SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
T.C.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI
ETİMESGUT/ANKARA
REPUBLIC OF TURKEY
THE TURKISH AIR FORCE
THE AIR LOGISTICS COMMAND
ETIMESGUT/ ANKARA
TİCARİ SÖZLEŞME
COMMERCIAL CONTRACT
SÖZLEŞME NUMARASI
CONTRACT NUMBER
SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
SUBJECT OF THE CONTRACT
: HK14-A8-006
: Cougar Helikopteri Main Gear Box Revizyonu.
: Cougar Helicopter Main Gear Box Revision
-I-
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
İÇİNDEKİLER
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
PARTIES TO THE CONTRACT
TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
INFORMATION ON THE PARTIES
SÖZLEŞME VE YAZIŞMALARIN DİLİ
LANGUAGE OF THE CONTRACT AND CORRESPONDENCE
SÖZLEŞMENİN KONUSU
SUBJECT OF THE CONTRACT
SÖZLEŞMENİN BEDELİ
CONTRACT PRICE
SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ
DİĞER GİDERLER
TAXES, LEVIES, CHARGES INCLUDED IN THE CONTRACT AMOUNT AND OTHER COSTS
CONCERNING THE CONTRACT
SÖZLEŞMENİN EKLERİ
ANNEXES OF THE CONTRACT
İŞİN SÜRESİ, İŞİN YAPILMA YERİ VE İŞYERİ TESLİMİ
PERIOD OF WORK, WORKPLACE AND DELIVERY OF WORPLACE
TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
PROVISIONS ON THE PERFORMANCE BOND
ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ
TERMS AND METHOD OF PAYMENT
AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI
TERMS AND AMOUNT OF THE ADVANCE PAYMENT
FİYAT FARKI
PRICE DIFFERENCES
ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI
INFORMATION ON THE SUBCONTRACTORS AND THEIR RESPONSIBILITIES
GECİKME CEZASI
PENALTIES PAYABLE IN DELAYS
SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI
CASES AND CONDITIONS FOR EXTENSION OF DURATION
SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI
TERMS AND CONDITIONS FOR ASSIGNMENT OF THE CONTRACT
SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
AMENDMENTS TO THE CONTRACT
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
LIABILITIES OF THE CONTRACTOR
EĞİTİM
TRAINING
YENİ MODEL
NEW MODEL
AMBALAJLAMA
PACKAGING
REKLAM YASAĞI
PROHIBITION AGAINST ADVERTISING
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS
Bu madde kullanılmayacaktır. / This article shall not be applicable
- II -
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
LIABILITIES OF THE CONTRACTING ENTITY
(İdari Şartnamede malzemenin montajlı olduğu hususuna yer verilmiş ise)
(If the installation of the material is included in the Adminisrative Specification)
BİLDİRİMER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER
NOTICES, NOTES OF ACCEPTANCE, APPROVALS, DOCUMENTS AND REPORTS
YÜKLENİCİNİN VEKİLİ
PROXY OF THE CONTRACTOR
DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ
CONTROL, INSPECTION AND ACCEPTANCE PROCEDURE
KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK
LIABILITY BASED ON THE FAILURES AND FALSE ACTS AFTER ACCEPTANCE
BU MADDE KULLANILMAYACAKTIR. / THIS ARTICLE SHALL NOT BE APPLICABLE.
SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER
WORKS CONTRARY TO THE CONTRACT AND ITS APPENDIXES
BU MADDE KULLANILMAYACAKTIR. / THIS ARTICLE SHALL NOT BE APPLICABLE.
GARANTİ VE BAKIM, ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR
MATTER CONCERNING WARRANTY, MAINTENANCE AND REPAIR
SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ
TERMINATION AND WINDING UP OF THE CONTRACT
YÜKLENİCİNİN CEZA SORUMLULUĞU
LIABILITY OF CONTRACTOR FOR PENALTY
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
SETTLEMENT OF DISPUTES
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
CASES NOT STIPULATED HEREIN
DİĞER HUSUSLAR
MISCELLANEOUS PROVISIONS
SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ
ENFORCEMENT OF THE CONTRACT
SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
SIGNING OF THE CONTRACT
- III -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
İhale Kayıt Numarası :
Bidding Registration Number:
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI / PARTIES TO THE CONTRACT:
Bu sözleşme, bir tarafta HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI (bundan sonra “İDARE” olarak anılacaktır)
ile diğer tarafta (FİRMA ADI) (bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı
şartlar dahilinde akdedilmiştir.
This Contract hereby has been executed by and between TURKISH AIR FORCE-THE AIR
LOGISTICS COMMAND (hereinafter referred to as “the CONTRACTING ENTITY”) on one part and
(COMPANY NAME) (hereinafter referred to as “the Contractor”) on the other part on the following
terms and conditions.
2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER/ INFORMATION ON THE PARTIES
2.1. İDARE’nin
Adresi / Address of the CONTRACTING ENTITY HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI KAYNAK
YÖNETİM VE KONTRAT DAİRE BAŞKANLIĞI 06790 ETİMESGUT-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon Numarası/Phone number : (90-312) 298 67 86, 298 69 11, 298 68 94, 298 65 51
Belgegeçer Numarası/Fax number : (90-312) 249 10 62
E- Posta Adres /e-mail : [email protected]
2.2. Yüklenici’ nin/Contractor’s :
Adı (Ünvanı) /Name (Title)
T.C. Kimlik Numarası(Varsa)/Identity No. (if any)
Vergi Kimlik Numarası/Tax Identification No.
Tebligata Esas Adresi/Notification Address
Telefon Numarası/Phone
Belgegeçer Numarası (Varsa) /Fax (if any)
Elektronik Posta Adresi (Varsa) /E-mail (if any)
2.3. Ayrıca Yüklenici’nin Türkiye’deki temsilciliği : Contractor’s Representative in Turkey:
Adı (Ünvanı) /Name (Title)
Tebligat Adresi/Notification Address
Telefon Numarası/Phone
:
Belgegeçer Numarası/Fax
Elektronik Posta Adresi (Varsa)/E-mail (if any)
Bu temsilciye yapılmış tüm tebligatlar Yüklenici’ye yapılmış sayılacaktır.
All notifications made to the representative shall be deemed to be made to the Contractor.
-4-
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
Yüklenici Türkiye’deki temsilcisi değiştiğinde bu durumu en geç 3 (üç) gün içinde İDARE’ye
bildirecektir.
In the event that the Contractor’s representative in Turkey is changed, the CONTRACTING ENTITY
shall be notified in no later than 3 (three) days.
Sözleşmede, Ek Sözleşme ile herhangi bir değişiklik yapılmadan yeni belirtilen temsilciye yapılan tüm
tebligat ve yazışmalar da Yüklenici’ye yapılmış sayılacaktır.
All notifications and correspondence in the Contract made to the currently indicated representative
without making any amendment with the Supplementary Contract shall be deemed to have made to
the Contractor.
2.4. Her iki taraf madde 2.1., 2.2. ve 2.3’de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul
etmişlerdir. Bütün yazışmalar ve tebligatlar bu adrese yapılacaktır. Adres değişiklikleri usulüne uygun
şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış
sayılır.
Both Parties hereby accept the addresses specified in Articles 2.1., 2.2. and 2.3. as their notification
addresses. Correspondences and notifications shall be made to this address. Notifications to be made
to the last stated address shall be deemed to be sent to the respective Party unless any change to the
addresses is notified to the other Party.
2.5. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, kurye,
belgegeçer veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
The Parties may send notifications to the other Party by means of, mail courier, courier, fax or e-mail
provided that the written notification is sent later within the stipulated duration.
3. SÖZLEŞME VE YAZIŞMALARIN DİLİ/ LANGUAGE OF THE CONTRACT AND
CORRESPONDENCE
3.1. Bu sözleşme, Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanmıştır.
This Contract has been drawn up in Turkish and English.
3.2. Sözleşmenin yorumunda Türkçe metin esas alınacaktır. Ancak sözleşmenin eklerinde Türkçe’ye
çevrilememiş bölümlerle ilgili hususlarda İngilizce dilinde hazırlanan metinler geçerli olacaktır.
Turkish text shall be taken as basis in the interpretation of the contract. However, English texts shall
prevail in non-translated parts of the matters in the annexes to the contract.
3.3. Günlük yazışma ve iletişimler Türkçe veya İngilizce dilinde olacaktır.
Daily correspondence and contacts shall be made in Turkish or English.
4. SÖZLEŞMENİN KONUSU/İŞ TANIMI SUBJECT OF THE CONTRACT/DEFINITION OF WORK
4.1. Sözleşmenin konusu: 1 Kalem (1 adet) Cougar Helikopteri Main Gear Box Revizyonu.
Subject of the contract: 1 item (1 EA) Revision Cougar Helicopter Main Gear Box
4.1.1. Cougar Helikopteri AS 532 UL Maintenance Program PRE dokümanı 63/20/401 gereği 3000
Saatlik Main Gear Box Revizyonu yapılacaktır.
The Main Gear Box of Cougar Helicopter AS 532 UL will be 3000 hours revisioned according to
Maintenance Program PRE 63/20/401
4.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek hizmet, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü
ayrıntıya uygun olarak teslim edilecektir.
The service to be supplied under this Contract shall be delivered in accordance with all details
specified hereby and its annexes.
5. SÖZLEŞMENİN BEDELİ / CONTRACT PRICE
Bu sözleşmenin toplam net geçilemez bedeli ……...... (rakam ile) ……………….(yazı ile) ……….’dır.
Total net price of this Contract is Not to exit ……………….(in figures) and ……………………….(in
writing).
-5-
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
6. SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ
DİĞER GİDERLER :
TAXES, LEVIES, CHARGES INCLUDED IN THE CONTRACT AMOUNT AND OTHER COSTS
CONCERNING THE CONTRACT
6.1.
Sözleşmenin imzasından yükümlülüklerin tamamlanmasına kadar geçecek sürede tahakkuk
edebilecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Ayrıca yerli yüklenici/ler
için; taahhukta doğacak vergi resim ve harçlar ile damga vergisi kanunundan kaynaklanan her türlü
masraflar yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca, bakım hizmeti yapılacak malzeme, 31 Temmuz 2004 tarih
ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı kanunun 14 üncü maddesi ile 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13’üncü maddesine eklenen (f) fıkrası kapsamında ise KDV
ödenmeyecektir. Yabancı yükleniciler için Akreditifle ilgili İdare’nin ülkesindeki banka masrafları
İdareye, yurt dışındaki muhabir banka masrafları Yükleniciye ait olacaktır. Herhangi bir sebeple
akreditifin süresinin uzatılması gerekirse, akreditifin süresinin uzatılması ile ilgili yurt dışındaki muhabir
banka masrafları da Yükleniciye ait olacaktır.
Within the period from signing of the contract until performance of the liabilities any duty, levy
and charge and as such to be incurred to and transportation costs shall be borne by the Contractor.
For domestic bidder/s; any duty, levy and charges to be incurred during payment and all expenses
required to cover in accordance with stamp duty law and transportation and insurance costs shall be
borne by the Contractor. However, if the material to be repaired is included in Article 14 of the Law
No.5228 issued in the Official Gazzette dated 31 July 2004 and no.25539 and the subparagraph (f)
added Article 13 of the Value Added Tax (VAT) Law., VAT shall not be paid. For foreign bidders,
banking expenses of letter of credit incurring in the Contracting Entity’s country shall be paid by the
Contracting Entity and those of the correspondent bank abroad by the Contractor. If any time
extension is required for the letter of credit for any reason, expenses of the correspondent bank
abroad shall be borne by the Contractor.
6.2.
Teminat Mektupları ile ilgili tüm masraflar Yükleniciye aittir.
Expenses of letter of guarantees shall be borne by the Contractor.
6.3.
Sözleşme giderleri ve sözleşmede belirtilen tüm giderler Yükleniciye aittir.
Expenses of contract and expenses mentioned in contract shall be paid by the Contractor.
7. SÖZLEŞMENİN EKLERİ/ ANNEXES TO THE CONTRACT
7.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İDARE’yi ve YÜKLENİCİ’yi bağlar.
Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki
veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. İhale dokümanı
arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
The Tender document shall be an annex to and an integral part of this Contract hereby, and shall be
binding on the CONTRACTING ENTITY and the Contractor. However, in the event that there is a
contradiction or discrepancy between the provisions of the Contract and provisions of the documents
comprising the Tender document, the provisions specified in the Tender document shall be taken as
basis. Order of priority within the Tender document is as follows:
7.1.1. İdari Şartname/Administrative Specification
7.1.2. Sözleşme Tasarısı/Draft Contract
7.1.3................ tarih ve .......... Numaralı Teklif mektubu
Tender Letter dated................... and No......
ile bunların EK’lerinde yer alan belgelerden oluşmaktadır./and documents included in their ANNEXES.
7.2. Yukarıdaki belgelerin varsa zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Addenda (if any) of the documents listed above shall have the order of priority of the related
documents.
-6-
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
8. İŞİN SÜRESİ, İŞİN YAPILMA YERİ VE İŞYERİ TESLİMİ
PERIOD OF WORK, WORKPLACE AND DELIVERY OF WORPLACE
8.1. Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 takvim günü içerisinde revizyonu
yapılacak malzeme 2’nci Ana Jet Üs K.lığından teslim alınacaktır. Malzemenin revizyon süresi 120
takvim günüdür.
The material shall be received by the contractor within 15 calendar days from 2’nd Main Jet Base
İzmir following the signing of the contract. The period of maintenance shall be 120 calendar days after
signing of the contract.
8.2. Bakım hizmetinin yapılacağı malzemelerin teslimine ilişkin esaslar: Malzemenin Yüklenici
tarafından 2’nci Ana Jet Üs K.lığı Çiğli İzmir/TÜRKİYE’dan teslim alınarak bakım hizmetinin
tamamlanması müteakip aynı adrese teslim edilecek, gümrük işlemleri ile teknik dokümanlara uygun
taşıma ve depolama işlemleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Terms and conditions regarding delivery of workplace: Engine with shall be received, by the
Contractor, from the 2’nd Main Jet Base Çiğili/İZMİR TÜRKİYE, and shall be delivered to the same
address after the completion of the work. Custom procedures, and processes of carrying and storage,
in accordance with the technical documents, shall be met by the Contractor.
8.3. İşin yapılma yeri: Üretici tesisleri veya üreticisinin yetki verdiği bakım merkezi olacaktır.
Workplace: Overhaul shall be made in the facilities of the manufacturer or in the maintenance centers
authorized by the manufacturer.
9. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER/ PROVISIONS ON THE PERFORMANCE BOND
9.1. Kesin ve Ek Kesin Teminat /Performance Bond and Additional Performance Bond
9.1.1. Kesin Teminatın Miktarı : Bu sözleşmeye ilişkin kesin teminat miktarı (........................rakam
ile.......................)
(......................................yazı
ile.......................)
olup,
YÜKLENİCİ
(..........................rakam ile.......................) (.............................yazı ile ..............)’luk teminat mektubunu
teminat olarak vermiştir.
Amount of Performance Bond: The amount of performance bond concerning this contract shall be
…………………………………… (in figures) and ………………………… (in writing); and the Contractor
has submitted …………………………………… (in figures) and ………………………… (in writing) as
the performance bond.
9.1.2. Ek Kesin Teminat: Ek sözleşme ile fiyat artırımları yapıldığı durumlarda ve/veya ek sözleşme
düzenlenmeksizin sözleşme kapsamında yapılacak iş artışlarında artan bedelin % 6 (yüzdealtı)’sı
oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır. Bu ek kesin
teminatın verilmesinde, kesin teminatın alınmasına ilişkin usul ve esaslar geçerlidir.
Additional performance bond; In the event that increases in price are made by supplementary
contract and for the increases of work under the contract without drawning up supplementary contract,
an additional performance bond shall be received over values accepted as guarantee at the rate of 6
% (six percent) of this increased price. The procedures and principles regarding the receiving of
performance bond shall be valid in submitting such additional performance bond.
-7-
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
9.2. YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye verilen kesin ve ek kesin teminat, aşağıda verilen değerlerden
herhangi birisi ile değiştirilebilir.
Performance bond and additional performance bond provided by the Contractor shall be changeable
with any values set forth below.
9.2.1. Tedavüldeki Türk Parası
Turkish Lira in circulation,
9.2.2. Bankalar (Mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları)
tarafından verilen Türkçe teminat mektupları.
Turkish Letters of Guarantee issued by banks (Deposit Banks and Participation Banks and
Development and Investment Banks).
9.2.3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
Domestic Government Bonds exported by the Undersecretariat of Treasury and certificates issued
in lieu of these bonds.
9.3. Her ne surette olursa olsun, İDARE’ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
The guarantees received by the CONTRACTING ENTITY shall in no way be sequestrated and
attached with temporary injunction.
9.4. Mahsup işlemi tamamlandıktan sonra Malzemenin kesin kabul tarihinden veya garanti
süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İDARE’nin yazılı uyarısına rağmen talep
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat ve varsa ek kesin teminat mektupları
hükümsüz kalır ve bankasına (Mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım
Bankaları) iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir
kaydedilir.
After accounting process is completed, in the cases where it is not necessary to make deductions,
the performance bonds shall be invalid and returned to the relevant bank because they are not
demanded in spite of the written demand of the CONTRACTING ENTITY within 2 (two) years
following the final acceptance date of the material or expiry date of the warranty period. Guarantees
other than the letters of guarantee shall be registered as revenue for the Treasury of Republic of
Turkey at the end of that period.
9.5. Kesin Teminat Mektubu ile ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ'ye aittir.
All costs related to the Performance Bond shall be borne by the CONTRACTOR.
9.6. Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Taahhüdün, bu sözleşme ve ihale
dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve YÜKLENİCİ’nin bu taahhütten dolayı
İDARE’ye herhangi bir borcunun olmadığı İDARE’ce tespit edildikten sonra muayene kabul işlemleri
neticesinde uygun bulunarak kesin kabulünün yapılmasını müteakip yarısı, garanti süresi dolduktan
sonra kalanı YÜKLENİCİ’ye iade edilir.
Returning Performance Bond and Additional Performance Bond: After it has been determined
by the CONTRACTING ENTITY that the commitment has been fulfilled in accordance with the
provisions of the Contract and Tender document, and the CONTRACTOR has no outstanding debt
to the CONTRACTING ENTITY due to this commitment, half of the guarantee shall be returned to
the CONTRACTOR upon final acceptance made at the end of the inspection acceptance
procedures, and the remaining half shall be returned after the warranty period is expired.
9.7. YÜKLENİCİ tarafından bu taahhüt nedeniyle İDARE’ye olan borçları ile ücret ve ücret sayılan
ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin, malın garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi
halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı YÜKLENİCİ’ye iade edilir.
In the event that outstanding debts of the Contractor to the CONTRACTING ENTITY due to this
commitment as well as the legal tax cuts collected from salaries and payments deemed as salaries
are not paid until the expiration of the warranty period, performance bonds and additional
performance bonds shall be converted into cash and set off against such debts, with the remaining,
if any, being returned to the Contractor without any need for protest and court order.
9.8. Teminatların iade edilmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılır.
Returning Performance Bond and Additional Performance Bond shall be within the framework of the
provisions and principles determined by the Ministry of Finance.
-8-
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
10. ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ/TERMS AND CONDITIONS AND METHOD OF PAYMENT:
10.1. İhalenin Yabancı İstekliler/ Serbest Bölgede yerleşik istekliler Lehine Sonuçlanması
Halinde
In case the Contract is awarded to foreign Tenderers and to Tenderers located in Free Zone;
10.1.1. Ödemeler İDARE tarafından teslim tarihine uygun olarak ilgili yılında YÜKLENİCİ adına
transfer edilecek gayri kabili rücu teyitsiz akreditif ile veya istihkak sahibine havale ile yapılacaktır.
Payments shall be transferred by the CONTRACTING ENTITY to the name of the CONTRACTOR
according to the delivery time of items in the related year and be made by irrevocable letter of credit
without confirmation.
10.1.2. Ödemeler 10.3. maddesindeki belirtilen belgelere istinaden bankaya idare tarafından verilecek
ödeme talimatıyla yapılacaktır. Gerekli belgelerin tanzim edilmesini takiben sözleşmenin 8.1.
maddesinde belirtilen hizmet süresinin tamamlanmasını
müteakip hakedişler halinde
yapılacaktır. Son ödemede kalan miktarın (varsa) tamamı ödenecektir. Ödemelerin tamamlanmasını
müteakip varsa akreditif kapatılacaktır.
The payments will be paid by the instruction given to the bank by Contracting Entity based on the
document stated in sub article 10.3. Payments shall be made as progress payments after preparing
necessary documents upon the completion of the service times specified in the article 8.1. of contract.
Remaining amount (if any) shall be paid in final payment. After the complition of the payments the
letter of credit (if any) will be closed.
10.2. İhalenin Yerli İstekliler Lehine Sonuçlanması Halinde;
In case the tender is finalized in favor of Domestic Tenderers;
10.2.1. Ödemeler 10.3. maddesindeki belirtilen belgelere istinaden idare tarafından verilecek ödeme
talimatıyla yapılacaktır. Gerekli belgelerin tanzim edilmesini müteakip sözleşmenin 8.1. maddesinde
belirtilen hizmet süresinin tamamlanmasını müteakip ödemeler yapılacaktır. Son ödemede kalan
miktarın (varsa) tamamı ödenecektir.
The payments will be paid by the instruction given to the bank by Contracting Entity based on the
document stated in sub article 10.3. Payments shall be made as progress payments after preparing
necessary documents upon the completion of the service times specified in the article 8.1. of contract.
Remaining amount (if any) shall be paid in final payment.
10.2.2. Ödemelerde Hizmet İşleri Kabul Tutanağının komisyonca kabulünün yapıldığı tarihteki T.C.
Merkez Bankası Döviz Alış Kuru esas alınır. Yüklenici faturasını aynı tarihteki T.C. Merkez Bankası
Döviz Alış Kuruna göre düzenleyecektir.
For payments, the buying exchange rate of the Central Bank of Turkey applicable as of the
acceptance date of commission written in the inspection and acceptance report. Contractor shall
arrange invoice according to the buying exchange rate of the Central Bank of Turkey as of the same
date.
10.2.3. Geç teslimat yapılması veya muayene muhtırası komisyon karar tarihinin sözleşmede belirtilen
/ erken teslim kapsamında cezasız olarak verilen sürenin bitiminden sonraki bir tarih olması halinde
ödemelerde; sözleşmede belirtilen / erken teslim kapsamında cezasız olarak verilen sürenin bitimi
olan tarihteki (Mücbir sebep hallerinde verilecek cezasız sürenin sözleşmede öngörülen teslim tarihine
ilâve edilmesiyle bulunacak tarihteki) Resmi Gazetede (Resmi Gazetenin yayımlanmadığı veya
yayımlandığı halde döviz kuru bulunmayan tarihler için bu tarihten önceki en son döviz kuru olan
Resmi Gazetede) yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.
In case of late delivery or if the approval date of inspection and acceptance report is later than
the delivery date on the delivery date on the contract/ expiration of the period given, without penalty,
within in the scope of early delivery , the Central Bank of Republic of Turkey Exchange Rate published
in the Official Newspaper on the delivery date stated on the contract/ expiration of the period given,
-9-
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
without penalty, within in the scope of early delivery (in case of the force maejure, additional time
given shall be added to this date) shall prevail.
10.3. Ödemeye esas belgeler aşağıda belirtilmiştir.
The document necessary for payment stated below.
10.3.1. 3 asıl, 3 kopya fatura , (Yerli yükleniciler 1 asıl, 3 kopya fatura vereceklerdir) (üzerinde IBAN
bulunacaktır),
3 original, 3 copies of invoice (For domestic contractors 1 orijinal, 3 copies of invoice) (IBAN shall be
underlined in the invoice),
10.3.2. Varsa 1 asıl, 2 kopya 1 yıl süreli garanti belgesi,
1 original, 2 copies of 1 year warranty certificate (if any),
10.3.3. Hak ediş raporu
The progress payment report
10.3.5. Hizmet İşleri Kabul Tutanağı
Acceptance Report of Service Work.
10.4. Sözleşme bedelinin tamamının ödenmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller
çerçevesinde yapılır.
The payment of total contract price shall be made within the framework of the terms and conditions
stipulated by the Ministry of Finance.
10.5.Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına
devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt
ve şartları taşıması zorunludur.
The Contractor cannot transfer any kind of progress payments and credits to any other party without
written consent of the CONTRACTING ENTITY. Letter of conveyance shall be prepared by notary
public and shall comply with the records and conditions requested by the CONTRACTING ENTITY.
11. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI/
TERMS AND AMOUNT OF ADVANCE PAYMENT:
Bu hizmet alımı için avans verilmeyecektir.
Advance payment shall not be made for this service procurement.
12. FİYAT FARKI/ PRICE DIFFERENCES:
Bu hizmet alımı için fiyat farkı verilmeyecektir.
Price difference shall not apply for this service procurement.
13. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI
INFORMATION ON THE SUBCONTRACTORS AND THEIR LIABILITIES:
This work cannot be assigned to the subcontractors and whole of the work shall be performed by the
Contractor itself.
13.1. Bu taahhüdün yerine getirilmesinde alt yüklenici çalıştırılabilir.
A subcontractor shall be worked for the performance of this commitment.
13.2. Alt yüklenicinin/Yüklenicilerin (varsa) The Subcontractor/s (if any)
Adı, Soyadı (veya Ticaret Unvanı) : .....................................
Name and Surname (or Trade Name) : ...........................................
Adresi /Address
:............................................................
Tel No/Tel. No.
:.....................................
Faks No/Fax No.
:.............................
Elektronik Posta Adresi (Varsa)/E-mail address (if applicable) :...........................................
Üstlendiği İşler/Works undertaken
:........................................
.......................................................................................................................
- 10 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
13.3. İdarenin Yetkisi: Yüklenici, İdarenin önceden yazılı olurunu almak suretiyle sair
yükümlülüklerinden gerekli gördüklerini alt yüklenici gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. İdare,
yüklenicinin kendisine bildireceği alt yükleniciyi kabul edip etmemekte veya herhangi bir zamanda alt
yüklenicinin değiştirilmesini talep etmekte serbesttir. İdare, alt yükleniciler aracılığı ile yapılmasını
sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bölümünün doğrudan doğruya yüklenici tarafından yapılmasını her
zaman isteyebilir. İdare, kendisi tarafından onaylanmış olmasına rağmen alt yüklenici tarafından
yerine getirilen işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa,
yükleniciden bu hususların giderilmesini istemek hakkına sahiptir.
The Authorization of the Contracting Entity: The Contractor may have his other commitments
made by the Subcontractor real or artificial personalities with a written approval of the Contracting
Entity in advance. The Contracting Entity shall be free to accept the subcontractor stated by the
Contractor and to request in any time to change the subcontractor. The Contracting Entity may always
request of the Contractor to perform directly the part of the work which shouldn’t be made by the
subcontractors. The Contracting Entity shall be entitled to request to remedy the situation by the
Contractor if the works performed by the subcontractor are not in accordance with the Contract and
the Specification although the subcontractor was accepted by the Contracting Entity.
13.4. Alt Yüklenici ile Yüklenicinin Sorumluluğu: Yüklenici, sözleşme süresi veya garanti süresi
içerisinde, alt yükleniciye yaptırdığı malda ortaya çıkabilecek arıza, hata ve ayıplar ile montaj, bakım
ve onarım ile yedek parça temini konusunda İdareye karşı sorumludur. Yüklenici, işlerin tümünü alt
yükleniciye devredemeyeceği gibi, işlerin bir kısmını alt yüklenicilere (sözleşmede ismen belirtilenler
hariç) verebilmek için de İdarenin iznini almak zorundadır. İdarenin bu konuda izin vermesi, yükleniciyi
sözleşme ile yüklendiği mecburiyet veya sorumluluklarından kurtarmaz. Yüklenici alt yüklenicilerin,
bunların acentelerinin, personelinin fiil, temerrüt ve ihmallerinden sorumlu olacaktır
The Responsibilities of the Contractor and Subcontractor: The Contractor shall be responsible to
the Contracting Entity for the defects, deficiencies and faults of the material made by the
subcontractor and the installation, maintenance, repair and spare part procurement within the contract
period or warranty period. The Contractor shall not transfer all the work to the subcontractor and shall
also get the authorization of the Contracting Entity to transfer a part of the work to the Subcontractors
(excluding those listed in the Contract). The authorization of the Contracting Entity shall not relieve the
Contractor of his obligations and responsibilities under the Contract. The Contractor shall be
responsible for the acts, defaults and negligence of the subcontractors, their representatives and
personnel.
13.5. Alt Yüklenici Olamayacaklar: Kanun ve ilgili mevzuatta ihalelere katılamayacağı belirtilenler alt
yüklenici olamazlar.
The persons who cannot be a subcontractor: The persons who cannot participate in tenders in
accordance with the law and relevant legislation shall not be subcontractor.
14. GECİKME CEZASI/YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA
UYGULANACAK CEZALAR
DELAY PENALTY
14.1. Yüklenici, idari şartnamede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, hizmetin teslim süresi içerisinde
tamamlanmadığı takdirde geçen her takvim günü için idareye sözleşme bedelinin 0.005 (binde beş)’i
nispetinde gecikme cezası ödeyecektir.
The contractor shall pay a penalty to the contracting entity, for each delayed calendar day, in the ratio
of 0,005 (five in thousand) of the contract price, if the service can not be accomplished in the delivery
period, except time extensions identified in the administrative specifications.
14.2.
Gecikme cezası, yüklenici tarafından nakden ödenecektir. Nakden ödenmemesi halinde
gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, İDARE
tarafından varsa istihkakından (akreditiften), yoksa kesin teminattan veya varsa ek kesin teminattan
kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde, yükleniciden ayrıca tahsil edilir. İDARE ile
Yüklenicinin mutabık kalması koşuluyla ceza tutarı, Yüklenici`nin İDARE nezdinde bulunan herhangi
bir alacağından da kesilebilir .
The delay penalty shall be paid in cash by the Contractor. Otherwise, it shall be deducted from the
receivables (letter of credit) without any need for written protest and judgment by a court to the
Contractor or from Performance Bond or if any, supplementary performance bond. If this penalty
cannot be covered from the payments, it shall be collected separately from the Contractor. Provided
- 11 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
that the CONTRACTING ENTITY and the Contractor are in agreement, the amount of penalty may be
deducted from any receivable of the Contractor at CONTRACTING ENTITY.
14.3. Teslim süresi içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen yükleniciye teslim süresinin yarısı
kadar cezalı süre tanınır. Cezalı süre, teslim süresinin bitiminden itibaren ayrıca İDARE’nin tebliğine
gerek kalmaksızın başlayacaktır. Bu süre içerisinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda
İDARE sözleşmeyi fesh edecektir. Ancak yüklenicinin bu sürenin bitiminden önce İDAREye
başvurması ve İDAREnin uygun görmesi kaydıyla ihale yetkilisi onayıyla ilave cezalı süre
verilebilecektir. İlave verilecek cezalı süre teslim süresinin yarısını geçemez.
For the Contractor that fails to fulfil its commitment within the delivery period, a period with penalty
which is half of the delivery period shall be provided. Such penalty period shall commence as of the
end of delivery period without need for notification of the CONTRACTING ENTITY. In the event that
the commitment is not fulfilled within that period, the CONTRACTING ENTITY shall terminate the
contract. However, provided that the Contractor applies for the CONTRACTING ENTITY before the
expiry of such period and that the CONTRACTING ENTITY approves, upon the approval of Tender
Authority, additional penalty period may be provided. Additional period with penalty cannot exceed half
of the delivery period.
14.4.
Yerli yükleniciler tarafından ödenecek gecikme cezasının Türk Lirası karşılığının
hesaplanmasında, geciken hizmete ait bedelin ödenmesinde esas alınacak Döviz Kuru kullanılacaktır.
In calculation of the equivalent of the delay penalty in Turkish Lira to be paid by the domestic
contractors, Foreign Exchange to be valid for payment of the delayed service shall be used.
15. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI
TERMS AND CONDITIONS FOR TIME EXTENSION:
15.1. Mücbir Sebep Halleri: İDARE, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli
ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde bu durumun 15.2. maddesinde belirtilen
yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak
kabul eder.
Force Majeure: The CONTRACTING ENTITY shall accept any of the following situations as a forcemajeure event provided that such an event has not been caused by Contractor’s fault, it is of a nature
preventing to fulfill the undertaking completely or partly and Contractor is unable to remove it and on
condition that the said situation has been certified by the competent authorities specified in Article
15.2.
15.1.1. Olağanüstü tabiat olayları, zelzele, yangın, su baskını gibi doğal afetlerin meydana gelmesi,
Occurrence of extraordinary natural disasters such as earthquake, fire and flood,
15.1.2. Taahhüdü önemli ölçüde etkileyen kanuni grev, ayaklanma ve taşımada ulaşımın
engellenmesi,
Legal Strike, public rebellion, prevention of transport and similar events, which affect the commitment
significantly,
15.1.3. Genel salgın hastalık ve kıtlık olması veya bu nedenler ile giriş ve çıkışın işçi veya malzeme
ulaşımının engellenmesi,
General epidemics or famine, or prevention of entry and exit or restriction of labor or material
transport,
15.1.4. Yapılan Sözleşmelerden sonra Harp ve abluka hali olması, kısmî veya genel seferberlik ilânı,
Partial or general mobilization of army, declaration of war or blockade after the contracts were signed
15.1.5. Taşıma esnasında taşımayı engelleyen kara, deniz ve hava kazalarının vuku bulması,
Occurrence of land, naval and air accidents during the transportation, obstructing transportation work,
15.1.6. İDARE ve/veya ülkesindeki yetkili kurum ve kuruluşların işlemlerinden kaynaklanan ve
sorumluluğu yükleniciye ait olmayan yer tesliminin yapılamaması, projelerin onaylanmaması, ödenek
yetersizliği, teslim limanı ve taşıma aracında değişiklik olması gibi durumlar,
Situations arising from the acts of CONTRACTING ENTITY and/or of authorized institutions or
organizations in CONTRACTING ENTITY’s country, from which Contractor may not be held not
- 12 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
responsible, such as failure to deliver the site, non-approval of the projects, lack of financial
allocations, changes in the delivery port or transport vehicles,
15.1.7. Yabancı yüklenici için; Türk resmi makam ve mercileri veya yüklenicinin memleketindeki resmi
makamların karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının alınamaması veya
alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalatın imkansız hale gelmesi veya gecikmesi, Yerli yüklenici için;
Türk resmi makam ve mercilerinin karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının
alınamaması veya alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalatın imkânsız hale gelmesi veya gecikmesi.
For foreign contractors, impossibility or delay of import as a result of the decisions and acts of the
official authorities and bodies in Turkey or in Contractor's country, or due to failure to obtain export
license if the materials are subject to export license, or cancellation of such license, for domestic
contractors; impossibility or delay of import as a result of the decisions and acts of the official
authorities and bodies in Turkey or due to failure to obtain export license if the materials are subject to
export license, or cancellation of such license.
15.1.8. Hizmetin verilmesini engelleyen veya aksatan idari hata dışındaki etkenlerin idareye yazılı
olarak bildirilmesi ve bu durumun idare tarafından kabul edilmesi durumunda.
In the event that the CONTRACTING ENTITY is notified in writing of any cases which hinder/delay the
service process other than the administrative failure and that such case is accepted by the
CONTRACTING ENTITY.
15.1.9. Sözleşmede yazılı olmayan ancak İDARE’nin uygun gördüğü hallerdir.
In addition, the cases not written in the contract but approved by CONTRACTING ENTITY.
Yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri, hammadde temin edilen ülkeler için de geçerli olacaktır.
The afore-mentioned force-majeure conditions shall also be valid for countries where raw material is
supplied.
15.2. Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinin tevsik şekilleri;
The ratification of the above-mentioned force majeure shall be made as follows.
15.2.1. Yabancı yüklenici için 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.5. ve 15.1.8. maddelerindeki
olaylar yüklenicinin bulunduğu ülkenin resmi makamlarından veya mahalli odaca tasdik edilmiş ve o
ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış belgeler ile tevsik edilecektir. Yerli yüklenici için; 15.1.1.,
15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.5. ve 15.1.8. maddelerindeki olaylar resmi makamlardan veya mahalli
odaca tasdik edilmiş belgeler ile tevsik edilecektir.
For foreign contractors; the events mentioned in Paragraphs 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.5.
and 15.1.8 shall be certified by the documents obtained from official agencies or the local chamber in
Contractor’s country and by the Consulate of the Republic of Turkey in that country. For domestic
contractors; the events mentioned in Paragraphs 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.5. and 15.1.8
shall be certified by the documents obtained from official agencies or the local chamber.
15.2.2. Yabancı yüklenici için 15.1.7. maddesindeki olayın TC. Resmi makamlarından ve/veya
yüklenicinin bulunduğu memleketin resmi makamlarından (o ülkedeki Türk Konsolosluğunca
onaylanmış şekli ile) tevsik edilmesi şarttır. Yerli yüklenici için; 15.1.7. alt bendindeki olayın TC. Resmi
makamlarından tevsik edilmesi şarttır.
For foreign contractors; the event mentioned in Paragraph 15.1.7 shall be certified by official
authorities of the CONTRACTING ENTITY or those of the Contractor (to be certified by the Consulate
of the Republic of Turkey in that country). For domestic contractors; the event mentioned in Paragraph
15.1.7 shall be certified by official authorities of the CONTRACTING ENTITY.
15.2.4. 15.1.6. maddesinde belirtilen olaylar için herhangi bir makamın onayına ihtiyaç yoktur. Bu
belgeler İDAREye sunulacak ve İDARE tarafından değerlendirilecektir.
For the events mentioned in Paragraph 15.1.6, any approval from any authority shall not be
requested. Such documents shall be submitted to the CONTRACTING ENTITY and be evaluated by
the CONTRACTING ENTITY.
15.2.5. 15.1.9. maddesinde belirtilen diğer mücbir sebeplerin meydana gelmesi ve yüklenici tarafından
İDARE’ye bu maddede belirtilen şartlarda bildirilmesi halinde, Türkiye’de ki yürürlükte bulunan
mevzuata göre gerekli işlem yapılarak, netice yükleniciye bildirilecektir.
- 13 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
In case of the occurrence of the force majeure conditions mentioned in Paragraph 15.1.9, and on
condition that the CONTRACTING ENTITY is notified of such events pursuant to the provisions in this
article, the necessary proceedings shall apply in accordance with the current legislation in Turkey and
the Contractor shall be informed of the decision.
15.3. Mücbir sebep/sebeplerin ihbarı ve süre uzatımı verilmesi şartları;
Notification of force/s majeure and conditions for time extension;
15.3.1. Süre uzatımı verilebilmesi için Yüklenicinin, mücbir sebep/sebeplerin meydana geldiği tarihi
izleyen 40 (kırk) gün içinde, 15.2. maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi
kaydıyla İDARE’ye yazılı olarak bildirimde bulunması zorunludur.
In order that extension of time be granted, the CONTRACTING ENTITY shall be informed by the
Contractor in writing of the force majeure within 40 (forty) days following the occurrence of force
majeure event/s provided that such an event has been certified by the competent authorities stated in
Article 15.2.
15.3.2. Söz konusu yazılı bildirimde , sözleşmeye ait proje numarasının, olayın mahiyetinin, taahhüde
tesir derecesinin, talep edilen süre miktarının yüklenici veya yetkili kuruluşu tarafından belirtilmesi
şarttır.
Proect number of the contract, nature of the event, its extent to affect the undertaking and time
extension requested shall be stated in the written notification by the Contractor or its authorized
bodies.
15.3.3. İDARE’ce Yüklenicinin süre uzatımı isteğinin kabul edilmesi veya kabul edilmemesi hali en
kısa zamanda yükleniciye bildirilerek, sözleşme hükümleri uygulanır.
The Contractor shall be informed of acceptance or rejection by CONTRACTING ENTITY of such
request for time extension as soon as possible, whereupon provisions of the Contract shall apply.
15.3.4. Bu sözleşmenin 15.1’inci maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinden birinin veya bir
kaçının vukuunda bu hallerin taahhüde tesir derecesine göre İDARE’ce, sözleşme süresi uzatılabilir
veya sözleşmenin yerine getirilemeyeceği anlaşılmış ise sözleşme tasfiye edilir. Bu maddeye göre
tasfiye halinde, varsa ödenen avans ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait
kanunî faizi ile birlikte 30 (otuz) takvim günü içinde yüklenici tarafından İDARE’nin belirttiği hesaba
geri ödenir. Açılan akreditif iptal edilir. İDARE de Avans Teminat Mektubunu (Avans verilmişse) ve
Kesin Teminatı ve varsa ek kesin teminatı serbest bırakır. Avansın geri iade edilmediği durumda,
avans teminatı irad kaydedilir. Bu işlemin bitimini müteakip kesin teminat ve varsa ek kesin teminat
iade edilir. Yükleniciye ihalelere katılma ile ilgili herhangi bir yasaklama cezası verilmez.
In occurrance of the any or several of the force majeure events specified in Article 15.1 of this
contract, depending on their effect on the commitment, the CONTRACTING ENTITY may extend the
contract period or the contract may be wound up in case it is seen that the contract cannot be fulfilled.
In case of winding-up of the Contract, if any, advance payment shall be reimbursed within 30 (thirty)
calendar days to the account number stated by the CONTRACTING ENTITY with its legal interest of
the period between the payment date and reimbursement date of the advance payment. The letter of
credit opened shall be cancelled. The CONTRACTING ENTITY shall release the Advance Letter of
Guarantee (if the advance payment was made) and the Performance Bond and if any, the
supplementary performance bond. In the event that the advance payment is not returned, the advance
letter of guarantee shall be registered as revenue. At the end of this process, the Performance Bond
and if any, supplementary performance bond shall be returned. The Contractor shall not be prohibited
from participating in tenders.
15.3.5. Mücbir sebep nedeniyle tanınan süre sona erdiğinde, İDARE sözleşmenin tasfiyesini isteme
hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin tasfiyesi hâlinde, mücbir sebep şartlarına maruz kalan
yüklenicinin, bu durumu mücbir sebep hallerinde istenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur. Bu
durumda varsa ödenen avans ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî
faizi ile birlikte 30 (otuz) takvim günü içinde yüklenici tarafından İDAREnin belirttiği hesaba geri ödenir.
Açılan akreditif iptal edilir. İDARE de Avans Teminat Mektubunu (Avans verilmişse) ve Kesin Teminatı
ve varsa ek kesin teminatı serbest bırakır. Avansın geri iade edilmediği durumda, avans teminatı irad
kaydedilir. Bu işlemin bitimini müteakip kesin teminat ve varsa ek kesin teminat iade edilir. Yükleniciye
ihalelere katılma ile ilgili herhangi bir yasaklama cezası verilmez.
- 14 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
End of the total time granted due to force majeure , CONTRACTING ENTITY shall have the right to
demand winding-up of the Contract. In case of winding-up of the Contract, the Contractor that is
exposed to force majeure events shall certify such events with the documents requested in force
majeure conditions. In this case, if any, advance payment shall be reimbursed within 30 (thirty)
calendar days to the account number stated by the CONTRACTING ENTITY with its legal interest of
the period between the payment date and reimbursement date of the advance payment. The letter of
credit opened shall be cancelled. The CONTRACTING ENTITY shall release the Advance Letter of
Guarantee (if the advance payment was made) and the Performance Bond and if any, the
supplementary performance bond. In the event that the advance payment is not returned, the advance
letter of guarantee shall be registered as revenue. At the end of this process, the Performance Bond
and if any, supplementary performance bond shall be returned. The Contractor shall not be prohibited
from participating in tenders.
Mücbir sebep/sebepler nedeniyle sözleşmenin tasfiye edilmesi veya süre uzatımı verilmesi
durumunda yüklenici İDAREden herhangi bir ad altında hak, menfaat, fiyat farkı ve/veya tazminat v.b.
taleplerde bulunamaz.
In case of winding-up of the contract is or extension of time due to force majeure event/s, the
Contractor shall not claim any rights, profits, price difference/compensation etc. in anyway from the
CONTRACTING ENTITY.
15.3.6.
Mücbir sebep/sebeplerin oluşması durumunda, bu zamana kadar kabul edilerek alınmış
hizmetin bedeli yükleniciye ödenir.
In the event that any force majeure event/s has/have occurred, payment of the service accepted and
received until that time shall be made,
15.3.6.1. Alınamayan hizmete ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilebileceğinin anlaşılması
durumunda Yükleniciye, İDARE’nin uygun görmesi kaydıyla ilâve süre verilir. Söz konusu ilave sürenin
bitiminde, İDARE sözleşmenin tasfiyesini isteyebilir.
If it is understood that contract conditions regarding the unfullfilled service may be fulfilled, the
Contractor shall be granted an additional time upon the approval of the CONTRACTING ENTITY. End
of the extension period, the CONTRACTING ENTITY may request the winding up of the contract.
15.3.6.2. Yabancı yüklenici için; Sözleşme şartlarının yüklenici tarafından yerine getirilemeyeceğinin
anlaşılması veya bu maddenin 15.3.5. nolu alt bendindeki durumda sözleşmenin tasfiyesine karar
verilmiş ise alınamayan hizmet ile ilgili akreditif iptal edilir. Ayrıca kabulü yapılmış hizmete ilişkin
sözleşme şartlarının yerine getirilmesini müteakip alınamayan hizmete ait kesin teminat ve varsa ek
kesin teminat, yükleniciye en kısa sürede iade edilir. Yerli yüklenici için; kabulü yapılmış hizmete
ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilmesini müteakip alınamayan hizmete ait kesin teminat ve
varsa ek kesin teminat, yükleniciye en kısa sürede iade edilir.
For foreign contractors; In case it is seen that the contract conditions cannot be fulfilled by the
Contractor or if, in the cases specified in paragraph 15.3.5, the contract is decided to be wound-up,
the letter of credit concerning the unfullfilled service shall be cancelled. Furthermore, following the
fulfillment of the terms and conditions stipulated in the contract regarding the service received and
accepted, the performance bond and if any, the supplementary performance bond of the unfulfilled
service shall promptly be returned to the Contractor. For domestic contractors; following the fulfillment
of the terms and conditions stipulated in the contract regarding the service received and accepted, the
performance bond and if any, the supplementary performance bond of the unfulfilled service shall
promptly be returned to the Contractor.
15.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilerek, yukarıdaki esaslar doğrultusunda kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade
edilir.
In the event that the contract is terminated due to force majeure, the account shall be wound up in
accordance with general terms and conditions and the performance bond as well as if any,
supplementary performance bond shall be returned according to the above-mentioned principles.
15.5.
Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşin Artışı ve Eksilişi ve İşin Tasfiyesi:
The work increase or decrease within the contract and winding up of the work:
Bu madde kullanılmayacaktır./This article shall not be applicable.
- 15 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
16. SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI
TERMS AND CONDITIONS FOR ASSIGNMENT OF THE CONTRACT:
16.1. Devire İlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla
Sözleşmenin devri mümkündür. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak
üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içerisi aynı YÜKLENİCİ tarafından başka bir
sözleşme devredilemez veya devir alınamaz, bu husus İDARE tarafından tespit edilecektir. İhale
yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından, devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi
devralan, 9.2. ncu maddede belirtilen değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6 (yüzdealtı)’sı
oranında kesin teminatı İDARE’ye vermek zorundadır. Bu durumda İDARE, devredenden almış
olduğu kesin teminatı, varsa ek kesin teminatı devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş
günü içinde kendisine iade edecektir.
Conditions Governing Assignments: It shall be possible to assign the Contract upon written
consent of the Tender Authority under compulsory circumstances. It shall be checked by the
CONTRACTING ENTITY that except for assignments due to changes in name and status, the same
CONTRACTOR cannot assign or take over any other contract within 3 (three) years following the
assignment of a contract. Following the approval of the Tender Authority, the assignee of the contract
shall be liable to provide performance bond at the rate of 6% (six percent) of the contract amount to
the CONTRACTING ENTITY over the values determined in article 9.2 of this contract before
concluding the Assignment Contract. In this case, the CONTRACTING ENTITY shall return the
performance bond and if any, the additional performance bond received from the assignor at the first
working day following the conclusion of the Assignment Contract.
Devir sözleşmesinde; ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile (devreden ve devir
alanın isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere), bir sözleşmenin devredildiği
tarihi takip eden 3 (üç) yıl içerisinde aynı YÜKLENİCİ tarafından başka bir sözleşmenin devredilip ve
devir alınmadığına ilişkin ileriye ve geriye dönük beyan ve taahhütlerinin bulunması ve devir
alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi
tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan
kurtarmaz.
In the Assignment Contract; (except for assignments due to changes in title and status of the assignor
and assignee) it is compulsory that signatures of the tender authority, the assignee and the assignor
along with their statements and undertakings following and prior to the assignment date that the same
CONTRACTOR has not assigned and took over any other contract within 3 (three) years following the
transfer of the contract are provided and the party taking over the contract shall fulfill the conditions in
the first tender. Approval of assignment contract by the Tender Authority shall not relieve the assignor
from any liability concerning the works carried out until the date of assignment.
16.2. İzinsiz Devir Hali: YÜKLENİCİ’nin izinsiz devir yapması halinde sözleşme feshedilir ve 31.1.
ve 31.5. maddeleri hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca İDARE tarafından 1 (bir) yıl 6 (altı) ay bütün
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Sözleşmenin izinsiz
devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin
devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak 3 (üç) yıl içinde YÜKLENİCİ tarafından
başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının İDARE tarafından belirlenmesi halinde,
sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 31.1., ve 31.5. maddelerinde belirtilen
hükümler uygulanır. Ayrıca devreden ve devir alan hakkında İDARE tarafından 1 (bir) yıl 6 (altı) ay
kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.
Unauthorized Assignment: In the event that the CONTRACTOR assigns the contract without any
authorization, the Contract shall be terminated and provisions of Article 31.1. and 31.5 shall be
applicable. In addition, the Contractor shall be prohibited from participating in all public tenders for a
period of (1) one year 6 (six) months by the CONTRACTING ENTITY. Except for unauthorized
assignment or assignments due to changes in title and status, in the event it is determined by the
CONTRACTING ENTITY that another Contract has been assigned or taken over by the
CONTRACTOR within 3(three) years following and prior to the assignment date, then the Contract
shall be terminated and provisions of Articles 31.1. and 31.5. shall be applicable for the assignor and
the assignee. Furthermore, the assignor and the assignee shall be prohibited from participating in all
public tenders for a period of (1) one year 6 (six) months by the CONTRACTING ENTITY.
- 16 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
17. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI/AMENDMENTS TO THE CONTRACT
17.1.Sözleşme imzalandıktan sonra/ Following the signing of the contract;
a. İşin yapılma veya teslim yeri,
Execution or delivery place of the work:
b.İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye
uygun olarak ödeme şartları,
On condition that the work is performed or delivered sooner than formerly stated delivery date,
delivery period and payment conditions in accordance with this delivery.
c.Sözleşmenin uygulanması sırasında, sözleşme konusu mal ve hizmetlerin niteliğinde,
işlevlerinde ve kullanım amaçlarında iyileştirme yapılmasının sözleşmenin devamı için zorunlu olması
veya İDAREnin hizmet ve ihtiyaçları bakımından zorunlu diğer hallerin mevcut olması durumunda,
During the execution of the contract, if it is compulsory for the execution of the Contract to make an
improvement in quality, function and usage purposes of the goods and services subject to the
contract, or if any other cases which are compulsory for the service and requirements of the
CONTRACTING ENTITY are available.
Sözleşme bedeli (“c” bendi hariç) değişmemek ve İDARE ile Yüklenici’nin karşılıklı anlaşması
kaydıyla, İDAREnin tabii olduğu mevzuat hükümlerine göre ek sözleşme düzenlenebilir.
On condition that contract price (except paragraph “c”) shall not be changed and the Contractor and
the CONTRACTING ENTITY mutually agrees, a supplementary contract may be signed in accordance
with the legislation which the CONTRACTING ENTITY is subject to.
17.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Except the cases cited above, no amendment may be made in Contract provisions and no
Supplementary Contract can be drawn up.
18. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ/ LIABILITIES OF THE CONTRACTOR
18.1. YÜKLENİCİ’nin Genel Yükümlülükleri/General Liabilities of the Contractor:
18.1.1. YÜKLENİCİ, malzemeye/hizmete ilişkin gereken özeni ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme
konusu malzeme/hizmeti, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel
dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi
kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, üstlenmiş olduğu taahhüt ve bu taahhüde ilişkin programa uygun
olarak, malzemenin/hizmetin süresinde teslimini sağlamak zorundadır. İDARE’nin uyarı ve
talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde her türlü zarar ve
ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
The Contractor hereby accepts and agrees to show necessary attention and care for the delivery of
the material/service, to complete the material/service under this Contract within the time schedule, in
the quantity and at the price agreed upon in the Contract and the tender documents, and to remedy
any possible faults in accordance with the Contract provisions. The Contractor is obliged to ensure
timely delivery of the material/service in accordance with the undertaking he has committed and with
the schedule related with this undertaking. In the event that the Contractor does not comply with the
notices and instructions of the CONTRACTING ENTITY, and violates the liabilities described herein,
then Contractor shall be obliged to compensate all the losses of the CONTRACTING ENTITY.
18.1.2.
Yüklenici, malzemenin/hizmetin yapımı/teslimi sırasında yürürlükteki kanun, tüzük,
yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü
ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İDARE personeline
verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İDARE’ce
tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.
Yükleniciden yapılacak kesintilerin İDARE alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar,
Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İDARE
alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre
Yükleniciden tahsil edilir.
The Contractor shall obliged to conform to the current laws and regulations and similar legislation
during the performance/delivery of the goods/service. The Contractor shall be responsible for the
damages due to the Contractor’s default and the damages to third parties, environment or the
- 17 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
CONTRACTING ENTITY’s personnel. In the event that such damages are compensated by the
CONTRACTING ENTITY, the indemnification price shall be deducted from the receivables of the
Contractor. If the deductions made from the Contractor do not meet the credit of the CONTRACTING
ENTITY, the remaining amount shall be collected from the performance bond and if any,
supplementary performance bond of the Contractor by converting into cash. Otherwise, the amount
owed to the CONTRACTING ENTITY shall be collected from the Contractor according to the general
provisions.
18.2.
YÜKLENİCİ’nin Montaja İlişkin Yükümlülükleri :
The Contractor’s Liabilities Regarding Assembly:
Bu madde kullanılmayacaktır This article shall not apply
18.3. Gizlilik: YÜKLENİCİ, malzeme/hizmet ile bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı
özel ve gizli tutacak ve sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında,
İDARE’nin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya
yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin amaçları
doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa,
İDARE’nin bu konudaki kararı nihai olacaktır.
Confidentiality: The Contractor shall keep any information and documents related to the
good/service private and confidential and shall not disclose or publish any detail of the Contract
without prior written consent of the CONTRACTING ENTITY apart from purposes to perform the
Contract. In case any dispute arises with regard to the requirement to disclose or publish any detail in
accordance with the purposes of the Contract provided that the decisions of Turkish judiciary bodies
are reserved, the CONTRACTING ENTITY’s decision on such issues shall be final.
19. EĞİTİM/ TRAINING
Bu hizmet için eğitim verilmeyecektir.
Any training shall not be given for this service.
20. YENİ MODEL/ NEW MODEL
Bu madde uygulanmayacaktır.
Not applicable.
21.AMBALAJLAMA / PACKAGING:
Ambalaj ve etiketleme ile ilgili herhangi bir husus bulunmamaktadır.
There aren’t any matters concerning with the packaging and labeling.
22. REKLAM YASAĞI/ PROHIBITION AGAINST ADVERTISING
YÜKLENİCİ, İDARE tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, malzeme/hizmetle ile ilgili olarak
İDARE’nin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
The Contractor shall not use or publish the name of the CONTRACTING ENTITY in any brochures or
any promotion documents with regard to the goods/service supplied without any written consent of the
CONTRACTING ENTITY.
23. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI/ INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY
RIGHTS
Bu madde uygulanmayacaktır. / This article shall not be applicable
24. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ / LIABILITIES OF THE CONTRACTING ENTITY
Bu madde uygulanmayacaktır. /Not applicable.
25. BİLDİRİMLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER
NOTICES, NOTES OF ACCEPTANCE, APPROVALS, DOCUMENTS AND REPORTS:
25.1. İDARE ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır.
Sözleşmeye göre taraflardan birinin sözleşmenin yürütülmesi ve malzemenin/hizmetin teslim
edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette
bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.
Any communication regarding the implementation of the contract between the CONTRACTING
ENTITY and the Contractor shall be made in writing. Any permission, confirmation, documentation
- 18 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
and affirmation concerning with the enforcement of the contract and with delivery the good/service, or
determinations and any notifications, calls or invitations shall be made in writing by all parties.
25.2.
İDARE veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malzemenin/hizmetin teslim
edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır
ve tutanağa bağlar.
In the cases where any determination should be made regarding the enforcement of the
contract/delivery of the good/service, the CONTRACTING ENTITY or the Contractor shall make such
determination in writing or have it made and it shall be recorded.
26. YÜKLENİCİNİN VEKİLİ / PROXY OF THE CONTRACTOR
26.1. Yabancı yüklenici için Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken
İDARE’nin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından
sonra İDARE’nin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde Yüklenicinin ülkesindeki noter
veya Yüklenicinin bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olarak yetkilendirilmiş olan noter dengi
kurum/kuruluş tasdikinden sonra Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin T.C. Konsolosluğunca tanzim
edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (Yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını
İDAREye bildirmekle yükümlüdür. Yerli yüklenici için; Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirirken, İDARE’nin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda
Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İDARE’nin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar
dâhilinde, noter tasdikli yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (Yüklenici vekili) adı, soyadı, adres
ve telefonlarını İDARE’ye bildirmekle yükümlüdür.
For foreign contractor; the Contractor, while fulfilling his contractual obligations under this Contract,
may appoint an authorized representative with the consent of the CONTRACTING ENTITY. In such a
case, the Contractor is obliged to notify CONTRACTING ENTITY, of the first name, last name,
address, and telephone number of the authorized representative (Contractor’s Representative),
together with the Authorization Certification, which will be prepared by a notary in Contractor's country
or by a notary-equivalent institution / organization empowered under the current legislation of the
Contractor's country provided that it bears Apostille, or by the Turkish Consulate of the relevant
country, following the signing of the Contract and under the terms and conditions approved by the
CONTRACTING ENTITY. For domestic contractor; the Contractor, while fulfilling his contractual
obligations under this Contract, may appoint an authorized representative with the consent of the
CONTRACTING ENTITY. In such a case, the Contractor is obliged to notify CONTRACTING ENTITY,
of the first name, last name, address, and telephone number of the authorized representative
(Contractor’s Representative), together with the notarized Authorization Certification following the
signing of the Contract and under the terms and conditions approved by the CONTRACTING ENTITY.
26.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İDARE’nin yetkili
birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Contractor’s Representative shall work together with the authorized units of the CONTRACTING
ENTITY or its Committees during inspection and acceptance or installation process.
27. DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ
CONTROL, INSPECTION AND ACCEPTANCE PROCEDURES
27.1. Bu maddede belirtilen Teslim Alma, Teslim Etme, Muayene, Kabul Şekil ve Şartları genel olarak
uygulanacak usulleri kapsamaktadır.
Terms and conditions for receiving, delivery, inspection and acceptance stated herein are generally
applied procedures.
27.2. Muayene için ihtiyaç duyulması halinde TYS olan 2 HİBM K.lığından teknik personel
görevlendirilecektir. Yüklenici tarafından revizyonu yapılan malzemeye ilişkin test sonuçları (varsa)
Muayene ve Kabul Komisyonu’na sunulacaktır.
If required technical personnel will be requested from 2’nd Air Supply and Maintenance Center. The
contractor will provide the test results (if applicable) to the Inspection and Acceptance Commission.
27.3. Kontrol teşkilatı ve muayene ve kabul komisyonu kurmaya yetkili makam 2’nci Ana Jet Üs K.lığı
Çiğli/İZMİR‘dİr. Kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonları görev ve sorumlukları yürürlükteki
TSK Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönergesine göre yerine getirilecektir.
The authority for constıituding control committee and ınspection and acceptance commission is 2’nd
Main Jet Base Çiğli/İZMİR. The responsibilities and duties of control committee and ınspection and
- 19 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
acceptance commission will be apropriate the regulation current Turkish Armed Forces’ Inspectıon
and Acceptance Regulation for Services.
27.4. Kontrol teşkilatının yetkileri Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Hizmet İşleri Genel
Şartnamesinde belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle
ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen
yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin
gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye,
süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri
onaylama hususlarında ise idareye görüş bildirir.
The authorities of the Control Organization shall be indicated in the General Specification published by
Public Tender Authority . If there is not any provision on contrary to the contract, the Control
Organization shall be authorized to conduct any supervision in relation to the execution of works, and
give and implement instructions with regard to the approval or rejection of the works and the
Contractor’s personnel as specified to be submitted for approval in the related contract, and to
determine the amount of payment, remedy the works and fulfill the requirements of contract; and it
shall give opinions to the Contracting Entity about termination, dissolution, time extension, increased
work, acceptance, carrying out work for and on behalf of Contractor and approving the subcontractors.
27.5. Yüklenici muayeneye hazır olduğuna dair dilekçesini kontrol teşkilatına verecektir. Kontrol
teşkilatı hizmetin muayeneye hazır olup olmadığını inceleyecek ve hazır olduğunu görmesini müteakip
hizmet işleri kabul teklif belgesini hazırlayacaktır.
The contractor will give application which service is ready to inspection to the control organization.
The control organization shall inspect the service issue “Inspection and Acceptance Offer Document”
if they are ready.
27.6.
Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesinin düzenlenmesini müteakip 10 gün içerisinde idare
tarafından Muayene ve Kabul Komisyonunu kurularak muayene ve kabul işlemlerine geçilir.
After the designing the Inspection and Acceptance Offer Document, the Contracting Entity will
establish İnspection and acceptance commision and begin the inspection procedures within 10
calendar days.
27.7. Kısmi Kabul Yapılması:
Bu madde uygulanmayacaktır. / This article shall not be applicable
27.8.
Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
The progress payment reports shall be issued according to the following principles:
27.8.1. Hakediş raporları, sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen hizmetin uygun olarak
tamamlanmasını müteakip düzenlenir.
The progress payment reports shall be issued after the proper completion of the service specified in
article 8. of the contract.
27.8.2. Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan
vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir.
The progress payment report has to be signed by the Contractor or his representative at work in order
to enter into force.F
27.8.3. Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır
bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve
yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez.
If the Contractor or his representative is not present while the calculations taken as basis for progress
payment at the date of notification, the Control Organization shall make the calculations alone and
issue the progress payment report, and shall not accept the objections raised by the Contractor in this
issue.
27.8.4. Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol
teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede
hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede
meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.
If the Contractor does not sign the report within one week after the progress payment report is issued,
the Control Organization shall submit the progress payment report to the Contracting Entity and the
- 20 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
report shall be retained without any action at the Contracting Entity until the same is signed by the
Contractor. If the Contractor does not sign the progress payment reports in a timely manner, he
cannot make any claim and request owing to the delay that may arise in payment.
27.8.5. Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya
kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların
okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını
taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise,
esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa
düzenlenip hakediş raporuna eklenir.
The progress payment report that is drawn up and signed by both parties can be corrected by
competent authorities until the accrual. However, the former figures and letters should be crossed out
legibly during such correction, and bear the signature of the officer that makes such correction.
However, if there are a great deal of corrections to the extent to require the issuance of new page, a
separate page shall be drawn up and attached to the progress payment report provided that there is
an explanation that correction has been made on the main page.
27.8.6. Yüklenicinin hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı
gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması
ve hakediş raporunun “İdareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak
ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun
imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda
yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en
çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde
bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.
In the event of any claim, the progress payment reports of the Contractor should indicate the counteropinions and the justifications, and also the description of it in the petition that will be submitted to the
Contracting Entity and a copy of which shall be attached to the progress payment report, and must be
signed by writing the sentence, “according to the claim set forth in my petition dated ………….
submitted to the Contracting Entity” or any other sentence with the same meaning. If the Contractor
makes a claim against the corrections that can be made in the progress payment report by the
competent authorities until the accrual after the progress payment report is signed, he shall be liable
to notify such claim to the Contracting Entity by virtue of a petition within ten days at the latest as from
the date of effecting the progress payment to him. If the Contractor fails to notify its claims in this way,
he shall be deemed to have duly accepted the progress payment report.
27.8.7. Her hakediş tutarından, sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları
ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili
tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer
sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak
üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.
The withholdings set forth in the contract, and if any, the debts of the Consultant to the Contracting
Entity as well as the penalties and the taxes that must be received statutorily shall be deducted from
each progress payment. The Progress Payment Report shall accrue by the end of the period at the
latest set forth in the contract as from the date of signing by the Contractor or his representative, or if
such period is not indicated, within thirty days. The payment shall be effected within thirty days as
from such date.
27.9. Tespit edilen ve teslim yerinde giderilebileceği değerlendirilen montaj, ambalaj, muhteviyat
malzemeleri, eksik belge/doküman/etiket gibi hizmetin veya işin fonksiyonunu, orijinalliğini ve
bütünlüğünü etkilemeyecek şekildeki kusur ve noksanlıklar muayene muhtırası kapatılmadan
komisyonca tamamlattırılır. Bu kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye süre verilerek
muayene tutanağında belirtilir. Bu süre 30 takvim gününü geçemez.
The commission shall have defects and failures completed, regarding the service such as assembling,
package, content materials, missing document/label which have the nature not to affect the function,
originality and integrity of the service or work and which may be removed in the place of delivery prior
to finalizing inspection report. The contractor shall be granted additional time for such completion and
it shall be indicated in the inspection report. This period shall not exceed 30 calendar days.
27.10. Muayeneye ilişkin masraflar/ Costs of inspection
- 21 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
27.10.1. İDAREnin tesislerinde, İDAREnin imkan ve kabiliyetleri dahilinde yapılacak muayenelere
ilişkin her türlü masraf İDARE’ye aittir. İDARE’nin imkan ve kabiliyetleri dışında kalan muayenelere ait
masraflar YÜKLENİCİ’ye aittir.
All costs of inspection to be carried out at the CONTRACTING ENTITY’s facilities within the
possibilities and capabilities of the CONTRACTING ENTITY shall be borne by the CONTRACTING
ENTITY. Any costs of inspection out of the possibilities and capabilities of the CONTRACTING
ENTITY shall be borne by the CONTRACTOR.
27.10.2. Muayenenin yurtdışında yapılması halinde muayeneye ilişkin her türlü masraf, (İdarenin
teşkil edeceği muayene heyetinin yol, iaşe ve ibate v.b. masrafları hariç) Yüklenici’ye aittir. Birinci
muayene sonucu reddedilen hizmet için İdare tarafından oluşturulacak ikinci muayene heyetinin tüm
masrafları (yol, iaşe ve ibate masrafları dahil) Yüklenici’ye aittir. Bu masraflar, görevin ilgili yılı
bütçesinden yurtdışı geçici görev yolluğu olarak personele İdare tarafından ödenir. Daha sonra bu
bedel Yüklenici’den tahsil edilir.
In case the inspection is carried out abroad, all expenses to be incurred during the inspection shall be
borne by the Contractor. (Excluding travel, food and accommodation expenses of the inspection
commission to be formed by the Contracting Entity). All expenses (including mileage allowance, board
and lodging) of the second inspection commission to be formed by the Contracting Entity for the
rejected service at the end of the first inspection shall be borne by the Contractor. Such expenses
shall be paid to the authorized staff from the budget of that year as travel expenses for temporary
mission to foreign countries. The cost then shall be collected from the Contractor.
28. KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK
LIABILITY BASED ON THE FAILURES AND FALSE ACTS AFTER ACCEPTANCE
Bu madde uygulanmayacaktır. / This article shall not be applicable
29. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER
WORKS CONTRARY TO THE CONTRACT AND ITS APPENDIXES
Bu madde uygulanmayacaktır. / This article shall not be applicable
30. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR
MATTER CONCERNING WARRANTY, MAINTENANCE AND REPAIR
30.1. Yüklenici tarafından revizyon hizmeti alınan malzemeye ait değiştirilen malzemeler her türlü
işçilik ve materyal yönünden asgari (bir) yıl süre ile garanti edilecektir. Garanti kapsamına girecek olan
tüm malzemeler yüklenici tarafından liste halinde kontrol teşkilatına onaylattırılmış olarak muayene
komisyonuna teslim edilecektir. Garanti süresi içerisinde arıza olması durumunda yükleniciye tebliğini
takiben 60 gün içerisinde ünitenin faaliyeti sağlanacak, geçen arızalı süre garanti süresine ilave
edilecektir. Garanti süresinin başlangıcı, malzemenin Muayene ve Kabul Raporunun onaylandığı
tarihtir.
For changed items belonging to the materials, for which revision service has been purchased, at least
1 (one) year warranty shall be given by the contractor for all kinds of workmanship and materials. A list
including all the materials under the scope warranty, approved by the control agency, shall be
delivered by the contractor to the inspection commission. In case of being a failure within the warranty
period, the unit shall be made serviceable within 60 days after the contractor has been notified, and
elapsed down time shall be added to the warranty period. Beginning date of the warranty period is
approval date of the material inspection and acceptance report.
31. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ/ ANNULMENT AND TERMINATION OF THE
CONTRACT
31.1.İDARE’nin Sözleşmeyi Feshetmesi/ Termination of the Contract by the Contracting Entity:
31.1.1.
Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü
sözleşme ve eklerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmezse İDARE’nin en az 10 (on) gün
süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. YÜKLENİCİ’ye verilen bu süre
14’ncü maddeye göre gecikme cezasına tabidir. Açılan akreditif iptal edilir.
After signing of the contract, in the event that the Contractor renounces his commitment, or does not
fulfill his commitment completely or partly according to the provisions of the contract and annexes, and
in case the same situation continues despite the warning of the CONTRACTING ENTITY with a
- 22 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
duration of at least 10(ten) days, without any need for protest, the performance bond, and if available,
the additional performance bond shall be registered as revenue and the contract shall be wound up
according to the general provisions. Such time granted to the Contractor is subject to the delay
penalty determined in Article 14. The letter of credit shall be cancelled.
31.1.2.Sözleşmenin uygulanması sırasında YÜKLENİCİ’nin ;
During the execution of the contract, in case it is found that the CONTRACTOR has involved in
the following acts,
31.1.2.1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
To conduct or attempt to conduct fraud in procedures related to the contract through trick, promise,
threat, use of influence, undue interest, agreement, corruption, bribe or other means,
31.1.2.2. Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
To issue, use counterfeit documents and attempt to such actions,
31.1.2.3. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller
kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
To use false materials, tools or methods during the fulfillment or delivery of the work subject to
contract, making incomplete, deficient or false production contrary to rules of science and trade,
31.1.2.4. Taahhüdünü yerine getirirken İDARE’ye zarar vermek,
To cause damage to the CONTRACTING ENTITY in process of performing its obligations,
31.1.2.5. Bilgi ve deneyimini İDARE’nin zararına kullanmak veya bilgi ve belgeleri açıklama yasağı
hükümlerine aykırı hareket etmek,
To use its knowledge and experience to the detriment of the CONTRACTING ENTITY or acting
contrary to the provisions regarding prohibition to disclose information and documents,
31.1.2.6. Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
taahhüdünü yerine getirmemek,
To fail, except force majeure conditions, to perform its obligations in accordance with tender document
and provisions of the contract,
31.1.2.7. Sözleşmenin 16.1’inci madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması,
To assign or take over the contract contrary to Article 16.1. of the contract,
Hallerinde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek
kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici
tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir.
without any need for protest, the performance bond and if any, the additional performance bond shall
be registered as revenue and the contract shall be terminated and the account shall be wound up
according to general provisions. The letter of credit shall be cancelled. If any Advance Payment was
made, it shall be returned by the Contractor. Otherwise, advance letter of guarantee shall be
registered as revenue.
31.2.Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih:
Termination Due to Forbidden Acts or Conducts Before the Contract:
31.2.1. YÜKLENİCİ’nin, ihale sürecinde;
During the tender process, in case it is found following the signing of the contract that the
CONTRACTOR has involved in the following acts,
31.2.1.1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
To conduct or attempt to conduct procurement fraud through trick, promise, threat, use of influence,
undue interest, agreement, corruption, bribe or other means,
31.2.1.2. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak
veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
To cause hesitation among tenderers, to hinder participation, to offer agreement to tenderers or
encourage tenderers to accept such offers, to enter into actions which may affect competition or
decision of the tender commission,
31.2.1.3. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
- 23 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
To issue, use counterfeit documents or guarantees, and attempt to such actions,
31.2.1.4. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,
To submit more than one tender by a tenderer on his own account or on behalf of others directly or
indirectly, personally or by proxy except for the cases of submitting alternative tenders,
31.2.1.5. İhale dokümanında ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak,
To participate in the tender even though the tenderer is prohibited to participate according to tender
document,
Hallerinin bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat
ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir.
İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir.
the performance bond and if any, the additional performance bond shall be registered as revenue and
the contract shall be terminated and the account shall be wound up according to general provisions.
The letter of credit shall be cancelled. If any Advance Payment was made, it shall be returned by the
Contractor. Otherwise, advance letter of guarantee shall be registered as revenue.
31.2.2.
Ancak, taahhüdün en az % 80 (yüzdeseksen)'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün
tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
However, providing that at least 80 % (eighty percent) of the commitment is completed and there is
public benefit in completion of the commitment;
a. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin
bulunmaması,
In case there is no sufficient time for tendering the rest of the commitment due to its urgency,
b. Taahhüdün başka bir YÜKLENİCİ’ye yaptırılmasının mümkün olmaması,
It is impossible to assign the commitment to another CONTRACTOR,
c. YÜKLENİCİ’nin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte
olmaması,
In case the forbidden act or conduct of the CONTRACTOR is in the nature of preventing the
completion of the commitment,
Hallerinde, İDARE sözleşmeyi feshetmeksizin YÜKLENİCİ’den taahhüdünü tamamlamasını
isteyebilir ve bu takdirde YÜKLENİCİ taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, bu
madde de belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya
davranışlarının özelliğine göre sözleşmeyi uygulayan İDARE tarafından 1 (bir) yıldan az olmamak
üzere 2 (iki) yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı
verilir. YÜKLENİCİ’den kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu
ceza, varsa istihkakından (akreditiften) yoksa teminattan kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
The CONTRACTING ENTITY, without the need for cancelling the contract, may demand from the
Contractor to complete its commitment, and in this case the contractor must complete its commitment.
In this case, however, for those that have been involved in acts or conducts specified in this article,
depending on the character of the act or conduct, the CONTRACTING ENTITY prohibits the
contractor from participating in all public tenders for a period of at least 1 (one) year to 2 (two) years. A
penalty fee equal to the amount of performance bond, and if any, performance bond shall be deducted
from the contractor. This penalty may also be deducted from the receivables (letter of credit), if any, or
from the guarantee.
31.3. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi :
Termination of the Contract due to the Force-majeure Events:
YÜKLENİCİ’nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İDARE’nin sözleşmeyi
feshedebilmesi için 15’inci maddeye istinaden uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine
uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel
hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar YÜKLENİCİ’ye iade edilir.
Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği
takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir.
- 24 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
In case the contractor has a request of time extension due to force majeure, for the termination of
the contract by the CONTRACTING ENTITY, the work shall be completed according to the contract
and annexes at the end of the period extended based on article 15. In case the contract is terminated,
the account shall be wound up according to general provisions, the performance bond, and if any, the
additional performance bond shall be returned to the contractor. The letter of credit is cancelled. If the
advance payment was made, it shall be returned by the Contractor. Otherwise, letter of advance
payment shall be registered as revenue.
31.4. YÜKLENİCİ’nin Sözleşmeyi Feshetmesi/Termination of the Contract by the Contractor:
Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar
ile birlikte yazılı olarak İDAREye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar T.C. Hazinesine gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı
genel hükümlere göre tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından
geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir.
In case the contractor notifies the CONTRACTING ENTITY in writing, that it cannot fulfill its
commitments due to being in a financial insufficiency, other than the force majeure conditions, without
any need for protest, the performance bond, and if any, the additional performance bond shall be
registered as revenue to Treasury of the Republic of Turkey, the contract shall be terminated and the
account shall be wound up according to general provisions. The letter of credit is cancelled. If the
advance payment was made, it shall be returned by the Contractor. Otherwise, letter of advance
payment shall be registered as revenue.
31.5. Fesih Tarihinin Belirlenmesi/Determination of the Termination Date
31.5.1.
Bu sözleşmenin 31.4’üncü maddesine göre YÜKLENİCİ’nin fesih talebinin İDARE’ye intikali,
31.1.1’nci maddesine göre belirlenen sürenin bitimi, 31.1.2. maddesi ile 31.2. maddesine göre yapılan
fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen 7
(yedi) gün içinde İDARE tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde
YÜKLENİCİ’ye bildirilir.
According to article 31.4 of this contract, the notification by the CONTRACTING ENTITY of the
contractor’s request of termination to the CONTRACTING ENTITY, the end of the period determined
according to the article 31.1.1, and by the determination date of the reason of termination according to
the articles 31.1.2 and 31.2, the contract is considered to have been terminated. The CONTRACTING
ENTITY decides to cancel the contract within 7 (seven) days following these dates. The contractor
shall be notified of this decision to within 5 (five) days following the decision date.
31.5.2.
Bu sözleşmenin 31.1., 31.2. ve 31.4’üncü maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi
halinde, YÜKLENİCİ hakkında İDARE tarafından 1 (bir) yıldan az olmamak üzere 2 (iki) yıla kadar
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Ayrıca,
sözleşmenin feshi nedeniyle İDARE’nin uğradığı zarar ve ziyan YÜKLENİCİ’ye tazmin ettirilir. İDARE
fesih işleminden sonra taahhüde ilişkin ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Geri kalan taahhüde ilişkin
başka bir yükleniciye ihale edilmesinden dolayı, YÜKLENİCİ hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
In case of termination of the contract according to articles 31.1., 31.2. and 31.4. of this contract, the
CONTRACTING ENTITY takes the decision to prohibit the contractor from participating in all public
tenders for a period of at least 1 (one) year to 2 (two) years. Besides, the losses that the
CONTRACTING ENTITY has suffered due to the termination shall be compensated from the
contractor. The CONTRACTING ENTITY is free in making a tender on the commitment after the
termination process. The contractor cannot claim any rights for the assigning of the rest of the
commitment to another contractor.
31.5.3.
Türk parası cinsinden imzalanan sözleşmelere ait alınan Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin
Teminat; sözleşmenin feshedilmesi halinde, alındıkları tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık Toptan Eşya Fiyat Endeksine göre güncellenir.
Güncellenen tutar ile Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin Teminatların tutarı arasındaki fark
Yükleniciden temin edilir.
Performance bond and if any, additional perfomance bond received regarding the contracts signed in
Turkish Lira, in case of termination of the contract, shall be updated based on monthly Wholesale
- 25 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
Price Index issued by Turkish Statistical Institute from their receiving date until their registration as
revenue. Difference between the updated amount and amount of Performance bond and if any,
additional perfomance bond shall be provided by the Contractor.
31.6.Fesih Halinde Yapılacak İşlemler/Procedures at the stage of Annullment
31.6.1.
Sözleşmenin feshi durumunda İDARE’nin işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde,
YÜKLENİCİ’nin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, YÜKLENİCİ hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
In case of the termination of the contract, if the CONTRACTING ENTITY assigns another contractor,
the documents of the previous contractor may be used. In this case the contractor cannot claim any
rights.
31.6.2.
Fesih tarihi itibariyle İDARE, YÜKLENİCİ tarafından teslim edilen malzeme miktarlarını,
hata ve eksikliklerinin giderilme masrafları ile sözleşme gereğince YÜKLENİCİ’ye ödenmesi gereken
değerleri tespit eder.
The CONTRACTING ENTITY determines the amount of materials delivered by the contractor,
expenses of removing faults and incompleted works and the amounts to be paid to the contractor
according to the contract, by the annullment date.
31.6.3.
İDARE, hata ve eksiklikler varsa, İDARE tarafından yapılacak masraflar belirleninceye
kadar YÜKLENİCİ’ye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
In case there are faults and incompleted works, the CONTRACTING ENTITY has the right to cease
the payments to the contractor until determination of the expenses of the CONTRACTING ENTITY.
31.6.4.
Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
For cases not stipulated herein, general provisions shall apply.
31.6.5.
Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı;
In case of termination of the contract, performance bond and if any, additional performance bond of
the Contractor;
a.
Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
directly if it is Turkish Lira in circulation,
b.
Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,
by collecting from the bank if it is bank letter of guarantee,
c.
Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir
kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
State bonds,the bonds having treasury guarantee shall be registered as revenue by transfering into
cash. Performance bond registered as revenue shall not be settled for debt of the Contractor.
31.7. YÜKLENİCİ’nin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti :
Death, Bankruptcy, Serious Illness, Arrest or Conviction of the Contractor:
31.7.1. Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları
taşıyan ve talepte bulunan varislere İDARE’nin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 (otuz)
gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla
sözleşme devredilebilir.
In case of the death of the contractor, the contract shall be terminated, the account shall be wound up
according to the general provisions, and performance bond if any, other receivables shall be delivered
to the inheritors. However, providing that the CONTRACTING ENTITY approves, the contract may be
assigned to the inheritors having the same conditions within 30 (thirty) days following the death date,
on condition that they deliver the performance bond including if any, additional performance bond
necessary for the whole commitment.
YÜKLENİCİ’nin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç, 31.1. ve
31.5’inci maddelerine göre işlem yapılır.
In case of bankruptcy of the contractor, except prohibition, procedures shall be performed
according to Articles 31.1 and 31.5.
YÜKLENİCİ, bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır
hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma
- 26 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İDAREnin kabul edeceği birini
temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, YÜKLENİCİ kendi serbest iradesi ile
vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir
yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme
feshedilerek yasaklama hariç, 31.1. ve 31.5 maddelerine göre işlem yapılır.
In the event that the contractor cannot fulfill his commitment due to serious illness, arrest or a
penalty restricting freedom that prevent the fulfillment of the provisions of the contract, starting from
the beginning of these situations, the contractor may assign a representative which can be accepted
by the CONTRACTING ENTITY, to continue the commitment within 30 (thirty) days. In case the
CONTRACTOR is deprived of the ability to assign a representative on its own free will, it may request
from the authorities to assign a legal representative according to the general provisions within the
same period. In case the provisions above are not applied, then procedures, except prohibition, are
applied according to the Articles 31.1. and 31.5.
31.7.2. Ortak Girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm
olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İDARE’ye pilot
ortak olarak bildirilmiş ise, pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık,
tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme
feshedilerek yasaklama hariç haklarında 31.1. ve 31.5’inci maddelerine göre işlem yapılır. Pilot ortağın
ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat
iade edilir. Bu durumların meydana gelmesini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde diğer ortakların teklifi ile
İDARE’nin uygun görmesi halinde de, teminat dâhil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu
sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilerek işe devam edilebilir. Pilot ortak dışındaki
ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm
olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da
üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.
For commitments fulfilled by joint ventures; death, bankruptcy, serious illness, arrest and
imprisonment restricting the freedom of one of real or legal persons constituting the joint venture or
dissolution of such joint venture shall not prevent the performance of the contract. However, if one of
such persons is notified to CONTRACTING ENTITY as pilot partner, the contract shall be terminated
in case of bankruptcy, serious illness, arrest and imprisonment restricting the freedom or the
dissolution of the pilot partner in view of the pilot partner being real or legal person, and the provisions
of Articles 31.1 and 31.5 shall be applied except for any prohibition. If the pilot partner dies, the
contract shall be terminated and the works completed shall be wound up, and the performance bond
shall be returned. The work shall be continued by renewing the contract with the proposal of other
partners within 30 (thirty) days following the occurrence of such cases and with the consent of the
CONTRACTING ENTITY provided that the responsibilities undertaken by the pilot partner for the
respective work including the performance bond are undertaken by the respective partners. In the
events of death, bankruptcy, serious illness, arrest and imprisonment restricting the freedom or
dissolution of one of the partners other than the pilot partner, other partners shall continue to perform
the contract by undertaking the responsibilities including the performance bond in respect of such
work.
31.8. Yüklenici bu madde kapsamında hiçbir tazminat isteminde ve hak iddiasında bulunamaz.
The contractor cannot claim any rights and demand any compensation stated in scope of this article.
32. YÜKLENİCİNİN CEZA SORUMLULUĞU/LIABILITY OF CONTRACTOR FOR PENALTY
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 31.1.2. maddesinde
belirtilen fiil veya davranışlardan yürürlükteki Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya
davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında yürürlükteki Türk Ceza
Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, mahkeme kararları ile
yasaklananlar ve ceza hükmü olunanlar Cumhuriyet Savcılıklarına, sicillerine işlenmek üzere Kamu
İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.
The competent Public Prosecution Office shall be referred for penal prosecution according to the
provisions of Turkish Criminal Code against the Contractor and its partners or representatives that are
- 27 -
SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER
HK14-A8-006
involved in the acts or deeds constituting crime per the Turkish Criminal Code as set forth in Article
31.1.2. even though this case is found out after the work is completed and accepted. If such persons
are sentenced to any penalty, those that have been prohibited by court sentences shall be notified to
Public Prosecution Offices, to Public Procurement Authority to enter in the register and to the related
chamber of vocation to enter in the register of vocation.
33. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ/ SETTLEMENT OF DISPUTES
Sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar, karşılıklı müzakereler ile halledilmeye
çalışılacak ve sözleşmede yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu suretle giderilemeyen
bütün uyuşmazlıkların hallinde T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak, Türkiye
Cumhuriyeti Kanun ve Mevzuatı uygulanacaktır.
Disputes due to the interpretation and execution of the contract shall be tried to be settled through
mutual negotiations and the related provisions of the contract shall be applied. In case of all
unresolved disputes, Courts and Court-Bailiffs of Republic of TURKEY in ANKARA shall have
jurisdiction authority and Laws and Regulations the Republic of TURKEY shall apply.
34. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER/ CASES NOT STIPULATED HEREIN
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, 20 Nisan 2009 tarih ve 2009/14973 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı EK’i hükümleri, burada hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu
hükümleri uygulanır.
For cases not stipulated in this Contract and Annexes thereof, the provisions in the Annex of the
Decision of the Council of Ministers, dated April 20, 2009 and with No. 2009/14973 shall be
applicable, and where no provisions exist therein, the provisions of Code of Obligations shall apply.
35. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ / ENFORCEMENT OF THE CONTRACT
Bu sözleşme önce Yüklenici yetkilisi sonra İDARE’nin İhale yetkilisi tarafından imzalanması ile
yürürlüğe girer.
This Contract shall enter into force upon first signed by the Contractor official and then the tender
authority of the CONTRACTING ENTITY.
36. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI / SIGNING OF THE CONTRACT
Bu sözleşme 36(otuzaltı) madde ve 1 (bir) ekten ibaret olup, İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından tam
olarak okunup anlaşıldıktan sonra ,................................ tarihinde 1 (bir) adet Türkçe/İngilizce nüsha
olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca, İDARE, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin ‘’aslına uygun
İDAREce onaylı suretini’’ düzenleyip Yükleniciye verecektir.
This Contract hereby, which consists of 37 (thirtyseven) Articles and 1 (one) annex, has been
executed in 1(one) copy in Turkish/English after fully read and understood by the CONTRACTING
ENTITY and the CONTRACTOR. In addition the CONTRACTING ENTITY shall prepare “true copy
approved by the CONTRACTING ENTITY” upon the request of the Contractor and submit to the
Contractor.
EKİ / ....................... tarih ve ......................... Numaralı Proforma Fatura/
ANNEX/ Proforma Invoice dated .......................................with No..............................
İDARE
CONTRACTING ENTITY
:
:
YÜKLENİCİ
CONTRACTOR
HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ADINA
NAMINA
- 28 -
:
:
Download

Sözlesme Tasarisi - Hava Lojistik Komutanlığı