
HER 200 SAAT
:
HER 100 SAAT
BAKIMIN YAPILDIĞI TARİH
AYLIK
:
HER 500 SAAT
SERİ NUMARASI
HER 200 SAAT
:
HER 100 SAAT
CİNSİ VE MODELİ
HER 50 SAAT
√
:
HER 50 SAAT
BİRLİĞİ
24. NAMLU KİLİTLEME DÜZENEĞİ
25. ÇEKİ OKU MAFSALI
26. SÜSPANSİYON SİLİNDİRLERİ
27. ROT MAFSALI
28. YAN KOLLARIN BAĞLANTISI
29. TEKERLEK SÜSPANSİYONU
30. TEKERLEK YAĞLANMASI
31. FREN LEVYESİ
32. TOPUN FONKSİYON KONTROLÜ
33. TOP VANTİLASYON SİSTEMİ HAVA FİLTRE
34. TOPTAKİ YÜZÜK (SLİPRİNG) KONTROLÜ
35. TOPTAKİ BÜTÜN ELEKTRİKLİ MOTOR FIRÇA
36. GERİ TEPME DÜZENİ
37. FREN SİSTEMİNDEKİ HAVA SÜZGECİ TEMİZ
38. HİDROLİK YAĞ SEVİYESİNİN KONTROLÜ
39. KABLO BAŞI FİŞLERİNİN YAĞLANMASI
40. AKÜ İLE SIFIR TESTİ YAP
41. KONT.KABİNESİHAVALANDIRMASÜZGEÇTEMİZ.
42. HİDROLİK DÜZENEĞİ BASINCI KONTROLÜ
43. OTOMATİK DOLDURUCU VE TETİK SELENOİD
44. MEKANİK OLARAK SİLAHLARIN KONTROLÜ
45. MEKANİK OLARAK DOLDURUCU KONTROLÜ
46. YAĞLAMA EMRİNE GÖRE YAĞLANMASI
20 MM. OER. TOPUNUN BKM. VE KONTROLLERİ
1. NAMLULAR VE ALEV GİZLEYENLER
2. ATIM YATAĞI VE GAZ MEMELERİ
3. İRCA YAYLARI
4. KAMA DÜZENİ
5. KAMA TAMPONU
6. MEKANİK TETİK
7. GAZLI KİLİT AÇMA SİSTEMİ
8. BESLEME MEKANİZMASI VE TAŞIYICISI
9. SANDIK GÖVDESİ VE KIZAKLARI
10. GERİ TEPME DÜZENİ
11. KAMA KURMA TERTİBATI
12. ACİL ATEŞLEME DÜĞMESİ
13. BOŞ KOVAN YOLU KAPAKLARI
14. ŞERİT SÜRÜCÜLERİ
15. CEPHANE KUTULARI
16. HAVA TAHLİYE DÜĞMESİ VE MANOMETRE
17. YOL MESNET KİLİDİ
18. MUVAZİN YAYLARI VE MANOMETRE
19. TAŞIYICI TESPİT KOLLARI VE KRİKOLAR
20. YAKIT FİLTRESİ
21. KARBÜRATÖR TEMİZLİĞİ, RÖLANTİ AYAR.
22. HAVA FİLTRESİ
23. BUJİ VE BUJİ KABLOSU
Form 74
2-126
HİZMETE ÖZEL
24. REGÜLATÖR YAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ
25. HAVALI ELEKTRİKİ ATEŞLEME DÜZENİ TESTİ
26. p-56 NİŞANGAHI İŞLETME TESİSİ
27. P-56GİRİŞVEÇIKIŞHIZAZALTANDİŞLİYAĞDEĞİŞ.
28. P-56 HİDROLİK ÜNİTE YAĞININ DEĞİŞ.
29. TAŞIYICI ÇEKİ OKU DÜZENİ
30. DİNGİL VE TEKERLEKLER
31. FREN TERTİBATI
32. AYDINLATMA TERTİBATI
33. P-56 NEM GEDİRİNİN KONTROLÜ
AYLIK
HER 500 SAAT
HER 200 SAAT
YAPILACAK BAKIM
HER 100 SAAT
HER 50 SAAT
AYLIK
HER 500 SAAT
HER 200 SAAT
HER 100 SAAT
YAPILACAK BAKIM
HER 50 SAAT
HİZMETE ÖZEL
ATIŞ KONT. ÜNİTESİNİN BKM. VE KONT.
1. AKÜNÜNYAĞLAMAŞEMASINAGÖREYAĞLANMASI
2. FREN SİSTEMLERİNDEKİ SUYUN BOŞALTILMASI
3. RUTUBET GİDERİCİLERİN KONTROLÜ
4. RADAR 5 AY ÇALIŞMADIĞI ZAMAN
MAGRETRONU 1 VEYA 2 SAAT ÇALIŞTIRMAK
AŞAĞIDAKİ İŞLEMLER İÇİN HESAP CİHAZININ ÇALIŞMA SAATİ ESAS ALINACAKTIR.
5. VANTİLASYON VEYA FİLTRESİNİN BAKIMI
6. 50/400HZ.UNFORMESFIRÇALARINIGÖZLEKONT.
7. AKÜDEKİ BÜTÜN ERK. MOTOR FIRÇA KONT.
8. FONKSİYON KONTROLLERİ
AŞAĞIDAKİ İŞLEMLER İÇİN RADARDAKİ
ÇALIŞMA SAATİ ESAS ALINACAKTIR.
9. ANTENYÜK.DİŞLİDONANIMIGRESÖRYAĞ.BAS.
10. ANTEN HİDROLİK SİSTEMİNE YAĞ İKMALİ
11. ANTEN HİDROLİK SİSTEMİ YAĞ DEĞİŞ.
12. RADAR KOMPRESÖRÜNE YAĞ İLAVE ETMEK.
13. RADARKOMPRESÖRÜNÜNYAĞINIDEĞİŞTİRMEK.
ÇALIŞMA KONTROLLERİ (TEKNİK TALİMATLARA GÖRE YAPILMALIDIR).
14. SİNYAL LAMBALARININ KONTROLÜ
15. MESAFE KALİBRASYONU
16. OTOMATİK FREKANS KALİBRASYONU
17. M.T.İ. KONTROLÜ
18. EKO KUTUSUNUN KONTROLÜ
19. ÇABUKTESTLERİUYGULA(TESTFORMUNAGÖRE)
20. SİSTEMİN MÜŞTEREK ÇALIŞMA KONT.
BAKIMI YAPAN
G E N E L
1. Y.S.C.LERİN KONTROLÜ
2. YEDEK PARÇA VE AVADANLIK KONT.
NOT:1.TEKERLEK GÖBEKLERİ YAĞININ 6000
KM. DE BİR TAMAMLA
12000 KM.DE BİR DEĞİŞTİR.
2. FREN
DEPOSUNDAKİ
SUYU
HERYÜRÜYÜŞTEN SONRA BOŞALT.
3. 20 MM. OERLİKON UÇS.TOPUNDA
SIRA NO.27-28’DEKİLERİ 250 SAATTE
VEYA YILDA BİR KERE DEĞİŞTİR.
4. KOMPRESÖRDEKİ YAĞ 200 SAATTE
DEĞİŞTİRİLMELİDİR.
KONTROL EDEN
ADI SOYADI
:
RÜTBESİ
:
GÖREVİ
:
II BÖLÜM
MADDE
GÖRÜLEN AKSAKLIKLARIN AÇIKLANMASI
NUMARASI
ADI SOYADI
RÜTBESİ
GÖREVİ
:
:
:
AKSAKLIĞIN
GİDERİLDİĞİ TARİH
TEKNİSYENİN
İMZASI
KONTROL EDEN
ADI SOYADI
RÜTBESİ
GÖREVİ
:
:
:
KULLANMA TALİMATI
1.BU FORM KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ OERLİKON SİLAH SİSTEMİ İÇİN KULLANILIR.
2.FORMUN BİRLİĞİ HANESİNE , SİLAHIN AİT OLDUĞU BİRLİK YAZILIR.
3.CİNS VE MODELİ HANESİNE, SİLAHIN CİNS VE MODELİ YAZILIR.
4.SERİ NO./PLAKA NO. HANESİNE , SİLAHIN SERİ NUMARASI YAZILIR.
5.BU FORMUN KULLANILMASINDA TEKNİK TALİMNAME VE YAĞLAMA EMRİ ESAS ALINACAKTIR.
6.BAKIM YAPILIRKEN FORMUN SAĞ ÜST KÖŞESİNDEKİ RUMUZLAR KULLANILIR.
7.İŞARETLİ SÜTUNLAR O BAKIMIN YAPILMAYACAĞINI GÖSTERİR.
8.BU FORMUN KULLANILDIĞI KADEMEDE BİRDEN FAZLA TEKNİSYEN MEVCUT İSE, BAKIMI YAPANLARIN HEPSİ “BAKIM YAPAN
”BÖLÜMÜNÜ İMZALAR.
9.BU FORM MÜTEAKİP BAKIM PERİYODUNA VEYA ARIZANIN SONA ERDİĞİ TARİHE KADAR SAKLANIR.
10.ONARIMI YAPAN, ONARIM BİTTİKTEN SONRA O (ONARIM) RUMUZUNUN YANINA “ √ ” (UYGUN) RUMUZU KOYAR.
Form 74
2-127
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-11
ARIZALI ORDU MALINA YAPILACAK İŞLEM
1. GİRİŞ :
Ordu malında meydana gelen arızanın giderilmesi için yapılacak işlemler belli usullere
tabidir. Bu ders notunda arızalı ordu malına yapılacak işlemler incelenmiştir.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Arızalı ordu malına yapılacak işlemler şu başlıklar altında incelenmiştir.
(1) Günlük bakım esnasında meydana çıkan ve şoförün gideremediği arıza ve
noksanlıklar için yapılacak işlemler.
(2) Haftalık muayene, kontrol ve bakımda ortaya çıkan ve giderilemeyen arıza ve
noksanlıklar için yapılacak işlemler.
(3) 2’ nci kademelerin yaptığı periyodik koruyucu bakımlar esnasında meydana
çıkan arıza ve noksanlıklar için yapılacak işlemler.
(4) Birlik kademelerinde 3’üncü kademelere arızalı malzemenin tahliyesi ve
yapılacak işlemler.
(5) İkinci kademelerden üçüncü kademeye arızalı malzeme teslim edilirken dikkat
edilecek hususlar.
b. Uygulama :
(1) Günlük bakım esnasında meydana çıkan ve şoförün gideremediği arıza ve
noksanlıklar için bakım kayıtlarına yapılacak işlemler:
(a) Şoför veya operatör tarafından meydana çıkarılan arızalar ilgili hanenin
karşısına "X" işareti konulmak suretiyle belirtilir.
(b) İkinci kademe birinci kısım mevcut ise :
(I) Şoför tarafından arızanın işaretlendiği Günlük Görev ve Koruyucu
Bakım Formu imzalanarak garaj çavuşuna verilir. (Tırtıllı araçlar için kısım veya takım
komutanına)
(II) Garaj çavuşu bu form ile birlikte ikinci kademe birinci kısma müracaat
eder.
(III) İkinci kademe birinci kısım arızayı, arıza kayıt defterine kaydeder.
(IV) İkinci kademe birinci kısım kendisine bildirilen arızayı giderici tedbirleri
alır. Eğer arıza yetki dahilinde ise ve sadece ayar ile giderilebilecek ise arıza ve noksanlıklar
giderilir. Arızayı gideren makinist Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formundaki "X"
işaretini daire içine alır. Arıza kayıt defterine gerekli kaydı yapar. Günlük Görev ve Koruyucu
Bakım Formu ile birlikte onarılan aracı birliğine iade eder.
(V) Arıza birinci kısmın yetkisinde ancak yedek parça ihtiyacı var ise, yedek
parça ikinci kademe ikinci kısımdan karşılanır. İkinci kademe ikinci kısım birinci kısma
vermiş olduğu yedek parçayı stok ve yer kartından düşerken arıza kayıt defteri sıra numarasını
stok ve yer kartındaki istek ve iş emri numarası sütununa yazar. Parça değişimi ile ilgili
yapılan iş, arıza kayıt defterinin düşünceler hanesine onarım öncesi ve onarım sonrası olmak
üzere kaydedilir. Arızanın onarılması için verilen yedek parça günlük tevziat hülasasına
kaydedilir ve imza hanesi yedek parçayı alan 1 nci kısım teknisyenince imzalanır. Günlük
Görev ve Koruyucu Bakım Formunun koruyucu bakım bölümündeki "X" işareti daire içine
alınarak ve yan tarafı ilgili teknisyence parafe edilerek 2 nci kademe 2 nci kısma teslim edilir.
2 nci kısım müteakip periyodik koruyucu bakıma kadar saklanmak üzere birlik teçhizat sicil
dosyası içine koyar.
2-128
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(VI) Arıza ve noksanlıklar, 2 nci kademe 1 nci kısmın yetkisi dışında ise arıza
kayıt defterine kaydedilir ve 2 nci kademe 2 nci kısım için 2 suret istek ve iş emri belgesi
(Form 811) tanzim edilir. Arıza kayıt defterindeki sıra numarası, Form 811'in iş emri
numarası hanesine kaydedilir ve Form 811 2 nci kısma elden teslim edilir. Arızalı malzeme
tamirhane iş emri kayıt defterine (Form 5-31) kaydedilir. Form 811'in 2 nci kısma teslim
tarihi, tamirhane iş emir kayıt defterinin (Form 5-31) arıza kayıt tarihi bölümüne kaydedilir.
Arızalı malzemenin 2 nci kısma teslimi gerekiyorsa arızanın kaydedildiği Günlük Görev ve
Koruyucu Bakım Formu ile birlikte 2 nci kısıma teslim edilir. Form 811'in bir sureti malzeme
teslim alındığında senet ve takip sureti olarak birinci kısma geri verilir. (Teslim alan ve
teslimde malla beraber bulunan malzeme bölümleri doldurularak) Malzemenin onarımı
yapıldığında senet olarak verilen form 811 alınır ve imha edilir. Günlük Görev ve Koruyucu
Bakım Formu ise müteakip periyodik koruyucu bakıma kadar birlik teçhizat sicil dosyası
içinde saklanır.
(VII) 2 nci kısım komutanınca arıza ve noksanlığı giderici tedbirler alınarak
arıza giderilir. Arıza 2 nci kademe 2 nci kısmın yetkisi içinde ise ve parça değiştirmeden ayar
ile giderilebilecek bir arıza ise tamirhane iş emri kayıt defterine kaydedilmez. Eğer arıza parça
değişimi ile giderilecek ise ilgili parça birlik bakım yükünden alınır. Stok ve yer kartından
düşülür. Stok ve yer kartının istek veya iş emri no hanesine, tamirhane iş emri kayıt defterinin
iş emri numarası (sıra no) verilir. Tamirhane iş emri kayıt defterinin iş emir numarası, günlük
tevziat hülasasının iş emir no hanesine kaydedilir. Günlük tevziat hülasasının imza hanesi
yedek parçayı takan bakım teknisyeni tarafından imzalanır. Sarf imal ve istihsal belgesi
tanzim edilerek takılan yedek parçanın sarfı yapılır. Eksilen yedek parçanın dağıtım belgesi
ile bütünleme isteği yapılır. Yapılan istek ve sarf işlemi, birlik ikmal kayıt kütüğüne
kaydedilir. Malzeme geldiğinde stok ve yer kartına girdisi yapılır ve birlik ikmal kayıt
kütüğüne kaydedilir. Arıza giderildikten sonra tamirhane iş emri kayıt defterinin düşünceler
hanesine malzemenin faal olarak teslim edildiğine dair ikinci kademe birinci kısım yetkili
personelin rütbe, adı ve soyadı yazılır, imzalatılır.
(VIII) Arıza 3 ncü kademe yetkisinde ise ikinci kademe ikinci kısım tarafından
altı suret istek ve iş emri belgesi tanzim edilir.(KKTT 9-2810 EK-R ) Arızalı malzeme 3 ncü
kademe tarafından istenildiğinde 2 nci kısımca tahliyesi sağlanır.
(c) Birlikte ikinci kademe; birinci kısım ve ikinci kısım olarak ayrılmamış ise;
(I) Arızanın kaydedildiği Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formu ile
birlikte 2 nci kademe komutanına müracaat edilir.
(II) Sadece ayar, sıkıştırma ve temizleme ile giderilecek arızalar tamirhane iş
emri kayıt defterine kaydedilmeden bakım teknisyenince giderilir.
(III) 2 nci kademede parça değişimine ihtiyaç gösteren bir arıza mevcut ise
tamirhane iş emri kayıt defterine kaydedilir.
(IV) Diğer hususlar yukarıda (b) başlığı altında (VII) , (VIII)’ de açıklandığı
gibidir.
2-129
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(ç) Birlikte ikinci kademe birinci kısım olduğu halde bakım teknisyeni mevcut değil ise
(I) İlgili birlik komutanının tayin edeceği rütbeli şahıs tarafından arıza kayıt
defteri tutulur.
(II) Birinci kısım komutanının görev ve yetkilerini de ikinci kısım komutanı
üstleneceğinden arıza kayıt defterine kaydedilen arızalar ikinci kısım komutanına bildirilir ve
alacağı tedbirlere göre arıza giderilir.
(2) Haftalık muayene, kontrol ve bakımda ortaya çıkan ve giderilemeyen arıza ve
noksanlıklar için bakım kayıtlarına yapılacak işlemler :
(a) Şoför veya operatör tarafından ortaya çıkarılan arızalar Günlük Görev ve
Koruyucu Bakım Formunun dönüş bakımı hanesinde ilgili satırın karşısına "X" işareti
konulmak suretiyle belirtilir.
(b) İkinci kademe birinci kısım mevcut ise :
(I) Şoför veya operatör tarafından Günlük Görev ve Koruyucu Bakım
Formuna kaydedilen arıza ve noksanlıklar ilgili takım veya kısım komutanına bildirilir. Takım
veya kısım komutanı arızayı, nezaretçi personel olarak ikinci kademe birinci kısım
teknisyenine bildirir. Birinci kısım teknisyeni eğer yerinde arızayı giderebilirse giderir. Aksi
takdirde arızayı, arıza kayıt defterine kaydeder.
(II) Birinci kısım komutanı tarafından arızayı giderici tedbirler alınır. Eğer
arıza yetki dahilinde ve sadece ayar ile giderilebilecek ise arıza ve noksanlıklar giderilir.
Arızanın kaydedildiği Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formu (Form 110 veya Form 2145)
aracın birlik teçhizat ve sicil dosyasına (Form 478) konur.
(III) Arıza birinci kısmın yetkisinde ancak yedek parça ihtiyacı var ise yedek
parça ikinci kademe ikinci kısımdan karşılanır. Stok ve yer kartından düşürülürken arıza kayıt
defteri sıra numarası stok ve yer kartındaki istek ve iş emri numarası sütununa yazılır. Parça
değişimi ile ilgili yapılan iş arıza kayıt defterinin düşünceler hanesine onarım öncesi ve
onarım sonrası olmak üzere kaydedilir. Arıza giderildikten sonra Günlük Görev ve Koruyucu
Bakım Formunun dönüş bakımı bölümüne şoför veya mürettebat tarafından konulan "X"
işareti daire içine alınarak ve yan tarafı parafe edilerek ikinci kademe ikinci kısma teslim
edilir. İkinci kısım tarafından bu Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formu o malzemenin
birlik teçhizat ve sicil dosyası içinde müteakip periyodik koruyucu bakıma kadar saklanır.
Arızanın onarılması için verilen yedek parça günlük tevziat hülasasına kaydedilir ve imza
hanesi yedek parçayı alan birinci kısım teknisyenince imzalanır.
(IV)Arıza ve noksanlıklar ikinci kademe birinci kısmın yetkisi dışında ise
arıza kayıt defterine kaydedilir ve ikinci kademe ikinci kısma iki suret istek ve iş emri belgesi
(Form 811) tanzim edilir. Arıza kayıt defterindeki sıra numarası, Form 811 in iş emri
numarası hanesine kaydedilir ve Form 811 ikinci kısma elden teslim edilir. Arızalı malzeme
tamirhane iş emri kayıt defterine (Form 5-31) kaydedilir. Form 811 in ikinci kısıma teslim
tarihi tamirhane iş emri kayıt defterinin (Form 5-31) arıza kayıt tarihi bölümüne kaydedilir.
Arızalı malzemenin 2 nci kısıma teslimi gerekiyorsa arızanın kaydedildiği Günlük Görev ve
Koruyucu Bakım Formu ile birlikte 2 nci kısıma teslim edilir. Form-811 in bir sureti malzeme
teslim alındığında senet ve takip sureti olarak birinci kısma geri verilir. (Teslim alan ve
teslimde malla beraber bulunan malzeme bölümleri doldurularak) Malzemenin onarımı
yapıldığında senet olarak verilen Form-811 alınır ve imha edilir. Günlük Görev ve Koruyucu
Bakım Formu ise müteakip periyodik koruyucu bakıma kadar birlik teçhizat ve sicil dosyası
içinde saklanır.
2-130
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(V) 2 nci kısım komutanınca arıza ve noksanlığı giderici tedbirler alınarak
arıza giderilir. Arıza 2 nci kademe 2 nci kısmın yetkisi içinde ise ve parça değiştirilmeden
ayar ile giderilebilecek bir arıza ise tamirhane iş emri kayıt defterinin düşünceler hanesine
yapılan iş kaydedilir. Eğer arıza parça değişimi ile giderilecek ise ilgili parça birlik bakım
yükünden alınır. Stok ve yer kartından düşülür. Stok ve yer kartının istek ve iş emri no
hanesine, tamirhane iş emri kayıt defterinin iş emri numarası (sıra no) verilir. Tamirhane iş
emri kayıt defterinin iş emri numarası günlük tevziat hülasasının iş emri no hanesine
kaydedilir. Günlük tevziat hülasasının imza hanesi parçayı takan bakım teknisyeni tarafından
imzalanır. Sarf imal ve istihsal belgesi tanzim edilerek takılan yedek parçanın sarfı yapılır.
Eksilen yedek parçanın dağıtım belgesi ile bütünleme isteği yapılır. Yapılan istek ve sarf
birlik ikmal kayıt kütüğüne kaydedilir. Bir müddet sonra malzeme geldiğinde stok ve yer
kartına girdisi yapılır ve birlik ikmal kayıt kütüğüne kaydedilir. Arıza giderildikten sonra
tamirhane iş emri kayıt defterinin düşünceler hanesine malzemenin faal olarak teslim edildiği
ikinci kademe birinci kısım yetkili personelin rütbe, adı ve soyadı yazılır. Eğer ihtiyaç
duyulan parça Birlik Bakım Yükünde mevcut değil ise, dağıtım bölgesi tanzim edilerek
istenir. Dağıtım belgesi birlik ikmal kayıt kütüğüne kaydedilir. Bir müddet sonra malzeme
geldiğinde stok ve yer kartına girdisi yapılır ve birlik ikmal kayıt kütüğüne kaydedilir. Arıza
giderildikten sonra tamirhane iş emri kayıt defterinin düşünceler hanesine malzemenin faal
olarak teslim edildiği yetkili personelin rütbe, adı ve soyadı yazılır. Kullanılan malzeme için
sarf imal istihsal belgesi düzenlenerek birlik ikmal kayıt kütüğüne kaydedilir. Stok ve yer
kartından düşülerek sarfı yapılır.
(VI) Arıza 3 ncü kademe yetkisinde ise ikinci kademe ikinci kısım tarafından
6 suret istek ve iş emri belgesi tanzim edilir. Arızalı malzeme 3 ncü kademe tarafından
istendiğinde 2 nci kısımca tahliyesi sağlanır.
(c) Birlikte ikinci kademe birinci kısım ve ikinci kısım olarak ayrılmamış ise ;
(I) Arızanın kaydedildiği Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formu (Form110 veya Form-2145 ) ile birlikte 2 nci kademe komutanına müracaat edilir.
(II) Sadece ayar, sıkıştırma ve temizleme ile giderilebilecek arızalar
tamirhane iş emri kayıt defterine kaydedilmeden bakım teknisyenince giderilir.
(III) 2 nci kademede parça değişimine ihtiyaç gösteren bir arıza mevcut ise
tamirhane iş emri kayıt defterine kaydedilir.
(IV)Diğer hususlar yukarıda (b) başlığı altında (VII) , (VIII)’ de açıklandığı
gibidir.
(ç) Birlikte ikinci kademe birinci kısım olduğu halde bakım teknisyeni mevcut
değilse :
(I) İlgili birlik komutanının tayin edeceği rütbeli şahıs tarafından arıza kayıt
defteri tutulur.
(II) 1 nci kısım komutanının görev ve yetkilerini de 2 nci kısım komutanı
üstleneceğinden arıza kayıt defterine kaydedilen arızalar 2 nci kısım komutanına bildirilir ve
alacağı tedbirlere göre arıza giderilir.
2-131
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(3) 2 nci kademelerin yaptığı periyodik koruyucu bakımlar esnasında meydana çıkan
arıza ve noksanlıklar için bakım kayıtlarına yapılacak işlemler :
(a) Periyodik koruyucu bakım veya yağlama için gelen malzeme önce tamirhane
iş emri kayıt defterine kaydedilir.
(b) Bakım teknisyenince aracın TT'sine ve YE'ne göre yapılan bakım esnasında
meydana çıkan arıza ve noksanlıklar koruyucu bakım ve kısmi denetleme formuna (Form 461,
Form 462 veya Form 462 A) kaydedilir ve ilgili haneye "X" işareti konur.
(c) Sadece ayar, sıkıştırma ve temizleme ile giderilecek arızalar giderilir ve "X"
işareti daire içine alınarak ilgili hane teknisyen tarafından parafe edilir.
(ç) Parça değişimine ihtiyaç gösteren arıza ve noksanlıklar ayrıca tamirhane iş
emri kayıt defterine kaydedilir ve bakım teknisyenince arıza ve noksanlıkları giderici tedbirler
alınarak yukarıda (1), (b), (VII) maddesi uygulanarak ilgili formlar doldurulur ve arıza
giderilir. Koruyucu bakım ve kısmi denetleme formu ise müteakip koruyucu bakıma kadar
birlik teçhizat sicil dosyası içinde saklanır.
(d) Arıza 3 ncü kademe yetkisinde ise ikinci kademe ikinci kısım tarafından 6
suret istek ve iş emri belgesi tanzim edilir. Arızalı malzeme 3 ncü kademe tarafından
istendiğinde 2 nci kısımca tahliyesi sağlanır. Arızalı malzeme tahliye edilirken birlik teçhizat
ve sicil dosyası (Form-478) veya sicil kartı malzeme ile birlikte götürülmelidir. Arızalı
malzeme 3 ncü kademeye teslim edildiğinde istek ve iş emri belgesinin bir sureti teslim ve
takip senedi olarak 2 nci kısım tarafından alınmalıdır. (Üst kademe yetkili personeli ilgili
haneleri imzaladıktan sonra)
(4) Birlik kademelerinden 3 ncü kademelere arızalı malzemenin tahliyesi ve bakım
kayıtlarına yapılacak işlemler :
(a) Arızanın ikinci kademe yetkisi dışında olduğu tespit edilmiş ise ikinci
kademe ikinci kısım altı suret istek ve iş emri belgesi (Form-811) tanzim ederek birliğin ikmal
subaylığına (S4) arızayı bildirir.
(b) İkmal subaylığı aldığı istek ve iş emri belgelerini birlik komutanına imzalatır
ve bir suretini takip sureti olarak kendisi alır, bir suretini de takip sureti olarak ikinci kademe
ikinci kısma gönderir. Diğer 4 sureti ise 3 ncü kademeye sevk eder.
(c) Birlikte arızalı olarak bekleyen ordu malının onarımı için üst kademe yetkili
personelinin ilk muayeneyi yapması beklenir.
(ç) Muayene sonunda arızalı malzemenin 3 ncü kademede onarılması gerektiğine
karar verilirse ilk muayeneyi yapan üst kademe personeli tarafından getirilen Form-811 (İstek
ve İş Emri Belgesi) ile ikinci kademede bulunan Form-811'in "Yetki Dışı İse" hanesi
"Uygundur" ibaresi yazılarak parafe edilir.
(d) Malzemenin üst kademe tarafından istenilmesi halinde, ikinci kademe yetkili
personeli tarafından üst kademeye teslim edilir. Teslimde arızalı ordu malı ile beraber bulunan
malzemeler, daha önce gönderilen 4 suret istek ve iş emrinin ilgili hanesine teslim almaya
yetkili personel tarafından kaydedilir ve imzalanarak teslim alınır. İstek ve İş Emrinden bir
sureti ikinci kademe personeline senet sureti olarak iade edilir.
(e) Onarım 3 ncü kademe tarafından bitirildiğinde, 3 ncü kademe yetkili
personeli tarafından 2 nci kademeye haber verilir. 2 nci kademe yetkili personeli arızalı
malzemeyi 3 ncü kademeye teslim esnasında kendisine verilen senet sureti istek ve iş emri
belgesini de beraberinde getirerek, onarılan malzemeyi alır ve senet suretini iade eder.
2-132
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3 ncü kademe senet suretini aldıktan sonra 3 ncü kademe atölyesinde işlem
gören istek ve iş emrinden bir sureti ikinci kademe personeline vererek onarım esnasında
arızalı malzemeye yapılan işleri 2 nci kademenin incelemesini sağlar. İkinci kademe personeli
işlem gören istek ve iş emri ile birlik teçhizat ve sicil dosyasını (Form-478) karşılaştırır ve
dosyalayarak 1 yıl saklar.
(f) Arızalı malzemenin teslim alındığı tarih ve yapılan işlem ikinci kademe
yetkili personeli tarafından, bakım Kademesi (tamirhane) iş emri kayıt defterinin "Arızanın
Giderildiği Tarih" ve "Düşünceler" hanesine kaydedilir.
(g) Onarılan malzeme ikinci kademe ikinci kısım tarafından ikinci kademe
birinci kısma, daha önce senet ve takip sureti olarak verilen istek ve iş emri belgesi alınmak
sureti ile teslim edilir.
(ğ) Onarılan malzemeyi alan ikinci kademe birinci kısım arıza kayıt defterinin
"Düşünceler" hanesinin "Onarım Sonrası" bölümüne yapılan işlemi yazmak ve sıra no
hanesindeki rakamı daire içine almak suretiyle birinci kademe personeline teslim eder.
(5) İkinci Kademeden Üçüncü Kademeye Arızalı Malzeme Teslim Edilirken Dikkat
Edilecek Hususlar :
(a) Arızalı malzeme üçüncü kademeye, birliğince sevk edilir. Gerektiğinde
teknik yardım talep edilebilir.
(b) Önce istek ve iş emri belgesi (Form 811) gönderilir. Üçüncü kademe
tarafından bu istek ve iş emri belgelerinin işleme alınması ve arızalı malzemenin ilk
muayenesinin yapılması sonucunda eğer malzemenin üçüncü kademeye getirilmesi
gerekiyorsa arızalı malzeme üçüncü kademeye getirilir.
(c) Arızalı malzeme 3 ncü kademeye getirilmeden önce birinci ve ikinci kademe
bakımları yapılmış ve temiz olmalıdır.
(ç) Eğer üçüncü kademe tarafından gerekli görülürse, yağlar arızalı malzemenin
birliğince getirilir.
(d) Ordu malına ait birlik teçhizat ve sicil dosyası (Form 478 veya Sicil Kartları)
beraberinde bulunmalıdır. Form 478 'in içinde :
(I) Ordu malına ait bütün periyodik koruyucu bakım formları (Form 461,
Form 462, Form 462A ve yetki dışı arızayı içeren Günlük Görev ve Koruyucu Bakım Formu),
(II) Sayman tarafından onaylı araç üstü avadanlık ve teçhizat listesi
(muhteviyatta değişiklik olduğunda sayman tarafından düzeltilerek imzalanır),
(III) Komutan bakım denetleme formu ve teknik veya kısmi denetleme formu,
(IV) Beşinci kademeler tarafından motor veya düzen ile beraber gönderilen
performans belgesi (Operasyon Belgesi)
(e) Ordu malında kırık, çatlak, çarpma ve eksiklik varsa veya normal kullanma
dışında (Hor Kullanma) arıza veya hasar mevcutsa buna sebebiyet verenler hakkında kanuni
işlem yapıldığına dair mahkeme dosyasının, tarih ve sayısı onarımı yapacak bir üst kademeye
bildirilmelidir.
c. Uygulamada Görülen yaygın Hatalar :
(1) Arızalı ordu malına yapılacak işlemler yeterince bilinmemektedir.
(2) Bakım kayıtlarına yapılacak işlemler tam bilinmemektedir.
2-133
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ
a. Günlük bakım esnasında meydana çıkan ve şoförün gideremediği arıza ve oksanlıklar
için yapılacak işlemleri biliyor mu?
b. Haftalık muayene, kontrol ve bakımda ortaya çıkan ve giderilemeyen arıza ve
noksanlıklar için yapılacak işlemleri biliyor mu?
c. 2’ nci kademelerin yaptığı periyodik koruyucu bakımlar esnasında meydana çıkan
arıza ve noksanlıklar için yapılacak işlemleri biliyor mu?
ç. Birlik kademelerinde 3’üncü kademelere arızalı malzemenin tahliyesi ve yapılacak
işlemleri biliyor mu?
d. İkinci kademelerden üçüncü kademeye arızalı malzeme teslim edilirken dikkat
edilecek hususları biliyor mu?
REFERANS
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2-134
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-12
SOĞUK HAVALARDA BAKIM
1. GİRİŞ :
Yurtiçi ve yurtdışında değişik iklim ve coğrafi koşullar altında verilen görevleri icra
edecek birliklerin bu görevlerini başarıyla yürütebilmeleri için bu iklim koşullarına hazırlıklı
olması gerekir.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
(1) Aşırı soğuk hava şartları altında (-18 ile -54°C arasında) malzemelerin arıza
yapmasına engel olmak ve meydana gelebilecek arızaları asgariye indirmek için malzemenin
bakımlı ve faal bulundurulması arzu edilir. Çok soğuk havalarda varsa aracın ısıtma kiti de
çalıştırılmalıdır.
(2) Her aracın kendi Teknik Talimnamesi, çok soğuk hava şartları altında araçların,
bakımı, çalıştırılması ve kullanılması hakkında yeterli bilgi verir. Bu nedenle, her aracın
Teknik Talimnamesi incelenerek gerekli tedbirler alınmalıdır.
(3) Ayrıca KKTT 9-207 ve KKTT 9-2855 numaralı Ordudonatım Malzemesinin
Aşırı Soğuklarda Bakımı ile ilgili talimnameler okunup incelenmeli ve gerekli tedbirler
alınmalıdır.
(4) Soğuk Havalarda Malzemelerde Görülen Olumsuzluklar :
(a) Motor ve dişli yağları kalınlaşır.
(b) Kauçuk aksam sertleşerek kırılır.
(c) Fren pabuçları donarak kampanalara yapışır.
(ç) Deri ve köselelerden yapılan kısımlar çatlar.
(d) Kablolar sertleşir ve kırılır.
(e) Aküler verimsiz çalışır, şarjsız aküler donar.
(f) Hava ile çalışan kısımlarda ve yakıt borularında ve süzgeçlerinde biriken
sular donarak tıkanıklık yapar.
(g) Çok soğuk madeni aksama elle dokunulursa el yapışabilir ve deri sıyrılabilir.
(ğ) Soğutma sıvısı donarak motoru patlatır.
b. Uygulama :
(1) Soğuk Havalarda Tekerlekli Araçlara Yapılacak Bakım :
Malzemenin çok soğuk havalarda çalışacak duruma getirilmesi zamana ve
önceden yapılacak hazırlıklara bağlıdır. Başarılı bir şekilde araç çalıştırmanın yolu iyi yapılan
birlik bakımıdır. Bu nedenle;
(a) Motor dişli ve yatak yağları aracın teknik talimnamesi ve yağlama emrinde
yazılı ince yağlarla değiştirilmelidir.
(b) Araçlar kapalı yerlerde muhafaza edilmeli gerekirse önü rüzgarın tersine
çevrilmelidir.
(c) Lastiklerin donarak yere yapışmasın önlemek için tekerleklerin altına ufak
yongalar, katranlı kağıt, hasır veya ot konmalıdır.
2-135
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(ç) Lastik supaplarının kapakları kapalı olmalıdır.
(d) Fren sistemi kuru halde bulundurulmalıdır.
(e) Kompresör ve vakum depolarında biriken sular boşaltılmalıdır.
(f) Soğutma donanımına konulacak sıvı, antifriz ile karıştırılarak en düşük ısı
derecelerine dayanıklı hale getirilmelidir.
(g) Akü elektrolit seviyesi tam olmalı ve akü şarjlı olmalıdır.
(ğ) Yakıt depoları dolu olarak bulundurulmalıdır.
(h) Yakıt ikmali yapılırken depo kapağı etrafındaki pislikler temizlenmelidir.
(ı) Kavrama bağlantıları ve kardan milleri GAA gresi ile yağlanmalıdır.
(i) Yakıt depolarının altındaki tapalar açılarak birikmiş olan sular
boşaltılmalıdır.
(j) Bilhassa akü kutup başları temiz olmalı, bağlantıları anahtarla yapılmalıdır.
(2) Soğuk Havalarda Benzinli Araçların Çalıştırılması :
(a) Her araç, kendi teknik talimnamesinde yazıldığı usulde çalıştırılır.
(b) Varsa ön ısıtma sistemi kullanılmalıdır.
(c) Kavramaya basılarak vites kolu boş duruma alınır.
(ç) Jikle çekilir.
(d) El gazı 1 veya 1,5 cm. kadar çekilir.
(e) Kontak anahtarı açılır.
(f) Marşa basmadan önce elektrikle çalışan bütün cihazlar kapatılır.
(g) Marşa basılır. (çalışmıyor ise 15 sn. dinlendirilir, tekrar basılır)
(ğ) Motor normal çalışma sıcaklığına gelinceye kadar gaz verilmez.
(h) Araç birinci viteste 100 m. kadar hareket ettirilerek dişli yağlarının
yumuşaması ve ısınması sağlanır.
(3) Soğuk Havalarda Tekerlekli Dizel Araçların Çalıştırılması :
(a) Aracın çok soğuk havalarda çalıştırılması için kendi teknik talimnamesinde
yazılı hususlar uygulanır.
(b) Özel ısıtıcı kiti mevcut ise kit çalıştırılır.
(c) Varsa seyyar ısıtıcı ile motor ısıtılmalıdır.
(ç) Motor üzerinde bulunan ısıtma bujileri teknik talimnamesinde yazılı süre
kadar çalıştırılarak emilen havanın ısıtılması suretiyle motorun kolay çalışması sağlanır.
(d) Elektrikli yakıt ikmali pompa düğmesi açılır.
(e) Kontak anahtarı açılır.
(f) Premier pompa ile yakıt pompalanır. (Varsa)
(g) Kavramaya basılarak vites kolu boş duruma alınır.
(ğ) Marş düğmesine basılır. (Çalışmıyorsa 15 sn. beklenir, tekrar basılır.)
(h) Motor ısınıncaya kadar stop etmeyecek şekilde gaz verilir.
(ı) Araç birinci viteste 100 m. kadar hareket ettirilerek dişli yağlarının
yumuşaması ve ısınması sağlanır.
2-136
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(4) Tırtıllı Araçlar İçin Soğuk Havalarda Bakım :
(a) Aşırı soğuk; yağların kalınlaşmasına sebep olduğundan bu gibi şartlarda her
tırtıllı aracın yağlama emrinde belirtilen yağların kullanılması gerekir.
(b) Soğuk havalarda akümülatör araç çalıştırmak için gerekli akımı kafi derecede
temin edemediğinden, motor fazla marş yapılmadan çalıştırılmalıdır. Bu nedenle, aküler her
zaman tam şarjlı ve elektrolit seviyeleri tam olarak muhafaza edilmelidir. Şayet araç kapalı bir
yerde park edilmeyecekse aküler araç üzerinden sökülüp sıcak bir yerde muhafaza
edilmelidir.
(c) Soğuk havalarda motoru teşkil eden parçalar dahil aracın bütün metal
aksamları sertleşip kırılgan hale geldiğinden bu parçalara hasar vermemek için önce motor
ısınma devrinde çalıştırılıp ısıtılmalı, daha sonra araç çok düşük bir süratle alçak hızda 100200 m. hareket ettirilmelidir. Böylece bütün metal aksamın ve çalışan parçalar arasındaki
yağların çalışma ısısına kavuşması sağlanmalıdır. Bu esnada motorun stop etmemesine dikkat
edilmelidir.
(ç) Aşırı soğuklar araçların elektrik devrelerindeki izolasyon çatlamasına ve kısa
devreler dahil bütün kablo, lastik ve kauçuk aksamların kırılganlığının artmasına sebep olur.
Bu husus aşırı soğuklarda bakım konusunda dikkate alınmalıdır.
(d) Yukarıda yazılı olan mahsurların giderilmesi için şayet varsa jeneratör ve
ısıtıcılar çalıştırılmak sureti ile tırtıllı araçların motor ve personel bölmeleri önceden
ısıtılmalıdır.
(e) Kısa süreli durmalarda araçlar rüzgar tutmayan kapalı bir yere park
edilmelidir. Uzun müddetler için şayet kuru ve zeminden yüksek uygun bir park yeri mevcut
değilse tahtadan veya çalıdan palet genişliğinde bir yer hazırlanmalıdır. Lüzumlu hallerde
takoz konulmalı ve tırtıllı araçların motor bulunmayan tarafı rüzgara getirilmelidir. Bu
duruşlardan sonra kalkış anında paletlerin yere yapışmış olabileceği unutulmamalıdır.
(f) Soğuk havalarda komuta kollarında su yoğunlaşması nedeniyle meydana
gelecek donmalar neticesinde takılı kalma ve kilitlenmeleri önlemek için komuta kolları nötr
durumda bırakılmalıdır .
(g) Duruş anında araçların motor ve motor teferruatına kar girmesini önlemek
için üzerleri örtülmeli ve muhafaza altına alınmalıdır. Donarak yere yapışmalarını önlemek
için branda uçları ve ipleri yerden yüksekte tutulmalıdır.
(ğ) Araçların yakıt ikmali her zaman tam olmalıdır. Araç yeniden ikmal
edilmeden evvel deposunda birikmiş olan su varsa boşaltılmalıdır.
(h) Karışık yakıtlı tırtıllı araçlarda yakıtın donmaması için Teknik
Talimnamelerinde verilen yakıt karışımları hazırlanarak kullanılmalıdır.
(ı) Motoru erken ısıtmak veya verimli çalışmasını temin etmek maksadıyla
araçların vantilatör hava girişlerine örtü bağlanmışsa aracın ikaz lambaları daha büyük bir
dikkatle kontrol edilmelidir. İkaz lambalarının yanması halinde örtülerin uçları daha fazla
hava gelecek şekilde ayarlanmalıdır.
(5) Tırtıllı araçların çalıştırılması KKTT 9-207 ve KKTT 9-2855 numaralı
Ordudonatım malzemelerinin aşırı soğuklarda bakımı ile ilgili talimnameler okunup
incelenmeli ve gerekli tedbirler alındıktan sonra her aracın kendi teknik talimnamesinde
belirtildiği şekilde araç çalıştırılmalıdır.
2-137
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) Aşırı sıcakların malzeme üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
(2) Malzemelerin aşırı soğuklarda kullanılması ve bakımı ile ilgili hususları
düzenleyen yayınlar yeterince incelenmemektedir.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ
a. Aşırı soğuk hava şartları kavramını biliyor mu?
b. Aşırı soğuklarda malzemelerde görülen olumsuzlukları biliyor mu?
c.
Aşırı soğuklarda araçlara yapılacak bakımı biliyor mu?
REFERANS
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2. KKTT 9-207 Ordudonatım malzemelerinin aşırı soğuklarda bakımı (1998)
2-138
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C-55-02-13
İDARİ DEPOLAMA
1. GİRİŞ :
Bakım personelinin azlığı veya malzemelerin ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle bazı
malzemelerin idari depolamaya alınması gerekir. Bu ders notunda idari depolamayı
inceleyeceğiz.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar
(1) İdari Depolama : Bir birlikte bulunan araç, silah ve gereçlerin bakım personelinin
azlığı veya malzemelerin ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle üst komutanlığın müsaadesi ile
depolanmasıdır.
(2) İdari depolamaya alınan araç, silah ve malzemeler en kısa zamanda tekrar hizmete
alınacak şekilde depolanmalıdır.
(3) İdari depolama süresi azami 180 gündür. Yeni bir depolama süresi kazanılmak
istendiğinde malzemeye Teknik Talimnamesinde belirtilen koruyucu bakım uygulanmalıdır.
b. Uygulama :
(1) Araçların İdari Depolanması
(a) Araçları İdari Depolamaya Almadan Önce Yapılacak İşlemler :
(I) İdari depolamaya alınacak tırtıllı ve tekerlekli araçların, idari depolama
süresi içine denk gelen periyodik bakımları araç idari depolamaya alınmadan önce
yapılmalıdır.
(II) Aracın Teknik Talimnamesinde "İdari depolamaya alınmadan önce
yapılacak bakım" ile ilgili bölüm varsa bu maddeler araca uygulanır. Aracın Teknik
Talimnamesinde böyle bir bölüm yoksa Çizelge 1 ve 2’ deki genel kontrol formu uygulanır.
(III) Aracın aküleri araçtan çıkarılır, şarj edilerek serin ve kuru bir yerde
muhafaza edilir.
(IV)Araçla ilgili araç üstü avadanlık ve teçhizat, aracı depolamadan sorumlu
kademeye veya şahsa teslim edilir.
(V) Araçlar kapalı yerde depolanmalı, depolama yeri bakıma, tekrar hizmete
hazırlanmaya uygun olmalı ve yangına karşı gerekli önlemler alınmış olmalıdır.
(VI)Açıkta depolamaya alınan araçların bulunduğu yer sert olmalı, su
birikintisi olmamalıdır.
(VII) Açıkta depolanan araçların bütün giriş ve çıkış kapakları veya kapıları
uygun şekilde kapatılmalı, aracın üzeri su birikintisine imkan vermeyecek şekilde branda ile
örtülmüş olmalıdır.
(VIII)Aracın ön siper camı iç kısmına "İDARİ DEPOLAMA ETİKETİ"
yapıştırılmalıdır.
(b) Depolama Sırasında Yapılacak İşlemler : İdari depolamaya alınan tekerlekli
ve tırtıllı araçlar, depolama süresi içerisinde periyodik olarak kontrol edilir. Aracın Teknik
Talimnamesinde depolama esnasında yapılacak işlerle ilgili bölüm varsa araca uygulanır.
Teknik Talimnamede böyle bir bölüm yoksa Çizelge 1 ve 2’ deki kontrol formu araca
uygulanır. Bu kontrol en az ayda bir defa yapılır. Yapılan kontrol sonuçları Çizelge 3’ e
işlenir.
2-139
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(c) İdari Depolamadan Çıkarılacak Araçlara Uygulanacak İşlemler : İdari
depolamadan çıkarılacak tekerlekli ve tırtıllı araçlar, varsa Teknik Talimnamesindeki ilgili
bölüme göre, yoksa Çizelge 1 ve 2’ deki kontrol formuna göre kontrol edilir.
(2) Silahların İdari Depolaması : Silahlar, idari depolama tanımındaki gerekli
şartların gerçekleşmesi halinde azami 6 aylık (180 günlük) depolamaya tabi tutulurlar. İdari
depolaması yapılacak olan silahlara; depolama öncesi, depolama esnasında ve depolamadan
çıkarılmasında yapılacak işlemler kendi Teknik Talimnamelerinde belirtilmediği takdirde
aşağıda açıklanan işlemler uygulanır:
(a) İdari Depolamaya Almadan Önce Yapılan İşlemler :
(I) Silahın sahra sökümü yapılarak gayri faal olan aksamlar onarılır veya
değiştirilir. Yetki dışı bir arıza ile karşılaşıldığında üst bakım kademesine müracaat edilir.
(II) Genel durumu kontrol edilerek gevşek, boyasız ve laçkalık olan parçalar
düzeltilir. İhtiyaç duyulan yerler boyanır.
(III) Boyasız olup, paslanmaya karşı hassas olan yerler gres yağı ile kaplanır.
Ağaç aksamlara hafifçe bezir yağı tatbik edilir.
(VI) Yan ve yükseliş tertibatları kontrol edilir, el çarklarında boşluklar varsa
giderilir. Dişlilerinde kırık veya ezik olanlar değiştirilir.
(V) Roketatarlarda tetik tertibatının çalışıp çalışmadığı, kablolarında
gevşeklik ve kırıklık olup olmadığı ve kablo irtibat yerlerinde oksitlenme olup olmadığı
kontrol edilir.
(VI)Teknik Talimname ve yağlama emrine uygun olarak yağlaması yapılır,
temizlenmesi gerekli yerler temizlenir. Yağlanacak yer önce temizlenir sonra kurutulur ve
yağlanır.
(VII) Tankların ve kundağı motorlu top ve obüslerin kule giriş kapıları ve
delikleri su geçirmeyecek şekilde kapatılır. Namlu ağız kılıfları ve araç örtüleri takılır.
Telsizler ve atış kontrol aletleri sökülerek ambalajlanır ve kapalı bir yerde depolanır. Çekili
toplarda lastik havaları normal değerinden % 10 fazla olacak şekilde şişirilir, keza silah üstü
avadanlıklarında bakımı yapılır ve greslenerek depolanır.
(VIII)Kundağı motorlu silahların gövde kısmına araçların idari depolanmasında
açıklanan hususlar uygulanır.
(IX)Hafif silahlar yetkili silah teknisyenlerince gerekli muayene ve
kontrolleri yapılarak göreve hazır hale getirildikten sonra, koruyucu silah yağı ile yağlanır ve
sandıklanır. Her sandık içinde bulunan silahların seri numaraları FORM R - 5705 ‘e yazılarak
silah teknisyeni ve mal saymanı tarafından imzalanır. Formdan bir nüsha sandık kapağının
içine yapıştırılır ve sandık mühürlenir. Diğer bir nüshası sandığın ön yüzüne yapıştırılır, bir
nüshası da mal sorumlusunda bulunur.
(b) İdari Depolama Esnasında Yapılacak İşlemler :
(I) Depolamadaki silahın genel durumunu belirlemek için haftada bir gözle
muayeneye tabi tutulur.
(II) Karıncalanma ve paslanmalar temizlenir, giderilir, gerekirse boyanır ve
uygun koruyucu tedbirler alınır.
(III) Ağır silah ve tankların ayda bir suni geri teptirmeleri yapılır.
Muvazinlerin de azot gazı bulunan silahların muvazinleri ayda bir yükseliş ve alçalış vermek
suretiyle çalıştırılır.
(c) Silahların İdari Depolamadan Çıkarılması :
(I) Eğer silah azami süre sonunda yeni bir idari depolamaya alınacaksa
yukarıda belirtilen koruyucu işlemler tekrar edilir.
(II) Eğer silah hizmete alınacaksa; paslanmaya karşı kullanılan koruyucu
madde çıkarılır ve Teknik Talimnamesi yada yağlama emrine göre ilgili yerleri yağlanır.
2-140
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
DEPOLAMAYA ALMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLER
SIRA NO.
BAKILACAK YER
YAPILACAK İŞLEM
1.
Araç
- 6 Aylık koruyucu bakım çizelgesine göre İdari Depolam
bakımı yapılır.
9-2810 EK-A
- Yağlama emirlerine göre yağlanır.
Depoda muha
- İç ve dış temizliği yapılır.
- Boyası kalkan yerler boyanır.
- Paspaslar şoför mahallinden alınır.
2.
Avadanlık ve teçhizat (Y.S.C. Aracın üzerinden alınır.
hariç)
Sağlamlığı ve
Temizliği ve p
yağlandıktan
3.
Kapı, kasadaki ve kalorifer
lastikleri
Temizlenir.
Temizlik yapı
Yazın : Talk
Kışın : Glis
4.
Kilit ve menteşeler
Yağlanır.
GAA gresi ve
5.
Soğutma donanımı
Antifriz bölmesi kontrol edilir (kışın).
Antifrizin don
yazılarak arac
6.
Yakıt deposu
Depo temiz ve dinlenmiş yakıt ile
doldurulur.
Çizelge 1
2-141
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
DEPOLAMAYA ALMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLER
SIRA NO.
BAKILACAK YER
YAPILACAK İŞLEM
7.
Araca : Park yerinde
yapılacak işler
Park yerine çekilir ve emniyete alınır.
8.
Motor (Soğuk iken)
9.
Debriyaj pedalı
Emme manifoldu, supaplar ve silindirler.
- Hava filtresi, emme manifoldundan ayrılır.
- Motor orta devirde çalıştırılır.
- İki kaba 50-60 cm3 pas önleyici yağ
doldurulur ve 12-15 sn. İçinde her iki kabı
silindir kapağındaki emme manifolduna
yavaş yavaş dökerek emilmesini sağlayın.
- Motoru hemen stop edin.
- Hava filtresi emme manifolduna takılır.
Debriyaj pedalına basılarak kavrama tam
ayıracağı bir duruma getirilir. Bu durumu
bozmadan uygun bir çıtayı pedal ile şoför
koltuğu arasına sıkıştırın.
Çizelge 1 (devamı)
2-142
HİZMETE ÖZEL
- Park yeri :
Sert zeminli
aracın altına k
- Aracın etrafı
hazırlama ve d
olmalıdır.
- Aracın etrafı
olacak bir yer
HİZMETE ÖZEL
DEPOLAMAYA ALMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLER
SIRA NO.
BAKILACAK YER
YAPILACAK İŞLEM
10.
Aküler
Yerlerinden sökülerek alınır.
- Kutup başı kelepçeleri hafifçe yağlanır.
- Ana şalterin kapalı durumda olması kontrol
edilir.
Sağlamlığı ve
Şarjsız ise şar
kaldırılır.
Serin ve kuru
11.
El fenerleri
Pilleri çıkarılır.
Yeniden işletm
takılır.
12.
Kasa çantası ve brandası
Yırtık, sökükleri dikilir.
Branda iyice g
için alttan des
13.
Egzoz borusu
Yağa batırılmış bir bezle iyice tıkanır.
14.
Kapı ve kapaklar
Bütün kapı ve kapaklar kilitlenir, camları
kapatılır.
15.
Lastikler
- Hava basıncı
Üzerinde zift veya yağ varsa temizlenir.
Hava basınçları kontrol edilir.
16.
Fren Donanımı
- El freni
- Ayak freni
Araç
Serbest bırakılır.
Donanımdaki basınçlı hava boşaltılır.
17.
Örtülerle, açıkta kalan kısımlar örtülür.
Çizelge 1 (Devamı)
2-143
HİZMETE ÖZEL
Lastikler 90°
verilerek mark
(Ay içinde her
Hava bitene k
HİZMETE ÖZEL
DEPOLAMA SIRASINDA YAPILACAK İŞLER
SIRA NO.
BAKILACAK YER
YAPILACAK İŞLEM
1.
Araç:
- Pas ve korozyon olup olmadığı kontrol edilir, görülenler
hemen giderilip boyanır.
Her şeyin tam ve sağlam olduğu kontrol
edilir.
2.
Şoför mahalli ve kasa brandası: Yırtık ve sökük durumu kontrol edilir.
Her ay
3.
Egzoz borusundaki yağlı bezler Sıkılığı kontrol edilir.
Her ay
4.
Debriyaj pedalı
Pedal ile şoför koltuğu arasındaki çıtanın
sıkılığı kontrol edilir.
Her ay
5.
Antifriz pompası
Dolu olup olmadığı kontrol edilir.
Her ay
6.
Aküler :
- Araç üzerinde takılı ise
- Sökülmüş ise
Sağlamlığı ve saf su seviyesi kontrol edilir.
Akü şarja bağlanır.
Sağlamlığı kontrol edilir, şarja bağlanır.
Her ay
Her ay
7.
Elektrikli yakıt ikmal pompası
Kısa bir müddet çalıştırılır. Akü sökülmüş
ise dışarıdan başka bir aküden akım alınır.
Her ay
8.
Lastikler :
- Hava basınçları
Lastiklerin yüzeyleri kontrol edilir ve yerle
temas eden oturma yüzeyleri değiştirilir.
(Kriko ile kaldırılacak) Kontrol edilir.
Her ay sonund
1 tur atmış olu
Normal değer
Çizelge 2
2-144
HİZMETE ÖZEL
Her gün gözle
Her ay
HİZMETE ÖZEL
DEPOLAMADAN SONRA YAPILACAK İŞLER
SIRA NO.
BAKILACAK YER
YAPILACAK İŞLEM
1.
Aküler
Takılır
Tam şarjlı olm
2.
Avadanlık ve teçhizat
Yerlerine konulur.
- Paspaslar yerine konulur.
3.
El fenerleri
Yeni pil takılır.
4.
Egzoz borusundaki yağlı bez
Çıkarılır.
5.
Araç
Sağlamlığı, çalışması, far, park ve sinyal
lambalarının çalışması, fren ve direksiyon
donanımları kontrol edilir.
Çıkış bakımı y
YOL DENEMESİNE TABİ TUTULUR.
Yol denemesi
derhal giderile
edilir.
Çizelge 3
DEPOLAMAYA ALMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLER
SIRA NO.
BAKILACAK YER
YAPILACAK İŞLEM
1.
Tankın tamamı
Tankın içi ve dışı iyice temizleri, paslar
temizlenir ve boyası yenilenir.
2.
Tankın tamamı
Dönüş bakımı ve planlanmış idari depolama
zamanında yapılması gereken periyodik
bakımlar öncelikle yapılır.
3.
Avadanlık yedek parça ve
teçhizat
Yerinden çıkartılır, durumu tam olduğu
kontrol edilir, temizlenir, paslanmaya
meyilli kısımlar hafif yağlanır veya boyanır.
Bütün parçaları kapalı yerde muhafaza
edilir.
Kullanılacak y
teknik talimna
4.
Tüm lastik kısımlar, kapak
contaları koruyucu lastikler
ve kilit düzenleri (Askı
donanımı parçaları hariç).
Pudralanır.
Talk pudrası k
2-145
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
5.
Tüm menteşeler sürgüler ve
yataklar
Yağlanır.
6.
Şoför periskopları
Takılı vaziyette tank içinde muhafaza edilir.
7.
IR enfraruj periskobu
Tanktaki yerine konulur veya depoya alınır.
8.
Çeşitli cihaz ve cıvata
delikleri
Mumlu kağıtla kapatılır.
Çizelge 4
2-146
HİZMETE ÖZEL
Kullanılacak y
TT’sinde belir
Enfraruj peris
HİZMETE ÖZEL
DEPOLAMAYA ALMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLER
SIRA NO.
BAKILACAK YER
YAPILACAK İŞLEM
9.
Yakıt deposu
Tam olarak doldurulur.
10.
Tank
11.
Güç grubu
12.
Aküler
13.
Boşaltma valfleri
Park yerine götürülür, emniyete alınır,
takozlanır.
Çalışma sıcaklığında motor yaklaşık 2300
dev/dak.’ya getirilir ve motor stop edilir.
Bundan sonra motor çalıştırılmaz. Hava
girişleri kapatılır.
Yerinden çıkartılır, işaretlenir, durumu ve
asit yoğunluğu kontrol edilir. Şarj edilir.
Kuru ve serin yerde donmaya karşı emniyete
alınır, muhafaza edilir.
Açık bırakılır.
14.
Tank
Kapaklar kapatılır, tank örtüsü örtülür.
15.
Park yeri
Y.S.C.ları kolayca görülebilecek ve
alınabilecek yerde olmalıdır. Motor
subayına teslim edilir.
Çizelge 4
2-147
HİZMETE ÖZEL
Zemin yumuş
Yakıt deposu
getirilir.
1,280 gr/cm3
1,240 gr/cm3 e
Savaş arabası
HİZMETE ÖZEL
DEPOLAMA SIRASINDA YAPILACAK İŞLER
SIRA NO.
BAKILACAK YER
YAPILACAK İŞLEM
1.
Tank
Her şeyin tam ve sağlam olduğu kontrol
edilir.
Her gün gözle
2.
Yangın Söndürme Cihazları
Doluluk durumu, kurşun mühürleri kontrol
edilir.
Her gün
3.
Muhafaza brandası
Bağlanması, sızdırmazlığı kontrol edilir.
İki haftada bir
4.
Aküler
Dıştan görünüşü, elektrolit seviyesi, asit
Her ay.
yoğunluğu kontrol edilir ve gerekirse şarj
1,280 gr/cm3
edilir.
1,180 gr/cm3 e
Çizelge 5
2-148
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
DEPOLAMADAN SONRA YAPILACAK İŞLER
SIRA NO.
BAKILACAK YER
YAPILACAK İŞLEM
1.
Aküler
Yerine takılır
2.
Avadanlık yedek parça
Mürettebata verilir, yerine konulur veya
takılır.
3.
IR şoför periskobu
Fonksiyonunu yapıp yapmadığı kontrol
edilir.
4.
Tank
Durumu, işletmeye hazır olup olmadığı,
araç üzerindeki emniyet cihazlarının tam
olup olmadığı kontrol edilir.
(Gövde güç grubu ve askı
donanımı)
Çıkış ve dönü
5.
Personel ısıtıcısı (savaş
bölmesi)
CO2 gazı kontrolü yapılır (test cihazı ile)
6.
Tank
Yol denemesi yapılır. 3-5 mil
Bakım birliği,
7.
Tank
Mürettebata teslim edilir.
Savaş arabası
Çizelge 6
2-149
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
İDARİ DEPOLAMA ETİKETİ
CİNSİ
PLAKA / SERİ NO.
DEPOLAMAYA ALINDIĞI TARİH :
DEPOLAMANIN BİTECEĞİ TARİH :
İdari Depolama Etiketi
AÇIKLAMALAR :
1. 7 x 14 cm. ebadında sarı kartona çift taraflı basılır.
2. Etiket, aracın ön siper camının iç kısmına yapıştırılır.
İDARİ DEPOLAMA AYLIK KONTROL FORMU
CİNSİ : ……………………
AYLAR
PLAKA / SERİ NUMARASI : …………………….
KONTROL TARİHİ
DÜŞÜNCELER
1. AY
2. AY
3. AY
4. AY
5. AY
6. AY
Çizelge 7
2-150
HİZMETE ÖZEL
PARAFE
HİZMETE ÖZEL
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) İdari depolamanın geçici bir durum olduğu gözardı edilerek malzemelerin
ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle yapılan idari depolama usulü ile kadro ve ihtiyaç fazlası
malzemelerin ikmal kanalına iadesi usulü birbiriyle karıştırılmaktadır.
(2) İdari depolama gereken hallerde idari depolama yoluna gidilmemektedir.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ
a. İdari depolamayı tanımlayabiliyor mu?
b. Araçların idari depolamasını biliyor mu?
c. Silahların idari depolamasını biliyor mu?
REFERANS
KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2-151
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR)
2-152
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAHRA BAKIMI
C-55-03-01 İŞLETME KONTROL KISMI
C-55-03-02 GERİ DESTEK TAKIMI
C-55-03-03 DİREKT DESTEK TAKIMI
C-55-03-04 SERVİS VE KURTARMA TAKIMI
C-55-03-05 TEKNİK YARDIM
3-1
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
( BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR)
3-2
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C55-03
SAHRA BAKIMI
1. GİRİŞ :
Ordu bakım sistemi içerisinde III ncü kademe bakımı esasları, Tugay Ord. Bl.nin
görevleri ve kuruluşu Ord. sınıfı personeli tarafından öğrenilmesi gerekmektedir.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Bu ders notumuzda ord. sınıfının temeli olan Ord. Bl.nün kuruluşu görevleri, imkan
ve kabiliyetlerini inceleyeceğiz.
b. Uygulama :
(1) Sahra Bakımı : III ncü ve IV ncü kademeler tarafından yapılan bir bakım
seviyesidir. Bu bakım kategorisinin faaliyeti hizmete elverişsiz tamir parçalarının onarım veya
değiştirilmesi hususlarını ihtiva eder. Teknik hizmet sınıfı birliklerin, özel alet ve uzman
personeli tarafından yapılan bakım ve onarım seviyesidir. (KKTT 9-2810 İkinci Bölüm Mad. 2c)
(a) III ncü Kademe : Birliklerin DİREKT DESTEĞİNDE bulunan ve özel olarak
eğitime tabi tutulmuş sınıflar tarafından ilgili teknik yayın ve KK Kademe yetkileri (KKKL
314-5) broşüründe belirtilmiş olan faaliyetlerin ifa edildiği bir bakım seviyesidir.
III ncü kademe bakım birlikleri, birlik bakımı için gerekli tamir parçaları set
ve avadanlık, ölçü aletleri ve teçhizatla donatılmış olup ikinci kademeye göre daha ayrıntılı
bakım yaparlar. III ncü kademeler gerektiğinde temas ekipleri ve seyyar ekipler
görevlendirmek suretiyle desteklediği birliklere bakım desteği sağlar. Hareket kabiliyetleri
yüksektir. (KKTT 9-2810 II nci Bölüm Mad. 2.c)
(b) IV ncü kademe : Ast bakım kademelerini desteklemek üzere yarı seyyar veya
sabit tamirhaneler halinde teşkil edilmiş birlikler tarafından, ilgili teknik yayınlarda belirtilmiş
olan faaliyetlerin yapıldığı bakım seviyesidir. Bu bakım Ordudonatım IV ncü kademe
K.lıklarında yapılır. Ast kademelere nazaran daha çok ve çeşit tamir parçası, avadanlık ve
aletler bulundurulur. IV ncü kademenin esas faaliyeti; desteklenen birliklerin kapasitesi
dışındaki bakım işlerini yapmak, tamir kapasitesi dışındaki bakım işlerini yapmak, tamir
parçalarını yenileştirmek ve bütün imalları onarmaktır.
(2) Ordudonatım Bölüğünün Kuruluşu : Tugayların özelliklerine göre (Mknz. P.
Tug., Zh. Tug., P. Tug., Top. Tug., Kom. Tug. vb.) Ord. Bl.leri kuruluş yönünden farklılıklar
farklılıklar göstermektedir. Aşağıda iki Ord. Bl. Kuruluşu örnek olarak verilmiştir.
3-3
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(a) Zh. ve Mknz. Tug. Ord. Bl. Kuruluşu :
ZIRHLI VE MEKANİZE TUGAY ORDODONATIM BÖLÜĞÜ (TMK. 9-18)
(2 TK. BARIŞ 1 TK. SEFER)
Zırhlı ve Mekanize Tugay
Ordudonatım Bölüğü
BÖLÜK
KARARGAHI
BAKIM KISMI
(2 NCİ KADEME)
İŞLETME KISMI
SERVİS
VE KURTARMA
TAKIMI
İKMAL TAKIMI
TAKIM
KARARGAHI
TAKIM
KARARGAHI
II ve IV NCÜ
SINIF MAL
SAYMANLIĞI
SEFERDE
KURULACAKTIR.
KURTARMA
KISMI
III SINIF ORD.
İKMAL
MADDELERİ MAL
SAYMANLIĞI
SERVİS
KISMI
(b) P. Tug. Ord. Bl. Kuruluşu :
PİYADE TUGAYI ORDUDONATIM BÖLÜĞÜ (TMK. 9-40)
(2 TK. BARIŞ 2 TAKIM SEFER)
Piyade Tugayı
Ordudonatım Bölüğü
BÖLÜK
KARARGAHI
BAKIM KISMI
(2 NCİ KADEME)
İŞLETME KISMI
3-4
HİZMETE ÖZEL
İKMAL TAKIMI
TAKIM
KARARGAHI
SERVİS
VE KURTARMA
TAKIMI
TAKIM
KARARGAHI
GERİ D
TAK
K
HİZMETE ÖZEL
(3) Ordudonatım Bölüğü Görevleri :
(a) Koruyucu bakım ve Ord. komple düzenleri üzerine küçük onarımlar yapmak
üzere birlikler tarafından istenen ikmal ve onarım parçalarının tedariki, depolanması ve
dağıtımı.
(b) Ordu malının kullananları koruyucu bakımdan istenilen standartlara
ulaştırmak üzere teknik yardım sağlanması.
(c) Birlik bakım talimatına bağlılığı sağlamak için üst komutanlık namına birlik
teçhizatının denetlenmesi.
(ç) Birliğin kabiliyeti dışındaki onarımların tamamlanması.
(d) Onarılan malzemelerin birliklere verilmesi
(e) Ord. komple malzemelerinden birlikler tarafından çıkartılan hizmete
elverişsiz komple parçaların, sağlam komple parçalarla direkt değiştirilmesi.
(f) Direkt değiştirmelerle alınan hizmete elverişsiz malzemelerin genel destek
kademelerinde onarımların müteakip, direkt değiştirme faal stoklarına iadesi.
(g) Direkt desteği ilgilendiren fakat kapasitesi ve onarım kabiliyeti dışında olan
hizmete elverişsiz malzemelerin Genel desteğe tahliyesi .
(ğ) Tugay geri bölgesinde II ve III ncü sınıf ikmal maddeleri dağıtım yerini açıp
işletirler.
(h) Tugay ağırlıklar bölgesinde tertiplenerek bu bölgedeki bütün birliklere bölge
esasına göre III ncü kademe bakım desteği sağlar.
(ı) Tugay ağırlıklar bölgesinde kurtarılmış ve HEK malzeme toplama noktasını
açıp işletir. Kurtarma ve tahliye hizmeti sağlar.
(i) Bunların haricinde TMK.larda verilen sınıfı görevlerini ( atış-eğitim-sportatbikat vb.) yapar.
(4) Direk Destek birliklerinin kabiliyetleri :
(a) Yüksek (% 100) hareket kabiliyetlerine sahiptir.
(b) Tugay birliklerine III ncü kademe Ordudonatım, ikmal ve bakım desteği
sağlar.
(c) Sınırlı kurtarma ve tahliye desteği sağlar.
(ç) Kolay taşınabilen tamir parçalarını ve belirli mahdut ikmal maddeleri taşırlar.
(d) Desteklediği birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin elvermediği durumlarda
birlik bakım desteği sağlar.
(e) Desteklediği birliklere teknik yardım sağlar.
(f) Birliklere yakınlığı muhafaza için sık sık yer değiştirirler.
(g) Çalışmalarını, onarımları süratle yapabilecek basit onarımlar üzerine tespit
ederler. (KKT 9-3 ve 4 /ST 9-3 ve 4 Mad. 6 Şekil 1)
3-5
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(5) Ordudonatım Bölüğünün Kullanılması :
(a) Ordudonatım bölükleri müstakilen görev yapabilecek şekildedir. Bu birlikler
kendi iaşe ve idari işleriyle, birlik bakımı ve ikmal görevlerini yapar ve kendi yakın
emniyetini sağlarlar.
(b) Ordudonatım bölükleri, muharebe sahasının Tugay geri bölgesinde (Tugay
ağırlıklarının bulunduğu yerde) Tugay birliklerine ordudonatım desteği sağlamak maksadıyla
görev yaparlar.
(c) Tugay birliklerine ordudonatım desteğini şu şekilde sağlarlar;
(I) Bölük Karargahı : Piyade Tugayı Ord. Bl.’ğü karargahındaki Mühimmat
Mal Saymanı (Cephane Subayı), Tugay geri bölgesinde ana ikmal yolu (AİY) üzerinde İDHM
nin bir unsuru olarak cephane bürosunu açar ve çalıştırır. Zırhlı ve Mekanize Piyade Tugayı
Ord. Bl.’ğünde mühimmat mal saymanı ikmal takımına bağlı olarak görev yapar.
(II) Bölük Bakım Kısmı : Ordudonatım Bölüğünde bulunan ikinci kademeler,
hem ikinci kademe birinci kısım ve hem de ikinci kademe ikinci kısım olarak çalışırlar. İkinci
kademede koruyucu bakım olarak aylık yağlama, aylık bakım (Silahlar için), 6 aylık bakım
gibi periyodik bakım faaliyetleri yapılır. Ayrıca arızalanan araç, silah ve gereçlerin yetki
dahilindeki onarımları yapılır. Bu yetki KKKL 314-5 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kademe
Yetkileri Broşüründe ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Bölüğün II nci kademesidir. Bl.te bulunan araçların (Bl. Silahlarının
II nci kademe bakımları III ncü kademede bulunan hafif silah teknisyeni tarafından yapılıp
kayıtları bu personel tarafından tutulmalıdır.) ve diğer ordu malzemelerinin II nci kademe
bakımlarını yapar. İkmal ve bakım kayıtlarını tutar.
(III) İşletme Kontrol Kısmı : Tugay birliklerinin üçüncü kademe bakım
faaliyetlerinin planlama kontrol merkezidir. II nci kademenin yetkisi dışındaki malzemeleri
yetkisi dışındaki arızaları ilgili (üst) kademelere iletir. Onarılan malzemeyi birliğe teslim eder.
(IV) İkmal Takımı :
(aa) Tugay geri bölgesinde III ncü sınıf ikmal maddeleri dağıtım yerini
açıp işletirler.
(bb) Tugay geri bölgesinde II ve IV ncü sınıf ikmal maddeleri dağıtım
yerini açıp işletirler.
(V) Servis Kurtarma Takımı :
Tugay ağırlıklar bölgesinde “Kurtarılmış ve HEK malzeme toplama
noktasını” açıp işletir. Ayrıca direkt destek takımlarına sınırlı olarak kurtarma ve tahliye
hizmeti sağlar.
(VI) Geri Destek Takımı :
Tugay ağırlıklar bölgesinde tertiplenerek bu bölgedeki bütün birliklere
bölge esasına göre III ncü kademe bakım desteği sağlar.
(VII) Direkt Destek Takımı :
Tabur görev kuvvetlerinin direkt desteğine tahsis edilir ve tabur ağırlıklar
bölgesinde hizmet görürler. Bu takımlar, tabur bölgesinde mevcut arızalı ordudonatım
malzemelerine, malzemenin bulunduğu yerde, ordudonatım III ncü kademe bakım desteği
sağlarlar. Sınırlı olarak kurtarma ve tahliye hizmetlerini de yürütürler. Gerektiği zaman bu
takımlar, geri destek takımı tarafından yeterli kadar elemanla takviye edilirler.
3-6
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(6) III ncü Kademe Bakımında Karşılaşılan Sorunlar :
(a) Yetişmiş rütbesiz uzman personel zafiyeti.
(b) Mevcut set, alet ve avadanlıkların eksik ve yetersiz olması.
(c) Onarım için gerekli yedek parça ihtiyacının ikmal kanallarından teminindeki
güçlükler.
(ç) Ekonomik kaynakların yetersiz oluşu nedeniyle, piyasa imkanlarından
istifade edilememesi yada piyasadan temin edilen malzemelerin kalitesiz olması.
(d) Koruyucu bakım (birlik bakımı) yeterince ve uygun yapılması nedeniyle
ortaya çıkan arızaların, III ncü kademelerde giderilmesi sırasındaki zaman ve iş gücü kaybı.
(e) III ncü kademe görevleri yapan Ord. Bl.lerinin kuruluş olarak destek
kıtalarına bağlı olması.
(f) * KKK. Envanterine mevcut tekerlekli ve tırtıllı araç ve silah cinslerinin fazla
olması nedeniyle teknisyenlerin yeterince uzmanlaşmaması.
(g) İlgili Yayın, Talimname, teknik talimnamelerin yetersiz ve güncelliğini
kaybetmiş olması.
(ğ) Direkt değiştirme malzemelerinin kısmi onarım yetkisinin üçüncü
kademelerden alınması.
(7) Fazla İş Yükü Sebepleri :
(a) İşin yanlış havle edilmesinden,
(b) Tamircilerin yeteneksizliğinden,
(c) Desteklenen birliklerin iş yükünün yanlış hesaplanmasından,
(ç) Üst bakım kademesine tahliye edilmesi gereken ya da alt bakım kademesinde
yapılabilecek işlerin bölükteki tamirhaneye veya iş yerine kabul edilmesinden,
(d) Arızalı ana malzeme onarım parçaları
ihtiyaçlarının
zamanında
karşılanmamasından veya tedarikinden önce işin tamirhaneye kabul edilmesinden,
(e) Tamirhanede veya atölyede ki alet avadanlık, tezgah ve teknik personel
yetersizliği oluşmaktadır.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) Sahra Bakımı ve III nci kademe bakımı yeterince bilinmemektedir.
(2) Ordudonatım Bölüğünün kuruluşu bilinmemektedir.
(3) Ordudonatım bölüğünün görevleri ve kabiliyetleri bilinmemektedir.
(4) III ncü kademede karşılaşılan sorunlar bilinmemektedir.
(5) Fazla iş günü sebepleri bilinmemektedir.
* 1998 yılı itibariyle sınıf değerlendirme konulu toplantıda TSK.’de 274 çeşit Araç, 70 çeşit
silah mevcuttur. Araçların %86’sı ekonomik ömrünü tamamlamıştır.
3-7
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ :
a. Sahra bakımı ve kapsamını biliyor mu?
b. III ncü kademe bakımını biliyor mu?
c. Ordudonatım Bl.nün kuruluşu biliniyor mu?
ç. Ordudonatım Bl.nin görevleri ve kabiliyetleri biliniyor mu?
d. III ncü kademede karşılaşılan sorunları biliyor mu?
e. Ordudonatım Bl. İle ilgili talimnameleri biliyor mu?
REFERANS :
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım Malzemeleri Birlik Bakım (1997)
2. KKT 9-3 ve 4 (ST 9-3ve 4 ) Ordudonatım Direkt Destek, Genel Destek ve Depo Destek
Hizmeti (1965)
3. KKT 9-25 Tugay Ordudonatım Bölüğü (Taslak)
3-8
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C55-03-01 İŞLETME KONTROL KISMI
1. GİRİŞ :
Bir birliğin başarısındaki ve her an muharebeye hazır olmasındaki en önemli faktörlerden
biri BAKIM konusudur. Malzemeleri bakımsızlıktan çalışmayan birliğin muharebede başarılı
olması mümkün değildir.
Bu dersimizde Ord. sınıfının III ncü kademe seviyesinde yapmış bakım faaliyetlerinin
planlama ve kontrol merkezi olan işletme kontrol kısmını inceleyeceğiz.
2. ANLATIM :
a. Genel Hususlar :
Tugay birliklerinin üçüncü kademe bakım faaliyetlerinin planlama kontrol
merkezidir. II nci kademenin yetkisi dışındaki malzemeleri yetkisi dahilinde ise onarılmasını
yapar (arızayı giderir), yetkisi dışındaki arızaları ilgili (üst) kademelere iletir. Onarılan
malzemeyi birliğe teslim eder.
b. Uygulama :
(1) İşletme Kısım Teşkilatı :
(a) Kısım Amiri
(b) Tekerlekli Araç Muayene Astsubayı (Tekns. Kd. Bçvş.)
(c) Tırtıllı Araç Muayene Astsubayı (Tekns. Kd. Bçvş.)
(ç) İşletme Kısmı İkmal Astsubayı (Ord. Kd. Bçvş)
(d) Direkt Değiştirme Astsubayı (Tekns. Kd. Bçvş.)
(e) Direkt Değiştirme Astsubayı Yardımcısı (Ord. Onb.)
(f) Yazıcı (Ord. Onb.)
(2) İşletme Kısmı Personelinin Görevleri :
(a) İşletme Kısım Amirinin Görevleri :
(I) Desteklenen bütün birliklerin ana malzeme listesini tutar.
(II) Onarıma alınacak malzemelerin onarım sırasını tespit ettirir.
(III) Onarımı yapılacak malzemenin yerinde mi yoksa kademede mi
yapılacağını tespitle yerinde onarımı gerekenleri Bl. K. na arz eder.
(IV) Onarıma alınacak malzemenin ilk muayenesini yaptırıp malzeme ihtiyacı
ile yaklaşık onarım süresini tespit ettirir.
(V) Onarımı yapılacak malzemenin onarım parçalarını hazırlatır.
(VI) Onarım parçaları hazır olan malzemenin onarıma veriliş sırasını planlar.
(VII) Prodüksiyon kontrol levhasının günü gününe işlenmesini temin eder.
(VIII) Atölye onarım kapasitesini tespit ederek iş hacmini aşan işler hakkında
bölük komutanına bilgi verir.
(IX) Onarım raporlarının zamanında hazırlanmasını temin eder.
(X) Onarımı tamamlanan malzemenin son muayenesini yaptırıp, uygunsa
birliğine teslim aldırır veya atölyeye geri gönderir.
3-9
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(XI) Direkt değiştirme kısmının aksaksız çalışmasını sağlar.
(XII) Zaman ve şartlara göre mal saymanı ile müşterek çalışarak
Direkt / değiştirme malzeme listesini tespit eder.
(XIII) Bölüğün gerek ikinci kademe gerekse, dördüncü kademe ile bakım ve
onarım irtibatını kurar. Bu konudaki yazışmaların yürütülmesini sağlar.
(b) Tekerlekli Araç Muayene Astsubayının Görevleri:
(I) Tamirhaneye girecek bütün malzemeleri teslim almak.
(II) Prodüksiyon kontrol masasını yönetmek.
(III) Prodüksiyon kontrol levhasını günü gününe işletmek.
(IV) Desteklenen ana malzeme levhasını tutmak.
(V) İlk muayenesi yapılan malzemenin onarım yedek parçalarını mal
saymanlığından aldırmak.
(VI) Parçası hazır malzemelerin siparişlerini hazırlayıp kısım amirine bildirmek.
(VII) Onarım yedek parçası temin edilmeyen malzemeler için kısım amirini
bilgili kılmak.
(VIII) Onarımı tamamlanan malzemenin siparişini kapatıp birliğe teslim etmek.
(IX) Onarım raporlarını zamanında hazırlamak.
(X) İş emri kayıt defteri tutmak. (Tekerlekli Araç (G), Tırtıllı Araç (T),
Silah (A), Optik (P), Çeşitli işler (Ç))
(XI) Direkt değiştirme kısmının onaramadığı malzemeler için gerekli
siparişleri açmak.
(XII) Fazla iş yüküne mani olmak. İş yükü bölük kapasitesini aştığı taktirde
kısım amirini bilgili kılmak.
(c) Tırtıllı Araç Muayene Astsubayının Görevleri :
(I) Onarıma alınacak malzemenin ilk muayenesini yaparak yaklaşık onarım
süresini ve yedek parça ihtiyacını tespit eder.
(II) Malzemelerin arızalanmasında ihmal ve kasıt varsa amirine bildirir.
(III) Malzemenin onarımı esnasında ara muayenesini yapmak.
(IV) Onarımı tamamlanan malzemelerin son muayenesini yapar.
(V) Onarımı mümkün olmayan malzemelerin kayıt silme raporunu hazırlar.
(VI) Malzemelerin suç teşkil eden hususlara ait hasar tespit raporunu
hazırlar.
(ç) İşletme Kısmı İkmal Astsubayının Görevleri :
(I) Onarımı için gerekli malzemeyi mal saymanlığından almak.
(II) Mal saymanlığınca karşılanamayan malzemeler için prodüksiyon
kontrol elemanına bilgi vermek.
(III) Malzemesi tamamlanan istek ve iş emirlerini prodüksiyon kontrol
elemanına bildirmek.
(IV) Onarım esnasında meydana çıkan ihtiyaçları da temin etmek.
(V) Bölük ünitelerinin işletme malzemelerini (cıvata, somun, rondela,
temizlik malzemesi vs.) toplu olarak mal saymanlığından almak ve bölük komutanının
emrettiği şekilde dağıtmak.
(VI) Kapanan istek ve iş emirlerinden (siparişlerden) artan malzemeleri ile
kontrollü malzemelerin arızalarını mal saymanlığına iade etmek.
3-10
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(d) Direkt Değiştirme Astsubayının Görevleri :
(I) Direkt değiştirme talimatının ekinde bulunan malzemeleri dağıtım
belgesi ile mal saymanlığından almak.
(II) Mevcut ikmal talimatlarına göre dosyalamak.
(III) Direkt değiştirme defteri tutmak.
(IV) Aylık ve yıllık olarak direkt değiştirme istatistiki yapmak.
(V) Onarımı yapılacak malzemelerin sipariş tekliflerini hazırlamak.
(VI) Direkt değiştirme istatistiki bilgilerinden istifade ile malzemeyi hor
kullanan ve çabuk elden çıkmasına sebep olan birlikler hakkında kısım amirini aydınlatmak
(3) İşletme Kısmı Çalışma Esasları :
(a) III ncü Kademe Bakım Faaliyeti;
(I) Birliğin arızayı bildirmesi
(II) Arızalı malzemenin ilk muayenesinin yapılması
(III) Gerekli malzemenin temin edilmesi
(IV) Arızalı ordu malının birlikten teslim alınması.
(V) III ncü kademenin bakım ve onarımı
(VI) Onarımı biten ordu malının birliğe teslim edilmesi
(b) Direkt Değiştirme Faaliyeti : Ordudonatım malzemesinden arızalı parçaların
yenileri ile mala-mal esasına göre değiştirilmesine direkt değiştirme denir. Kontrollü
malzemeler gibi gerektiğinde sarf malzemelerinin de direkt değiştirilmesi mümkündür.
Suistimalin önlenmesi ve malzeme savurganlığına mani olmak için sarf malzemeleri direkt
değiştirme listesine konabilir.
Direkt değiştirme kısmı, işletme kısmına bağlı olarak faaliyet gösterir. Direkt
değiştirme talimatı ve malzeme listesi mal saymanı ile koordine edilerek İşletme Kısım Amiri
tarafından hazırlanır ve bölük komutanına teklif edilir. Bölük Komutanının kontrol ve
tasvibinden sonra desteklenen birliklere yayımlanır. Direkt değiştirme stoku başlangıçta mal
saymanlığından temin edilir. Bilahare gayri faal malzemelerin onarımı ve faal stoka iadesi ile
devam ettirilir.
Direkt değiştirme kısmından değiştirilmesi gereken malzemenin hasarlı veya
suç teşkil edecek bir durumunun olmaması gerekir. Normal kullanma sonucu arızalanan
malzemeye değişecek mal etiketi (A-B-C Kartı) eklenir. Bu etiket A, B, C parçalarından
ibaret olup;
A parçası malzeme değiştirecek personel tarafından doldurulur. Birlik
Komutanına imza ettirilerek direkt değiştirme kısmına müracaat edilir. D/Dğ. Kısmı,
değiştirilmesi gereken malzemeyi direkt değiştirme defterine kaydeder. Malzemeye etiketin A
parçasını bağlar.
B parçasını doldurup malzemeyle birlikte birlik personeline verir. Birlik
sorumlusunun değiştirmek istediği malzemenin faali yoksa direkt değiştirme personeli aldığı
arızalı malzemeye yine A parçasını ekler ve C parçasını birlik sorumlusuna senet olarak verir.
Daha sonra toplanan bu gayri faal malzemeler direkt değiştirme Astsubayınca, Ord.
Bölüğünün bağlı olduğu Ordudonatım IV ncü kademe Komutanlığına aynı belge ve aynı
usuller ile değiştirilmeyi müteakip ilgili birlik sorumlularına C parçası karşılığında teslim
edilir ve C parçası dosyalanır.
3-11
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(I) Direkt değiştirme aşağıdaki faydaları sağlar:
(aa) İkmal ve bakımı süratlendirir.
(bb) Kırtasiyeciliği azaltır.
(cc) Birlik elindeki arızalı malzeme miktarını azaltır.
(çç) İkmali birliğine kadar götürür.
(II) Direkt Değiştirme İşleri: Direkt değiştirme işleri direkt değiştirme
astsubayı ile yardımcısı tarafından yapılır. Onarımı yapılacak malzemeler genel olarak;
Karbüratör, şarj dinamosu, marş motoru, distribütör, cam silecek motoru, fren silindirleri,
radyatör vs. gibi onarılabilir malzemelerdir. Direkt Değiştirme ; direkt destek takımlarında da
yapılır. Yalnız bu ünitelerde direkt değiştirme onarım hizmeti yoktur. Bu üniteler, birlikten
değiştirdikleri arızalı malzemeleri direkt değiştirme kısmından faalleri ile değiştirirler.
(4) III Kademe Bakım Faaliyetinin Esasları :
(a) Birliğin Arızayı Bildirmesi :
Birlik arızalı ordu malına 4 suret İstek ve İş Emri Belgesi (FORM 811)
tanzim eder. Üst yazı ile Ord. Bl. K. lığına gönderir. Ord. Bl. Komutanı siparişin uygun olup
olmadığını inceler (FORM 811’in uygun doldurulup doldurulmadığı, siparişin kademe
yetkilerine uygun olup olmadığı gibi), uygunsa evrağı işletme kısmına havale eder. İşletme
kısmı, evrakı zimmetle teslim alır.
(b) Arızalı Malzemenin İlk Muayenesinin Yapılması :
İşletme kısım amiri, İstek ve İş Emri Belgesini (FORM 811) inceleyerek
Muayene Kontrol Astsubayına verir. Muayene Kontrol Astsubayı ilk iş olarak siparişin İş
Emri Kayıt Defterine (Sipariş Defterine Tekerlekli Araç (G), Tırtıllı Araç (T), Silah (A),
Optik (P), Çeşitli işler (Ç)) işleyerek siparişe sıra numarası verir. İşletme kısım amiri, gerek iş
emri kayıt defterindeki (Sipariş Defteri) sıra numarası (önce kaydedilen önce onarılır)
gerekirse arızalı malzemenin kritikliğini göz önüne alarak siparişe öncelik sırası (I, II, III)
verir ve FORM 811’e kayıt eder. Kısım amiri işletme kısmına gelen ve ilk muayenesi
yapılmamış tüm FORM 811’leri öncelik sırasına koyar ve ilgili Muayene Astsubayına teslim
eder. Muayene Kontrol Astsubayı siparişleri öncelik sırasına göre (Kırmızı, Sarı, Yeşil) etiket
hazırlayarak prodüksiyon kontrol tablosunun ilk bölümüne yazar. Kontrol Astsubayı ilgili
birliğe giderek muayeneyi yapar. İlk muayene esnasında Muayene Astsubayı gördüğü
arızaları ve arızanın onarımı için gerekli malzemeleri FORM 811’e kayıt eder. Muayene
Kontrol Astsubayı ilk muayenede şu hususları göz önüne alır;
(I) Birliğin bildirdiği arıza gerçekten var mı?
(II) Birliğin bildirdiği arıza dışında arıza var mı?
(III) Arıza II nci kademenin yetkisi dışında mı?
(IV) Onarım yetkisi III ncü kademede ise gerekli tamir parçaları motor düzen
ihtiyacı nedir?
(V) Onarım yetkisi III ncü kademede ise arızalı ordu malı yerinde mi yoksa
ordudonatım bölüğünde mi onarılmalı?
(VI) Onarım yetkisi III ncü kademeyi aşıyor mu?
Muayene Astsubayı ilk muayeneyi bitirdikten sonra arızalı malzeme ve
teçhizatla ilgili olarak İşletme Kısım Amirine bilgi verir. Arıza III ncü kademe yetkisini
aşıyorsa IV ncü kademeye sipariş açılır.
3-12
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(c) Onarım İçin Gerekli Malzemenin Temin Edilmesi :
Muayene Kontrol Astsubayı ilk muayenesi yapılan arızalı ordu malının
onarımı için gerekli malzemelerin listesini İşletme Kısmı İkmal Astsubayına verir. İkmal
Astsubayı Kısım İhtiyaç Belgesini doldurur ve II-IV ncü sınıf Mal Saymanlığına müracaat
eder. Malzemelerin bir kısmı veya tamamı saymanlıkta mevcut değilse, muayene kontrol
Astsubayına bildirir. Muayene Kontrol Astsubayı, Prodüksiyon Kontrol Tablosu etiketini ve
Prodüksiyon Kontrol Masasındaki sipariş zarfını “Parça Bekleyen” bölümlerine aktarır.
Malzemelerin tamamı İkmal Astsubayınca saymanlıktan temin edilmişse, İkmal Astsubayı o
siparişle ilgili tüm malzemelerin temin edildiğini Muayene Kontrol Astsubayına bildirir.
Muayene Kontrol Astsubayı, Prodüksiyon Kontrol Tablosu etiketini ve Prodüksiyon Kontrol
Masasındaki sipariş zarfını “Sıra Bekleyen” bölümlerine aktarır.
(ç) Arızalı Ordu Malının Birlikten Teslim Alınması :
Kademedeki iş yüküne ve onarım önceliğine bağlı olarak Muayene Kontrol
Astsubayı arızanın giderilmesi için malzemesi tamamlanmış siparişe ait ordu malının
kademeye getirilmesi için İşletme Kısım Amirliğine bilgi verir. İşletme Kısım Amiri ilgili
birlik II nci kademesi ile irtibat kurarak ordu malının II nci kademe bakımı yapılmış olarak
İşletme Kısmına getirilmesini ister. FORM 811 kullanılarak ordu malı Muayene Astsubayı
tarafından kontrol edilerek teslim alınır ve teslim alan hanesi Muayene Astsubayı tarafından
imzalanarak FORM 811’in 4 ncü sureti senet olarak birliğe verilir. Ordu malı III ncü
kademeye getirilirken sicil kayıtları da beraber bulunmalıdır.
(d) III ncü Kademe Bakım ve Onarımının İcrası :
İşletme Kısım Amiri yapılacak işin hangi posta tarafından yapılacağını tespit
eder ve ilgili postayı görevlendirir. Arızalı ordu malını teslim alan İşletme Kısmı Muayene
Astsubayı, arızalı malzemenin onarımı için gerekli tamir parçalarını temin için tanzim edilen
K.İ.B (FORM 9-79)’ın üçüncü suretini onarımı yapacak ilgili Takım/Kısım Komutanına
imzalatarak malzemeleri onarım esnasında kullanılacak olan FORM 811 (2), FORM 9-79 (2),
İlk Muayene Formu ve Operasyon Kağıdını teslim eder. Onarım esnasında çıkan parça
ihtiyaçları İşletme Kısmına bildirilerek, İşletme Kısmı İkmal Astsubayınca temini sağlanır.
Muayene Astsubayı onarım faaliyetlerini, işin uygun yapılıp yapılmadığını, Operasyon
Kağıdında belirtilen zaman hadlerine uyulup uyulmadığını kontrol amacıyla Ara Muayene
Formu kullanılarak, aksaklıkları İşletme Kısım Amirine bildirir ve Ara Muayene Formunu
FORM 9-80’e (sipariş zarfına) koyar. Titizlikle yapılan ara muayeneler refüze raporu tanzim
edilmesini önemli derecede azaltır. Onarım bittikten sonra Muayene Astsubayı ordu malının
Son Muayene Formuna, son muayenesini yapar. Eğer bir aksaklık görürse giderilmesi için 2
suret FORM 829 Refüze Raporu tanzim ederek işi tekrar onarım postasına geri verir. Bir
aksaklık yoksa arızası giderilen ordu malının sicil kaydına işletme kısmı tarafından kayıt
yapılır.
(e) Onarımı Biten Ordu Malının Birliğe Teslim Edilmesi :
İşletme kısmı, ordu malının onarımı tamamlandığında birliğine haber verir.
Birlik FORM 811 (4) ile İşletme Kısmına müracaat eder. FORM 811 (4)’e göre ordu malı
kontrol edilir. FORM 811 (2) malı teslim alana imzalattırılır ve sipariş kapatılır. FORM 811
(2) ve FORM 811 (4), FORM 811 (1) İlk, Ara ve Son Muayene Formları ve FORM 9-79 (3),
FORM 9-80’de dosyalanır. FORM 811 (3), FORM 9-79 (2), FORM 829 (2) imha edilir.
3-13
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(5) İşletme Kısmında Tutulan Kayıt ve Raporlar :
(a) Levha ve Panolar :
(I) Prodüksiyon Kontrol Masası,
Prodüksiyon Kontrol Tablosu ve Masası5 bölümden oluşur:
(aa) İlk muayene
(bb) Sıra bekleyen
(cc) Parça bekleyen
(çç) Onarımda
(dd) Son muayene
(II) Prodüksiyon Kontrol Levhası,
(III)Desteklenen Ara Malzeme Levhası,
(IV) Desteklenen Birlik ve Ana Malzeme Arıza Yüzdesi Levhası,
(V) Kontrollü Malzeme Destekleme Levhası,
(b) Bakımla İlgili Formlar :
(I) İstek ve İş Emri Belgesi (FORM 811),
(II) İlk, Ara ve Son Muayene Formları (Form 461, Form 462, Form 462A
Form 69-74, Silah Bakım Formları),
(III) Operasyon Formu,
(IV) Refüze Raporu (Form 829),
(V) İş Emri Dosyası,
(aa) Sipariş Etiketi,
(bb) İş Emri Defteri,
(cc) Birlik Hizmet Kaydı Dosyası,
(çç) Günlük Faaliyet Hülasası,
(c) İkmalle İlgili Formlar:
(I) Dağıtım Belgesi,
(II) Değişecek Mal Etiketi (A-B-C Kartı),
(III) Sarf İmal İstihsal Belgesi,
(IV) Direkt Değiştirme Defteri,
(V) Stok ve Yer Kartı,
(VI) İade Belgesi,
(VII) Kısım İhtiyaç Belgesi (FORM 9-79).
(ç) Raporlar :
(I) Kifayetsiz Teçhizat Raporu (Form 468)
(II) Aylık Arıza Durum Raporu
3-14
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(6) Prodüksiyon Kontrol Tablosu, Masası ve İş Emir Kayıt Belgesi :
(a) Prodüksiyon Kontrol Tablosu :
(I) Kontrol Tablosu, atölyedeki işler ve muhtelif atölye kısımlarının iç
durumları hakkında üzere kullanılır.
(II) Tablo, ihtiyaçları karşılayacak şekilde birlik tarafından yapılır ve
düzenlenir. Bu levha, eldeki muhtelif cins malzemeleri göstermek üzere önce kısımlara ayrılır
ve bu kısımlarda bakım işleriyle uğraşan atölye kısımlarını veya tesisleri belirtecek şekilde
tali kısımlara bölünür.
(III) Kontrol tablosu etiketleri doğru bir şekilde kullanılması, tamirhane
subaylığı işin atölyedeki yerini ve durumunu süratle kontrol etmesine imkan verir. Bu etiketin
boyutu, tablonun ebadına ve üzerinde bulundurulması istenen bilgilerin miktarına bağlıdır.
Etiket üzerine işin derhal teşhisine yetecek kadar bilgi bulunmalıdır. Bu bilgi; ekseriya, iş
emri numarası, birliğin adı ve işin alındığı tarihi ihtiva eder. Öncelik sırasını belirtmek için
umumiyetle değişik renkte etiketler kullanılır.
(aa) Kırmızı etiketler; kritik veya yüksek derecedeki öncelik sırasını
göstermek içindir.
(bb) Sarı; normal işlem görecek işler içindir.
(cc) Yeşil iş hacmi hafiflediği zaman yapılacak işleri belirtmek içindir.
Bir Atölyede aynı cins malzemeler devamlı bir seyirle işlem görürken,
bunlar için bir tek iş emri hazırlanır ve prodüksiyon kontrol levhasında bu işler bir tek etiket
le gösterilir. Hafif silah, onarım işleri ekseriya bu şekilde kontrol edilir. Benzer cinsten
malzemelere cinsten malzemelere seri halinde istihsal metodu tatbik eden b,r genel veya depo
bakım tamirhanesi, komple düzenler ve hatta komple malzemeler için bu tip bir kontrol
sistemi kullanılabilir. Her hangi birleşik malzemenin bakımında bütün malzemenin
bakımından bütün malzemelerin anormal gecikmeler hariç, tamamının onarılabilmesini temin
etmek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Şayet istisnai onarım meseleleri veya parçasızlık
sebebiyle bunlardan her hangi birinin seyri durursa, iş emrinin tamamlanmasını
geciktirmemek için bu malzeme iş emrinden çıkarılmalı ve ayrı bir iş emrine konmalıdır.
(b) Prodüksiyon Kontrol Masası : Bu masa, prodüksiyon kontrol tablosu gibi
birlik tarafından yapılır. Burada da genel şekil ve ölçü, birliğin ihtiyaçlarına göre tayin edilir.
Aktif iş emirlerini ve bunlara ilgili kayıtları ihtiva eden iş ve iş emri dosyaları (form 9-80) için
kullanılır. Masa kısımlara ayrılmıştır ve iş emri dosyaları, işin ilerlemesine göre bir kısımdan
diğer kısma geçilir.
(I) Masa Aşağıda Açıklanan beş kısma ayrılır :
(aa) İlk Muayene : Bu kısım muayene için bekleyen veya muayene
edilmekte olan teçhizatı, iş emri dosyaları içindir Kontrol Grubu muayene kısmından parça
isteklerini alıncaya kadar, iş zarfları bu kısımda kalır.
(bb) Parça Bekleyen
: Bu kısım henüz parçası olmayıp atölyeler
tarafından tamamlanmak üzere bekleyen bütün iş emirlerini alacak ölçüde olmalıdır. Bütün
parçalar tedarik edildiği veya işe başlamak için elde yeteri kadar parça bulunduğu anlaşıldığı
zaman dosyalar müteakip kısma aktarılır.
3-15
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(cc) Sıra Bekleyen : Kolaylık bakımından bu kısım, bölmelere ayrılmış
olup iş atölye alınıncaya kadar iş emri her gün bir bölme ilerletilir. Sıra bekleyen kısmın böyle
bölmelere ayrılmasını şart olmamakla beraber her işin atölyeye alınıncaya kadar ne kadar
müddet beklediğini derhal anlamakta kolaylık sağlar. Tamirhane her zaman, sıra bekleyen
işlerin bekleme süresini bilmelidir. Dosya masası bu bilgiyi verecek tarzda kullanmalıdır (her
iş emri zarfının, parçaların tedarik edildiği tarih, gereken tarih gibi bilgileri göstermek üzere
işaretlenmesi uygulanacak usullerden biri olmalıdır. Bu bölmedeki iş emirleri, sonradan
programa uygun olup olamadığını anlamak içim kontrol edilebilir.
(çç) Onarımda : Bu kısım yapılmakta olan işlerin iş emirlerini koymak
için kullanılır. Burası da durumları değişinceye kadar iş emirlerinin günlük olarak ilerleyeceği
şekilde bölmelere bölünebilir. Kontroller ve günlük tetkikler,işleri “sıra bekleyen” durumda
olduğu gibi, programa göre yapılması ve düzeltici tedbirler alınmak üzere bilhassa
beklenmeyen aksaklıklara dikkat edilmesini temin etmek için gerekir.
(dd) Son Muayene : Bu kısım onarımı tamamlamamış olan ve alınmasını
veya son muayenesini bekleyen işlere ait iş emirlerini koymak için kullanılır.
Prodüksiyon Kontrol Masası
(c) İş Emri Kayıt Defteri :
(a) Bu defter, bakım birliğinde, bütün iş isteklerini ve alınan iş emirlerini
kaydetmek maksadıyla kullanılır. Her atölyede yapılmakta olan işlerin çeşitlerini ve her
atölyeye verilen iş emri miktarını belirtmek, onarım şeklini ve sarf edilen zaman ve
malzemenin durumunu tespit etmek gibi birçok maksatlar için kullanılır. İşlerin özelliklerini
ve miktarını belirtmesi sebebiyle raporların hazırlanmasında fayda sağlar, diğer kontrol
vasıtalarının iyi bir şekilde kullanılmasına yardım eder ve aktif ve tamamlanan iş emri
dosyalarının yerlerini süratle tayin etmede icabında bir fihrist olarak kullanılır.
(b) İş Emri Kayıt Defterleri Şu Rumuzları Alır :
G-Tekerlekli Araçlar,
T-Tırtıllı Araçlar,
A-Silah,
F-Optik Malzemeleri
Ç-Çeşitli İşler
3-16
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
FORM 811’İN KULLANIMI
FORM 811 FORM 811 FORM
(1)
(2)
(3)
Pro. Kont. Masasında ilk
muayene gözünde (İlk
Muayene
yapılmadan
önce).
Muayene Kont. Astsubayı
İlk Muayene Yaparken
(Diğer suretler FORM 980’de bulunur.).
Muayene
Kontrol
Astsubayı arızalı ordu
malını teslim alırken
birliğe
senet
olarak
verilen (Diğer suretler
FORM 9-80’de bulunur.).
Arızalı
ordu
malı
onarımında
(atölyede)
iken atölyeye verilen
(Diğer suretler FORM 980’de (FORM 811 (4)
hariç).
Muayene
Astsubayının
son muayeneden sonra
imzaladığı suret.
Birliğin onarılan ordu
malını
almak
için
kullandığı suret.
Onarımın tamamlandığı
ve malzemenin birliğe
teslim
edildiğini
göstermek için birliğe
imzalatılan suret.
Onarım tamamlandığında
Birliğe verilen suret.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
İmha edilen suret.
Dosyalanan
811 FORM
(4)
***
***
3-17
HİZMETE ÖZEL
***
811
HİZMETE ÖZEL
3-18
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3-19
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3-20
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
ORDUDONATIM BÖLÜĞÜ
İŞ EMRİ KAYIT DEFTERİ
Tam Sp.
No.
3-21
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
3-22
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(7) İşletme kısmınca düzenlenecek olan arıza durum raporları
(a) Doldurma Talimatı : Bu Çizelge işletme kontrol kısmı tarafından Ord. Bl.de
yapılan bakım faaliyetlerini göstermek maksadıyla tanzim edilir.
(I) Sütun No. 1 : Bu sütun bakım yönünden bağlı birlikler yazılacaktır.
(II) Sütun No. 2 : Her mevcut Ord. malzemelerin miktarları yazılacaktır.
(III) Sütun No. 3 : Bu sütun içide bulunduğumuz aya kadar bütün birlikler
tarafından açılan siparişlerin miktarları yazılacaktır.
(IV) Sütun No. 4 : Bu sütun içinde bulunduğumuz ay içerisinde birlikler
tarafından açılan sipariş miktarları yazılacaktır.
(V) Sütun No. 5 : Bu sütuna 3 ve 4 ncü sütunların toplamı yazılacaktır.
(VI) Sütun No. 6 : İçinde bulunduğumuz aya kadar onarılan Ord.
malzemelerinin miktarları yazılacaktır.
(VII) Sütun No. 7 : İçinde bulunduğumuz ay içerisinde yapılan onarımların
mşktarı yazılacaktır.
(VIII) Sütun No. 8 : 6 ve 7 nci sütunların toplamı buraya yazılacaktır.
(IX) Sütun No. 9 : Tüm çabalara rağmen arızası giderilemeyen Ord.
malzemelerinin miktarı bu sütuna yazılacaktır.
(X) Sütun No. 10 : Arızaları giderilemeyen onarılan malzeme miktarlarına
oranı bu sütunda gösterilecektir.
(XI) Arızalı malzemelerin faal malzemelere oranı bu sütuna yazılacaktır.
3-23
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(b) Aylık Tekerlekli Araçlar Arıza Durum Raporu :
AYLIK TEKERLEKLİ ARAÇLAR ARIZA DURUM RAPORU
AÇILAN SİPARİŞ
BİRLİKLER
MEVCUT BİRİKİMLİ
SİPARİŞ
MİKTARI
........AYI
SİPARİŞ
MİKTARI
ONARILAN MİKTAR
TOPLAM
BİRİKİMLİ
........AYI
ONARILAN ONARILAN
MİKTARI
MİKTARI
TOPLAM
M
TOPLAM
MUAYENE MAKİNİSTİ
İŞLETME KONTROL KISIM AMİRİ
(c) Aylık Tırtıllı Araçlar Arıza Durum Raporu :
AYLIK TIRTILLI ARAÇ ARIZA DURUM RAPORU
AÇILAN SİPARİŞ
BİRLİKLER
MEVCUT BİRİKİMLİ
SİPARİŞ
MİKTARI
........AYI
SİPARİŞ
MİKTARI
ONARILAN MİKTAR
TOPLAM
3-24
HİZMETE ÖZEL
BİRİKİMLİ
........AYI
ONARILAN ONARILAN
MİKTARI
MİKTARI
TOPLAM
M
HİZMETE ÖZEL
TOPLAM
MUAYENE MAKİNİSTİ
İŞLETME KONTROL KISIM AMİRİ
(ç) Aylık Hafif Silah Arıza Durum Raporu :
AYLIK HAFİF SİLAH ARIZA DURUM RAPORU
AÇILAN SİPARİŞ
BİRLİKLER
MEVCUT BİRİKİMLİ
SİPARİŞ
MİKTARI
........AYI
SİPARİŞ
MİKTARI
ONARILAN MİKTAR
TOPLAM
TOPLAM
MUAYENE MAKİNİSTİ
İŞLETME KONTROL KISIM AMİRİ
(d) Aylık Ağır Silah Arıza Durum Raporu :
3-25
HİZMETE ÖZEL
BİRİKİMLİ
........AYI
ONARILAN ONARILAN
MİKTARI
MİKTARI
TOPLAM
M
HİZMETE ÖZEL
AYLIK AĞIR SİLAH ARIZA DURUM RAPORU
AÇILAN SİPARİŞ
BİRLİKLER
MEVCUT BİRİKİMLİ
SİPARİŞ
MİKTARI
........AYI
SİPARİŞ
MİKTARI
ONARILAN MİKTAR
TOPLAM
BİRİKİMLİ
........AYI
ONARILAN ONARILAN
MİKTARI
MİKTARI
TOPLAM
M
TOPLAM
MUAYENE MAKİNİSTİ
İŞLETME KONTROL KISIM AMİRİ
(e) Aylık Optik Malzemeler Durum Raporu :
AYLIK OPTİK MALZEMELER DURUM RAPORU
AÇILAN SİPARİŞ
BİRLİKLER
MEVCUT BİRİKİMLİ
SİPARİŞ
MİKTARI
........AYI
SİPARİŞ
MİKTARI
ONARILAN MİKTAR
TOPLAM
3-26
HİZMETE ÖZEL
BİRİKİMLİ
........AYI
ONARILAN ONARILAN
MİKTARI
MİKTARI
TOPLAM
M
HİZMETE ÖZEL
TOPLAM
MUAYENE MAKİNİSTİ
İŞLETME KONTROL KISIM AMİRİ
3-27
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(f) Aylık Arıza Durum Raporu Doldurma Talimatı : Bu çizelgenin
doldurulmasındaki maksat; Tugayda mevcut tüm Ordudonatım malzemelerinin bir aylık
durumunu göz önüne sermek ve bu konuda Tugay K.lığı ile desteklenen birlikleri bilgili
kılmaktır.
(I) Bu sütuna raporun tanzim edildiği tarih itibariyle Ord. malzemelerinin
mevcudu yazılacaktır.
(II) Mevcut Ord. mallarından faal olanların miktarı buraya yazılacaktır.
(III) Bu sütuna arızalı olup birlikte bekleyen; ancak birliğin muhasebedeki
görevini etkilemeyecek arızaya sahip araçların miktarı yazılacaktır.
(IV) Bu sütuna birliğin muharebe görevini etkileyecek derecede arızası olup
herhangi bir sebepten ötürü Ord. Bl. veya üst bakım kademelerine tahliye edilememiş
araçların miktarı yazılacaktır.
(V) 6 ve 7 nci sütunlara birliğin muharebe görevini etkileyecek derecede
arızalı araçların ilgili bakım kademelerindeki miktarları yazılacaktır.
(VI) Muharebe görevini etkileyen arızalı araçların toplam miktarı bu haneye,
(VII) Muharebe görevini etkileyen arızalı araçların sağlam araçlara oranı bu
haneye yazılacaktır.
3-29
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
..............TUG. K.LIĞI...............AYI ARIZA DURUM RAPORU
ARIZALI MİKTAR
CİNSİ
MEVCUT
(1)
FAAL
MUHAREBE GÖREVİNİ
MUHAREBE GÖRAVİNİ ETKİLE
ETKİLEMEZ
ETKİLER
III. KADEME
IV.KADEME
(3)
(4)
(5)
(6)
(2)
V. KA
(
BİNEK ARAÇALR
SLH TAŞIYICILAR
YÜK ARAÇLARI
AKY TANKERLERİ
AMBULANSLAR
ARÇ. KURTA.
DİĞERLERİ
TANK
M113ZPT
ZMA
GZPT
TANK KURTA.
ZPT. KURTA.
DİĞERLERİ
MUAYENE MAKİNİSTİ
İŞLETME KONTROL KISIM AMİRİ
..............TUG. K.LIĞI...............AYI ARIZA DURUM RAPORU
ARIZALI MİKTAR
CİNSİ
MEVCUT
(1)
FAAL
(2)
MUHAREBE GÖREVİNİ
MUHAREBE GÖRAVİNİ ETKİLE
ETKİLMEZ
ETKİLER
III. KADEME
IV.KADEME
(3)
(4)
(5)
(6)
TABANCA
MAK. TAB.
PİYADE TÜFEĞİ
MAK. TÜFEK
HAVANLAR
UÇS. SLH.
TNKSVR. SLH.
DİĞERLERİ
TOPLAR
OBÜSLER
3-30
HİZMETE ÖZEL
V. KA
(
HİZMETE ÖZEL
K/MTOPLAR
K/M OBÜSLER
UÇS. TOPLARI
DİĞERLERİ
DÜRBÜNLER
MSF. ÖLÇ. CHZ.
HEDEF NOKTA.
GECE GRŞ. CHZ.
DİĞERLERİ
MUAYENE MAKİNİSTİ
İŞLETME
KONTROL
3-31
HİZMETE ÖZEL
KISIM
AMİRİ
HİZMETE ÖZEL
c. Uygulamadan görülen yaygın hatalar:
(1) İşletme ve kontrol kısmının görevleri yeterince bilinmiyor.
(2) İstek ve iş emri belgesi uygun düzenlenmiyor.
(3) 1 nci ve 2 nci Kademe yetkisindeki işler tamamlanmadan 3 ncü Kademeye
sipariş açılıyor.
(4) İşletme kısmı tarafından hazırlanması gereken raporlar zamanında birliklere
gönderilmiyor.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ:
a. İşletme ve kontrol kısmının görevlerini biliyor mu?
b. İşletme ve kontrol kısmının personelini biliyor mu?
c. Kayıt ve formları usulüne uygun tutabiliyor mu?
ç. İşletme kısmı tarafından hazırlanması gereken raporları biliyor mu?
d. İşletme kısmı çalışma esaslarını (faaliyetlerini) biliyor mu?
REFERANS:
1. KKT 9-26 Tümen İkmal ve Bakım Bölüğü
2. KKT 9-3/4 (ST 9-3/4) Ordudonatım Direkt Destek, Genel Destek, Depo Destek Hizmeti
3. KKT 9-25 Tugay Ordudonatım Bölüğü (Taslak)
3-32
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C55-03-02
GERİ DESTEK TAKIMI
1. GİRİŞ :
Bu dersimizde geri destek takımını inceleyeceğiz.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Tugay ağırlıklar bölgesinde tertiplenerek bu bölgedeki bütün birliklere bölge esasına
göre III ncü kademe bakım desteği sağlar.
b. Uygulama :
(1) Geri Destek Takımının Teşkilatı :
(I) Geri Destek Takım Karargahı
(II) Araç Bakım Kısmı
(III) Silah Bakım Kısmı
(2) Geri Destek Takımının Personeli :
(a) Geri Destek Takım Komutanı
(b) Tekerlekli ve Tırtıllı Araç Sahra Depo Makinistleri
(c) Motorlu Araç Yakıt Elektrik Donanımı Tamircisi
(ç) Top Hafif Silah Makinisti
(d) Atış Kontrol Aletleri Makinisti
(3) Geri Destek Takımı Personelinin Görevleri :
(a) Geri Destek Takım Komutanı :
(I) Takımına emir, komuta ve nezaret etmek.
(II) Bakım faaliyetlerini kontrol etmek.
(III) Bölük Komutanına teknik bakım ve onarım hizmetlerinde yardımcı
olmak.
(IV) Atölyede iş planlaması ve verimi artırıcı önlemler almak.
(V) Takım personelinin eğitimini yaptırmak.
(VI) Alet, takım ve avadanlıkların usulüne uygun kullanılmasını ve bakımını
temin etmek.
(VII) Atölyede alınan malzemeyi teknik özelliklerine uygun tamir ettirmek.
(VIII) Atölyede iş emniyet ve yangın tedbirlerini almak.
(IX) Atölye iş planlaması için, işletme kısım amiri ile koordineli çalışmak.
(X) Takım yükleme planlarını hazırlamak.
(XI)Tahsis edilen sefer görev yerine yerleşme planını hazırlamak.
3-33
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(b) Tekerlekli ve Tırtıllı Araç Sahra Depo Makinistleri :
(I) İş emniyeti sağlamak.
(II) Yardımcı personeli yetiştirmek.
(III) İstek ve iş emrinde kayıtlı arızayı gidermek.
(IV) Lüzumsuz söküm, onarım ve parça değişimi yaptırmamak.
(V) Mevcut set ve avadanlıkların usulüne uygun kullanılmasını ve bakımını
temin etmek.
(VI) Onarım esnasında koruyucu teçhizat ve giysi kullanılması sağlamak.
(c) Motorlu Araç Yakıt Elektrik Donanım Tamircisi :
(I) İş emniyeti sağlamak.
(II) Yardımcı personeli yetiştirmek.
(III) İstek ve iş emrinde kayıtlı arızayı gidermek.
(IV) Lüzumsuz söküm, onarım ve parça değişimi yaptırmamak.
(V) Mevcut set ve avadanlıkların usulüne uygun kullanılmasını ve bakımını
temin etmek.
(VI) Onarım esnasında koruyucu teçhizat ve giysi kullanılması sağlamak.
(VII) Ord. Bl. Akü şarjhanesinde deşarj olmuş bölük akülerini şarja
bağlayarak birlik bakım kısım komutanın bu konudaki görevini üstlenmek.
(ç) Top Hafif, Top ve Taret Makinistleri :
Tabancalar, tüfekler, makinalı tabancalar,roket atarlar, makinalı tüfekler ve
yer sehpaları gibi el omuz tipi silahlarla bunlara benzer silahların onarımı hafif silah
makinisti; Kuledeki silah sistemlerinin muayene ve onarımı ise top ve taret tamircileri
tarafından yapılır. Bu personelin diğer görevleri şunlardır.
(I) İş emniyeti sağlamak.
(II) Yardımcı personeli yetiştirmek.
(III) İstek ve iş emrinde kayıtlı arızaları gidermek.
(IV) Bileme, taşlama, pasını çıkarma ve lehim işlerini yapmak.
(V) Gerekli ayarları yapmak.
(VI) Mevcut set ve avadanlıkları bakımlı ve faal bulundurmak.
(VII) Lüzumsuz onarım ve parça değiştirmeden kaçınmak.
(VIII) Ordudonatım bölüğünde görevli hafif silah teknisyeni bölük silahlarının
II nci kademe bakımlarını da yaparak kayıtlarını tutar.
(d) Atış Kontrol Aletleri Makinisti :
Optik ve optik olmayan atış kontrol aletlerin ve bunlarla ilgili teçhizatı
muayene edip onarır.
(I) İş emniyeti sağlamak.
(II) Yardımcı personeli yetiştirmek.
(III) İstek ve iş emrinde kayıtlı arızayı gidermek.
(IV) Lüzumsuz söküm, onarım ve parça değişimi yaptırmamak.
(V) Mevcut set ve avadanlıkların usulüne uygun kullanılmasını ve bakımını
temin etmek.
3-34
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(4) Geri Destek Takımının Çalışma Esasları ve Tutulacak Kayıtlar :
(a) Araç Bakım Kısmı Faaliyetleri :
Araç bakım kısmında herhangi bir tablo ve levha mevcut değildir. Atölyede
bakım veya onarımda olan işin yanında sehpa üzerinde iş ile ilgili aşağıdaki formlar bulunur :
(I) İstek ve İş Emri Belgesi (FORM 811)
(II) İlk Muayene Formu (Form 461, 462, 462-A)
(III) Operasyon Formu
(IV) Kısım İhtiyaç Listesi
(V) Refüze Raporu
Onarım bitiminde gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra formlar işletme kısmına edilir.
(b) Silah Bakım Kısmı Faaliyetleri :
Silah bakım kısmında desteklenen silahlarla ilgili eğitim yardımcı levhası
bulunabilir. Atölyede bakım veya onarımda olan işin yanında sehpa üzerinde iş ile ilgili
aşağıdaki formlar bulunur :
(I) İstek ve İş Emri Belgesi (FORM 811)
(II) İlk Muayene Formu (Form 69, 74)
(III) Operasyon Formu
(IV) Kısım İhtiyaç Listesi
(V) Refüze Raporu,
(VI) Bölük silahlarının II nci kademe bakımı ile ilgili kayıtlar.
c. Uygulamadan Görülen Yaygın Hatalar:
Takımların görevleri birbiriyle karıştırılıyor.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ:
a. Geri destek takımının teşkilatını biliyor mu?
b. Geri destek takımının personelinin görevlerini biliyor mu?
c. Geri destek takımının çalışma esaslarını ve tutulacak kayıtları biliyor mu?
REFERANS:
1. KKT 9-26 Tümen ikmal ve bakım bölüğü
2. KKT 9-25 Tugay Ordudonatım Bölüğü (Taslak)
3-35
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C55-03-03
DİREKT DESTEK TAKIMI
1. GİRİŞ :
Piyade, Mekanize ve Zırhlı, Piyade ve Komando Tugayları Ordudonatım bölüklerinde
(Tabur veya Tabur görev Kuvvetleri sayısı dikkate alınarak) iki ile altı adet Direkt Destek
Takımı vardır. Bu takımların bir kısmı barışta, bir kısmı ise seferde teşkil edilmek üzere
ordudonatım bölüklerinin bünyelerine dahil edilmişlerdir.
Bu dersimizde direkt destek takımını inceleyeceğiz.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Direkt destek takımları Tabur görev kuvvetlerinin direk desteğine tahsis edilir ve
tabur ağırlıklar bölgesinde hizmet görürler. Bu takımlar, tabur bölgesinde mevcut arızalı
ordudonatım malzemelerine, malzemenin bulunduğu yerde, ordudonatım III ncü kademe
bakım desteği sağlarlar. Sınırlı olarak kurtarma ve tahliye hizmetlerini de yürütürler.
Gerektiği zaman bu takımlar, geri destek takımı tarafından yeterli kadar elemanla takviye
edilirler.
b. Uygulama :
(1) Direkt Destek Takımı Personeli ( Zh.Tug.)
Görevi:
Rütbesi:
Miktarı:
Takım Komutanı
Ütğm.
1
Tek.Arç.Sah.Dp.Mknst.
Kd.Çvş.
2
Tırt.Arç.Sah.Dp.Mknst.
Kd.Çvş.
3
Mot.Arç.Yak.Elk.Dont.Mknst.
Kd.Çvş.
1
Hff. Slh. Onarım Mknst.
Kd.Çvş.
1
İkmal Astsubayı
Kd.Üçvş.
1
Yak.ve Elk.Dont.Tamircisi
Çvş.
2
Tek.Arç.Tam.
Çvş.
2
Tek.Arç.Tam.Yard.
Er
2
Tırt.Arç.Tam.
Çvş.
3
Tırt.Arç.Tam.Yard.
Er
3
Hff.Slh.Tam.
Çvş.
3
Hff. Top Tam.
Onb.
1
İkmal Uzmanı
Çvş.
1
Taret Top Tam.
Çvş.
1
Toplam 27
3-36
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(2) Direkt Destek Takımı Personelinin Görevleri :
(a) Direkt Destek Takım Komutanı :
(I) Takımına emir, komuta ve nezaret etmek.
(II) Bakım faaliyetlerini kontrol etmek.
(III) Bölük Komutanına teknik bakım ve onarım hizmetlerinde yardımcı
olmak.
(IV) Atölyede iş planlaması ve verimi artırıcı önlemler almak.
(V) Takım personelinin eğitimini yaptırmak.
(VI) Alet, takım ve avadanlıkların usulüne uygun kullanılmasını ve bakımını
temin etmek.
(VII) Atölyede alınan malzemeyi teknik özelliklerine uygun tamir ettirmek.
(VIII) Atölyede iş emniyet ve yangın tedbirlerini almak.
(IX) Atölye iş planlaması için, işletme kısım amiri ile koordineli çalışmak.
(X) Takım yükleme planlarını hazırlamak.
(XI)Tahsis edilen sefer görev yerine yerleşme planını hazırlamak.
(b) Tekerlekli ve Tırtıllı Araç Sahra Depo Makinistleri :
(I) İş emniyeti sağlamak.
(II) Yardımcı personeli yetiştirmek.
(III) İstek ve iş emrinde kayıtlı arızayı gidermek.
(IV) Lüzumsuz söküm, onarım ve parça değişimi yaptırmamak.
(V) Mevcut set ve avadanlıkların usulüne uygun kullanılmasını ve bakımını
temin etmek.
(VI) Onarım esnasında koruyucu teçhizat ve giysi kullanılması sağlamak.
(c) Motorlu Araç Yakıt Elektrik Donanım Tamircisi :
(I) İş emniyeti sağlamak.
(II) Yardımcı personeli yetiştirmek.
(III) İstek ve iş emrinde kayıtlı arızayı gidermek.
(IV) Lüzumsuz söküm, onarım ve parça değişimi yaptırmamak.
(V) Mevcut set ve avadanlıkların usulüne uygun kullanılmasını ve bakımını
temin etmek.
(VI) Onarım esnasında koruyucu teçhizat ve giysi kullanılması sağlamak.
(VII) Ord. Bl. Akü şarjhanesinde deşarj olmuş bölük akülerini şarja
bağlayarak birlik bakım kısım komutanın bu konudaki görevini üstlenmek.
(ç) Top Hafif, Top ve Taret Makinistleri :
Tabancalar, tüfekler, makinalı tabancalar,roket atarlar, makinalı tüfekler ve
yer sehpaları gibi el omuz tipi silahlarla bunlara benzer silahların onarımı hafif silah
makinisti; Kuledeki silah sistemlerinin muayene ve onarımı ise top ve taret tamircileri
tarafından yapılır. Bu personelin diğer görevleri şunlardır.
3-37
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(I) İş emniyeti sağlamak.
(II) Yardımcı personeli yetiştirmek.
(III) İstek ve iş emrinde kayıtlı arızaları gidermek.
(IV) Bileme, taşlama, pasını çıkarma ve lehim işlerini yapmak.
(V) Gerekli ayarları yapmak.
(VI) Mevcut set ve avadanlıkları bakımlı ve faal bulundurmak.
(VII) Lüzumsuz onarım ve parça değiştirmeden kaçınmak.
(VIII) Ordudonatım bölüğünde görevli hafif silah teknisyeni bölük silahlarının II
nci kademe bakımlarını da yaparak kayıtlarını tutar.
(d) Direkt değiştirme ikmal astsubayı : Direkt destek takımının yedek parça ve
kontrollü malzemelerinin ikmalini yapmak, gerekli kayıtları tutmak.
(3) D / DS. Takımlarının Görevleri:
(a) Direkt desteğine tahsis edildikleri Tabur veya Tabur Görev Kuvvetlerinin
(TGK) bulundukları yerlere giderek bu birliklerin üçüncü kademe bakım ve onarımlarını
yapmak.
(b) Desteğine tahsis edildikleri birlikler ile Ord. Bl. arasındaki ikmal
faaliyetlerinin yapılmasında aracılık etmek.
(c) Desteğine tahsis edildikleri birliklere teknik yardımda bulunmak.
(ç) Desteğine tahsis edildikleri birliklerin birlik bakım yüklerini bütünlemek için
beraberlerinde bir stok bulundurmak.
(d) Birliklerin bakım konusunda karşılaştıkları problemleri Ord. Bl. K.’na
aktarmak.
(e) İmkan ve kabiliyetlerini aşan işleri Geri Destek Takımına tahliye etmek.
(4) Direkt Destek Takımlarının Kullanılması :
(a) Genel : Merkezi olan veya olmayan sistem ile desteklediği birliklere ikmal
bakım desteği sağlar. Bu takımlar Ord. teçhizatına üçüncü kademe bakımı yaparlar. İkmal
görevi olarak da seçilmiş çok sarf edilen komple malzemelerinin sınırlı seviyede stoklarını
idame ettirirler. Bu takımlar malzemeyi genellikle yerinde onarır ve direk değiştirme ikmali
yapar, teknik yardım sağlar ve lüzum görüldüğünde desteklediği birliklerin muharebe alanı
kurtarmasına yardım eder. Her direk destek takımı tamamen seyyar olup desteklediği birliğe
yakın destek sağlamak için genellikle bu birliklerle beraber veya yakınında bulunurlar. Bu
takımlarda;
Tk.K. nın emrinde tekerlekli ve tırtıllı araç tamircileri,
Ağır ve hafif top tamircileri,
Yakıt ve elektrik donanımı tamircileri gibi teknik elemanlar bulunur.
(b) Barışta : DDS Tk.ları barışta; Tümen/Tugayların muharip ve muharebe
destek birliklerine ikmal ve bakım desteği sağlarlar ve genellikle bağlı bulundukları
Ordudonatım Taburu/Bölüğü bölgesinde konuşlanırlar. Tahsis edildikleri Alay Muh.Gr.
/Tabur G/K ni Ordudonatım Tb./Bl.K nının emir ve komutası altında desteklerler. DDS
Tk.ları % 100 seyyar olduklarından ikmal ve bakım faaliyetlerini bizzat bu birliklerin
kışlalarına giderek yürütürler. Destekledikleri Alay/Taburların ayrı garnizonlarda olmaları
halinde o Alay ve Taburların bulunduğu garnizonda bu birliklere yakın olacak şekilde
konuşlandırılabilirler. Bu durumda disiplin yönünden destekledikleri Alay/Tabur K. lığına,
teknik konudaki faaliyetlerin yürütülmesinde kendi birliklerinden emir alırlar.
3-38
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
Barış zamanında D/Ds. Tk. ları destekleyecekleri birlik sayısı kadar teşkil
edilemedikleri gibi personel ve malzeme açısından da yeterli seviyeye ulaştırılamamışlardır.
Bu durumdan doğan mahsurları ortadan kaldırmak veya azaltmak maksadıyla D/Ds. Tk.ları
aşağıda belirtilen esaslar dahilinde kullanılırlar.
(1) Ord. Bl. K.; D/Ds. Takımlarının kullanılması esaslarını belirten bir
“D/Ds. Tk. Devamlı Talimatı” hazırlamalıdır. Amaç, kapsam, sorumluluklar, D/Ds. Tk.’da
görevli personel isim listesi, alınacak emniyet tedbirleri vb. hususlarını kapsayan bu talimatı
Tugay Komutanına onaylatarak ikmal ve bakım yönünden bağlı birlik komutanlıklarına da
yayımlar.
(2) D/Ds. Tk.’larının yukarıda belirtilen görevlerini icra edebilmeleri için
personel ve malzemelerinin tam olması gerekmektedir. Bu maksatla Ord. Bl. K. bölüğün diğer
Tk. ve kısımlarından personel ve teçhizat takviyesi yaparak D/Ds. Tk.’larını görevlerini
yapabilecek seviyeye getirir.
(3) D/Ds.Tk/Tk’ları personel ve teçhizat yönünden tamamlandıktan sonra
devamlı talimatlar doğrultusunda destekleyecekleri birliklere giderek yukarıda belirtilen
görevlerini icra ederler.
(4) D/Ds. Tk.larının takviye edilerek bir “Seyyar Ekip” haline
dönüştürülmesi, başta G/Ds. Tk. olmak üzere diğer Tk. ve Ks. ların görevlerini aksatmalarına
neden olmamalıdır. Ord. Bl. K. bu hususu göz önünde bulundurmak suretiyle görevlendirme
yapar.
(5) D/Ds. Tk.larının yapacakları işler üçüncü kademeye intikal ettirilmiş
istek ve iş emri belgeleri (FORM 811)’ne göre belirlenir. Bu maksatla İşletme Kontrol Kısım
Amiri D/Ds. Tk. K.ile koordinede bulunarak yapılacak faaliyetler müşterek tespit edilip Bl.
K.’na bildirilir. Bl. K.’nı nın onayını müteakip D/Ds. Tk.; gerekli personel ve teçhizat ile
görev yerine sevk edilir. Tk. lar sevk edilmeden önce faaliyet takvimi ve kullanılacak
malzemelerin cins ve miktarlarını ihtiva eden bir görevlendirme emri Bl. K. tarafından
yayınlanır.
(6) D/Ds. Tk.ları görevlerinin icrası esnasında ihtiyaç duyulacak onarılabilir
ve sarf edilebilir malzemelerinin cins ve miktarları Bl. K., İşl. Kont. Ks. A., D/Ds. Tk. K. ve
teknisyenleri tarafından yapılacak toplantı neticesinde tespit edilir. Bu toplantıda yapılacak
faaliyetler belirlendikten sonra başta kritik malzemeler olmak üzere göreve yönelik
malzemelerin cins ve miktarları tespit edilip D/Ds. Tk. K.’na teslim edilir. Takımlarda
kullanılması gereken malzemelerin cins ve miktarları tespit edildikten sonra mevcudu
olmayan ve üst ikmal kanalından tedarik edilemeyen kritik malzemelerin cins ve miktarları ita
amirliğine bildirilerek piyasadan temini yoluna gidilmelidir.
(7) Takımlar, destekleyecekleri birliğin sorumluluk sahasına ulaştıklarında
yapılacak işler ile ilgili birlik K.’na Takım Komutanı tarafından kısa bir bilgi arz edilir ve
faaliyetlerin icrasına başlanır.
(8) Takımlar; küçük ve seyyar ordudonatım ikmal ve bakım birlikleri
olduklarından dolayı desteklenen birliklerin III ncü kademe ord. malzemelerinin bakımı,
teknik yardım, direkt değiştirme ikmali ve birliklerin sarf edilebilir malzeme bütünlemesini,
aynı zamanda birliklerin II nci kademe iş yükü fazlalarını yaparak görevlerini ifa ederler.
(9) İşlerin bitirilmesini müteakip D/Ds. Tk. K. tarafından dört suret “Görev
Sonuç Raporu” tanzim edilerek Bl. K.’na onaylatılır. Bu raporlardan bir sureti Tug. K.’lığına ,
bir sureti faaliyetin yapıldığı birliğe, bir sureti İşl. Ks.’na gönderilir. Bir sureti de Tk.’ın
dosyasında muhafaza edilir. Bu raporlarda; desteklenen birlik, bakımın icra edildiği tarihler,
3-39
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
Tk. personelinin isimleri, yapılan işler, kullanılan malzemenin cins ve miktarı, karşılaşılan
güçlükler vb. hususlar yer alır.
(c) Sefer veya Tatbikatlarda : DDS Tk.ları belirtilecek yer ve zamanda barışta
destekledikleri birliklerin emir ve komutasına girerler. Konuşlanmaları Alay/Taburların geri
bölgelerinde (Alay/Tabur sahra ağırlıklarının bulunduğu bölgede) olur. Görev yapacakları
yerleri emrine girdikleri Alay/Tabur K. ları belirler. Genellikle destekledikleri birliklerin
II nci kademelerine yakın veya bunlarla birlikte çalışırlar. Destekledikleri birliklerin taktik
görevlerine göre bu birliklerle beraber yer değiştirirler. İntikalde genellikle bu birliklerin
artçıya görevlendirilen unsurları ile beraber bulunur ve bakım, kurtarma görevi alırlar.
c. Uygulamadan Görülen Yaygın Hatalar:
Takımların görevleri karıştırılıyor.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ:
a. Direkt destek takımının görevlerini biliyor mu?
b. Direkt destek takımının personelini biliyor mu?
REFERANS:
1. KKT 9-26 Tümen İkmal ve Bakım Bölüğü
2. KKT 9-25 Tugay Ordudonatım Bölüğü (Taslak)
3-40
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C55-03-04
SERVİS VE KURTARMA TAKIMI
1. GİRİŞ :
Bu dersimizde servis ve kurtarma takımını inceleyeceğiz.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Servis ve kurtarma takımı : Desteklenen birliklere bölüğün diğer takımları ile müşterek
onarım hizmetleri yapar. Kaynak ve kaporta, boya, branda döşeme onarımı,imkan bulunduğunda
parça imali, sıcak soğuk demir işleri ve marangozluk işler yapar. Sınırlı kurtarma hizmeti
verir.
b. Uygulama :
(1) Servis ve Kurtarma Takımı Personeli :
Görevi:
Rütbesi:
Miktarı:
Takım Karargahı:
Takım Komutanı
Ütğm.
1
Daktilo (yazıcı)
Onb.
1
2
Kurtarma kısımı:
Tırtıllı Arç.Sah.Dp.Mknst.
Bçvş.
1
Tank Taşıyıcı Şöförü
Çvş.
1
Tank Taşıyıcı Mürettebatı
Er
4
Kurtarıcı Mürettebatı
Er
3
9
Servis Kısmı:
Tezgah Makinisti
Kd.Çvş.
2
Kaynakçı
Kd.Çvş.
1
Kaynakçı Yardımcısı
Çvş.
1
Marangoz
Çvş.
1
Madeni Gövde Tamircisi
Çvş.
1
Demirci
Çvş.
1
Saraç
Onb.
1
Tezgah Makinisti
Onb.
1
9
Toplam 20
3-41
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(2) Servis ve Kurtarma Takımı Personeli Görevleri :
(a) Servis ve kurtarma takım komutanı;
(I) Takımı sevk ve idare etmek.
(II) Bakım, onarım, kurtarma ve tahliye hizmetlerinde bölük komutanına
müşavirlik etmek.
(III) Atölye emniyeti ve yangına karşı tedbirleri almak.
(IV) Atölye planlaması ve ekip düzenlemesi yapmak.
(V) Onarımı istenilen malzemelerin bulunduğu yerde veya atölyede
onarımını yaptırmak.
(VI) Takım, tezgah ve alet setlerinin daima bakımlı ve faal olmasını temin etmek.
(VII) Takım personelinin eğitimini yaptırmak.
(VIII) Bölüğün ağır malzemelerini tahliye ettirmek.
(IX) Takımın yükleme planlarını hazırlamak ve uygulamak.
(X) Tümene /Tugaya sınırlı kurtarma ve tahliye desteği sağlamak.
(XI) Tümenin /Tugayın kurtarılmış malzeme esas toplama yerini açıp
işletmek.
(XII) Atölye, kurtarma ve tahliye araçlarının ve malzemelerinin daima
bakımlı faal olmasına temin etmek.
(b) Tezgah Makinisti :
Basit imalat ve onarım hizmetlerinde kullanılan (buji temizleme, balata,
perçin, küçük torna ve buna benzer) tezgahlarla onarım ve imalat işlerini yürütmekle
görevlidir. Bu personelin genel olarak sorumlulukları şunlardır:
(I) Tezgahları devamlı faal ve bakımlı bulundurmak.
(II) Yardımcı personeli yetiştirmek.
(III) Verilen onarım ve imalat işlerini aksaksız yürütmek.
(IV) Bölüğün diğer ünitelerinde mevcut set ve avadanlıkların onarımını
yapmak.
(V) Çalışma esnasında, iş emniyeti için gerekli tedbirleri almak.
(c) Kaynakçı:
(I) Metal gövdeli parçaları, radyatörleri, makasları, çamurlukları,
tamponları ve aksları onarır.
(II) Kullanılacak kaynak şeklini tespit etmek için parçaların şeklini metal
çeşidini ve kaynağı yapılacak parçanın kalınlığını inceler.
(III) Demir ihtiva eden veya etmeyen metalleri oksijen veya elektrik kaynağı
kullanarak onarır.
(ç) Madeni Gövde Tamircisi :
Madeni gövde parçalarını, radyatörleri ve buna benzer malzemelerin, çekiç,
balyoz, masa, kavis demiri, tokmak, zımpara makinesi ve hidrolik krikolar kullanarak
onarımını yapar. Oksijen kaynağı teçhizatı ile madeni gövde parçalarını keser. Siper camını
keser, taşlar ve yerine takar. Madeni yüzeylerin doldurma, zımparalama işlerini yapmakla
görevlidir.
3-42
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(d) Kurtarma Operatörü :
Bu personel kurtarma metodunu ve kullanılacak teçhizatı çok iyi bilmelidir.
Kurtarma operatörünün genel sorumlulukları şunlardır:
(I) Kurtarma ve tahliye hizmetlerinde mevcut araç ve gereçleri kapasitesi
içinde kullanmak.
(II) Kurtarma ve tahliye hizmetinde emniyet tedbirlerine riayet etmek.
(III) Kurtarma ve tahliye malzemelerini daima bakımlı ve faal olarak
bulundurmak.
(IV) Tümen kurtarılmış malzeme esas toplama yerinde malzemelerin HEK
Malzeme Bakım için bekleme yeri, ayıklama yerine tasnif ve taşımak.
(3) Servis ve Kurtarma Takımının Kullanılması : Servis ve kurtarma takımı barışta ve
savaşta genellikle Ordudonatım bölüğünün konuşlandığı bölgede bulunur. İşletme ve kontrol
kısmından gelecek her türlü siparişler için bu bölgede faaliyette bulunur. Barışta yerine
getirmekle yükümlü olduğu kaynak ve kaporta, boya, branda ve döşeme onarımı, İmkan
bulduğunda parça imali, kurtarma görevlerinin hepsini arazide yerine getirebilecek kabiliyeti
vardır.
Kurtarma faaliyetleri İDHM veya İşletme kontrol ks.dan gelecek isteklere göre
genellikle birliklerin bulunduğu bölgede yürütülür (Örnek: Arazide batan veya devrilen bir
aracın gidilerek kurtarılması). Servis hizmetlerini genellikle Ord. bölüğünün bulunduğu
bölgede yürütür. Bununla beraber gerekirse bu hizmetleri kapalı atölyeleri vasıtasıyla
birliklerin bulunduğu yerlerde (arazide) yürütebilir.
Bölüğün diğer takımları ile müşterek onarım hizmetleri olan bir takımdır.
Servis kurtarma takımı hizmetleri özelliklerine göre ya kendi atölyesinde veya
işin bulunduğu atölyeye giderek yapar. Yalnız istenilen işi yapması için istek ve iş emrinin
atölyeye gelmesi gerekir. Servis kısmı genellikle yıpranmış parçaları ıslah etmek ve istenilen
parçaları imal etmek, tadilat yapmak kabiliyetindedir. Kaynakçılar madeni parçaların
istenilen ebatta kesilmesini, aşınmış paletlerin ve benzeri parçaların çıkarılmasını diğer atölye
kısımlarına nazaran daha çabuk yaparlar. Bu takımda onarım hizmetlerine ilaveten kurtarma
ve tahliye hizmetini yürütecek araçlarda vardır.
Takım; bölük tarafından dağıtılacak ağır ikmal maddelerini bölüğe taşıyacağı gibi
araziye intikalde taşıma hizmetlerine de yardım eder.
(4) Servis ve kurtarma takımındaki hizmetler genel olarak şu başlıklar altında
toplanabilir.
(a) Kaynak ve kaporta
(b) Boya
(c) Branda ve döşeme onarımı
(ç) Küçük parça imalatı.
(d) Küçük marangozluk işler.
(e) Kurtarma
3-43
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(5) Kurtarma ve Tahliye Sorumlulukları :
(a) Birlikler kendi sorumluluk sahalarındaki dost ve düşmana ait malzemelerin
tugayın kurtarılmış malzeme toplama noktasına (yerine) tahliyesinden sorumludurlar.
(b) Birliklerin kabiliyeti dışında kalan kurtarma ve tahliye hizmeti bağlı
bulunulan ikmal ve bakım birlikleri tarafından sağlanır.
(c) Ordudonatım Birliklerinin Sorumlulukları :
(I) Tugay kurtarılmış malzeme toplama noktasını açıp çalıştırmak .
(II) Birlikleri; kurtarma ve tahliye hizmetlerinin uygulaması bakımından
aydınlatmak ve teknik yardımda bulunmak.
(III) Birlikleri kabiliyeti dışında kalan kurtarma ve tahliye hizmetine
mümkünse yardımcı olmak.
(IV) Kendi Sorumluluk bölgesinin içerisinde kalan kurtarma ve tahliye
hizmetini yapmak.
(ç) Kendi Bölgesindeki kurtarma ve tahliye hizmeti ordudonatım birliğinin
kabiliyeti aşarsa kurtarma teçhizat ve ekibi istediğinde bulunmak.
(d) Kurtarılmış malzeme toplama noktasına gelen malzemelerin sınıflandırma,
mümkünse onarım ve geriye tahliyesini yapmak.
(6) Tugay /Tümen Kurtarılmış Malzeme Noktası : Tugayın arızalı ve arazide terk
edilmiş Ordudonatım II ve IV ncü sınıf malzemelerinin ve Ordudonatım III ve V nci sınıf
ikmal maddelerinin sınıflandırma, onarım, ayıklama ve daha geriye tahliye edilmek suretiyle
gönderilmiştir.
Tugay geri bölgesinde bulunur. Tugay kurtarılmış malzeme toplama noktasına
tahliye edilen malzemeler kurtarılmış malzeme toplama noktasında kendilerine ayrılan tasnif
yerlerinde;
Sağlam,
Onarılabilir,
Döküntü.
Olarak üç kategoriye ayrılır, daha sonra bu malzemeler aşağıdaki işlemler yapılır.
(I) Faal olanlar birliklerine iade veya dağıtılmak üzere saymanlığa teslim
edilir.
(II) Arızalı olanlardan onarımı basit ve kısa sürede onarımı başarılacakların
onarımı yapılır. Onarımda bilhassa muharebe sahası için önem arzeden silah sistemlerine ve
kritik malzemeye öncelik verilir. Onarımı orada tamamlanan kritik ana malzeme hemen
birliğine çağrılarak iade edilir, değilse mal saymanlığına teslim edilir.
(III) Onarımı ve Yenişleştirilmesi belirlenen sürede mümkün olmayanlar
Talimatına göre tahliye edilir.
(IV) Düşmandan ele geçirilen kritik malzeme için yetkili komutanlıkça verilecek
emre göre hareket edilir.
3-44
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
c. Uygulamadan Görülen Yaygın Hatalar:
Takımların görevleri karıştırılıyor.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ:
a. Servis ve kurtarma takımının görevlerini biliyor mu?
b. Servis ve kurtarma takımının personelini biliyor mu?
REFERANS :
1. KKT 9-26 Tümen ikmal ve bakım bölüğü
2. KKT 9-25 Tugay Ordudonatım Bölüğü (Taslak)
3-45
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU C55-03-05
TEKNİK YARDIM
1. GİRİŞ :
Teknik yardım; desteklenen birliklere ,görevlerini daha randımanlı yapabilmelerini
sağlamak için teknik ve öğretim desteği sağlamaktır. Bu hizmetin gayesi malzemelerin
kullanma ve bakım usullerinin doğru anlaşılmasını , uygulanmasını ve geliştirilmesini
sağlamaktır.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Ordudonatım teknik yardım hizmetinin tesir derecesi birliklerin elindeki ordudonatım
malzemesinin durumu ile ölçülür. Bu teçhizatın durumu aynı zamanda birlik personelinin
bakım ve ikmal görevlerini iyi bir şekilde yapabilmeleri için hangi konularda eğitime ve
yardıma ihtiyaç olduğunu da ortaya koyar. Birlik personelinin yetişmemiş olması
ordudonatım kademelerinde çok miktarda tamir işinin yapılmamasına sebep olur. Direkt
destek birliklerinin yaptığı onarım miktarı çok defa direkt destek bölümlerinin randımanının
ölçülmesinde bir kıstastır. Bununla beraber, bu husus teknik yardım görevinin etkinlik
derecesini tam olarak belirtmez. Direkt destek birliğinin onarım görevi kadar birliklerine
koruyucu bakım sorumluluklarını anlamalarını ve yerine getirmelerini sağlamak ve icabında
onlara teknik bilgi vermek de görevidir. Bu sebepten direkt destek faaliyeti randımanın
tayininde asıl üzerinde durulması gereken husus, direkt destek birliğinin yaptığı onarım
miktarı değil; desteklenen birliklerin elindeki teçhizatın durumu olmalıdır.
b. Uygulama :
(1) Tanım ve Amaç :
(a) Teknik yardım; desteklenen birliklere, görevlerini daha randımanlı
yapabilmeleri için teknik ve öğretim desteği sağlamaktır. Bu hizmetin gayesi malzemenin
kullanma ve çalıştırma tekniğini geliştirmek için bakım ve ikmal usullerinin doğru olarak
anlaşılması ve tatbik edilmesini sağlamaktır.
(b) Ordudonatım teknik yardım hizmeti, bütün bakım ve ikmal kategorilerinde
uygulanırsa en önemlisi, direkt destek birliği ile ordu malını kullanan birlik arasında olandır.
Çünkü birliklerin sorumlu olduğu koruyucu bakım hizmeti ordudonatım malzemelerinin
savaşa hazır durumda bulundurulmasında en önemli faktördür. Bundan başka birliklerde
ikmal ve bakım talimatlarının ikmali veya uygun olmayan şekilde uygulanması, destekleyen
birliğin iş yükünü arttırır ve müessiriyetini azaltır.
(c) Direkt destek birlikleri de zaman zaman bir üst destek kademesindeki bir
ordudonatım birliğinden takviye ve yardım talebinde bulunur. Ordudonatım genel destek
bakım birlikleri diğer ordudonatım bakım birliklerine teknik yardım sağlamaktan sorumludur.
Genel destek bakım birliğinin ihtisas seviyesi direkt destek birliğinden daha yüksek olduğu
zaman direkt destek birliklerine bu gibi yardımlar yapılabilir. Harekat alanına giren yeni bir
teçhizatın bakımı hususunda bilgi vermek için bu yardım lüzumlu olabilir. Bir genel destek
birliği diğer bir genel destek birliğine de teknik yardım sağlayabilir. Teknik yardım
hususundaki bütün istekler komuta kanalından yapılır.
3-46
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(2) Faydaları :
(a) Teknik yardım hem birliklere hem de ordudonatım direkt destek birliğine
karşılıklı fayda sağlar. Bir birlik; personel, teçhizat veya tesislerinin yetersizliğinden eğitim
noksanlığından veya teçhizatı kullanma usullerini bilmemesinden dolayı problemlerini
halledemiyorsa, teknik yardım isteyebilir. Birliğin faaliyetinde verim artınca direkt destek
birliğinden yardım isteği azalır.
(b) Bununla beraber ordudonatım teknik yardımı sadece birliğin isteğine
dayanmaz. Direkt destek birliğinin teknik yardım ekipleri desteklenen birlikleri sık sık ziyaret
etmelidir. Bu ziyaretler desteklenen birliklerin çözümü gereken problemlerini bulup çıkarmak,
acil müdahalelerde bulunmak için durumun müsaadesi nispetinde sık sık yapılmalıdır.
Ziyaretlerde meydana çıkarılan noksanlıklar, birlik bakım ve ikmal faaliyetlerinin ıslahı ve
birliklere daha tesirli bir ordudonatım sahra desteğinin yapılmasını temin edecek yol ve
vasıtaları tespit etmek için dikkatle değerlendirilmelidir.
(3) Teşkilat ve Görevleri :
(a) Sahrada teknik yardım hizmeti, destekleyen birlikten çıkarılan temas ve
onarım ekipleri vasıtasıyla sağlanır.
(I) Temas Ekipleri : Temas ekipleri, ordudonatım birlikleriyle ordu malını
kullanan birlikler arasında normal bir irtibat usulüdür. Bu ekip, destekleyen ordudonatım
birliğinden bir ehliyetli subay veya kıdemli astsubay ile az miktarda teknisyeni ihtiva eder.
Temas ekiplerinden görevlendirilen personel, ordudonatım hizmeti, II,IV ve V nci sınıf ikmal
maddelerinin ikmal usulleri ve birlik bakımı hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır. Bu
personel ordu malını kullanan birlik ile destekleyen ordudonatım birliği arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesindeki önemi kavramış olmalıdır. Temas ekiplerinin ziyaretleri ile ilgili
planlamalarda durumun müsaadesi nispetinde birlik ikmal ve bakımının geliştirilmesinde
birlik komutanına yardım etmek için kısmi veya komutanlık bakım denetlemelerinde düşük
derece alan birliklerin ziyaretlerine önem verilmelidir. Temas ekipleri şu görevleri yapar:
(aa) Birlik komutanına kendi birlik bakım ve ikmal görevlerinin
yapılmasında tavsiyelerde bulunur.
(bb) Ordudonatım malzemelerinin uygun olarak kullanılması hususunda
birlik komutanlarına tavsiyede bulunur.
(cc) Birliğin bütün ikmal ihtiyaçlarını takip ederek birlik bakımı için
ihtiyaç olan ve yetkisi dahilindeki aletleri, tamir parçalarını, temizlik ve koruyucu
malzemelerini temin eder.
(çç) Birliğin kullanmasına yetki verilen teçhizatın mevcut ve hizmete
elverişli durumda bulunup bulunmadığını meydana çıkarır.
(dd) Birliğin sahra bakım iş isteklerinin kapsamını ve mahiyetini
kararlaştırmak ve bu suretle işi malın bulunduğu yerde yapmak için uygun olarak donatılmış
seyyar ekip gönderir.
(ee) Birlik bakım ikmal personelinin teknik eğitim ve öğretim
ihtiyaçlarını tespit etmek.
3-47
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(II) Seyyar Ekipler :
(aa) Temas ekiplerinin tespit ettiği arızaları gidermek için seyyar ekipler
teşkil edilir. Seyyar ekiplerin bünyesi temas ekiplerinin tespit ettiği işe göre değişir. Her
personel yapacağı işte yetişmiş ve ehliyeti olmalıdır.
(bb) Seyyar ekipler temas ekiplerinin tespit ettiği işleri yapmak üzere
desteklenen birliklere gönderildiği gibi iki ziyaret arasında geçen sürede ortaya çıkan
noksanlıkların giderilmesine yardım etmek üzere desteklenen birliğin isteği üzerine de
gönderilir. Bu ekipler genellikle arızalı tanklar uçaksavar ve sahra topları gibi mevziye girmiş
ve onarım direkt destek atölyelerine götürülmeleri uygun olmayan silahların bulunduğu yerde
onarılmalarını sağlamak için kullanılır.
(cc) Seyyar ekipler şu görevleri yaparlar :
- Temas ekiplerinin meydana çıkardığı ihtiyaçlara göre
ordudonatım teçhizatının bulunduğu yerde sahra bakımını yapmak,
- Temas ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaçlara göre birliğin bakım ve
ikmal personelinin eğitimine yardım etmek,
- Temas ekiplerinin ziyaretlerinden bu yana geçen zaman zarfında
ortaya çıkan bakım güçlüklerinin halledilmesi için birliğe yardım etmek.
(4) Temas Ekibi ve Seyyar Ekiplerin Raporu :
(a) Temas ekipleri birliklerin ziyaretlerinde, ziyaret edilen birliğin ikmal ve
bakım durumu ve yapılan işi açıklayan iki nüsha rapor hazırlarlar. Birinci nüshası ziyaret
edilen birliğin komutanına verilir. İkinci nüshası destekleyen birlik veya tesisin dosyasında
muhafaza edilir. Destekleyen birlik komutanı, eğer ziyaret edilen birliğin, hava şartları, taktik
durum ve personel noksanlığı veya ellerinde olmayan nedenlerden dolayı yapmak imkanına
sahip olmadıkları arızaları varsa sahra bakımından sorumlu komutanlığa bildirir. Bu
komutanlık birlik bakımının yapılmasını temin edecek ilave yardımı sağlamak için gerekli
emri verir.
(b) Seyyar ekiplerin yaptığı işler, yapılan muayeneler Form-811 İstek ve İş Emri
belgesine kaydedilir. Yapılan iş tamamlanınca birliğin bu işle ilgili temsilcisi Form-811'i
imzalayarak işin tamamlandığını kabul eder. Onarım ekibi yapılan işleri ve diğer hizmetleri
açıklamak için iki nüsha rapor tanzim eder. Bir nüshası birliğe verilir. Diğer nüshası
ordudonatım direkt destek birliğinin dosyasına konur.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) Temas ekipleri ile seyyar ekipler birbiriyle karıştırılmaktadır.
(2) Teknik yardımın kapsamı yeterince bilinmemektedir.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ :
a. Teknik yardımı tanımlayabiliyor mu?
b. Teknik yardımın faydalarını biliyor mu?
c. Temas ekiplerinin görevini biliyor mu?
ç. Seyyar ekiplerin görevlerini biliyor mu?
REFERANS
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
3-48
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DENETLEMELER
C-56-01-01 DENETLEMELER VE DEĞERLENDİRME
C-56-01-02 DENETLEME ÇEŞİTLERİ
4-1
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
( BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR)
4-2
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C56-01-01
DENETLEMELER ve DEĞERLENDİRME
1. GİRİŞ :
Bakım hizmetinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimname ve diğer yayınların
öngördüğü esaslar çerçevesinde yürütülmesi, standartlara uygunluğun sağlanması ve birlikler
arasında tatlı bir yarışma havası yaratarak geliştirilmesi , etkin bir denetleme sisteminin
kurulmasına bağlıdır.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Denetlemelere ilişkin genel esaslar KKY 187-2(123-1) KK. Denetleme ve
değerlendirme yönergesinde düzenlenmiş olup ordudonatım malzemelerinin denetlenmesine
ilişkin hususlara ayrıca KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemelerinin birlik bakımı
talimnamesinde de yer verilmiştir.
b. Uygulama :
(1) Denetleme :
Birlik, kurum ve kuruluşların; kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve planlarla tespit
edilmiş görev, faaliyet ve hazırlıklarının belirlenen esas ve standartlara uygunluğunun ve
etkinliğinin komutanlar veya yetki verdiği kişi veya kuruluşlar tarafından belirli ve belirsiz
zamanlarda esas ve usulleri önceden tayin edilmiş sistemle kontrol edilmesidir.
(2) Denetlemenin Amacı :
Birliklerin vazife ve görevlerini başarabilme seviyelerinin tespiti, geliştirilmesi ve
idamesine yöneliktir. Her denetlemenin amacı doğru ve açık olarak belirlenmeli, denetleyen
ve denetlenen tarafından bilinmelidir.
(3) Koruyucu Bakım Belirtileri :
(a) Kritik Noktalar :
(I) Maksat : Ordu malının durumu hakkında bir fikir elde edilmesi için, o
ordu malında tespit edilen kritik noktaların koruyucu bakım derecesinin ortaya çıkarılmasıdır.
Bu kritik noktalardan (belirtiler) faydalanarak, aynı yöntem yalnız teçhizata değil, ikmal
maddelerine, çeşitli uygulamalara ve tesislere de uygulanır. Bu belirtilerden bütün
denetlemelerde kesin sonuç elde edilmesinde faydalanılır. "Koruyucu bakım belirtileri"
terimi; malzeme, ikmal, tesisler ve personel konularında herkesin bildiği göze çarpan
özellikler anlamına gelir. Bunların gözden geçirilmesi denetlenen malzeme veya tesisin
gerçek durumunu ortaya çıkarır.
(II) Belirtilerin (Kritik Noktaların) Seçilmesi : İyi bir örnek olabilmesi için
belirtiler hayati hususları içermelidir. Malzemenin gerçek çalışma durumlarında birçok belirti
kullanılabilir. Örneğin; bir araç hareket edebiliyorsa, aracın aktarma organlarının faal
durumda olduğu veya bir lamba yanıyorsa ampulün, kabloların, far anahtarının ve akünün faal
olduğu kabul edilir. Ordu malı komple malzemeler için koruyucu bakım kılavuzu olarak
kullanılabilecek belirtiler, K.K.K. broşür 750-1'de izah edilmiştir.
4-3
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
Koruyucu bakım belirtilerinin içermesi gereken 9 temel saha vardır bunlar;
(aa) Çalışması,
(bb) Sızıntılar,
(cc) Anormal sesler,
(çç) Yağlama,
(dd) Gevşek veya noksan parçalar,
(ee) Çatlak veya kırılmış parça ve komple parçalar,
(ff) Hasar veya kötüye kullanma,
(gg) Ayar,
(ğğ) Temizlik.
(III) Belirtilerden Faydalanma : Belirli kritik noktalar seçildikten sonra
denetleyici bunların kontrolünde mantıktan yararlanmalıdır. Havası az bir lastik gördüğü
zaman kontrol listesinde mevcut olmamasına rağmen listeye kaydetmelidir. Denetleyici her
zaman bütün denetlemelerde kontrol ettiği maddelere birkaç madde daha ilave ederek bu
yerlere koruyucu bakım yapılıp yapılmadığını ve ordu malına sadece bu denetleme için
koruyucu bakım uygulanıp uygulanmadığını tespite de çalışmalıdır.
(4) Denetlenecek Hususlar :
Ordumuzda kullanılan bütün silah, araç ve gereçlerle, sabit tesislerin her an
hizmete hazır olacak şekilde bakımlı olması gerekmektedir. Denetleyiciler talimatlar
dahilinde özellikle; koruyucu bakım belirtileri olarak belirtilen sahaları, malzemenin stok
durumunu iyi kontrol etmelidir.
(5) Denetleme Sorumlulukları :
Bütün komutanların, kendi sorumlulukları altındaki ordu malının hizmete
elverişlilik derecesini ve koruyucu bakımların yeterliliğini ölçmeye yarayan yöntemleri
uygulama ve koruyucu bakım faaliyetlerine ait talimat ve yöntemlerin tüm personeli için de
temin etme sorumlulukları vardır.
(6) Denetleme Standartları :
(a) Değerlendirme Faktörleri : Denetlemelerden sorumlu komutanlar, mahalli
durumlara uygun standartlar tesis etmelidir. Standartlar, personelin yetenek sınırları içinde
olmalıdır. Standartların belirlenmesinde göz önüne alınacak faktörler şunlardır:
(I) Personelin yetenekleri,
(II) Personelin eğitim seviyesi,
(III) Alet ve avadanlıkların yeterlilik derecesi,
(IV) Bakım tesislerinin durumu,
(V) Yedek parça ikmal durumu.
(b) Göreve Hazır Bulunma : Denetleme sonucu, yalnız ordu malının genel
durumu hakkında bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda komple malzemelerin göreve hazır
olup olmadığını da göstermelidir. Göreve hazır bulunma durumu için temel prensip;
malzemenin görevini yapabilir durumda bulunup bulunmadığının tespitidir. Örneğin; ezik bir
çamurluk bir aracın göreve hazır bulunma durumunu aksatmaz. Buna karşılık vantilatör
kayışının olmayışı, istekte bulunulmuş olsa dahi malzemenin kesin olarak arızalı durumda
bulunmasına neden olur. Bu nedenle her denetleme raporu, göreve hazır malzeme derecesini
gösteren ayrı bir kısım içermelidir. Bu standartlar, birlik komutanlarınca da kendi durumlarına
ve görevlerine göre tesis edilmiş olmalıdır.
4-4
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(7) Denetleme Raporu :
Denetleme raporları normal olarak iki kısım halinde hazırlanır. Birinci kısım,
teçhizatın bütün komple malzemenin göreve hazırlık derecesini, ikinci kısım ise denetlemenin
daha ayrıntılı sonuçlarını gösterir. Denetleme raporları kısa ve öz yazılmalıdır. En son
denetleme raporunun bir kopyası (Denetlenen her birlik için) denetlemeyi yapan birlikte
alıkonulur.
(8) Değerlendirme :
(a) Değerlendirme : Denetleme sonucu ortaya çıkarılan neticenin veya yapılan
işin önceden belirlenen standartlara göre incelenerek uygunluk derecesinin saptanması ve
bunların tahlil edilerek sonuçların çıkarılmasıdır.
(b) Değerlendirme Konusu İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin KKY: 187-2 (123-1)
K.K.K.lığı Denetleme ve Değerlendirme Yönergesine bakınız. Değerlendirme bu yönerge
esaslarına göre yapılır.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) Denetlemenin amacı tam olarak bilinmiyor.
(2) Denetleme çeşitleri karıştırılıyor.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ :
a. Denetlemeyi tanımlayabiliyor mu?
b. Denetlemenin amacını biliyor mu?
c. Koruyucu bakım belirtilerini biliyor mu?
ç. Değerlendirme faktörlerini biliyor mu?
REFERANS :
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2. KKY 187-2 (123-1) KK. Denetleme ve değerlendirme yönergesi (1989)
4-5
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
2
4
1
3
6
8
9
7
5
4-6
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
1
Ön siper camında kırık veya çatlak olup olmadığı kontrol
edilir, cam silecek fırçalarının sağlam olup olmadığı ve işlevini
yerine getirip getirmediği kontrol edilir.
2
Arka görüş mesafesi ve aynanın sağlam olup olmadığı kontrol
edilir.
3
Kapı kilidinin iki konumu mevcut olup kapıyı açmak için kilit
silindiri içeriye doğru bastırılarak kontrolü yapılır.
4
Brandanın yırtık olup olmadığı, balık gözlerinin ve branda
iplerinin sağlamlığı kontrol edilir.
5
Far ve far camının kırık veya çatlak olup olmadığı ve farların
yanıp yanmadığı kontrol edilir. Üzerinde bulunan 1 konumlu
yatay ayar vidası, 2 konumu düşey ayar vidası ile gerekli far
ayarları yapılır.
6
Sinyal camlarının sağlamlığı ve çalışıp çalışmadığı kontrol
edilir.
8
Havalandırma kapağının tıkalı olup olmadığı kontrol edilir.
7
Kabin kilitleri araç üzerinde 2 adet olup, ön tamponun sağ ve
sol arka kısmında bulunur. Araç seyir halinde iken bu kilitler açık
konumda olmalıdır. Kapalı olduğu taktirde araç kabininin esneme
payı azalacağından kabin üzerinde kırılmalara ve çatlamalara
sebebiyet verir. Bu kilitler kapalı konumda olduğunda sadece
kabinin indirilmesinde ve kaldırılması işlemlerinde kullanılır.
9
Aracın lastikleri iz kaybedici özelliğe sahip olduğundan
konumları kontrol edilir. Ön lastiklerle arka lastiklerin dişleri
birbirine ters bakmalıdır ve lastik hava basınçları ön:3.5 bar arka:4
bar olmalıdır.
4-7
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
10
12
11
15
13
14
4-8
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
10
Kabini kaldırmadan önce kabin içinde devrilebilecek parçalar
dışarıya çıkartılır. Ana vites kolu orta pozisyona getirilerek
tekerlekler düz konuma getirilir. Şoför mahalli içinde bulunan 4
adet uzun tespit vidaları sökülür ve kabin kilit kolu yukarıya
çevrilerek emniyet pimleri takılır. Bu işlemlerden sonra kabin
kaldırma pompası sol ayak basma yerine monte edilir.
11
Pompa takıldıktan sonra kabin kaldırma işlemine başlanır. Bu
esnada aracın önünde kimse bulunmamalıdır.
12
Kabin kaldırma işlemi bittikten sonra indirme işlemine
istenildiği taktirde geçilebilir. Bu işlem de kabin kaldırma
pompası vasıtasıyla yapılır.
13
Motor kaputunun açılması allen anahtarı ile yapılır.
14
Ön panjurun açılması allen anahtarı ile yapılır.
15
13 ncü ve 14 ncü maddelerde belirtilen işlemler yapıldıktan
sonra aracın vantilatör kayışlarının sağlamlığı ve kaput bölmesinin
temizliği kontrol edilir.
16
Akü kutusunun açılması allen anahtarı kullanılarak yapılır.
17
Akülerin sıvı seviyesi ve kutup başlarının temizliği aynı
zamanda akü çerçevesinin saplamaları kontrol edilir.
18
Hava tüplerinin suyunun alınıp alınmadığı, tüp üzerinde ezilmeler
veya paslanma olup olmadığı kontrol edilir. Basınçlı hava tüplerinde
biriken yoğunlaşma suyu her gün boşaltılmalıdır. Yoğunlaşma suyunu
boşaltmak için boşaltma supabı yana bastırılır.
19
Don önleyicideki sıvı seviyesinin kontrolü 1 nolu çubuktan yapılır.
Don önleyicinin mevsim şartlarına göre iki konumu mevcut olup, 2
konumu yazlık, 3 konumu kışlıktır. Dikkat edilmesi gereken husus sıvı
seviyesini ölçerken sistemde hava olmaması gerekir aksi halde havanın
basıncıyla ölçme çubuğu yaralanmalara sebebiyet verebileceğinden bu
konuya dikkat edilmelidir.
4-9
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
16
17
17
19
18
4-10
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
KONU : C56-01-02
DENETLEME ÇEŞİTLERİ
1. GİRİŞ :
Bu dersimizde KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı talimnamesinde
bahsedilen denetleme çeşitlerini inceleyeceğiz. Burada esas olan ordudonatım malzemelerinin
bakım yönünden denetlenmesidir.
2. ANLATIM :
a. Genel Esaslar :
Dört çeşit denetleme vardır:
(1) Birlik komutan denetlemesi
(2) Ordudonatım kısmi denetlemesi
(3) Teknik denetleme ve muayeneler
(4) Komutan bakım denetlemesi
b. Uygulama :
(1) Birlik Komutan Denetlemesi :
(a) Haberli Komutan Denetlemesi :
(I) Genel Esaslar : Komutan normal olarak haberli birlik denetlemesine
iştirak eder. Birliğin denetleme için hazırlanmasına imkan vermek maksadıyla bir ön emir
verir. Bütün araç, teçhizat ve personel denetlemeye dahil edilir. Bu denetlemede, birliğin
motorlu intikallerinin yeterliliğini, bir mevziinin işgali veya tahliyesini, silahların ve
teçhizatın hizmete elverişlilik derecesini ve kıtaların ehliyet derecelerini tespit etmek
maksadıyla değişik testler uygulanır.
Denetleme ve testlerde uygulanan yöntemler mahalli yöntemlere uymalı
ve komutan tarafından tespit edilmiş olmalıdır. Denetlemenin tekrarı alınan neticelere göre
komutan tarafından tayin edilir.
(II) Hazırlık :
(aa) Ön Emir : Aracın ve teçhizatın uygun bir şekilde hazırlanmasına
zaman bırakmak için haberli denetlemelerin bir ön emri dağıtılmalıdır. Ön emir şunları
kapsamalıdır:
9 Denetlenecek birlik, tarih ve zamanı,
9 Denetlemenin kimin tarafından idare edileceği,
9 Denetlemenin neleri kapsayacağı,
9 Denetleme timlerine verilecek konferansın yer ve zamanı,
9 Kritiğin yapılacağı zaman, yer ve katılacak personel,
9 Komutan direktifleri ve müteakip denetlemeler.
(bb) Planlama : Komutanın, ast komutanlara ve denetleme timlerine elde
etmeyi arzuladığı bilgileri ve takip edilecek usullerin açıklamasını temin maksadıyla,
denetlemeden önce bir hazırlık konferansı tertiplenmelidir. Özel dikkat isteyen konular
görüşülüp kontrol listeleri hazırlanmalı, gerekirse kurslar düzenleyip gerekli bilgiler
tazelenmelidir.
4-11
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(cc) Usuller : Araçlar, takımlar, teçhizat ve kayıtlar denetleme için
emredilen şekilde hazırlanmalıdır. Bunlar ön emirde verilen şema ve fotoğraflara göre
hazırlanmalıdır. Bu hazırlıklardan sonra personelin de, teçhizat yanında muntazam olarak
tertiplenmiş olması gereklidir.
(III) Birlik Denetleme Heyetleri :
(aa) Tabur, alay veya daha büyük birliklerin denetleme heyeti; komutan
veya tayin ettiği bir temsilci ile yeteri sayıda karargah subayından oluşur.
(bb) Komutan denetleme sırasında arzu ettiği şekilde gözle muayene ve
sözlü denetleme yapabilecek şekilde hareket eder. Diğer denetleyiciler de programa göre
faaliyetlerini yürütürler.
(cc) Denetleme timinin bütün üyeleri, denetlemeyi emreden komutanın
karargah temsilcileri olarak kabul edilir.
(IV) Aksaklıkların Kaydedilmesi : Komutan, son teknik ve kısmi
denetlemelerde meydana çıkarılan aksaklıklara özel bir dikkat sarf etmelidir. Komutan aynı
zamanda bakım personelinin bakım usullerini tatbikteki yetersizliği veya malzemenin
yapımındaki imalat hatası sebebiyle meydana gelen aksaklıklara da önem vermelidir. Ayrıca
denetleyiciye, denetlenecek muayyen kısımların veya sahaların kontrol listesi verilmelidir. Bu
denetlemelerde "Ordu malı muayene ve kontrol formu" ve "teknik talimname" kullanılır.
Neticede denetleme timinin faaliyetlerinden sorumlu subay denetlemenin tamamlanmasından
sonra, denetlemeye ait kayıtların tam ve doğru olarak kaydedilmiş olduğundan ve hemen
düzeltici faaliyetlere geçileceğinden emin olmalıdır. Aksaklıkların giderilip giderilmediğini
incelemek maksadıyla takip denetlemesi yapılır. Bunun içinde kafi zaman bırakılır.
(b) Habersiz Komutan Denetlemesi :
(I) Maksat : Habersiz denetlemeler, araçların günlük hakiki çalışma
durumlarını ve işletme personelinin ehliyet derecesi hakkında komutana doğrudan doğruya
bilgi sağlar. Hatalı işletme alışkanlıkları hemen meydana çıkarılabilir ve derhal düzeltici
tedbirler alınabilir. Habersiz denetlemeler, komutanlar ve tayin ettikleri temsilcileri tarafından
umumiyetle ilgili personele haber verilmeden müsait herhangi bir zaman veya yerde
yapılabilir.
(II) Kapsam : Habersiz denetlemenin haberli denetlemeden farkı, muayyen
bir usulün tesis edilmemiş olmasıdır. Denetlemeyi bizzat komutan yaptığı gibi namına
herhangi bir subaya veya time yaptırabilir. Yalnız timler tarafından yapılan habersiz
denetlemeler herhangi bir ordudonatım kısmi denetlemesinden farklıdır. Çünkü habersiz
denetlemeler herhangi bir kademedeki bir komutan tarafından emredilebilir. Timlere bir
personel ilave edilip bu personel de herhangi bir malzemeyi denetleyebilir.
(III) Kontrol Listeleri : Komutan denetleme yapacağı zaman yanında
denetlenecek malzemelere ait bir kontrol listesi bulundurmalıdır.
(IV) Denetlemenin Yapılması :
(aa) Motorlu araç hizmet parkı tesisleri : Tamirhaneler, tamirhane
teçhizatı, form ve kayıtlar, garaj tesisleri, araç sevk yerleri, benzin istasyonu veya benzinlik,
yağlama, yıkama yerleri, temizlik, yangından korunma tedbirleri veya tesisin yeterlilik
derecesi denetlenmiş olmalıdır.
(bb) İşletme ve bakım personeli : İşletme ve bakım personeli, ehliyet ve
kabiliyetleri bakımından dikkatle tetkik edilmelidir. Personelin durum ve bilgilerini ortaya
çıkarmak, verilen emir ve direktiflere uyup, uymadıklarını tespit maksadıyla sorular
sorulmalıdır.
4-12
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(cc) Araç denetlemesi : Araçların komutanlarca yapılan habersiz
denetlenmeleri, denetlemenin durumuna göre üç kısım halinde incelenir.
9 Araç park edilmiş durumda : Komutan araçların genel olarak
hizmete hazırlık derecesini tetkik etmek ve dış tesirlerden uygun şekilde korunmuş olup
olmadıklarını tespit etmek gayesiyle araç park edilmiş haldeyken denetleyebilir.
9 Araçlar yolda durdurularak : Komutan önceden bildirmeden
kendi birliğine ait araçları yol üzerinde durdurup çıkış bakımı, araç ve römorkun yükleme
durumlarını kontrol ettirebilir. Şoföre trafikle ilgili sorular sorup, ehliyetini, araç yayın ve
avadanlıklarını ve teçhizatını isteyebilir. Bu denetleme aracın faaliyeti ve şoförün ehliyet
derecesini gösterir.
9
Araçlar hareket halindeyken : Denetleme subayı, araçları
yoldan geçerken gözetlemek suretiyle birliğindeki bakım ve işletme standartları ile ilgili
bilgileri elde edebilir. Özellikle dik bir yokuşun tepesine yakın bir yerden veya tepe
başlangıcından arıza, aksaklık veya iyi durumları görebilir.
(2) Ordudonatım Kısmi Denetlemesi :
(a) Genel Esaslar : Ordudonatım kısmi denetlemesi teçhizatın rasgele bir
kısmının seçilerek muayene edildiği bir denetleme şeklidir. Denetlemeye birlik personelinin
dışında ehliyetli personel görevlendirilir. Tugay, tümen, veya daha üst komutanlarca emredilir
ve Ordudonatım personelince yerine getirilir. Denetleme için önceden haber verilir veya
verilmeyebilir.
(b) Sorumluluk : Ordudonatım sahra bakımından ve kıtaların ikmal yönünden
desteklenmesinden sorumlu komutanlara aynı zamanda kısmi denetlemelerin yapılması
sorumluluğu da verilmiştir. Bu denetlemenin yapılmasında, Direk/Destek Ordudonatım
bölüğünün veya komutanlığı destekleyen sahra bakım ve ikmal tesislerinin personeli
kullanılır. Bütün denetleme timleri yetkili bir subayın nezareti altında çalışır. Timdeki
personel denetlenecek konuda kurs görmüş uzman personel olmalıdır.
(c) Amaç : Bu denetlemenin amacı, birlik bakım ve ikmalinin yeterlilik ve
etkinlik derecesini araştırmak, kısmi denetlemenin amacına uygun olarak teçhizatın arızalarını
başlangıç halindeyken tespit ve hizmete elverişsiz hale gelmelerini önlemektir.
(ç) Tekrar Edilmesi : Ordudonatım kısmi denetlemelerinin tekrarı ve
denetlenecek teçhizatın yüzde miktarı, birliğin sahra bakımı ve ikmalinden sorumlu
komutanlarca tayin edilir. Bütün birlik ve bakım ikmal tesisleri ve her birliğin elinde bulunan
her tip Ordudonatım malının en az % 10 'u en az senede bir defa denetlenmiş olmalıdır.
Harekat alanlarında bu denetleme daha sık yapılır.
(d) Usul : Bu denetlemeler birlik bölgelerinde ve normal faaliyetlerin aksamasına
sebep olmayacak tarzda ifa edilir. Bazen yol kenarı denetleme usulü kullanılır. Denetlenen
birliğe ait olmak üzere herhangi bir araç seçilerek denetlenir.
(e) Formlar : Denetlemelerde her araç ve silahın kendi Teknik Talimnamesi ve
yağlama emri ile koruyucu bakım ve kısmi denetleme formları (Form-461, Form-462, Form462 A ve Silah Bakım Formları- Form 69-74, EK-AN : AT, KKTT 9-2810) kullanılır.
(f) Denetleme Sonuçları : Birlik veya kıta komutanlarına denetlemede her araç
için bir nüsha tekamül ettirilmiş kısmi denetleme formu ile bir nüsha denetleme raporu ve
idari hususlara ait denetleme neticelerinin bir özeti verilir. Netice ve formların diğer nüshaları
denetleme için emir veren komutana arz edilir. Bu neticeler birlikteki bakımın kifayetli
yapılmasını sağlar. Denetleme esnasında belirtilen arızalar birlikçe bir yere kaydedilir. Diğer
denetlemelerde rehber olarak kullanılabilir.
4-13
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(3) Teknik Denetleme ve Muayeneler :
(a) Genel Esaslar : Ordu malının hizmete elverişlilik durumunu incelemek, ast
birliğin bakım ve ikmal ihtiyaçlarını tespit etmek ve bakım uygulamasından doğan aksaklık
ve yanlışlıkları tespit etmek maksadıyla yapılır. Komutan bakım denetlemeleri içinde yer alan
teknik denetlemelerden farklıdır.
(b) Teknik Denetlemelerin Amacı : Malzemelerin hizmete elverişlilik
derecelerini tetkik etmek ve bakım ve ikmal ihtiyaçlarını önceden tespit etmek maksadıyla
yapılır. Teknik ehliyetli subayların direkt kontrolü altında 3,4 ve 5 nci kademeye ait teknik
ehliyetli personel tarafından ifa edilen bu denetlemeler; herhangi bir aracın hizmete devam
edecek durumda bulunup bulunmadığını veya ana parçasının yenileştirme yada ıslahı için
hizmetten alıkonulması icap edip etmediğini tespite yarar. Aynı zamanda araçların birlikler
arasında teslimi veya iadesi esnasındaki durumlarını tespitte faydalanılır.
(c) Teknik denetleme ve muayenelerde, periyodik koruyucu bakım hizmetlerinin
benzerliği sebebiyle periyodik bakımlarda kullanılan formlar kullanılır.
(I) Teknik denetleme ve muayenelerin yapılması esnasında ilgili araç
talimnamelerinde belirtilen usuller takip edilmelidir.
(II) Kullanan birliğin onarım için bir aracı üst onarım kademesine tahliye
etmesi halinde İstek ve İş Emri (Form-811) kullanılır. İlaveten rastlanılan diğer arızalar da
giderilir. Sahra bakım birliği, birlikten teslim edilen araçları teknik muayeneye tabi tutar ve
araç birliğine iade edildiği zaman daima teknik muayene raporunun bir nüshasını da beraber
gönderir. Teknik muayenede birlik bakım standartlarının düşük olduğu veya koruyucu
bakımda aksaklıklar olduğu görülürse birlik komutanına bildirilir. Bu aksaklıklar ilgililerce
giderilmiş ise bu durum normal komuta kanalı ile sorumlu komutana arz edilir.
(III) Teknik denetleme ve muayenede herhangi bir parça sökülmüş ise araç,
denetlemenin sonunda emniyetli olarak çalıştırılır. Doğru takılıp takılmadığı kontrol edilir.
(ç) Teknik Denetleme ve Muayene Raporlarının Son İşlemi :
(I) Araç devredildiği, araç parkına, tamirhaneye veya herhangi bir birliğe
gönderildiği zaman, araca tatbik edilen en son teknik denetleme ve muayene raporunun bir
nüshası araç üzerinde bulundurulur.
(II) Teknik denetleme ve muayene raporunun bir nüshası birlik teçhizat
dosyasında (Form-478) alıkonulur ve müteakip teknik denetlemenin sonunda imha edilir.
(4) Komutan Bakım Denetlemeleri :
(a) Komutan bakım denetlemelerinin çeşitleri :
(I) Ordu komutanı tarafından veya onun adına yapılan denetlemeler.
(II) Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından veya onun adına yapılan
denetlemeler.
(b) Ordu Komutanı Tarafından veya Onun Adına Yapılan Denetlemeler : Bu
denetlemeler en az iki yılda bir yapılır.
(I) Denetleme sonuç raporu aşağıdaki hususları kapsamalıdır. Bu rapor
üst komutanlıklara ve teknik sınıf daire başkanlıklarına bilgi verir.
(aa) Hizmete elverişlilik, uygun kullanma, teçhizatın, birliklere ait
komple malzemelerin harekata hazırlığı,
4-14
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(bb) Birlik bakımı ve sahra bakımı destek faaliyetlerinin yeterlilik
derecesi,
(cc) Direkt olarak bakım faaliyetlerini destekleyen tamir parça ikmal
usullerinin yeterlilik derecesi,
(çç) Birlik bakım personelinin bilgi ve ehliyet derecesi,
(dd) Denetleme esnasında meydana çıkan aksaklıklar nedeniyle
meydana gelecek bakım ve değişiklik ihtiyaçları.
(II) Planlama ve İdare : Yıllık komutan bakım denetlemesi, bu işe ehil
subayların nezaretindeki teknik personel tarafından ve tarif edilen usuller, kontrol listeleri ve
standartlardan istifade edilerek yapılır. Bu denetleme şekli teçhizatın komple malzemelerinin
% 50'sinin ve bunları destekleyen bakım faaliyetlerinin denetlenmesine ihtiyaç gösterir.
Denetleme personeli; komutan bakım denetleme timinde daimi olarak vazifelendirilmek üzere
komutan tarafından tayin edilir. Direkt destek bakım birliklerinden teknik personel ile takviye edilir.
(III) Tahditler : Bu denetleme;
(aa) Ordudan daha aşağı birlik komutanlarının kendi haberli,
habersiz denetlemelerini yapmalarına mani olmaz. Çünkü komutan kendi teçhizatının
durumundan sorumludur.
(bb) Yürürlükteki talimatların yapılmasını istediği kısmi denetlemelerin
yerine geçmez.
(cc) Sahra bakım tamirhanelerinde onarıma muhtaç bir kısım
üzerinde yapılacak teknik denetleme ve muayene ihtiyacının yerine geçmez.
(c) Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından veya onun adına yapılan denetlemeler
KKY: 187-2 (123-1) K.K.K. Denetleme ve Değerlendirme Yönergesi ve KKY 187-5
Yönergesi esaslarına göre yapılır.
c. Uygulamada Görülen Yaygın Hatalar :
(1) Denetleme çeşitleri birbirleriyle karıştırılmaktadır.
(2) Bu denetlemeler sadece ordudonatım malzemelerinin denetlenmesine ilişkindir.
Her sınıf malzemenin denetlenmesine ilişkin genel esaslar KKY 187-2 (123-1) de
düzenlenmiştir.
3. DEĞERLENDİRME REHBERİ :
a. Birlik komutan denetlemesini biliyor mu?
b. Ordudonatım kısmi denetlemesini biliyor mu?
c. Teknik denetleme ve muayeneleri biliyor mu?
ç. Komutan bakım denetlemesini biliyor mu?
REFERANS :
1. KKTT 9-2810 Ordudonatım malzemeleri birlik bakımı (1997)
2. KKY 187-2 (123-1) KK.Denetleme ve değerlendirme yönergesi(1989)
4-15
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÖZEL
(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR)
4-16
HİZMETE ÖZEL
Download

Bakım Bilgisi Ders Notları